diari

DECRET 35/2007, de 30 de març, del Consell, sobre creació, composició i règim de funcionament del Consell Interterritorial de Servicis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana. [2007/4356]

(DOGV núm. 5484 de 04.04.2007) Ref. Base de dades 4351/2007

La Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es Regula el Sistema de Servicis Socials en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana, realitza una assignació de competències que requerix, en el seu desplegament normatiu, l'existència d'un òrgan que tinga assignades funcions de coordinació de les polítiques de les distintes administracions públiques de la Comunitat Valenciana amb competències en matèria de servicis socials.
L'article 5.b de l'esmentat text legal assenyala com a competència de la Generalitat la de coordinar les actuacions de les distintes administracions públiques, a fi de racionalitzar i optimitzar l'ús dels recursos disponibles en matèria de servicis socials.
Per la seua banda, l'article 6.1.c de l'esmentada llei establix que les entitats locals duran a terme la seua competència de programació d'activitats en el seu camp social, d'acord amb la planificació de l'administració de la Generalitat. L'apartat 1.e) del mencionat article es referix a la gestió de programes que han de dur a terme les entitats locals en el marc del pla concertat.
L'assignació de competències a les entitats locals en l'àmbit dels servicis socials es du a terme en el marc d'unes relacions necessàries amb la Generalitat, tant pel que fa al finançament com en la planificació, la coordinació i l'execució.
Per la seua banda, en l'actualitat, la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència constituïx un dels àmbits dels servicis socials amb rellevància pròpia i amb una enorme repercussió social, exigint la seua prestació una actuació coordinada de totes les administracions amb competències en la matèria.
Tot això fa necessària la creació d'un òrgan col·lectiu, dels regulats en l'article 22.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per al coneixement i l'elaboració de propostes de coordinació en la matèria. El nom que es proposa és el de Consell Interterritorial de Servicis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana.
En virtut de l'anteriorment exposat, i a proposta de la consellera de Benestar Social, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 30 de març de 2007,
DECRETE
TÍTOL PRELIMINAR
Article 1. Objecte
Per mitjà del present decret es crea i regula el Consell Interterritorial de Servicis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana, com a òrgan de coordinació, cooperació, comunicació i informació entre la Generalitat i les distintes entitats locals de la Comunitat Valenciana, a fi de promoure la cohesió del sistema públic valencià de servicis socials, la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a la dependència.
TÍTOL I
Òrgans de funcionament, composició
i règim de funcionament
CAPÍTOL I
El Ple
Article 2. Composició del Ple
La composició del Ple del Consell Interterritorial és la següent:
- El/la titular de la conselleria competent en matèria de servicis socials, que serà el seu president/a.
- El/la titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de prestacions sociosanitàries, que serà el seu vicepresident/a primer/a.
- El/la titular de la direcció general competent en matèria de servicis socials, que serà el vicepresident/a segon/a.
- El/la titular de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de servicis socials, que serà el/la secretari/a del Ple.
- El/la titular de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria d'economia, hisenda i ocupació.
- El/la titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria d'educació.
- El/la titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.
- El/la titular de la direcció general amb competències en matèria d'integració social de discapacitats.
- El/la titular de la direcció general amb competències en matèria de família, menor i adopcions.
- El/la titular de la direcció general amb competències en matèria d'immigració.
- El/la titular de la direcció general amb competències en matèria de dona.
- Els/les titulars de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de servicis socials a Alacant, Castelló i València.
- El/la president/a de la Diputació Provincial d'Alacant, o diputat/ada en qui delegue.
- El/la president/a de la Diputació Provincial de Castelló, o diputat/ada en qui delegue.
- El/la president/a de la Diputació Provincial de València, o diputat/ada en qui delegue.
- Els alcaldes de municipis de més de 20.000 habitants i els presidents d'entitats supramunicipals amb competències en matèria de servicis socials que atenguen, almenys, esta població.
- Tres membres de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
- L'alcalde d'un municipi d'ampli rang funcional per cada un d'aquells àmbits d'influències comarcals en què no existisca cap municipi amb població superior a 20.000 habitants.
Article 3. Permanència en el càrrec
La duració del càrrec dels membres del Ple del Consell Interterritorial serà la mateixa que la dels respectius períodes de mandat en la institució que representen. Els vocals que actuen per delegació d'altres càrrecs tindran el mandat que determinen els delegatoris.
Article 4. Funcions del Ple
Les funcions del Ple del Consell Interterritorial de Servicis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana són les següents:
a) Conéixer la situació de les prestacions per a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció de la dependència i la seua projecció en el futur.
b) Assessorar en la planificació i coordinació d'actuacions en matèria de servicis socials, promoció de l'autonomia personal i d'atenció a la dependència.
c) Elevar propostes en les matèries concernents als servicis socials, promoció de l'autonomia personal i de la dependència de la Comunitat Valenciana.
d) Assessorar la conselleria competent en matèria de servicis socials en totes aquelles qüestions que els sol·licite.
e) Assessorar el Consell Valencià de Benestar Social.
f) Aprovar el reglament de funcionament del mateix Consell.
CAPÍTOL II
La Comissió Permanent i les comissions especials
del Consell Interterritorial de Servicis Socials,
Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció
a la Dependència de la Comunitat Valenciana
Article 5. Composició de la Comissió Permanent
La composició de la Comissió Permanent és la següent:
a) Els/les vicepresidents/es del Ple, actuant de president/a de la Comissió segons l'orde de l'article 2.
b) El/la secretari/a del Ple del Consell, que ho serà de la Comissió Permanent.
c) Els vocals representants en el Ple del Consell de les diputacions provincials de la Comunitat Valenciana.
d) Els/les titulars de les direccions generals amb competències en matèria d'integració social de discapacitats i de família, menor i adopcions.
e) Els vocals representants en el Consell Interterritorial dels tres ajuntaments capitals de província de la Comunitat Valenciana.
f) Tres representants de la resta d'ajuntaments de la Comunitat Valenciana, a raó d'u per província, triats entre els seus membres. Els vocals del Ple del Consell Interterritorial, en representació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, coordinaran les actuacions necessàries per a la designació dels citats tres representants.
g) Dos representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
Article 6. Funcions de la Comissió Permanent
La Comissió Permanent té les funcions següents:
a) Elaborar dictàmens per iniciativa pròpia o a instància de la conselleria competent en matèria de servicis socials.
b) Assessorar la Presidència per a la fixació de l'orde del dia de les reunions del Ple.
c) Analitzar els informes, els dictàmens i les propostes de les comissions especials, per a la seua posterior tramitació al Ple, si correspon.
d) Demanar informació, així com realitzar estudis i propostes.
Article 7. Les comissions especials
Es constituiran les comissions especials que acorde el Ple del Consell, i la seua composició, funcions i normes de funcionament seran reglades a través del reglament de funcionament que aprove el Ple del Consell.
CAPÍTOL III
Règim de funcionament
Article 8. Reglament
El Consell Interterritorial de Servicis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana es regirà per allò que disposa este decret i en el seu reglament de funcionament.
Article 9. Periodicitat de les reunions
1. El Ple del Consell es reunirà, si més no, una vegada al semestre, així com quan el convoque el seu president/a.
2. La Comissió Permanent es reunirà trimestralment, així com quan la convoque el seu president/a.
3. Les comissions especials es reuniran en les circumstàncies previstes en el reglament de funcionament.
Article 10. Gastos
L'exercici de les funcions dels membres del Consell Interterritorial de Servicis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana no meritarà cap dret retributiu.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Seu del Consell Interterritorial
La seu del Consell Interterritorial de Servicis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana és a València, en la conselleria competent en matèria de servicis socials.
Segona. Determinació dels municipis i entitats locals de població superior a 20.000 habitants
Es consideraran com a entitats locals amb població superior a 20.000 habitants, als efectes d'estar representades en el Consell Interterritorial de Servicis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana, aquells municipis la població dels quals inscrita en el padró municipal l'1 de gener del 2006 supere els 20.000 veïns, així com els ens supramunicipals amb competències en servicis socials, en què la suma d'aquella població de tots els municipis que la integren a la referida data, supere els 20.000 veïns. Les esmentades entitats locals s'indiquen en l'annex I.
Este annex I es modificarà automàticament en el cas que una entitat local arribe en el futur al llindar de població establit en el paràgraf anterior, incorporant-se com a membre de ple dret al Consell, i incorporant-se, en conseqüència, al referit annex. Quan la població d'alguna de les incloses en l'annex deixe de ser superior a l'esmentada xifra, perdrà la seua representació en el Consell i es suprimirà de l'annex.
Tercera. Determinació dels municipis d'ampli rang funcional amb representació en el Ple del Consell
Tindran representació en el Consell Interterritorial de Servicis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana els municipis d'ampli rang funcional en àmbits d'influència comarcals en què no hi ha cap municipi amb més de 20.000 habitants, que s'indiquen en l'annex II.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació reglamentària
S'autoritza la conselleria competent en matèria de servicis socials per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i l'execució de la present norma.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 30 de març de 2007
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
La consellera de Benestar Social,
ALICIA DE MIGUEL GARCÍA
ANNEX I
Relació de municipis amb població superior a 20.000 veïns
Província de Castelló
Almassora Castelló de la Plana Vila-real
Benicarló Onda Vinaròs
Burriana La Vall d'Uixó

