diari

DECRET 129/2005, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual declara parc natural la serra Gelada i el seu entorn litoral. [2005/9082]

(DOGV núm. 5062 de 02.08.2005) Ref. Base de dades 4095/2005

DECRET 129/2005, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual declara parc natural la serra Gelada i el seu entorn litoral. [2005/9082]
El Decret 58/2005, d'11 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de la Serra Gelada i la seua zona litoral, posa de manifest la importància ambiental, paisatgística i cultural d'aquesta àrea emblemàtica del litoral valencià. En l'exposició de motius d'aquest decret es detallen les característiques generals de l'àrea objecte de planificació, alhora que es justifica la necessitat d'adoptar mesures de gestió activa dirigides a la seua conservació, i en la que la participació i la implicació de la població i els agents socials del seu entorn han de representar un paper primordial.
Com es justifica en l'esmentat Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals, l'àmbit territorial comprés per aquest document acull, tant pel que fa als hàbitats terrestres com als marins, valors especialment rellevants i en un estat de conservació remarcable. L'article 4 de la normativa del pla, que figura com annex del Decret 58/2005, d'11 de març, del Consell de la Generalitat, assenyala, en aquest sentit, que la figura d'espai natural que s'estima més convenient aplicar a les zones de major valor ambiental de la serra Gelada i la seua zona litoral és la de parc natural. L'àmbit del parc natural coincideix amb el del mateix PORN, i inclou tant les àrees emergides (serra Gelada i illes) com la zona marítima adjacent a aquestes, sense perjudici del seu caràcter d'aigües interiors o exteriors. La descripció d'aquest àmbit ocupa l'annex I de la normativa del PORN, a més d'aparéixer representada en els plànols d'ordenació d'aquest.
Com és lògic, el caràcter maritimoterrestre de la zona per a la qual es proposa la declaració condiciona en gran mesura l'ordenació que s'hi proposa, la qual segueix les directrius establertes al respecte en el mateix PORN. Quant a l'àmbit marí, cal destacar la innegable vinculació existent entre les àrees emergides de la serra Gelada i les illes i els fons marins immediats a aquelles, vinculació que queda palesa en les condicions de les biocenosis existents i en la dinàmica ecològica i hidrològica característica del conjunt de la zona litoral ordenada, la qual cosa justifica la seua inclusió en un mateix espai natural protegit. En aquest sentit, i sense perjudici que la proposta d'ordenació inclosa en el PORN preveja el respecte necessari a la distribució competencial entre l'estat i la Generalitat i, dins d'aquesta, entre les conselleries que tenen les diferents competències sectorials –i en especial la pesquera–, no hi ha dubte que el futur parc natural pot representar un exemple excepcional de col·laboració interadministrativa per a la consecució d'un objectiu com la conservació del medi ambient, que implica, d'igual forma, totes les instàncies socials i administratives.
En aquest sentit, i com s'ha apuntat anteriorment, el caràcter marí de la zona objecte d'ordenació i la coexistència de l'espai natural protegit la declaració del qual es du a terme amb altres figures de protecció (i, en concret, amb la zona marina d'interés pesquer, declarada mitjançant el Decret 219/1997, de 12 d'agost, del Consell de la Generalitat), malgrat la innegable confluència d'objectius, representa un element d'especial rellevància. Des d'aquest punt de vista, i atés el que respecta a les diferents figures de protecció i al seu desenvolupament en les lleis 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana; 9/1998, de 15 de desembre, de la Generalitat, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana, i 3/2001, de 26 de març, de Pesca Marítima de l'Estat, es requereix que la gestió de la zona estiga presidida per la coordinació i la col·laboració estreta entre les administracions competents. D'aquesta forma, i sense perjudici de l'exercici de les corresponents competències sectorials implicades, no es garanteix únicament una major efectivitat en el compliment dels objectius perseguits, sinó que, a més a més, s'evita duplicar esforços i tramitacions i es facilita, per tant, l'optimització en la gestió activa de la zona i dels seus valors naturals i culturals remarcables.
