diari

DECRET 186/2000, de 22 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Cartogràfic Valencià. [2000/F10586]

(DOGV núm. 3907 de 29.12.2000) Ref. Base de dades 4369/2000

DECRET 186/2000, de 22 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Cartogràfic Valencià. [2000/F10586]
La Llei de la Generalitat Valenciana 9/1997, de 9 de desembre, va crear l'Institut Cartogràfic Valencià, i li va atribuir com a objectiu prioritari l'impuls, la coordinació i el foment, si fa el cas, de les tasques de desenvolupament cartogràfic, fotogramètric, geodèsic, topogràfic i de qualsevol altra tecnologia geogràfica en l'àmbit de les competències de la Generalitat Valenciana.
L'Institut Cartogràfic Valencià, en l'article 1 de la citada Llei 9/1997, de 9 de desembre, va ser adscrit a l'extinta Conselleria de Presidència, les competències de la qual posteriorment van ser assignades a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
A tal efecte, el present decret pretén donar compliment a la disposició final primera de la Llei de Creació de l'Institut Cartogràfic Valencià, que autoritza el Govern Valencià a dictar les normes reglamentàries necessàries per al seu desenvolupament, i aprova el seu reglament orgànic, que articula la seua estructura organitzativa i règim de funcionament.
Per tant, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques i prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 22 de desembre de 2000,
DISPOSE
CAPÍTOL I
Naturalesa i objecte
Article 1
L'Institut Cartogràfic Valencià, com a entitat de dret públic, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins.
Article 2
L'Institut Cartogràfic Valencià té per objectiu l'impuls, la coordinació i el foment, si fa el cas, de les tasques de desenvolupament cartogràfic, fotogramètric, geodèsic, topogràfic i de qualsevol altra tecnologia geogràfica en l'àmbit de les competències de la Generalitat Valenciana, per la qual cosa assumirà el desenvolupament de les funcions previstes en l'article 3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 9/1997, de 9 de desembre.
CAPÍTOL II
Òrgans directius
Article 3
Els òrgans directius de l'Institut Cartogràfic Valencià són els següents
a) El Consell Rector.
b) La Comissió Tècnica.
c) La Direcció de l'institut.
Article 4
1. El Consell Rector és el màxim òrgan de direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià.
2. El Consell Rector estarà integrat pels membres següents: el president, el vicepresident, els vocals i el director de l'institut.
3. El president del Consell Rector serà el conseller de Justícia i Administracions Públiques.
4. El vicepresident serà el director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica de la Universitat Politècnica de València.
5. Seran vocals:
a) Un representant de cadascuna de les universitats valencianes, designats pels seus respectius rectors.
b) Un representant de les conselleries d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, de Medi Ambient i d'Economia, Hisenda i Ocupació, designats pels seus titulars.
c) Un representant de cadascuna de les diputacions provincials, designats pels seus presidents.
d) Un representant de l'Institut Geogràfic Nacional, nomenat per l'òrgan competent de l'administració general de l'estat.
e) Tres representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, designats pels seus òrgans competents.
f) Fins a cinc vocals nomenats lliurement pel Govern Valencià entre persones d'acreditada competència en les matèries pròpies de l'Institut Cartogràfic Valencià.
6. Un funcionari de la conselleria a què estiga adscrit l'Institut Cartogràfic Valencià actuarà com a secretari.
7. El Consell Rector disposarà de les més àmplies facultats per a la direcció i gestió de l'Institut Cartogràfic Valencià. Les seues sessions de treball i deliberació seran dirigides pel president i, si fa el cas, pel vicepresident. El seu règim de constitució, funcionament i adopció d'acords s'ajustarà a allò establit en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 5
1. Correspon al Consell Rector:
a) Aprovar els plans anuals de treball.
b) Aprovar les propostes anuals del pressupost.
c) Administrar el patrimoni i els recursos de l'Institut Cartogràfic Valencià.
d) Conèixer i informar tots els assumptes competència de l'Institut Cartogràfic Valencià .
e) Emetre informe sobre denominacions, referències i codis continguts en el Nomenclàtor Geogràfic Nacional, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
f) Proposar els quadres de preus dels productes elaborats per l'Institut Cartogràfic Valencià que puguen ser destinats a la seua venda i distribució, per a la seua aprovació d'acord amb el procediment establit en la seua corresponent normativa reguladora com a ingressos de dret públic.
g) Ratificar les persones proposades pel director de l'Institut Cartogràfic Valencià per a l'acompliment de les funcions internes de l'institut.
2. El Consell Rector serà convocat pel seu president almenys dues vegades a l'any, i, en qualsevol cas, a sol·licitud de la majoria absoluta dels seus membres.
3. Per a l'existència de quòrum en el Consell Rector caldrà la presència de la majoria absoluta dels seus membres en primera convocatòria i d'un mínim de set en segona convocatòria.
