diari

DECRET 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, pel qual aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar. [2006/9348]

(DOGV núm. 5343 de 11.09.2006) Ref. Base de dades 4801/2006

DECRET 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, pel qual aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar. [2006/9348]
Fent ús de l'autorització concedida per la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, el Consell va aprovar per mitjà del Decret 155/1998, de 29 de setembre, el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar que va derogar l'anterior desplegament normatiu.
El Decret 192/2001, de 18 de desembre, va modificar determinats preceptes del decret anterior a fi d'adequar-lo als canvis experimentats en el sector, tant des del punt de vista de les innovacions tecnològiques com de la canviant realitat empresarial, sense oblidar la incidència de la regulació de la Unió Europea.
Igualment, la dinàmica de la realitat social, que comporta un constant canvi tecnològic en les màquines i una adequació empresarial a les noves demandes que es generen, fan necessària, a fi de garantir una major seguretat jurídica, una nova regulació que permeta l'adequació del sector als nous avanços tecnològics i demandes d'oci sorgits en la societat.
Esta finalitat tenen les modificacions que es recullen en el reglament que s'aprova pel present decret, com ara la possibilitat d'interconnectar màquines de tipus A instal·lades en distints locals; la introducció de les targetes electròniques o magnètiques denominades ..prepagament. per a la utilització en màquines de tipus A i B instal·lades en salons de recreatius i de joc; el desenrotllament del joc en les màquines de tipus B per mitjà de pantalla de televisió o suport físic anàleg controlat per senyal de vídeo o semblant, amb possibilitat de tenir fins a tres jocs homologats; incloure un altre idioma de la Unió Europea en les llegendes obligatòries de les màquines de tipus B; regular la possibilitat d'atorgar un premi distint i independent en les màquines de tipus C. Incidint, també, en modificacions procedimentals i administratives a fi a donar una millor resposta a les necessitats que es plantegen.
La present disposició ha estat sotmesa al procediment d'informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques previst en la Directriu 98/34/CE i 98/48/CE, del Parlament Europeu i del Consell, incorporades i unificades en un sol text al nostre ordenament jurídic pel Reial Decret 1.337/1999, de 31 de juliol.
Per tot això, amb l'informe previ de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana,, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, escoltat el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió realitzada el dia 28 de juliol de 2006,
DECRETE
Article únic
S'aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar que s'hi inserix a continuació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única
El termini màxim per a resoldre i notificar les autoritzacions establides en el Reglament que s'aprova, que siguen conseqüència de sol·licituds formulades pels interessats, serà de sis mesos comptats des de la presentació d'aquelles.
Una vegada transcorregut este termini, els efectes del silenci administratiu s'entendran desestimatoris, d'acord amb el que preveu la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Les màquines recreatives i d'atzar que a l'entrada en vigor del present Reglament figuren inscrites en el Registre de Models de la Comunitat Valenciana mantindran la seua validesa durant el període màxim de l'autorització d'explotació que les empare.
Segona
Les denúncies de les autoritzacions d'instal·lació efectuades amb anterioritat a l'entrada en vigor del present Reglament, d'acord amb el que establix el Decret 155/1998, de 29 de setembre, del Consell, modificat pel Decret 192/2001, de 18 de desembre, seran vàlides i produiran tots els seus efectes.
A l'entrada en vigor del present Reglament, els titulars de les autoritzacions d'instal·lació amb una vigència inferior a un termini de cinc anys, a les quals no se'ls aplique el que establix el paràgraf anterior, podran denunciar-les d'acord amb el que establix l'article 31.2. En el cas que no es produïsca la dita denúncia estes autoritzacions d'instal·lació s'entendran prorrogades per un període de cinc anys.
Tercera
En el termini de nou mesos des de l'entrada en vigor del present Reglament, les màquines de tipus A o purament recreatives instal·lades en salons de joc i salons recreatius hauran d'estar emparades pels corresponents butlletins de situació.
Quarta
Les sol·licituds que es troben en tramitació en la data d'entrada en vigor del present Reglament, hauran d'ajustar-se al que disposa este i complir els requisits i les condicions previstos en el reglament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Decret 155/1998, de 29 de setembre, del Consell, modificat pel Decret 192/2001, de 18 de desembre, del Consell, així com totes les disposicions que d'igual o inferior rang s'oposen al que disposa el present decret i el Reglament que s'hi aprova.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller competent en matèria de joc, amb informe previ de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana, per a:
a) Introduir les modificacions no substantives que, per raons d'evolució de mercat i noves tècniques, es facen necessàries per a una millor homogeneïtzació dels requisits per a este tipus de màquines recreatives i d'atzar establits en el present reglament.
b) Dictar les disposicions de desplegament del present reglament.
c) Regular el sistema per a la destrucció o desballestament de màquines recreatives i d'atzar, així com, si és el cas, per a fixar els preus per estos servicis.
d) Modificar els annexos del present reglament.
Segona
Les empreses titulars de casinos de joc, sales de bingo, salons de joc i salons recreatius es consideraran empreses operadores sense necessitat de l'autorització i inscripció en el Registre i podran ser titulars i explotadores únicament de les màquines recreatives i d'atzar que tinguen instal·lades, respectivament, en aquells establiments de joc.
Tercera
Tot fabricant, importador, comercialitzador i distribuïdor establit en un altre estat de la Unió Europea, que reunisca els requisits previstos en el present reglament, podrà inscriure's en el Registre corresponent en les mateixes condicions que una empresa establida en l'Estat espanyol.
Quarta
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.
València, a 28 de juliol de 2006.
El President de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ.
El Conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,
GERARDO CAMPS DEVESA.
REGLAMENT DE
MÀQUINES RECREATIVES I D'ATZAR
TÍTOL I
Disposicions generals
CAPÍTOL I
Objecte del reglament
Article 1. Àmbit i objecte
El present reglament té per objecte la regulació, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, del joc que es duu a terme mitjançant l'ús de màquines recreatives i d'atzar regulat per la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, així com determinats aspectes de les activitats econòmiques que hi tinguen relació.
Article 2. Exclusions
Queden expressament excloses d'este reglament:
a) Les màquines expenedores, entenent per estes les que es limiten a efectuar mecànicament vendes de productes sempre que el valor dels diners dipositats corresponga al valor normal de mercat dels productes que es lliuren i que estiga perfectament determinat l'article que s'obté en cada acció i el mecanisme no constituïsca o es preste a admetre qualsevol tipus d'aposta, combinació aleatòria o joc d'atzar. Les de servici de canvi de moneda queden excloses.
b) Les màquines tocadiscos i vídeodiscos accionades per monedes.
c) Les màquines o aparells de naturalesa estrictament manual o mecànica, de competència pura o esportiva, entre dos o més jugadors, encara que el seu ús requerisca la introducció de monedes i compten amb elements electrònics que no tinguen influència decisiva per al desenrotllament del joc.
d) Les màquines o aparells recreatius d'ús infantil que permeten a l'usuari un entreteniment consistent en la imitació del trot d'un cavall, del vol d'un avió o moviments similars.
CAPÍTOL II
Definició, característiques i requisits de les màquines
Article 3. Classificació de les màquines
A l'efecte del seu règim jurídic i segons el que disposa l'article 9 de la Llei de Joc de la Comunitat Valenciana, les màquines de joc es classifiquen en:
. Tipus A o purament recreatives.
. Tipus B o recreatives amb premi.
. Tipus C o d'atzar.
Article 4. Màquines de tipus A o purament recreatives
1. Són màquines de tipus A o purament recreatives totes aquelles que no oferixen a l'usuari cap benefici econòmic directe o indirecte.
2. S'inclouran també en este grup de màquines de tipus A les de mer passatemps o esplai que es limiten a concedir a l'usuari un temps d'ús o de joc a canvi del preu de la partida, sense que puguen concedir cap tipus de premi en metàl·lic o en espècie i les que oferisquen com únic al·licient addicional i a causa de l'habilitat del jugador la possibilitat de continuar jugant pel mateix import inicial en forma de prolongació de la mateixa partida o d'una altra addicional, que en cap cas podrà ser canviada per diners.
Es consideraran en este grup de màquines els aparells informàtics que permeten, a canvi d'un preu per un determinat temps d'ús, la pràctica de jocs recreatius en locals de pública concurrència. La pràctica d'estos jocs sols es podrà dur a terme mitjançant sistemes de connexió individuals i/o xarxes degudament autoritzades.
3. No es podran homologar ni inscriure en el Registre de Models les màquines la utilització de les quals implique l'ús d'imatges o la realització o exhibició d'activitats que de qualsevol manera puguen ferir la sensibilitat o perjudicar la formació de la infància i la joventut.
Tampoc podran homologar-se les màquines que transmeten missatges contraris als drets reconeguts en la Constitució Espanyola i en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i, en especial, els que continguen elements racistes, sexistes, pornogràfics o que facen apologia de la violència, així com les màquines la utilització de les quals implique l'ús d'imatges o la realització d'activitats pròpies de locals no autoritzats per a menors.
4. No es podrà realitzar cap modificació del joc homologat sense l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de joc.
La substitució dels jocs homologats haurà de comunicar-se prèviament a la conselleria competent en matèria de joc.
5. El pagament del preu de la partida podrà efectuar-se mitjançant moneda corrent i/o mitjançant sistemes de prepagament degudament homologats. No obstant això, el pagament del preu de la partida en aparells informàtics també podrà efectuar-se en efectiu a personal de l'establiment.
6. Les màquines de tipus A o purament recreatives podran interconnectar-se entre elles, tant si es troben en el mateix saló com en altres, mitjançant sistemes degudament homologats, el centre de control dels quals haurà d'estar ubicat en un dels salons que s'interconnecten.
Els aparells informàtics dedicats al joc recreatiu podran interconnectar-se entre ells complint el que establix l'apartat anterior, així mateix hauran d'acreditar de forma fefaent estar dotats d'un dispositiu de control i restricció d'accés a les xarxes informàtiques (Internet) que limiten la possibilitat de dur a terme amb ells qualsevol forma de joc, tant els recreatius com qualsevol activitat per la qual s'arrisquen quantitats de diners o objectes susceptibles d'avaluació econòmica, així com que garantisca el que disposa l'apartat 3 del present article.
Article 5. Màquines de tipus B o recreatives amb premi
1. Són màquines de tipus B o recreatives amb premi aquelles que, a canvi del preu de la partida o jugada, concedixen a l'usuari un temps d'ús o de joc i, eventualment, un premi en metàl·lic.
2. Per a ser homologades i inscrites en el Registre corresponent com a màquines de tipus B hauran de complir els següents requisits:
a) El preu de cada jugada o partida serà de 5 cèntims d'euro o de quantitats múltiples d'este import amb un màxim de 20 cèntims d'euro, i amb un màxim d'1 euro en les màquines instal·lades en salons de joc, sales de bingo, casinos i vaixells.
b) El premi màxim que les màquines poden lliurar serà de quatre-centes vegades el preu màxim, sense perjudici de l'increment del premi previst en l'apartat 3.e) i g) d'este article, per al supòsit de partides simultànies. El programa de joc no podrà provocar cap tipus de seqüència de joc o relació sistemàtica i predeterminada el resultat de la qual siga l'obtenció d'un premi la quantitat del qual siga superior al màxim establit.
c) Cada màquina estarà programada i explotada de forma que torne, en tot cicle de vint mil partides consecutives, un percentatge de premis que mai serà inferior al 70% del valor de les partides efectuades. S'entén per cicle el conjunt de partides consecutives i correlatives que el programa de joc ha d'establir per a pagar el percentatge de devolució de premis.
d) Les memòries de la màquina que determinen el joc i el pla de guanys hauran de fer-ne impossible l'alteració o manipulació.
e) Les màquines hauran d'incorporar una font d'alimentació d'energia autònoma que preservarà la memòria en cas de desconnexió o interrupció del corrent elèctric, de tal forma que quan es reinicie l'activitat de la màquina, el programa partisca de la posició en la qual es trobava en el moment d'interrupció, incloent-hi totes les seqüències de joc realitzades.
f) Totes les màquines hauran de disposar d'un mecanisme d'expulsió automàtica dels premis a l'exterior, sense necessitat de cap acció per part del jugador. Els premis han de consistir necessàriament en moneda metàl·lica de curs legal lliurada per la màquina.
g) Hauran de disposar d'un mecanisme de blocatge que impedisca iniciar una partida quan el dipòsit de pagaments no dispose de monedes suficients per a efectuar, si és el cas, el pagament dels premis programats. En este cas, la màquina tornarà automàticament els diners introduïts.
h) Hauran de disposar d'un tauler frontal en el qual constaran amb claredat i de forma llegible, en qualsevol dels idiomes oficials determinats en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, les regles del joc, el percentatge legal que es torna en premis, i el que, si és el cas, torna la màquina, la descripció de les combinacions guanyadores i l'import del premi corresponent a cada una d'elles.
