diari

ORDRE de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la forma d'acreditar els beneficiaris de subvencions l'exigència prevista en l'article 47.7 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 2775 de 21.06.1996) Ref. Base de dades 5002/1996

ORDRE de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la forma d'acreditar els beneficiaris de subvencions l'exigència prevista en l'article 47.7 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
L'Ordre de 7 de gener de 1991, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, regula, per mandat de l'article 27.7 de la Llei 7/1990, de 24 de desembre, la forma en què han d'acreditar, els beneficiaris de subvencions, el fet de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social.
La indicada norma no contenia cap disposició respecte als deutes de naturalesa tributària amb l'administració autonòmica.
D'altra banda, la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, ha estat desplegada mitjançant el Reial Decret 390/1966, d'1 de març, pel que fa a l'acreditació davant l'òrgan de contractació del compliment de les obligacions esmentades.
Tractant-se en tots dos casos, contractació i subvencions, d'analitzar les condicions que concorren en el subjecte en relació amb les mateixes obligacions, resulta convenient el tractament homogeni d'aquests, evitant duplicitats que resulten innecessàries.
Per això, d'acord amb el que estableix l'article 47.7 del vigent Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana
ORDENE
Article 1
Els beneficiaris de subvencions a càrrec dels pressupostos de la Generalitat Valenciana estan obligats a acreditar davant els òrgans que les atorguen, que es troben al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social en relació amb el moment en què s'atorguen. En el supòsit de pública concurrència, aquesta acreditació podrà referir-se al moment en què acabe el termini de presentació de sol·licituds o al de l'atorgament, segons es preveja en les bases de la convocatòria.
Article 2
Les obligacions i la forma en què hauran d'acreditar-se són les regulades en els articles 7, 8 i 9 del Reial Decret 390/1996, d'1 de març, produint els certificats que s'expedisquen els efectes previstos en l'article 10 de la norma indicada. Les referències al procés de licitació contractual i a les empreses s'entendrà que corresponen a la convocatòria pública de subvenció i beneficiari, respectivament.
Article 3
Són exonerades amb caràcter general del compliment de les obligacions previstes en l'article 1 d'aquesta ordre les subvencions següents:
1. Les lliurades a favor de l'estat i els seus organismes autònoms.
2. Les lliurades a favor de les entitats locals i dels ens i empreses a què fa referència l'article 5 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
3. Les beques o les ajudes destinades expressament a finançar estudis en centres de formació pública o privats, quan es perceben directament per les persones individuals beneficiàries.
4. Les ajudes destinades a familiars de funcionaris de la Generalitat Valenciana morts en acte de servei.
5. Totes aquelles que en conjunt no superen la quantia de tres-centes mil pessetes per concepte i any.
6. Les subvencions corrents per serveis socials els beneficiaris de les quals siguen:
a) Persones físiques o famílies.
b) Institucions sense intenció de lucre.
7. Així mateix són exonerades les subvencions que per la seua naturalesa i quantia puguen equiparar-se a les concedides en el punt segon de la Resolució de la Secretaria General del Ministeri d'Economia i Hisenda de 28 d'abril de 1986.
DISPOSICIó TRANSITòRIA
En els expedients que al moment d'entrar en vigor aquesta ordre es trobaven en tramitació, resultarà suficient l'acreditació, per una sola vegada, referida a qualsevol dels moments del procediment immediatament anteriors al pagament.
DISPOSICIó DEROGATòRIA
És derogada l'Ordre de la Conselleria d'Economia i Hisenda de data 7 de gener de 1991.
DISPOSICIó FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 30 de maig de 1996
El conseller d'Economia i Hisenda
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTíNEZ

linea