diari

DECRET 168/2004, de 10 de setembre, del Consell de la Generalitat,pel qual es regula el Document de Voluntats Anticipades i es crea el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana. [2004/9560]

(DOGV núm. 4846 de 21.09.2004) Ref. Base de dades 4137/2004

DECRET 168/2004, de 10 de setembre, del Consell de la Generalitat, que regula el Document de Voluntats Anticipades i crea el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana. [2004/9560]
La Llei 41/2002, de 14 de novembre, Bàsica Reguladora de l'Autonomia del Pacient i de Drets i Obligacions en Matèria d'Informació i Documentació Clínica, regula, en l'article 11, les instruccions prèvies. Les definix de la manera següent: pel document d'instruccions prèvies, una persona major d'edat, capaç i lliure, manifesta anticipadament la seua voluntat, a fi que es complisca en el moment en què arribe a situacions en les quals no siga capaç d'expressar-la personalment, sobre les atencions i el tractament de la seua salut o, una vegada arribada la defunció, sobre la destinació del seu cos o dels seus òrgans. L'atorgant del document pot designar, a més, un representant perquè, arribat el cas, servisca com a interlocutor seu amb el metge o l'equip sanitari per a procurar el compliment de les instruccions prèvies.
La Llei 1/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Drets i Informació al Pacient de la Comunitat Valenciana, en els articles 3 i 17, reconeix el dret a emetre voluntats anticipades i regula la manera d'exterioritzar-les per a fer efectiu este dret.
La base del Document de Voluntats Anticipades es troba en el respecte i la promoció de l'autonomia del pacient, autonomia que es manifesta per mitjà d'un Document de Voluntats Anticipades i es fa efectiva quan el pacient no pot decidir per si mateix. El procés de reflexió i informació que implica l'atorgament possibilita el coneixement dels desitjos del pacient, per a així poder influir en les decisions futures que l'afecten. Es tracta del dret a ser respectat quan es presente una situació en què el pacient no té capacitat de decidir per si mateix.
La Llei 1/2003 considera la possibilitat que el pacient designe un representant i faça constar la seua decisió respecte a la donació dels seus òrgans i teixits amb finalitat terapèutica, docent o d'investigació.
A fi de fer efectiu este dret i que els desitjos del pacient siguen respectats amb les màximes garanties, és procedent crear un Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades amb dues finalitats: una, de recopilació i custòdia dels documents, tant dels que continguen voluntats anticipades com dels que en revoquen, substituïsquen o modifiquen, i, una altra, de publicitat restringida per als atorgants i professionals, de manera que es possibilite la consulta àgil i ràpida de la voluntat del pacient en els supòsits previstos en la llei.
Segons que disposen els articles 22.e) i 49.bis de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 10 de setembre de 2004,
DECRETE
TÍTOL I
El Document de Voluntats Anticipades
Article 1. El Document de Voluntats Anticipades
El Document de Voluntats Anticipades és el document per mitjà del qual una persona major d'edat o menor emancipada, amb capacitat legal suficient i lliurement manifesta les instruccions que sobre les actuacions mèdiques s'han de tindre en compte quan es trobe en una situació en què les circumstàncies no li permeten expressar lliurement la seua voluntat.
En la declaració de voluntats anticipades, la persona interessada pot fer constar la decisió respecte a la donació dels seus òrgans amb finalitat terapèutica, docent o d'investigació. En este cas, no es requerirà autorització per a l'extracció o la utilització dels òrgans donats.
Article 2. Representació
1. L'atorgant pot designar, en el mateix document o en un altre, un representant perquè siga interlocutor vàlid davant del metge responsable o de l'equip sanitari, i facultar-lo per a interpretar les seues declaracions i instruccions quan no puga expressar la seua voluntat per si mateix, i també per a substituir la seua voluntat.
2. Pot ser representant qualsevol persona major d'edat que no haja sigut incapacitada legalment, amb l'excepció de les persones següents:
– El notari que autoritza el document.
