diari

ORDRE de 21 d'octubre de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla rector d'ús i gestió del parc natural de la Serra Calderona. [2004/X10891]

(DOGV núm. 4874 de 02.11.2004) Ref. Base de dades 4885/2004

ORDRE de 21 d'octubre de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla rector d'ús i gestió del parc natural de la Serra Calderona. [2004/X10891]
El Parc Natural de la Serra Calderona és un dels espais protegits més emblemàtics de la Comunitat Valenciana, i comprén unes 18.079 hectàrees entre les províncies de Castelló i València. Afecta territorialment els municipis d'Altura, Segorbe, Albalat dels Tarongers, Algímia d'Alfara, Estivella, Gátova, Gilet, Marines, Náquera, Olocau, Sagunt, Segart, Serra i Torres Torres.
La seua proximitat a l'àmbit metropolità de la ciutat de València l'han convertit en un dels parcs més visitats per la ciutadania a la Comunitat Valenciana, alhora que gradualment s'han reconegut i divulgat els seus valors com a àrea natural d'excepcional valor en un entorn de ràpid creixement urbà.
Els valors ambientals, paisatgístics i patrimonials d'aquest espai tenen suport en el seu variat substrat geològic i geomorfològic, fins i tot amb una singular representació de molt antics i escassos materials d'edat paleozoica, la qual cosa determina una alternança de materials calcaris i silicis que confereix als distints hàbitats un ampli ventall de condicions ambientals, òptimes per al desenvolupament d'una variada i interessant flora i fauna. En particular, la serra és un dels últims reductes de sureda (Quercus suber) del litoral mediterrani espanyol, vegetació ací molt peculiar en desenvolupar-se en condicions microclimàtiques de sequedat un poc anòmales per a l'espècie.
Malgrat la declaració com a parc natural, la posterior inclusió en la Llista de llocs d'interés comunitari aprovada pel Consell el 1999, i la seua consideració com a zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA), són molts els factors impactants que han continuat manifestant-se en aquest espai. Hi destaquen els devastadors incendis forestals i, en particular, l'ocorregut l'estiu de 2004, quan van cremar més de 700 hectàrees de forest entre els municipis de Segart, Náquera i Serra.
El PRUG s'elabora dins del marc normatiu establit pel vigent Pla d'ordenació dels recursos naturals de la serra Calderona, aprovat mitjançant el Decret 77/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, que ha sigut fins ara l'instrument bàsic per a l'ordenació d'activitats en el parc i la seua àrea d'influència. Aquest pla d'ordenació estableix, en l'article 110, les directrius específiques per a l'elaboració del PRUG en l'àmbit de l'espai protegit. Per la seua banda la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, determina el contingut mínim que haurà de tenir el PRUG en els seus aspectes tècnics, com també el mecanisme administratiu de la seua tramitació.
En conseqüència,
ORDENE
Article 1
S'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla rector d'ús i gestió de la serra Calderona, l'àmbit territorial del qual figura com annex a la present ordre. Aquest àmbit té una extensió de 18.079 hectàrees, i comprén una part dels municipis d'Altura, Segorbe, Albalat dels Tarongers, Algímia d'Alfara, Estivella, Gátova, Gilet, Marines, Náquera, Olocau, Sagunt, Segart, Serra i Torres Torres.
Aquest procediment s'inicia conforme al que estableixen els articles 37 a 41 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, i en l'article 5 del Decret 10/2002, de 15 de gener, del Govern Valencià, de declaració del Parc Natural de la Serra Calderona, com també en les disposicions al respecte contingudes en el Pla d'ordenació dels recursos naturals de la serra Calderona, aprovat mitjançant el Decret 77/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià.
Article 2
De conformitat amb el que disposa l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, dins de l'àmbit del Parc Natural de la Serra Calderona les administracions competents no podran atorgar autoritzacions, llicències o concessions que habiliten per a la realització d'actes de transformació de la realitat física i biològica sense que hi haja, amb caràcter previ, informe favorable de la Conselleria de Territori i Habitatge. Aquest informe serà de caràcter preceptiu i vinculant, i haurà de ser emés per l'administració actuant en el termini màxim de 90 dies.
Les mesures cautelars a què fa referència l'anterior apartat 1, de conformitat així mateix amb l'esmentat article 28 de la Llei 11/1994, tindran una vigència màxima de tres anys i podran ser complementades i especificades, per a un millor compliment dels objectius del Pla rector d'ús i gestió, mitjançant un acord del Consell de la Generalitat, a proposta del conseller de Territori i Habitatge.
Article 3
Es faculta la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge per a realitzar les actuacions tendents a la redacció i aprovació del PRUG del Parc Natural de la Serra Calderona, mitjançant la tramitació de l'oportú expedient administratiu conforme al procediment legal previst.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 21 d'octubre de 2004
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea