diari

DECRET 43/2007, de 13 d'abril, del Consell, de declaració del Parc Natural del Túria. [2007/4900]

(DOGV núm. 5493 de 19.04.2007) Ref. Base de dades 4974/2007

El tram de llit i riberes del riu Túria, situat entre els municipis de Pedralba i Paterna, és un dels últims pulmons forestals que sobreviu en una zona tan poblada i industrialitzada com és l'àrea metropolitana de València.
És una característica de la zona la trobada entre els relleus orogràfics del sistema ibèric i la plana al·luvial del riu Túria, configurant un paisatge pla, amb l'empremta del llit i la ribera del Túria, rodejat de suaus ondulacions travessades per barrancs que confluïxen en el riu. El conjunt mostra un paisatge dinàmic i variat, a què correspon una notable diversitat d'hàbitats i d'espècies de fauna i flora.
La zona mostra algun dels ambients més representatius de la província de València: el riu i les seues riberes, de gran interés ecològic i paisatgístic, els boscos mediterranis de pineda i matoll, i l'horta tradicional. Aquesta última, d'origen medieval, presenta un elevat valor cultural i històric i, al mateix temps, permet el desenvolupament d'una fauna determinada com la sargantana ibèrica, el mussol comú, la garsa, la musaranya comuna o el talpó.
L'escassa precipitació mitjana implica que el pi blanc i les màquies posseïsquen un elevat valor ecològic, que dóna lloc a una autèntica illa biogeogràfica rica en espècies de clima semiàrid, rodejada de zones de major precipitació. Així es troben espècies vegetals d'òptim iberonord-africà, que no existixen en altres zones de la província de València. Cal destacar la pervivència de certs endemismes valencians com l'albaida sedosa (Anthyllis lagascana, Anthyllis henoniana subsp. valentina), el rabet de gat (Sideritis juryi), timó mascle (Teucrium edetanum) o l'albaida sedosa d'espiga fina (Anthyllis terniflora).
Quant a les espècies de fauna cal destacar les associades al món aquàtic, com la raboseta (Cobitis maroccana), peix protegit, i les aus com l'agró roig (Ardea purpurea) i el blauet (Alcedo atthis).
D'altra banda, l'abundància d'aigua potser va determinar la ubicació d'uns quants assentaments humans històrics, destacant el poblat de l'edat de bronze de la Lloma de Betxí, que hui forma part del patrimoni arqueològic i que es troba al costat de la vora septentrional del Túria i el castre fortificat de València la Vella, d'adscripció hispanovisigòtica.
Més recents, encara que d'elevat valor patrimonial i hidràulic, es poden trobar al llarg del riu o en el seu entorn, estructures territorials i importants elements d'infraestructura històrica relacionats amb l'aprofitament dels recursos hidràulics, com ara assuts, aqüeductes i altres arquitectures de l'aigua, com les que donen lloc a la Reial Séquia de Moncada o a l'embassament de la Vallesa de Mandor, per només citar alguns exemples. Recentment aquest embassament va ser inclòs, amb la denominació d'Embassament de la Vallesa, en el Catàleg de zones humides de la Comunitat Valenciana, aprovat per Acord de 10 de setembre de 2002, del Consell.
A més dels llocs, edificacions o estructures destacables en relació amb assentaments pretèrits i amb sistemes defensius i hidràulics, també cal relacionar aquelles arquitectures i instal·lacions tradicionals vinculades als variats aprofitaments del medi rural. En un altre ordre, ha d'assenyalar-se el conjunt de trinxeres, fortins i proteccions antiaèries, herència de la guerra civil del 1936-1939, susceptibles en l'actualitat de ser considerades part del patrimoni històric de la zona. Aquest conjunt es manifesta en nombrosos llocs, i poden destacar-se els existents en la Vallesa, València la Vella i les Rodanes.
Des del punt de vista del patrimoni paleontològic, cal destacar la presència de formacions geològiques juràssiques i miocèniques (tortonià) que alberguen jaciments paleontològics singulars en distints enclavaments de l'àmbit territorial objecte d'aquest decret.
Amb la finalitat de promoure en aquest àmbit una ordenació i gestió del territori i els recursos naturals basada en la conservació, la millora i l'ús racional dels valors ambientals i culturals, el Consell ha aprovat el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (endavant, PORN) del Túria, afectant territorialment els termes municipals de València, Mislata, Quart de Poblet, Manises, Paterna, Riba-roja de Túria, l'Eliana, San Antonio de Benagéber, Benaguasil, Llíria, Vilamarxant, Cheste i Pedralba, de la província de València.