– El funcionari o empleat públic encarregat del Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana.
– Els testimonis davant els quals es formalitza el document.
– El personal sanitari que ha d'aplicar les voluntats anticipades.
– En l'àmbit de la sanitat privada, el personal amb relació contractual, de servici o una altra d'anàloga, amb l'entitat privada d'assegurança mèdica.
Article 3. Formalització del Document de Voluntats Anticipades
1. El document es formalitza en una escriptura pública davant d'un notari o per escrit davant de tres testimonis. En este últim cas, els testimonis han de ser persones majors d'edat, amb plena capacitat d'obrar, de les quals dues, com a mínim, no han de tindre amb l'atorgant cap relació per raó de matrimoni, parella de fet, parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat o cap relació patrimonial.
2. El Document de Voluntats Anticipades pot ser inscrit en el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que preveu l'article 7.
Article 4. Substitució, modificació i revocació
1. L'atorgant pot substituir per un altre el Document de Voluntats Anticipades, o modificar-lo, sempre que en el moment de fer-ho tinga la capacitat establida en l'article 1 d'este decret i declare la seua voluntat lliurement. La substitució o modificació es formalitza d'acord amb el que preveu l'article 3, deixant-ne constància per escrit o indubtablement. Pot anul·lar, totalment o parcialment, qualsevol Document de Voluntats Anticipades anterior.
2. Complint els mateixos requisits establits en l'article 1, l'atorgant pot revocar qualsevol Document de Voluntats Anticipades anterior, deixant-ne constància per escrit o indubtablement.
Article 5. Eficàcia del Document de Voluntats Anticipades
1. Mentre la persona atorgant conserve la seua capacitat, segons el que disposa l'article 1, la seua llibertat d'actuació i la possibilitat d'expressar la seua voluntat preval sobre les instruccions contingudes en el Document de Voluntats Anticipades davant de qualsevol actuació clínica.
2. Quan siga necessari, el metge responsable de l'assistència d'una persona, d'acord amb el que disposa l'article 9 d'este decret, pot consultar el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana i, si hi ha un Document de Voluntats Anticipades, obtindre'n una còpia impresa, la qual haurà d'incorporar-se a la història clínica del pacient.
3. El Document de Voluntats Anticipades produïx efectes plens per si mateix, i ha de ser respectat pels servicis sanitaris i per totes les persones que tinguen alguna relació amb la persona que l'ha fet. En el cas que en el compliment del Document de Voluntats Anticipades sorgisca l'objecció de consciència d'algun facultatiu, l'entitat sanitària responsable de prestar l'assistència sanitària posarà els recursos suficients per a atendre la voluntat anticipada del pacient en els supòsits admesos per l'ordenament jurídic.
4. No podran tindre's en compte voluntats anticipades que incorporen previsions contràries a l'ordenament jurídic o a la bona pràctica clínica, o que no corresponguen exactament amb el supòsit de fet que el subjecte ha previst en el moment d'emetre-les. En estos casos, quedarà constància raonada d'este fet en la història clínica del pacient.
TÍTOL II
Registre de Voluntats Anticipades
Article 6. Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana
1. Es crea el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana en la conselleria competent en matèria de sanitat, adscrit a la direcció general amb competències en matèria de qualitat i atenció al pacient, en el qual les persones atorgants podran inscriure l'atorgament, la modificació, la substitució o la revocació dels documents de voluntats anticipades emesos d'acord amb el que establix este decret.
2. El Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana es crea amb les funcions següents:
– Permetre el coneixement de l'existència i del contingut de Documents de Voluntats Anticipades.
– Permetre l'accés als Documents de Voluntats Anticipades per part dels professionals, en els supòsits previstos en la Llei 1/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Drets i Informació al Pacient de la Comunitat Valenciana, que hagen de conéixer les orientacions i instruccions que contenen per mitjà de la creació d'un fitxer automatitzat. També poden accedir al Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana els representants designats per l'atorgant en els supòsits en què es requerisca substituir la seua voluntat.
