diari

DECRET 123/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual aprova l'Estatut de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. [2006/10375]

(DOGV núm. 5344 de 12.09.2006) Ref. Base de dades 4809/2006

DECRET 123/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual aprova l'Estatut de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. [2006/10375]
El nou escenari sorgit de la reforma de la Política Agrícola Comuna i el model de gestió financera dels fons agraris determinen la necessitat d'establir una nova configuració administrativa en la gestió de les ajudes agràries a la Comunitat Valenciana.
En este context, la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d'Organització de la Generalitat, ha creat, en l'article 77, l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, com una entitat autònoma de naturalesa mercantil de les previstes en l'article 5.1 del text refós de la Llei de Hisenda Pública de la Generalitat, l'ha dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni i tresoreria propis, així com d'autonomia de gestió i plena capacitat jurídica i d'obrar, i ha quedat adscrita a la conselleria competent en matèria d'agricultura, pesca i alimentació.
La progressiva assumpció de competències en matèria d'intervenció i regulació dels mercats agraris, la transcendència econòmica i social de les ajudes establides en el marc de les polítiques agràries i, molt especialment, la necessitat d'una tramitació àgil, eficaç i eficient d'estes ajudes, es configuren en l'esmentada Llei 14/2005, de 23 de desembre, com a funcions pròpies de l'Agència, alhora que s'articulen com els fins inspiradors de la seua organització i funcionament.
Amb estos principis, l'aprovació del estatut de l'Agència es fa necessària com a marc definitori de l'organització i règim jurídic de l'Agència, com també la distribució de les seues competències i la definició dels aspectes administratius, patrimonials i econòmics d'esta, dins de les previsions de la seua llei creadora.
En virtut d'això, a proposta del conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 8 de setembre de 2006,
DECRETE
Article únic. Estatut de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
S'aprova l'Estatut de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, el text del qual figura com a annex del present decret.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Integració d'òrgans
1. L'Àrea de Gestió Financera de la Política Agrària Comuna, creada per mitjà del Decret 149/2005, de 21 d'octubre, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, s'integra com a subdirecció en l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.
2. El Servici d'Auditoria Interna de l'Organisme Pagador existent en la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació s'integra en l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.
3. Les unitats i els llocs de treball enquadrats en l'àrea i el servici mencionats en els apartats anteriors s'adscriuen als òrgans de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària regulats en el present estatut, en funció de les atribucions que estos tinguen assignades.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Adscripció de personal de la Generalitat
1. El personal que preste servicis en òrgans de l'administració o entitats de la Generalitat les funcions del qual passen a ser exercides per l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària s'integrarà en esta conservant la totalitat dels drets que tinga reconeguts, inclosa l'antiguitat.
2. La vinculació que tinga amb la funció pública de la Generalitat el personal a què es fa referència en el paràgraf anterior no es veurà alterada per la seua incorporació a l'Agència, i es mantindrà en la mateixa situació administrativa en què es trobava en el moment de la seua adscripció.
3. El mateix règim s'aplicarà al personal de la Generalitat que obtinga destinació en l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària a través dels sistemes de provisió establits en la legislació de la funció pública.
4. Fins a l'inici de l'exercici pressupostari 2007, el pagament de les retribucions del personal que, en virtut del que s'establix en esta disposició transitòria, s'integre en l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària s'executarà a càrrec dels crèdits del programa pressupostari a què estaven adscrits prèviament a la seua integració.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que s'establix en el present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Facultats de desplegament i execució
S'autoritza el conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a dictar les disposicions i resolucions necessàries per al desplegament i l'execució del present decret.
Segona. Modificacions pressupostàries
El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació durà a terme les modificacions pressupostàries necessàries per a l'acompliment del que es preveu en el present decret.
Tercera. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor el dia 16 d'octubre de 2006.
Alacant, 8 de setembre de 2006.
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
JUAN GABRIEL COTINO FERRER
ANNEX
ESTATUT DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT
I GARANTIA AGRÀRIA
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Naturalesa jurídica
1. L'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (l'Agència), creada per mitjà de l'article 77 de la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d'Organització de la Generalitat, és una entitat autònoma de naturalesa mercantil de les previstes en l'article 5.1 del text refós de la Llei de Hisenda Pública de la Generalitat.
2. L'Agència té personalitat jurídica diferenciada, patrimoni i tresoreria propis, així com autonomia de gestió i plena capacitat jurídica i d'obrar, i dins de l'esfera de les seues competències li corresponen les potestats administratives necessàries per al compliment dels seus fins, en els termes establits en este estatut, excepte la potestat expropiatòria.