Igualment, haurà de constar amb claredat i de forma llegible que el seu ús pot generar addicció i que queda prohibit als menors de 18 anys d'edat.
Opcionalment, el que establixen els paràgrafs anteriors podrà figurar, a més, en l'idioma de qualsevol altre país membre de la Unió Europea.
i) Hauran de dur incorporat un comptador de crèdits que no admetrà una acumulació superior a l'equivalent de cinquanta partides.
j) Hauran de disposar d'un dispositiu que impedisca realitzar més de 360 partides en 30 minuts i la duració mitjana de la partida serà de 5 segons.
k) No podran tenir instal·lat cap tipus de dispositius sonors l'objectiu dels quals siga actuar com a reclam o atraure l'atenció dels concurrents quan la màquina no es trobe en funcionament.
l) Per a iniciar la partida es requerirà que el jugador accione el polsador o palanca de posada en marxa. Una vegada transcorreguts cinc segons sense fer-ho, la màquina haurà de funcionar automàticament.
m) Quan per raó de la moneda introduïda per a jugar, hi haja valor residual inferior al preu de la partida, este valor residual, a voluntat del jugador, podrà ser addicionat fins a completar el preu de la partida o jugar-lo a partida o res.
n) Hauran d'incorporar, a més, els dispositius de seguretat previstos en l'apartat 3 de l'article 8.
3. Amb caràcter opcional les màquines de tipus B podran estar dotades dels següents mecanismes o característiques que hauran de constar en el registre d'inscripció corresponent, en el tauler frontal de la màquina, i en la seua documentació acreditativa:
a) Els que permeten al jugador practicar el doble o res o altres anàlegs sempre que el programa de joc garantisca el percentatge fixat en l'apartat 2.c) del present article i que el premi màxim no puga superar les quatre-centes vegades el premi màxim de la partida simple i vuit-centes i mil dues-centes vegades el preu màxim de la partida en les partides simultànies previstes en l'apartat 3.e) d'este article.
b) Portamonedes aptes per a admetre monedes o bitllets de valor superior al preu màxim autoritzat per partida i tornar els diners restants o, a voluntat del jugador, acumular-los per a partides posteriors amb el màxim previst en l'apartat 2.i) del present article.
c) Un comptador addicional de reserva de monedes introduïdes no destinades a joc, l'import de les quals podrà ser recuperat l'import en qualsevol moment i que permeta passar les acumulades al comptador de crèdits de partides, una vegada que estos arriben a zero i sempre per l'acció voluntària del jugador, sense que la màquina puga destinar a este comptador addicional de reserva les quantitats obtingudes com a premi.
d) Un marcador de premis on vagen acumulant-se els premis obtinguts, este marcador haurà de quedar limitat al premi màxim autoritzat, i es procedirà a la devolució immediata del premi i sense cap acció per part del jugador quan s'arribe a esta quantitat. En cap moment esta quantitat podrà acumular-se al comptador de crèdits, ni a l'addicional de reserva i podrà ser cobrada pel jugador a la seua voluntat.
e) Els que permeten la realització simultània de dues o tres partides de preu màxim de 0,20 cèntims d'euro. En este supòsit el premi màxim a obtenir serà vuit-centes o mil dues-centes vegades el preu màxim de la partida, respectivament.
Als efectes establits en l'apartat 2.j) del present article, la realització de dues o tres partides simultànies es comptabilitzarà com si es tractara d'una partida simple.
f) Les que no tornen canvi per un import inferior o igual a 1 euro, en este cas estarà programada de manera que jugue automàticament la partida o partides successives que corresponguen fins a la finalització de l'import introduït. Esta característica haurà de figurar obligatòriament en el tauler frontal de la màquina.
g) Les que permeten atorgar un premi de fins a sis-centes vegades el preu de la partida per a valors superiors a 20 cèntims d'euro i fins a mil sis-centes vegades per a partides de valor no superior al dit import, que podran estar dotades amb portamonedes aptes per a admetre monedes o bitllets el valor màxim dels quals no podrà excedir dues-centes cinquanta vegades el preu màxim autoritzat, i es podran acumular per a partides posteriors a voluntat del jugador. El premi d'estes màquines podrà pagar-se per mitjà de diners en efectiu, xec o taló bancari contra el compte corrent de l'empresa titular del local.
h) Les que permeten desenrotllar el joc en o per mitjà de pantalla de televisió o suport físic anàleg controlat per senyal de vídeo o semblant, en este cas la informació de les regles del joc, la descripció de combinacions guanyadores i els plans de guany podran realitzar-se a través de la utilització de les mateixes pantalles, així com les instruccions per a visualitzar la dita informació.
Estes màquines podran tenir com a màxim tres jocs homologats i per al canvi de tots o de qualsevol d'ells caldrà es tindrà en compte el disposa l'article 28 del present reglament.
Estos models de màquines hauran d'incorporar els dispositius tècnics necessaris que impedisquen que es puga modificar el seu funcionament per mitjà de la utilització d'infrarojos, de senyals d'ones de ràdio o qualsevol altre sistema des de l'exterior de la màquina.
i) Les que conformant un sol moble permeten la seua utilització simultània i independent per dos o més jugadors. Estes màquines estaran emparades per una única autorització d'explotació i a efectes de capacitat computaran com una sola màquina, reduint-se la superfície útil del local en proporció amb els metres quadrats utilitzats per esta.
j) Les que funcionen per mitjà de targeta electrònica o magnètica denominades de prepagament.
Article 6. Inclusió com a màquines tipus B o recreatives amb premi
A més de les anteriors, es consideraran màquines de tipus B o recreatives amb premi les següents:
a) Les anomenades grues, cascada o similars.
b) Les anomenades .pots electrònics. o similars, que permeten associar un premi en metàl·lic o en espècie amb la consecució d'un import o nombre determinat de propines.
c) Les màquines expenedores quan l'objecte que lliuren no puga ser elegit per l'usuari.
d) Aquelles altres que, per incloure algun element de joc, envit, aposta o atzar presenten raons suficients per a la seua inclusió a judici de la conselleria competent en matèria de joc.
Article 7. Exclusions-prohibicions a les màquines de tipus B o recreatives amb premi.
Queden excloses com a màquines de tipus B, i en conseqüència prohibides com a tals, les dotades de dispositius que incidisquen sobre el programa de joc o premis no previstos en el present reglament.
Article 8. Màquines de tipus C o d'atzar
1. Són màquines de tipus C o d'atzar aquelles que a canvi del preu de la partida o jugada poden oferir un premi, fins a cinc mil vegades el valor que com a preu màxim unitari per jugada o partida d'establix en l'apartat 2.a) del present article.
S'entén per atzar quan la probabilitat d'obtenir una combinació o resultat de cada jugada no depenga dels resultats de les partides anteriors o posteriors.
2. Per a ser homologades i inscrites en el Registre corresponent com a màquines de tipus C hauran de complir els requisits següents:
a) El preu màxim unitari de l'aposta en cada jugada o partida serà de 9 euros. En aquelles màquines que permeten elegir diverses combinacions o apostes el preu màxim unitari s'aplicarà a cada una de les combinacions o apostes amb un màxim de 180 euros.
La conselleria competent en matèria de joc podrà autoritzar la utilització de fitxes homologades per a cada local de joc que substituïsquen les monedes de curs legal.
Així mateix, es podrà autoritzar per a cada local individualitzat la utilització de targetes magnètiques o electròniques homologades pròpies de l'establiment, en substitució dels diners de curs legal o de les fitxes, que hauran de ser prèviament adquirides per l'usuari en la caixa de l'establiment.
b) Quan haja sigut autoritzada, d'acord amb el que disposa l'apartat 2.a) anterior, la utilització de fitxes i de targetes magnètiques o electròniques homologades per a les màquines de joc, els premis podran ser lliurats d'esta manera i seran canviables per diners de curs legal en el mateix local.
c) El mecanisme de la màquina haurà d'estar calculat de tal forma que torne als jugadors, durant la sèrie estadística de jugades que resulte de la totalitat de combinacions possibles, un percentatge de premis no inferior al 80 per cent del valor de les apostes efectuades.
d) La duració mínima de la partida o jugada serà de 2,5 segons.
e) Hauran de disposar del mecanisme d'expulsió automàtica dels premis a què es refereix l'article 5.2.f) de la present norma.
f) Hauran de disposar d'un tauler frontal o visualitzar la informació en la pantalla de la mateixa màquina amb les condicions establides en l'article 5.2.h) de la present norma, i a més:
. Indicació del nombre d'apostes possibles a efectuar per partida o jugada, tipus d'aposta i valor de l'aposta mínima.
. La indicació dels tipus i valors de les monedes, fitxes o targetes que accepta.
. L'import dels premis corresponents a cada una de les combinacions guanyadores, expressat en euros o en nombre de monedes, i que haurà de quedar il·luminat o assenyalat de forma inequívoca cada vegada que es produïsca la combinació.
g) Llevat d'autorització expressa contrària, que haurà de constar en la inscripció del model, totes les màquines de tipus C estaran dotades de dos contenidors interns de monedes. Un serà el dipòsit de reserves de pagaments, que tindrà com a destinació retenir les monedes per a pagar de forma automàtica els premis corresponents, i un altre de guanys, que tindrà com a destinació retenir els diners o fitxes que no són emprats per la màquina per al pagament automàtic de premis, i que haurà d'estar situat en un compartiment separat de qualsevol altre de la màquina, llevat del canal d'alimentació.
Estaran exemptes d'estos dipòsits les màquines que utilitzen com a exclusiu mitjà del pagament de premis les targetes electròniques o magnètiques canviables posteriorment en l'establiment per diners de curs legal.
h) Hauran de disposar d'un mecanisme avisador lluminós o acústic situat en la part superior de la màquina, que entrarà automàticament en funcionament quan la màquina siga oberta per a efectuar-hi reparacions momentànies, reomplir el dipòsit o per qualsevol altra circumstància.
i) Hauran de tenir un indicador lluminós que la moneda dipositada ha sigut acceptada per la màquina.
j) Hauran de disposar d'un mecanisme avisador lluminós o acústic que permeta al jugador cridar l'atenció del personal al servici de la sala.
k) Les màquines que proporcionen algun premi l'import del qual haja de ser pagat manualment hauran de disposar d'un avisador lluminós o acústic que es pose en funcionament automàticament quan el jugador obtinga este premi. Hauran de disposar, a més, d'un mecanisme de blocatge que, en el cas previst anteriorment, impedisca a qualsevol jugador seguir utilitzant la màquina fins que el premi extraordinari haja sigut pagat i la màquina desblocada per l'operari corresponent.
l) També es podran homologar i inscriure aquelles que disposen de mecanismes que permeten l'acumulació de premis obtinguts com a crèdits a favor del jugador, si bé en este cas el jugador ha de poder optar en qualsevol moment per la devolució dels crèdits acumulats.
