diari

ORDRE de 17 de novembre de 1997, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es modifica l'import global màxim que finança, per a 1997, les ajudes de l'Ordre de 15 d'abril de 1997, per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar mètodes de producció agrària compatibles amb les exigències de protecció i conservació de determinats espais naturals de la Comunitat Valenciana (Albufera de València).

(DOGV núm. 3146 de 19.12.1997) Ref. Base de dades 4111/1997

ORDRE de 17 de novembre de 1997, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es modifica l'import global màxim que finança, per a 1997, les ajudes de l'Ordre de 15 d'abril de 1997, per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar mètodes de producció agrària compatibles amb les exigències de protecció i conservació de determinats espais naturals de la Comunitat Valenciana (Albufera de València).
En l'article 1 de l'Ordre de 15 d'abril de 1997, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació (DOGV núm. 2.984, de 05.05.97), es va fixar, per a l'exercici pressupostari 1997, un import global màxim per a aquestes ajudes de 73.000.000 de pessetes, a càrrec de l'aplicació pressupostària 12.01.714.50.4, línia 2065, dels pressupostos de la Generalitat Valenciana.
A la vista del nombre de sol·licituds presentades, i com que hi ha prou crèdit en aquesta línia, escau incrementar l'import global màxim fins cobrir les sol·licituds presentades amb dret a ajuda.
En l'article 47.11 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, s'exigeix que en les bases reguladores de la concessió de subvencions s'indiquen la línia o les línies de subvencions que les financen i l'import global màxim que s'hi destina. Per això, en l'exercici de les funcions que tinc atribuïdes,

ORDENE
Article únic
Es modifica l'import global màxim que s'estableix en l'Ordre de 15 d'abril de 1997, per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar mètodes de producció agrària compatibles amb les exigències de protecció i conservació de determinats espais naturals de la Comunitat Valenciana (Albufera de València), i es fixa en 86.000.000 de pessetes, a càrrec de l'aplicació pressupostària 12.01.714.50.4, línia 2065, del pressupost de la Generalitat Valenciana per a 1997.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
.
València, 17 de novembre de 1997
La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
MARIA ÀNGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ

linea