diari

ACORD de 30 de setembre de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual declara paratge natural municipal l'enclavament denominat la Pilarica-Serra de Callosa al terme municipal de Callosa de Segura. [2005/10904]

(DOGV núm. 5107 de 05.10.2005) Ref. Base de dades 4974/2005

ACORD de 30 de setembre de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual declara paratge natural municipal l'enclavament denominat la Pilarica-Serra de Callosa al terme municipal de Callosa de Segura. [2005/10904]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 30 de setembre de 2005, va adoptar l'acord següent:
L'àmbit territorial del paratge denominat la Pilarica-Serra de Callosa comprén terrenys que pertanyen al municipi de Callosa de Segura, a la comarca del Baix Segura.
La zona proposada, de 143,44 hectàrees d'extensió, posseïx indubtables mèrits per a la declaració com a paratge natural municipal, i reunix valors ecològics, paisatgístics, científics i recreatius que en justifiquen la declaració.
La protecció de la Pilarica-Serra de Callosa es justifica no solament per la preservació dels ecosistemes i els valors naturals que hi existixen, sinó que també es troba justificada per l'alt valor simbòlic que este paratge té per als habitants de Callosa de Segura.
El paratge es troba situat en el vessant sud-est de la serra de Callosa. La serra de Callosa, juntament amb la seua veïna, la serra d'Orihuela, constituïxen dos impressionants moles calcàries que s'eleven bruscament al mig de l'extensa plana del Baix Segura. La serra de Callosa que aconsegueix la seua màxima elevació, 572 m, en el pic de l'Àguila, posseïx un relleu molt accidentat, caracteritzat per grans desnivells, forts pendents, molt descarnats per l'efecte dels processos erosius, i sobretot per la presència de grans farallons rocosos i barrancs profunds i rambles.
Geològicament, estes serres formen part del Bètic, estan formades per un tram superior de calcàries i dolomies del Triàsic mitjà-superior i un tram inferior de pissarres atribuïbles al Permotriàsic. La serra de Callosa es presenta emmarcada per dos falles ortogonals, una situada a l'est i de direcció nord-oest–sud-est i una altra a l'oest de direcció sud-oest–nord-est.
La vegetació del paratge està condicionada per l'aridesa del clima. El Baix Segura és un territori d'ombroclima semiàrid, la qual cosa unit a com és d'abrupte el relleu de la serra de Callosa i a l'acció de l'home conduïxen a un predomini de les formacions de matoll, amb pràcticament absència de cobertura arbòria. Així, trobem les formacions denominades cornicals, dominades per la periploca (Periploca laevigata, subespècie angustifolia) i per la bufera arbustiva (Withania frutescens), que són arbusts de port elevat i que dominen en els pendents rocosos, secs i més assolejats de la serra de Callosa. Cal destacar així mateix la vegetació casmofítica que apareix en els pendents rocosos, àmpliament representada en la serra de Callosa, representada per l'associació Centaureo-Sideritis glauca, de caràcter endèmic, ja que es localitza únicament en les serres de Callosa, Orihuela i el Cantón, destacant les espècies Centaurea saxicola, subespècie saxicola; Sideritis glauca; Genista valentina, subespècie murcica, i Lafuentea rotundifolia.
Cal citar també les formacions d'espinar mediterrani alacantí, que apareix a les zones de major humitat i on la potència del sòl és un poc major. Es troba en estos enclavaments una vegetació de transició a màquies semiàrides, amb espècies com l'arçot, el margalló, l'arraià, l'ullastre o el llentiscle, acompanyades per lianes com la rogeta o l'arítjol i algunes espècies rares com la Clematis cirrhosa o el Carthamus arborescens. Finalment cal referir-se a l'única formació arbòria existent al paratge. Es tracta d'una repoblació de pi blanc realitzada en 1957 i l'objectiu de la qual era fer front als problemes d'erosió a la serra de Callosa.
Quant a la fauna, les aus són el grup millor representat, destacant la presència de l'àguila cuabarrada o perdiguera (Hieraetus fasciatus), espècie greument amenaçada i que nidifica a la zona, el duc (Bubo bubo), el mussol banyut (Asio otus), el xoriguer comú (Falco tinnunculus), l'esparver (Accipiter nisus) i el falcó pelegrí (Falco peregrinus). En les formacions de cornical alberguen aus rares com el pinsà trompeter (Bucanetes githagineus) i el gaig blau (Coracias garrulus).
Entre els mamífers cal destacar la presència del gat salvatge (Felis sylvestris).
El valor paisatgístic d'este enclavament és molt alt, perquè constituïx una referència visual per a tot l'entorn de la comarca, i és un element fonamental en la conformació del paisatge de la zona. Les parts altes de la serra de Callosa oferixen magnífiques vistes dels territoris circumdants.
Pel que fa al patrimoni històric en l'àmbit del paratge s'inclouen elements patrimonials d'alt valor com el castell de Callosa de Segura, islàmic del segle X, encara que va romandre funcional fins al XVI i que està declarat bé d'interés cultural; el jaciment del Barranco del Diablo, d'època tardoromana (s. IV-VIII d.C.); l'aljub islàmic de la Casica de la Tía Ana i l'important jaciment de Laderas del Castillo. Este poblat necròpolis s'inscriu en el període Argàric (1.800-1.000 a.C.) i ha produït gran quantitat de material arqueològic de gran interés, sobretot ceràmica. Cal destacar també la Cueva del Ojo de San Bruno, utilitzada com a lloc de soterrament en l'època del Calcolític (3.000-2.000 a.C.).
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament de Callosa de Segura, la Generalitat, en l'exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals de l'espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, establix la figura de protecció denominada paratge natural municipal, que es regula posteriorment pel Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, que s'adapta a les característiques d'este enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, segons els valors naturals i interés d'este, de l'interés de l'Ajuntament de Callosa de Segura, i després de complir-se els tràmits previstos en el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara paratge natural municipal la zona denominada la Pilarica-Serra de Callosa, al terme municipal de Callosa de Segura, i s'establix per a este un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. Per raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del paratge natural municipal, este règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'admet ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que motiven la seua declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El paratge natural municipal es localitza al terme municipal de Callosa de Segura i figura la seua delimitació descriptiva i gràfica en els annexos I i II del present acord, respectivament.
2. En cas de discrepància entre la delimitació descriptiva i la delimitació gràfica, prevaldrà la primera d'estes.
3. No es considerarà revisió l'alteració dels límits que puga introduir el planejament urbanístic que s'aprove amb posterioritat, sempre que la dita alteració supose un augment de les condicions de protecció o un increment de la superfície protegida.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i gestió del paratge natural municipal correspon a l'Ajuntament de Callosa de Segura.
2. La direcció general amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels serveis territorials d'Alacant de la Conselleria de Territori i Habitatge, qui prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del paratge natural municipal.
3. El Pla Especial de Protecció del paratge natural municipal podrà definir mecanismes de participació de la Diputació Provincial d'Alacant o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
Quart. Règim de protecció
Amb caràcter general, podran continuar portant a terme les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven esta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i allò que ha establit el present acord i el corresponent Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal de la Pilarica-Serra de Callosa.
En l'àmbit del paratge natural municipal les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, paisatgístics i naturals del paratge natural municipal, i s'avaluaran amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a este.
Cinqué. Pla especial de protecció
1. Per raó del que establix l'article 7 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals, s'aprova el Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal de la Pilarica-Serra de Callosa al terme municipal de Callosa de Segura.
2. En l'annex III d'este acord s'inclou la part dispositiva del Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal de la Pilarica-Serra de Callosa.
3. Les disposicions del pla especial de protecció seran vinculants tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del paratge natural municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal de la Pilarica-Serra de Callosa, com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà format per:
a) Dos representants triats per l'Ajuntament de Callosa de Segura, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal, diferent de l'Ajuntament de Callosa de Segura. En cas que no existisca o renuncie a la participació, se sumarà este lloc a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la direcció general amb competències en espais naturals protegits en els serveis territorials d'Alacant de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.
