diari

ACORD de 28 de juliol de 2006, del Consell, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pels projectes de Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria i de declaració del Parc Natural del Túria, durant la seua tramitació. [2006/S9268]

(DOGV núm. 5314 de 31.07.2006) Ref. Base de dades 4168/2006

ACORD de 28 de juliol de 2006, del Consell, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pels projectes de Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria i de declaració del Parc Natural del Túria, durant la seua tramitació. [2006/S9268]
El Consell, en la reunió del dia 28 de juliol de 2006, va adoptar l'acord següent:
Per Ordre de 27 de juliol de 2006, la Conselleria de Territori i Habitatge ha acordat la iniciació dels procediments d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria i de declaració del Parc Natural del Túria.
Mentre culminen aquests procediments administratius, fins al moment de la declaració de l'esmentat parc natural, és necessari assegurar que en l'àmbit territorial afectat no puguen realitzar-se accions que modifiquen o deterioren substancialment, de forma irreversible, la realitat territorial i mediambiental, la protecció i l'ordenació de la qual són objecte d'aquests projectes, de conformitat amb el que ha establit en matèria de protecció preventiva l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Per raó d'això, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell
ACORDA
Primer
En l'àmbit territorial afectat pels projectes de Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria i de declaració del Parc Natural del Túria, durant el període transitori des de l'inici dels respectius procediments fins a la declaració de l'esmentat Parc Natural per Decret del Consell, regiran les mesures cautelars establides amb caràcter genèric per l'article 28.1.a) de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Segon
A partir de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat, quedaran sotmeses a informe previ, preceptiu i vinculant, de la Conselleria de Territori i Habitatge, les autoritzacions, llicències i qualsevol tipus de procediment administratiu previst en l'article 28.1, lletres b) a f) de la Llei 11/1994, que afecten l'àmbit territorial establit en l'Ordre de 27 de juliol de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es va acordar iniciar els procediments d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria i de declaració del Parc Natural del Túria.
Tercer
No poden autoritzar-se en l'àmbit territorial afectat, durant la tramitació del projecte de declaració fins a la seua aprovació, actuacions no previstes en els anteriors apartats.
Quart
Les mesures cautelars a què es referix el present acord estaran vigents fins a la declaració del Parc Natural de Túria, sense que, en cap cas, la vigència d'aquestes puga superar els tres anys.
Cinqué
El present acord tindrà efectes des del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.
Contra el present acord, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant del Consell, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 28 de juliol de 2006.. El conseller secretari del Consell, per substitució: Esteban González Pons.

linea