3. L'Agència es regix per allò que es disposa en la seua llei de creació, en el text refós de la Llei de Hisenda Pública de la Generalitat, en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, per la Llei de Patrimoni de la Generalitat, i pel que es preveu en el present estatut.
Article 2. Adscripció
1. L'Agència s'adscriu a la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria d'agricultura i ramaderia, a través de la Subsecretaria i sota la direcció superior del conseller.
2. Correspon a la conselleria competent en matèria d'agricultura i ramaderia la direcció estratègica, l'avaluació i el control de resultats de l'activitat de l'Agència També li correspon el control d'eficàcia, sense perjuí de les competències atribuïdes a la Intervenció General de la Generalitat, quant a l'avaluació i el control de la gestió economicofinancera dels organismes públics integrants del sector públic de la Generalitat.
Article 3. Fins
Són fins de l'Agència l'execució de les polítiques de foment del sector agrari que establisca la conselleria competent en matèria d'agricultura i ramaderia i, especialment, la gestió àgil, eficaç i eficient de les línies d'ajuda establides en el marc d'estes polítiques.
Article 4. Funcions
Són funcions pròpies de l'Agència:
1. L'execució de les mesures d'intervenció i regulació dels mercats de productes agraris a la Comunitat Valenciana.
2. Les altres funcions derivades de la seua condició d'organisme pagador de les ajudes comunitàries en què la Generalitat tinga la competència de gestió, resolució i pagament.
3. Programació, anàlisi i seguiment dels fons agraris de la Unió Europea.
4. La gestió de totes les mesures de foment agrari que es troben necessàries per al compliment dels seus fins.
Article 5. Coordinació administrativa
L'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària exercirà les seues funcions en coordinació amb els òrgans de les administracions públiques amb competències en matèria de foment i garantia agrària.
TÍTOL II
ESTRUCTURA
Article 6. Estructura organitzativa
1. L'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària es compon dels òrgans següents:
a) Òrgans de govern:
. El president/a.
. El Consell Assessor.
b) Òrgans de gestió:
. El director/a.
. El subdirector/a.
2. L'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària s'estructura administrativament en la Subdirecció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.
CAPÍTOL I
ÒRGANS DE GOVERN
Article 7. El president
El/La president/a de l'Agència serà el conseller competent en matèria d'agricultura i ramaderia.
Article 8. Atribucions del president
1. Correspon al/a la president/a:
a) Exercir l'alta representació de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.
b) Fixar les estratègies i les polítiques relatives a les funcions de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.
c) Exercir el govern de l'agència i el règim disciplinari del seu personal, en els termes prevists en les disposicions vigents.
d) La celebració de contractes i convenis, amb entitats públiques i privades, que siguen necessaris per al compliment dels fins de l'Agència, quan la seua quantia siga superior als 100.000 euros.
e) Exercir les competències pròpies derivades de la seua condició de president del Consell Assessor, especialment les de convocar les seues sessions, fixar l'orde del dia corresponent, presidir les seues reunions, dirigir les deliberacions, alçar les sessions i visar les actes i certificats dels acords del Consell Assessor.
2. El/La president/a podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, l'exercici de les seues funcions en altres òrgans, en els termes establits en la legislació vigent.
Article 9. El Consell Assessor
1. El Consell Assessor és l'òrgan d'assessorament i consulta de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.
2. Corresponen al Consell Assessor les funcions següents:
. Proposar les línies d'actuació que regiran el funcionament ordinari de l'Agència, d'acord amb les directrius de la conselleria competent en matèria d'agricultura i ramaderia.
. Seguiment i avaluació dels programes d'actuació de l'Agència.
. Proposar les mesures que es consideren necessàries per al millor compliment dels fins de l'Agència.
. Informar sobre qualsevol assumpte que, en l'àmbit de les competències de l'Agència, li sol·licite el Consell o el/la president/a de l'Agència.
. Totes les altres atribucions que li puguen ser conferides de conformitat amb la legislació vigent.
Article 10. Composició del Consell Assessor
1. El Consell Assessor estarà integrat pels membres següents:
a) El/La president/a, el càrrec del qual l'exercirà el/la president/a de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.
b) El/La vicepresident/a, que serà el/la director/a de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.
c) El/La secretari/ària autonòmic/a d'Agricultura i Desenrotllament Rural.
d) El/La director/a general amb competència en matèria d'investigació i innovació agropecuària.
e) El/La director/a general amb competència en matèria de desenrotllament rural.
f) El/La director/a general amb competència en matèria d'alimentació.
g) El/La director/a general amb competència en matèria d'infraestructures agràries.
h) El/La director/a general amb competència en matèria de recursos forestals.
i) El/La director/a general amb competència en matèria d'espais naturals protegits.
2. Actuarà com a secretari/ària del Consell Assessor el/la subdirector/a de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.
Article 11. Règim de sessions
1. El Consell Assessor es reunirà, en sessió ordinària, almenys, una vegada a l'any, i, en sessió extraordinària, totes les vegades que el convoque el seu president/a o la persona en qui este delegue.
2. Les sessions es convocaran per escrit amb una antelació mínima de quaranta-huit hores, amb indicació de l'hora de reunió en primera i segona convocatòria i adjuntant l'orde del dia corresponent.
3. Per a la seua constitució vàlida, i als efectes de la celebració de sessions, deliberacions i presa d'acords, es requerirà la presència del president/a i secretari/ària o, si és el cas, dels qui els substituïsquen, i la de la mitat, almenys, dels seus membres.
4. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l'orde del dia, llevat que estiguen presents tots els membres de l'òrgan col·legiat i siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.
5. De cada sessió que celebre l'òrgan col·legiat, el/la secretari/ària n'estendrà acta, en què s'especificarà necessàriament els assistents, l'orde del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha celebrat, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.
6. Les actes s'aprovaran en la mateixa sessió o en la següent; no obstant això, el/la secretari/ària podrà emetre certificat sobre els acords específics que s'hi hagen adoptat, sense perjuí de l'aprovació ulterior de l'acta.
7. En tot allò no previst en este article, caldrà ajustar-se a les disposicions del capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 12. Comissions de treball
1. Podran constituir-se, en el si de l'Agència, comissions de caràcter sectorial, temporals o permanents, amb l'objecte de millorar i agilitzar el desenvolupament de les funcions encomanades a l'Agència.
2. L'acord específic pel qual es creen determinarà el seu funcionament i composició concreta.
CAPÍTOL II
ÒRGANS DE GESTIÓ
Article 13. El/La director/a de l'Agència
1. El/La director/a de l'Agència, el titular de la qual serà el/la subsecretari/ària de la conselleria competent en matèria d'agricultura i ramaderia, suplirà el/la president/a en casos de vacant, absència o malaltia, i exercirà, sota la dependència del president/a, les funcions de direcció executiva de l'Agència, i li correspondrà:
a) Exercir la representació de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en les seues relacions amb entitats públiques i privades.
b) Aprovar l'avantprojecte de pressuposts anual de gastos i ingressos, així com proposar, o aprovar, si és el cas, les modificacions pressupostàries que siguen pertinents.
c) Exercir la direcció executiva de l'Agència i del seu personal, en els termes prevists en les disposicions vigents.
d) Programar, dirigir i coordinar les activitats que siguen necessàries per al desenrotllament de les seues funcions.
e) Aprovar els gastos i ordenar els pagaments de l'Agència.
f) La celebració de contractes i convenis, amb entitats públiques i privades, que siguen necessaris per al compliment dels fins de l'Agència, quan la seua quantia siga igual o inferior a 100.000 euros.
g) La rendició del compte de l'organisme.
h) La concessió d'ajudes i subvencions públiques en l'àmbit de les competències de l'Agència.
i) La funció d'autorització dels pagaments de l'organisme pagador.
j) La funció de declaració de fiabilitat que ha d'acompanyar els comptes anuals de l'organisme pagador.
k) Qualssevol altres funcions que siguen inherents a la direcció executiva de l'Agència i les que li atribuïsca la legislació en vigor, i aquelles que no estiguen atribuïdes a altres òrgans de l'Agència.
2. El/La director/a podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, l'exercici de les seues funcions en els termes establits en la legislació vigent.
Article 14. El/La subdirector/a de l'Agència
1. Sota la dependència directa del director/a de l'Agència se situa el/la subdirector/a de l'Agència, que suplirà el/la director/a en casos de vacant, absència o malaltia, excepte pel que fa a la funció establida en l'apartat i) de l'article anterior, i en este cas la suplència correspondrà a qualsevol dels membres del consell assessor designats en les lletres c) a g) de l'article 10 del present decret.
2. El/La subdirector/a serà responsable de la Subdirecció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en què s'integraran els servicis i unitats administratives necessàries per al correcte compliment de les funcions atribuïdes a l'Agència, excepte el Servici d'Auditoria Interna, que dependrà funcionalment del/de la director/a de l'Agència en l'exercici de les funcions d'auditoria de l'organisme pagador.
