diari

ACORD de 7 d'octubre de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara paratge natural municipal l'enclavament denominat la Mola de la Vila, al terme municipal de Forcall. [2005/X11182]

(DOGV núm. 5112 de 11.10.2005) Ref. Base de dades 5059/2005

ACORD de 7 d'octubre de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara paratge natural municipal l'enclavament denominat la Mola de la Vila, al terme municipal de Forcall. [2005/X11182]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 7 d'octubre de 2005, va adoptar l'acord següent:
L'àmbit territorial del paratge denominat la Mola de la Vila comprén terrenys pertanyents al municipi de Forcall, a la comarca dels Ports.
La zona proposada, de 129,708 ha d'extensió, posseeix indubtables mèrits per a la seua declaració com a paratge natural municipal, i reuneix valors ecològics, paisatgístics, científics i recreatius que justifiquen la seua declaració com a tal.
La protecció de la Mola de la Vila es justifica no sols per la preservació dels ecosistemes i els valors naturals allí existents, sinó que també es troba justificada per l'alt valor simbòlic que este paratge té per als habitants de Forcall.
L'orografia del paratge s'emmarca en la tipologia pròpia dels contraforts més orientals de l'Ibèric extern i en concret en el sector subtabular que comprén l'altiplà calcari que s'estén per les terres altes de l'interior de Castelló i s'interna en el Baix Aragó. Es caracteritza per un paisatge dominada per moles, elevacions de considerable altitud amb la part superior plana i les vores de la qual formen abruptes penya-segats. Entre estos es disposa una profunda xarxa de drenatge, sovint encaixada, per la qual transcorren barrancs i rius de cabal molt variable, lligat al règim pluviomètric i a la litologia concreta de les àrees que travessen.
Els estrats geològics, de gran potència, se situen en tota la zona en posició subhoritzontal, amb poc grau de plegament i estan formats per materials juràssics i cretacis.
La Mola de la Vila té una altitud mitjana que ronda els 920 metres, i el punt mes alt se situa a 946,8 m.
L'altitud i la situació estratègica sobre la confluència dels rius Bergants, Caldes i Cantavieja –el nom de la localitat, Forcall, sembla derivar de la seua situació al costat de la confluència dels tres rius– fan que constituïsca un privilegiat mirador de les terres de la comarca dels Ports, i proporciona impressionants panoràmiques d'este abrupte territori, sobretot de la vall del Bergants, i queda fora de tot dubte l'alt valor paisatgístic d'este paratge.
La vegetació potencial de la zona correspondria, segons Rivas Martínez, a la sèrie suprapramediterrània castellanomaestracensemanxega basòfila de l'alzina (Quercus rotundifolia)– Junipero thuriferae Querceto rotundifoliae sigmetum, que correspon a un bosc d'alzines, que pot albergar savines i ginebres i que no sol tenir un sotabosc molt dens, i si el té, és pobre en espècies arbustives típiques del bosc mediterrani escleròfil. La vegetació actual es caracteritza per la presència de boscos de carrasca, on esta apareix acompanyada d'espècies com el boix (Buxus sempervirens), el roure valencià (Quercus faginea), el Server (Sorbus aria), l'Auró (Acer monspessulanum) i el Corner (Amelanchier ovalis). Estes formacions es presenten principalment en les vessants de la mola, al peu dels farallons rocosos. En el sector nordoccidental del paratge es presenten masses de pineda de pinassa (Pinus nigra) acompanyades per pi blanc i taques disperses de carrasques i ginebres i savines. És possible trobar espècies d'òptim eurosiberià com Hepatica nobilis, Lathirus filiformis, Paeonia officinalis ssp. Humilis, i també orquídies com Cephalantera rubra, Cephalantera damasonium, Orchis mascula ssp. olbiensis i Epipactis atrorubens. La zona de la mola afectat per l'incendi de 1994 es troba en l'actualitat en fase de regeneració, i presenta una vegetació predominantment de matoll corresponent a les etapes de degradació del carrascar supramediterrani basòfil.
L'existència al paratge de penya-segats rocallosos, matoll i masses arborades, permet la presència de gran diversitat de fauna. Destaca la presència de la Cabra Salvatge (Capra pyrenaica) cada vegada mes freqüent en la zona, el Teixó (melis melis) i l'Eriçó Europeu (Erinaceus europaeus). Pel que fa a l'avifauna nidificant destaca la presència del Voltor Comú (Gyps fulvus) amb importants poblacions en la zona, de l'Àguila de Panxa Blanca (Hieraetus fasciatus), l'Astor (Accipiter gentilis) i de rapaces nocturnes com el Xot (Otus scops) i el Duc (Bubo bubo). Mereix destacar-se també l'herpetofauna present en el paratge amb espècies com el Gripau, la Granota Comuna, la Colobra Bastarda i el Fardatxo Ocel·lat, totes elles incloses com a espècies protegides en el Catàleg valencià d'espècies amenaçades de fauna, aprovat pel Decret 32/2004, de 27 de febrer, del Consell de la Generalitat.
Pel que fa al patrimoni històric citar l'existència de l'abric de la Mola de Sant Marc, d'època prehistòrica on s'han trobat diverses ferramentes retocades en sílex.
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament de Forcall, la Generalitat, en l'exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals de l'espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada paratge natural municipal, que es regula posteriorment pel Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, que s'adapta a les característiques d'este enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, en vista els valors naturals i interés d'aquest, de l'interés de l'Ajuntament de Forcall, i una vegada complits els tràmits previstos en el Decret 161/2004, de 3 de setembre, de regulació dels paratges naturals municipals, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara paratge natural municipal la zona denominada la Mola de la Vila, al terme municipal de Forcall, i s'estableix per a este un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
2. En raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del paratge natural municipal, este règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'hi admet cap ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que motiven la seua declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El paratge natural municipal es localitza al terme municipal de Forcall, a la província de Castelló, i figura la seua delimitació descriptiva i gràfica en els annexos I i II d'este acord, respectivament.
2. En cas de discrepància entre la delimitació descriptiva i la delimitació gràfica, prevaldrà la primera d'estes.
3. No es considerarà revisió l'alteració dels límits que puga introduir el planejament urbanístic que s'aprove amb posterioritat, sempre que esta alteració implique un augment de les condicions de protecció o un increment de la superfície protegida.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i gestió del paratge natural municipal correspon a l'Ajuntament de Forcall.
2. La direcció general amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels serveis territorials de Castelló de la Conselleria de Territori i Habitatge, qui prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del paratge natural municipal.
3. El Pla especial de protecció del paratge natural municipal podrà definir mecanismes de participació de la Diputació Provincial de Castelló o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
Quart. Règim de protecció
Amb caràcter general, podran continuar portant a terme les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven esta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i allò que ha establit este acord i el corresponent Pla especial de protecció del Paratge Natural Municipal de la Mola de la Vila.
En l'àmbit del paratge natural municipal les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, paisatgístics i naturals del paratge natural municipal, i s'avaluaran amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a este.
Cinqué. Pla especial de protecció
1. Per raó del que estableix l'article 7 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals, s'aprova el Pla especial de protecció del Paratge Natural Municipal de la Mola de la Vila, al terme municipal de Forcall.
2. En l'annex III d'este acord s'inclou la part dispositiva de l'esmentat Pla especial de protecció del Paratge Natural Municipal de la Mola de la Vila.
3. Efectes: Les disposicions del Pla especial de protecció seran vinculants tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del paratge natural municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal de la Mola de la Vila com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i els interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà format per:
a) Dos representants elegits per l'Ajuntament de Forcall, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal, diferent de l'Ajuntament de Forcall. En el cas que no n'hi haja o renuncien a la participació, se sumarà este lloc a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la direcció general amb competències en espais naturals protegits en els serveis territorials de Castelló de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació
L'Ajuntament de Forcall podrà proposar la modificació de la composició del Consell de Participació per a donar cabuda a altres representants de col·lectius amb interessos en el paratge natural municipal. La modificació de la composició del Consell de Participació ha de ser aprovada per acord del Consell de la Generalitat.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal de la Mola de la Vila es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració del paratge.
Seran funcions d'este òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, i aquelles que, si escau, establisca l'Ajuntament de Forcall.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament de Forcall d'entre els membres del Consell de Participació.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació, este elaborarà i aprovarà un reglament intern de funcionament.
Seté. Mitjans econòmics
1. L'Ajuntament de Forcall habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del paratge natural municipal.
2. La Conselleria de Territori i Habitatge participarà en el finançament del paratge natural municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar al manteniment del paratge natural municipal.
Vuité. Règim de sancions
El règim sancionador en la matèria regulada en este acord serà l'establit en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de l'exigible en via penal, civil o de qualsevol altre ordre en què puga incórrer.
Nové. Execució i desenrotllament
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en el marc de les seues competències, dicte el que calga per a l'execució i el desenrotllament d'este acord.
Deu. Efectes i revisió
1. Este acord produirà efectes a partir del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Qualsevol modificació del que estableix este acord ha de ser aprovada al seu torn per acord del Consell de la Generalitat, i este cas hauran de seguir-se els mateixos tràmits.
Contra este acord, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant el Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Alacant, 7 d'octubre de 2005
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT
ANNEX I
DELIMITACIÓ DEL PARATGE NATURAL
MUNICIPAL DE LA MOLA DE LA VILA
1. L'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal de la Mola de la Vila queda definit per les següents parcel·les cadastrals del terme municipal de Forcall, província de Castelló:
– Parcel·la 9007 i 55 del polígon 2.
– Parcel·la 17 i part de la 9005 del polígon 9.
2. Els límits descriptius del paratge natural municipal són els següents:
– Nord: parcel·les 8, 9, 16 i 17 del polígon 2 del terme municipal de Forcall.
– Est: parcel·les 19, 27, 53, 54, 75 i 77 del polígon 2 del terme municipal de Forcall.
– Sud: parcel·les 18, 19, 20 i 23 del polígon 9 i parcel·les 62, 65, 66, 67, 69, 70 i 74 del polígon 2 del terme municipal de Forcall.
– Oest: parcel·les 15 i 16 del polígon 9 del terme municipal de Forcall.
3. Delimitació geogràfica. El paratge queda delimitat pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades següents, que consideren el sistema de referència European Datum 1950 (ED 50) i el sistema cartogràfic UTM (fus 30 N).
