diari

DECRET 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari. [2002/X11297]

(DOGV núm. 4362 de 22.10.2002) Ref. Base de dades 4578/2002

DECRET 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari. [2002/X11297]
La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, reconeix a les universitats públiques la possibilitat de contractar personal docent i investigador en règim laboral. El dit règim laboral és configurat com una relació laboral de caràcter especial, habilitant a les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seues competències, per a regular i desenrotllar el seu règim jurídic, així com el seu règim retributiu ordinari, i la possibilitat d'establir retribucions addicionals lligades a mèrits de docència, investigació i gestió, tant per a esta classe de professorat contractat com per al personal docent i investigador pertanyent als cossos docents universitaris.
La Generalitat Valenciana, fent ús de l'habilitació legal reconeguda, ha de procedir a establir les regles d'accés i d'acreditació, les funcions i el règim de dedicació d'esta classe de professorat universitari, perquè les universitats públiques, amb la màxima flexibilitat, puguen desenrotllar la seua política de professorat i planificar adequadament les seues necessitats docents i investigadores.
D'esta manera, es regulen les diferents figures del personal docent i investigador contractat, establint els mínims comuns necessaris per a garantir un règim uniforme en la matèria per a totes les universitats públiques valencianes, i que garantisca l'accés en condicions d'igualtat a l'ocupació pública, com reconeix l'article 23.2 de la Constitució Espanyola, sense perjuí de la seua concreció per cada universitat en els seus estatuts.
D'igual forma, es regula el règim retributiu del personal docent i investigador contractat, establint uns conceptes retributius homogenis per a totes les figures contractuals, deixant a les universitats la possibilitat d'establir un complement específic variable en funció de les particularitats de cada plaça, en algunes de les figures contractuals previstes.
Així mateix, s'establix la possibilitat que les universitats públiques valencianes, en el marc de les seues disponibilitats pressupostàries i del límit del cost de personal autoritzat pel Govern Valencià, assignen retribucions addicionals al professorat en funció de mèrits de docència, investigació i de gestió, acreditats per la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat, i es regulen els termes, les condicions, els requisits i les quanties d'estes. L'actual Programa Plurianual de Finançament del sistema universitari públic valencià, permet a cada universitat desenrotllar i responsabilitzar-se de la seua pròpia política de gastos, cosa per la qual ha de ser en el marc del dit finançament i en l'exercici de la seua autonomia econòmica i financera on cada universitat ha d'acordar l'assignació de les citades retribucions addicionals, com a instrument de foment de la qualitat en la prestació del servici públic de l'ensenyança superior.
Este decret es dicta a l'empara del que disposa l'article 35 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i dels articles 48, 55 i 69 i disposició final tercera de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
Per tot això, després d'haver sigut consultades les organitzacions sindicals més representatives en el sistema universitari valencià, i haver-se posat en coneixement del Consell Interuniversitari de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller de Cultura i Educació, comforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 15 d'octubre de 2002,
DECRETE
Capítol preliminar
Article 1. Objecte
El present decret té per objecte establir el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat laboral, així com la regulació de les retribucions addicionals lligades a mèrits individuals, docents, investigadors i de gestió, del personal docent i investigador, contractat i funcionari, de les universitats públiques competència de la Generalitat Valenciana, en desenrotllament i execució del que establixen els articles 48, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
Capítol I
Règim del personal docent i investigador
contractat laboral
Article 2. El personal docent i investigador contractat laboral
1. Les universitats públiques valencianes podran contractar en règim laboral a personal docent i investigador entre les següents figures:
a) Professors contractats doctors.
b) Professors col·laboradors.
c) Professors ajudants doctors.
d) Ajudants.
e) Professors associats.
f) Professors visitants.
g) Professors emèrits.
2. La contractació del personal docent i investigador a què es referix el present article té naturalesa laboral especial i es regirà per la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, la legislació que puga dictar l'Estat en desplegament d'esta, el present decret i la resta de normes que el despleguen, la legislació de la Generalitat Valenciana aplicable al personal laboral al servici de les administracions públiques, l'Estatut dels Treballadors en el que no està previst en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i en tant no s'opose a ella, i els estatuts de les universitats.
Article 3. Gestió del personal docent i investigador contractat laboral
1. Cada universitat inclourà anualment en l'estat de gastos del seu pressupost, i com a part de la seua plantilla de professorat, la relació de llocs de treball del personal docent i investigador contractat laboral, en la qual constaran, degudament classificades i individualitzades, totes les places, que no podran superar, en cap cas, el 49% del total d'efectius que constituïxen el personal docent i investigador de la universitat, computats individualment amb independència del seu règim de dedicació.
2. Les universitats comunicaran a la Conselleria competent en matèria d'universitats la relació de llocs de treball del personal docent i investigador contractat laboral, així com la creació, modificació o supressió de places que es produïsquen, i mantindran actualitzades i registrades les dades relatives al citat personal, i estendran amb este fi els corresponents fulls de servici. A efectes del seu registre, les universitats facilitaran còpia certificada dels contractes de treball del personal docent i investigador contractat a la conselleria competent en matèria d'universitats.
3. En cap cas el personal docent i investigador contractat laboral podrà ocupar llocs de treball classificats per a personal docent i investigador funcionari.
4. L'extinció dels contractes laborals de les figures del professorat contractat es produirà automàticament transcorregut el període contractual previst en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i per les altres causes d'extinció que preveja la legislació laboral aplicable i en els termes que esta establisca.
Article 4. Selecció
1. La selecció del personal docent i investigador contractat laboral s'efectuarà per concurs, amb respecte als principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.
2. Només podran ser objecte de provisió aquelles places que prèviament figuren en la corresponent relació de llocs de treball del personal docent i investigador contractat laboral i per a les quals s'haja complit el tràmit de comunicació previst en l'article 3.2, excepte en la contractació de professors associats per a satisfer provisionalment necessitats de docència sobrevingudes.
3. Els estatuts de la universitat regularan el règim dels concursos públics per a la contractació del personal docent i investigador i fixaran les condicions de les convocatòries i el procediment de resolució d'estes.
4. Les convocatòries, en tot cas, hauran d'incloure: el tipus de contracte, el departament i l'àrea de coneixement a què pertanga la plaça, les activitats a exercir, la retribució, els requisits indispensables per a ocupar-la segons la categoria contractual que es tracte, el barem per a puntuar els mèrits, la puntuació mínima per a l'adjudicació de la plaça, els components de la comissió de selecció, el model de sol·licitud de participació i el termini per a la seua presentació a partir de la preceptiva publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que no podrà ser inferior a deu dies.
5. Les convocatòries seran comunicades amb suficient antelació al Consell de Coordinació Universitària i al Consell Valencià d'Universitats per a la seua màxima difusió.
6. Les comissions de selecció per a la contractació laboral del personal docent i investigador hauran d'estar compostes per funcionaris dels cossos docents universitaris o professors contractats doctors i, si és procedent, per professors col·laboradors, de la mateixa universitat o d'altres universitats o centres d'investigació, que hauran d'estar en possessió del grau de doctor, en el cas dels concursos a places corresponents a figures contractuals per a les quals s'exigisca el requisit del dit grau acadèmic.
7. Els estatuts de la universitat fixaran la composició de les comissions de selecció, l'àmbit d'actuació de la qual podrà ser per a tota la universitat o per facultat o escola. El nombre dels seus membres no podrà ser inferior a cinc, i correspondrà al rector de la universitat la designació de les tres quintes parts dels seus membres i la del president de la comissió d'entre els mateixos. En tot cas, almenys les dos quintes parts dels membres de la comissió de selecció hauran de pertànyer a l'àrea de coneixement a què corresponga la plaça objecte de provisió.
Article 5. Formalització dels contractes
1. Els contractes laborals del personal docent i investigador es formalitzaran per escrit d'acord amb els models que a l'efecte, i amb caràcter general, aprove el consell de govern de la universitat.
2. La universitat establirà les obligacions docents, tant lectives com de tutories i assistència a l'alumnat, així com, si és procedent, les investigadores del personal docent i investigador contractat laboral, segons els distints règims de dedicació i el que s'establix en el present decret.
Article 6. Professors contractats doctors
1. Les universitats podran contractar laboralment amb caràcter indefinit i dins de les seues disponibilitats pressupostàries, professors contractats doctors d'entre doctors amb, almenys, tres anys d'activitat docent o investigadora, o prioritàriament investigadora postdoctoral, avaluada positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació o per la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat.
2. Els contractes laborals del professor contractat doctor seran a temps complet o, excepcionalment i en els termes que, si és procedent, establisquen els estatuts de la universitat, a temps parcial.
3. Es considerarà mèrit preferent per a la contractació ser funcionari dels cossos docents universitaris o estar habilitat per a participar en els concursos d'accés als dits cossos en l'àrea de coneixement a què corresponga la plaça objecte de la convocatòria o, si no n'hi ha, en àrees de coneixement afins.
4. Les funcions dels professors contractats doctors, que inclouran la docència, la investigació i, si és procedent, la direcció de projectes d'investigació, seran les establides per la universitat en la corresponent relació de llocs de treball. Si és procedent, els estatuts podran preveure la contractació de professors contractats doctors amb funcions exclusivament investigadores.
Article 7. Professors col·laboradors
1. Les universitats podran contractar laboralment amb caràcter indefinit i dins de les seues disponibilitats pressupostàries, professors col·laboradors d'entre llicenciats, arquitectes, enginyers, diplomats, arquitectes tècnics o enginyers tècnics que disposen d'informe favorable respecte d'això per part de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació o per la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat.