3. Així mateix, correspon al/a la subdirector/a de l'Agència:
a) La funció d'execució dels pagaments de l'organisme pagador.
b) La compensació d'ofici dels deutes al FEOGA, o el fons que el substituïsca, amb els crèdits a favor de deutor comprovats el pagament dels quals siga competència de l'organisme pagador.
4. El/La director/a de l'Agència serà suplit, en els casos de vacant, absència o malaltia, per qualsevol dels membres del consell assessor designats en les lletres c) a g) de l'article 10 del present decret.
CAPÍTOL III
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Article 15. Subdirecció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
1. La Subdirecció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, amb el rang d'àrea, integra els servicis i les unitats administratives de l'Agència en els termes de l'apartat 2 de l'article anterior.
2. Correspon a la Subdirecció de l'Agència l'exercici de les funcions relatives a:
a) La gestió pressupostària, financera, comptable i patrimonial de l'Agència,
b) La gestió de recursos humans, règim interior, manteniment i conservació.
c) La gestió de subministraments i contractació administrativa.
d) Les funcions d'informació, publicacions, arxivament, registre i adquisició de material no inventariables.
e) La tramitació juridicoadministrativa dels assumptes derivats de les actuacions de l'Agència.
f) La preparació i l'elaboració del projecte del seu pressupost, i el seguiment i control de la seua execució.
g) La liquidació i rendició del compte de l'Agència i l'actualització permanent del seu patrimoni.
h) Les funcions de programació, anàlisi i seguiment dels fons agraris de la Unió Europea.
i) Les actuacions financeres i comptables de l'Agència en la seua condició d'organisme pagador d'ajudes comunitàries.
j) Qualssevol altres funcions que expressament li siguen encomanades o delegades per norma legal o reglamentària.
3. Per a la realització de les seues funcions, la Subdirecció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària s'estructura en els servicis administratius següents:
a) Servici Economicofinancer
Exercirà les funcions de:
a) Gestió pressupostària, financera, comptable i patrimonial de l'Agència.
b) La preparació i l'elaboració del projecte del seu pressupost, així com el seguiment i control de la seua execució.
c) La liquidació i proposta de rendició del compte de l'Agència.
d) L'actualització permanent del seu patrimoni.
e) Realització de totes les operacions i els procediments financers i comptables relacionats amb les competències assignades per la normativa per la condició de l'Agència d'organisme pagador de les ajudes finançades pel FEOGA-Garantia, o el fons que el substituïsca, així com les derivades del conveni de prefinançament de les dites ajudes subscrit pel MAPA i la Generalitat.
f) Comptabilitat i pagaments de l'organisme pagador, assegurant-se que la comptabilitat de l'organisme pagador es realitze amb exactitud, integritat i en el període adequat, i que el pagaments es realitzen als beneficiaris de les ajudes en el termini previst i en el compte designat per a això, així com que els procediments protegisquen degudament els interessos financers de la Comunitat Valenciana.
g) Verificar la realització dels controls administratius i físics preceptius, realitzats per l'òrgan encarregat de la gestió d'ajudes, el seu contingut i les mesures preses a la vista dels seus resultats que estan establits en la normativa comunitària, prèviament a l'execució dels dits pagaments.
h) Efectuar les declaracions mensuals de gastos, així com l'elaboració del compte anual, que contindrà una declaració de fiabilitat firmada pel subdirector de l'organisme pagador i un informe de certificació de l'organisme corresponent, respecte de la veracitat, integritat i exactitud d'esta.
i) Coordinar tots els assumptes que afecten les relacions de l'organisme pagador amb altres departaments i organismes, tant autonòmics com estatals i comunitaris, pel que fa a les distintes fases i procediments de la liquidació de comptes, així com tots els que afecten el finançament de la política agrícola comuna.
j) Realitzar les operacions de recuperació de deutes al FEOGA-Garantia, o el fons que el substituïsca, en els supòsits establits en la normativa vigent.
k) Expedir certificats de descobert, per a procedir a compensar d'ofici els deutes al FEOGA, o el fons que el substituïsca, amb els crèdits a favor de deutor comprovats, el pagament dels quals siga competència de l'organisme pagador.
l) Rebre i tornar les fiances exigides pels distints reglaments comunitaris en relació amb les operacions finançades per la política agrària comuna, en les condicions previstes per la reglamentació comunitària, a més de ser responsable del seu depòsit i comptabilitat.
m) Implantació d'un sistema mensual d'alerta i seguiment dels gastos agraris que permeta comparar els gastos reals i les estimacions previstes, a fi d'adoptar les mesures necessàries de correcció en cas de depassament del límit màxim fixat en els plans financers, com també analitzar l'evolució de l'execució per a l'exercici pressupostari.
