diari

ORDRE de 21 de setembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les condicions i els requisits de funcionament dels centres d'estimulació precoç. [2001/9607]

(DOGV núm. 4106 de 15.10.2001) Ref. Base de dades 4119/2001

ORDRE de 21 de setembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les condicions i els requisits de funcionament dels centres d'estimulació precoç. [2001/9607]
L'Estatut d'Autonomia atribueix en el seu article 31.27 a la Generalitat Valenciana competència exclusiva en matèria relativa a institucions públiques de protecció i ajuda a menors, jóvens, emigrants, tercera edat, minusvàlids i a la resta de grups o sectors socials requerits d'especial protecció, inclosa la creació de centres de protecció, reinserció i rehabilitació.
Per la seua banda, la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en el seu article 21 fa referència a la promoció d'activitats preventives de detecció i atenció primerenca dels símptomes i senyals de deficiència, seguides de les mesures curatives o correctives necessàries que puguen impedir la discapacitat, o, almenys, produir reduccions apreciables de la seua gravetat, i que puguen impedir de vegades que es convertisca en una condició permanent. Per a l'acompliment de les esmentades funcions la mateixa Llei, preveu en el seu article 31, els centres d'estimulació precoç, com a recurs especialitzat en el tractament assistencial i/o preventiu del xiquet o xiqueta amb problemes en el desenvolupament o en risc de patir-los.
L'Ordre de 9 d'abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual es desenvolupa el Decret 40/1990, de 26 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre Registre, Autorització i Acreditació dels Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, com a norma vigent en la qual s'estableix el règim de tràmits a què han d'estar subjectes les entitats, serveis i centres de serveis socials que actuen dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana i es determinen, així mateix, els requisits i les condicions generals mínimes, materials i funcionals, que han de reunir aquests a l'efecte de la seua autorització i consegüent inscripció registral, així com l'ordenació dels recursos, tipologia, característiques i principis d'actuació de cada sistema, no inclou entre els serveis socials especialitzats els relatius a l'atenció primerenca de xiquets amb problemes en el desenvolupament o risc de patir-lo, i per això no inclou en els seus annexos els centres d'estimulació precoç. L'esmentada ordre va ser objecte de modificació per l'Ordre de la Conselleria de Treball i Assumptes Socials, de 3 de febrer de 1997, afi d'introduir en la relació inicial que contenia l'article 38 de l'Ordre de 9 d'abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, els centres de rehabilitació i integració social i els centres de dia per a malalts mentals crònics, és per això pel que els centres d'estimulació precoç regulats en aquesta norma, ocupen el vuité lloc en la relació continguda en el referit article 38.
Per tant, es fa necessari modificar la esmentada Ordre amb caràcter urgent i transitori en els aspectes assenyalats mentre es tramita un decret de desenvolupament global de la Llei 5/1997, de 27 de juny de la Generalitat Valenciana.
En conseqüència, fent ús de les facultats que em confereix la Llei de Govern Valencià, d'acord amb el Consell Jurídic Consultiu,
ORDENE
Article 1
Modificació de l'articulat de l'Ordre de 9 d'abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual es desenvolupa el Decret 40/1990, de 26 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre Registre, Autorització i Acreditació dels Serveis Socials de la Comunitat Valenciana
S'afig un nou recurs a l'enumeració continguda en el paràgraf segon de l'article 38:
"8 . Centres d'Estimulació Precoç"
Article 2
Modificació de l'annex IV de l'Ordre de 9 d'abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual es desenvolupa el Decret 40/1990, de 26 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre Registre, Autorització i Acreditació dels Serveis Socials de la Comunitat Valenciana
S'introdueix un nou apartat en l'annex IV:
"8. Centres d'estimulació precoç
- Definició : Són centres destinats al tractament assistencial i/o preventiu de xiquets amb problemes de desenvolupament o risc de patir-los per causes d'origen prenatal, perinatal o postnatal, amb edats compreses entre 0 a 3 anys.
- Beneficiaris: Xiquets de 0 a 3 anys, amb discapacitat o risc de patir-la, que hagen sigut valorats com a de risc pels equips corresponents dels equips de pediatria dels centres hospitalaris i d'atenció primària de la Conselleria de Sanitat i per l'equip de valoració del centre de valoració i orientació provincial.
- Capacitat:. El nombre de places mínim serà de 35 i el màxim de 70.
- Prestacions del centre: Les prestacions obligatòries, sense perjuí de les addicionals que puga prestar el centre, consistiran en una assistència integral concretada en: Diagnòstic, que serà contrastat amb els equips corresponents de les unitats maternoinfantils del Sistema de Salut Pública, tractament, orientació i seguiment; coordinació amb els recursos comunitaris; atenció individual i familiar, en aquesta última atenció es dotarà als pares de pautes que caldrà aplicar a fi d'aconseguir conductes estimuladores i educatives sobre els seus fills.
En els supòsits d'alteracions neurològiques que puguen fer preveure una discapacitat motórica, obligatòriament, es prestarà tractament fisioterapèutic especialitzat. Així mateix, en els supòsits d'atenció a xiquets hipoacúsics es prestarà tractament logopèdic especialitzat.
L'atenció directa, que serà realitzada en règim ambulatori, es desenvoluparà en horari comprés entre les 09 i les 18 hores. No obstant això, aquest horari podrà prolongar-se amb autorització prèvia de la Direcció General d'Integració Social de Discapacitats, sempre que la l'esmentada prolongació horària possibilite atendre la demanda que algun usuari poguera sol·licitar.
- Personal:
1. Aquests centres disposaran de professionals amb especialització en el desenvolupament infantil i atenció precoç, format, almenys, per les figures de: psicòleg, o pedagog, fisioterapeuta i estimuladors.
2. L'estimulador haurà de tenir una titulació, com a mínim, de grau mitjà en l'àrea terapèutica.
3. Les ratios mínimes del personal, per a una plantilla de 35 xiquets, seran de:
a) 1 psicòleg /pedagog.
b) 0'5 fisioterapeuta.
c) 2 estimuladors.
d) 0,5 logopeda.
4. L'increment de places tindrà com a conseqüència un augment de personal d'atenció directa en una ratio que no ha de ser inferior al 0,10.
5. La plantilla podrà flexibilitzar-se quant als tècnics de grau mitjà, fisioterapeutes i estimuladors, depenent de les patologies mes freqüents ateses en el centre, però això no n'alterarà la ratio.
- Ubicació : En centres urbans i pròxims a equipaments comunitaris.
- Habitabilitat: El centre disposarà, si més no, de les següents dependències: Vestíbul i/o sala d'espera de 18 m², despatx de direcció de 10 m², 3 sales de consulta ambdues de15 m², sala polivalent de 20-25 m² i 2 serveis."
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA
1. L'exigència del compliment dels requisits previstos en aquesta ordre als centres d'estimulació precoç que estigueren en funcionament a la seua entrada en vigor, quedarà demorada fins un termini màxim de 3 anys, sempre que no afecten la seguretat, salubritat i benestar dels usuaris.
2. Excepcionalment, quan raons d'interés social i públic així ho justifiquen, o en atenció a condicions singulars de l'immoble i/o a la prestació de serveis d'especial configuració que en ell es presten, es podrà exonerar, mitjançant resolució motivada, del compliment de determinats requisits i condicions, a aquells centres d'estimulació precoç de titularitat privada sense ànim de lucre que estigueren en funcionament a l'entrada en vigor d'Ordre, sempre que no observen deficiències que afecten la seguretat, salubritat i benestar dels usuaris dels esmentats centres.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA
Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que disposa aquesta ordre.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 21 de setembre de 2001
El conseller de Benestar Social

linea