Província de València
Alaquàs Cullera Quart de Poblet
Alboraya Gandia Requena
Aldaia Llíria Sagunt
Alfafar Manises Sueca
Algemesí Mislata Torrent
Alzira Moncada València
Burjassot Oliva Xàtiva
Carcaixent Ontinyent
Catarroja Paiporta
Xirivella Paterna
Província d'Alacant
Alcoi Dénia Petrer
Alacant Elx Sant Joan d'Alacant
Altea Elda Sant Vicent del Raspeig
Benidorm Ibi Santa Pola
Calp Xàbia Torrevieja
El Campello Novelda La Vila Joiosa
Crevillent Orihuela Villena
ANNEX II
Relació de municipis d'ampli rang funcional en àmbits d'influència comarcals en què no hi ha cap municipi amb població superior a 20.000 habitants, amb representació en el Consell Interterritorial de Servicis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana.
Cocentaina, de la comarca del Comtat
Morella, de la comarca dels Ports
Albocàsser, de la comarca de l'Alt Maestrat
L'Alcora, de la comarca de l'Alcalatén
Segorbe, de la comarca de l'Alt Palància
Montanejos, de la comarca de l'Alt Millars
Ademuz, de la comarca del Racó d'Ademús
Villar del Arzobispo, de la comarca dels Serrans
Buñol, de la comarca de la Foia de Bunyol
Ayora, de la comarca de la Vall d'Aiora
Enguera, de la comarca de la Canal de Navarrés

linea