2. Els contractes laborals del professor col·laborador seran a temps complet o a temps parcial.
3. Es considerarà mèrit preferent per a la contractació ser funcionari dels cossos docents universitaris o estar habilitat per a participar en els concursos d'accés als dits cossos en l'àrea de coneixement a què corresponga la plaça objecte de la convocatòria o, si no n'hi ha, en àrees de coneixement afins.
4. Les funcions dels professors col·laboradors, que inclouran exclusivament obligacions docents i només per a aquelles àrees de coneixement que s'establisquen pel Govern, seran les fixades per la universitat en la corresponent relació de llocs de treball.
Article 8. Professors ajudants doctors
1. Les universitats podran contractar laboralment, en les condicions que establisquen els seus estatuts i dins de les seues disponibilitats pressupostàries, professors ajudants doctors d'entre doctors que acrediten haver desenrotllat durant, almenys, dos anys activitats docents o d'investigació en centres no vinculats a la universitat contractant, i durant els quals no hagen mantingut cap relació contractual, estatutària o com a becari amb esta, i que disposen d'avaluació positiva de la seua activitat per part de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació o de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat.
2. La contractació serà amb dedicació a temps complet i la seua duració no podrà ser superior a quatre anys improrrogables. Els contractes amb duració inferior a quatre anys es podran prorrogar fins al citat termini màxim.
3. Les funcions dels professors ajudants doctors, que inclouran obligacions docents i investigadores, seran les establides per la universitat en la corresponent relació de llocs de treball.
Article 9. Ajudants
1. Les universitats podran contractar laboralment, amb caràcter temporal a temps complet, en les condicions que establisquen els seus estatuts i dins de les seues disponibilitats pressupostàries, ajudants d'entre els que hagen superat en la seua totalitat les matèries d'estudi que s'exigisquen per a l'obtenció del grau de doctor.
2. La contractació serà amb dedicació a temps complet i la seua duració no podrà ser superior a quatre anys improrrogables. Els contractes amb duració inferior a quatre anys es podran prorrogar fins el dit termini màxim.
3. Les funcions dels ajudants seran les establides per la universitat, i hauran de resultar compatibles amb la finalitat principal de completar la formació investigadora d'estos. Els ajudants podran col·laborar també en tasques docents en els termes que establisquen els estatuts de la universitat.
Article 10. Professors associats
1. Les universitats podran contractar laboralment a temps parcial, i dins de les seues disponibilitats pressupostàries, professors associats d'entre especialistes de reconeguda competència que acrediten estar exercint, fora de l'àmbit universitari, una activitat remunerada laboral, professional o en l'administració pública, per a les quals capacite el títol acadèmic que posseïsca l'interessat, durant un període mínim de tres anys dins dels cinc anteriors a la seua contractació com a professor associat.
2. Les universitats no podran contractar com a professors associats personal docent i investigador funcionari en actiu siga quina siga la universitat en què presten els seus servicis, ni aquelles altres persones pertanyents a la comunitat universitària. No obstant això, amb l'autorització prèvia de l'òrgan competent de la universitat, els professors associats podran matricular-se en els cursos per a l'obtenció del títol de llicenciat, arquitecte o enginyer quan posseïsquen únicament el títol de diplomat, arquitecte tècnic o enginyer tècnic, o en els programes de doctorat aquells que siguen llicenciats, arquitectes o enginyers.
3. La duració d'estos contractes serà, com a màxim, de tres anys, prorrogables per períodes iguals, excepte en el supòsit establit en l'article 4.2. El compliment del terme assenyalat en el contracte implicarà la seua extinció automàtica, llevat que amb anterioritat les parts acorden la renovació del contracte.
4. Les funcions dels professors associats, que seran exclusivament docents, seran establides per la universitat en la corresponent relació de llocs de treball.
5. Els contractes fixaran el règim de dedicació dels professors associats, que podrà ser de sis, huit, deu o dotze hores a la setmana. La mitat del nombre d'hores setmanals corresponents a cada temps parcial seran lectives i l'altra mitat de tutories i assistència a l'alumnat. El còmput del temps de dedicació a la docència podrà establir-se per períodes anuals, sempre que així ho permeta la planificació docent de la universitat.
6. Les universitats no podran contractar com a professors ajudants, doctors o ajudants cap professor associat que haja prestat els seus servicis en esta, fins que hagen transcorregut dos anys des de la finalització del contracte de professor associat, incloses les seues renovacions.
Article 11. Professors visitants
1. Les universitats podran contractar laboralment, en les condicions que establisquen els seus estatuts i dins de les seues disponibilitats pressupostàries, professors visitants d'entre professors i investigadors de reconeguda competència, procedents d'altres universitats i centres d'investigació públics i privats, tant espanyols com estrangers, que mantinguen, en la situació que legalment corresponga, la seua vinculació laboral o funcionarial amb els centres de procedència i obtinguen la corresponent autorització d'estos.
2. La contractació tindrà caràcter temporal, per un màxim de tres anys, i podrà ser a temps complet o a temps parcial. El règim de celebració, execució i extinció dels contractes dels professors visitants serà l'establit per als professors associats. Amb independència de les retribucions que corresponguen als distints contractes de professor visitant, les universitats podran establir indemnitzacions addicionals per a este professorat.
3. Les funcions dels professors visitants seran les establides per la universitat en la corresponent relació de llocs de treball.
4. Els estatuts de la universitat podran prevore la contractació com a professors visitants de doctors titulats per altres universitats i no vinculats laboralment o estatutàriament amb estes, sempre que prèviament hagen sigut avaluats amb informe favorable per la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat.
Article 12. Professors emèrits
1. Les universitats podran contractar laboralment, en les condicions que establisquen els seus estatuts i dins de les seues disponibilitats pressupostàries, professors emèrits d'entre funcionaris jubilats dels cossos docents universitaris que hagen prestat servicis docents o investigadors destacats en universitats i centres d'investigació, almenys, durant quinze anys.
2. La contractació serà a temps complet o a temps parcial, per un termini de tres anys, sent, si és procedent, renovable, oït el departament universitari a qui pertanga, per un altre període igual, al compliment del qual quedarà extingit el contracte. No obstant l'extinció de la relació contractual, la condició de professor emèrit serà vitalícia, a efectes honorífics.
3. Les funcions dels professors emèrits seran les establides per la universitat en la corresponent relació de llocs de treball. Els professors emèrits podran realitzar tot tipus d'activitats acadèmiques, excepte ocupar òrgans de govern unipersonals. No obstant això, les seues obligacions docents i de permanència podran tindre un règim de dedicació diferent al de la resta del professorat i consistir preferentment en la impartició de seminaris i cursos monogràfics i d'especialització.
Capítol II
Retribucions del personal docent
i investigador contractat laboral
Article 13. Retribucions del personal docent i investigador contractat laboral
1. Les universitats, d'acord amb les seues disponibilitats pressupostàries i dins del límit del cost autoritzat per a cada universitat per la Generalitat Valenciana, retribuiran al personal docent i investigador contractat laboral exclusivament pels conceptes que es regulen en el present decret, sense perjuí del que establixen els articles 55.2 i 83 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
2. Les retribucions íntegres anuals del personal docent i investigador contractat laboral no podran experimentar un increment superior al percentatge fixat cada any per Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a les retribucions del personal laboral, sense perjuí de les modificacions derivades del contingut dels llocs de treball de dit personal.
Article 14. Retribucions dels professors contractats doctors i professors col·laboradors
1. Els professors contractats doctors i els professors col·laboradors que presten servicis en les universitats públiques competència de la Generalitat Valenciana en règim de dedicació a temps complet seran retribuïts pels conceptes de sou, triennis, pagues extraordinàries, complement de destí i complement específic, d'acord amb el que establix el present article.
2. El sou, els triennis, les pagues extraordinàries i el complement de destí seran els que corresponguen als funcionaris inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, d'acord amb els següents grups de classificació a què es referix l'article 25 de la dita llei i el nivell de complement de destí:
Grup Complement
de destí
Professor contractat doctor A 27
Professor col·laborador A 26
3. El complement específic per als professors contractats doctors serà establit per la universitat en la classificació de cada plaça, en funció de les condicions particulars d'estes, s'abonarà en 12 mensualitats, i la seua quantia anual serà com a mínim de 1.530 euros.
El complement específic per als professors col·laboradors serà establit per la universitat en la classificació de cada plaça, en funció de les seues condicions particulars, s'abonarà en 12 mensualitats, i la seua quantia anual no podrà ser inferior a 945 euros.
4. Al personal docent i investigador contractat laboral a què es referix el present article que preste servici en règim de dedicació a temps parcial, se li efectuarà la corresponent reducció de les retribucions anuals que corresponguen al citat personal en règim de dedicació a temps complet, proporcionalment a la seua jornada laboral.
Article 15. Retribucions de professors ajudants doctors i ajudants
Les retribucions anuals dels professors ajudants doctors i dels ajudants que contracten laboralment les universitats públiques competència de la Generalitat Valenciana, amb dedicació a temps complet, pels conceptes de sou, que s'abonarà en 14 mensualitats, i complement de destí, que s'abonarà en 12 mensualitats, seran, com a mínim, les següents en còmput anual:
Sou Complement Total
de destí anual
Ajudants doctors 11.288 euros 7.570 euros 18.858 euros
Ajudants 11.288 euros 2.219 euros 13.507 euros
Article 16. Retribucions de professors associats i visitants
1. Les retribucions anuals dels professors associats i visitants que contracten laboralment les universitats públiques competència de la Generalitat Valenciana, pels conceptes de sou, que s'abonarà en 14 mensualitats, i complement de destí, que s'abonarà en 12 mensualitats, d'acord amb el règim de dedicació i en còmput anual, seran, com a mínim, les següents:
Sou Complement Total
de destí anual
Professors associats:
Temps parcial 12 hores 4.118 euros 2.041 euros 6.159 euros
Temps parcial 10 hores 3.432 euros 1.701 euros 5.133 euros
Temps parcial 8 hores 2.746 euros 1.361 euros 4.107 euros
Temps parcial 6 hores 2.059 euros 1.020 euros 3.079 euros
Professors visitants:
Temps complet 11.288 euros 9.184 euros 20.472 euros
Temps parcial 12 horas 4.118 euros 2.041 euros 6.159 euros
Temps parcial 10 horas 3.432 euros 1.701 euros 5.133 euros
Temps parcial 8 horas 2.746 euros 1.361 euros 4.107 euros
Temps parcial 6 horas 2.059 euros 1.020 euros 3.079 euros
2. Les universitats podran establir en la classificació de cada plaça corresponent al personal a què es referix este article amb el règim de dedicació que s'indica, i en funció de les condicions particulars d'estes, un complement específic, que abonarà en 12 mensualitats i que en cap cas excedirà de les següents quanties anuals:
Quantia anual del complement específic màxim:
Professors associats:
Temps parcial 12 hores 1.232 euros
Professors visitants:
Temps complet 5.040 euros
Temps parcial 12 hores 1.232 euros
3. No obstant el disposat en els apartats anteriors, les retribucions dels professors visitants, als quals siga d'aplicació, no podran excedir dels límits retributius establits en l'article 7.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servici de les Administracions Públiques.
Article 17. Retribucions dels professors emèrits
1. Les retribucions anuals dels professors emèrits que contracten laboralment les universitats públiques competència de la Generalitat Valenciana, pels conceptes de sou, que s'abonarà en 14 mensualitats, d'acord amb el règim de dedicació i en còmput anual, seran les següents:
Sou
Professors emèrits:
Temps complet 17.838 euros
Temps parcial 12 hores 7.698 euros
Temps parcial 6 hores 3.849 euros
2. Les retribucions dels professors emèrits estaran subjectes a les condicions de compatibilitat amb la pensió de jubilació que establisca la legislació aplicable.
Capítol III
De les retribucions addicionals del professorat universitari
Article 18. De les retribucions addicionals del professorat universitari
1. Les universitats públiques competència de la Generalitat Valenciana, dins de les seues disponibilitats pressupostàries i del límit del cost autoritzat fixat pel Govern Valencià per a cada una d'elles, podran acordar implantar en el règim retributiu del personal docent i investigador funcionari i, si és procedent, del personal docent i investigador contractat laboral que preste servicis en estes, retribucions addicionals en els termes, les condicions, els requisits i les quanties que s'establixen en els articles següents.
2. L'acord de l'òrgan competent de la universitat d'implantar retribucions addicionals per al seu personal docent i investigador s'adoptarà, si és procedent, perquè tinga efectes a partir de l'1 de gener de l'anualitat corresponent, sempre que el seu cost econòmic s'haja previst en els pressupostos de la universitat per a l'anualitat en què es pretenga implantar.
Article 19. De les retribucions addicionals del personal docent i investigador contractat laboral
1. El Consell de Govern podrà proposar al Consell Social l'assignació de retribucions addicionals, singulars i individualitzades, per al personal docent i investigador contractat laboral que preste els seus servicis en les universitats públiques competència de la Generalitat Valenciana en les figures contractuals de professor contractat doctor, professor col·laborador o professor ajudant doctor.
2. La retribució addicional tindrà un únic component en què es contemplaran, amb caràcter general, tots els mèrits de docència, investigació i gestió, avaluats favorablement per la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació. La seua quantia anual no podrà excedir, en cap cas, del 40% de la retribució que, en concepte de sou i complement de destí, corresponga a la figura contractual corresponent, i la seua percepció podrà ser temporal o consolidar-se, i incloure, si és procedent, les possibles revaloracions anuals.
3. La proposta d'assignació del complement retributiu addicional serà efectuada, singularment i individualment, pel Consell de Govern, i remesa a la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat per a la seua avaluació, amb anterioritat a la seua presentació davant del Consell Social. La citada proposta haurà d'acompanyar-se de la relació detallada i justificada dels mèrits docents, d'investigació o de gestió, previs o posteriors a la vinculació laboral amb la universitat que propose la concessió del complement addicional, que motiven la proposta.
4. El Consell Social, a la vista de la proposta del Consell de Govern, i sempre que l'avaluació per la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat dels mèrits al·legats siga favorable, podrà acordar l'assignació individual i singularitzada de la retribució addicional al personal docent i investigador contractat proposat, i fixar la seua quantia, caràcter i periodicitat del seu abonament, d'acord amb el que establix l'apartat 2 del present article.
Article 20. De les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari
1. El Consell de Govern podrà proposar, de forma singular i individual, al Consell Social, l'assignació de retribucions addicionals a les quals corresponga segons el seu règim retributiu, per al personal docent i investigador, funcionari de carrera pertanyent als cossos docents universitaris que preste els seus servicis en les universitats públiques competència de la Generalitat Valenciana.
