diari

DECRET 40/2007, de 13 d'abril, del Consell, pel qual es declara el Camí dels Pelegrins de les Useres com a Monument Natural. [2007/4852]

(DOGV núm. 5492 de 18.04.2007) Ref. Base de dades 4853/2007

En el municipi de les Useres, en la comarca de l'Alcalatén, i com a mostra d'un secular costum conservat gràcies al fervor popular, l'últim divendres del mes d'abril se celebra una singular processó penitencial en què participen els veïns d'aquesta població, agrupats en l'associació Pelegrinatge de les Useres a Sant Joan de Penyagolosa.
Aquesta és una tradició molt arrelada en la comarca i que seguix un meticulós i calculat procediment, que perviu possiblement sense canvis des del segle XIV, i que té establits de forma seqüencial, precisa i ordenada cada una de les seues celebracions, descansos, menjars i actes. El pelegrinatge es fa en estricte silenci, únicament acompanyat per un grup de cantors que entonen antigues melodies tradicionals. Al pas de la processó, els veïns agranen i adornen la senda de flors i fulles verdes per a homenatjar els tretze pelegrins i el complex seguici.
El camí dels Pelegrins de les Useres és el recorregut tradicional que aquests pelegrins realitzen, al llarg de 35 km aproximadament, i amb un desnivell acumulat de més de 1.000 metres. En el pelegrinatge anual, pugen des de les Useres fins al santuari de Sant Joan de Penyagolosa, situat en el parc natural del mateix nom, parant a Sant Miquel de les Torrecelles, on celebren missa i descansen per a tornar l'endemà al punt de partida. En el sinuós trajecte, travessen els termes municipals de les Useres, Lucena del Cid, Xodos i Vistabella del Maestrazgo.
Aquest camí, en el tram de Xodos a Sant Joan, és recorregut igualment per la rogativa de Xodos cada any, el dissabte de Trinitat, per a tornar el mateix dia.
A més del sentit religiós i místic, el camí ha servit com a via de comunicació comarcal des d'antany. Per aquest motiu, en alguns trams coincidix amb distints camins ramaders i és possible trobar al llarg del recorregut diversos jaciments arqueològics, masies, ermites, castells, fonts i pedrons (peirós). Tot això suposa un important patrimoni arqueològic, arquitectònic, cultural i etnològic, vinculat al mateix camí.
Quant a l'aspecte natural, el camí discorre a través d'un paisatge format per escarpades llomes disposades paral·lelament a la costa, amb profunds barrancs i àmplies àrees de matoll, carrascars i pinedes. El seu important desnivell permet gaudir d'un canvi progressiu de la vegetació, que s'adapta gradualment a l'altura i, per tant, al rigor climàtic continental de la muntanya.
En aquest gradient altitudinal es passa per uns quants pisos de vegetació. En les parts més baixes destaquen les formacions dominades per la carrasca (Quercus rotundifolia) i la pineda de pi blanc (Pinus halepensis), situats per davall dels 1.100 metres. Al voltant d'aquesta altura i en les zones més fredes, exposades i de sòls més pobres, apareix la savina turífera (Juniperus thurifera), en les seues característiques formacions d'estructura adevesada, amb presència o sense presència de la carrasca. A major altitud, amb l'increment de les precipitacions, aquesta vegetació és substituïda per roure valencià (Quercus faginea) i les pinedes de pinassa (Pinus nigra) i pi poig (Pinus sylvestris).
En els últims anys, l'ús lúdic, esportiu i recreatiu d'aquesta ruta pels ciutadans ha anat progressivament en augment, al mateix temps que la demanda de serveis públics als espais forestals de la Comunitat Valenciana. És el Centre Excursionista de Castelló (CEC) el promotor, en el 1959, de la iniciativa d'unir la ciutat de Castelló de la Plana amb les Useres i utilitzar aquest itinerari tradicional per a pujar fins al cim del Penyagolosa (1.814 m.) una imatge de la patrona de Castelló, la Mare de Déu del Lledó.
Aquest és el punt de partida per a la consolidació, després de diverses variacions, d'una interessant senda de gran recorregut, catalogat com a GR-33 i conegut pel sobrenom de la senda de la Lluna Plena, per ser necessari iniciar-la de bon matí per a poder realitzar tot el seu recorregut en una sola jornada, i així aprofitar la llum del dia.