3. El Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana funcionarà d'acord amb els principis de:
– Confidencialitat dels documents registrats en els termes previstos tant en la normativa sanitària com en la relativa a la protecció de dades de caràcter personal.
– Seguretat i control de l'accés, que només poden fer, a través d'un sistema de signatura electrònica avançada, els usuaris autoritzats.
– A fi d'assegurar l'eficàcia en tot el territori nacional de les voluntats anticipades manifestades pels pacients i formalitzades d'acord amb el que disposa la legislació de les respectives comunitats autònomes, s'establirà la connexió amb altres registres de voluntats anticipades o d'instruccions prèvies i amb altres la finalitat dels quals siga prestar assistència sanitària.
La connexió prevista en l'apartat anterior està destinada exclusivament al compliment efectiu de les voluntats anticipades de les persones atorgants, i no es requerirà el seu consentiment per a la comunicació de les dades.
Article 7. Inscripció
1. El Document de Voluntats Anticipades formalitzat en escriptura pública atorgada davant d'un notari podrà inscriure's per mitjà de la presentació d'una còpia autèntica feta amb esta finalitat. Això sense perjuí de la comunicació que en faça el notari que l'autoritza, directament al registre de la manera que s'establisca.
2. El Document de Voluntats Anticipades atorgat davant de tres testimonis pot ser inscrit en el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana per mitjà de la presentació, feta per l'atorgant, per qualsevol dels testimonis o pel representant designat, en algun dels punts de registre autoritzats, del document original.
3. La comprovació de la veracitat de les signatures de tots ells es farà per mitjà d'un testimoni notarial o davant del responsable del registre.
4. Els punts de registre autoritzats arxivaran la còpia autèntica del document notarial o l'original de l'atorgat davant de testimonis.
Article 8. Fitxer automatitzat
Es crea el fitxer automatitzat denominat Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana, amb les característiques següents:
1. Finalitat i usos previstos: permetre que el metge o l'equip responsable de la persona malalta puga saber si ha atorgat un Document de Voluntats Anticipades i, en este cas, conéixer-ne el contingut.
2. Persones o col·lectius afectats: atorgants, testimonis i representants.
3. Procediment de recollida de dades: per mitjà de la sol·licitud de la persona atorgant del Document de Voluntats Anticipades, del representant designat, d'una persona especialment facultada o del notari que l'autoritza si se li ha sol·licitat i consta en el document públic.
4. Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:
a) Dades d'identificació de l'atorgant: nom i cognoms, DNI, NIF, passaport de resident comunitari, codi d'identificació personal (CIP), número de targeta SIP, data de naixement i país d'origen.
b) Dades de localització de l'atorgant: adreça i telèfon.
c) Dades referents al Document de Voluntats Anticipades: població i data de realització, transcripció literal de les voluntats expressades, dades d'identificació dels testimonis (nom i cognoms, adreça i telèfon) i del representant (nom i cognoms, adreça i telèfon).
d) Dades d'identificació de l'usuari autoritzat que fa el registre o consulta els documents, data en què s'efectua la consulta.
5. Cessió de dades previstes: no se'n preveuen altres que les que justifiquen la seua finalitat, com ara les recollides en l'article 11.5 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, Bàsica Reguladora de l'Autonomia del Pacient i de Drets i Obligacions en Matèria d'Informació Documentació Clínica.
6. Òrgan administratiu responsable: la Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient.
7. Òrgan davant del qual poden exercitar-se els drets d'accés, rectificació i revocació: la Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient.
8. Mesures de seguretat: de nivell alt.
Article 9. Accés al registre
1. La persona atorgant del document inscrit pot, en qualsevol moment, accedir al registre per revisar-ne el contingut.
2. Sense perjuí que en la història clínica del pacient o de la pacient hi haja una còpia del Document de Voluntats Anticipades, el metge responsable de l'assistència de la persona, pot accedir-hi, per comprovar si s'ha inscrit algun altre Document de Voluntats Anticipades diferent i, en cas afirmatiu, conéixer-ne el contingut.
