diari

DECRET 207/2003, de 10 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els requisits mínims dels centres docents de formació de persones adultes que impartisquen ensenyances bàsiques.[2003/10919]

(DOGV núm. 4607 de 14.10.2003) Ref. Base de dades 4480/2003

DECRET 207/2003, de 10 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els requisits mínims dels centres docents de formació de persones adultes que impartisquen ensenyances bàsiques.[2003/10919]
Amb caràcter general, la regulació dels centres docents ve donada per la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l'Educació, que, en el seu article 63, determina que els centres docents que impartisquen les ensenyances a què es referix esta Llei es regiran pel que disposa la mateixa i disposicions que la desenvolupen, així com pel que s'establix en les altres normes vigents que s'els apliquen.
Així, la citada Llei Orgànica de Qualitat de l'Educació dedica el títol III íntegre a la formació de les persones adultes, que arreplega, en este aspecte, els canvis substancials en l'estructuració de les ensenyances que va introduir la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, d'acord amb l'ampliació de l'etapa d'escolarització obligatòria en l'alumnat menor d'edat.
Així mateix, la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat, de Formació de les Persones Adultes, va arreplegar les variacions en esta oferta educativa que introduïa la Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu, determinant les línies generals en què la formació de les persones adultes ha d'impartir-se.
Així doncs, tant la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l'Educació, com la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat, de Formació de les Persones Adultes conduïxen necessàriament a replantejar els mitjans a través dels quals la formació d'adults ha de ser impartida; d'ací que en l'Orde de 14 de juny del 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula la implantació dels programes formatius dirigits a la formació de persones adultes establits en els annexos I i III del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Consell de la Generalitat, i per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres públics de formació de persones adultes de la Comunitat Valenciana, es delimite, amb total claredat, la qualificació professional del professorat que impartisca la formació de les persones adultes.
Al costat dels requisits que han de reunir els mitjans humans que disposen els centres, no són menys importants els requisits que han de complir les instal·lacions en què s'ubiquen els centres docents, ja que tant d'uns com d'altres dependrà que el nou plantejament de la formació de les persones adultes done els resultats perseguits.
D'acord amb les competències atribuïdes per l'article 35 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i segons el que disposa l'article 14 de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat, de Formació de les Persones Adultes, correspon al Consell de la Generalitat l'aprovació dels requisits generals per a l'autorització de centres privats de formació de persones adultes.
Per tot això, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Esport, consultats el Consell de Formació de Persones Adultes i el Consell Escolar Valencià, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 10 d'octubre de 2003,
DECRETE
Article 1. Objecte
Els centres docents que es creen o autoritzen per a impartir formació bàsica de persones adultes hauran de reunir els requisits mínims que s'establixen en el present Decret.
Article 2. Denominació
1. Als centres específics de formació de persones adultes creats o autoritzats per a impartir la formació bàsica, s'assignarà la denominació genèrica de “centre docent públic o privat (segons el cas) de formació bàsica de persones adultes”, a la que s'afegirà, entre parèntesi, els cicles i, si és procedent, nivells autoritzats.
2. En aquells centres d'estes característiques el titular dels quals siga una fundació o una associació sense ànim de lucre, la denominació genèrica serà la següent: “centre docent privat d'iniciativa social de formació bàsica de persones adultes”, a la que, així mateix, s'afegirà l'expressió, entre parèntesi, dels cicles i, si és procedent, nivells autoritzats.
Article 3. Creació i supressió de centres docents públics
1. La creació i supressió de centres docents públics específics que impartisquen la formació bàsica de persones adultes de titularitat de la Generalitat es realitzarà per Decret del Consell de la Generalitat.
2. La creació de centres docents públics que impartisquen la formació bàsica de persones adultes de titularitat d'entitats locals o d'altres entitats públiques es farà per mitjà de conveni entre eixes entitats i la Generalitat, a proposta de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, una vegada tramitat l'oportú expedient conforme al procediment d'autorització, per similitud, dels centres docents privats, i previ informe de la Comissió Interdepartamental que es referix l'article 7 de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat, de Formació de les Persones Adultes.
Article 4. Procediment d'autorització de centres privats
L'obertura i funcionament dels centres docents privats, inclosos els d'iniciativa social, de formació de persones adultes que impartisquen les ensenyances a què es referix l'article 1 d'este decret requeriràn autorització administrativa, que es concedirà sempre que reunisquen els requisits mínims arreplegats en este. Tant l'autorització d'obertura i funcionament com les modificacions i extinció de l'autorització es regiran per les normes vigents d'aplicació als centres docents privats d'ensenyances de règim general no universitàries.
