diari

ACORD de 8 de setembre de 2006, del Consell, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pels projectes de Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Escalona i Devesa de Campoamor i de declaració del Parc Natural de la Serra d'Escalona i Devesa de Campoamor, durant la seua tramitació. [2006/F10359]

(DOGV núm. 5343 de 11.09.2006) Ref. Base de dades 4805/2006

ACORD de 8 de setembre de 2006, del Consell, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pels projectes de Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Escalona i Devesa de Campoamor i de declaració del Parc Natural de la Serra d'Escalona i Devesa de Campoamor, durant la seua tramitació. [2006/F10359]
El Consell, en la reunió del dia 8 de setembre de 2006, va adoptar l'acord següent:
Per Ordre de 7 de setembre de 2006, la Conselleria de Territori i Habitatge va acordar la iniciació dels procediments d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Escalona i Devesa de Campoamor i de declaració del Parc Natural de la Serra d'Escalona i Devesa de Campoamor.
Mentre culminen els esmentats procediments administratius, fins al moment de la declaració d'aquest parc natural, és necessari assegurar que en l'àmbit territorial afectat no puguen realitzar-se accions que modifiquen o deterioren substancialment, de forma irreversible, la realitat territorial i mediambiental, la protecció i ordenació de la qual són objecte dels dits projectes, de conformitat amb el que ha establit en matèria de protecció preventiva per l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Per raó d'això, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell
ACORDA
Primer
En l'àmbit territorial afectat pels projectes de Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Escalona i Devesa de Campoamor i de declaració del Parc Natural de la Serra d'Escalona i Devesa de Campoamor, durant el període transitori des de l'inici dels respectius procediments fins a la declaració de l'esmentat parc natural per decret del Consell, regiran les mesures cautelars establides, amb caràcter general, per l'article 28.1.a) de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Segon
A partir de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat, quedaran sotmeses a informe previ, preceptiu i vinculant, de la Conselleria de Territori i Habitatge, les autoritzacions, llicències i qualsevol tipus de procediment administratiu previst en l'article 28.1, lletres b) a f) de la Llei 11/1994, que afecten l'àmbit territorial establit en l'Ordre de 7 de setembre de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es va acordar iniciar els procediments d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Escalona i Devesa de Campoamor i de declaració del Parc Natural de la Serra d'Escalona i Devesa de Campoamor.
Tercer
No poden autoritzar-se en l'àmbit territorial afectat, durant la tramitació del projecte de declaració fins a la seua aprovació, actuacions no previstes en els anteriors apartats.
Quart
Les mesures cautelars a què es referix el present acord estaran vigents fins a la declaració del Parc Natural de la Serra d'Escalona i Devesa de Campoamor, sense que, en cap cas, la seua vigència puga superar els tres anys.
Cinqué
El present acord tindrà efectes des del mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat.
Contra el present acord, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant del Consell, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació del present acord en el Diari Oficial de la Generalitat, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Alacant, 8 de setembre de 2006
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT

linea