L'ajuntament podrà proposar la modificació de la composició del Consell de Participació per a donar cabuda a altres representants de col·lectius amb interessos en el paratge natural municipal. La modificació de la composició del Consell de Participació ha de ser aprovada per Acord del Consell de la Generalitat.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal de la Pilarica-Serra de Callosa es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració d'este.
Seran funcions d'este òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament de Callosa de Segura d'entre els membres del Consell de Participació.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació, este elaborarà i aprovarà un reglament intern de funcionament.
Seté. Mitjans econòmics
1. L'Ajuntament de Callosa de Segura habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del paratge natural municipal.
2. La Conselleria de Territori i Habitatge participarà en el finançament del paratge natural municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar altres entitats públiques o privades que puguen tindre interés a coadjuvar al manteniment del paratge natural municipal.
Huité. Règim de sancions
El règim sancionador en la matèria regulada en el present acord, serà l'establit en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de l'exigible en via penal, civil o de qualsevol altre ordre en què puga incórrer.
Nové. Execució i portada a terme
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en el marc de les seues competències, dicte el que és necessari per a l'execució i la portada a terme del present acord.
Desé. Efectes i revisió
1. El present acord produirà efectes a partir del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Qualsevol modificació del que establix el present acord ha de ser aprovat al seu torn per acord del Consell de la Generalitat, i han de seguir-se en este cas els mateixos tràmits.
Contra el present acord, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent a la publicació d'este acord, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant el Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 30 de setembre de 2005.
La consellera secretària del Consell de la Generalitat, per substitució,
GEMA AMOR PÉREZ
ANNEX I
Delimitació del Paratge Natural Municipal de la Pilarica-Serra de Callosa
1. L'àmbit territorial del paratge queda definit per les següents parcel·les cadastrals del terme municipal de Callosa de Segura:
– La part de la parcel·la 6 del polígon 13, classificada pel Pla General d'Ordenació Urbana com a sòl no urbanitzable protegit-serra.
– Parcel·la 3 del polígon 13.
– La part de la parcel·la 9001 del polígon 13 que comprén l'Aula de la Natura i Zona Recreativa de la Cueva Ahumada.
2. Els límits del paratge natural municipal són els següents:
– Nord: límit amb el terme municipal de Cox.
– Est: part de la parcel·la 6 del polígon 13 i les parcel·les 4 i 5 del polígon 13.
– Sud: parcel·les 1, 5 i part de les parcel·les 6 i 9001 del polígon 13.
– Oest: límit amb els termes municipals de Cox i Redován.
3. Delimitació geogràfica.
El paratge queda delimitat per un polígon, els vèrtexs del qual amb les seues corresponents coordenades, que consideren el sistema de referència European Datum 1950 (ED 50) i el sistema cartogràfic UTM (fus 30 N), s'inclouen en un arxiu que es troba a disposició de qui desitge consultar-ho en les dependències de la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial.
4. La superfície total del paratge és de 143,44 hectàrees.
ANNEX II
DELIMITACIÓ GRÀFICA
ANNEX III
Part dispositiva del Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal de la Pilarica-Serra de Segura, al terme municipal de Callosa de Segura
TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Naturalesa del pla
El present pla especial, es redacta a l'empara de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. Constituïx, per tant, un dels plans especials previstos en els articles 86 i següents del Reglament de Planejament de la Comunitat Valenciana aprovat per mitjà del Decret 201/1998, de 15 de desembre, del Consell de la Generalitat.
Article 2. Finalitat
L'objectiu genèric pel qual es redacta este pla especial és l'establiment de les mesures necessàries per a garantir la protecció del paratge de la Pilarica-Serra de Callosa, per raó de la conservació i la millora de la fauna i la flora, com també de les singularitats geològiques, paisatgístiques i culturals que presenta. El pla especial constituïx, per tant, el marc que regularà el règim de l'espai natural, els usos i activitats i l'ús públic d'este.
Article 3. Àmbit
L'àmbit territorial del paratge queda definit per les següents parcel·les cadastrals del terme municipal de Callosa de Segura:
– La part de la parcel·la 6 del polígon 13 classificada pel Pla General d'Ordenació Urbana com a sòl no urbanitzable protegit-serra.
– Parcel·la 3 del polígon 13.
– La part de la parcel·la 9001 del polígon 13 que comprén l'Aula de la Natura i Zona Recreativa de la Cueva Ahumada.
La superfície total del paratge és de 143,44 hectàrees.
Els límits del paratge natural municipal són els següents:
– Nord: límit amb terme municipal de Cox.
– Est: part de la parcel·la 6 del polígon 13 i les parcel·les 4 i 5 del polígon 13.
– Sud: parcel·les 1, 5 i part de les parcel·les 6 i 9001 del polígon 13.
– Oest: límit amb els termes municipals de Cox i Redován.
Article 4. Efectes
1. De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, el pla especial s'ajustarà al que preveu la legislació urbanística.
2. Les determinacions d'este pla s'aplicaran directament, amb caràcter subsidiari, quan el planejament urbanístic municipal no continga les determinacions oportunes i detallades per a la protecció dels valors naturals presents en l'àmbit d'aplicació del pla especial.
3. El planejament municipal que s'aprove amb posterioritat a l'entrada en vigor d'este pla ha d'ajustar-se a les determinacions protectores contingudes en este, les classificacions i qualificacions del sòl s'assignaran d'acord amb les normes i criteris ací establits, de manera que es respecten les limitacions d'ús imposades pel pla especial.
4. Quan la informació detallada elaborada per a la redacció del planejament municipal resulte discrepant entre els documents d'este pla i la realitat existent, s'aplicarà la normativa que millor s'ajuste a la realitat, excepte en el cas que la dita discrepància es dega a accions o intervencions produïdes amb posterioritat a l'aprovació d'este pla, i en este cas s'aplicaran les determinacions d'este i s'exigirà l'adopció de les mesures necessàries per a restituir el terreny a l'estat mostrat en el pla especial.
5. Les determinacions d'este pla s'entendran sense perjudici de les contingudes en les legislacions sectorials i en particular de les normes, reglaments o plans que s'aproven per a portar a terme i complir la finalitat protectora d'este pla. En el cas que la normativa continguda en este pla resulte més detallada o protectora, s'aplicarà esta amb preferència sobre la continguda en la legislació sectorial, sempre que no estiga en contradicció amb la finalitat d'esta. En tot cas, l'aprofitament urbanístic dels terrenys es realitzarà d'acord amb les previsions d'este pla especial.
6. L'establiment de zones de protecció i categories de sòls o activitats es realitzarà únicament als efectes protectors d'este pla, sense que això pressupose l'existència d'altres consideracions urbanístiques o d'ordenació territorial. Les normes o recomanacions contingudes en este pla constituïxen un element més que s'ha de tindre en compte a l'hora de procedir a l'ordenació integral del territori per mitjà del corresponent planejament general.
Article 5. Tramitació, vigència i revisió
1. El pla especial es tramitarà d'acord amb l'article 43 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, que remet per a la seua tramitació a la legislació urbanística, es requerix l'estimació d'impacte ambiental positiva per part de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. Les determinacions del pla especial entraran en vigor a partir del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i seguiran vigents fins que no es revise el pla, per haver canviat molt les circumstàncies o els criteris que han determinat la seua aprovació.
3. No es considerarà revisió del pla l'alteració dels límits de les zones de protecció assenyalades en este que puga introduir el planejament urbanístic que s'aprove amb posterioritat, sempre que la dita alteració supose un augment de les condicions de protecció o un increment de la superfície protegida.
4. La revisió o la modificació de les determinacions del pla podran realitzar-se en qualsevol moment seguint els mateixos tràmits que s'han seguit per a la seua aprovació.
Article 6. Contingut
Normativa.