3. Les màquines de tipus C hauran de tenir els dispositius de seguretat següents:
a) Els que permeten reiniciar qualsevol jugada interrompuda per falta de fluid elèctric.
b) Els que impedisquen al jugador introduir en cada jugada un nombre de monedes superior al que constituïx l'aposta màxima o que tornen automàticament les monedes dipositades en excés.
c) Els que impedisquen el funcionament i ús de la màquina o la desconnecten automàticament quan no funcionen correctament els comptadors preceptius o, si és el cas, el sistema informàtic que els substituïsca.
d) Els que impedisquen la manipulació dels comptadors, preservant-ne la memòria a pesar de la interrupció del fluid elèctric.
e) Hauran d'incorporar comptadors, acreditats mitjançant certificació expedida per qualsevol entitat autoritzada per l'administració, que complisquen els requisits següents:
. Possibilitar-ne la lectura independent per l'administració mitjançant un connector exterior situat en la màquina, que possibilite llegir la informació emmagatzemada en els comptadors.
. Identificar la màquina on es troben instal·lats, així com l'establiment on s'explota aquella.
. Estar seriats i protegits contra tota manipulació.
. Mantenir les dades emmagatzemades en memòria fins i tot amb la màquina desconnectada, i impedir-ne l'ús en cas d'avaria o desconnexió del comptador.
. Emmagatzemar les dades corresponents al nombre de partides realitzades i premis obtinguts, de forma permanent i acumulada des de la primera instal·lació.
No serà preceptiva la seua instal·lació quan l'establiment dispose d'un sistema informàtic central, autoritzat per l'administració competent i connectat a les màquines en què queden registrades totes les operacions que aquells dispositius i comptadors realitzen.
4. En el cas de les màquines de corrons disposaran, així mateix, dels dispositius de seguretat següents:
a) Un dispositiu que permeta a la màquina completar el gir total dels corrons i, si és el cas, el cicle de pagament del premi obtingut quan torne l'energia a la màquina després de la interrupció.
b) Un que desconnecte la màquina automàticament si, per qualsevol motiu, els corrons no giren lliurement o l'angle de gir en cada jugada és inferior a 90 graus.
c) Un dispositiu que en forma aleatòria modifique les velocitats de gir d'almenys dos corrons o tambors i, forçosament, del primer d'ells, per a evitar repeticions estadístiques.
5. Així mateix seran considerades màquines de tipus C o d'atzar aquelles altres màquines de joc les característiques de funcionament de les quals no s'ajusten al que establix l'article 5.
6. En els locals autoritzats per a estes màquines podran instal·lar-se xarxes de màquines de tipus C o màquines interconnectades entre si, mitjançant sistema degudament homologat, amb la finalitat de poder atorgar un premi especial, anomenat .Premi Especial., que podrà ser en metàl·lic o en espècie, canviable per diners de curs legal a voluntat del jugador. La instal·lació d'estes xarxes o màquines interconnectades s'haurà d'ajustar als requisits següents:
a) La realització d'estes interconnexions necessitarà l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de joc. Amb esta finalitat, el sol·licitant haurà d'especificar el nombre de màquines que s'interconnectaran, el model i el número d'autorització d'explotació d'estes, la forma en què es realitza l'enllaç i la quantia del premi màxim a obtenir.
b) Les màquines que s'interconnecten hauran d'estar situades en la mateixa sala de joc i el seu nombre no podrà ser inferior a tres.
c) En cada màquina que forme part de la xarxa es farà constar en forma visible esta circumstància i la quantia del .Premi Especial. i la naturalesa i les característiques del premi a obtenir. En cas que el premi siga en espècie, s'haurà d'anunciar el seu valor en diners de curs legal.
7. Les màquines tipus C podran, així mateix, interconnectar-se amb la finalitat d'atorgar altres premis especials que el jugador podrà rebre pel simple fet d'estar jugant en una de les màquines interconnectades, independentment de si obté alguna combinació guanyadora i de l'aposta realitzada. En estos casos, el premi podrà ser en espècie i el jugador tindrà l'opció de canviar-los pels diners de curs legal prèviament anunciats.
La interconnexió d'estes màquines s'efectuarà amb els requisits fixats en l'apartat anterior.
TÍTOL II
Registres de Models i règim de fabricació, importació, comercialització i distribució de material de joc.
CAPÍTOL I
Registre de Models
Article 9. Registre de Models
1. No podrà ser objecte de fabricació, distribució, importació i comercialització, per a la venda, gestió, explotació i instal·lació, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, cap màquina o aparell dels regulats en el present reglament el model del qual no haja sigut prèviament inscrit en el corresponent Registre de Models.
Solament podrà cedir-se l'habilitació per a la fabricació o importació d'un model inscrit amb l'autorització expressa de la conselleria competent en matèria de joc.
2. La sol·licitud d'homologació i inscripció en el Registre de Models haurà de formular-se davant la conselleria competent en matèria de joc mitjançant escrit que reunisca els requisits exigits per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
La sol·licitud haurà de dur adjunta:
a) Fotografia de l'exterior de la màquina, nom del model, dimensions de la màquina i breu descripció del joc o jocs en el cas de les màquines de tipus A i descripció completa de la forma d'ús o del joc en les dels tipus B i C.
b) Plans de la màquina i del seu sistema elèctric i memòria descriptiva de la màquina, on es detallen les dimensions, el funcionament i sistema elèctric, subscrits per tècnic competent i visats pel col·legi oficial respectiu.
c) Declaració CE de conformitat, d'acord amb la normativa vigent en la matèria.
d) Nom del model.
e) Nom del fabricant o importador, el seu número d'inscripció en el Registre corresponent, número i data de llicència d'exportació. En els casos de màquines procedents d'estats membres de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o Turquia, s'haurà d'adjuntar tot això llevat del número i la data de llicència d'importació.
Així mateix, i quan es tracten de màquines del tipus B i C s'haurà d'adjuntar-hi a més:
a) Llistat complet d'ordinador d'una simulació de la seqüència total del joc que inclourà, almenys, vint mil apostes consecutives.
b) Exemplar del suport on s'emmagatzema el joc, amb el corresponent lector de memòria.
c) Descripció del tipus de comptadors homologats que incorpora el model.
d) Cinc fotografies de l'interior i l'exterior de la màquina preses des de diversos angles.
e) Memòria addicional on es faça constar els aspectes següents:
. Cost de la jugada o aposta.
. Premi màxim que pot atorgar la màquina per jugada, així com descripció del pla de guanys i dels distints premis, que la màquina pot concedir, detallant-ne el procediment d'obtenció.
. Percentatge de premis especificant el cicle o nombre de jugades que s'han de realitzar per al càlcul d'este percentatge.
. Altres mecanismes o dispositius amb què compte la màquina.
3. Les màquines dels tipus B i C s'hauran de sotmetre als assaig corresponents en l'entitat o òrgan que es determine, i que emetrà l'esmentat informe tècnic d'homologació, es podrà requerir al sol·licitant el lliurament en dipòsit d'un prototip del model. L'administració mantindrà reserva sobre les dades contingudes en la documentació aportada i sobre els objectes aportats. Es reconeixen els assaigs previs realitzats per laboratoris amb autorització administrativa d'altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol i dels estats membres de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o Turquia, sempre que els resultats hagen sigut posats a disposició de la conselleria competent en matèria de joc i garantisquen el nivell de compliment tècnic disposat en el present reglament.
4. Una vegada presentada la sol·licitud i amb l'examen previ, la comprovació i l'informe tècnic dels òrgans que designe la conselleria competent en matèria de joc i el requeriment, si és el cas, de la informació i documentació addicional que calga, s'adoptarà la resolució que siga procedent.
5. La conselleria competent en matèria de joc, a instància del fabricant i importador inscrit a la Comunitat Valenciana, podrà autoritzar provisionalment la instal·lació en règim d'assaig a efectes de la seua acceptació en el mercat, per un període màxim de dos mesos, d'un determinat model de màquina de tipus A, B i C que es vulga homologar.
A. Tràmits per a l'autorització
1) L'autorització provisional d'explotació de la màquina en règim d'assaig es concedirà substituint una altra màquina que estiga proveïda de la deguda autorització d'explotació i que es trobe degudament instal·lada.
2) El nombre de màquines en règim d'assaig no podrà excedir de deu unitats per model i província, ni de cent models distints a l'any per fabricant i importador, ni de cent autoritzacions simultànies en tota la Comunitat Valenciana.
3) La sol·licitud haurà de contenir:
a) Una descripció succinta del model, amb determinació del nom i tipus, que haurà de complir tots els requisits que són necessaris per a la seua homologació i que estiguen explicitats en este reglament, amb certificat adjunt emés pel fabricant o importador que acredite estos aspectes.
b) Indicació de l'empresa operadora amb què es realitzarà l'assaig i escrit d'acceptació d'esta.
c) Nombre de màquines que han d'instal·lar.
d) Establiment on es pretén dur a terme l'assaig de la màquina.
e) Magatzem on es trobarà la màquina objecte de substitució, degudament precintada, a disposició de la conselleria competent en matèria de joc.
f) Acreditació per part de l'empresa operadora d'estar al corrent del tribut específic de joc de la màquina objecte de substitució.
B. Una vegada autoritzat l'assaig d'un determinat model de màquina, llevat de renúncia expressa a l'assaig abans de la seua instal·lació, no s'autoritzarà un nou assaig sobre el mateix model no sobre variacions que s'hi efectuen.
Article 10. Requisits de la inscripció
1. La inscripció en el Registre de Models conferirà als titulars de les inscripcions el dret a importar, fabricar i vendre les màquines que s'ajusten a estes inscripcions i complisquen els altres requisits exigits en el present reglament, sempre que estos titulars mantinguen la inscripció en el registre corresponent.
2. La inscripció en el Registre de Models únicament acreditarà el compliment dels requisits assenyalats en l'apartat 2 de l'article 9.
3. Les inscripcions en el Registre de Models tindran una vigència de cinc anys, renovables automàticament per períodes d'igual duració, mentre no es cancel·len per qualsevol de les circumstàncies que s'especifiquen en l'article següent.
4. No s'hi inscriuran els models de màquines la denominació dels quals siga idèntica a la d'altres models que consten inscrits, sense perjudici del que disposa la normativa sobre propietat industrial. Els noms de models amb inscripció cancel·lada, s'hi podran tornar a inscriure.
5. Un mateix model ja homologat, s'hi podrà inscriure a nom de més d'un responsable, afegint un dígit al número d'inscripció.
6. Les màquines legalment comercialitzades en un estat membre de la Unió Europea i les originaries i legalment comercialitzades en els estats membre pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu o a Turquia podran ser homologades d'acord amb el que disposa el present capítol i quan estes reunisquen els requisits exigits en el present reglament.
Article 11. Cancel·lació de les inscripcions
1. La inscripció en el Registre de Models podrà cancel·lar-se en els casos següents:
a) Per voluntat del titular del model manifestada per escrit a la conselleria competent en matèria de joc.
b) Quan el titular de la inscripció haja sigut exclòs del Registre de Fabricants i Importadors de Màquines Recreatives i d'Atzar i de Material de Joc.
c) Quan es tinga coneixement de falsedats, irregularitats o inexactituds substancials en la sol·licitud d'inscripció del model.
d) Quan s'arribe a constatar amb posterioritat a la inscripció en el Registre de Models que el model de què es tracte incomplix els requisits exigits en el present reglament i/o no reunix les condicions tècniques per a l'usuari.
e) Com a conseqüència d'expedient sancionador que expressament cancel·le la inscripció.
f) Per resolució expressa de cancel·lació de la inscripció en el Registre, per deixar de reunir els requisits exigits per a la inscripció.
g) Quan així ho aconsellen greus raons d'interés públic, sense perjudici de les indemnitzacions que pertoquen, si és el cas.
2. La cancel·lació, a més de la inhabilitació per a la fabricació, la importació, la comercialització i la venda de les màquines del model que es tracte, produirà l'extinció automàtica de les autoritzacions d'explotació de les màquines corresponents al model, si esta és conseqüència dels motius de les lletres c), d) i g) anteriors. En la resolució que l'acorde es fixarà un termini, no superior a tres mesos, per a dur a terme la retirada de les màquines en explotació.
CAPÍTOL II
Règim de fabricació, importació i comercialització.
Article 12. Registre de Fabricants i Importadors de Màquines Recreatives i d'Atzar i de Material de Joc
1. Les persones físiques o jurídiques dedicades a la fabricació i importació de màquines o aparells dels regulats en este reglament, que realitzen la seua activitat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, estaran obligades a inscriure's en el Registre de Fabricants i Importadors de Màquines Recreatives i d'Atzar i de Material de Joc que durà a este efecte la conselleria competent en matèria de joc.
2. Els qui pretenguen ser inscrits com a fabricants o importadors hauran de formular la sol·licitud i adjuntar-hi els corresponents documents justificatius de:
2.1 En el cas de persones físiques hauran d'acreditar que tenen la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea i que no es troben sotmeses a cap de les circumstàncies a què es referixen els articles 3.3 i 20 de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana. A este efecte hauran d'aportar els documents assenyalats en l'article 21.2 del present reglament.
2.2 En el cas de persones jurídiques:
a) Haurà d'estar constituït sota la forma de societat mercantil o cooperativa, amb el capital social mínim exigit en cada cas per la normativa mercantil vigent, que haurà d'estar totalment desemborsat i representat per accions o participacions.
b) Tenir per objecte social la fabricació i la importació de màquines o aparells subjectes al present reglament.
2.3 Haver constituït davant la conselleria competent en matèria de joc una fiança de 60.101,21 euros per als fabricants de màquines dels tipus B o C, i de 6.010,12 euros per als fabricants de màquines de tipus A.
Una vegada presentada la sol·licitud, i amb l'examen previ, la comprovació i el requeriment, si és el cas, de la informació i documentació addicional que calga, la conselleria competent en matèria de joc adoptarà la resolució que siga procedent.
3. La transmissió d'accions d'estes societats haurà de ser prèviament autoritzada.
4. Anualment, i en els terminis assenyalats en la legislació mercantil i tributària, els empresaris estaran obligats a trametre a la conselleria competent en matèria de joc la documentació que legalment els siga exigible per l'aplicació de la legislació mencionada, així com la declaració de l'Impost sobre Societats.
Article 13. Registre de Comercials i Distribuïdors de Material de Joc
1. Les persones físiques o jurídiques que no estiguen inscrites en el Registre de Fabricants i Importadors a què es fa referència l'article anterior, i que es dediquen a la comercialització, la distribució i la venda de màquines i material de joc en l'àmbit de la Comunitat Valenciana estaran obligades a inscriure's en el Registre de Comercials i Distribuïdors de Material de Joc, que durà a este efecte la conselleria competent en matèria de joc.
2. Els requisits per a la inscripció i la tramitació d'estes s'efectuarà d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de l'article anterior, si bé la fiança que hauran de constituir serà de 30.050,60 euros.
3. La transmissió d'accions d'estes societats haurà de ser prèviament autoritzada.
Article 14. Vigència i cancel·lació de la inscripció
1. La inscripció en els Registres de Fabricants i Importadors i de Comercials i Distribuïdors tindrà una vigència màxima de cinc anys renovables per períodes d'igual duració, per sol·licitud d'esta amb un termini d'antelació de sis mesos.
2. La inscripció en el Registre de Fabricants i Importadors i en el de Comercials i Distribuïdors podrà cancel·lar-se en els casos següents:
a) Per voluntat expressa de l'interessat.
b) Quan es tinga constància de falsedat en les dades aportades per a la inscripció.
c) Modificació de qualsevol de les circumstàncies o requisits exigits per a la inscripció, sense l'autorització prèvia corresponent.
d) Quan s'incomplisca el règim de fiances previst.
e) Com a conseqüència d'expedient sancionador que expressament cancel·le la inscripció.
f) Pel transcurs del termini de validesa de l'autorització, sense haver sol·licitat la renovació dins del termini fixat en l'apartat 1 del present article
TÍTOL III
Règim d'explotació
CAPÍTOL II
Identificació de les màquines
Article 15. Marques de fàbrica
1. Abans de l'eixida al mercat, l'empresa fabricant o importadora haurà de gravar en cada màquina, de forma indeleble i abreujada, segons l'annex I, una marca amb les dades següents:
a) Número que corresponga al fabricant o importador en el Registre de Fabricants i Importadors de Màquines Recreatives i d'Atzar i de Material de Joc.
b) Número del model que li corresponga en el Registre de Models.
c) Sèrie i número de fabricació de la màquina que hauran de ser correlatius.
2. Esta marca haurà de ser gravada en el moble o carcassa que forma el cos principal de la màquina, esta gravació podrà ser substituïda per una placa no manipulable; en la tapa metàl·lica que forma el frontal d'esta, en els vidres o metacrilat (plàstics) i en el microprocessador o memòria que emmagatzema el programa de joc de la màquina.
3. Així mateix, els circuits integrats que emmagatzemen el programa de joc hauran d'estar coberts per un paper opac als raigs ultravioletes, amb la identificació del fabricant i model a què corresponga, que ha d'autodestruir-se si s'intenta manipular. Així mateix, esta memòria podrà comptar amb altres defenses cautelars que garantisquen la seua integritat.
4. En les màquines importades haurà de figurar, a més, el nom o la marca comercial del fabricant, excepte si procedixen d'un estat membre de la Unió Europea o pertanyent a l'Espai Econòmic Europeu, en este cas haurà de figurar el del responsable de posar-la en el mercat.
Article 16. Placa d'identitat
1. La placa d'identitat, que haurà de ser elaborada i gravada per l'empresa fabricant o importadora, en model normalitzat segons l'annex II, haurà d'incorporar les dades següents:
a) Raó social, número d'identificació fiscal del fabricant o importador i número d'inscripció en el Registre de Fabricants i Importadors de Màquines Recreatives i d'Atzar i de Material de Joc.
b) Nom del model de la màquina i número d'inscripció en el Registre de Models.
c) Tipus de màquina.
d) Sèrie i número de fabricació de la màquina.
2. El fabricant o l'importador haurà d'incorporar la placa d'identitat a la màquina, en lloc visible des de l'exterior d'esta, abans de l'eixida de fàbrica i venda.
Article 17. Guia de circulació
1. La guia de circulació és el document que, emés pel fabricant en el model normalitzat segons l'annex III, haurà d'incorporar les dades següents:
a) Raó social del fabricant o importador, número d'identificació fiscal i número del Registre de Fabricants i Importadors de Màquines Recreatives i d'Atzar i de Material de Joc.
b) Nom del model de la màquina i número d'inscripció en el Registre de Models, tipus, sèrie i número d'esta.
c) I les altres que determine la conselleria competent en matèria de joc, d'acord amb els distints tipus de màquines.
2. La Guia de Circulació, una vegada emplenada pel fabricant en els espais determinats a l'efecte, tindrà la consideració de certificat de fabricació respecte de la màquina emparada per esta i serà lliurada pel fabricant, importador, comercial o distribuïdor de material de joc a l'empresa operadora que adquirisca la màquina, junt amb la factura de compra o contracte de lísing corresponent.
Article 18. Autorització d'explotació
L'autorització d'explotació, que haurà d'incorporar-se mitjançant diligència a la guia de circulació, habilita per a l'explotació d'una màquina propietat d'una empresa operadora, una vegada complits els requisits que s'establixen en el present reglament i satisfeta la taxa fiscal corresponent.
Article 19. Autorització d'instal·lació i butlletí de situació.
1. L'autorització d'instal·lació empararà la explotació d'una màquina concreta dels tipus B i C per una empresa operadora determinada en un local o establiment autoritzat i concret.
En l'autorització d'instal·lació, que s'estendrà en model normalitzat, es faran constar les dades següents:
a) Nom o raó social de l'empresa operadora, número d'identificació fiscal i número d'inscripció en el Registre d'Empreses Operadores.
b) Nom o raó social del titular de l'establiment, número d'identificació fiscal i domicili.
c) Nom comercial de l'establiment, número d'inscripció en el Registre d'establiments autoritzats per a la instal·lació de màquines recreatives i d'atzar, i domicili.
d) Data de finalització de la vigència de l'autorització d'instal·lació.
e) Model de la màquina, sèrie i número de sèrie i autorització d'explotació
2. El butlletí de situació és l'autorització administrativa, amb una vigència de cinc anys, que empararà la instal·lació d'una màquina concreta de tipus A en un establiment autoritzat, a efectes del que disposa l'article 34.1 del present reglament, i s'ha d'incorporar necessàriament a la màquina.
En el butlletí de situació, que s'estendrà en model normalitzat, es faran constar les dades següents:
a) Nom o raó social de l'empresa operadora, número d'identificació fiscal i número d'inscripció en el Registre d'Empreses Operadores.
b) Nom o raó social del titular de l'establiment, número d'identificació fiscal i domicili.
c) Nom comercial de l'establiment, número d'inscripció en el Registre d'establiments autoritzats per a la instal·lació de màquines recreatives i d'atzar i domicili.
d) Data de finalització de la vigència del butlletí de situació.
e) Model de la màquina, sèrie i número de sèrie, i autorització d'explotació.
3. A la sol·licitud d'autorització del butlletí de situació que s'efectuarà en model normalitzat de vigència anual, emplenada i subscrita per l'empresa operadora i el titular de l'explotació del local en què constaran indispensablement el nom i el número de registre de l'empresa operadora, així com l'autorització i inscripció en el Registre d'establiments autoritzats per a la instal·lació de màquines recreatives i d'atzar del local on es pretén instal·lar la màquina i les firmes dels quals hauran d'estar autenticades per notari, s'hauran d'adjuntar els documents següents:
a) Declaració jurada subscrita pel titular de l'establiment, en la qual es faça constar que en l'establiment no existixen concedides i en vigor més butlletins de situació dels que permeten per a este tipus d'establiment els preceptes del present reglament.
b) Autorització d'explotació de la màquina que s'instal·larà.
c) Declaració jurada que en eixe local no es té en explotació un altre joc no autoritzat per la conselleria competent en matèria de joc.
4. El butlletí de situació romandrà en vigor mentre no es donen algun dels supòsits següents:
a) Que transcorrega el temps màxim autoritzat sense haver sol·licitat la renovació.
b) Que se sol·licite l'extinció per acord mutu entre l'empresa operadora i el titular de l'establiment.
c) Que es cancel·le la inscripció de l'establiment en el Registre d'establiments autoritzats per a la instal·lació de màquines recreatives i d'atzar a què fa referència l'article 33 del present reglament.
d) Que es cancel·le la inscripció de l'empresa operadora en el registre corresponent.
e) Que siga declarat nul mitjançant resolució motivada adoptada pels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc, amb obertura prèvia de l'expedient corresponent, que s'haurà d'ajustar, en tot cas, al que disposa la vigent Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en comprovar-se la no veracitat de les dades que donaren lloc a l'expedició, o per la constància fefaent de la no instal·lació de la màquina tipus A.