Des de qualsevol dels punts de vista que es vulga analitzar la importància d'aquesta ruta, des del místic o religiós fins al recreatiu, esportiu, lúdic, turístic o naturalista, tots aquests se situen en una ruta que el temps i la tradició no han fet sinó engrandir-la i enriquir-la cada vegada més, si és possible, aportant patrimoni cultural i històric a un recorregut destacable per si mateix.
L'article 11 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, inclou la figura de monument natural com la indicada especialment per a la conservació i la gestió racional dels espais o elements de notòria singularitat, raresa o bellesa, que mereixen ser objecte d'una protecció especial pels seus valors científics, culturals o paisatgístics.
Per tot, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 13 d'abril de 2007,
DECRETE
Article 1. Objecte
Aquest decret té per objecte la declaració del Camí dels Pelegrins de les Useres com a monument natural, de conformitat amb el que establix l'article 11 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Àmbit territorial
1. L'àmbit territorial del Monument Natural del Camí dels Pelegrins de les Useres, descrit gràficament en l'annex del present decret, coincidix amb el traçat d'aquest camí tradicional entre la població de les Useres i el santuari de Sant Joan de Penyagolosa, que afecta territorialment els següents termes municipals de la província de Castelló: les Useres, Lucena del Cid, Xodos i Vistabella del Maestrazgo.
2. De conformitat amb l'article 29 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, s'establix l'àrea d'esmorteïment d'impactes del Monument Natural del Camí dels Pelegrins de les Useres, constituïda per una franja contínua de terreny de 50 metres d'amplària als dos costats del camí, mesurats a partir de l'eix central d'aquest en projecció horitzontal i perpendicular a aquest eix.
Article 3. Règim de protecció
1. El règim de protecció del Monument Natural del Camí dels Pelegrins de les Useres, que serà desenvolupat per les normes de protecció de l'espai protegit, està dirigit a les finalitats següents:
a) Protegir i conservar el patrimoni cultural del camí, tant tangible com intangible, de conformitat amb les disposicions contingudes en la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià.
b) Conservar el valor ecològic i paisatgístic dels hàbitats naturals i seminaturals presents en l'àrea d'esmorteïment d'impactes del monument natural, de forma compatible amb el manteniment dels usos i aprofitaments dels recursos naturals.
c) Restaurar i regenerar, si és el cas, els espais o elements d'interés cultural i mediambiental presents en el monument natural i en la seua àrea d'esmorteïment d'impactes.
d) Promoure la gestió racional i l'ús sostenible dels esmentats recursos ambientals i culturals, en el marc d'una estratègia de desenvolupament sostenible.
e) Fomentar específicament la funció social de l'espai protegit, per mitjà de la difusió, l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels seus valors culturals, naturals i paisatgístics, promovent per a això l'adequada dotació d'equipaments i serveis. En particular, promoure l'ús tradicional excursionista com a mitjà per a conéixer i aprendre a valorar els recursos materials i culturals.
f) Promoure la coordinació i la concurrència d'iniciatives entre les conselleries competents en matèria de medi ambient i en matèria de patrimoni cultural, en tot el que fa referència a l'ordenació i la gestió de l'espai protegit.
g) Fomentar la participació activa en l'esmentada gestió dels ajuntaments, de la població local i dels agents socials, econòmics i culturals implicats.
2. D'acord amb les finalitats abans indicades, i com a mesura d'aplicació directa, no es permeten les actuacions que, directament o indirectament, en l'àmbit territorial del monument natural i de la seua àrea d'esmorteïment d'impactes, puguen comportar la destrucció, el deteriorament irreversible o la desfiguració del camí dels Pelegrins de les Useres o dels elements naturals o artificials associats a aquest.
Article 4. Règim de gestió
La gestió del monument natural correspon a la conselleria competent en matèria de medi ambient, sense perjudici del que preveu l'article 48.8 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, sobre la possibilitat de delegació d'acord amb el que preveu la legislació de règim local. Aquesta gestió també pot encomanar-se a altres entitats de dret públic o concertar-se amb institucions o entitats vinculades a la protecció.
Article 5. Normes de protecció
1. La conselleria competent en matèria de medi ambient elaborarà i tramitarà unes normes de protecció del monument natural, les quals, en desplegament del règim de protecció establit per aquest decret, seran el marc dins del qual s'executaran les activitats directament relacionades amb la gestió de l'espai protegit.
2. L'abast, el contingut, l'efecte i la tramitació d'aquestes normes de protecció s'ajustaran al que establixen genèricament els articles 44 a 47 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
Article 6. Consell de Participació
1. Es crea el Consell de Participació del Monument Natural del Camí dels Pelegrins de les Useres, adscrit a la conselleria competent en matèria de medi ambient, com a òrgan col·legiat col·laborador i assessor d'aquesta conselleria en la gestió de l'espai protegit.
2. Les funcions del Consell de Participació són les establides, amb caràcter genèric, en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. Quant a aquestes funcions, el Consell de Participació constituïx un òrgan consultiu, assessor i representatiu, és, així mateix, una via per a canalitzar les iniciatives de les distintes administracions i agents, públics i privats, relacionats amb la gestió del monument natural en els àmbits administratiu, econòmic, social i cultural.
3. El Consell de Participació del Monument Natural del Camí dels Pelegrins de les Useres es compon dels membres següents:
a) El president nat del Consell de Participació.
b) El president del Consell de Participació.
c) Un representant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
d) Un representant de la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural.
e) Un representant de la conselleria competent en matèria de turisme.
f) Un representant de la conselleria competent en matèria d'infraestructures.
g) Un representant de la Diputació Provincial de Castelló.
h) Un representant per cada un dels ajuntaments de les Useres, Lucena del Cid, Xodos i Vistabella del Maestrazgo.
i) Un representant de l'associació Pelegrinatge de les Useres a Sant Joan de Penyagolosa, triat per aquesta entitat.
j) Dos representants d'altres associacions o col·lectius, vinculats a la conservació i l'estudi de la natura o el patrimoni cultural, que exercisquen activitats en la zona, triats per les esmentades entitats de comú acord entre aquestes amb la periodicitat que aquestes mateixes disposen.
k) Un representant de les associacions excursionistes que exercixen activitats en la zona, triades de comú acord entre aquestes amb la periodicitat que les mateixes disposen.
l) Dos representants de les organitzacions sindicals més representatives de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, triats per aquestes organitzacions amb la periodicitat que les mateixes disposen.
m) Dos representants dels propietaris privats de terrenys en l'àrea d'esmorteïment d'impactes del monument natural, amb caràcter rotatori biennal, triats per aquests de comú acord entre ells.
n) Un representant de la Universitat Jaume I, triat per aquesta entitat.
o) Un representant de la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, elegit per aquesta entitat.
p) Un representant de la Confederació d'Organitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana (CIERVAL), elegit per aquesta entitat.
4. President nat del Consell de Participació:
De conformitat amb el Decret 264/2004, de 3 de desembre, del Consell, pel qual es modifica la composició de les Juntes Rectores dels Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, el conseller competent en matèria de medi ambient serà president nat del Consell de Participació. Quan assistisca a les reunions ostentarà la presidència de la sessió amb veu i vot, fins i tot diriment, tenint tots els drets i les obligacions que puguen correspondre a qualsevol membre del Consell.
5. El president del Consell de Participació
a) El president del Consell de Participació serà nomenat pel conseller competent sobre medi ambient, i pot recaure el nomenament en un dels membres del Consell.
b) En absència del president nat, les funcions d'aquest durant les sessions seran assumides pel president.
c) Quan assistisca a les sessions el president nat, el president del Consell de Participació tindrà la consideració de vicepresident d'aquest òrgan col·legiat durant aquestes sessions.
6. El secretari del Consell de Participació, que serà nomenat pel conseller competent en matèria de medi ambient, pot ser un membre del Consell de Participació o bé una persona al servei de les administracions autonòmica o local, i en aquest cas assistirà a les reunions amb veu però sense dret de vot.
7. El funcionament intern del Consell de Participació es regirà per un reglament de funcionament que aprovarà el mateix Consell, la proposta del qual serà redactada pel secretari.
8. Per al correcte exercici de les comeses, el Consell de Participació pot organitzar-se en les comissions que siguen necessàries. Amb caràcter permanent o temporal, aquestes comissions poden exercir per delegació del Consell, a qui donaran compte de les activitats, determinades funcions d'informe, proposta, assessorament i seguiment sobre matèries concretes de la gestió del monument natural.
Article 7. Finançament del monument natural
Per a la gestió del monument natural el Consell habilitarà els crèdits oportuns, sense perjudici de les aportacions materials de què puguen disposar els ajuntaments implicats i altres administracions o entitats, tant públiques com privades, interessades a col·laborar en aquesta gestió.
Article 8. Règim d'infraccions i sancions
El règim jurídic sancionador en l'àmbit del monument natural serà l'establit genèricament en els articles 52 a 60 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller competent en matèria de medi ambient perquè, en el marc de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i el desenvolupament del present decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 13 d'abril de 2007
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Territori i Habitatge
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS


linea