diari

ORDRE de 27 de juliol de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar els procediments d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria i de declaració del Parc Natural del Túria. [2006/9259]

(DOGV núm. 5314 de 31.07.2006) Ref. Base de dades 4167/2006

ORDRE de 27 de juliol de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar els procediments d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria i de declaració del Parc Natural del Túria. [2006/9259]
El tram de llit i riberes del riu Túria situat entre els municipis de Pedralba i València és un dels últims pulmons forestals que sobreviu en una zona tan poblada i industrialitzada com és l'àrea metropolitana de València.
És característic de la zona la trobada entre els relleus orogràfics del sistema ibèric i la plana al·luvial del riu Túria, que configuren un paisatge pla, amb l'empremta del llit i la ribera del Túria, rodejat de suaus ondulacions travessades per barrancs que confluïxen en el riu. El conjunt mostra un paisatge dinàmic i variat, al qual correspon una notable diversitat d'hàbitats i d'espècies de fauna i flora.
L'escassa precipitació mitjana de la zona, per davall de la necessària per al bosc clímax de Quercus, implica que el pi blanc i les màquies que configuren la principal massa forestal posseïsquen un elevat valor ecològic. A més origina una autèntica illa biogeogràfica rica en espècies de clima semiàrid, rodejada de zones de major precipitació, que permeten la presència de nombroses espècies d'òptim iberonod-africà que no existixen en altres zones de la província de València. En aquest sentit, cal destacar la pervivència de certs endemismes valencians com l'albaida sedosa (Anthyllis henoniana subsp. valentina), el rabet de gat de fulla llarga (Sideritis juryi), el timó mascle (Teucrium adetanum) o l'albaida sedosa d'espiga fina (Anthyllis terniflora).
Quant a les espècies de fauna cal destacar aquella associada al món aquàtic, on són representatius la raboseta (Cobitis maroccana), peix protegit i les aus agró roig (Ardea purpurea), sensible a l'alteració de l'hàbitat i el blauet (Alcedo atthis), au vulnerable.
D'altra banda l'abundància d'aigua potser va determinar la ubicació de diversos assentaments humans històrics, destacant el poblat de l'edat de Bronze de la Lloma de Betxí, que hui forma part del patrimoni arqueològic i que es troba al costat de la vora septentrional del Túria, i el castre fortificat de València la Vella, d'adscripció hispanovisigoda.
Més recents, encara que d'elevat valor patrimonial i hidràulic, es troben en la zona d'estudi l'embassament de la Vallesa de Mandor i l'aqüeducte del Barranc Fondo. Recentment, tant l'embassament com l'aqüeducte han sigut inclosos amb la denominació Embassament de la Vallesa, en el Catàleg de zones humides de la Comunitat Valenciana aprovat per Acord del Consell de la Generalitat de 10 de setembre de 2002.
Paleontològicament, també es troba un jaciment de mol·luscos marins representatiu del tortosí marí de fàcies nerítiques poc profundes, ubicat en el marge esquerre del riu Túria, que presenta un alt interés per ser molt escassos els afloraments marins d'aquesta edat en la mitat nord de la província de València.
Des del punt de vista mediambiental, paisatgístic i cultural, així com ateses les potencialitats d'ús social del medi en relació amb l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat de la natura, la zona reunix mèrits suficients per a la declaració d'un parc natural. Aquesta figura de protecció permet compaginar la necessària conservació dels valors naturals i paisatgístics amb l'ús públic ordenat del medi i amb la utilització racional dels recursos naturals, segons criteris de desenvolupament sostenible.
D'acord amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, la declaració d'un parc natural requerix la prèvia elaboració i aprovació d'un pla d'ordenació dels recursos naturals.
L'article 28 de l'esmentada Llei 11/1994, articula un règim de protecció preventiva aplicable als àmbits territorials dels espais en tràmit de declaració, amb caràcter cautelar durant el període transitori fins a la declaració d'aquests. Aquest règim habilita l'administració per a adoptar les mesures necessàries, les quals poden incloure la prohibició de determinats actes, la suspensió de l'atorgament de llicències i autoritzacions per a l'execució de certes activitats o la suspensió de la tramitació del planejament urbanístic amb incidència sobre els valors naturals. La forma d'aplicació de les dites mesures cautelars s'establix per Acord del Consell.
Per tot això, i en exercici de les competències i atribucions conferides per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el conjunt de la legislació ambiental d'aplicació al cas, en els àmbits estatal i autonòmic, cal iniciar els expedients d'elaboració i aprovació del Pla d'ordenació dels recursos naturals del Túria i de declaració del Parc Natural del Túria, i a l'efecte
ORDENE
Article 1
1. S'acorda iniciar els procediments d'elaboració i aprovació del Pla d'ordenació dels recursos naturals del Túria i de declaració de Parc Natural del Túria, l'àmbit territorial provisional dels quals figura com annex a la present ordre. Aquest àmbit comprén part dels termes municipals de València, Mislata, Quart de Poblet, Manises, Paterna, Riba-roja del Túria, l'Eliana, la Pobla de Vallbona, San Antonio de Benagéber, Benaguasil, Llíria, Vilamarxant, Cheste i Pedralba, municipis situats en la província de València.
2. Aquest àmbit territorial provisional pot modificar-se durant la tramitació dels corresponents expedients administratius.
Article 2
1. A partir de la publicació d'aquesta ordre en el Diari Oficial de la Generalitat, quedaran sotmeses a informe previ, preceptiu i vinculant, de la Conselleria de Territori i Habitatge, les autoritzacions, llicències i qualsevol tipus de procediment administratiu previst en l'article 28, apartat 1, lletres b) a f), de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, que afecten els àmbits territorials del Pla d'ordenació dels recursos naturals del Túria o del Parc Natural del Túria, previstos ambdós en l'annex a la present ordre. Aquest informe ha de ser emés per l'administració actuant en el termini màxim de 90 dies.
2. Les mesures cautelars a què fa referència l'anterior apartat 1, de conformitat així mateix amb l'esmentat article 28 de l'esmentada Llei 11/1994, tindran una vigència màxima de tres anys i podran ser complementades i especificades, per a un millor compliment dels objectius del pla, mitjançant un acord del Consell a proposta del conseller de Territori i Habitatge.
Article 3
Es faculta la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge, per a realitzar les actuacions tendents a l'aprovació del Pla d'ordenació dels recursos naturals del Túria i a la declaració del Parc Natural del Túria, prèvia la tramitació dels oportuns expedients d'acord amb els procediments legalment previstos.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.
València, 27 de juliol de 2006
El conseller de Territori i Habitatge,
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS

linea