diari

ORDRE d'1 de desembre de 1997 de la Conselleria de Medi Ambient, que modifica un aspecte puntual de l'Ordre de 24 de juny de 1997, d'aquesta mateixa Conselleria, per la qual es regulen subvencions per a la realització de determinades actuacions als parcs naturals del Carrascar de la Font Roja i del Montgó, i al Paratge Natural del Desert de les Palmes.

(DOGV núm. 3148 de 23.12.1997) Ref. Base de dades 4135/1997

ORDRE d'1 de desembre de 1997 de la Conselleria de Medi Ambient, que modifica un aspecte puntual de l'Ordre de 24 de juny de 1997, d'aquesta mateixa Conselleria, per la qual es regulen subvencions per a la realització de determinades actuacions als parcs naturals del Carrascar de la Font Roja i del Montgó, i al Paratge Natural del Desert de les Palmes.
Vista l'Ordre de 24 de juny de 1997, de la Conselleria de Medi Ambient (DOGV núm. 3.041, de 23.07.97), per la qual es regulen subvencions per a la realització de determinades actuacions als parcs naturals del Carrascar de la Font Roja i del Montgó, i al Paratge Natural del Desert de les Palmes.
La base novena de l'annex I de l'esmentada Ordre de 24 de juny de 1997 va establir que els treballs havien de quedar acabats abans del 15 de novembre de 1997.
Atesa la data de publicació d'aquesta ordre, i tenint en compte la dilatació en el temps del procés de tramitació a causa de la complexitat d'aquesta, la data d'acabament dels treballs establida en la base novena ha sigut superada.
Per tant, cal modificar la base novena de l'annex I de l'ordre pel que fa a aquest aspecte.
En conseqüència, a proposta de la Direcció General per al Desenvolupament Sostenible,
ORDENE
Article únic
Es modifica el termini establit en la base novena de l'annex I de l'esmentada Ordre de 24 de juny de 1997, la qual queda redactada de la forma següent:
«Els treballs hauran d'acabar-se, i caldrà informar-ne l'administració, abans de l'1 de juny de 1998.
En el cas de no poder acabar els treballs en la data indicada, i sempre amb anterioritat a aquesta, els beneficiaris podran demanar una pròrroga, que serà concedida si hi ha motius suficients.
L'incompliment dels terminis establits sense la corresponent presentació de la sol·licitud de pròrroga referida, com també l'incompliment del termini establit en aquesta, podrà fer que els beneficiaris en perden el dret.
Les activitats establides en la sol·licitud no podran començar-se fins a la concessió de la subvenció. Els treballs iniciats abans d'aquesta aprovació, no seran objecte de subvenció, i en tot cas en seran excloses les parts executades.»
DISPOSICIO FINAL
Primera
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segona
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 58 i següents de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Abans d'aquesta interposició caldrà notificar el fet a la Conselleria de Medi Ambient, d'acord amb el que disposa l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
València, 1 de desembre de 1997
El conseller de Medi Ambient,
JOSÉ MANUEL CASTELLA ALMIÑANA

linea