diari

DECRET 124/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual es designa l'Organisme Pagador dels gastos corresponents a la Política Agrícola Comuna a la Comunitat Valenciana i s'establix la seua organització i funcionament. [2006/10376]

(DOGV núm. 5344 de 12.09.2006) Ref. Base de dades 4810/2006

DECRET 124/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual es designa l'Organisme Pagador dels gastos corresponents a la Política Agrícola Comuna a la Comunitat Valenciana i s'establix la seua organització i funcionament. [2006/10376]
El Decret 178/1996, de 2 d'octubre, del Consell, designà la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, dins de la Generalitat, com a Organisme Pagador dels gastos corresponents a la Política Agrícola Comuna, i li va atribuir les funcions d'autorització, execució, comptabilitat i control intern dels pagaments, d'acord amb el Reglament número 1258/1999, de 17 de maig.
El nou escenari sorgit de la reforma de la Política Agrícola Comuna i el model de gestió financera dels fons agraris, Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural (FEADER), previstos en el Reglament (CE) número 1290/2005 del Consell, de 21 de juny de 2005, sobre finançament de la Política Agrícola Comuna, determinen l'oportunitat d'establir una nova configuració administrativa en la gestió de les ajudes agràries a la Comunitat Valenciana, tant des del punt de vista dels recursos mobilitzats com dels mecanismes de gestió a aplicar.
El Reglament (CE) número 1290/2005 del Consell, de 21 de juny de 2005, sobre finançament de la Política Agrícola Comuna, i els Reglaments (CE) números 883/2006, 884/2006 i 885/2006 de la Comissió, de 21 de juny de 2006, d'aplicació del primer, establixen la possibilitat que, dins d'un Estat membre, existisca més d'un organisme autoritzat per al pagament dels gastos corresponents a la Política Agrícola Comuna, anomenats organismes pagadors, disposant, així mateix, els requisits i les condicions per a la seua constitució, organització i funcionament.
El citat Reglament (CE) número 1290/2005 assenyala que només els Organismes Pagadors autoritzats per l'Estat membre que oferixen una garantia raonable del fet que els controls necessaris per a verificar el compliment de la normativa comunitària es realitzen abans que es concedisca l'ajuda comunitària als beneficiaris, i precisa que només poden optar a reemborsament a càrrec del pressupost comunitari els gastos realitzats pels Organismes Pagadors autoritzats.
D'altra banda, el Reial Decret 521/2006, de 28 d'abril, pel qual s'establix el règim dels Organismes Pagadors i de Coordinació dels fons europeus agrícoles, establix que en cada comunitat autònoma existirà un sol Organisme Pagador per a la gestió dels pagaments que dimanen del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural (FEADER).
La Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió financera i administrativa, i d'organització de la Generalitat, ha creat, en l'article 77, l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, com a entitat autònoma, i li atribuix, com a finalitat pròpia, l'execució de les polítiques de foment del sector agrari i, especialment, la gestió àgil, eficaç i eficient de les línies d'ajuda establides en el marc d'estes polítiques. Així mateix, l'Agència garantix l'aplicació amb totes les seues exigències d'organització i funcionament dels requisits establits pels reglaments europeus dels fons abans esmentats per al desenrotllament de les funcions d'Organisme Pagador de les ajudes comunitàries en què la Generalitat tinga la competència de gestió, resolució i pagament.
En conseqüència, es fa necessari establir i definir en el nou marc dels reglaments comunitaris el nou Organisme Pagador establint les seues funcions, la seua organització i funcionament.
En virtut d'això, a proposta del conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació i del conseller de Territori i Habitatge i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 8 de setembre de 2006,
DECRETE
Article únic
S'aprova el reglament d'organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les ajudes finançades pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i pel Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural (FEADER), el text del qual figura com a annex del present decret.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
1. Les competències en matèria de cobrament en el període executiu dels crèdits de l'Organisme Pagador del FEOGA.Garantia, atribuïdes pel Decret 75/2001, de 2 d'abril, del Consell, a òrgans de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i dels derivats del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i pel Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural (FEADER), queden atribuïdes al/la subdirector/a de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.
2. Les competències en matèria de constitució i devolució de fiances en operacions finançades pel FEOGA.Garantia, atribuïdes per l'Orde de 6 de juliol de 1998 a les Conselleries d'Economia i Hisenda i a la d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i les corresponents en relació amb el Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i pel Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural (FEADER), queden atribuïdes al/la subdirector/a de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.
Segona
La tramitació dels expedients i l'elaboració de les propostes de resolució corresponents als gastos finançats per la Secció Garantia del Fons Europeu d'Orientació i Garantia, o Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i pel Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural (FEADER), es realitzarà per les unitats administratives que corresponga, segons el que establix el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i en el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Territori i Habitatge. En les esmentades actuacions pròpies de l'Organisme Pagador, les esmentades unitats administratives dependran funcionalment de l'Organisme Pagador.
Tercera
L'autoritat de gestió a què fa referència l'article 75 del Reglament (CE) número 1698/1995, del Consell, relatiu a l'ajuda al desenrotllament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural (FEADER) serà l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
1. Queda derogat el Decret 178/1996, de 2 d'octubre, del Consell, pel qual es designa l'Organisme Pagador i l'Organisme de Certificació dels gastos corresponents a la Secció Garantia del Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrària (FEOGA) a la Comunitat Valenciana, s'establix la seua organització i funcionament i es modifica el Decret 179/1994, de 19 d'agost, del Consell, respecte de la funció interventora, en la seua modalitat de fiscalització limitada.
2. Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que establix el present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Facultats de desenrotllament i execució
S'autoritza al conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a dictar les disposicions i resolucions necessàries per al desenrotllament i execució del present decret.
Segona. Modificacions pressupostàries
El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació durà a terme les modificacions pressupostàries necessàries per al compliment d'allò que preveu el present decret.
Tercera. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor el dia 16 d'octubre de 2006.
Alacant, 8 de setembre de 2006.
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
JUAN GABRIEL COTINO FERRER
El conseller de Territori i Habitatge,
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS
ANNEX
Article 1
És objecte del present decret la designació i regulació de l'organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les ajudes del Fons Europeu Agrícola de Garantia i del Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural, a la Comunitat Valenciana.
Article 2
Als efectes previstos en la normativa europea sobre autorització d'organismes pagadors, Reglament (CE) número 885/2006 de la Comissió, de 21 de juny de 2006, del Fons Europeu Agrícola de Garantia i del Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural, a la Comunitat Valenciana, el conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació serà l'autoritat competent per a autoritzar i revocar l'Organisme Pagador, així com per a dur a terme les tasques que assigna l'esmentat reglament.
Es designa la Intervenció General de la Generalitat com a òrgan independent de l'Organisme Pagador, per a la realització de l'examen sobre el compliment per l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària dels criteris d'autorització previstos pel citat Reglament (CE) 885/2006.
Article 3
1. Es designa, a la Comunitat Valenciana, l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària com a Organisme Pagador de les ajudes del Fons Europeu Agrícola de Garantia i del Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural, i a este efecte exercirà les seues funcions conforme a allò que establix la legislació comunitària, en la seua llei de creació i el que preveu el present decret.
2. Correspon la direcció de l'Organisme Pagador al/la director/a de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, sense perjuí de la superior autoritat del president/a de l'Agència.
3. Així mateix, correspon al director/a de l'Organisme Pagador l'emissió de la declaració de fiabilitat que ha d'acompanyar els comptes anuals de l'Organisme Pagador.
4. Davall la directa dependència del director/a de l'Agència, se situa el subdirector/a de l'Agència, que serà responsable de la Subdirecció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària on s'integraran els servicis i unitats administratives necessàries per al correcte compliment de les funcions atribuïdes a l'Agència com a Organisme Pagador, excepte el Servici d'Auditoria Interna, que serà independent dels altres servicis, dependrà funcionalment del director/a de l'Agència en l'exercici de les funcions d'auditoria de l'Organisme Pagador i li informarà directament sobre l'exercici de les esmentades funcions.
Article 4
1. Les principals funcions de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en la seua condició d'Organisme Pagador de les ajudes comunitàries en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, són:
a) L'autorització dels pagaments, per mitjà de la determinació de la quantitat que haurà de ser pagada a un sol·licitant d'acord amb la normativa comunitària.
b) L'execució dels pagaments, a través d'una instrucció dirigida als servicis pagadors de l'organisme, per al pagament de la quantitat autoritzada al sol·licitant, en l'àmbit exclusiu de la normativa comunitària.
c) La comptabilitat i inspecció dels pagaments, en l'àmbit exclusiu de la normativa comunitària.
2. Així mateix, en la seua condició d'Organisme Pagador desenrotllarà les funcions següents:
a) Les funcions de relació amb l'organisme de coordinació a què es referix l'article 6.3 del Reglament (CE) número 1290/2005 del Consell, de 21 de juny de 2005, així com amb qualsevol altre organisme o entitat en relació amb el compliment de les funcions encarregades a l'Organisme Pagador.
b) Adoptar les mesures necessàries per a assegurar-se de la realitat i de la regularitat de les operacions finançades pel Fons Europeu Agrícola de Garantia i del Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural a la Comunitat Valenciana, previndre i perseguir les irregularitats, i recuperar les quantitats perdudes com a conseqüència d'irregularitats o negligències.
c) Facilitar i posar a disposició dels servicis corresponents de l'Organisme de Coordinació o de la Comissió totes les informacions necessàries per al bon funcionament del Fons Europeu Agrícola de Garantia i del Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural a la Comunitat Valenciana, adoptant totes les mesures que puguen facilitar la realització dels controls que la Comissió considere útils en el marc de la gestió del finançament comunitari, incloent verificacions sobre el terreny.
d) A l'efecte de coordinar i harmonitzar el contingut i la forma de la informació que s'ha de subministrar a la Comissió Europea, l'Agència facilitarà a l'Organisme de Coordinació designat per l'Estat espanyol, en el termini i forma que este determine, quanta informació siga necessària per al compliment de:
. Les obligacions imposades per normativa comunitària, en especial dels comptes d'ingressos i pagaments.
. Els deures d'informació necessària per a l'elaboració o proposta de les mesures i normes pertinents.
e) Participar en les comprovacions i verificacions realitzades per la Comissió i/ o la Intervenció General de la Generalitat.
Article 5
L'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en l'exercici de les seues funcions derivades de la seua condició d'Organisme Pagador, adoptarà les mesures necessàries amb vista a oferir garanties suficients del fet que:
a) Abans d'emetre l'orde de pagament es controle que les sol·licituds complixen els requisits necessaris i s'ajusten a allò que establix la normativa comunitària i nacional.
b) Els pagaments efectuats es comptabilitzen de forma exacta i exhaustiva.
c) Els documents exigits es presenten dins dels terminis i en la forma prevista en la normativa comunitària i nacional.
d) Disposen dels documents justificatius dels pagaments efectuats i dels documents relatius a l'execució dels controls administratius i físics obligatoris. Si els esmentats documents foren conservats per una autoritat que actue per delegació com a encarregada de l'autorització dels gastos, l'esmentada autoritat transmetrà a l'Organisme Pagador els informes referents al nombre de controls realitzats, al seu contingut i a les mesures adoptades a la vista dels seus resultats. Els documents seran accessibles i es conservaran de manera que es garantisca la seua integritat, validesa i llegibilitat amb el pas del temps.
Article 6
1. Als efectes del que preveu el present decret i en desenrotllament de la normativa comunitària, les funcions d'autorització dels pagaments en l'Organisme Pagador i de declaració de fiabilitat corresponen al/la director/a de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, i podrà delegar l'exercici d'esta competència en els termes establits en l'article 6 del Reglament (CE) número 1290/2005 del Consell, de 21 de juny de 2005.
2. L'execució dels pagaments en l'Organisme Pagador correspon al/la subdirector/a de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en els termes establits en l'article 4.1 del present decret.
3. Les funcions de comptabilitat de l'Organisme Pagador, en l'àmbit exclusiu de la normativa comunitària, corresponen a la unitat de la Subdirecció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària que tinga atribuïdes l'exercici de les funcions corresponents.
Article 7
Actuarà com a servici de control intern de l'Organisme Pagador el Servici d'Auditoria Interna de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. La seua funció serà la d'assegurar l'efectiu funcionament del sistema de control intern de l'Organisme Pagador, per a la qual cosa actuarà independentment de la resta dels servicis que integren l'Agència i informarà directament a la Direcció d'esta.
En particular, verificarà si els procediments adoptats per l'Agència, en la seua condició d'Organisme Pagador, són adequats i asseguren la conformitat amb la normativa comunitària, i que la comptabilitat és necessària, completa i realitzada amb temps.
Article 8
Les unitats que, en virtut de les normes vigents, tinguen atribuïda la competència per a formular la proposta d'autorització de pagaments actuaran com a servicis tècnics de l'Organisme Pagador, amb la finalitat de verificar els fets en virtut dels quals han de ser realitzats els pagaments als sol·licitants.
Article 9
L'autorització, execució, comptabilitat i control dels pagaments a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Garantia i del Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural, a la Comunitat Valenciana, estaran sotmesos a les normes específiques de Dret Comunitari que s'apliquen, igual que en relació amb els ingressos que obtinga l'esmentat fons. Seran igualment aplicables les normes d'ordenació bàsica d'Estat i el règim pressupostari de la Generalitat o contingudes en les Lleis anuals de pressupostos que siguen pertinents en funció de la normativa específica de les assignacions econòmiques de l'esmentat fons.
Article 10
1. Una vegada determinats els beneficiaris/es de les diferents línies d'ajuda, l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària serà responsable de la centralització dels fons procedents del Fons Europeu Agrícola de Garantia i del Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural i de la materialització dels pagaments derivats de les diferents línies subvencionables per este concepte.
2. Als efectes previstos en l'apartat anterior, la Tresoreria de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària centralitzarà, en un compte especial, tots els fons rebuts a la Comunitat Valenciana en concepte de transferències del Fons Europeu Agrícola de Garantia i del Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural a càrrec de la qual seran materialitzats els pagaments corresponents, les devolucions d'ingressos indeguts, els reintegraments dels pagaments i qualssevol altres conceptes relacionats amb la gestió dels esmentats fons comunitaris.
Article 11
La Intervenció General de la Generalitat serà l'Organisme de Certificació encarregada d'expedir el certificat d'integritat, exactitud i veracitat dels comptes rendits, d'acord amb allò que preveu la normativa comunitària, respecte de les actuacions pròpies de l'administració de la Generalitat desenrotllades per l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en la seua condició d'Organisme Pagador.
Les operacions finançades o cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de Garantia o el Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural tramitades per l'Organisme Pagador, incloses les devolucions d'ingressos indeguts, quedaran sotmeses a control financer, que s'efectuarà en els termes que dispose la Intervenció General de la Generalitat.

linea