Per a això, s'entén per metge responsable el que en un moment concret presta assistència a la persona malalta.
3. L'accés del metge responsable al registre es farà a través de la identificació com a usuari del sistema i mitjançant l'ús de signatura electrònica avançada. Les persones que, pel seu lloc de treball, accedisquen a qualsevol de les dades del registre estan subjectes al deure guardar-ne secret.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Es faculta el conseller competent en matèria de sanitat perquè, en l'àmbit de la seua competència, dicte les disposicions i adopte totes les mesures que exigisquen el desplegament i l'aplicació del que disposa este decret.
Segona
La conselleria amb competències en matèria de sanitat podrà establir convenis de col·laboració amb el Consell General de Col·legis de Metges i amb el Col·legi de Notaris de la Comunitat Valenciana per a facilitar l'accés i l'enviament dels Documents de Voluntats Anticipades per mitjà de la signatura electrònica avançada.
Tercera
La conselleria competent en matèria de sanitat elaborarà un document orientatiu que podrà ser utilitzat per a atorgar voluntats anticipades i posarà a disposició dels pacients una guia amb la informació necessària per a facilitar-los el coneixement i la reflexió sobre la seua decisió.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
La Generalitat crearà, en el termini de 12 mesos, el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana.
Segona
Este decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació.
Tercera
S'inclouen com annexos tres models orientatius de documents relatius a les voluntats anticipades que pretenen facilitar-ne la redacció a les persones interessades.
València, 10 de setembre de 2004
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Sanitat,
VICENTE RAMBLA MOMPLET
ANNEX
1. MODEL DE DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES
Fent ús del dret que em reconeix l'article 17 de la Llei 1/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Drets i Informació al Pacient, sobre voluntats anticipades, jo, amb plena capacitat d'obrar, després d'una llarga reflexió i actuant lliurement, faig de forma documental les expressions següents de les meues VOLUNTATS ANTICIPADES:
Declare
Si en el futur estic incapacitat per a prendre o manifestar decisions sobre la meua atenció mèdica, com a conseqüència del meu deteriorament físic o mental per alguna de les situacions que s'indiquen a continuació:
Càncer disseminat en fase avançada.
Dany cerebral sever i irreversible.
Demència severa deguda a qualsevol causa.
Danys encefàlics severs (coma irreversible, estat vegetatiu persistent i prolongat).
Malaltia degenerativa del sistema nerviós o muscular, en fase avançada, amb limitació important de la meua mobilitat i falta de resposta positiva al tractament.
Malaltia immunodeficient en fase avançada.
Malalties o situacions de gravetat comparable a les anteriors.
O en qualsevol altra de semblant.
Tenint en compte que per al meu projecte vital és molt important la qualitat de vida, és el meu desig que la meua vida no es prolongue, per si mateixa, quan la situació és ja irreversible.
Tenint en compte el que he exposat, i d'acord amb els criteris assenyalats, és la meua voluntat que si, segons el parer dels metges que aleshores m'atenguen (dels quals almenys un siga especialista), no hi ha expectatives de recuperació sense que se'n seguisquen seqüeles que impedisquen una vida digna segons el que jo entenc, la meua voluntat és que:
1. No siguen aplicades –o bé que es retiren si ja han començat a aplicar-se– mesures de suport vital o qualssevol altres que intenten prolongar la meua supervivència.
2. S'instauren les mesures que siguen necessàries per al control de qualsevol símptoma que puga ser causa de dolor o de patiment.
3. Se'm preste una assistència necessària per a proporcionar-me un digne final de la vida, amb el màxim alleugeriment del dolor, sempre que no resulte contrària a la bona pràctica clínica.
4. No se m'administren tractaments complementaris i teràpies no contrastades que no demostren l'efectivitat per a la meua recuperació i prolonguen inútilment la meua vida.
Altres instruccions que desitge que es tinguen en compte:
Donació d'òrgans i teixits.
Lloc on vull que se m'atenga en el final de la meua vida (casa, hospital...).
Desitge rebre assistència espiritual.
Altres ..................
Nom
Data
Signatura
DNI
NOMENAMENT DEL/DE LA REPRESENTANT
Designe ....................., amb domicili a ................., c/ ................................ i DNI ................. el meu/la meua representant, perquè faça en el meu nom la interpretació que puga ser necessària, sempre que no es contradiga amb cap de les voluntats anticipades que consten en este document, i també per a vetlar per l'aplicació estricta del que declare. Esta persona ha de ser considerada com a interlocutor vàlid i necessari amb l'equip sanitari responsable de la meua assistència, per a prendre decisions en el meu nom, ser responsable de la meua assistència i garant de la meua voluntat expressada en este document.
ACCEPTACIÓ DEL REPRESENTANT (OPCIONAL)
Accepte la designació i estic d'acord a ser el representant d........................... en el cas que ell/ella no puga expressar els seus desitjos respecte a la seua atenció sanitària. Comprenc les directrius expressades en este document per la persona que represente i estic d'acord a seguir-les. Entenc que la meua representació només té sentit en el cas que la persona a qui represente no puga expressar ella mateixa estes directrius i en el cas que no haja revocat prèviament este document, bé totalment o bé en la part que m'afecta.
Nom i cognoms del representant
DNI
Signatura del representant
Data
Declaració dels testimonis
Els sotasignats, majors d'edat, declarem que la persona que signa este document de voluntats anticipades ho fa plenament conscient, sense que hàgem pogut apreciar cap tipus de coacció en la seua decisió.
Així mateix, les persones sotasignades com a testimonis primer i segon, declarem que no tenim cap tipus de vincle familiar o patrimonial amb la persona que signa este document.
Testimoni primer
Nom i cognoms
DNI
Adreça
Signatura
Data
Testimoni segon
Nom i cognoms
DNI
Adreça
Signatura
Data
Testimoni tercer
Nom i cognoms
DNI
Adreça
Signatura
Data
Revocació
Nom ............Adreça ...................DNI .........................
Jo, major d'edat o menor emancipat, amb capacitat per a prendre una decisió de manera lliure i amb la informació suficient que m'ha permés reflexionar, deixe sense efecte este document.
Lloc i data
Signatura
2. SOL·LICITUD D'INSCRIPCIO DE L'ATORGAMENT D'UN DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES
Nom i cognoms de la persona sol·licitant .............................
DNI, passaport o un altre document d'identitat .....................
Adreça .............. Codi postal ..........
Municipi ..................
Telèfon .............
SOL·LICITE la inscripció en el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana del document que conté el sobre tancat que adjunte a esta sol·licitud.
DECLARE que sé que el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana transmetrà el contingut del document únicament al metge o l'equip mèdic que em preste assistència sanitària en el moment en què, per la meua situació, no em siga possible expressar la meua voluntat i siga necessari adoptar decisions clíniques rellevants.
Lloc, data i signatura de la persona sol·licitant
3. SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ, SUBSTITUCIÓ O REVOCACIÓ D'UN DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES
Nom i cognoms de la persona sol·licitant .............................
DNI, passaport o un altre document d'identitat .....................
Adreça .............. Codi postal ..........
Municipi ..................
Telèfon .............
SOL·LICITE la inscripció en el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana del document que conté el sobre tancat que adjunte a esta sol·licitud, que té com a objecte
REVOCAR  SUBSTITUIR  MODIFICAR 
(marque l'opció adequada)
el document de voluntats anticipades les dades del qual són les següents:
Lloc i data de formalització ........
Data de la resolució que en va autoritzar la inscripció en el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana...............
DECLARE que sé que el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana transmetrà el contingut del document únicament al metge o l'equip mèdic que em preste assistència sanitària en el moment en què, per la meua situació, no em siga possible expressar la meua voluntat i siga necessari adoptar decisions clíniques rellevants.

linea