diari

LLEI 5/2005, de 4 d'agost, de la Generalitat, de Reforma de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. [2005/9356]

(DOGV núm. 5067 de 09.08.2005) Ref. Base de dades 4161/2005

LLEI 5/2005, de 4 d'agost, de la Generalitat, de Reforma de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. [2005/9356]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
Després de deu anys de vigència de la Llei de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i després de quatre reformes de la mateixa, operades per Llei 14/1997 de 26 de desembre que va modificar els articles 10, 17 i 18, per la Llei 6/2002, de 2 d'agost de l'Estatut dels Expresidents de la Generalitat Valenciana, per Llei 11/2002, de 23 de desembre que va modificar l'article 3 i per Llei 16/2003, de 17 de desembre que va modificar l'article 3, resultava necessària una nova reforma de la mateixa, fruit del consens dels grans partits polítics, a fi a aconseguir una major estabilitat institucional, propiciada per la participació de Les Corts en l'elecció de tres dels seus membres, sent els tres restants designats per Decret del Consell. D'esta manera s'opta per un sistema mixt, que s'estima més convenient i equilibrat.
Esta estabilitat resulta especialment aconsellable i oportuna per tractar-se precisament del màxim òrgan consultiu en matèria d'assessorament jurídic, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i queda reforçada per l'establiment d'una majoria qualificada de tres quintos per a l'elecció per Les Corts dels referits tres membres electius del Consell Jurídic Consultiu.
Es modifica igualment, per mitjà d'esta Llei, el sistema de designació del President del Consell Jurídic Consultiu, exigint que el mateix siga designat d'entre els propis membres electius del Consell Jurídic Consultiu, pel President de La Generalitat.
D'altra banda, es regulen els requisits d'accés a la condició de membre electiu o President del Consell Jurídic Consultiu, exigint en tot cas que les persones de reconegut prestigi a què es referien els articles 4 i 6 de la Llei que es reforma, tinguen la condició de juristes. Així mateix s'especifiquen les causes de cessament del mandat dels Consellers nats del Consell Jurídic Consultiu.
Es preveu que els ens locals, les Universitats i la resta de Corporacions de Dret Públic, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, puguen sol·licitar directament del Consell Jurídic Consultiu els dictàmens, sempre que els mateixos foren preceptius conforme a Llei, exigint en la resta dels casos que la petició es curse a través de la Conselleria competent.
Pel que es referix als Lletrats del Consell Jurídic Consultiu, s'establix que el sistema d'accés a este cos siga per mitjà d'oposició. Quant a la resta del personal adscrit a esta Institució, es remet la Llei al que disposa la Llei de la Funció Pública Valenciana. No obstant, s'especifica que la selecció es realitzarà en la forma prevista per la mateixa.
Finalment, s'aprofita esta reforma per a valencianitzar el nom de les Institucions de La Generalitat que apareixen reflectides en el text, entre les quals es troba el propi Consell Jurídic Consultiu.
La present Llei de reforma de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de Creació del Consell Jurídic Consultiu modifica el seu articulat en els termes que s'exponen a continuació i conté una Disposició Addicional, tres Disposicions Transitòries i una Final.
Article 1
En tot el text de la Llei, en la seua versió en castellà, se substituïx la denominació “Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana”, per “Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana”.
Article 2
En tot el text de la Llei, en la seua versió en castellà, se substituïx la denominació “Comunidad Valenciana” per la de “Comunitat Valenciana”.
Article 3
En tot el text de la Llei, en la seua versió en castellà, se substituïx l'expressió “Generalitat Valenciana” per la de “La Generalitat”.
Article 4
En tot el text de la Llei, en la seua versió en valencià, se substituïx l'expressió “Generalitat Valenciana” per la de “La Generalitat”
Article 5
En tot el text de la Llei, en la seua versió en castellà i en valencià se substituïx la denominació “Presidente de la Generalitat Valenciana” o “President de la Generalitat Valenciana” per la de “President o Presidenta de La Generalitat”.
Article 6
En tot el text de la Llei, en la seua versió en castellà, se substituïx la denominació “Las Cortes Valencianas” per la de “Les Corts”.
Article 7
En tot el text de la Llei, en la seua versió en castellà i en idioma valencià, se substituïx la denominació “Gobierno Valenciano” o “Gover Valencià”, per la de “Consell”.
Article 8
Es modifica l'apartat 1 de l'article 1 que quedarà redactat en la forma següent:
“Article 1. Caràcter.
1. El Consell Jurídic Consultiu és el suprem òrgan consultiu del Consell de La Generalitat i de la seua Administració, i, si és el cas, de les administracions locals radicades en la Comunitat Valenciana.
També ho és de les Universitats públiques de la Comunitat Valenciana, i de les altres Entitats i Corporacions de Dret Públic de la Comunitat Valenciana no integrades en l'administració autonòmica.
El Consell Jurídic Consultiu té la seua seu en la ciutat de València.”
Article 9
1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 3 que quedarà redactat en la forma següent:
“Article 3. Composició.
1. El Consell Jurídic Consultiu està constituït pels Consellers nats i un número de sis Consellers electius, d'entre els quals serà triat el President en la forma que es determina en l'article següent. El Consell Jurídic Consultiu estarà assistit per la Secretaria General que actuarà amb veu però sense vot.”
2. Es modifica la Llei 10/1994, en el seu article 3.3, primer paràgraf en la següent forma:
“3. Els consellers nats exerciran les seues funcions amb els límits temporals establits en l'article 4 de la Llei Reguladora de l'Estatut dels ExPresidents. Actuaran amb veu però sense vot, no computant-se, en conseqüència, la seua assistència a efectes del quòrum de constitució previst en l'article 13 de la present Llei.”
3. Es modifica la Llei 10/1994, en el seu article 3.3 segon paràgraf en la següent forma:
On diu: “article 4 paràgraf segon”,
Deu dir: “article 4.2 paràgraf segon”.
Article 10
Es modifica el títol de l'article 4, així com el seu contingut, a què se li afig, a més, un nou paràgraf i que quedarà redactat en la forma següent:
“Article 4. Nomenament dels membres electius del Consell Jurídic Consultiu i del President.
1. Dels sis membres electius que componen el Consell Jurídic Consultiu, tres seran designats per Decret del Consell de La Generalitat i els tres restants per Les Corts, mitjançant un acord adoptat per majoria de 3/5 dels seus membres.
2. El President del Consell Jurídic Consultiu serà triat i nomenat pel President de La Generalitat, d'entre els membres electius del Consell Jurídic Consultiu, després de cada renovació dels sis Consellers electius.
En cas d'absència o malaltia, el President serà substituït pel membre del Consell Jurídic Consultiu més antic, d'entre els electius, i, en cas de concórrer diversos en esta condició, per la persona de major edat entre ells”.
Article 11
Es modifica el títol de l'article 6 i el contingut del seu l'apartat 1, que quedarà redactat en la forma següent:
“Article 6. Nomenament, presa de possessió i incompatibilitats dels membres del Consell Jurídic Consultiu.
1. L'elecció dels membres electius del Consell Jurídic Consultiu es realitzarà entre professionals i científics que s'hagen distingit en el camp del Dret amb més de deu anys d'exercici professional, o siguen juristes de reconegut prestigi i amb experiència en assumptes d'Estat o autonòmics. Tots ells hauran de gaudir de la condició política de valencià.”
Article 12
Es modifica l'article 7 que quedarà redactat en la forma següent:
“Article 7. Inamovilitat i cessament.
1. El President i els membres electius del Consell Jurídic Consultiu, durant el període del seu mandat són inamovibles i només podran cessar en la seua condició:
1) Per defunció
2) Per renúncia
3) Per extinció del mandat
4) Per incapacitat o inhabilitació declarades per resolució judicial ferma
5) Per pèrdua de la condició política de valencià
6) Per incompatibilitat i incompliment de la seua funció
El cessament es comunicarà al Consell de La Generalitat o a Les Corts, segons els casos, perquè procedisquen a un nou nomenament.
El supòsit previst en el número 6 serà valorat pel Ple del Consell Jurídic Consultiu que, amb audiència prèvia a l'interessat, adoptarà acord per majoria absoluta i es comunicarà, si és el cas, al Consell de La Generalitat o a Les Corts perquè procedisquen com en els altres supòsits.
2. Els Consellers nats només cessaran en la seua condició per les raons següents:
1) Per defunció
2) Per extinció del mandat
3) Per incapacitat o inhabilitació declarades per resolució judicial ferma.
4) Per renúncia.”
Article 13
Es modifica el títol de l'article 11, així com el seu contingut, que quedarà redactat en la forma següent:
“Article 11. Petició de dictamen per les Corporacions Locals, Universitats i Entitats de Dret Públic.
Les Corporacions Locals, les Universitats i les altres Entitats i Corporacions de Dret Públic de la Comunitat Valenciana sol·licitaran directament el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, en els casos en què este fóra preceptiu conforme a Llei. Les consultes facultatives hauran d'interessar-les per mitjà del conseller competent.”
Article 14
S'afig un paràgraf final a l'article 17, que quedarà redactat com seguix:
“Article 17. Classificació i provisió de llocs.
Els llocs de treball es classificaran i proveiran d'acord amb les normes de la Llei de Funció Pública Valenciana. La selecció es realitzarà en la forma prevista per la mateixa.”
Article 15
Es modifica el títol de l'article 18, així com el contingut del seu apartat 1, que quedarà redactat en la forma següent:
“Article 18. Del Cos de Lletrats del Consell Jurídic Consultiu.
1. Es crea el Cos de Lletrats del Consell Jurídic Consultiu, corresponent al Grup A de titulació, per a ingressar en el qual és imprescindible la possessió del títol de Llicenciat en Dret i la superació de la corresponent oposició. El seu nomenament es portarà a efecte pel President del Consell Jurídic Consultiu.”
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
El Preàmbul de la present Llei s'incorporarà com a preàmbul a la Llei de creació del Consell Jurídic Consultiu com apartat “II”, havent de figurar el text del Preàmbul de la citada norma com apartat “I”.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Els càrrecs de Consellers electius i President del Consell Jurídic Consultiu seran renovats en la forma prevista en l'article 4 de la Llei 10/1994, a l'entrada en vigor de la present Llei. Des d'este moment fins que es produïsca la designació dels nous Consellers electius i del President, continuaran provisionalment en les seues funcions els anteriorment designats.
Segona
En tant que no es modifique el Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per a adaptar-ho a la present Llei, este seguirà en vigor, havent de procedir a la reforma del mateix en un termini màxim de tres mesos.
Tercera
Als efectes de l'article 3.2 de la Llei 10/1994 no es computarà el mandat que resulte interromput pels nomenaments produïts a l'entrada en vigor de la present Llei.
DISPOSICIÓ FINAL
La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 4 d'agost de 2005
El president de la Generalitat,

linea