Pel que fa a l'ordenació de l'àmbit marí del parc natural, i seguint el que indica al respecte el mateix PORN, s'ha optat per considerar la major part d'aquest com a àrea d'activitats compatibles, en la qual es permet el desenvolupament de diverses activitats –pesca, activitats turístiques i recreatives, navegació, etc.– actualment existents i compatibles amb la conservació dels excepcionals valors presents a la zona. Complementàriament a aquesta zona, s'han delimitat tres àrees d'especial protecció a l'illot de Benidorm, l'illa Mitjana i la barra del Mascarat-Toix. Finalment, els cultius marins existents s'han inclòs en una tercera categoria de zonificació específica.
Quant a l'àmbit terrestre, el criteri general d'ordenació ha sigut també tractar de garantir la compatibilitat entre la conservació i els usos de diversos tipus, en especial tenint en compte la rellevància de l'activitat turística en aquesta zona. Així, i en conjunt, s'han delimitat àrees d'especial protecció en els penya-segats de la serra Gelada, la totalitat de l'illa Mitjana i certes àrees dels illots de Benidorm i l'Olla, a l'efecte de garantir una efectiva preservació dels excepcionals valors ambientals que alberguen. La major part de la resta de les àrees emergides incloses en el parc natural tenen la consideració d'àrees d'activitats compatibles, en les quals i sota determinades condicions poden dur-se a terme activitats recreatives, educatives i d'ús públic, com les tradicionals de senderisme i escalada, que no representen un risc per a la conservació dels recursos naturals. Finalment, diverses zones ocupades per infraestructures o actuacions específiques –depuradora, antiga pedrera de serra Gelada, àrees de senyals marítims, etc.– són regulades mitjançant àrees d'ús especial.
Com indiquen diversos apartats del PORN, ha d'insistir-se en la singularitat que representa l'existència d'un àmbit com aquest, de característiques naturals, culturals i paisatgístiques excepcionals, en un context socioeconòmic fortament centrat en l'activitat turística. Aquesta realitat, que ha estat objecte d'anàlisi i valoració detallada en l'esmentat document i que, en gran mesura, sustenta l'ordenació proposada, ha de ser vista en aquest sentit com una autèntica oportunitat per a promoure la implantació d'estratègies dirigides a integrar el parc natural en la realitat socioeconòmica de la comarca, i fa partícips els agents socials i econòmics dels valors que alberga i erigeix l'espai protegit com un autèntic referent per al seu desenvolupament socioeconòmic i territorial ordenat i compatible amb la conservació ambiental.
En l'exercici de la competència exclusiva en espais naturals que preveu l'article 31.10 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, inclou la figura de parc natural com l'especialment indicada per a la protecció d'espais naturals valuosos de forma compatible amb l'ús sostenible dels recursos naturals en els sectors agrícola, ramader, forestal, pesquer, extractiu i de serveis, com també amb el compliment d'una important funció social en l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels valors ambientals i culturals. Així mateix, aquesta figura jurídica és idònia com a marc per a una estratègia de control dels impactes ambientals i de regeneració dels valors naturals i culturals degradats.
Per tot això, i després de consultar-ho mitjançant audiència a tots els sectors implicats en la declaració d'aquest espai natural i acomplerts els tràmits procedimentals previstos en l'article 49 bis de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i prèvia deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 29 de juliol de 2005,
DECRETE
Article 1. Objecte i fins
1. L'objecte d'aquest decret és la declaració del parc natural (maritimoterrestre) de la serra Gelada i el seu entorn litoral, i s'estableix per a aquest un règim especial de protecció, d'acord amb el que estableix la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de la Generalitat, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana.
Aquest règim especial està d'acord amb el marc normatiu i d'ordenació establert en el Decret 58/2005, d'11 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Gelada i la seua zona litoral.
2. El règim de protecció que s'aplica al Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral té les següents finalitats:
a) Protegir i conservar el patrimoni natural i cultural, fomentar la regeneració i la restauració de les àrees i/o elements més afectats per processos de degradació, i promoure la gestió racional dels recursos en el marc d'una estratègia global d'avançament cap al desenvolupament sostenible.
b) Corregir i minimitzar, en la mesura que siga possible, els impactes que l'activitat humana ocasiona, o pot ocasionar, sobre la biodiversitat i els recursos naturals i culturals.
c) Regular específicament els usos, aprofitaments i activitats en relació amb la conservació activa d'aquests recursos, i evitar aquelles actuacions que resulten en detriment dels valors de la zona.