Vèrtex X I
1 735944,79 4504419,9
2 736046,09 4504353,09
3 736110,39 4504331,22
4 736160,96 4504332,04
5 736283,62 4504355,27
6 736361,75 4504375,85
7 736559,96 4504349,1
8 736611,41 4504361,27
9 736688,14 504413,1
10 736716,26 4504456,29
11 736730,65 4504504,49
12 736747,31 4504575,92
13 736712,68 4504633,78
14 736742,03 4504882,48
15 736125,78 4505461,5
16 736099,72 4505455,16
17 736070,35 4505398,82
18 735728,48 4505260,62
19 735422,92 4505206,94
20 735405,43 4505039,64
21 735261,14 4504964,56
22 735185,68 4504845,25
23 735140,31 4504794,92
24 735153,77 4504763,65
25 735171,73 4504749,03
26 735208,46 4504753,87
27 735209,92 4504692,91
28 735697,96 4504852,53
29 735738,22 4504768,83
30 735711,55 4504731,16
31 735693,18 4504710,82
32 735845,52 4504513,36
33 736081,66 4504335,08
34 736442,19 4504335,7
35 736715,21 4504626,61
36 736682,92 4504668,01
37 736668,48 4504681,39
38 736701,38 4504817,37
39 736789,36 4505005,33
40 736758,57 4505160,27
41 736309,48 4505459,2
42 736173,44 505471,78
43 736152,61 4505466,11
44 735924,78 4505327,36
45 735912,11 4505314,85
46 735792,28 4505256,6
47 735704,88 4505289,03
48 735516,57 4505278,46
49 735280,04 4504970,69
50 735180,09 4504835,82
51 735143,56 4504778,74
52 735707,35 4504790,02
53 735730,82 4504777,82
54 735655,82 4504632,98
55 735813,87 4504535,7
56 736253,15 4504361,75
57 736407,36 4504373,07
58 736494,78 4504318,14
59 736748,76 4504972,91
60 736725,28 4505257,36
61 736688,65 4505306,63
62 736674,82 4505380,62
63 736564,51 4505428,77
64 736488,64 505399,23
65 736460,74 505389,63
66 736290,24 505465,17
67 736225,76 4505468,58
68 735850,45 4505265,94
69 735658,08 4505300,38
70 735445,72 4505227,95
71 735358,85 4505166,2
72 735294,83 4505000,85
73 735195,89 4504943,28
74 735216,72 4504749,4
75 735605,67 4504833,56
76 735688,22 4504854,6
77 735683,14 4504810,04
78 735661,89 4504618,95
79 735692,37 4504579,43
80 735898,64 504473,68
81 735960,27 4504413,29
82 735986,97 4504390,53
83 736312,64 504370,5
84 736354,19 4504377,63
85 736495,07 4504328,33
86 736713,55 4504833,43
87 736786,04 4504998,22
88 736791,33 4505093,82
89 736755,44 505178,73
90 736443,78 4505382,45
91 736320,55 4505458,81
92 736079,64 505425,86
93 736054,06 4505399,16
94 735891,69 4505309,58
95 735852,96 4505244,4
96 735361,29 4505010,9
97 735181,77 4504920,9
98 735370,47 4504450,32
99 735443,32 4504435,41
100 735472,64 504478,52
101 735513,06 4504569,94
102 735546,84 504748,87
103 735559,27 4504763,42
104 735718,84 504561,11
105 735869,21 4504500,67
106 735929,03 4504430,94
107 735967,51 4504413,54
108 736298,37 4504359,08
109 736668,64 4504394,63
110 736753,67 4504917,73
111 736789,34 505067,16
112 736768,29 4505136,04
113 736745,17 4505199,36
114 736612,29 4505418,04
115 736534,23 4505421,89
116 736340,82 4505449,7
117 735737,64 4505262,78
118 735681,48 4505296,49
119 735619,38 4505305,66
120 735535,01 4505285,84
121 735471,74 505248,68
122 735534,02 4504636,66
123 735782,76 4504553,35
124 735841,05 4504517,66
125 735938,38 4504428,84
126 736266,28 4504368,05
127 736413,61 4504364,76
128 736515,17 4504338,8
129 736642,25 4504374,4
130 736736,02 4504575,03
131 736715,56 4504616,19
132 736699,34 4504772,64
133 736740,78 4505212,46
134 736737,54 505226,73
135 736706,24 4505282,92
136 735769,54 4505248,7
137 735386,14 505028,67
138 735208,94 4504953,69
139 735325,84 4504535,12
140 735389,24 504390,06
141 735527,42 4504614,3
142 735546,81 4504685,93
143 735735,42 4504746,74
144 735723,29 4504737,16
145 735668,77 4504692,3
146 736394,65 4504391,6
147 736718,74 504463,12
148 736270,12 4505468,94
149 736241,77 4505472,56
150 735955,13 4505347,22
151 735933,94 505332
152 735858,97 4505280,86
153 735229,22 4504965,06
154 735162,98 4504820,34
155 735418,19 4504412,17
156 735497,64 504527,95
157 736011,48 4504372,53
158 736239,94 504351,12
159 736705,86 4504489,53
160 736740,79 4504524,17
161 736722,35 4504580,8
162 736707,44 504639,32
163 736692,12 4504644,02
164 736668,09 4504692,83
165 736704,48 4504793,55
166 736732,07 4504864,84
167 736759,45 4504983,71
168 736720,92 4505232,02
169 736294,65 4505472,95
170 736102,18 4505446,08
171 736020,99 4505407,33
172 735993,15 4505388,2
173 735320,18 4504564,97
174 735579,04 4504790,93
175 735663,07 4504603,22
176 735828,09 4504521,04
177 736185,75 4504335,81
178 736209,47 4504345,13
179 736522,72 4504341,09
180 736538,19 4504342,25
181 736582,58 4504353,17
182 736723,85 4504499,04
183 736788,54 4505033,29
184 736776,41 4505124,99
185 736718,94 4505249,38
186 736391,08 4505392,11
187 736348,35 4505441,18
188 736180,24 4505465,01
189 736140,03 4505466,07
190 736073,66 4505417,51
191 735971,59 4505367,88
192 735850,14 505253,84
193 735182,57 4504928,55
194 735190,49 4504872,97
195 735148,36 4504806,96
196 735451,57 4504447,02
197 735493,13 4504513,81
198 735544,01 4504671,46
199 735689,26 4504831,61
200 735673,04 4504602,18
201 735822,77 4504524,42
202 735994,51 4504378,32
203 736402,97 4504382,59
204 736620,06 4504365,12
205 736708,55 4504443,82
206 736703,59 4504470,24
207 736749,99 4504560,61
208 736756,77 4504976,62
209 736658,17 4505395,93
210 736421,63 4505387,17
211 736390,13 4505438,77
212 735978,55 4505384,02
213 735752,57 4505250,67
214 735189,15 4504897,84
215 735182,16 4504748,69