CAPÍTOL II
Empreses operadores
Article 20. Definició d'empresa operadora
1. Son empreses operadores aquelles persones físiques o jurídiques que, autoritzades com cal, tenen per objecte l'organització i l'explotació de jocs mitjançant la utilització de màquines recreatives i d'atzar.
2. Només podran adquirir màquines recreatives i d'atzar per a la seua explotació les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició d'empresa operadora.
3. L'explotació de les màquines consistirà en la instal·lació d'estes, en els locals a què es referix este reglament, per l'empresa operadora. La conservació, la reparació i el manteniment haurà de ser prestat directament o indirectament per esta empresa operadora mitjançant els mitjans humans i tècnics adequats.
4. El títol d'empresa operadora s'obtindrà mitjançant la inscripció en el Registre d'Empreses Operadores, que a este efecte durà la conselleria competent en matèria de joc.
Article 21. Sol·licitud d'inscripció en el Registre
1. Per a ser inscrites com a empresa operadora hauran de formular la corresponent sol·licitud en model normalitzat i complir els requisits següents:
A. En el cas de persones jurídiques:
a) Estar constituïda sota la forma de societat mercantil o cooperativa, amb el capital social mínim exigit en cada cas per la normativa específica que li siga d'aplicació, que haurà d'estar totalment desemborsat i representat per accions o participacions.
b) Tenir únicament per objecte social l'explotació de màquines recreatives i d'atzar, en establiment propi o alié, i, si és el cas, el manteniment i la reparació d'estes.
c) La participació de capital estranger haurà d'ajustar-se a la vigent normativa sobre inversions estrangeres.
d) Que cap soci, accionista o partícip es trobe en alguna de les causes d'inhabilitació establides en l'article 20 de la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny.
B. En el cas de persones físiques:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea.
2. A la sol·licitud s'hauran d'adjuntar els documents justificatius de la concurrència dels requisits establits en l'apartat anterior i a més els següents:
a) Document acreditatiu de la representació de la persona o entitat sol·licitant per part de qui subscriga la sol·licitud, en alguna de les formes previstes per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu.
b) Fotocòpia del document nacional d'identitat o el seu equivalent si es tracta d'estrangers, fins i tot dels membres del Consell d'Administració o, si és el cas, dels administradors i partícips de la societat.
c) Còpia legitimada de l'escriptura de constitució de la societat i dels seus estatuts.
d) Certificat o sol·licitud de certificat del Registre Central de Penats i Rebels, junt amb la declaració complementària a què fa referència la Llei 68/1980, d'1 de desembre, del sol·licitant i, si és el cas, dels administradors i partícips de la societat.
e) Memòria sobre l'experiència professional i els mitjans humans i tècnics amb què compte per a l'exercici de l'activitat, així com dels locals, oficines, naus o magatzems de què dispose, indicant-hi si són propis o aliens i títol de disponibilitat. Així com acreditació que els mitjans econòmics i financers amb què es compta són suficients per a dur a terme l'activitat.
f) Còpia legitimada/autenticada del codi d'identificació fiscal i de l'autoliquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, meritat com a conseqüència de la constitució de la societat, excepte si esta s'ha efectuat subjecta a condició suspensiva.
g) Declaració del sol·licitant o dels socis i accionistes indicativa de la participació que tinguen en empreses explotadores de joc en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, incloent-hi la que es pretén inscriure.
h) Fotocòpia legitimada/autenticada de les declaracions del IRPF i patrimoni del sol·licitant i de cada un dels socis de la societat o, si és el cas, declaració de l'Impost sobre Societats, si algun dels socis és persona jurídica.
i) Certificat d'inscripció en el Registre Mercantil, excepte en els supòsits de constitució sota condició suspensiva a què fa referència el punt f) del present article, que s'aportarà en un termini no superior a un més, i amb inscripció prèvia en el Registre d'Empreses Operadores, en el cas d'existir resolució favorable.
3. Anualment i en els terminis assenyalats en la legislació mercantil, les empreses operadores que posseïsquen més de cent màquines dels tipus B i/o C estaran obligats a trametre a la conselleria competent en matèria de joc la documentació que legalment els siga exigible per aplicació de la legislació mencionada, així com la declaració de l'Impost de Societats.
Article 22. Tramitació i resolució
1. Una vegada presentada la sol·licitud, així com la informació complementària que puga ser requerida al sol·licitant, la conselleria competent en matèria de joc resoldrà sobre la sol·licitud formulada, que valorarà l'exactitud de les dades aportades, els antecedents dels sol·licitants i la viabilitat del compliment dels fins de la sol·licitud.
2. Una vegada resolta favorablement la sol·licitud i prèviament a la inscripció en el Registre d'Empreses Operadores, el sol·licitant, en un termini no superior a un mes, haurà de constituir, a disposició de la direcció dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc on es troba ubicat en la Comunitat Valenciana el seu domicili social o, si no hi ha, on s'haja presentat la sol·licitud, una fiança de 30.050,61 euros. En cas contrari quedarà sense efecte l'autorització concedida.
3. A més de la fiança indicada en l'apartat anterior, les empreses operadores estaran obligades a constituir una fiança addicional d'acord amb l'escala següent, segons les autoritzacions d'explotació de màquines del tipus B i C que tinguen vigents en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana:
. Fins a 25 màquines: 15.025,30 euros
. De 26 a 50 màquines: 30.051,61 euros
. Més de 50 màquines: 30.050,61 euros addicionals per cada cinquanta màquines o fracció.
Article 23. Garanties i fiances.
1. Les fiances es constituiran en la conselleria competent en matèria de joc, mitjançant metàl·lic, títol de deute públic, aval bancari, entitat financera o de crèdit o pòlissa de caució individual, a favor de la direcció dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc corresponent al domicili social de l'empresa operadora, fabricant, comercialitzador o distribuïdor.
Quan la fiança es preste per mitjà d'aval no es podrà utilitzar el benefici d'excussió a què fa referència l'article 1830 del Codi Civil i concordants.
2. La fiança quedarà afecta a les responsabilitats i al compliment de les obligacions que es deriven del règim sancionador previst en el present reglament, així com al pagament dels premis als jugadors i al compliment de les obligacions derivades dels tributs específics en matèria de joc.
3. Les fiances es mantindran en la seua totalitat amb caràcter indefinit. S'entén per caràcter indefinit quan esta tinga una vigència de tres anys i siga renovable automàticament per períodes de la mateixa duració, si no hi ha denúncia en un termini mínim de sis mesos d'antelació al seu venciment.
Si es produïx la disminució de la quantia de la fiança, la persona o empresa titular haurà de completar-la, en el termini màxim d'un mes, en la quantia obligatòria. Si això no es complix, es produirà la cancel·lació de la inscripció.
4. Només s'autoritzarà la retirada de la fiança constituïda quan desapareguen les causes que en motivaren la constitució i no estiga pendent la resolució d'expedients administratius dels quals puguen derivar-se responsabilitats econòmiques.
Per a procedir a l'autorització de la retirada de la fiança es disposarà la publicació de la sol·licitud en el Diari Oficial de la Generalitat perquè, en el termini de dos mesos des de la publicació, els qui hi tinguen dret puguen procedir a l'execució de la fiança.
Una vegada transcorregut el termini indicat sense cap reclamació, es trametrà l'expedient als servicis territorials on es constituí la fiança i se n'autoritzarà la devolució.
Article 24. Validesa i extinció
1. La inscripció en el Registre d'Empreses Operadores tindrà una duració de cinc anys, si bé quedarà renovada automàticament per períodes d'igual duració si no hi ha resolució expressa en contrari de la conselleria competent en matèria de joc.
2. Podrà cancel·lar-se la inscripció en el Registre d'Empreses Operadores en els casos següents:
a) Per voluntat de l'empresa operadora manifestada per escrit a la conselleria competent en matèria de joc.
b) Per defunció del titular o dissolució de la societat. En el supòsit de defunció, esta no es cancel·larà si els hereus, reunint els requisits assenyalats en el present reglament per a ser empresa operadora, així ho sol·liciten, adjuntant el títol en el qual basen els seus drets successoris i certificat de defunció de l'empresari titular de la inscripció, així com els documents assenyalats en l'article 21.2, i es mantindrà la vigència de la inscripció amb la menció «Hereus de...» fins que s'efectue l'adjudicació de l'herència o passen dos anys des de la defunció de l'anterior titular.
c) Per resolució motivada adoptada pel procediment corresponent, que s'ajustarà, en tot cas, al que preveu la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú i que reculla alguna de les causes següents:
. Falsedat en les dades aportades per a la inscripció.
. Modificació de qualsevol de les circumstàncies o requisits mínims exigits per a la inscripció, o quan sent possible esta modificació s'haja efectuat sense autorització prèvia.
. L'incompliment de les obligacions que sobre constitució de fiances i manteniment de la seua vigència i imports estiguen establides en els articles 22 i 23 del present reglament.
. Incompliment reiterat de requeriments efectuats per la conselleria competent en matèria de joc per a l'aportació de documents i dades sobre la seua activitat econòmica.
. Quan es deixen de reunir els requisits a què es referix l'article 21 del present reglament.
. No exercir l'activitat per a la qual està autoritzada en el termini de dos anys.
d) Com a conseqüència d'expedient sancionador en matèria de joc que expressament cancel·le la inscripció.
e) Per haver estat condemnat en sentència ferma el titular de l'empresa operadora soci o administrador per delictes o faltes relacionats amb l'activitat del joc.
f) Per impagament dels tributs específics sobre el joc o l'ocultació total o parcial de la base imposable d'estos.
Article 25. Modificació de les dades de la inscripció
1. Requeriran autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de joc:
a) Les transmissions oneroses o lucratives inter vivos d'accions o participacions, a exclusió de les realitzades entre els mateixos socis, en este cas bastarà amb la comunicació.
b) El canvi de denominació social.
c) Les ampliacions de capital social quan entren a formar part de l'empresa operadora nous socis o accionistes.
d) La transmissió de les autoritzacions d'explotació de l'empresa absorbida a l'absorbent, en cas de fusió per absorció d'empreses operadores, prèvia a la data fixada en l'acord de fusió, perquè este tinga plens efectes.
e) La transmissió de les autoritzacions d'explotació per escissió d'una empresa operadora a empreses autoritzades i que expressament es fixen en el projecte d'escissió o, bé, condicionada a la concessió de l'autorització corresponent com a empresa operadora de la societat o societats resultants.
f) La transmissió de les autoritzacions d'explotació per canvi de personalitat física a jurídica unipersonal de l'empresa operadora, condicionada a la concessió de l'autorització corresponent com a empresa operadora de la societat unipersonal que es constituïsca.
g) La transmissió de les autoritzacions d'explotació per adjudicació d'herència d'empresa operadora física, condicionada a la concessió de l'autorització corresponent com a empresa operadora de l'adjudicatari o adjudicataris de l'herència.
2. Requeriran comunicació a la conselleria competent en matèria de joc, en el termini de trenta dies naturals:
a) Els canvis de domicili social.
b) Les transmissions d'accions per successions mortis causa.
c) Els canvis que es produïsquen en la composició dels consells d'administració i administradors.
d) I qualsevol altra modificació de les dades de la inscripció.
CAPÍTOL III
Autorització d'explotació i autorització d'instal·lació
Article 26. Sol·licitud, tramitació i resolució de l'autorització d'explotació
1. L'autorització d'explotació a què fa referència l'article 18 d'este reglament, s'atorgarà prèvia sol·licitud d'esta en model normalitzat.