La normativa del present pla es dividix en dos grans apartats:
– El primer, es troba dedicat a l'establiment de normes generals per a la protecció de recursos generals i per a la regulació de determinades activitats que incidixen en el medi natural.
– El segon, es dedica a l'establiment de normes específiques per a la protecció d'espais determinats segons els valors que contenen.
2. Normes per a la gestió.
3. Mecanismes de finançament.
4. Règim sancionador.
Article 7. Interpretació
1. En la interpretació d'este pla especial ha d'atendre's el que resulte de la seua consideració com un tot unitari, utilitzant sempre la memòria informativa i justificativa com a document en què es contenen els criteris i principis que han orientat la redacció del pla.
2. En el cas de conflicte entre les normes de protecció i els documents gràfics del pla, prevaldran les primeres, excepte quan la interpretació derivada dels plans estiga recolzada també per la memòria de tal manera que es faça patent l'existència d'algun error material en les normes.
3. En l'aplicació d'este pla prevaldrà aquella interpretació que comporte un major grau de protecció dels valors naturals de l'àmbit del pla.
Article 8. Règim d'avaluació d'impactes ambientals
Els projectes, obres i activitats que es realitzen o implanten en l'àmbit territorial del paratge se sotmetran al règim d'avaluació ambiental establit en la legislació sectorial autonòmica valenciana sobre avaluació de l'impacte ambiental.
Article 9. Autoritzacions i informes previs
1. La present normativa específica, en les seues normes generals i normes particulars, les actuacions, plans i projectes l'execució de les quals requerix autorització especial de l'Ajuntament i aquells que requerixen informe vinculant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. Les autoritzacions anteriors s'atorgaran sense perjuí de l'obligació d'obtindre les llicències o autoritzacions que siguen aplicables amb caràcter sectorial a determinades activitats, com també en concordança amb el que establix la present normativa.
TÍTOL II
Normes generals de regulació d'usos i activitats
CAPÍTOL I
Normes sobre protecció de recursos de domini públic
SECCIÓ PRIMERA
Protecció de recursos hidrològics
Article 10. Qualitat de l'aigua
Amb caràcter general, queden prohibits aquells usos i activitats que contribuïsquen a deteriorar la qualitat de les aigües, com també aquelles actuacions, obres i infraestructures que puguen dificultar el flux hídric o suponen, manifestament, un maneig abusiu d'este i dels seus recursos naturals.
Article 11. Llits, riberes i marges dels cursos d'aigua
1. Es mantindran les condicions naturals dels llits, no es podent-se realitzar en cap cas la canalització o el dragatge.
2. A la zona de domini públic hidràulic, com també en els marges inclosos en les zones de servitud i de policia definides en la Llei d'Aigües, es conservarà la vegetació de ribera, i no es permetrà la transformació a cultiu dels terrenys actualment erms o destinats a usos forestals. Es permetran tasques de neteja i desbrossament selectives quan existisca risc per a la seguretat de les persones o els béns en cas d'avinguda.
3. Es prohibix l'ocupació del domini públic hidràulic i de la zona de servitud per instal·lacions o construccions de qualsevol tipus, permanents o temporals; com també l'extracció d'àrids, excepte en aquells casos necessaris per a obres autoritzades de condicionament o neteja dels llits.
Article 12. Protecció d'aigües subterrànies
1. Queda prohibit l'establiment de pous, rases, galeries o qualsevol dispositiu destinat a facilitar que el terreny absorbisca aigües residuals que puguen produir, per la seua toxicitat o per la seua composició química i bacteriològica, la contaminació de les aigües superficials o profundes.
2. La construcció de fosses sèptiques per al sanejament d'edificacions o zones d'ús públic només podrà ser autoritzada quan es donen suficients garanties que no suposen cap risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
Article 13. Abocaments
1. En aplicació de l'article 100 de la Llei d'Aigües es prohibix, amb caràcter general, l'abocament directe o indirecte en un llit públic, canal de reg, o aqüífer subterrani, d'aigües residuals la composició química o contaminació bacteriològica de les quals puguen impurificar les aigües amb danys per a la salut pública o per als aprofitaments inferiors, tant comuns com especials.
2. Es prohibix l'abocament sense depurar, directe o indirecte, d'aigües residuals, com també l'abocament o el depòsit permanent o temporal de qualsevol tipus de residus sòlid, runes o substàncies, qualsevol que siga la seua naturalesa, que constituïsquen o puguen constituir un perill de contaminació de les aigües o degradació del seu entorn; excepte en els casos de neteja d'acord amb el que preveu l'article 49 del Reglament del Domini Públic Hidràulic.
3. Per a la concessió de llicència urbanística relacionada amb qualsevol activitat que puga generar abocaments de qualsevol naturalesa, s'exigirà la justificació del tractament que han de donar-se a estos per a evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies. El tractament d'aigües residuals ha de ser tal que s'ajuste a les condicions de qualitat exigides per als usos a què serà destinada; en tot cas, les aigües resultants no podran superar els límits establits en la legislació sectorial.
4. L'efectivitat de la llicència quedarà condicionada en tot cas a l'obtenció i la validesa posterior de l'autorització d'abocament.
Article 14. Captacions d'aigua
Queden prohibides les obertures de nous pous o captacions d'aigua dins de l'àmbit del pla especial, excepte les destinades a satisfer les necessitats derivades de les infraestructures d'ús públic, sempre que esta es justifique com l'única via de proveïment possible. En tot cas, han d'efectuar-se de manera que no provoquen repercussions negatives sobre el sistema hidrològic i la resta dels aprofitaments.
SECCIÓ SEGONA
Protecció de sòls
Article 15. Moviment de terres i extracció d'àrids
1. Els moviments de terres estaran subjectes a l'obtenció prèvia de la llicència urbanística. Queden exceptuades de l'obtenció de llicència les tasques de preparació i condicionament dels sòls relacionades amb l'activitat agrícola, com ara l'anivellació de terrenys i l'arada.
2. Es prohibix l'extracció d'àrids en tot l'àmbit del paratge.
Article 16. Conservació de la coberta vegetal
1. Es consideren prioritàries, en àmbit del pla, totes aquelles actuacions que tendisquen a conservar la coberta vegetal com a mitjà per a evitar els processos erosius.
2. Aquelles actuacions que puguen alterar o perjudicar de manera significativa les condicions de l'espai natural, o de les espècies de flora silvestre existent, requeriran la redacció d'una memòria o projecte d'estes, que serà aprovat per l'ajuntament amb l'informe del Consell de Participació i de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 17. Pràctiques de conservació de sòls
1. Es prohibix la destrucció de bancals i els seus marges, com també les transformacions agrícoles i tasques que posen en perill la seua estabilitat o en suposen l'eliminació.
2. Es cuidarà de l'estabilització i la regeneració dels terrenys situats als vessants, amb terrasses o bancals que hagen deixat de ser conservats o s'abandonen com a sòls agrícoles.
3. Es prohibix, amb caràcter general, la rompuda de terrenys amb vegetació silvestre per a l'establiment de noves àrees de cultiu.
4. Es prohibixen els abancalaments de sòls, excepte en projectes de correcció de talussos.
5. Sempre que la realització d'una obra vaja acompanyada de la generació de talussos per desmunt o terraplé, serà obligatòria la fixació d'estos per mitjà de repoblació vegetal amb espècies pròpies de la zona o elements naturals.
SECCIÓ TERCERA
Protecció de la vegetació silvestre
Article 18. Formacions vegetals
Es consideren formacions vegetals subjectes a les determinacions del present pla totes aquelles no cultivades o resultants de l'activitat agrícola.
Article 19. Tala i recol·lecció
1. Sense perjudici del que disposa l'article 16 d'estes normes, es prohibix la recol·lecció total o parcial de tàxons vegetals per a fins comercials.
2. Es prohibix la tala i la recol·lecció total o parcial de les espècies recollides en els annexos I, II i III de l'Orde de 20 de desembre de 1985, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, sobre protecció d'espècies endèmiques amenaçades.
La recollida de parts o llavors, com també l'extracció de les arrels o altres parts subterrànies, de les plantes silvestres ha de comptar amb l'autorització expressa del Consell de Participació, per motius científics, educatius o de conservació de les espècies de què es tracte.
3. Sense perjudici del que disposa l'apartat 2 este article, es permet la recol·lecció consuetudinària de fruits, llavors plantes silvestres de consum tradicional, com ara bolets, móres, etc., sempre que existisca consentiment del propietari i sense perjudici de les limitacions específiques que la conselleria competent en matèria de medi ambient puga establir quan resulte perjudicial per la seua intensitat o altres causes per a la flora o fauna. En el cas de recol·lecció de plantes silvestres o bolets, queda prohibida l'arrancada de la planta, i ha de recol·lectar-se per mitjà de tallada, i no es permetrà la utilització d'instruments com ara aixades o rastells.
4. L'extracció de fusta o llenya es podrà realitzar, únicament, si respon a algun dels criteris següents:
– Com a resultat de tasques de prevenció d'incendis.
– Com a resultat de mesures fitosanitàries.
– Amb motiu d'estudis científics.
– Per l'eradicació d'espècies al·lòctones invasores.
En cap cas els visitants poden recollir-les lliurement.
Article 20. Regeneració i plantacions
1. Els treballs de regeneració i recuperació de la coberta vegetal tindran per objectiu la formació i la potenciació de les comunitats vegetals naturals característiques de l'àmbit del pla, en els seus distints estadis de desplegament.
2. La gestió forestal dirigirà les seues actuacions a la conservació, la millora i la protecció dels terrenys forestals, i ha d'elaborar-se amb este fi un programa de gestió i millora forestal, el qual regularà els continguts dels projectes d'execució dels tractaments selvícoles en el seu àmbit. La realització de tasques o tractaments selvícoles únicament serà possible quan s'haja redactat el projecte d'execució, el qual ha de ser prèviament informat per l'administració Forestal, tal com preveu l'article 26 de la Llei 3/1993, 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana.
3. Queda prohibida la introducció i la repoblació amb espècies exòtiques, estes són tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga o haja pertangut històricament a la vegetació silvestre de l'àmbit del pla. En les zones actualment enjardinades s'evitarà la invasió de les espècies exòtiques en els espais naturals confrontants.
4. Queda prohibit en l'àmbit del paratge la introducció d'espècies susceptibles de constituir plagues o de generar malalties.
5. És obligatòria l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient per a realitzar qualsevol modificació substancial de l'estructura natural d'una finca forestal (tractaments fitosanitaris, repoblacions, introducció d'espècies, etc.). És necessària la presentació d'un projecte en què s'especifiquen les accions que es pretenen dur a terme i al qual hauran d'ajustar-se els treballs que s'han de realitzar. En tot cas, per a les accions a què es referix este apartat serà necessària la realització d'un seguiment tècnic dels treballs i no podrà utilitzar-se maquinària autopropulsada.
SECCIÓ QUARTA
Protecció de la fauna
Article 21. Destrucció de la fauna silvestre
1. En aplicació de l'article 26.4 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, redactat segons Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests, es prohibixen amb caràcter general les activitats que puguen comportar la destrucció o el deteriorament irreversible de la fauna silvestre, com ara la destrucció dels nius i caus, el tràfic, la manipulació i el comerç de cries, ous i adults.
2. S'ha de respectar, en tot cas, la normativa establida en el Reial Decret 439/1990, de 30 de març, el Reial Decret 1095/1989, de 8 de setembre, i el Decret 32/2004, de 27 de febrer, del Consell de la Generalitat, com també l'altra legislació per la qual es protegixen determinades espècies de fauna.
Article 22. Repoblació o solta d'animals
1. Es prohibix la repoblació i la solta de qualsevol espècie animal exòtica, s'entén per tal tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga o haja pertangut històricament a la fauna de l'àmbit del pla, excepte la utilització d'espècies per al control biològic de plagues que realitze l'administració o ho autoritze esta.
2. En relació amb les espècies autòctones i de conformitat amb el que disposa l'article 5 del Reial Decret 1095/1989, de 8 de setembre, la introducció i la reintroducció d'espècies o el reforçament de poblacions, i el mode de realitzar-les, requerirà l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
3. L'autorització estarà supeditada a la presentació d'un pla de repoblació i reintroducció, que ha de contindre com a mínim un inventari ambiental de base i una justificació respecte de l'espècie que s'ha de reintroduir, on s'establiran les seues característiques, calendari d'introducció, qualificació del personal encarregat de la seua protecció i un programa de seguiment.
Article 23. Closes i tanques
Es prohibix l'alçament de closes i tanques de caràcter cinegètic en l'àmbit del pla i, en general, qualsevol tipus de tancament que puga dificultar la normal mobilitat de la fauna, excepte en el cas d'estudis científics d'aclimatació o per a la protecció i la conservació de la fauna, i en este cas requerirà l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient, i no es permetran, en cap, cas les tanques electrificades. Tot això, sense perjudici de l'obtenció de la corresponent llicència urbanística als terrenys previstos per la llei.
SECCIÓ CINQUENA
Protecció del paisatge
Article 24. Impacte paisatgístic
1. Es consideraran els valors paisatgístics de les diferents àrees del paratge com un criteri determinant per a la ubicació de les distintes infraestructures i usos. En conseqüència, la implantació d'usos o activitats que per les seues característiques puguen generar un important impacte paisatgístic han de realitzar-se de manera que es minimitze el seu efecte negatiu sobre el paisatge natural o edificat. Amb este fi s'evitarà especialment la seua ubicació a llocs de gran incidència visual, com també en el veïnat de monuments o edificis i construccions d'interés historicocultural.
2. Les instal·lacions i les edificacions al medi rural han d'incorporar les mesures de camuflament i mimesi necessàries per a la seua integració en el paisatge, s'adequa, en tot cas, a les tipologies tradicionals de la zona.
3. L'Ajuntament de Callosa de Segura tindrà en compte, en autoritzar o informar sobre els projectes referents al paratge, els efectes de la seua realització sobre els valors paisatgístics d'este.
4. Les pistes i els camins forestals i rurals, àrees tallafocs, i instal·lació d'infraestructures de qualsevol tipus que siguen autoritzades, es realitzaran atesa la seua màxima integració en el paisatge i en el seu mínim impacte ambiental.
5. Es protegirà el paisatge entorn d'aquelles fites i elements singulars de caràcter natural com a penyals, arbres exemplars, etc., pel qual s'establiran perímetres de protecció sobre la base de conques visuals que garantisquen la seua prominència en l'entorn.
Article 25. Publicitat estàtica
1. Es prohibixen amb caràcter general la col·locació de cartells informatius de propaganda, inscripcions o artefactes de qualsevol naturalesa amb fins publicitaris, s'inclou la publicitat recolzada directament o construïda tant sobre elements naturals del territori com sobre les edificacions.
2. En el paratge s'admetran, únicament, els indicadors d'activitats, establiments i llocs que, per la seua grandària, disseny i col·locació, estiguen adequats a l'estructura ambiental on s'instal·len, com també tots els de caràcter institucional que es consideren necessaris per a la correcta gestió de l'espai protegit.
SECCIÓ SISENA
Protecció del patrimoni cultural
Article 26. Patrimoni cultural
1. Tindran la consideració de béns culturals especialment protegits, amb independència de la seua localització, els inclosos en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i el Catàleg de Jaciments Arqueològics elaborat per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, com també els inclosos en el Catàleg de Béns i Espais Protegits del Pla General d'Ordenació Urbana com a protecció integral.
2. Quan en el transcurs de qualsevol obra o activitat sorgisquen vestigis de jaciments de caràcter arqueològic, paleontològic o antropològic, es comunicarà esta troballa a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i al Servei Arqueològic Municipal perquè s'avalue i, si és el cas, adopten les mesures protectores oportunes.
CAPÍTOL II
Normes sobre regulació d'activitats i infraestructures
SECCIÓ PRIMERA
Activitats extractives i mineres
Article 27. Activitats extractives i mineres
Es prohibix la realització d'activitats extractives i mineres en l'àmbit del pla especial.
SECCIÓ SEGONA
Activitats agràries
Article 28. Concepte
A l'efecte d'este pla, es consideren agràries les activitats relacionades directament amb l'explotació econòmica dels recursos vegetals cultivats, per mitjà de l'ús de mitjans tècnics i instal·lacions que no suposen ni tinguen com a conseqüència la transformació del seu estat o característiques essencials.
Article 29. Tipus de cultius i incompatibilitats
1. Es considera compatible en l'àmbit del pla, el manteniment de les activitats agràries que es registren en el moment de l'aprovació d'este.
2. Es prohibix l'ampliació de les àrees actualment existents dedicades a l'activitat agrícola, com també la superfície d'estes. El cultiu d'espècies forestals de caràcter intensiu únicament podrà efectuar-se sobre les dites àrees.
3. A l'efecte previst en l'apartat anterior, no es consideren sotmesos a l'activitat els terrenys el cultiu dels quals haja sigut abandonat per un termini superior a 10 anys o que hagen adquirit signes inequívocs de la seua vocació forestal.
4. Es prohibixen, amb caràcter general, les pràctiques agrícoles davall la modalitat d'hivernacle o túnel.
Article 30. Productes fitosanitaris
L'ús de productes fitosanitaris ha d'ajustar-se a les normes i plans sectorials que se'ls apliquen, d'acord amb els períodes, limitacions i condicions establits pels organismes competents.
SECCIÓ TERCERA
Activitats ramaderes
Article 31. Concepte i règim general d'ordenació
1. Es consideren ramaderes les activitats relacionades amb l'explotació, la cria, la reproducció i l'aprofitament de les espècies animals. Amb caràcter general, l'exercici d'esta activitat se sotmetrà a les normes i plans sectorials que siguen d'aplicació.
2. L'ordenació de la ramaderia extensiva sobre terrenys forestals ha de realitzar-se, almenys, tenint en compte les condicions següents:
a) Delimitació d'àrees acotades.
b) Definició de la càrrega ramadera aplicable a les distintes zones.
c) Disseny d'un sistema de rotació per a evitar el sobrepasturatge.
3. Segons s'establix en l'article 4 del Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen normes generals de protecció en terrenys forestals incendiats, els terrenys forestals que hagen patit els efectes d'un incendi no podran ser destinats al pasturatge en, almenys, durant els cinc anys posteriors a este.
Article 32. Construccions i instal·lacions relacionades amb les activitats ramaderes
1. Queden prohibides les construccions ramaderes de nova planta en l'àmbit del paratge. Esta prohibició s'estén tant a la ramaderia intensiva estabulada com a les construccions lligades a les explotacions extensives o semiextensives, com ara pletes, corrals i adormidors.
2. Les construccions i les instal·lacions ramaderes existents en el moment de l'aprovació de les presents normes podran continuar exercint la seua activitat d'acord amb la normativa sectorial aplicable, si bé no podran ampliar la superfície ocupada per estes.
SECCIÓ QUARTA
Aprofitament forestal
Article 33. Terrenys forestals
1. A l'efecte d'este pla, es consideren terrenys forestals la totalitat de l'àmbit del sector, excepte els espais destinats a l'àrea recreativa.
2. El Consell de la Generalitat promourà la declaració d'utilitat pública, a l'efecte previst en la legislació forestal, els terrenys forestals de propietat pública inclosos en l'àmbit del pla que no tinguen encara la dita consideració.
3. Es promourà la firma de convenis, consorcis o qualsevol altra figura prevista per la legislació, entre l'administració Forestal i l'Ajuntament de Callosa de Segura o propietaris particulars de terrenys forestals per a la realització de tasques de reforestació i regeneració, treballs i tractaments de prevenció i extinció de plagues i malalties i de prevenció d'incendis.
Article 34. Repoblació forestal
Sense perjudici del que disposa la legislació d'impacte ambiental i en l'article 20 d'estes normes, la repoblació de terrenys forestals ha de comptar amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient, serà necessari realitzar un projecte de repoblació que ha de ser aprovat per esta Conselleria.
Article 35. Aprofitaments forestals
1. Es consideren, a l'efecte d'este pla, com a aprofitaments forestals les fustes, productes de tria, llenyes, corfes, pastos, fruits, llavors, plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries, bolets i la resta de productes que es generen als terrenys forestals, els quals requeriran l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient, sense perjudici del que disposa l'article 19 d'estes normes.
2. Es prohibix, amb caràcter general, la transformació a usos agrícoles dels terrenys forestals.
3. Es prohibix la tallada arreu, excepte per raons fitosanitàries, instal·lació d'infraestructures o realització d'àrees tallafocs i faixes auxiliars. S'exclouen d'esta prohibició els cultius forestals industrials sobre sòl agrícola que puguen establir-se.
4. L'aprofitament de pastos i recursos cinegètics podrà limitar-se quan es puga derivar un risc per a la conservació dels sòls o existisquen arbres jóvens, especialment a zones repoblades o en procés de regeneració.
5. L'extracció de productes forestals es realitzarà exclusivament a través de vies prèviament autoritzades per l'administració forestal.
6. Les restes de tales, podes o qualsevol altre tractament silvícola que supose l'extracció o l'eliminació de matèria vegetal que puga incrementar el risc d'incendi o de transmissió de plagues o malalties, han de ser eliminats pel propietari o concessionari en el termini no superior a 30 dies amb posterioritat a estes.
Article 36. Incendis forestals
1. L'Ajuntament de Callosa de Segura redactarà un Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals, d'acord amb el que preveu la legislació forestal, en el termini inferior a un any des de l'aprovació d'este pla.
2. Es prohibix l'ús del foc a terrenys forestals amb qualsevol finalitat en tot l'àmbit que comprén este pla. Igualment, en estes zones es prohibix tirar fòsfors i puntes de cigarret i l'ús de cartutxos de caça proveïts de tac de paper.
3. Es prohibix als terrenys agrícoles l'ús de foc, excepte per a la crema de productes agrícoles, que han de comptar amb l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient i realitzar-se amb les mesures precautòries que esta determine.
4. Es prohibix, amb caràcter general, el llançament de coets, globus o artefactes de qualsevol classe que continguen foc o puguen provocar-lo directament; l'emmagatzemament, el transport o la utilització de matèries inflamables o explosives; la utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d'explosió, aparells de soldadura, etc.; l'acumulació i l'emmagatzemament de fusta, llenya, residus i qualsevol altre material combustible que constituïsca risc d'incendis. S'exclou d'esta prohibició l'ús i l'emmagatzemament de combustibles o la utilització d'aparells destinats al funcionament de les instal·lacions d'ús públic i edificacions existents, com també el seu transport per les vies d'accés a estes.
5. Sense perjudici del que disposa la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable, el Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen normes generals de protecció a terrenys forestals incendiats, establix en l'article 4 que els terrenys forestals que hagen patit els efectes d'un incendi no es podran destinar al pasturatge, en els cinc anys següents.
SECCIÓ CINQUENA
Activitat cinegètica
Article 37. Règim general de l'activitat cinegètica
Es prohibix la caça en l'àmbit del paratge, excepte l'autorització expressa de l'Ajuntament de Callosa de Segura i de la conselleria competent en matèria de medi ambient per raons excepcionals i quan esta no es realitze puguen derivar-se danys sobre els ecosistemes autòctons.
SECCIÓ SISENA
Activitat industrial
Article 38. Activitat industrial
Per considerar-se incompatible amb els objectes de protecció d'este pla, queda prohibida l'activitat industrial de qualsevol tipus, incloent les instal·lacions d'emmagatzematge o primera transformació de productes primaris.
SECCIÓ SETENA
Ús públic de paratge
A) Pla d'ús públic del paratge
Article 39. Pla d'ús públic del paratge
1. El Consell de Participació elaborarà un pla d'ús públic del paratge, que contindrà les determinacions necessàries per a l'ordenació i gestió a les activitats lligades al gaudi ordenat i a l'ensenyament dels valors ambientals i culturals del paratge, efectuades tant per iniciativa pública com privada o mixta.
2. El citat pla d'ús públic ha de contindre, necessàriament, la regulació de la pràctica d'activitats de muntanya com ara senderisme, escalada, etc., en l'àmbit del paratge. A l'efecte, establirà els llocs i els períodes en què es podran dur a terme estes activitats sense perjudici per als valors naturals del paratge.
3. El pla l'aprovarà l'Ajuntament de Callosa de Segura amb un informe vinculant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
B) Allotjament turístic i altres activitats hostaleres i recreatives vinculades a construccions
Article 40. Campaments de turisme o càmpings
1. Es considera compatible, en l'àmbit del pla, el manteniment de les zones d'acampada que es registren en el moment de l'aprovació d'este.
2. Es prohibix l'ampliació de les àrees actualment existents dedicades a càmpings i campaments públics i privats, com també la superfície d'estes, en tot l'àmbit del paratge.
Article 41. Activitats recreatives i d'oci vinculades a construccions
1. Només es permetran en les àrees preparades a l'efecte i grafiades en els plànols d'ordenació d'este pla.
2. Tindran la consideració d'equipaments públics i s'explotaran directament o indirectament per l'Ajuntament de Callosa de Segura, amb l'aplicació de mesures correctores en matèria de contaminació acústica, eliminació de barreres arquitectòniques i d'espectacles públics, seguretat i higiene.
Article 42. Instal·lacions i adequacions
Sense perjudici del que disposa l'article 27 de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable, les activitats i les instal·lacions turístiques, recreatives, esportives, d'oci i esbarjo queden subjectes, amb caràcter general i conforme a les prohibicions i cauteles assenyalades en les normes particulars del present pla, a les determinacions següents:
– Es permet la construcció de noves instal·lacions esportives en les àrees preparades a l'efecte sempre que complisquen amb els condicionants establits en el planejament general.
– Les instal·lacions o les edificacions de caràcter recreatiu han de recolzar-se preferentment, sobre les construccions ja existents, per evitar les edificacions de nova planta. La reconversió ha de resoldre adequadament la depuració dels seus abocaments.
C) Activitats recreatives no vinculades a construccions
Article 43. Recreació concentrada
1. La recreació concentrada es definix com aquella que es porta a terme en un espai habilitat per a activitats recreatives, dotada amb equipaments d'escassa entitat com a taules, bancs, fonts, serveis sanitaris, jocs infantils i papereres.
2. Esta activitat s'exercirà, exclusivament, a les zones habilitades per a això i grafiades en els plànols d'ordenació d'este pla.
Article 44. Circulació motoritzada al paratge
1. Amb caràcter general, es prohibix la circulació motoritzada fora de les carreteres i els camins agrícoles i forestals del paratge excepte amb fins d'aprofitament agrari i forestal.
2. S'exceptuen de l'autorització anterior els:
– Vehicles autoritzats per l'Ajuntament de Callosa de Segura o Consell de Participació.
– Vehicles de les administracions públiques que circulen com a conseqüència de necessitats del servei o de la realització d'activitats de manteniment de les infraestructures, serveis públics, etc.
– Vehicles que realitzen serveis de rescat, emergència o qualsevol altre de naturalesa pública.
– Vehicles de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
Article 45. Acampada lliure
Es prohibix l'acampada lliure fora de la zona destinada amb este fi a l'àmbit del paratge.
Article 46. Activitats esportives organitzades
1. Qualsevol activitat esportiva organitzada per entitats públiques o privades fora dels espais habilitats per a tal fi en l'àmbit del paratge, requerirà l'autorització prèvia de l'Ajuntament de Callosa de Segura.
2. Es permet la realització d'esports pels particulars que no requerisquen la utilització d'elements sorollosos o puguen causar danys a la fauna i la flora present a la zona.
3. Es prohibix, amb caràcter general, la pràctica d'activitats motoritzades amb fins esportius o lúdics, com ara motocròs, trial, quad i semblants.
SECCIÓ HUITENA
Activitats d'urbanització i edificació
Article 47. Urbanisme
L'àmbit del pla especial, a l'efecte urbanístic, manté la classificació actual com a sòl no urbanitzable protegit-serra, a excepció de la zona que comprén l'Aula de la Natura i Zona Recreativa de la Cueva Ahumada, que manté la seua classificació de sòl no urbanitzable de la Xarxa Estructural Espais Lliures.
Article 48. Edificació
1. Sense perjudici del que establix la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable, es prohibix la construcció d'edificacions de nova planta, amb les excepcions següents: les edificacions que puguen preveure's com a equipament públic, i edificacions destinades a serveis públics relacionats amb la gestió del paratge o amb les activitats de gestió dels recursos ambientals, sempre que s'adapten als requisits establits en el planejament general o es tracte d'instal·lacions portàtils o desmuntables.
2. Amb caràcter general, es permet en tot l'àmbit del paratge la rehabilitació o la reconstrucció d'edificacions preexistents, per a la qual cosa s'ha de respectar en el seu disseny i composició les característiques arquitectòniques tradicionals, posant especial atenció a harmonitzar els sistemes de coberta, cornisa, posició de forjats, ritmes, dimensions de buits i massissos, composició, materials, color extern i detalls constructius. A fi de garantir la deguda adaptació paisatgística d'estes edificacions al seu entorn, podrà exigir-se l'aportació de les anàlisis d'impacte sobre el medi en què es localitzen, i s'inclourà la utilització de documents gràfics.
3. Les obres que es duguen a terme en construccions o edificacions catalogades s'ajustaran al que establix el planejament general.
SECCIÓ NOVENA
Infraestructures
Article 49. Normes generals sobre les obres d'infraestructures
La realització d'obres per a la instal·lació, manteniment o remodelació d'infraestructures de qualsevol tipus ha d'atindre's, a més de a les disposicions de les normatives sectorials aplicables, als següents requisits genèrics:
– Els traçats i els emplaçaments han de realitzar-se tenint en compte les condicions ecològiques i paisatgístiques del territori, a fi d'evitar la creació d'obstacles a la lliure circulació de les aigües o aterraments d'estes, degradació de la vegetació natural o impactes paisatgístics.
– Durant la realització de les obres han de prendre's les precaucions necessàries per a evitar la destrucció de la coberta vegetal, i s'ha de procedir, a la terminació de les obres, a la restauració del terreny i a la coberta vegetal. Així mateix, s'evitarà la realització d'obres en aquells períodes en què puguen comportar alteracions i riscos per a la fauna.
– Les autoritzacions i la resta de requisits que específicament s'assenyalen per a la realització d'infraestructures s'ha d'obtindre, en tot cas, amb caràcter previ a l'atorgament de llicència urbanística.
Article 50. Estudi d'impacte ambiental
Sense perjudici del que disposen els articles anteriors, han de sotmetre's al procediment d'avaluació o, si és el cas, d'estimació d'impacte ambiental els projectes d'infraestructures a què es referixen els annexos I i II del Reglament d'Impacte Ambiental aprovat pel Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat.
SECCIÓ DESENA
Activitats d'investigació
Article 51. Promoció de les activitats d'investigació
1. Amb independència del potencial ús públic del paratge com a recurs utilitzable en la investigació bàsica sobre el medi físic, el territori i l'ambient socioeconòmic i cultural, a disposició en forma ordenada dels investigadors i les entitats i organismes especialitzats, l'Ajuntament de Callosa de Segura en col·laboració amb la conselleria competent en matèria de medi ambient, per a una millor gestió i administració de l'espai protegit, promourà la realització d'activitats d'investigació aplicada en matèria de coneixement i gestió dels recursos ambientals i culturals.
2. Estes activitats poden realitzar-se, ateses les característiques d'estes i als seus requeriments en mitjans humans i materials, amb mitjans propis de les administracions públiques competents o per mitjà de les oportunes col·laboracions amb entitats i organismes científics, tècnics o acadèmics. Al respecte, se celebraran amb els oportuns organismes i entitats científiques i acadèmiques, els convenis o acords de col·laboració necessaris.
3. Les matèries prioritàries d'investigació aplicada en l'àmbit del paratge són les següents, en relació oberta que podrà adaptar-se a les necessitats de la gestió de l'espai protegit:
a) Investigació bàsica sobre les espècies de flora i fauna autòctona.
b) Desplegament de programes de conservació, recuperació i gestió d'espècies de flora i fauna considerats d'interés especial pel seu caràcter endèmic, rar o amenaçat, com també sobre les condicions per a la recuperació o la millora dels seus hàbitats.
c) Investigació etnogràfica i etnològica sobre el medi humà tradicional.
d) Investigació sobre mètodes d'administració i gestió dels recursos naturals des de distintes perspectives: jurídica, administrativa, econòmica.
e) Mètodes de gestió de l'ús públic del paratge, des dels punts de vista tècnic, sociològic, econòmic i empresarial.
4. L'Ajuntament de Callosa de Segura facilitarà el coneixement i promourà la divulgació dels treballs d'investigació realitzats en l'àmbit del paratge.
Article 52. Autoritzacions
Sense perjudici del règim general d'autoritzacions que figura en les disposicions generals d'esta normativa, s'establix el següent règim específic per a la realització, per persones o entitats alienes a l'Ajuntament de Callosa de Segura o a la conselleria competent en matèria de medi ambient d'activitats o projectes d'investigació que tinguen com a objecte els recursos ambientals i culturals del paratge:
a) Les actuacions que afecten directament o indirectament la flora, la fauna o els hàbitats protegits requeriran l'autorització prèvia del Consell de Participació. Amb esta finalitat, la persona o l'entitat que realitzarà l'activitat investigadora acompanyarà la sol·licitud d'una memòria del projecte d'investigació que es desplegarà.
b) Les autoritzacions podran contindre condicions o restriccions per a l'execució del projecte. Cal la seua revocació si les investigacions s'aparten del que establix la memòria del projecte presentat, o si les tasques d'investigació s'han dut a terme vulnerant les directrius establides per l'autorització.
c) Una vegada realitzat l'estudi científic autoritzat, la persona o l'entitat autoritzada ha de presentar informe al Consell de Participació sobre els resultats, com també sobre qualsevol altra dada que puga ser interessant des del punt de vista científic o de gestió de l'espai natural. En el supòsit que els treballs d'investigació autoritzats siguen publicats, el director del projecte ha d'aportar un exemplar de la publicació.
d) Els promotors de projectes d'investigació sobre els valors naturals i culturals del paratge que, per no afectar directament la flora, la fauna o els hàbitats protegits, no requerixen autorització prèvia, no obstant això, han de comunicar al Consell de Participació o a l'Ajuntament de Callosa de Segura l'existència del projecte, i han de facilitar a esta l'accés als resultats de les investigacions amb destinació al fons documental del paratge.
TÍTOL III
Normes particulars
CAPÍTOL I
Concepte i aspectes generals
Article 53. Concepte
1. A l'efecte de particularitzar les normes protectores establides per mitjà d'este pla especial, s'ha distingit la totalitat de l'àmbit amb les següents zones per a definir els tractaments específics més ajustats a les seues necessitats de protecció, conservació i millora:
– Àrea Forestal.
– Àrea Recreativa.
2. Les determinacions inherents a cada una d'estes categories de protecció constituïxen la referència normativa bàsica a l'hora d'establir els usos i les activitats permeses i prohibides per este pla.
Article 54. Interpretació
1. En tot el no regulat en estes normes particulars s'aplicaran les disposicions contingudes en les normes generals de regulació d'usos i activitats.
2. En la interpretació de la normativa prevaldran les normes particulars sobre les generals.
CAPÍTOL II
Àrea Forestal
Article 55. Caracterització
1. Es tracta d'una zona on la vegetació i les condicions naturals proporcionen un lloc idoni per als ecosistemes i el recer d'un ampli espectre d'espècies faunístiques.
2. Els objectius plantejats per a esta categoria de protecció es poden sintetitzar en:
– Preservar la qualitat ambiental.
– Conservació de la vegetació existent, potenciació d'esta i de la seua regeneració natural.
– Mantindre els processos ecològics essencials i la diversitat biològica del paratge.
– Conservar i restaurar aquells elements arquitectònics singulars com també les fites paisatgístiques existents.
Plantejar estos objectius suposa, necessàriament, una limitació de les possibilitats d'ús públic, únicament es permetran aquells usos compatibles amb els objectius proposats, sobretot els de tipus científic i cultural.
Article 56. Localització
S'inclou en esta categoria la totalitat de l'àmbit del paratge a excepció de la zona qualificada com a àrea recreativa. Este espai queda assenyalat i delimitat en els corresponents plànols d'ordenació del present pla.
Article 57. Usos permesos
Es consideren usos permesos, amb caràcter general:
1. Tots aquells destinats a la recuperació, regeneració o restauració dels ecosistemes més representatius, inclourà la repoblació amb espècies autòctones característiques d'este medi.
2. Els usos i les actuacions destinades a millorar les condicions naturals i paisatgístiques d'estos espais o a facilitar la repoblació natural del matoll amb vista a colonitzar els clars i augmentar-ne la seua densitat.
3. Els tractaments de millora i conservació de la vegetació, com ara cures culturals i netes, eliminació selectiva del matoll i, en especial, mesures per a aconseguir la regeneració natural.
4. Els usos i actuacions destinades a facilitar la realització d'activitats científiques, didàctiques, recreatives i naturalístiques.
5. Les obres i actuacions de millora de fonts i punts d'aigua, tant per a ús públic com per a la fauna.
6. La repoblació forestal, amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
7. Les instal·lacions provisionals per a l'execució d'obres públiques. Prèviament a l'obtenció de llicència urbanística, requeriran informe favorable de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
8. Sense perjudici del que disposa l'article 19 d'estes normes, es permet la recol·lecció consuetudinària de fruits, llavors i plantes silvestres de consum tradicional, com ara bolets, móres, etc., sense perjudici de les limitacions específiques de la conselleria competent en matèria de medi ambient puga establir quan resulte perjudicial per la seua intensitat o altres causes per a la flora o la fauna. En qualsevol cas queda prohibida l'arrancada de la planta, i ha de recol·lectar-se per mitjà de la tallada.
9. Les infraestructures de defensa contra incendis forestals, i si és el cas, les obres de captació d'aigües destinades a esta, que estiguen indicades en el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals, prèviament a l'obtenció de llicència urbanística, hauran de comptar amb l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
10. La construcció i condicionament de pistes i camins forestals destinats exclusivament a la lluita contra incendis forestals, sempre que hagen sigut previstos en el Pla de Prevenció d'Incendis tal com preveu l'article 55 de la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana.
Article 58. Usos prohibits
1. Es consideren usos prohibits, amb caràcter general, tots els que comporten la degradació del medi o dificulten portar a terme els usos permesos. En especial es prohibixen tots aquells usos i actuacions que no es troben directament vinculats a la millora i la conservació de la riquesa biològica de la zona o al desplegament d'activitats científiques i naturalístiques.