d) Promoure mesures directes per a la conservació, la regeneració, la millora, la difusió i la posada en valor dels elements i conjunts d'interés natural i cultural.
e) Fomentar i coordinar programes d'actuació en matèria d'ús públic i privat dels recursos naturals i culturals, incloent-hi l'estudi, l'aprofitament sostenible, la investigació aplicada, l'ensenyament i el gaudi ordenat d'aquests.
f) Facilitar i fomentar la participació d'administracions, propietaris, usuaris i col·lectius socials en la gestió de l'espai protegit i en el disseny d'estratègies d'actuació específiques.
g) Promoure la coordinació i la concurrència d'iniciatives entre les administracions estatal i autonòmica, corporacions locals, agents socials i la iniciativa privada en les matèries relatives a la gestió del parc.
Article 2. Àmbit territorial
1. El Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral coincideix amb l'àrea delimitada en el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals aprovat pel Decret 58/2005, d'11 de març, del Consell de la Generalitat. Aquesta àrea inclou parcialment els termes municipals de Benidorm i l'Alfàs del Pi, com també l'àrea marina situada davant els esmentats municipis i Altea.
2. Els límits del parc natural estan descrits, de forma detallada tant textualment com cartogràficament, en l'annex I de la normativa i en la cartografia d'ordenació de l'esmentat pla d'ordenació dels recursos naturals.
Article 3. Règim de protecció
1. El règim de protecció establert en aquest decret s'estén a tot l'àmbit territorial del parc natural al qual es refereix l'article anterior.
2. Els usos i els aprofitaments del sòl i la resta dels recursos naturals, com també les activitats econòmiques i socials vinculades, s'han de realitzar d'acord amb les normes i amb les directrius d'ordenació i gestió contingudes en el Decret 58/2005, d'11 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Gelada i la seua zona litoral.
3. L'aplicació de les determinacions de l'esmentat Decret 58/2005 en l'àmbit marí s'ajusten al que estableix la Llei 3/2001, de 26 de març, de Pesca Marítima de l'Estat, i la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de la Generalitat, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana.
Article 4. Règim de gestió
1. D'acord amb el que establix l'article 48 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, s'atribueix la gestió del Parc Natural de la Serra Gelada i la seua zona litoral a la Conselleria de Territori i Habitatge, per mitjà de la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial.
2. Sense perjudici de l'anterior, i en aplicació del que indica l'article 3.3 del present decret, la gestió de les activitats pesqueres que es desenvolupen en el medi marí correspondrà a una Comissió de Seguiment i Gestió, designada pels òrgans competents en matèria de pesca, i l'enquadrament de la qual en l'àmbit general de la gestió del parc natural serà establerta en el pla rector d'ús i gestió que es redacte.
3. El règim d'autorització i gestió de les activitats de pesca marítima que es desenvolupen en l'àmbit del parc natural recaurà de forma exclusiva en els departaments dels governs estatal i autonòmic que tenen les competències en la matèria. L'informe de la conselleria competent en medi ambient, a què es refereix l'article 11.3 del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Gelada i la seua zona litoral per referència genèrica a les activitats en el medi marí, no resulta d'aplicació en el cas de les esmentades activitats pesqueres, en detriment de la necessària coordinació en el marc de la gestió del parc natural.
Article 5. Pla rector d'ús i gestió
1. La conselleria competent en medi ambient formularà un pla rector d'ús i gestió del Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral. Aquest pla, d'acord amb el que estableixen els articles 37 a 41 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, constituirà el marc dins del qual s'executaran les activitats directament relacionades amb la gestió del parc natural.
2. El pla rector d'ús i gestió desenvoluparà les normes generals contingudes en aquest decret, com també, específicament, les determinacions, les directrius i els programes d'actuació definides en el Decret 58/2005, d'11 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Gelada i la seua zona litoral.
3. La confecció, la tramitació i la proposta d'aprovació de l'esmentat pla rector d'ús i gestió es durà a terme de forma conjunta amb la conselleria competent en matèria de pesca marítima. En qualsevol cas, aquest pla garantirà l'exercici de les diferents competències sectorials implicades des de la perspectiva d'assegurar la preservació dels recursos naturals i culturals, i d'establir les vies necessàries de cooperació i coordinació interadministratives amb altres departaments directament implicats en l'esmentada gestió, tant de l'administració local com autonòmica (Conselleria d'Infraestructures i Transport) i estatal (ministeris de Medi Ambient i d'Agricultura, Pesca i Alimentació).
