diari

RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2002, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'incrementen els crèdits amb què es financen les ajudes destinades a fomentar l'atenció en Centres Especialitzats a aquelles dones que per trobar-se en situació de risc social per diverses circumstàncies originades en les diferències de gènere, requerixen una atenció específica d'acord amb els objectius del Pla d'Igualtat d'Oportunitats per a Hòmens i Dones, del Govern Valencià, convocades per mitjà de l'Orde de 25 d'abril de 2002 de la Conselleria de Benestar Social (DOGV núm. 4.402, de 2 de maig). [2002/X11012]

(DOGV núm. 4356 de 14.10.2002) Ref. Base de dades 4465/2002

RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2002, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'incrementen els crèdits amb què es financen les ajudes destinades a fomentar l'atenció en Centres Especialitzats a aquelles dones que per trobar-se en situació de risc social per diverses circumstàncies originades en les diferències de gènere, requerixen una atenció específica d'acord amb els objectius del Pla d'Igualtat d'Oportunitats per a Hòmens i Dones, del Govern Valencià, convocades per mitjà de l'Orde de 25 d'abril de 2002 de la Conselleria de Benestar Social (DOGV núm. 4.402, de 2 de maig). [2002/X11012]
La Conselleria de Benestar Social, per mitjà d'Orde de 25 d'abril de 2002 (DOGV núm. 4.240, de 2 de maig de 2002), ha regulat i convocat ajudes dirigides a fomentar l'atenció en Centres Especialitzats a aquelles dones que per trobar-se en situació de risc social per diverses circumstàncies originades en les diferències de gènere, requerixen una atenció específica d'acord amb els objectius del Pla d'Igualtat d'Oportunitats per a Hòmens i Dones, del Govern Valencià, per a l'exercici corresponent a l'any 2002.
Per mitjà de la Llei 10/2001, de 27 de desembre de 2001 (DOGV núm. 4.158, de 31 de desembre de 2001), es van aprovar i publicar els Pressuposts de la Generalitat Valenciana, per a l'exercici 2002.
Una vegada resolts favorablement tots els expedients incoats amb motiu de les sol·licituds de subvenció presentades a l'empara de l'Orde de 25 d'abril de 2002, que complien els requisits per a accedir a estes ajudes, i com que hi ha crèdit disponible en la línia de subvenció escau incrementar-les.
Per tant, segons el que s'ha exposat i les competències d'esta Conselleria de Benestar Social, resolc:
Primer
Modificar la quantia del crèdit destinat a finançar l'Orde de 25 d'abril de 2002, de la línia de subvenció que a continuació es detalla:
Denominació: SSE Sector Dona
– Línia de subvenció: T1329/02
– Consignació pressupostària: increment de 46.502,33 euros i passa de 377.706,52 euros a 424.208,85 euros.
– Procedència: Fons propis no condicionats.
Segon
Publicar la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb els efectes previstos en l'article 47.11.c del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.

linea