216 735210,08 4504709,94
217 735228,48 4504665,72
218 735255,16 4504634,95
219 735372,01 4504387,18
220 735588,87 4504808,31
221 735672,01 4504849,07
222 735697,96 4504852,53
223 735697,95 4504852,51
224 735691,55 4504798,63
225 735703,87 4504721,49
226 735654,07 4504646,78
227 735752,35 4504557,66
228 735806,21 4504543,96
229 735883,39 4504495,05
230 736278,94 4504362,11
231 736324,45 4504373,57
232 736348,77 4504372,49
233 736376,54 504379,53
234 736417,44 4504341,99
235 736451,63 4504327,11
236 736467,78 4504323,08
237 736475,02 4504319,76
238 736499,74 4504329,12
239 736715,66 4504594,57
240 736689,87 4504650,31
241 736665,12 4504709,4
242 736669,32 4504720,48
243 736682,54 504747,9
244 736754,95 4504932,66
245 736705,84 505239,53
246 736706,22 4505245,77
247 736686,82 4505330,87
248 736315,37 4505450,37
249 736162,23 4505471,27
250 735824,38 4505254,76
251 735569,51 4505299,23
252 735326,61 4505013,65
253 735306,62 4505022
254 735300,39 4505015,62
255 735242,14 504968,1
256 735217,56 4504742,18
257 735338,81 4504494,62
258 735356,31 4504462,68
259 735620,08 4504839,52
260 735383,35 4505099,69
261 736678,09 4504697,63
262 736457,84 504323,45
263 736676,34 4504703,92
264 736678,14 504700,86
265 736700,04 4504480,9
266 735654,97 4504669,59
4. La superfície total del paratge és de 129,708 ha.
ANNEX III
Part dispositiva del pla especial de protecció del paratge natural municipal de la Mola de la Vila, al terme municipal de Forcall
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Naturalesa del pla
Este Pla especial (en endavant, PE), es redacta a l'empara de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. Constitueix, per tant, un dels plans especials previstos en els articles 86 i següents del Reglament de planejament de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret 201/1998, de 15 de desembre, del Consell de la Generalitat.
Article 2. Finalitat
L'objectiu genèric pel qual es redacta este PE és l'establiment de les mesures necessàries per a garantir la protecció del Paratge Natural Municipal de la Mola de la Vila en raó de la conservació i millora de la fauna i flora, com també de les singularitats geològiques, paisatgístiques i culturals que presenta. El PE constitueix, per tant, el marc que en regularà el règim de l'espai natural, els usos i activitats i l'ús públic.
Article 3. Àmbit
1. L'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal de la Mola de la Vila queda definit per la següents parcel·les del terme municipal de Forcall:
– Parcel·la 9007 i 55 del polígon 2.
– Parcel·la 17 i part de la 9005 del polígon 9.
2. Els límits del paratge natural municipal són els següents:
– Nord: parcel·les 8, 9, 16 i 17 del polígon 2 del terme municipal de Forcall.
– Est: parcel·les 19, 27, 53, 54, 75 i 77 del polígon 2 del terme municipal de Forcall.
– Sud: parcel·les 18, 19, 20 i 23 del polígon 9 i parcel·les 62, 65, 66, 67, 69, 70 i 74 del polígon 2 del terme municipal de Forcall.
– Oest: parcel·les 15 i 16 del polígon 9 del terme municipal de Forcall.
3. La superfície total del paratge és de 129,708 ha.
4. Els terrenys inclosos en el Paratge Natural Municipal de la Mola de la Vila són íntegrament de propietat municipal, tal com figura en el Cadastre municipal de rústica i en l'Inventari de béns de l'Ajuntament de Forcall.
Article 4. Efectes
1. De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, el PE s'haurà d'ajustar al que preveu la legislació urbanística.
2. Les determinacions d'este PE s'aplicaran, amb caràcter subsidiari, quan el planejament urbanístic municipal no continga les determinacions oportunes i detallades per a la protecció dels valors naturals presents en l'àmbit d'aplicació del PE.
3. El planejament municipal que s'aprove amb posterioritat a l'entrada en vigor d'este PE haurà d'ajustar-se a les determinacions protectores contingudes en el aquest, assignant les qualificacions del sòl d'acord amb les normes i criteris ací establits, de manera que es respecten les limitacions d'ús imposades pel PE.
4. Quan de la informació detallada elaborada per a la redacció del planejament municipal resulte discrepància entre els documents d'este pla i la realitat existent, s'aplicarà la normativa que millor s'ajuste a la realitat, excepte en el cas que esta discrepància es dega a accions o intervencions produïdes amb posterioritat a l'aprovació d'este pla, i en este cas s'aplicaran les determinacions d'este i s'exigirà l'adopció de les mesures necessàries per a restituir el terreny a l'estat reflectit en el PE.
5. Les determinacions d'este pla s'entendran sense perjudici de les contingudes en les legislacions sectorials i en particular de les normes, reglaments o plans que s'aproven per al desenrotllament i compliment de la finalitat protectora d'este pla, com també les d'aquells destinats a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenrotllament sostenible. En el cas que la normativa continguda en este pla resulte mes detallada o protectora, s'aplicarà esta amb preferència sobre la continguda en la legislació sectorial, sempre que no estiga en contradicció amb la finalitat d'esta. En tot cas, l'aprofitament urbanístic dels terrenys es realitzarà d'acord amb les previsions d'este PE.