n) El seguiment i compliment dels terminis de les ajudes als beneficiaris que establix la normativa comunitària.
o) Totes aquelles que, en relació amb les matèries relatives a la gestió econòmica i financera de l'Agència, li siguen assignades.
b) Servici de Programació Financera de Fons Comunitaris
Exercirà les funcions de:
a) Coordinació dels diferents escenaris de programació europea.
b) Anàlisi i avaluació dels programes en execució finançats amb fons de la Unió Europea.
c) Preparació de la documentació a analitzar pels comités de seguiment i de l'avaluació dels programes.
d) Elaboració dels informes anuals de programació i de tancament dels programes.
e) Coordinació de les actuacions que realitzen les unitats de control dels diferents organismes autonòmics, nacionals o europeus.
f) Coordinació de les actuacions necessàries per a implementar les recomanacions efectuades pels òrgans de control o per a esmenar les insuficiències manifestades.
g) Seguiment de l'aplicació de les dites actuacions a fi de determinar el seu nivell de compliment.
h) Elaboració de certificacions periòdiques davant de la Unió Europea de gastos elegibles realitzats i seguiment dels reembossaments corresponents.
i) Seguiment del compliment de la normativa comunitària i, en especial, respecte de les polítiques horitzontals de competència.
j) Totes aquelles que, en relació amb les matèries relatives a la programació financera de fons comunitaris, li siguen assignades.
c) Servici d'Informàtica
Li correspon prestar el suport tècnic necessari en matèria informàtica per al desenrotllament de les funcions de l'Agència, per mitjà de la gestió de bases de dades, xarxes i sistemes informàtics necessaris, i qualssevol altres que en matèria d'informàtica li siguen assignades.
Article 16. Auditoria interna
Al Servici d'Auditoria Interna li corresponen les funcions de control intern de l'organisme pagador, per a la qual cosa actuarà independentment de la resta dels servicis que integren l'Agència, amb dependència funcional de la Direcció d'esta, a la qual informarà directament.
En particular, verificarà si els procediments adoptats per l'Agència, en la seua condició de servici pagador de l'organisme, són adequats i asseguren la conformitat amb la normativa comunitària, i que la comptabilitat és necessària, completa i realitzada en temps.
Així mateix, li corresponen les funcions de control intern de l'Agència en aquelles funcions que desplegue al marge de la seua condició d'organisme pagador.
TÍTOL III
RÈGIM JURÍDIC
Article 17. Règim de personal
El personal funcionari o laboral de l'Agència es regirà per la normativa sobre funció pública i legislació laboral aplicable a la resta del personal de l'administració de la Generalitat.
Article 18. Recursos econòmics
Els recursos econòmics de l'Agència estaran integrats per:
a) Les transferències i subvencions que anualment es consignen en els pressuposts de la Generalitat o en els d'altres organismes públics.
b) Els béns i valors que constituïsquen el seu patrimoni, així com els seus productes i rendes.
c) Els ingressos de dret públic o privat que li corresponguen i, en particular, els que procedixen del desenvolupament de les activitats relacionades amb els fins de l'entitat.
d) Les subvencions i aportacions voluntàries o donacions que s'atorguen a favor seu per persones o entitats privades.
e) Els altres ingressos de dret públic o privat que estiga legalment autoritzada a percebre.
f) Qualsevol altre recurs que li puga ser atribuït.
Article 19. Règim patrimonial
El patrimoni de l'Agència estarà integrat pels béns i drets que li siguen adscrits per la Generalitat, els quals conservaran la seua qualificació jurídica originària, així com pels que adquirisca, i els que li siguen incorporats i adscrits en el futur per qualsevol entitat o persona o per qualsevol títol.
Article 20. Règim de contractació
El règim jurídic aplicable a la contractació serà l'establit en la legislació de contractes de les administracions públiques en els termes establits per a este tipus d'entitat.
Article 21. Règim economicofinancer
1. El règim pressupostari, economicofinancer, d'intervenció, control financer i comptabilitat serà l'establit per a este tipus d'entitats en el text refós de la Llei de Hisenda Pública de la Generalitat.
2. L'avantprojecte del seu pressupost es remetrà a la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació per a la seua elevació posterior a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a l'efecte de la seua integració en el pressupost de la Generalitat.
Article 22. Impugnació i reclamacions contra actes de l'Agència
Els actes i les resolucions dictades pels òrgans de l'Agència estan subjectes al règim de recursos administratius establits en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

linea