Article 5. Condicions generals de les instal·lacions
Els centres docents de formació de persones adultes objecte d'este decret hauran de reunir les condicions higièniques, acústiques, d'habitabilitat i de seguretat que s'assenyalen en la legislació vigent, a més dels requisits que s'establixen en la present disposició.
Article 6. Condicions arquitectòniques d'accés
Els centres docents de formació de persones adultes a què es referix este decret hauran de disposar d'unes condicions arquitectòniques que possibiliten l'accés i circulació a les persones adultes amb problemes físics, d'acord amb el que disposa la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació, i la seua normativa de desenrotllament.
Article 7. Requisits mínims dels centres docents específics que es creen o autoritzen per a impartir la formació bàsica de persones adultes
1. Tots els centres específics de formació de persones adultes que impartixen la formació bàsica fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria hauran de reunir en un únic recinte educatiu els requisits i condicions mínimes següents:
1.1. Un edifici específic o, si no n'hi ha, local amb accés independent i directe des del carrer.
1.2. Tindran, almenys, dos aules per a les ensenyances del cicle I i dos aules per a les del cicle II. Cada aula haurà de tindre, com a mínim, una superfície d'un metre i mig quadrat per lloc escolar i, en cap cas, tindrà menys de 40 metres quadrats.
1.3. Un aula de tecnologia i laboratori, degudament dotada i amb les condicions de seguretat exigides per les normes vigents, amb un mínim de 40 metres quadrats, que s'incrementarà en 2 metres quadrats per cada alumne que excedisca dels 20 usuaris de la citada aula.
1.4. Un aula d'ús polivalent de 40 metres quadrats.
1.5. Un aula d'informàtica de 40 metres quadrats.
1.6. Una biblioteca de 40 metres quadrats.
1.7. Lavabos i servicis higienicosanitaris en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a les persones adultes com per al personal del centre.
1.8. Espais suficients per a despatxos de direcció, activitats de coordinació, orientació i acció tutorial, reunió i secretaria.
2. Tots els centres específics de formació de persones adultes que impartisquen exclusivament el cicle I de la formació bàsica hauran de reunir en un únic recinte educatiu els requisits i condicions mínimes següents:
2.1. Un edifici específic o, si no n'hi ha, local amb accés independent i directe des del carrer.
2.2. Tindran, almenys, dos aules. Cada aula de les citades haurà de tindre com a mínim una superfície d'un metre i mig quadrat per lloc escolar i, en cap cas, tindrà menys de 40 metres quadrats.
2.3. Un aula d'ús polivalent de 50 metres quadrats.
2.4. Una biblioteca de 30 metres quadrats.
2.5. Lavabos i servicis higienicosanitaris en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a les persones adultes com per al personal del centre.
2.6. Espais suficients per a despatxos de direcció, activitats de coordinació, orientació, reunió i secretaria.
3. Els centres hauran de comptar amb l'equipament i material necessari per al desenrotllament de les activitats que els són pròpies.
Article 8. Professorat
El professorat que impartisca la formació bàsica de persones adultes haurà de complir els requisits mínims de titulació establits, per a cada tipus de centre, ensenyances i camps de coneixement o àmbits d'experiència, en l'Orde de 14 de juny del 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació.
Article 9. Autorització per a impartir altres ensenyances
Aquells centres que, a més de les ensenyances corresponents a la formació bàsica de persones adultes, impartisquen els estudis arreplegats en l'article 13.2 de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat, de Formació de les Persones Adultes, hauran de reunir addicionalment els requisits d'instal·lacions i professorat establits a l'efecte, amb caràcter general, en la normativa aplicable a les citades ensenyances.
Article 10. Registre
1. Els centres docents de formació bàsica de persones adultes hauran d'inscriure's, d'ofici, en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.
2. Així mateix, estos centres docents s'inscriuran, a més, a els efectes de publicitat, en el Registre de Centres de Formació de Persones Adultes a què al·ludix l'article 17 de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Habilitació genèrica als centres docents que impartisquen formació bàsica de persones adultes per a la impartició d'altres programes formatius
Els centres docents de formació bàsica de persones adultes podran impartir també altres programes formatius, dels que figuren en l'annex III del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Consell de la Generalitat, sempre que disposen del personal docent que, per a les ensenyances que es tracte, establix l'Orde de 14 de juny del 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació.