6. L'establiment de zones de protecció i categories de sòls o activitats es realitzarà únicament a l'efecte protector d'este pla, sense que això pressupose l'existència d'altres consideracions urbanístiques o d'ordenació territorial. Les normes o recomanacions contingudes en este pla constitueixen un element més que s'ha de tenir en compte a l'hora de procedir a l'ordenació integral del territori mitjançant el corresponent planejament general.
7. Les determinacions contingudes en este pla no impliquen classificació urbanística del sòl ni prejutgen la classificació que este haja de rebre en el Pla general d'ordenació municipal.
Article 5. Tramitació, vigència i revisió
1. El PE es tramitarà d'acord amb l'article 43 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, que remet per a la seua tramitació a la legislació urbanística, i es requereix l'estimació d'impacte ambiental positiva per part de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. Les determinacions del PE entraran en vigor l'endemà de la publicació de la seua aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i seguiran vigents fins no es revise el pla, per haver canviat prou les circumstàncies o els criteris que n'han determinat l'aprovació.
3. No es considerarà revisió del pla l'alteració dels límits de les zones de protecció assenyalades en este que puga introduir el planejament urbanístic que s'aprove amb posterioritat, sempre que esta alteració comporte un augment de les condicions de protecció o un increment de la superfície protegida.
4. La revisió o modificació de les determinacions del pla podran realitzar-se en qualsevol moment seguint els mateixos tràmits que s'hagen seguit per a l'aprovació.
Article 6. Contingut
El contingut de la documentació del PE es correspon amb el que disposa l'article 91 del Reglament de planejament de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret 201/1998, de 15 de desembre, del Consell de la Generalitat. En concret, haurà d'incloure els apartats següents:
1. Memòria informativa i justificativa: inclourà els aspectes descriptius i justificatius, com també els estudis complementaris necessaris per al desenrotllament de l'ordenació, d'acord amb els objectius que justifiquen la seua elaboració.
2. Normativa: la normativa d'este pla es divideix en dos grans apartats: el primer es troba dedicat a l'establiment de normes generals per a la protecció de recursos naturals i per a la regulació de determinades activitats que incideixen en el medi natural; el segon, es dedica a l'establiment de normes específiques per a la protecció d'espais determinats en funció dels valors que tanquen.
3. Plànols: el PE inclou els plànols següents:
i) Plànols d'informació
ii) Plànols d'ordenació
4. Normes per a la gestió.
5. Mecanismes de finançament.
6. Règim sancionador.
Article 7. Interpretació
1. En la interpretació d'este PE haurà d'atendre's al que resulte de la seua consideració com un tot unitari, utilitzant sempre la memòria informativa i justificativa com a document en què es contenen els criteris i principis que han orientat la redacció del pla.
2. En cas de conflicte entre les normes de protecció i els documents gràfics del pla prevaldran les primeres, excepte quan la interpretació derivada dels plans vinga recolzada també per la memòria de tal manera que es faça patent l'existència d'algun error material en les normes.
3. En l'aplicació d'este PE prevaldrà aquella interpretació que comporte un major grau de protecció dels valors naturals de l'àmbit del pla.
4. En qualsevol supòsit no previst en este pla, serà preceptiu l'informe favorable de l'Ajuntament de Forcall, sense perjudici de les competències sectorials que puguen existir.
Article 8. Règim d'avaluació d'impactes ambientals
Els projectes, obres i activitats que es realitzen o implanten en l'àmbit territorial del paratge se sotmetran al règim d'avaluació ambiental establit en la legislació sectorial autonòmica valenciana sobre avaluació de l'impacte ambiental.
Article 9. Autoritzacions i informes previs
1. Esta normativa especifica, en les normes generals i normes particulars, les actuacions, els plans i els projectes l'execució dels quals requereix autorització especial de l'Ajuntament de Forcall i aquells que requereixen informe vinculant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. Les autoritzacions anteriors s'atorgaran sense perjudici de l'obligació d'obtenir les llicències o autoritzacions que siguen aplicables, amb caràcter sectorial, a determinades activitats, com també en concordança amb el que estableix esta normativa.
TÍTOL II
NORMES GENERALS DE REGULACIÓ D'USOS I ACTIVITATS
CAPÍTOL I
NORMES SOBRE PROTECCIÓ DE RECURSOS DE DOMINI PÚBLIC
SECCIÓ PRIMERA
PROTECCIÓ DE RECURSOS HIDROLÒGICS
Article 10. Qualitat de l'aigua
Amb caràcter general, queden prohibits aquells usos i activitats que contribuïsquen a deteriorar la qualitat de les aigües, com també aquelles actuacions, obres i infraestructures que puguen dificultar el flux hídric o impliquen manifestament un maneig abusiu d'aquest i dels seus recursos naturals.
Article 11. Llits, riberes i marges dels cursos d'aigua
1. Es mantindran les condicions naturals dels llits, i no podran realitzarse, en cap cas, la canalització o el dragatge.
2. En la zona de domini públic hidràulic, com en els marges inclosos en les zones de servitud i de policia definides en la Llei d'aigües, es conservarà la vegetació de ribera, i no es permetrà la transformació a cultiu dels terrenys actualment erms o destinats a usos forestals. Es permetran labors de neteja i desbrossament selectius quan hi haja risc per a la seguretat de les persones o els béns en cas d'avinguda.
3. Es prohibeix l'ocupació del domini públic hidràulic i de la zona de servitud per instal·lacions o construccions de qualsevol tipus, permanents o temporals; com també l'extracció d'àrids, excepte en aquells casos necessaris per a obres autoritzades de condicionament o neteja dels llits.