2. L'assignació de la retribució addicional estarà necessàriament lligada a la concurrència de mèrits docents, d'investigació i de gestió, i els seus components seran els que s'establixen en els articles següents.
3. El Consell Social de la Universitat, a proposta del Consell de Govern, podrà acordar assignar retribucions addicionals en quantia superior als mínims establits en el present decret, per a un o més dels components assenyalats en els articles 21, 22 i 24, sense perjuí del límit màxim individual que s'indica en l'apartat 5 d'este article. En tot cas, l'increment de la quantia del component que s'acorde s'efectuarà proporcionalment a les quanties mínimes establides per a tots els trams del mateix i assortirà efectes a partir de l'1 de gener de l'anualitat corresponent, sempre que el seu cost econòmic s'haja previst en els pressupostos de la universitat per a l'anualitat en què es pretenga implantar.
4. La proposta d'assignació dels diferents components de les retribucions addicionals serà efectuada, singularment i individualment, pel Consell de Govern, i s'haurà de remetre a la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat per a la seua avaluació, amb anterioritat a la seua presentació davant del Consell Social. La citada proposta haurà d'acompanyar-se de la relació detallada i certificada dels mèrits docents, d'investigació o de gestió, que motiven la proposta, per a cada un dels components assenyalats en este article.
5. El Consell Social, a la vista de la proposta del Consell de Govern, i sempre que l'avaluació per la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat dels mèrits al·legats siga favorable, podrà acordar l'assignació individual i singularitzada de la retribució addicional al personal docent i investigador funcionari, i fixar la seua quantia i la periodicitat del seu abonament en funció dels diferents components d'este que s'hagen acreditat. En tot cas, l'import de la suma dels diferents components de les retribucions addicionals reconeguts a un professor funcionari, mai podrà ser superior al 40% de les retribucions que li corresponguen pels conceptes de sou i complement de destí de la categoria funcionarial corresponent, en còmput anual, computant-se, si és procedent, en el citat complement, la quantia resultant de l'aplicació del que disposa l'article 33.2 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1991.
Article 21. Component per mèrits d'experiència docent i investigadora
El component per mèrits d'experiència docent i investigadora es podrà assignar al personal docent i investigador funcionari, sense diferenciació de categories, que tinga reconeguts en el component per mèrits docents del complement específic i en el complement de productivitat per activitat investigadora, d'acord amb les previsions del Reial Decret 1.086/1989, de 28 d'agost, sobre retribucions del professorat universitari, o norma que el substituïsca, com a mínim, conjuntament o indistintament, un total de quatre períodes d'activitat docent i d'activitat investigadora. La seua quantia estarà en funció del nombre d'avaluacions favorables legalment reconegudes, d'acord amb la següent escala, i la seua percepció només podrà efectuar-se per un dels trams d'esta:
Nombre de períodes
per activitats docents i
investigadores reconegudes Quantia anual mínima
4 i 5 600 euros
6 i 7 900euros
8 i 9 1.200 euros
10 o més 1.500 euros
Article 22. Component per mèrits de productivitat investigadora
El component per mèrits de productivitat investigadora es podrà assignar al personal docent i investigador funcionari, sense diferenciació de categories, que tinga legalment reconegut el complement de productivitat per avaluació favorable de la seua activitat investigadora, en els termes assenyalats en l'apartat 4 de l'article 2 del Reial Decret 1.086/1989, de 28 d'agost, sobre retribucions del professorat universitari o la norma que el substituïsca. La seua quantia es determinarà en funció d'un coeficient individual obtingut de dividir el nombre d'avaluacions favorables de l'activitat investigadora entre el nombre de períodes complets de sis anys de servici actiu en la universitat, sense que el seu valor màxim puga ser superior a 1, d'acord amb la següent escala, i la seua percepció només podrà efectuar-se per un dels trams d'esta:
Nombre de períodes
per activitat
investigadora
reconeguts. Quantia anual mínima
1 Coeficient individual per 250 euros
2 Coeficient individual per 550 euros
3 Coeficient individual per 900 euros
4 Coeficient individual per 1.300 euros
5 Coeficient individual per 1.750 euros
6 2.250 euros
Al venciment de cada període de sis anys de servici actiu de cada professor es procedirà a calcular el coeficient individual que es fa referència en el paràgraf anterior, a fi d'obtindre la nova quantia del component que li correspon percebre.
Article 23. Component per mèrits docents i investigadors lligats a la promoció acadèmica
El component per mèrits docents i investigadors lligats a la promoció acadèmica es podrà assignar al personal docent i investigador funcionari, en funció dels següents criteris, segons les distintes categories del professorat funcionari:
a) Professors titulars d'escola universitària: es podrà assignar als professors de la dita categoria que hagen obtingut o obtinguen el grau de doctor o a aquells que, a més, hagen obtingut l'habilitació estatal per al Cos de Professors Titulars d'Universitat o Catedràtics d'Escola Universitària. La percepció dels dos tipus que el componen no és compatible entre si, i deixarà de percebre's quan el professor canvie de categoria. La seua quantia serà la següent:
Quantia anual
TEU doctor 1.000 euros
TEU doctor i habilitat 2.000 euros
b) Professors titulars d'universitat i catedràtics d'escola universitària: es podrà assignar als professors de les citades categories que hagen obtingut l'habilitació estatal per al Cos de Catedràtics d'Universitat. La retribució addicional deixarà de percebre's quan es produïsca un canvi de categoria. La seua quantia anual serà de 3.000 euros.
c) Professors titulars d'universitat, catedràtics d'escola universitària i catedràtics d'universitat: es podrà assignar als professors funcionaris dels cossos docents universitaris que hagen obtingut o obtinguen plaça de titulars d'universitat, catedràtics d'escola universitària o catedràtics d'universitat i que tinguen legalment reconeguts períodes en el component per mèrits docents del complement específic i en el complement de productivitat per activitat investigadora, d'acord amb les previsions del Reial Decret 1.086/1989, de 28 d'agost, sobre retribucions del professorat universitari o norma que el substituïsca, en categories funcionarials inferiors. El seu càlcul s'efectuarà multiplicant el nombre de períodes d'activitat docent i investigadora avaluats favorablement en les categories funcionarials inferiors a les que tinga el citat personal en el moment de la proposta d'assignació del component, per les següents quanties:
Quantia anual
Titulars d'universitat
i catedràtics d'escola 203 euros
Catedràtics d'universitat 309 euros
Article 24. Component per mèrits de mobilitat docent i investigadora
El component per mèrits de mobilitat docent i investigadora es podrà assignar al personal docent i investigador funcionari, sense diferenciació de categories, que haja realitzat estades docents i/o investigadores en altres universitats o centres d'investigació, nacionals o estrangers, oficialment acreditades, durant un mínim acumulat de sis mesos, com a suma de períodes d'estada no inferiors a quinze dies durant els set anys anteriors a la proposta d'assignació del component. La percepció del citat component cessarà als set anys des del començament de la seus percepció, i podrà renovar-se per a nous períodes si es complixen els requisits establits per a les noves estades realitzades. La quantia del component es determinarà en funció del nivell de qualitat de l'estada o del conjunt d'estades, i correspondrà a la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat la determinació del dit nivell en funció del seu caràcter, de les universitats o centres d'investigació on es van realitzar i de la seua duració, d'acord amb els criteris que a l'efecte establisca la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat, segons la següent escala:
Nivell de l'estada o
conjunt d'estes Quantia anual mínima
A 1.200 euros
B 600 euros
C 300 euros
Article 25. Component per mèrits de dedicació a la gestió universitària
1. El component per mèrits de dedicació a la gestió universitària es podrà assignar al personal docent i investigador funcionari, sense diferenciació de categories, que haja aconseguit com a conseqüència de l'acompliment de càrrecs de gestió acadèmica, un mínim de huit punts segons la següent escala:
Càrrecs acadèmics electius Punts per any
d'acomplimentdel càrrec
Rector d'universidad 2
Degà o director d'escola 1,75
director de departament universitari i
director d'institut universitari 1,50
Càrrecs acadèmics no electius Punts per any
d'acompliment del càrrec
Vicerector i secretari general 1,75
Vicedegà, subdirector d'escola, secretari 1,25
Secretari de departament 0,50
2. La quantia anual del component serà la següent:
De 8 a 11 punts 1.200 euros
De 12 a 15 punts 1.800 euros
16 punts o més 2.400 euros
3. Per a cada un dels càrrecs que donen dret a puntuació no es computaran els anys que excedisquen de huit, amb independència que l'acompliment del càrrec s'haja realitzat durant períodes consecutius o discontinus. Es computaran com a anys complets els períodes superiors a sis mesos i inferiors a un any. En cas d'acompliment simultani de dos o més càrrecs, s'assignarà la puntuació del càrrec a qui corresponga la més elevada.
4. El consell social de la universitat, a proposta del consell de govern, podrà establir quins altres càrrecs acadèmics específics de cada una d'elles poden donar dret a l'obtenció de punts als efectes de percepció del present component retributiu que, en tot cas, no podrà ser superior a 0,75 punts per any d'acompliment de càrrec.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Les universitats, en els termes que establisca la legislació laboral aplicable, podran subscriure contractes laborals d'interinitat per a les figures del personal docent i investigador contractat, sempre que el personal interí reunisca els requisits de titulació, avaluació o acreditació requerits per a cada una d'elles.
Segona
Als efectes del còmput de temps de servici actiu per a la determinació dels components de la retribució addicional a què es refereixen els articles 22 i 24, podrà no computar-se el temps en què el funcionari es trobe en la situació de servicis especials.
