diari

ACORD de 5 de novembre de 2002, del Govern Valencià, pel qual es declara paratge natural municipal l'enclavament denominat La Dehesa, al terme municipal de Soneja. [2002/F12128]

(DOGV núm. 4374 de 08.11.2002) Ref. Base de dades 4918/2002

ACORD de 5 de novembre de 2002, del Govern Valencià, pel qual es declara paratge natural municipal l'enclavament denominat La Dehesa, al terme municipal de Soneja. [2002/F12128]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 5 de novembre de 2002, va adoptar l'acord següent:
El paratge natural municipal La Dehesa es localitza al terme municipal de Soneja, a la província de Castelló.
Este enclavament destaca principalment per la seua litologia silícia, amb una vegetació on destaquen les formacions compostes per sureres, per la presència d'una llacuna endorreica de naturalesa silícia en una zona de muntanya, única d'estes característiques a la Comunitat Valenciana, i per la integració dels cultius tradicionals de secà en este sistema natural, que s'ha traduït en un augment d'hàbitats i de qualitat del paisatge. També s'ha de ressaltar el patrimoni cultural que té el paratge, amb la presència de sis jaciments arqueològics del paleolític, de l'edat del bronze i d'època ibèrica.
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament de Soneja, la Generalitat Valenciana, en exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció dels valors naturals de l'espai esmentat.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada paratge natural municipal, que es regula posteriorment pel Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Govern Valencià, que s'adapta a les característiques d'este enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, en vista de la bellesa i interés d'este, una vegada complits els tràmits previstos en el Decret 109/1998, de 29 de juliol, i a proposta del conseller de Medi Ambient, el Govern Valencià
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara paratge natural municipal la zona denominada La Dehesa, i s'estableix per a este un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. En raó de l'interés ecològic, geomorfològic, cultural i paisatgístic del paratge natural municipal, el dit règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals i els cultius tradicionals, i no s'hi admet cap ús o activitat, inclosos els tradicionals, que pose en perill la conservació dels valors que en van motivar la seua declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El paratge natural municipal es localitza al terme municipal de Soneja, a la província de Castelló, amb una superfície de 581 hectàrees, i figura la seua delimitació descriptiva i gràfica en els annexos I i II del present acord, respectivament.
2. Qualsevol modificació del que estableix esta disposició haurà de ser aprovada per acord del Govern Valencià.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i gestió del paratge natural municipal correspon a l'Ajuntament de Soneja. No obstant això, la gestió de l'àrea del paratge natural municipal inclòs en el Catàleg de Zones Humides estarà supeditada a les disposicions establides en el citat catàleg.
2. La Direcció General de Planificació i Gestió del Medi designarà un tècnic dels Servici Territorials de Castelló, de la Conselleria de Medi Ambient, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del paratge natural municipal.
3. El pla especial de protecció del paratge natural municipal podrà definir mecanismes de participació de la Diputació de Castelló o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
Quart. Règim de protecció
1. Amb caràcter general, podran continuar realitzant-se les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven esta declaració i la seua inclusió en el Catàleg de Zones Humides, d'acord amb les seues regulacions específiques i allò que ha establit este acord i la normativa que el desenvolupe.
2. Els aprofitaments forestals arreplegats en l'article 30, del capítol IV, de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana, es podran continuar realitzant, d'acord amb les disposicions establides en la citada Llei Forestal, després de l'informe previ de l'Ajuntament de Soneja.
3. En l'àmbit del paratge natural municipal regiran les següents disposicions de caràcter general:
a) Les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, ecològics, paisatgístics, naturals i culturals del paratge natural municipal, avaluant amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a este.
b) Queden prohibides en l'àmbit de l'espai protegit totes aquelles activitats extractives i mineres.
c) Es prohibeix en l'àmbit de l'espai protegit la recol·lecció, la tala o el desarrelament de les espècies vegetals (exceptuant les susceptibles d'aprofitament forestal), com també la recol·lecció de les espècies de fauna, excepte en aquells casos amb finalitat científica, educativa o conservacionista, després dels informes previs de la Conselleria de Medi Ambient i de la Junta de Protecció, i autorització de l'Ajuntament de Soneja.
d) En aquelles àrees en què, per les seues especials característiques, el pla especial de protecció establisca limitacions a l'accés lliure de visitants a fi de preservar la flora, fauna i geologia del paratge natural municipal, únicament s'hi podrà accedir per a la realització d'activitats relacionades amb la gestió de l'espai o amb treballs d'investigació científica, previ informe de la Junta de Protecció, i autorització de l'Ajuntament de Soneja.
e) No es permetrà la instal·lació d'elements artificials de caràcter permanent que limiten el camp visual, trenquen l'harmonia del paisatge o desfiguren les seues perspectives, excepte en casos excepcionals o quan vinga imposat per la normal realització de les activitats autoritzades, sempre que es garantisca la minimització dels efectes sobre la naturalesa i el paisatge.
f) En tant no siga aprovat el pla especial de protecció, tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte no previst en els apartats anteriors i que, sent capaç d'afectar als valors naturals de l'espai, pretenga realitzar-se en l'àmbit d'este, haurà de tenir l'informe de l'Ajuntament de Soneja. El pla especial de protecció establirà les activitats autoritzades i definirà aquelles que hauran de ser objecte d'autorització especial per part de l'Ajuntament de Soneja, en tot cas recollirà, com a mínim, les disposicions del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana per a l'àrea del paratge natural municipal inclòs en el citat catàleg.
Cinqué. Pla especial de protecció
1. La redacció i l'aprovació inicial del pla especial es realitzarà en el termini de dos anys des de la declaració del paratge natural municipal de La Dehesa. Transcorregut este termini, la Conselleria de Medi Ambient podrà subrogar-se en les competències municipals.
2. El pla especial de protecció del paratge natural municipal de La Dehesa, d'acord amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Govern de Valencià, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat Valenciana i els municipis per a la seua gestió, contindrà, almenys, les determinacions següents que, en conjunt, suposaran l'àmbit d'actuació en què es desenvoluparan els pressuposts i actuacions anuals del paratge natural municipal:
a) Delimitació i àmbit territorial.
b) Règim de protecció de l'espai natural protegit.
c) Regulació d'usos i activitats.
d) Normes relatives a l'ús públic.
e) Programa economicofinancer.
3. Efectes: el pla especial de protecció serà vinculant tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Junta de Protecció del paratge natural municipal
1. Es crea la Junta de Protecció del paratge natural municipal de La Dehesa com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. La Junta de Protecció estarà composta per:
a) Tres representants elegits per l'Ajuntament de Soneja, un dels quals actuarà com a secretari de la Junta de Protecció.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal.
c) Un representant dels agricultors i ramaders propietaris dels predis existents en l'interior del paratge natural municipal.
d) Un representant de les associacions conservacionistes i defensa de la naturalesa vinculades a l'àrea.
e) Un representant de les associacions de caçadors vinculades a l'àrea.
f) Un representant de la Diputació Provincial de Castelló.
g) Un representant de les universitats de la província de Castelló.
h) Un representant de la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi en els Servicis Territorials de Castelló, de la Conselleria de Medi Ambient.
i) El president de la Junta de Protecció.
3. La Junta de Protecció es constituirà en el termini de sis mesos i es reunirà, almenys, dues vegades a l'any.
4. Seran funcions de la Junta de Protecció:
a) Emetre informe sobre el pressupost de gestió del paratge natural municipal.
b) Emetre informe de la modificació o revisió dels instruments d'ordenació del paratge natural municipal.
c) Emetre informe del programa de gestió.
d) Emissió d'informes preceptius per als que es preveja expressament la participació de l'òrgan col·legiat.
e) Elaborar la proposta d'actuacions i iniciatives tendents a la consecució dels fins del paratge natural municipal, incloent els de difusió i informació dels valors d'este, com també dels programes de formació i educació ambiental.
f) Emetre informe de la memòria anual d'activitats i resultats.
5. El president de la Junta de Protecció serà nomenat per l'Ajuntament de Soneja.
6. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació de la Junta de Protecció, s'aprovaran unes normes internes de funcionament.
Seté. Mitjans econòmics
1. L'Ajuntament de Soneja habilitarà en els seus pressuposts els crèdits necessaris per a la correcta gestió del paratge natural municipal.
2. La Conselleria de Medi Ambient habilitarà una línia específica, establint els crèdits necessaris, per a col·laborar en la gestió del paratge natural municipal, d'acord amb el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Govern de Valencià, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat Valenciana i els municipis per a la seua gestió, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar al manteniment del paratge natural municipal.
Vuité. Règim de sancions
1. La inobservança o infracció de la normativa aplicable al paratge natural municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i la resta de legislació sectorial que se li aplique, sense perjudici del que disposa el codi penal.
2. Els infractors estaran obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i a restituir els llocs i elements alterats a la seua situació inicial.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
En tant no s'aprove el pla especial de protecció, la Conselleria de Medi Ambient i l'Ajuntament de Soneja tindran un especial control i seguiment d'aquelles actuacions i projectes que afecten a l'objecte del present acord.
Segona
En tant no s'aprove el pla especial de protecció, qualsevol revisió del planejament urbanístic que afecte terrenys inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal, incorporarà les disposicions de protecció establides en el present acord i en el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el conseller de Medi Ambient perquè, en el marc de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i desenvolupament d'este acord.
Segona
El present acord entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 5 de novembre de 2002
El vicepresident i secretari del Govern Valencià,
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO
Annex I
Delimitació del paratge natural municipal de La Dehesa
L'àmbit territorial del paratge natural municipal es localitza en el polígon número 15 del cadastre de rústica revisat el 1991.
Els límits són:
– Al nord, els termes municipals d'Azuébar i Chóvar.
– A l'est, el terme municipal d'Alfondeguilla.
– Al sud, els termes municipals d'Algar del Palancia i Sagunt.

linea