Article 12. Protecció d'aigües subterrànies
1. Queda prohibit l'establiment de pous, rases, galeries o qualsevol dispositiu destinat a facilitar l'absorció pel terreny d'aigües residuals que puguen produir, per la seua toxicitat o per la seua composició química i bacteriològica, la contaminació de les aigües superficials o profundes.
2. La construcció de fosses sèptiques per al sanejament d'edificacions i/o zones d'ús públic només podrà ser autoritzada quan es donen suficients garanties que no comporten cap risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
Article 13. Abocaments
1. En aplicació de l'article 100 de la Llei d'aigües es prohibeix, amb caràcter general, l'abocament directe o indirecte en un llit públic, canal de reg, o aqüífer subterrani, d'aigües residuals la composició química o la contaminació bacteriològica del qual puguen impurificar les aigües amb danys per a la salut pública o per als aprofitaments inferiors, tant comuns com especials.
2. Es prohibeix l'abocament sense depurar, directe o indirecte, d'aigües residuals, com també l'abocament o depòsit permanent o temporal de qualsevol tipus de residus sòlids, runes o substàncies, qualsevol que siga la seua naturalesa, que constituïsquen o puguen constituir un perill de contaminació de les aigües o degradació del seu entorn, excepte en els casos de neteja, d'acord amb el que preveu l'article 49 del Reglament del domini públic hidràulic.
3. Per a la concessió de llicència urbanística relacionada amb qualsevol activitat que puga generar abocaments de qualsevol naturalesa, s'exigirà la justificació del tractament que haja de donar-se a estes per a evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies. El tractament d'aigües residuals haurà de ser tal que s'ajuste a les condicions de qualitat exigides per als usos a què s'hagen de destinar; en tot cas, les aigües resultants no podran superar els límits establits en la legislació sectorial.
4. L'efectivitat de la llicència quedarà condicionada, en tot cas, a l'obtenció i la validesa posterior de l'autorització d'abocament.
Article 14. Captacions d'aigua
Queden prohibides les obertures de nous pous o captacions d'aigua dins de l'àmbit del PE, excepte les destinades a satisfer les necessitats derivades de les infraestructures d'ús públic, sempre que es justifique esta com l'única via d'abastiment possible. En tot cas, hauran d'efectuar-se de manera que no provoquen repercussions negatives sobre el sistema hidrològic i la resta dels aprofitaments.
SECCIÓ SEGONA
PROTECCIÓ DE SÒLS
Article 15. Moviment de terres i extracció d'àrids
1. Els moviments de terres estaran subjectes a l'obtenció prèvia de la llicència urbanística. Queden exceptuades de l'obtenció de llicència les labors de preparació i condicionament dels sòls relacionades amb l'activitat agrícola, com ara anivellació de terrenys i l'arada.
2. Es prohibeix l'extracció d'àrids en tot l'àmbit del paratge.
Article 16. Conservació de la coberta vegetal
1. Es consideren prioritàries, en àmbit del pla, totes aquelles actuacions que tendisquen a conservar la coberta vegetal com a mitjà per a evitar els processos erosius.
2. Aquelles actuacions que puguen alterar o perjudicar de manera significativa les condicions de l'espai natural, o de les espècies de flora silvestre existent, requeriran la redacció d'una memòria o projecte que haurà de ser aprovat per l'Ajuntament amb informe del Consell de Participació i de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 17. Pràctiques de conservació de sòls
1. Es prohibeix la destrucció de bancals i marges d'estos; com també les transformacions agrícoles i labors que posen en perill la seua estabilitat o comporten la seua eliminació.
2. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, l'administració cuidarà de l'estabilització i regeneració dels terrenys situats en vessants, amb terrasses o bancals que hagen deixat de ser conservats o s'abandonen com a sòls agrícoles.
3. Es prohibeix, amb caràcter general, la rompuda de terrenys amb vegetació silvestre per a l'establiment de noves àrees de cultiu.
4. Es prohibeix els aterrassaments de sòls, excepte en projectes de correcció de talussos.
5. Sempre que la realització d'una obra vaja acompanyada de la generació de talussos per desmunt o terraplenament, serà obligatòria la fixació d'estos mitjançant repoblació vegetal amb espècies pròpies de la zona o elements naturals. Excepcionalment, quan no hi haja altres solucions, es podran permetre les actuacions d'obra civil sempre que siguen tractades mitjançant tècniques d'integració paisatgística.
SECCIÓ TERCERA
PROTECCIÓ DE LA VEGETACIÓ SILVESTRE
Article 18. Formacions vegetals
Es consideren formacions vegetals subjectes a les determinacions d'este pla, totes aquelles no cultivades o resultants de l'activitat agrícola. Esta determinació no inclou la vegetació adventícia que acompanya els cultius, ni les formacions ruderals i nitròfiles que colonitzen els carrers, vials, parets, cunetes, abocadors, enderrocs, erms i altres àrees molt antropitzades.
Article 19. Tala i recol·lecció
1. Sense perjudici del que disposa l'article 16 d'estes normes, es prohibeix la recol·lecció total o parcial de taxons vegetals per a fins comercials.
2. Queden sotmeses al procediment d'estimació d'impacte ambiental les actuacions necessàries per a la defensa contra incendis forestals que plantegen derrocar, talar o mutilar peus dels taxons de major interés per a la conservació.
3. La tala i recol·lecció total o parcial de les espècies vegetals estarà sotmesa a les disposicions de l'Ordre de 20 de desembre de 1985, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, sobre protecció d'espècies endèmiques amenaçades, com també a la legislació sectorial aplicable.
La recollida de parts o llavors, com també l'extracció de les arrels o altres parts subterrànies de les plantes silvestres, haurà de disposar de l'autorització expressa del Consell de Participació, per motius científics, educatius o de conservació de les espècies de què es tracte.