2. Queden específicament prohibits en estos espais:
a) Les actuacions o activitats relacionades amb l'extracció d'àrids i terres per a l'explotació dels recursos miners.
b) Les construccions i instal·lacions industrials i residencials de qualsevol tipus.
c) Les actuacions i instal·lacions de caràcter turisticorecreatiu, excepte les adequacions didàctiques i naturalístiques previstes en l'article anterior.
d) Les construccions i edificacions públiques singulars, com ara construccions i edificacions vinculades a la defensa nacional, centres sanitaris especials, centres d'ensenyament i culturals i cementeris.
e) Els suports de publicitat exterior de qualsevol tipus, com també qualsevol forma de publicitat, excepte indicadors de caràcter institucional destinats a proporcionar informació sobre la zona, sense que suposen deteriorament del paisatge.
f) Les obres o magatzems i instal·lacions relacionades amb l'explotació agrícola o ramadera, s'inclouen hivernacles, i infraestructures de servei a estes. Com també instal·lacions d'emmagatzemament o primera transformació de productes forestals.
g) Les construccions o instal·lacions, de caràcter permanent o temporal, inclouen closes i tanques, lligades a l'activitat cinegètica o pecuària.
h) Les instal·lacions esportives de qualsevol tipus, com també activitats esportives que puguen comportar degradació del medi natural, particularment les que impliquen la utilització de vehicles de motor. En general, qualsevol tipus d'instal·lació destinada a usos recreatius fora de les àrees específicament delimitades per a això en este pla especial.
i) L'abocament de residus sòlids o líquids de qualsevol tipus que puguen contribuir a deteriorar la qualitat de les aigües, el sòl o el paisatge.
j) El trànsit de vehicles motoritzats fora dels camins en què s'autoritza expressament, excepte per als serveis de vigilància i manteniment de la zona, prevenció i extinció d'incendis.
CAPÍTOL III
Àrea Recreativa
Article 59. Caracterització
1. Es tracta d'un espai o enclavament que, per la seua particular ubicació, les seues característiques intrínseques tant fisiconaturals com derivades de l'activitat humana, o bé per les seues especials potencialitats d'ús, complix, en l'actualitat, les funcions següents:
– Una funció didàctica i naturalística. Per les seues característiques ecologicoambientals, es proposa la seua utilització amb fins didàctics, promocionant les activitats naturalístiques i l'ús públic basat en els recursos naturals, fomentant el respecte cap al medi en què es basen.
– Una funció social com a lloc d'oci. És una zona que en l'actualitat presenta unes condicions òptimes per al desplegament d'activitats recreatives, ja que posseïx la infraestructura necessària per a això.
2. Esta àrea es caracteritza per la seua aptitud per a acollir un cert grau d'ocupació i utilització, estant vinculada a l'espai de valor paisatgístic que la rodeja i que es pretén protegir.
Article 60. Localització
1. Comprén l'Aula de la Natura i Zona Recreativa de la Cueva Ahumada. L'aula disposa d'una sala d'audiovisuals i d'un xicotet laboratori, i l'àrea recreativa annexa, d'una zona d'acampada situada entre oliveres, de diversos paellers, piques i zona de pícnic amb bancs i taules d'obra i de fusta tractada, lavabos i zona d'aparcament.
2. Este espai queda assenyalat i delimitat en els corresponents plànols d'ordenació del present pla especial.
Article 61. Usos permesos
1. Els usos recreatius lligats al gaudi de la natura, sempre que s'adjunten a les normes generals i particulars d'este pla especial com també a les normatives sectorials aplicables.
2. Amb caràcter general, les activitats d'oci i recreatives que definixen l'ús específic d'àrea, les dotacions, les infraestructures i els serveis per al control i el manteniment del medi.
3. Les àrees de pícnic.
4. L'adequació de zones per a la utilització de foc (paellers).
5. Les instal·lacions d'educació i interpretació ambiental.
6. Les instal·lacions vinculades a l'administració i gestió dels recursos ambientals del paratge.
7. Les obres i actuacions de millora de fonts i punts d'aigua, tant per a ús públic com per a la fauna.
8. Els elements de mobiliari urbà com ara bancs, taules i papereres, com també indicadors de caràcter institucional relacionats amb l'ús públic del paratge i la gestió de l'àmbit territorial objecte del pla especial.
Article 62. Usos prohibits
1. Es consideren usos prohibits, en general, tots els que comporten una degradació ambiental o paisatgística d'estes espais o dificulten la realització dels usos preferents.
2. Queden especialment prohibits:
a) La construcció o la instal·lació d'obres relacionades amb l'explotació de recursos vius.
b) Els usos i activitats que comporten un notable impacte paisatgístic o ecològic.
c) La instal·lació de suports de publicitat o altres elements anàlegs, excepte aquells indicadors d'activitats, establiments i llocs que es consideren necessaris per a la correcta gestió del paratge. En tot cas caldrà ajustar-se a les normes que s'establisquen de disseny i instal·lació.
d) La construcció d'edificacions que no complisquen amb els condicionants establits pel planejament general.
e) La utilització de foc per mitjà de foguerets, fogueres, barbacoes, etc., fora de les àrees especialment habilitades per a això.
TÍTOL IV
Normes per a la gestió del paratge natural
Article 63. Règim general
1. L'administració i la gestió del Paratge Natural Municipal de la Pilarica-Serra de Callosa correspon a l'Ajuntament de Callosa de Segura.
2. La conselleria competent en matèria de medi ambient podrà prestar a l'Ajuntament de Callosa de Segura l'assistència tècnica necessària i l'assessorament per a la gestió del paratge natural municipal.
3. El règim de gestió del paratge atendrà el marc establit amb caràcter genèric per als paratges naturals municipals per la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, com també a les determinacions específiques que establix en la matèria el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals.
4. La gestió del paratge, quant al funcionament d'instal·lacions, equipaments i serveis, pot delegar-se d'acord amb el que preveu la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. Esta gestió també podrà encomanar-se a altres entitats de dret públic o concertar-se amb institucions o entitats de naturalesa privada.
5. L'Ajuntament de Callosa de Segura podrà promoure, per a assegurar la participació efectiva en la gestió del paratge dels agents socials i econòmics implicats en el paratge i d'altres administracions públiques, la constitució d'una entitat mixta amb participació de les administracions autonòmica i local i del sector privat, tal com una fundació, un consorci o un altre tipus de figura prevista en la legislació vigent.
Article 64. Consell de Participació del paratge natural municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal de la Pilarica-Serra de Callosa, com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació del paratge estarà format per:
a) Dos representants triats per l'Ajuntament de Callosa de Segura, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal, distint de l'Ajuntament de Callosa de Segura. En cas de no existir o renunciar a participar en este òrgan, se sumarà este lloc a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la direcció general amb competències en espais naturals protegits en els serveis territorials d'Alacant de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.
L'Ajuntament de Callosa de Segura podrà proposar la modificació de la composició del Consell de Participació per a donar cabuda a altres representants de col·lectius amb interessos en el paratge natural municipal. La modificació de la composició del Consell de Participació ha de ser aprovada per acord del Consell de la Generalitat.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal de la Pilarica-Serra de Callosa es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració d'este.
Seran funcions d'este òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament de Callosa de Segura d'entre els membres d'este Consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació, este elaborarà i aprovarà un reglament intern de funcionament.
TÍTOL V
Mecanisme de finançament
Article 65. Règim general
1. El finançament del Paratge Natural Municipal de la Pilarica-Serra de Callosa serà a compte de l'Ajuntament de Callosa de Segura.
2. L'Ajuntament de Callosa de Segura habilitarà en els seus Pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del Paratge Natural Municipal de la Pilarica-Serra de Callosa.
3. La Conselleria de Territori i Habitatge podrà participar en el finançament del paratge natural municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 27 de desembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que poden aportar altres entitats públiques o privades que puguen tindre interés a coadjuvar al manteniment del paratge natural municipal.
TÍTOL VI
Règim sancionador
Article 66. Règim sancionador
1. La inobservança o la infracció de la normativa aplicable al paratge natural municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de l'exigible en via penal, civil o de qualsevol altre ordre en què puga incórrer.
2. Els infractors estaran obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i a restituir els llocs i elements alterats a la seua situació inicial.

linea