diari

ORDRE d'1 de setembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es modifica l'Ordre de 27 de febrer de 2003, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per a 2003, la línia de subvenció T2484, que convoca ajudes per a actuacions de conservació i millora de la xarxa de sèquies del Parc Natural de l'Albufera. [2003/X10276]

(DOGV núm. 4596 de 26.09.2003) Ref. Base de dades 4234/2003

ORDRE d'1 de setembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es modifica l'Ordre de 27 de febrer de 2003, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per a 2003, la línia de subvenció T2484, que convoca ajudes per a actuacions de conservació i millora de la xarxa de sèquies del Parc Natural de l'Albufera. [2003/X10276]
L'Ordre del 3 de juliol de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, va establir un règim d'ajudes a favor de les comunitats de regants per a realitzar actuacions de conservació i millora de la xarxa de sèquies del Parc Natural de l'Albufera (DOGV de 17.07.98). Aquesta ordre està dotada, per a l'exercici 2003, amb 180.000,00 e, d'acord amb l'Ordre de 27 de febrer de 2003, de la Conselleria de Medi Ambient (DOGV de 07.04.2003)
Havent-se incrementat el crèdit disponible de la línia de transferència de capital T2484, que finança les actuacions contemplades en l'Ordre de 3 de juliol de 1998, abans esmentada, i, atès que en l'article 47.11 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu del 26 de juny de 1991, del Consell; s'exigeix com a contingut de les bases reguladores de les subvencions gestionades per la Generalitat Valenciana la fixació de l'import global màxim, així com la línia pressupostària, en l'exercici de les funcions que tinc atribuïdes,
ORDENE
Article únic
L'import global màxim de la línia T2484, manteniment i actuacions a les sèquies del Parc Natural de l'Albufera, del programa pressupostari 14.03.442.30.7, en l'exercici de 2003, s'incrementa en 120.000,00 e, addicionals als 180.000,00 e, que establia l'Ordre de 27 de febrer de 2003, de la Conselleria de Medi Ambient; de tal manera que la dotació total, per a enguany, serà de 300.000,00 e.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordre vigirà des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 1 de setembre de 2003
El conseller de Territori i Habitatge,

linea