4. Sense perjudici del que disposa el punt 3 d'este article, es permet la recol·lecció consuetudinària de fruits, llavors, plantes silvestres de consum tradicional, com ara bolets, mores, etc., sempre que hi haja consentiment del propietari i sense perjudici de les limitacions específiques que la conselleria competent en matèria de medi ambient puga establir quan resulte perjudicial, per la seua intensitat o altres causes, per a la flora o fauna. En el cas de recol·lecció de plantes silvestres o bolets, queda prohibida l'arrancada de la planta, que haurà de recol·lectar-se per mitjà de tallada, i no es permetrà la utilització d'instruments com ara aixades o rastells.
5. L'extracció de fusta o llenya es podrà realitzar, únicament, si respon a algun dels criteris següents:
– Com resultat de labors de prevenció d'incendis.
– Com resultat de mesures fitosanitàries.
– Amb motiu d'estudis científics.
– Per eradicació d'espècies al·lòctones invasores.
– Per motius de tradició local, amb l'autorització prèvia de la Direcció Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge.
En cap cas, podran ser recollides lliurement pels visitants.
Article 20. Regeneració i plantacions
1. Els treballs de regeneració i recuperació de la coberta vegetal tindran per objectiu la formació i potenciació de les comunitats vegetals naturals característiques de l'àmbit del pla, en els distints estadis de desenrotllament.
2. La gestió dels recursos forestals dirigirà les seues actuacions a la conservació, millora i protecció dels terrenys forestals segons les determinacions de la de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, i al seu reglament executiu aprovat per Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat.
3. Queda prohibit la introducció i repoblació amb espècies exòtiques, entenent-se estes per tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga o haja pertangut històricament a la vegetació silvestre de l'àmbit del pla. En les zones actualment enjardinades s'evitarà la invasió de les espècies exòtiques en els espais naturals confrontants.
4. Queda prohibit en l'àmbit del paratge la introducció d'espècies susceptibles de constituir plagues o generar malalties.
5. És obligatòria l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient per a realitzar qualsevol modificació substancial de l'estructura natural d'una finca forestal (tractaments fitosanitaris, repoblacions, introducció d'espècies, etc.). Serà necessària la presentació d'un projecte en què s'especifiquen les accions que es pretenen dur a terme i al qual hauran d'ajustar-se els treballs que s'han de realitzar.
SECCIÓ QUARTA
PROTECCIÓ DE LA FAUNA
Article 21. Destrucció de la fauna silvestre
1. S'haurà de respectar, en tot cas, la normativa sectorial aplicable en matèria de protecció de la fauna.
2. Sense perjudici de la normativa sectorial aplicable sobre fauna, es consideren protegides totes les poblacions d'espècies animals silvestres del paratge natural, amb les excepcions següents:
a) Espècies cinegètiques, regulades específicament per les seues normatives sectorials.
b) Espècies el control de poblacions de les quals puga ser autoritzat o promogut per la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial, de conformitat amb les determinacions de la normativa sectorial sobre fauna.
3. Les intervencions que es realitzen en el paratge sobre la coberta vegetal, els sòls, el medi hídric i, en general, els distints hàbitats faunístics, hauran de garantir el manteniment de condicions adequades per a la pervivència i, si és el cas, la reproducció de les poblacions animals afectades.
4. Amb caràcter general, i sense perjudici del que estableix la legislació sectorial sobre fauna, no es permeten en l'àmbit del paratge natural les activitats que puguen provocar, directament o indirectament, la destrucció o el deteriorament de poblacions d'espècies animals silvestres o dels seus hàbitats. La prohibició s'estén especialment als hàbitats i enclavaments necessaris per als cicles vitals de la fauna, com ara nius, caus i adormidors. En particular, es prohibeix:
a) La destrucció, la mort, el deteriorament, la recol·lecció, el comerç, la captura en viu, la possessió o l'exposició d'animals vius o les seues restes que es troben protegides per la legislació sectorial vigent i per estes normes.
b) La recol·lecció, la possessió o el comerç d'ous o cries.
c) La producció de sons innecessaris que alteren la tranquil·litat habitual de la fauna.
d) L'emissió de llums que incidisquen negativament sobre hàbitats i enclavaments d'especial interés per a la fauna.
Article 22. Repoblació o solta d'animals
1. Es prohibeix la repoblació i la solta de qualsevol espècie animal exòtica, entenent-se per tal tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga o haja pertangut històricament a la fauna de l'àmbit el pla, excepte la utilització d'espècies per a control biològic de plagues que realitze l'administració o autoritze esta.
2. Tota reintroducció d'espècies faunístiques autòctones actualment desaparegudes en el paratge, com també els eventuals reforçaments poblacionals d'espècies existents i la manera de realitzar-los, haurà de ser autoritzada o promoguda per la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 23. Tanques i tanques
L'alçament de tanques i tanques de caràcter cinegètic en l'àmbit del pla requerirà la amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient no permetent-se, en cap cas, les tanques electrificades. Tot això, sense perjudici de l'obtenció de la corresponent llicència urbanística en els termes previstos per la llei.
SECCIÓ CINQUENA
PROTECCIÓ DEL PAISATGE
Article 24. Impacte paisatgístic
1. Es consideraran els valors paisatgístics del paratge com un criteri determinant per a la ubicació de les distintes infraestructures i usos. En conseqüència, la implantació d'usos o activitats que, per les seues característiques, puguen generar un important impacte paisatgístic hauran de realitzar-se de manera que es minimitze el seu efecte negatiu sobre el paisatge natural o edificat.
Amb este fi s'evitarà especialment la seua ubicació en llocs de gran incidència visual, com ara en el veïnat de monuments o edificis i construccions d'interés historicocultural.