2. A la sol·licitud d'autorització d'explotació, en la qual constarà indispensablement el nom i número de registre corresponent de l'empresa operadora sol·licitant, s'hauran d'adjuntar els documents següents:
a) Document acreditatiu de la representació que té, en cas que no siga el titular de l'empresa operadora.
b) Els exemplars de la guia de circulació de la màquina.
c) Còpia legitimada/autenticada de la factura d'adquisició de la màquina o, si és el cas, contracte de lísing.
d) Pagament previ dels impostos i tributs específics sobre el joc.
3. Una vegada presentada la sol·licitud i els documents a què es referix l'apartat anterior, amb les comprovacions pertinents prèvies administratives i tributàries, la direcció dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc atorgarà l'autorització d'explotació.
4. Cap empresa operadora podrà posseir autoritzacions d'explotació en nombre superior al cinc per cent, arrodonit per excés, d'autoritzacions d'instal·lació. Les empreses operadores titulars de menys de 20 màquines podran posseir una autorització d'explotació en excés de les autoritzacions d'instal·lació que posseïsquen.
5. L'autorització d'explotació serà única i exclusiva per a cada màquina i tindrà una vigència de cinc anys.
6. L'autorització d'explotació és prèvia però no suficient per ella mateixa per a la instal·lació i l'explotació de les màquines del tipus A, B i C en els establiments autoritzats. A més, caldrà posseir autorització d'instal·lació per a les màquines de tipus B i C i butlletí de situació per a les de tipus A.
7. Les autoritzacions d'explotació que concedisquen els organismes corresponents de les administracions públiques, amb competència exclusiva en matèria de joc, podran ser validades, en el cas de trasllat de màquines, mitjançant la corresponent autorització en la guia de circulació i d'acord amb el procediment i els requisits que conté l'article 32 del present reglament.
Article 27. Sol·licitud, tramitació i resolució de l'autorització instal·lació
1. L'autorització d'instal·lació a què es referix l'article 19 del present reglament, és el document administratiu pel qual s'autoritza la instal·lació d'una màquina concreta del tipus B o C, documentada com cal, en un establiment específicament autoritzat per a l'explotació d'estes màquines i per una única empresa operadora per establiment.
2. A la sol·licitud d'autorització instal·lació, que s'efectuarà en model normalitzat de vigència anual, emplenada i subscrita per l'empresa operadora i el titular de l'explotació del local, en la qual constaran indispensablement el nom i el número de registre de l'empresa operadora, així com l'autorització i inscripció en el Registre d'establiments autoritzats per a la instal·lació de màquines recreatives i d'atzar del local on es pretén instal·lar la màquina i les firmes dels quals hauran d'estar autenticades per notari, s'hauran d'adjuntar els documents següents:
a) Declaració jurada subscrita pel titular de l'establiment, en la qual es faça constar que en l'establiment no hi ha concedides i en vigor més autoritzacions d'instal·lació de les que permeten per a este tipus d'establiment els preceptes del present reglament.
b) Justificant acreditatiu d'estar al corrent del pagament dels tributs específics sobre joc.
c) Autorització d'explotació de la màquina que s'instal·larà.
d) Declaració jurada que en eixe local no es té en explotació un altre joc no autoritzat per la conselleria competent en matèria de joc.
3. Una vegada presentada la sol·licitud i els documents a què es referix l'apartat anterior, la direcció dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc, amb les comprovacions pertinents prèvies, atorgarà l'autorització d'instal·lació.
4. El període de vigència de l'autorització d'instal·lació, que figurarà en la mateixa autorització, serà de cinc anys.
5. Cap empresa operadora podrà tenir més autoritzacions d'instal·lació que autoritzacions d'explotació, llevat del que disposa l'article 31.3 del present reglament i per un període màxim d'un any.
6. Les autoritzacions d'instal·lació són personals i intransferibles, a excepció del que establix l'article 31.3 d'este reglament.
Article 28. Substitució de màquines recreatives i d'atzar (alta-baixa de màquina recreativa).
1. La màquina recreativa i d'atzar de tipus B i C podrà ser substituïda per una altra màquina presentant sol·licitud en model normalitzat, davant els respectius servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc corresponents a la demarcació territorial on es trobe instal·lada la màquina.
2. A esta sol·licitud, en la qual constarà en nom de l'empresa operadora i el número del registre corresponent, s'haurà d'adjuntar la documentació següent:
a) De la màquina de la qual se sol·licita l'autorització:
. Els tres exemplars de la guia de circulació emplenats com cal.
. La factura de compra o contracte de lísing.
b) De la màquina que serà substituïda:
. Exemplar de la guia de circulació d'esta màquina en poder de l'empresa operadora.
. Justificant d'estar al corrent dels tributs específics en matèria de joc.
3. Durant la tramitació de la substitució de màquines, en l'establiment romandrà instal·lada i en explotació la màquina que s'ha de substituir, que haurà de dur necessàriament incorporada l'exemplar de la seua guia de circulació i el justificant de pagament dels tributs específics de joc corresponent a esta.
4. Al lliurament de l'autorització de substitució, l'empresa operadora lliurarà en els servicis territorials l'exemplar de la guia de circulació de la màquina que s'ha de substituir, així com albarà del seu lliurament en el dipòsit per a la inutilització per a l'explotació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, o document fefaent del seu trasllat fora d'esta.
Article 29. Règim de les transmissions de les màquines i de les seues autoritzacions d'explotació
1. La transmissió de les màquines entre empreses operadores realitzada mitjançant venda, lísing, arrendament o cessió d'ús, o per qualsevol títol inter vivos o mortis causa, haurà de ser sol·licitat en model normalitzat en el termini d'un mes, aportant document o contracte que acredite la transmissió, els dos exemplars de la guia de circulació, els justificants d'estar al corrent de la taxa específica de joc meritada a efectes de l'autorització pels servicis territorials corresponents, esta transmissió comportarà la transmissió de l'autorització d'explotació i es farà constar necessàriament en la guia de circulació.
2. Les màquines i les seues autoritzacions corresponents d'explotació sols podran transferir-se entre empreses operadores.
Article 30. Extinció de les autoritzacions d'explotació
1. S'extingirà l'autorització d'explotació i cessarà en conseqüència l'explotació de la màquina en els casos següents:
a) Pel transcurs del termini de validesa de l'autorització.
b) Per voluntat de l'empresa operadora manifestada per escrit a la conselleria competent en matèria de joc, llevat que esta tinga en vigor una autorització d'instal·lació.
c) Per cancel·lació de la inscripció en el Registre de Models a què correspon la màquina, segons el que preveu l'article 11 del present reglament.
d) Per cancel·lació de la inscripció de l'empresa operadora en el Registre, llevat que es transferisca a una altra empresa per a la continuïtat de l'explotació.
e) Per sanció, d'acord amb el que disposa la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny.
f) Per impagament dels tributs específics en matèria de joc.
g) Per la comprovació d'inexactituds essencials en alguna de les dades expressades en la sol·licitud, transmissió o modificació o en la documentació aportada.
2. Una vegada extingida l'autorització, l'empresa operadora titular de la màquina del tipus B o C haurà de lliurar en els servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc l'exemplar de la guia de circulació i el justificant d'haver lliurat la màquina en un dipòsit dels autoritzats entre les empreses registrades com cal en els corresponents Registres de Fabricants i Importadors de Màquines Recreatives i d'Atzar i Material de Joc i/o de Comercials i Distribuïdors de Material de Joc.
En este dipòsit es destruiran els elements identificatius que possibiliten la legal explotació de la màquina, que podrà ser retirada sense els elements mencionats pel seu titular.
Tindran la consideració d'elements identificatius de les màquines, la memòria de joc, les marques de fàbrica, les plaques d'identitat, el comptador electrònic, els vidres o metacrilats.
No serà preceptiu el lliurament de la màquina quan el titular l'exporte o trasllade a una altra comunitat autònoma, fet que s'haurà d'acreditar en el termini d'un mes davant els servicis territorials i si no ho fa, es reputarà que es troba en poder del seu titular i serà requerit per al seu lliurament i destrucció.
3. No serà preceptiu el lliurament de la màquina establit en l'apartat anterior quan, amb una antelació de dos mesos al seu venciment, l'empresa operadora titular d'estos sol·licite nova autorització d'explotació, acreditant mitjançant certificat emés per laboratori autoritzat que esta es troba en perfectes condicions per a l'explotació.
Article 31. Extinció de la autorització d'instal·lació.
1. La autorització d'instal·lació s'extingirà en els casos que es detallen a continuació:
a) Per mutu acord entre l'empresa operadora i el titular de l'establiment, acreditat documentalment de forma autenticada per notari.
b) Per sentència ferma obtinguda per qualsevol de les parts que declare l'extinció d'esta.
c) Per cancel·lació de la inscripció de l'empresa operadora en el Registre.
d) Per cancel·lació de la inscripció de l'establiment en el corresponent Registre d'establiments autoritzats per a la instal·lació de màquines recreatives i d'atzar.
No obstant això, quan la cancel·lació siga conseqüència d'un expedient sancionador que comporte la prohibició d'instal·lació i realització d'activitats de joc, les autoritzacions d'instal·lació que hi haja en eixe moment, recuperaran la seua vigència pel temps que els reste, quan siga inscrit de nou com a establiment autoritzat en el registre corresponent.
e) Per la comprovació d'inexactituds essencials en alguna de les dades expressades en la sol·licitud o en els documents aportats amb esta.
f) Per sanció consistent en la revocació de la autorització d'instal·lació.
2. Així mateix, s'extingiran les autoritzacions d'instal·lació, pel transcurs del període de validesa si hi ha denúncia escrita, efectuada personalment o per telegrama, fedatari públic o burofax amb expressió del denunciant, així com especificació del local, formulada obligatòriament durant el tercer i quart mes anteriors al seu venciment, computats de data a data.
Perquè tinga efectes administratius, esta denuncia, a la qual s'haurà d'adjuntar necessàriament còpia de la denúncia tramesa a l'altra part on conste el mitjà utilitzat per a notificar-la, s'haurà de comunicar a l'administració per mitjà d'escrit registrat com cal, durant els trenta dies naturals següents a l'acabament del termini de denúncia establit en el paràgraf anterior, i serà irrenunciable des d'eixe moment.
En el cas que no hi haja denúncia o esta no siga formulada en els terminis fixats en els paràgrafs anteriors, l'autorització d'instal·lació quedarà prorrogada automàticament per períodes d'igual duració.
3. Durant el període de vigència de l'autorització d'instal·lació, els canvis de titularitat que puguen produir-se tant pel que fa al local com pel que fa als accionistes o partícips de l'empresa operadora no seran causa d'extinció de l'autorització d'instal·lació, ni del butlletí de situació, i el nou o nous titulars quedaran subrogats en els drets i en les obligacions contrets pels anteriors.
Tampoc serà causa d'extinció de l'autorització d'instal·lació i del butlletí de situació quan es donen els supòsits previstos en l'article 25.1.d), e), f) i g).
La subrogació recollida en el present article no tindrà efectes quan l'establiment autoritzat romanga tancat i sense exercitar l'activitat fixada en l'article 33.1 del present reglament, per un període continuat d'un any, període que es computarà des del dia en què per escrit, registrat com cal, per part interessada es cominique als servicis territorials corresponents.
Article 32. Trasllat de màquines recreatives i d'atzar
1. Els trasllats de màquines recreatives i d'atzar regulades pel present reglament d'una demarcació territorial a una altra, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, o a una altra comunitat autònoma, s'hauran d'ajustar al procediment següent:
a) L'empresa operadora titular haurà de presentar sol·licitud en model normalitzat a la qual s'adjuntaran els documents següents:
. Els exemplars de la guia de circulació en poder de l'empresa operadora.
. L'autorització d'instal·lació o butlletí de situació que empara la instal·lació de la màquina.
. Fotocòpia compulsada dels documents que acrediten el pagament de les taxes específiques en matèria de joc meritades.
b) Una vegada rebuda la sol·licitud, amb la comprovació prèvia corresponent, es procedirà a diligenciar la baixa en eixa demarcació territorial i es trametran als servicis territorials de destinació, llevat de l'autorització d'instal·lació que es lliurarà a l'empresa operadora.
Una vegada rebuda la documentació pels servicis territorials de destinació de la màquina, es procedirà a inserir en la guia de circulació les diligències d'alta i es reintegrarà este document a l'empresa operadora titular de la màquina.
2. Els trasllats de màquines recreatives i d'atzar dins d'una mateixa demarcació territorial d'un dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc, s'hauran de sol·licitar en model normalitzat, presentant els documents assenyalats en l'apartat a) del número 1 del present article, indicant en la sol·licitud les causes per les quals es produïx el canvi o la substitució de la màquina anterior, així com del local on se situarà esta.
3. Els trasllats de màquines dins de la Comunitat Valenciana no produiran l'extinció de l'autorització d'explotació.
4. L'empresa operadora, inscrita en el registre de la conselleria competent en matèria de joc, que pretenga instal·lar una màquina que es trobava ja en explotació en una altra comunitat autònoma, haurà de sol·licitar, en model normalitzat, als servicis territorials corresponents, dins dels vint-i-cinc primers dies del mes de desembre, la validació de l'autorització d'explotació, adjuntant-hi:
a) L'exemplar de la guia de circulació en poder de l'empresa operadora, diligenciada amb la baixa corresponent concedida per l'autoritat competent en la comunitat de procedència.
b) Còpia legitimada del títol d'empresa operadora i la seua inscripció en el registre corresponent.
c) La declaració jurada a què fa referència l'article 27.2 a) d'este reglament.
d) Còpia, amb segell de registre d'entrada, de l'escrit de l'empresa operadora adreçat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on la màquina es trobava instal·lada, sol·licitant el trasllat de l'exemplar de la guia de circulació allí dipositada per als servicis territorials de la demarcació territorial on vulga instal·lar la màquina.
e) Pagament previ del tributs específics sobre el joc.
f) Certificat del fabricant o del laboratori autoritzat on conste que el model complix els requisits exigits en el present reglament.
Una vegada presentada la sol·licitud i els documents annexos, els servicis territorials, amb les comprovacions pertinents prèvies, validaran l'autorització d'explotació.
TÍTOL IV
Règim d'instal·lació
CAPÍTOL I
Locals autoritzats per a la instal·lació de màquines
Article 33. Locals d'instal·lació
1. Les màquines recreatives i d'atzar podran instal·lar-se, amb el compliment previ dels requisits i condicions establides en este reglament, en els establiments següents:
a) Les de tipus A únicament podran instal·lar-se en els locals i dependències destinades amb caràcter exclusiu a l'activitat pública de bar, cafeteries, restaurants, sales de ball/festes, pubs, discoteques, salons recreatius, en els recintes firals, parcs d'atraccions i càmpings, així com en els locals on d'acord amb el present reglament puguen instal·lar-se màquines dels tipus B i C.
b) Les de tipus B podran instal·lar-se en els locals destinats amb caràcter exclusiu a l'activitat pública de bar, cafeteria o restaurant, pubs, sales de ball/festes i discoteques, en les sales de bingo i salons de joc legalment autoritzats i en els locals autoritzats per este reglament per a la instal·lació de màquines de tipus C.
La instal·lació de màquines de tipus B en bars d'estacions de transports públics, aeroports, estacions de servici, sales de ball/festes i discoteques, i centres comercials és condicionada al fet que el local pròpiament dedicat a bar es trobe clarament delimitat al públic i que les màquines per a la seua explotació s'ubiquen al seu interior, i s'haja d'accedir a l'interior del local per a usar-les.
Així mateix, no es podrà autoritzar la instal·lació en establiments de temporada que s'instal·len en vies públiques, platges o zones d'esplai, ni podran situar-se en terrasses o zones de via pública.
c) Les de tipus B que amb caràcter opcional tinguen les característiques fixades en l'article 5.3.g), i) i j) del present reglament, únicament es podran instal·lar en salons de joc, sales de bingo, vaixells i casinos.
Per al joc en les màquines a què fa referència l'article 5.3.j), la conselleria competent en matèria de joc autoritzarà l'expedició exclusiva per a cada local individualitzat de targetes de prepagament, homologades com cal, que hauran de ser adquirides i canviades dins de les seues dependències.
d) Les de tipus «C» únicament podran ser instal·lades, amb autorització expressa, en casinos de joc i en els vaixells a què fa referència l'article 7 de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana.
2. En els locals autoritzats per a la instal·lació de màquines regulades en el present reglament només es podran explotar jocs autoritzats per la conselleria competent en matèria de joc.
Article 34. Límits quantitatius de la instal·lació
1. En els bars, cafeteries, restaurants, pubs, sales de ball/festes i discoteques a què es referix l'article anterior no podran instal·lar-se més de dues màquines, sense que en cap cas la instal·lació de màquines dels tipus B en un mateix establiment puga simultaniejar-se per empreses operadores distintes.
2. En els salons de joc i en els recreatius, el nombre màxim de màquines dels tipus A i B que es podran instal·lar no serà superior a una per cada tres metres quadrats de superfície útil de la sala destinada a jocs.
En els càmpings, parcs d'atraccions i recintes firals, amb acreditació prèvia mitjançant la llicència municipal corresponent, es podrà destinar un espai clarament delimitat amb materials desmuntables i aïllat del públic de pas, a l'interior del qual podran instal·lar-se i explotar-se màquines de tipus A, el nombre de les quals no podrà ser superior a una per cada tres metres quadrats de superfície útil de l'espai dedicat a l'explotació, sense que el seu nombre puga excedir de 25 màquines.
3. Les sales de bingo podran instal·lar, en el vestíbul d'entrada, màquines recreatives dels tipus A i B amb les limitacions següents:
a) Els metres quadrats màxims que es tindran en compte a efectes del còmput de les màquines que s'han instal·lar-hi no excedirà del 25 per cent dels destinats a la sala de joc.
b) Els vestíbuls hauran de disposar d'una capacitat mínima de 30 metres quadrats, dels quals 10 metres quadrats seran útils, per a poder instal·lar-hi tres màquines i 10 metres quadrats més per cada màquina addicional, fins a un màxim de nou màquines, si bé només podrà instal·lar-se una màquina de tipus B per vestíbul que amb caràcter opcional tinguen les característiques fixades en l'article 5.3.i) del present reglament, amb un màxim de dues per sala de bingo.
c) Estes màquines seran per a ús exclusiu dels jugadors de les sales de bingo.
Article 35. Registre d'establiments autoritzats per a la instal·lació de màquines recreatives i d'atzar
1. Els titulars dels establiments ressenyats en l'article 33 d'este reglament, que vulguen instal·lar màquines recreatives dels tipus A i B, hauran de sol·licitar en model normalitzat l'autorització i inscripció en el Registre d'establiments autoritzats per a la instal·lació de màquines recreatives i d'atzar corresponent.
La sol·licitud haurà de ser presentada pel titular de l'activitat d'hostaleria, aportant els documents següents:
a) Còpia del DNI, permís de residència o CIF.
b) Certificat emés per l'administració tributària d'estar d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici en curs i comprensiu de les activitats de l'article 33, o document d'alta o el justificant d'ingrés corresponent, si és el cas.
c) Document acreditatiu de disponibilitat del local o establiment on es duga a terme l'activitat.
d) Declaració jurada de complir els requisits de l'article 33, i també que l'establiment no figura inscrit en el Registre amb la mateixa o distinta denominació.
e) Certificat/ o sol·licitud a l'ajuntament corresponent, on conste el número de policia de la via o vies on dóna l'establiment.
f) Croquis de situació urbana de l'establiment.
g) Declaració jurada que en eixe local no es té en explotació un altre joc no autoritzat per la conselleria competent en matèria de joc.
L'autorització i inscripció tindrà una validesa de cinc anys, quedarà renovada de forma automàtica, per període de la mateixa duració, si no hi ha resolució en contra. No obstant això, podrà ser cancel·lada per faltes de manteniment dels requisits o pressupòsits que li serviren de base o com a conseqüència d'expedient sancionador.
2. En este registre també quedaran inscrits els salons recreatius, els de joc, les sales de bingo i els casinos de joc que posseïsquen l'autorització com a tals establiments.
En estos casos, la inscripció tindrà validesa mentre posseïsquen les autoritzacions respectives com a establiments específics de joc.
3. El canvi de titularitat dels establiments es comunicarà als servicis territorials en el termini màxim d'un mes des que es va produir, adjuntant els documents als quals es fa referència en el punt primer del present article i, amb comprovació prèvia, es farà constar en este registre.
Article 36. Classes de salons
1. Als efectes del seu règim jurídic, els salons es classifiquen en:
. Salons recreatius/Centres d'oci familiar/Salons cyber.
. Salons de joc
2. S'entén per salons recreatius tots aquells establiments destinats a l'explotació de màquines recreatives de tipus A i, si és el cas, les mencionades en l'article 2 del present reglament.
3. S'entén per salons de joc aquells establiments destinats específicament a l'explotació i instal·lació de màquines recreatives amb premi tipus B, si bé s'hi podran instal·lar màquines recreatives de tipus A o de pur entreteniment.
CAPÍTOL II
Documentació i règim d'ús
Article 37. Documentació incorporada a la màquina
1. Totes les màquines a què es referix el present reglament que es troben en explotació i instal·lades, hauran de dur necessàriament incorporades i de forma visible des de l'exterior:
a) Les marques de fàbrica a què es referix l'article 15 del present reglament.
b) La placa d'identitat a què es referix l'article 16.
c) La guia de circulació amb les diligències corresponents, protegida com cal de qualsevol possible deteriorament.
d) L'autorització d'instal·lació o el butlletí de situació que està emparant la màquina.
e) Carta de pagament acreditativa d'estar al corrent de l'ingrés dels tributs específics en matèria de joc.
2. La incorporació a què es referix l'apartat anterior s'efectuarà en la part frontal o lateral de la màquina. En este últim cas, la separació entre el lateral de la màquina i qualsevol altre obstacle, permanent o ocasional, no podrà ser inferior a 0,50 metres.
Article 38. Documentació que s'ha de conservar en el local
1. Per a les màquines del tipus A i B haurà de trobar-se en tot moment en el local on estiguen en explotació les màquines:
a) El justificant acreditatiu de la inscripció en el Registre d'establiments autoritzats per a la instal·lació de màquines recreatives i d'atzar, que haurà de situar-se en lloc visible del local junt amb la màquina o màquines.
b) El llibre d'Inspecció i Reclamacions, en model normalitzat diligenciat pels servicis territorials corresponents.
c) Un exemplar del present reglament que haurà d'estar a disposició de l'usuari que el sol·licite.
2. Les màquines de tipus C hauran de dur per cada màquina un llibre diligenciat on s'especificaran les dades que s'hi assenyalen. Podran ser eximits d'esta obligació els establiments que disposen d'un sistema informàtic central, autoritzat per la Comissió Tècnica del Joc i connectat a les màquines, on queden registrades totes les operacions que realitzen els dispositius i comptadors.
Article 39. Prohibicions d'ús
1. Als operadors de les màquines, titulars de l'establiment o locals on es troben instal·lades i al personal al servici dels uns i dels altres els és prohibit:
a) Usar les màquines dels tipus B i C en qualitat de jugadors.
b) Concedir crèdits o diners a compte als jugadors.
c) Concedir bonificacions o jugades gratuïtes a l'usuari.
2. Els titulars o responsables dels establiments on es troben instal·lades les màquines impediran l'ús de les dels tipus B i C als menors d'edat.
Article 40. Condicions de seguretat
1. Els titulars dels establiments o locals on es troben instal·lades les màquines de joc, i les empreses operadores propietàries d'estes, estaran obligats a mantenir-les en tot moment en perfectes condicions d'higiene, seguretat i funcionament, i seran responsables del mal servici o dels danys que puguen ocasionar.
2. Si es produïx en la màquina una avaria que no pot ser reparada en l'acte i que impedix el seu correcte funcionament, el titular del local o personal que hi preste servicis la desconnectarà immediatament.
3. Si la màquina no paga el premi obtingut, el titular del local o personal al seu servici, a costa del titular, estarà obligat a pagar en metàl·lic el premi, o la diferència que falte per a completar-lo.
TÍTOL V
Règim sancionador
CAPÍTOL I
Infraccions i sancions
Article 41. Infraccions
Són infraccions administratives en matèria de joc les accions o omissions voluntàries tipificades en la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny.
Article 42. Faltes molt greus
Són infraccions o faltes molt greus les tipificades en l'article 23 de la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny, i especialment les següents:
a) La fabricació, distribució, comercialització, venda, explotació i instal·lació de màquines de les regulades en el present reglament els models de les quals no estiguen prèviament autoritzats i inscrits o no es corresponguen amb estos, o corresponguen a autoritzacions cancel·lades.
b) La fabricació, importació i comercialització de màquines per persones no inscrites en els registres corresponents.
c) L'explotació i instal·lació de màquines que manquen de qualsevol dels requisits següents: marca de fàbrica, placa d'identitat, guia de circulació amb autorització d'explotació i autorització d'instal·lació, així com la seua alteració o inexactitud.
d) L'explotació i instal·lació de màquines per persones distintes de les autoritzades o habilitades per a això.
e) La cessió per qualsevol títol de les autoritzacions concedides d'acord amb el que disposa el present reglament sense complir les condicions i els requisits que s'hi establixen.
f) L'explotació i instal·lació de màquines en establiments o locals no autoritzats o no inscrits en el Registre d'establiments autoritzats per a la instal·lació de màquines recreatives i d'atzar o en local distint per al qual estan autoritzats.
g) L'explotació i instal·lació de màquines per persones o entitats no autoritzades o no inscrites en el Registre d'Empreses Operadores.
h) La manipulació o alteració de màquines en perjudici dels jugadors.
i) La instal·lació de màquines en nombre major a l'autoritzat per al local o establiment.
j) La utilització, en qualitat de jugadors, de les màquines del tipus B i C per personal empleat o directiu de l'establiment on es troben instal·lades o de l'empresa dedicada a la seua explotació, gestió o reparació.
k) La modificació de qualsevol de les condicions essencials en virtut de les quals es van concedir les preceptives autoritzacions sense complir els requisits establits en el present reglament.
l) La concessió de préstecs als jugadors o apostadors en els llocs on estiguen instal·lades les màquines, pel personal empleat o directiu de l'establiment o de l'empresa dedicada a la seua explotació, gestió o reparació.
m) L'impagament total o parcial als jugadors de les quantitats que obtinguen com a premi.
n) Obtenir les corresponents autoritzacions mitjançant l'aportació de dades o documents no conformes amb la realitat.
o) Efectuar la interconnexió de màquines de tipus C sense l'autorització corresponent.
p) La negativa o obstrucció a l'actuació inspectora de control i vigilància realitzada per agents de l'autoritat, així com pels funcionaris i òrgans encarregats o habilitats específicament per a l'exercici d'estes funcions.
q) Permetre o consentir, expressament o tàcitament, per part dels titulars de l'activitat del local o establiment, la instal·lació de màquines que no reunisquen els requisits exigits per este reglament, o en locals no autoritzats, o mitjançant persones no autoritzades.
r) Efectuar publicitat dels jocs mitjançant màquines o dels locals o establiments on es practiquen sense la deguda autorització o al marge dels límits que esta fixa.
Article 43. Faltes greus
Són infraccions o faltes greus les tipificades en l'article 24 de la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny, i especialment les següents:
a) Permetre l'ús de les màquines dels tipus B o C a menors d'edat, així com permetre'ls l'accés als locals o establiments on ho tenen prohibit.
b) Reduir les fiances per davall dels límits establits en este reglament o el capital mínim de les societats, llevat que la reducció del capital estiga imposada per la legislació mercantil.
c) La transferència d'accions o participacions del capital social sense la prèvia autorització o, si és el cas, la modificació de la denominació social o l'entrada de nous socis sense la prèvia autorització administrativa.
d) La falta de comunicació dins dels terminis establits en el present reglament de qualsevol modificació de l'autorització inicial que no requerisca autorització prèvia.
e) La inexistència o mal funcionament de les mesures de seguretat dels locals quan puguen afectar la seguretat de les persones.
f) L'admissió de més jugadors dels que permeta la capacitat del local.
g) No dur els llibres exigits en el present reglament o fer-ho incorrectament.
h) No facilitar als òrgans competents la informació necessària per a un adequat control de les activitats de les empreses de joc.
i) Realitzar la transmissió d'una màquina sense l'autorització corresponent.
j) No exhibir en el local o establiment l'autorització preceptiva.
k) La no col·locació de la placa d'identitat, guia de circulació, autorització instal·lació o butlletí de situació, justificant d'ingrés de la taxa de joc, si és el cas, corresponent al trimestre en curs, així com de la placa d'identitat.
l) La no conservació en el local o establiment dels documents a què es referix l'article 38 del present reglament, llevat dels ressenyats en els apartats b) i c) del punt 1, així com la seua pèrdua sense causa justificada.
m) I, en general, l'incompliment dels requisits o prohibicions establits en el present reglament sempre que no tinguen la consideració d'infracció molt greu i hagen produït frau a l'usuari, benefici per a l'infractor o perjudicis als interessos de la comunitat.
Article 44. Faltes lleus
Són infraccions o faltes lleus les tipificades com a tals en l'article 25 de la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny, i en particular:
a) Col·locar la documentació que ha de dur incorporada la màquina de manera que se'n dificulte la visibilitat des de l'exterior o la falta de protecció eficaç per a impedir-ne el deteriorament o la manipulació.
b) La falta de Llibre d'Inspecció i Reclamacions, així com no posar a disposició dels usuaris una còpia del present reglament, que estan establits en l'article 38.1 b) i c) del present reglament.
c) La inexistència de rètols o cartells en la porta d'accés als salons de joc amb la indicació de la prohibició d'entrada a menors d'edat.
d) La falta de lliurament per l'empresa operadora al titular de l'establiment on es trobe instal·lada la màquina de la documentació o llibres que s'han de conservar en el local.
e) La no devolució de la guia de circulació, quan això siga preceptiu.
f) En general, l'incompliment dels requisits o prohibicions establits en este reglament, sempre que no tinguen la consideració d'infracció greu o molt greu.
Article 45. Sancions
1. D'acord amb l'article 27 de la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny, les infraccions del que disposa este reglament podran ser sancionades:
a) Les lleus amb multes de fins a 3.005,06 euros.
b) Les greus amb multes de fins a 30.050,60 euros.
c) Les molt greus amb multes de fins a 601.012,10 euros.
A més de les sancions de multa, la comissió d'una infracció comportarà, si és el cas, el lliurament a l'administració o als perjudicats, que hagen estat identificats, dels beneficis il·lícits obtinguts.
2. Les infraccions que hagen sigut sancionades d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, i que tinguen la qualificació de greus o molt greus, per raó de la seua naturalesa, repetició o transcendència, podran, a més, ser sancionades, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny, amb:
a) Suspensió, cancel·lació temporal o revocació definitiva de l'autorització per a l'organització o explotació de jocs mitjançant les màquines regulades en el present reglament.
b) Clausura temporal o definitiva del local o establiment on es puguen explotar i instal·lar les màquines, o inhabilitació definitiva d'este per a activitats de joc, així com la prohibició d'instal·lació i realització d'activitats de joc.
c) Inhabilitació temporal o definitiva per a ser titular de les autoritzacions referides en este reglament.
No obstant això, quan l'activitat principal que s'exercisca en un establiment no siga de joc, este no podrà ser clausurat, si bé podrà acordar-se la prohibició d'instal·lació i realització d'activitats de joc
3. Per a la graduació de les sancions, a part de la qualificació de la infracció comesa, es tindran en compte les circumstàncies personals o materials que concórreguen en els fets i concretament les característiques del lloc instal·lació de les màquines, la contumàcia en la conducta de l'infractor, la reiteració en la comissió de faltes, la publicitat o notorietat dels fets i la transcendència econòmica i social de la infracció comesa.
4. En tot cas, la comissió de tres faltes lleus en una període d'un any tindrà la consideració d'una falta greu i la comissió de tres faltes greus en un any o de cinc en tres anys tindrà la consideració de molt greu.
Article 46. Regles d'imputació
1. Són responsables de les infraccions regulades en este reglament els seus autors, siguen persones físiques o jurídiques, però:
a) Les infraccions per incompliment dels requisits que han de reunir les màquines d'acord amb el que disposa el títol I seran imputades al titular d'estes, llevat si es prova la responsabilitat del fabricant, distribuïdor o comercialitzador d'estes.
b) Les màquines objecte de la infracció es presumiran propietat del titular de l'establiment o local on es troben instal·lades, si no s'acredita de forma justificada i fefaent la seua titularitat.
2 En el cas que directius, administradors o personal empleat per persones o entitats relacionades amb les màquines recreatives o d'atzar cometen infraccions en els establiments o locals on estes màquines es troben instal·lades, seran responsables solidaris les persones o entitats per a qui presten servicis els interessats.
CAPÍTOL II
Competències, procediment i facultats de l'administració
Article 47. Facultats de l'administració
1. Quan hi haja indicis de falta greu o molt greu, l'òrgan que instruïx l'expedient podrà acordar, com a mesura cautelar, el tancament dels establiments on es practique el joc vulnerant les disposicions legals, així com el precinte, el dipòsit o la confiscació dels materials usats per a esta pràctica.
2. Sense perjudici del que disposen els articles anteriors, l'administració podrà decomissar i destruir les màquines en els supòsits recollits en l'apartat tres de l'article 28 de la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny.
Així mateix, tenint en compte la naturalesa de la infracció, l'administració podrà ordenar el comís de les apostes hagudes i dels beneficis il·lícits, l'import del qual s'ingressarà en la Hisenda Pública de la Generalitat.
3. Les màquines recreatives i d'atzar que manquen dels requisits establits en este reglament o que infringisquen els límits d'apostes o premis, així com les instal·lades en locals no autoritzats, podran ser precintades pels agents de l'autoritat, com a mesura cautelar, la qual cosa es farà constar en l'acta incoada a l'efecte.
Una vegada iniciat l'expedient, l'òrgan encarregat de la tramitació haurà d'alçar o mantenir la mesura cautelar presa pels agents de l'autoritat.
Article 48. Competències
1. Correspondrà a la Secretaria de la Comissió Tècnica del Joc incoar els expedients corresponents a infraccions molt greus i als directors dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc els que es referisquen a infraccions greus i lleus.
2. Les infraccions administratives qualificades com molt greus seran sancionades pel conseller competent en matèria de joc, amb multa de fins a 150.253,02 euros, i pel Consell, amb multa de 601.012,10 euros.
3. Les infraccions administratives qualificades com greus i lleus seran sancionades amb multa de fins a 30.050,60 euros o 3.005,06 euros, respectivament, pel director dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc.
4. Les sancions addicionals o accessòries no pecuniàries podran ser imposades per l'òrgan competent per a la imposició de la sanció pecuniària.
Article 49. Procediment
Les sancions s'imposaran amb subjecció al procediment regulat en la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalutat, i serà supletori a este efecte el que disposa la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú».

linea