diari

ACORD de 29 d'octubre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars vigents en l'àmbit territorial del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra Calderona, durant la tramitació d'aquest. [2004/A11067]

(DOGV núm. 4874 de 02.11.2004) Ref. Base de dades 4886/2004

ACORD de 29 d'octubre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars vigents en l'àmbit territorial del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra Calderona, durant la tramitació d'aquest. [2004/A11067]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 29 d'octubre de 2004, va adoptar l'acord següent:
Per Ordre de data 21 d'octubre de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, es va acordar la iniciació del procediment d'elaboració i aprovació del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra Calderona.
Mentre culmina el procediment administratiu tendent a l'aprovació d'aquest pla, cal assegurar que, en l'àmbit territorial afectat, no puguen realitzar-se accions que modifiquen o deterioren substancialment, de forma irreversible, la realitat territorial i mediambiental, l'ordenació i la gestió de la qual són objecte del pla, de conformitat amb el que estableix en matèria de protecció preventiva l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Per aquesta raó, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer
En l'àmbit territorial afectat pel procediment d'elaboració i aprovació del Pla Rector d'Ús i Gestió de la Serra Calderona regiran, durant el període transitori des de l'inici del procediment fins a l'aprovació d'aquest pla pel Consell de la Generalitat, les mesures cautelars establides amb caràcter genèric per l'article 28, apartat 1.a) de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Segon
1. A partir de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, quedaran sotmeses a informe previ, preceptiu i vinculant, de la Conselleria de Territori i Habitatge, les autoritzacions, llicències i qualsevol tipus de procediment administratiu previst en l'article 28, apartat 1, lletres b) a f), que afecten l'àmbit territorial establit en l'Ordre de 21 d'octubre de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es va acordar iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla Rector d'Ús i Gestió de la Serra Calderona.
2. Aquestes mesures cautelars no afectaran els procediments administratius en matèria de planificació urbanística, edificació, dotació d'infraestructures, gestió dels recursos naturals renovables i avaluació d'impacte ambiental que, en el moment de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'esmentada ordre, es troben en tramitació, els quals s'ajustaran, exclusivament, als requisits i condicionants ambientals establits en les respectives legislacions sectorials.
Tercer
Les mesures cautelars a què es refereix el present acord estaran vigents fins a l'aprovació del corresponent Pla Rector d'Ús i Gestió, sense que, en cap cas, la vigència d'aquestes puga superar els tres anys.
Quart
El present acord tindrà efectes des del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 29 d'octubre de 2004
La consellera secretària del Consell de la Generalitat, per substitució,

linea