Article 6. Junta Rectora
1. Es crea la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral, com a òrgan col·legiat i col·laborador de la Conselleria de Territori i Habitatge en la gestió del parc natural. La Junta Rectora té el caràcter d'òrgan consultiu, representatiu i canalitzador de la participació i les iniciatives de les distintes administracions i els col·lectius públics i privats directament relacionats amb els objectius del parc, en els àmbits administratiu, econòmic, social i cultural.
2. En particular, la Junta Rectora ha de ser oïda per a l'adopció de les següents decisions:
a) Aprovació del pressupost de gestió del parc natural.
b) Aprovació, modificació i revisió dels instruments d'ordenació del parc natural.
c) Aprovació del programa anual de gestió del parc natural.
d) Emissió d'aquells informes preceptius sobre plans, projectes o normes per als quals es preveia expressament la participació de l'òrgan col·legiat, com també d'aquells informes que els siguen sol·licitats sobre qualsevol aspecte que afecte directament o indirectament l'àmbit del parc natural.
e) Proposta i, si és el cas, seguiment d'actuacions i iniciatives que tendisquen a la consecució de la finalitat del parc natural, i s'inclouen els de difusió i informació dels valors de l'espai natural protegit, com també programes de formació i educació ambiental.
f) Aprovació d'una memòria anual d'activitats i resultats que propose les mesures necessàries per a millorar la gestió.
3. La Junta Rectora del Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral s'hi compondrà dels següents trenta-cinc membres:
a) El conseller competent en matèria de medi ambient, que serà president nat de la Junta Rectora i n'ostentarà la presidència de les sessions amb veu i vot, fins i tot diriment.
b) El president, que serà nomenat pel Consell de la Generalitat, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, i que presidirà les sessions de la Junta Rectora quan no hi assistisca el conseller competent en matèria de medi ambient.
c) El director conservador del parc natural, que actuarà com a secretari.
d) Un representant de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) Un representant de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
f) Un representant de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
g) Un representant de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.
h) Un representant de la Conselleria de Turisme.
i) Un representant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
j) Un representant del Ministeri de Medi Ambient.
k) Un representant del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
l) Un representant de Capitania Marítima.
m) Un representant de la Diputació Provincial d'Alacant.
n) Un representant de l'Ajuntament de Benidorm.
o) Un representant de l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi.
p) Un representant de l'Ajuntament d'Altea.
q) Un representant de les universitats de la Comunitat Valenciana, designat per la universitat que corresponga. La conselleria competent en medi ambient establirà un torn bianual de representació de les esmentades entitats acadèmiques.
r) Un representant d'instituts i centres d'investigació del medi i els recursos marins. La conselleria competent en medi ambient establirà un torn bianual de representació de les esmentades entitats acadèmiques.
s) Un representant, amb caràcter rotatori bianual, de les societats de caçadors dels municipis del parc natural, elegit per les esmentades entitats de comú acord entre aquestes.
t) Un representant, amb caràcter rotatori bianual, de les entitats de conservació de la natura dels municipis del parc natural, elegit per les esmentades entitats de comú acord entre aquestes.
u) Un representant, amb caràcter rotatori bianual, de les entitats de defensa del patrimoni cultural, elegit per les esmentades entitats de comú acord entre aquestes.
v) Dos representants de les confraries de pescadors dels municipis del parc natural, designats per aquestes entitats.
w) Un representant, amb caràcter rotatori bianual, de les associacions d'hotelers i empresaris turístics amb implantació a la zona, elegit per les esmentades entitats de comú acord entre aquestes.
x) Un representant de l'Estació Nàutica Badia d'Altea.
y) Un representant de l'organització sindical Unió General de Treballadors.
z) Un representant de l'organització sindical Confederació Sindical de Comissions Obreres.
aa) Un representant, amb caràcter rotatori bianual, dels clubs de submarinisme que actuen en l'àmbit del parc natural, elegit per les esmentades entitats de comú acord entre aquestes.
bb) Dos representants dels clubs nàutics dels municipis del parc natural, elegits per les esmentades entitats de comú acord entre aquestes.
cc) Un representant de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana, elegit per l'esmentada entitat.
dd) Un representant de la Federació de Motonàutica de la Comunitat Valenciana, elegit per l'esmentada entitat.
ee) Un representant de la Federació Valenciana de Pesca Esportiva, elegit per l'esmentada entitat.
ff) Un representant de la Federació d'Activitats Subaquàtiques de la Comunitat Valenciana, elegit per l'esmentada entitat.
gg) Un representant de la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, elegit per l'esmentada entitat.
4. Per al correcte compliment de les comeses de la Junta Rectora, podran constituir-se, al si d'aquesta, les comissions que siguen necessàries. Amb caràcter permanent o temporal, i per delegació expressa de la Junta Rectora, a la qual donaran compte de les seues activitats, les comissions podran exercir funcions d'informe, proposta, assessorament i seguiment d'àmbits concrets de la gestió del parc natural.
5. El funcionament intern de la Junta Rectora es regirà per un reglament de funcionament que aprovarà la mateixa junta, la proposta del qual la redactarà el secretari.
Article 7. Director conservador del parc natural
1. El conseller de Territori i Habitatge, per a una adequada administració i gestió de l'espai protegit, designarà un director conservador del Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral.
2. El director conservador, que dependrà de la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial, de la Conselleria de Territori i Habitatge, exercirà les següents funcions:
a) Adoptar les decisions relatives a la gestió del parc natural que no hagen estat expressament reservades a altres òrgans, incloses totes aquelles que deriven del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Gelada i la seua zona litoral i aquelles que s'establisquen en el Pla rector d'ús i gestió que es formule per al parc.
b) Ostentar la direcció tècnica i la coordinació del personal assignat al parc natural, com també de les instal·lacions i equipaments d'aquest, per al funcionament de l'espai.
c) Elaborar la proposta de pressupostos, la proposta de programa de gestió i la proposta de memòria anual d'activitats.
e) Ostentar la representació ordinària del parc natural davant els col·lectius de ciutadans i les entitats públiques i privades rellevants a l'efecte d'assegurar la participació pública en la gestió de l'espai, com també davant les instàncies tècniques, científiques i de coordinació i cooperació administrativa que pertoquen.
e) Emetre els informes exigits per la legislació o els instruments d'ordenació del parc.
f) Emetre els informes que els siguen sol·licitats per les Administracions competents en aquells procediments promoguts per l'administració o particulars que afecten el parc natural.
Article 8. Finançament del parc natural
1. El Consell de la Generalitat, per tal d'atendre les despeses generals de funcionament del parc natural i les inversions necessàries en aquest, habilitarà els crèdits oportuns, sense perjudici d'eventuals aportacions materials d'altres entitats, públiques o privades, interessades a col·laborar en la gestió de l'espai natural protegit.
2. Per a promoure i canalitzar les aportacions extraordinàries dirigides a la consecució dels objectius del parc natural i a la conservació i difusió dels seus valors, podrà promoure's la constitució d'un organisme de foment, amb la forma legal que es considere més oportuna, i amb participació de totes les instàncies públiques i privades interessades.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Execució i desenvolupament
Es faculta els consellers de Territori i Habitatge i d'Agricultura, Pesca i Alimentació perquè, en el marc de les seues respectives competències, dicten les disposicions necessàries per a l'execució i el desenvolupament del present decret.
Segona. Pla rector d'ús i gestió
D'acord amb l'article 41.4 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, el Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral s'aprovarà en el termini màxim de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquest decret.
Tercera. Protecció de recursos pesquers
El règim establert en el present decret es compatible amb la concurrència en l'àmbit d'aquest de les figures de protecció establertes en els articles 13 a 18 de la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l'Estat, i en els articles 30 a 33 de la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de la Generalitat, de pesca marítima de la Comunitat Valenciana.
Quarta. Domini públic maritimoterrestre
Pel que fa als béns de domini públic maritimoterrestre, les determinacions contingudes en el present decret i en el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Gelada i la seua zona litoral, aprovat mitjançant el Decret 58/2005, d'11 de març, del Consell de la Generalitat, s'aplicaran sense perjudici del que estableix la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
Cinquena. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 29 de juliol de 2005
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea