diari

DECRET 178/2002, de 28 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 34/2002, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es va crear el Fòrum Valencià de la Immigració. [2002/11804]

(DOGV núm. 4368 de 30.10.2002) Ref. Base de dades 4739/2002

DECRET 178/2002, de 28 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 34/2002, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es va crear el Fòrum Valencià de la Immigració. [2002/11804]
L'1 de març del 2002 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el Decret 34/2002, de 26 de febrer, pel qual es va crear el Fòrum Valencià de la Immigració.
Analitzat el mencionat decret, s'estima la necessitat d'ampliar el nombre de vocals del Fòrum que intervenen en representació de les organitzacions empresarials, de caràcter intersectorial, amb major representativitat en la Comunitat Valenciana, en el sentit de designar dos vocals en representació de la Confederació d'Organitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana, i un vocal en representació del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, perquè d'eixe mode el Fòrum Valencià de la Immigració tinga representació, tant de la CIERVAL com del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, en el seu sentit institucional dotat per la Llei 3/1993, de 22 de març, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació.
En virtut d'allò que s'ha exposat, d'acord amb el que establix la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller de Benestar Social, i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 28 d'octubre de 2002,
DECRETE
Article únic
Modificar l'article 2.1 c) del Decret 34/2002, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es va crear el Fòrum Valencià de la Immigració, en els termes que s'indiquen a continuació:
– El text de l'incís: «Dos vocals en representació de les organitzacions empresarials de caràcter intersectorial, amb major representació en la Comunitat Valenciana»; ha de substituir-se per: «Dos vocals en representació de la Confederació d'Organitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana.»
– S'afegix l'incís: «Un vocal en representació del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana».
València, 28 d'octubre de 2002
El president de la Generalitat Valenciana,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ
El conseller de Benestar Social,

linea