diari

ORDE de 25 d'octubre de 2002, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del pla d'ordenació dels recursos naturals de la Serra Gelada i la seua zona litoral. [2002/X12403]

(DOGV núm. 4379 de 15.11.2002) Ref. Base de dades 5036/2002

ORDE de 25 d'octubre de 2002, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del pla d'ordenació dels recursos naturals de la Serra Gelada i la seua zona litoral. [2002/X12403]
La Serra Gelada constitueix un exemple singular en el context de les muntanyes litorals del sud de la Comunitat Valenciana. Formada per un impressionant relleu que s'alça abruptament sobre la plana de Benidorm i l'Alfàs, la serra dóna lloc, en el seu front litoral, a penya-segats de més de 300 m, i alberga reductes de vegetació d'un valor excepcional. Cal destacar, en este sentit, la interessant duna fòssil penjada i la peculiar vegetació que la colonitza. A més a més, la serra comparteix diversos endemismes botànics amb el veí Penyal d'Ifac.
Els valors paisatgístics i biològics de la Serra Gelada es completen, a més, amb una àrea litoral especialment destacable, la qual alberga alguers de Posidonia oceanica que mostren en general un estat òptim de conservació. A més a més, i encara en el medi marí, la zona incorpora petites illes: la Mitjana, als mateixos peus de Serra Gelada, i el conegut Illot de Benidorm; este últim enclavament, malgrat la seua reduïda extensió, constitueix per si mateix una àrea d'excepcional interés, tant per la presència d'alguns endemismes vegetals rellevants –entre els quals destaca, sobretot, Silene hifacensis– com per constituir àrea de nidificació de diverses espècies d'aus marines.
En l'àrea continental –que se circumscriu a la Serra Gelada i a les àrees emergides dels illots–, l'hàbitat millor representat són els pasturatges anuals de Thero-Brachypodietea i els matollars termòfils. Tot i això, i per la seua especial rellevància, mereixen destacar-se els relacionats amb la duna fòssil (dunes amb vegetació escleròfil·la del Cisto-Lavanduletea; matollars halòfils; i dunes litorals amb Juniperus), així com la vegetació de penya-segats amb Limonium endèmics. En la zona apareix a més com a espècie vegetal prioritària la Silene hifacensis, sense perjudici d'altres espècies d'interés presents en la zona, com ara Asperula paui subsp. dianensis, Biscutella montana, Teucrium hifacense o Limonium parvibracteatum.
En el medi marí, apareixen com a especialment rellevants les esmentades praderies de Posidonia i Cymodocea, tot i que també mereixen destacar-se altres hàbitats com les coves marines o els esculls.
Quant a la fauna, cal destacar les aus marines, entre elles l'escateret (Hydrobates pelagicus), el corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) i la gavina d'Audouin (Larus audouinii), tot i que també són rellevants les rapinyaires com el falcó pelegrí (Falco peregrinus).
La Serra Gelada i el seu entorn litoral s'enclaven en una zona en la qual existeix una intensa presència de l'activitat humana, vinculada principalment a usos turístics. Esta circumstància, i la constatació de valuosos recursos naturals en la zona exigeix l'adopció i promulgació dels instruments de planificació i ordenació ambiental que permeten d'harmonitzar, en la mesura possible, el desenvolupament socioeconòmic de la zona amb la preservació de les rellevants característiques ambientals d'aquella.
La Llei bàsica estatal 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, articula la figura del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals com un instrument de planificació ambiental adequat per a l'ordenació d'espais amb valors naturals.
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals de la Comunitat Valenciana, desenvolupa la figura dels plans d'ordenació dels recursos naturals i en regula els objectius, contingut, efectes i la tramitació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, atorgant a la Conselleria de Medi Ambient la competència per a redactar i tramitar estos plans. Així mateix, l'esmentada llei assenyala, en els seus articles 28, 33 i 36 els tràmits per a la seua aprovació, la qual es produirà mitjançant decret del Govern Valencià.
Per la seua banda, els articles 7 i 24 de la Llei 4/1989 habiliten a l'administració competent per a adoptar mesures cautelars durant el procés d'elaboració del pla d'ordenació dels recursos naturals, a l'objecte d'impedir la realització d'actes que suposen una transformació sensible de la realitat i que dificulten o s'oposen a la consecució dels objectius del pla.
En la mateixa línia i amb idèntica finalitat, l'article 28 de la Llei 11/1994 articula un important règim de protecció preventiva, habilitant l'administració per a adoptar mesures que puguen incloure la prohibició de realitzar determinats actes, la suspensió de l'atorgament de llicències i autoritzacions per a l'execució d'activitats amb impacte en el medi natural, així com la suspensió de la tramitació del planejament urbanístic amb incidència sobre els valors naturals objecte de protecció.
Por tot això, i en exercici de les competències i atribucions conferides per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el conjunt de la legislació ambiental estatal i autonòmica d'aplicació al cas, escau d'iniciar l'expedient d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Gelada i la seua zona litoral, i a tal efecte
ORDENE
Article 1
S'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Gelada i la seua zona litoral, la delimitació territorial provisional de la qual figura en l'annex de la present orde.
Article 2
De conformitat amb allò que disposa l'article 7 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, i en l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, durant la tramitació del pla no podran realitzar-se en tot el seu àmbit territorial, inclòs el medi marí, actes que suposen una transformació sensible de la realitat física i biològica que puguen arribar a fer impossible la consecució dels objectius de l'esmentat pla.
Així mateix, tampoc no podrà atorgar-se cap autorització, llicència o concessió per part de les administracions públiques, que habilite per a la realització d'actes de transformació de la realitat física i biològica dins de l'àmbit del pla sense que hi conste, amb caràcter previ, informe favorable de la Conselleria de Medi Ambient. L'informe serà de caràcter preceptiu i vinculant i haurà de ser emés per l'administració actuant en el termini màxim de 90 dies.
Les mesures cautelars contingudes en els paràgrafs anteriors podran ser complementades i especificades, a proposta de la Conselleria de Medi Ambient, amb altres mesures de caràcter particular, en el cas que estes es consideren imprescindibles per a salvaguardar la consecució dels objectius fixats en el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals.
Article 3
Les mesures cautelars previstes en l'article anterior seran d'aplicació directa fins el moment en què es produisca l'entrada en vigor del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals, sense que es puga superar en cap cas una vigència màxima de tres anys, d'acord amb allò que disposa l'article 28.4 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Article 4
Es faculta la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi de la Conselleria de Medi Ambient per a realitzar els tràmits necessaris per a l'aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Gelada i Litoral de la Marina Baixa, prèvia la tramitació de l'oportú expedient d'acord amb el procediment legalment previst.
DISPOSICIÓ FINAL
Esta orde entrarà en vigor el dia següent de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 25 d'octubre de 2002
El conseller de Medi Ambient,
FERNANDO MODREGO CABALLERO

linea