diari

DECRET 218/2003, de 24 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana. [2003/F11391]

(DOGV núm. 4616 de 27.10.2003) Ref. Base de dades 4681/2003

DECRET 218/2003, de 24 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana. [2003/F11391]
En estos moments es troba en fase de tramitació l'Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, que ha d'acompanyar la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici 2004.
El citat avantprojecte de llei inclou la incorporació de noves disposicions transitòries en el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell de la Generalitat, disposicions transitòries amb les quals es regula un Pla d'Estabilitat Laboral, que estarà vigent fins a finals de l'any 2006, l'objecte del qual és la reducció de l'ocupació no estable en l'administració de la Generalitat.
Com a mesura complementària del citat Pla d'Estabilitat Laboral, i amb el mateix caràcter transitori que es preveu per a este, es considera oportú instrumentar les mesures necessàries que permeten que el personal interí i contractat laboral temporal que resulte cessat com a conseqüència de les proves selectives que es desenvolupen siga recol·locat, i s'incorpore a l'efecte a les borses d'accés lliure regulades en l'article 17 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell de la Generalitat.
Per tot això, en virtut d'allò que s'ha disposat per l'article 22.e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 24 d'octubre de 2003,
DECRETE
Article únic
S'aprova la incorporació d'una nova disposició transitòria, la huitena, a l'articulat del Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell de la Generalitat, disposició transitòria que tindrà la següent redacció:
«Huitena
Fins al 31 de desembre de 2006 i, en tot cas, mentre s'executen els processos derivats del Pla d'Estabilitat Laboral, el personal interí i contractat laboral temporal que resulte desplaçat com a conseqüència d'estos, així com de les proves selectives de les ofertes d'ocupació pública de 1999 i subsistents de 2000, s'incorporarà a les borses d'accés lliure previstes en l'article 17 del present decret.»
Disposició final
El present decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 24 d'octubre de 2003
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

linea