4. Per a l'adopció d'acords es requerirà el vot favorable de la majoria dels membres presents amb dret a vot. El vot del president dirimirà els empats.
Article 6
Corresponen al president del Consell Rector les atribucions següents:
a) La representació màxima de l'institut.
b) Convocar les sessions del Consell Rector i fixar el seu ordre del dia.
c) Presidir i dirigir les deliberacions del Consell Rector.
d) Dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
Article 7
Corresponen al vicepresident del Consell Rector les atribucions següents:
a) Substituir el president en la seua absència o quan per a això el delegue.
b) Assistir el president en les seues funcions.
Article 8
1. La Comissió Tècnica estarà integrada per un mínim de 10 i un màxim de 15 membres, tots ells funcionaris de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, incloses les universitats, que siguen experts en cartografia o en la utilització i aplicació d'aquesta, nomenats pel Consell Rector a proposta del president de la Comissió Tècnica.
2. El president de la Comissió Tècnica serà el director de l'Institut Cartogràfic Valencià, com a membre nat de la comissió.
3. La Comissió Tècnica tindrà encomanades les tasques concretes que requerisquen un estudi especial, i elevarà les seues propostes perquè, si fa el cas, siguen aprovades pel Consell Rector. Entre les seues funcions estaran les següents:
a) Establir els controls de qualitat interns necessaris per a vetlar per la qualitat dels treballs desenvolupats en cadascuna de les àrees d'actuació de l'institut.
b) Tindre cura de la innovació tecnològica de l'institut i proposar a la Direcció i al Consell Rector la creació de noves àrees d'actuació.
c) Aprovar les normes tècniques que han de regir els treballs elaborats o contractats per l'Institut Cartogràfic Valencià.
d) Controlar i, si fa els cas, aprovar la generació de nova documentació cartogràfica.
e) Assessorar tècnicament el director de l'institut en tots els assumptes que li sol·licite.
4. Comptarà entre els seus membres, sempre que això siga possible, amb algun especialista en les següents àrees: xarxes geodèsiques, cartografia general, cartografia urbana, fotogrametria i tractaments digitals, ortofotogrametria digital, teledetecció, geomàtica, sistemes d'informació geogràfica (SIG), administracions públiques, geografia física i toponímia, cartografia cadastral i producció cartogràfica i edició.
5. De les conclusions i propostes de la Comissió Tècnica se'n donarà compte al Consell Rector en la primera sessió que celebre.
6. Les reunions de la Comissió Tècnica seran convocades pel seu president o per la persona delegada per aquest, almenys dues vegades a l'any. Les reunions extraordinàries es realitzaran a proposta del president de la comissió quan, al seu judici, el cas ho requerisca o a petició de la majoria absoluta dels seus membres. El president nomenarà un secretari de la Comissió Tècnica, entre els funcionaris de l'institut, a què li correspondran les funcions previstes en l'article 25 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
7. La Comissió Tècnica podrà constituir en el seu si comissions de treball de caràcter sectorial, que tindran encomanades tasques específiques dins d'un projecte que requerisca un estudi especial, i les seues conclusions i propostes s'elevaran a la Comissió Tècnica.
8. Els membres de la Comissió Tècnica seran nomenats per un període de tres anys, prorrogables per iguals períodes per decisió del Consell Rector, a proposta del president de la Comissió Tècnica.
Article 9
1. Correspon al director de l'Institut Cartogràfic Valencià:
a) L'execució i direcció dels plans de treball anuals i l'execució dels acords del Consell Rector.
b) Dirigir les tasques ordinàries de l'institut.
c) Exercir la direcció de personal i proposar nomenaments interns al Consell Rector.
d) L'elaboració dels acords que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell Rector, i la seua execució una vegada hagen sigut aprovats per aquest.
e) L'autorització i disposició de despeses i la liquidació i ordenació de pagaments.
f) La facultat de celebrar contractes en nom de l'organisme.
g) Les que li encomanen el Consell Rector i el president dins de les seues atribucions.
h) Les altres previstes en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià i no especificades en el present article.
2. El director de l'institut serà nomenat i cessat pel Govern Valencià, a proposta del titular de la conselleria corresponent.
Article 10
L'Institut Cartogràfic Valencià, per a les seues tasques d'administració, tindrà un gerent, dependent del director de l'Institut Cartogràfic Valencià, que ostentarà la màxima jerarquia dins del nivell administratiu, a què li correspon vetlar per l'eficaç tramitació dels assumptes de la seua dependència, depenent d'aquest la gestió administrativa, econòmica i pressupostària.
Article 11
L'estructura administrativa de l'Institut Cartogràfic Valencià, en allò que no s'especifica en el present reglament, es desenvoluparà mitjançant ordre de la conselleria corresponent.
Disposició final
El present reglament entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 22 de desembre de 2000
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

linea