Tercera
Les quanties de les retribucions del personal docent i investigador contractat laboral i de les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari, que s'establixen en el present decret, s'actualitzaran amb el percentatge que per al personal al servici de les administracions públiques s'establisca en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2003 i en exercicis successius.
Quarta
L'aplicació de la causa d'extinció del contracte laboral dels professors contractats doctors i dels professors col·laboradors establida en l'article 52.a) de l'Estatut dels Treballadors, requerirà la prèvia avaluació de la seua activitat per la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat.
Quinta
L'acompliment del càrrec de coordinador o coordinadora de la prova d'accés a la universitat del Sistema Universitari Valencià, establit en l'article 5 del Decret 20/2000, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es creen els Òrgans de Gestió dels Processos d'Accés als Estudis Universitaris, i l'acompliment del càrrec de coordinador o coordinadora tècnica de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat, establit en l'article 15 de la Llei 5/2002, de 19 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Creació del Consell Valencià d'Universitats i de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià, donaran lloc a la percepció del component retributiu addicional en els termes previstos en l'article 25 del present decret. A l'efecte, els correspondrà 1,75 punts per any d'acompliment del càrrec.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
1. Fins al desenrotllament per les universitats, en el seu àmbit de competències, del que establix el present decret, correspon provisionalment al consell de govern de la universitat acordar el necessari per a la seua aplicació.
2. Els procediments per a la contractació laboral de personal docent i investigador contractat iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor del present decret, continuaran la seua tramitació i resolució d'acord amb les normes vigents en el moment de la seua iniciació.
Segona
Les universitats que, a l'entrada en vigor del present decret, superen el 49% del total dels seus efectius en personal docent i investigador contractat laboral, aniran adequant progressivament la seua estructura de plantilles fins a complir el dit percentatge màxim l'1 de gener de 2006.
Tercera
1. Als ajudants i professors associats contractats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, els serà d'aplicació el que disposen les disposicions transitòries quarta i quinta de la dita llei.
2. En els processos de selecció per a la contractació de professors contractats doctors, professors col·laboradors i ajudants doctors, la universitat podrà establir com a mèrit preferent haver mantingut, amb anterioritat a l'entrada en vigor del present decret, qualsevol classe de relació contractual amb la universitat per a realitzar funcions docents o investigadores.
Quarta
1. Els professors ajudants, associats, visitants i emèrits contractats laboralment en universitats públiques valencianes amb anterioritat a l'entrada en vigor del present decret, seguiran percebent les retribucions que figuren en els contractes fins a la seua finalització. En cas de pròrroga dels citats contractes, s'aplicaran les retribucions establides en el present decret.
2. Als professors associats contractats laboralment en universitats públiques valencianes amb anterioritat a l'entrada en vigor del present decret, no els serà d'aplicació el que disposa l'apartat 6 de l'article 10 del present decret.
Quinta
Fins a l'aprovació de les bases generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries i establiments sanitaris, en les que s'haja d'impartir ensenyança universitària, els professors associats, amb plaça assistencial en els centres concertats, percebran unes retribucions íntegres mínimes anuals iguals al 80% de les establides en l'article 16 del present decret per als professors associats de sis hores. El consell de govern de la universitat fixarà les obligacions lectives d'estos professors.
Sexta
1. Les universitats públiques valencianes que, amb anterioritat a l'entrada en vigor del present decret, tingueren establides retribucions addicionals de les contemplades en l'article 46.2 de la derogada Llei Orgànica de Reforma Universitària, podran mantindre, si és procedent, fins al 31 de desembre de 2003, sense que la quantia d'estes puga superar, de forma individual, el 40% de les retribucions que pels conceptes de sou i complement de destí els corresponga, i s'haurà de computar, si és procedent, en el dit complement, la quantia resultant de l'aplicació del que disposa l'article 33.2 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1991.
2. No obstant això, si la quantia resultant de l'aplicació dels criteris establits en el present decret per a les retribucions addicionals resultara superior a la retribució addicional percebuda per un professor de dites universitats com a conseqüència de l'aplicació de l'article 46.2 de la derogada Llei Orgànica de Reforma Universitària, este tindrà dret a renunciar a esta última i acollir-se als dits criteris sol·licitant-lo al consell de govern de la universitat per a la seua proposta d'assignació en els termes establits en el present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el conseller competent en matèria d'universitats per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desenrotllament i l'execució del que disposa el present decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor als vint dies de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, si bé el que disposen els articles 6, 7, 8 i 11.4 tindrà efectes a partir de l'1 d'abril de 2003, i el règim retributiu del personal docent i investigador contractat laboral que s'establix en el capítol II del present decret, tindrà efectes a partir de l'1 de gener de 2003.
València, 15 d'octubre de 2002
El president de la Generalitat Valenciana,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ
El conseller de Cultura i Educació,

linea