L'àmbit territorial del PORN, pels seus rellevants valors mediambientals, paisatgístics i culturals, com també per les seues potencialitats d'ús públic en relació amb l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat del medi natural, reunix mèrits objectius indiscutibles per a l'habilitació d'una de les figures jurídiques de protecció d'espais naturals previstes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
De fet, el citat PORN del Túria proposa expressament la tramitació i la declaració d'un parc natural en l'àmbit territorial objecte d'aquest decret, coincident amb les zones de major valor mediambiental i cultural del citat PORN. Aquest àmbit afecta territorialment els termes municipals de Quart de Poblet, Manises, Paterna, Riba-roja de Túria, l'Eliana, Vilamarxant, Benaguasil, Llíria i Pedralba.
L'article 49.1.10a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atorga a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'Espais Naturals Protegits. la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, establix la figura del parc natural com la indicada especialment per a la protecció d'espais naturals valuosos en forma compatible amb l'ús sostenible dels recursos naturals, com també amb l'exercici d'una important funció social en l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels valors ambientals i culturals.
El projecte de declaració del Parc Natural del Túria s'inicia per mitjà de l'Ordre de 27 de juliol de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'inicien els procediments d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria i de declaració del Parc Natural del Túria.
Des del punt de vista mediambiental, paisatgístic i cultural, com també ateses les potencialitats d'ús social del medi en relació amb l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat de la natura, la zona del baix Túria reunix mèrits suficients per a la declaració d'un parc natural. Aquesta figura de protecció permet compaginar la necessària conservació dels valors naturals i paisatgístics amb l'ús públic ordenat del medi i amb la utilització racional dels recursos naturals, segons criteris de desenvolupament sostenible.
Per tot això, després de consultar per mitjà d'audiència tots els sectors implicats en la declaració d'aquest espai natural, i acomplits els tràmits procedimentals previstos en l'article 43 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 13 d'abril de 2007,
DECRETE
Article 1. Objecte i fins
1. L'objecte d'aquest decret és la declaració del Parc Natural del Túria, i s'establix per a aquest un règim especial de protecció d'acord amb el que disposa la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i amb el marc normatiu i d'ordenació establida en el vigent Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria.
2. El règim de protecció que s'aplica al Parc Natural del Túria té les finalitats següents:
a) Protegir i conservar el patrimoni natural i el paisatge, promovent la gestió racional dels recursos naturals en el marc d'una estratègia global d'avanç cap al desenvolupament sostenible.
b) Protegir i conservar el patrimoni cultural associat als valors ambientals i paisatgístics, amb especial atenció als elements historicoartístics, arquitectònics, paleontològics i etnològics i, en general, a aquells trets, estructures o béns que resulten del poblament humà en els últims segles.
c) Corregir i minimitzar els impactes que l'activitat humana ha pogut ocasionar sobre els recursos naturals, paisatgístics i culturals.
d) Regular específicament els usos, aprofitaments i activitats en relació amb la conservació activa d'aquests recursos, evitant aquelles actuacions que resulten perjudicials per a la preservació i la gestió racional d'aquests.
e) Promoure mesures directes per a la conservació, la regeneració, la millora, la difusió i la posada en valor dels elements i conjunts d'interés natural i cultural.
f) Fomentar i coordinar programes d'actuació en matèria d'ús públic i privat dels recursos naturals i culturals, incloent l'estudi, l'aprofitament sostenible, la investigació, l'ensenyament i el gaudi ordenat d'aquests.
g) Potenciar i regular l'ús públic del medi, i és objecte d'atenció especial la recreació ordenada en la natura, el senderisme i el gaudi dels valors ambientals, paisatgístics i culturals.
h) Facilitar i fomentar la participació de municipis, propietaris, usuaris i col·lectius socioeconòmics en la gestió de l'espai protegit i en el disseny d'estratègies d'actuació específiques.
i) Promoure la coordinació i la concurrència d'iniciatives entre l'administració autonòmica, estatal, les corporacions locals i la iniciativa privada en les matèries relatives a la gestió del parc.
Article 2. Àmbit territorial
1. L'àmbit territorial del Parc Natural del Túria és el descrit en l'annex gràfic del present decret. Aquesta àrea inclou part dels termes municipals de Quart de Poblet, Manises, Paterna, Riba-roja de Túria, l'Eliana, Vilamarxant, Benaguasil, Llíria i Pedralba.
2. A l'efecte del que disposa l'article 21 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, es declara com a àrea d'influència socioeconòmica del Parc Natural del Túria, el conjunt dels termes municipals de Quart de Poblet, Manises, Paterna, Riba-roja de Túria, l'Eliana, Vilamarxant, Benaguasil, Llíria i Pedralba.
Article 3. Règim de protecció
1. El règim de protecció establit en aquest decret s'estén a tot l'àmbit territorial del parc natural referit en l'article anterior.
2. Els usos i aprofitaments del sòl i dels restants recursos naturals en aquest àmbit territorial, com també les activitats econòmiques i socials a aquests vinculades, han de realitzar-se d'acord amb les normes i amb les directrius d'ordenació i gestió contingudes en el vigent Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria.
Article 4. Règim de gestió
La gestió del Parc Natural del Túria correspon a la conselleria competent en matèria de medi ambient, sense perjudici que aquesta gestió, segons el que disposa l'article 48.8 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, puga delegar-se totalment o parcialment d'acord amb el que preveu la legislació de règim local, o bé encomanar-se a entitats de dret públic o concertar-se amb institucions o entitats vinculades a la protecció.
Article 5. Pla Rector d'Ús i Gestió
1. La conselleria competent en matèria de medi ambient tramitarà un Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural del Túria, d'acord amb el que establixen els articles 37 a 41 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, quant a objectius, fins, abast, contingut i tramitació d'aquests instruments d'ordenació i gestió d'Espais Naturals Protegits.
2. Aquest Pla constituirà el marc dins del qual s'executaran les activitats directament relacionades amb la gestió del parc natural, desenvolupant per a això les normes generals contingudes en aquest decret i les determinacions, directrius i programes d'actuació definits en el vigent Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria.
Article 6. Junta Rectora
1. Es crea la Junta Rectora del Parc Natural del Túria, adscrita a la conselleria competent en matèria de medi ambient, com a òrgan col·legiat consultiu, col·laborador de la conselleria competent per raó de la matèria en la gestió de l'espai protegit.
2. La Junta Rectora té el caràcter d'òrgan assessor, consultiu, representatiu i de participació, canalitzant així mateix les iniciatives gestores de les administracions, els propietaris i els col·lectius públics i privats directament relacionats amb els objectius del parc en els àmbits administratiu, econòmic, social i cultural.
En particular, la Junta Rectora ha de ser oïda per a l'adopció de les decisions següents:
a) Aprovació del pressupost de gestió del parc natural.
b) Aprovació, modificació i revisió dels instruments d'ordenació i gestió del parc natural.
c) Aprovació del programa anual de gestió del parc natural.
d) Emissió d'aquells informes preceptius sobre plans, projectes o normes per als quals es preveja expressament la participació de l'òrgan col·legiat, com també d'aquells informes que li siguen sol·licitats sobre qualsevol aspecte que afecte directament o indirectament l'àmbit del parc natural.
e) Proposta i, si és el cas, seguiment d'actuacions i iniciatives que tendixen a la consecució dels fins del parc natural, incloent els de difusió i informació dels valors de l'espai natural protegit, com també de formació i educació ambiental.
f) Aprovació d'una memòria anual d'activitats i resultats, proposant les mesures necessàries per a millorar la gestió.
3. La Junta Rectora del Parc Natural del Túria es compon dels membres següents:
a) El conseller competent en matèria de medi ambient, com a president nat de la Junta Rectora.
b) El president de la Junta Rectora.
c) El director conservador del parc natural, que actuarà com a secretari.
d) Un representant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
e) Un representant de la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural.
f) Un representant de la conselleria competent en matèria d'agricultura.
g) Un representant de la conselleria competent en matèria d'infraestructures.
h) Un representant de la conselleria competent en matèria de protecció civil.
i) Un representant de la conselleria competent en matèria de turisme.
j) Un representant de la conselleria competent en matèria de mineria.
k) Un representant de la Diputació Provincial de València.
l) Un representant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
m) Un representant per cada un dels ajuntaments de Quart de Poblet, Paterna, Manises, Riba-roja de Túria, l'Eliana, Vilamarxant, Benaguasil, Llíria i Pedralba.
n) Un representant de les universitats públiques de la província de València, amb caràcter rotatori biennal, triat per aquestes entitats.
o) Un representant de les entitats agràries vinculades a l'àmbit territorial del parc natural, amb caràcter rotatori biennal, triat per aquestes entitats de comú acord entre elles.
p) Un representant de les comunitats de regants relacionades amb la zona, amb caràcter rotatori biennal, triat per aquestes entitats de comú acord entre elles.
q) Un representant dels propietaris privats de terrenys forestals o agrícoles, triat pels esmentats propietaris de comú acord amb la periodicitat que ells mateixos establisquen.
r) Un representant de la coordinadora en Defensa dels Boscos Metropolitans del Riu Túria, triat per aquesta entitat.
s) Dos representants d'altres associacions relacionades amb l'estudi i la conservació del patrimoni natural i cultural o amb la participació ciutadana en la conservació del medi ambient, triats per aquestes entitats de comú acord entre elles amb la periodicitat que aquestes mateixes establisquen.
t) Un representant dels centres excursionistes que exercisquen activitats en l'àmbit territorial del parc natural, triat per aquestes entitats amb la periodicitat que elles mateixes establisquen.
u) Un representant de les societats de caçadors dels municipis afectats territorialment pel parc natural, amb caràcter rotatori biennal, triat per aquestes entitats de comú acord entre elles.
v) Un representant de les associacions de pescadors esportius que exercisquen activitats en la zona, amb caràcter rotatori biennal, triat per aquestes entitats de comú acord entre elles.
w) Dos representants de les organitzacions sindicals més representatives de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, triats per aquestes organitzacions.
x) Dos representants de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València, elegits per aquesta entitat.
4. President nat de la Junta Rectora. De conformitat amb el Decret 264/2004, de 3 de desembre, del Consell, pel qual es modifica la composició de les Juntes Rectores dels Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, el conseller competent en matèria de medi ambient serà el president nat de la Junta Rectora. Quan assistisca a les seues reunions ostentarà la presidència de la sessió amb veu i vot, fins i tot diriment, tenint tots els drets i obligacions que puguen correspondre a qualsevol membre de la Junta.
5. President de la Junta Rectora:
a) El president de la Junta Rectora serà nomenat pel Consell, a proposta del conseller competent en matèria de medi ambient, i pot recaure aquest nomenament en un membre de la mateixa junta.
b) En absència del president nat, les funcions d'aquest durant les sessions, inclòs el caràcter diriment del seu vot, seran assumides pel president.
c) Quan assistisca a les sessions el president nat, el president de la Junta Rectora tindrà la consideració de vicepresident d'aquest òrgan col·legiat durant les dites sessions.
6. Per al correcte exercici de les comeses, la Junta Rectora podrà organitzar-se en les comissions que siguen necessàries. Amb caràcter permanent o temporal, aquestes comissions poden exercir per delegació de la Junta Rectora, a què donaran compte de les seues activitats, determinades funcions d'informe, proposta, assessorament i seguiment sobre matèries concretes de la gestió del parc natural.
7. El funcionament intern de la Junta Rectora es regirà per un reglament de funcionament que aprovarà la mateixa junta, la proposta del qual serà redactada pel secretari.
Article 7. Director conservador del parc natural
1. El conseller competent en matèria de medi ambient, per a una adequada administració i gestió de l'espai protegit, designarà un director conservador del Parc Natural del Túria.
2. El director conservador, que dependrà de l'òrgan competent en espais naturals protegits, exercirà les funcions següents:
a) Adoptar les decisions relatives a la gestió del parc natural que no hagen sigut expressament reservades a altres òrgans, incloses totes aquelles que deriven del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria i aquelles que s'establisquen en el Pla Rector d'Ús i Gestió que es formule per al parc.
b) Ostentar la direcció tècnica i la coordinació del personal assignat al parc natural, com també de les instal·lacions i equipaments vinculades a la gestió d'aquest.
c) Elaborar les propostes de pressupostos i de programes de gestió, com també la proposta de memòria anual d'activitats.
d) Ostentar la representació ordinària del parc natural davant dels col·lectius de ciutadans i les entitats públiques i privades rellevants a l'efecte d'assegurar la participació pública en la gestió de l'espai, com també davant de les instàncies tècniques, científiques i de coordinació i cooperació administrativa que corresponguen.
e) Emetre els informes exigits per la legislació o els instruments d'ordenació del parc natural.
f) Emetre els informes que la conselleria competent en matèria de medi ambient li requerisca en aquells procediments promoguts per l'administració o particulars que afecten el parc natural.
Article 8. Finançament del parc natural
El Consell, a fi d'atendre les despeses generades de funcionament del parc natural i les inversions necessàries en aquest, habilitarà els crèdits oportuns, sense perjudici d'eventuals aportacions materials d'altres entitats públiques o privades interessades a col·laborar amb la conselleria competent en matèria de medi ambient en la gestió de l'espai protegit.
Article 9. Règim d'infraccions i sancions
El règim sancionador en l'àmbit del Parc Natural del Túria serà l'establit pels articles 52 a 60 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única
Fins a l'aprovació de l'expressat reglament a què s'al·ludix en l'article 6.7, el funcionament de la Junta Rectora es regirà d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Execució i desenvolupament
Es faculta el conseller competent en matèria de medi ambient perquè, en el marc de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i el desenvolupament del present decret.
Segona. Pla Rector d'Ús i Gestió
D'acord amb l'article 41.4 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural del Túria s'aprovarà en el termini màxim de dos anys des de l'entrada en vigor del present decret.
Tercera. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 13 d'abril de 2007.
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Territori i Habitatge,
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS


linea