Segona. Creació o autorització de centres específics de formació de persones adultes en instal·lacions que s'utilitzen per part d'altres centres
1. Es podran crear o autoritzar centres de formació de persones adultes en les instal·lacions de centres docents que impartisquen Educació Secundària Obligatòria, sempre que complisquen els requisits mínims establits en el present Decret. En este cas, no podran coincidir els horaris de les ensenyances d'estos dos centres, llevat que dites ensenyances s'impartisquen en espais absolutament diferenciats.
2. De la mateixa manera, es podran crear o autoritzar centres de formació de persones adultes en les instal·lacions de centres docents que impartisquen Educació Primària, sempre que complisquen els requisits mínims establits en este decret, i el funcionament d'estos dos centres amb totes les seues ensenyances es produïsca en horaris no coincidents en absolut.
Tercera. Exigència d'aplicació dels requisits mínims
Tots els centres docents públics que es creen o autoritzen a partir de l'entrada en vigor del present Decret hauran de complir els requisits mínims que, quant a instal·lacions i professorat, es determinen en ell.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Vigència de les autoritzacions provisionals concedides
Les autoritzacions provisionals per a impartir el segon nivell del cicle II de la formació bàsica de persones adultes, obtingudes a l'empara de la disposició transitòria segon de l'Orde de 14 de juny del 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, modificada per l'Orde de 18 d'octubre del 2001, s'extingiran a la finalització del curs escolar 2004-2005.
Segona. Autorització per a impartir el cicle I i el primer nivell del cicle II de la formació bàsica de persones adultes
1. Els programes municipals i centres privats d'Educació Permanent d'Adults degudament autoritzats com a tals que no s'hagen transformat en centres autoritzats per a impartir el segon nivell del cicle II, podran continuar impartint indefinidament les ensenyances corresponents al cicle I i al primer nivell del cicle II de la formació bàsica de persones adultes, prèvia sol·licitud del titular del programa o centre, sempre que disposen de professorat suficient amb la titulació adequada, establida en la normativa vigent.
2. A estos efectes, la sol·licitud haurà de presentar-se, abans del 30 d'abril del 2004, en la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport corresponent, indicant els cicles i nivells de la formació bàsica i altres programes formatius de l'annex III del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Consell de la Generalitat, que es vagen a impartir. La Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport elevarà proposta d'autorització a la Direcció General d'Ensenyament, acompanyant informe de la Inspecció Educativa relacionat amb la suficiència del professorat i la seua titulació. Els expedients tramitats donaran lloc a una resolució de la Direcció General d'Ensenyament en què s'acorde la transformació, si correspon, dels programes municipals, en centres docents, i el nivell o nivells i cicles, si és procedent, i altres programes formatius de l'annex III del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Consell de la Generalitat, que impartiran els centres. De la dita resolució s'efectuarà l'oportuna inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.
3. Els centres i programes municipals preexistents que no insten la transformació en centres autoritzats per a la impartició del cicle I i del primer nivell del cicle II dins del termini establit, únicament podran obtindre-la per mitjà de la sol·licitud i compliment dels requisits i condicions establits en l'articulat d'este decret. L'autorització que, si és procedent, es concedisca es referirà bé al cicle I o bé a estos dos cicles I i II.
Tercera. Vigència de les autoritzacions dels cercles i aules privats d'Educació Permanent d'Adults
Els cercles i aules privats d'Educació Permanent d'Adults degudament autoritzats com tals podran continuar impartint, sempre que mantinguen les mateixes condicions que van originar la seua autorització, les ensenyances corresponents al cicle I i al primer nivell del cicle II fins a la finalització del curs escolar 2003/2004.
Quarta. Extinció de l'autorització en els supòsits contemplats en les disposicions transitòries primera, segona i tercera
Transcorreguts els terminis assenyalats en les disposicions transitòries primera, segona i tercera d'este decret sense que els centres, programes municipals, cercles o aules d'Educació Permanent d'Adults hagen obtingut autorització conforme al que preveu el present Decret, quedarà extingida la seua autorització i causaran baixa, sense més tràmit, en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada l'Orde de 31 de maig de 1985, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'establixen els requisits i es reglamenta la creació i autorització dels centres, cercles i aules d'Educació Permanent d'Adults a la Comunitat Valenciana, i totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que estabix el present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport perquè dicte les disposicions i actes que calguen per al desenrotllament d'este decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor al sendemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 10 d'octubre de 2003
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Cultura, Educació i Esport,

linea