2. En tot cas, les instal·lacions i edificacions en el medi rural hauran d'incorporar les mesures de camuflatge i mimetització necessàries per a la seua integració en el paisatge, i s'hauran d'adequar, en tot cas, a les tipologies tradicionals de la zona.
3. L'Ajuntament haurà de tenir en compte en autoritzar o informar els projectes referents al paratge, els efectes de la seua realització sobre els valors paisatgístics del paratge.
4. Les pistes i els camins forestals i rurals, àrees tallafocs, i instal·lació d'infraestructures de qualsevol tipus que siguen autoritzades, es realitzaran atenent a la seua màxima integració en el paisatge i el seu mínim impacte ambiental.
5. Es protegirà el paisatge entorn d'aquelles fites i elements singulars de caràcter natural, com a penyals, arbres exemplars, etc., per a la que s'establiran perímetres de protecció sobre la base de conques visuals que garantisquen la seua prominència en l'entorn.
Article 25. Publicitat estàtica
1. Es prohibeix, amb caràcter general, la col·locació de cartells informatius de propaganda, inscripcions o artefactes de qualsevol naturalesa amb fins publicitaris, incloent la publicitat recolzada directament o construïda tant sobre elements naturals del territori com sobre les edificacions.
2. Al paratge s'admetran, únicament, els indicadors d'activitats, establiments i llocs que, per la grandària, pel disseny i la col·locació, estiguen adequats a l'estructura ambiental on s'instal·len, com també tots els de caràcter institucional relacionats amb l'ús públic i la gestió de l'àmbit territorial objecte del pla.
SECCIÓ SISENA
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
Article 26. Patrimoni cultural
1. Tindran consideració de béns culturals especialment protegits, amb independència de la seua localització, els inclosos en el Catàleg de patrimoni arquitectònic, el Catàleg de jaciments arqueològics elaborat per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i el Catàleg de coves, avencs i la resta de cavitats subterrànies sitis al territori de la Comunitat Valenciana.
2. Els elements i conjunts considerats recursos arqueològics i historicoartístics, podran acollir usos turisticorecreatius, sempre que estes no impliquen la pèrdua dels seus valors científics i culturals.
3. Quan en el transcurs de qualsevol obra o activitat sorgisquen vestigis de jaciments de caràcter arqueològic, paleontològic o antropològic, es comunicarà esta troballa a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i al Servei Arqueològic Municipal perquè s'avaluen i, si és el cas, s'adopten les mesures protectores oportunes.
SECCIÓ SETENA
PROTECCIÓ DE CAMINS RAMADERS
Article 27. Delimitació i fitació
1. En aplicació de l'article 5 de la Llei 3/1995, de 23 de març, de camins ramaders, la classificació, delimitació, amollonament, o qualsevol altre acte relacionat amb estes, correspon a la conselleria competent en matèria de medi ambient, havent de vetlar pel seu manteniment com a espai d'ús públic.
2 Sense perjudici del que estableix l'article 17 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i per raó del que s'ha assenyalat en la disposició addicional tercera de la Llei 3/1995, de 23 de març, de camins ramaders, fins a l'elaboració i aprovació del catàleg de camins ramaders d'interés natural, es consideren com a camins ramaders d'interés natural, a l'efecte previst en l'article 17.2 d'esta llei, la totalitat dels camins ramaders de l'àmbit d'este pla.
CAPÍTOL II
NORMES SOBRE REGULACIÓ
D'ACTIVITATS I INFRAESTRUCTURES
SECCIÓ PRIMERA
ACTIVITATS EXTRACTIVES I MINERES
Article 28. Activitats extractives i mineres
Es prohibeix la realització d'activitats extractives i mineres en l'àmbit del PE.
SECCIÓ SEGONA
ACTIVITATS AGRÀRIES
Article 29. Concepte
A l'efecte d'este pla, es consideren agràries les activitats relacionades directament amb l'explotació econòmica dels recursos vegetals cultivats, mitjançant l'ús de mitjans tècnics i instal·lacions que no comporten ni tinguen com a conseqüència la transformació del seu estat o característiques essencials.
Article 30. Tipus de cultius i incompatibilitats
1. Es consideren compatible, en l'àmbit del pla, el manteniment de les activitats agràries que es registren en el moment de l'aprovació d'este.
2. Es prohibeix l'ampliació de les àrees actualment existents dedicades a l'activitat agrícola, com també la superfície d'estes. El cultiu d'espècies forestals de caràcter intensiu únicament podrà efectuar-se sobre estes àrees.
3. A l'efecte previst en l'apartat anterior, no es consideren sotmesos a l'activitat els terrenys el cultiu dels quals haja sigut abandonat per un termini superior a 10 anys o que hagen adquirit signes inequívocs de la seua vocació forestal.
4. Es prohibeixen, amb caràcter general, les pràctiques agrícoles sota la modalitat d'hivernacle o túnel.
Article 31. Construccions i instal·lacions relacionades amb les activitats agropecuàries
1. Les construccions i instal·lacions vinculades a l'explotació agrària existents en el moment de l'aprovació de les presents normes podran continuar exercint la seua activitat d'acord amb la normativa sectorial aplicable, si bé no podran ampliar la superfície ocupada per estes.
2. Es prohibeix, amb caràcter general, tot tipus d'edificació de nova planta, així com construccions i instal·lacions vinculades a l'explotació agrària (magatzems de productes i maquinàries, quadres, estables, etc.,), o a la primera transformació de productes (assecadors, serradores, etc.,).
Article 32. Productes fitosanitaris
L'ús de productes fitosanitaris haurà d'ajustar-se a les normes i els plans sectorials que els s'apliquen, d'acord amb els períodes, limitacions i condicions establits pels organismes competents. En tot cas, es prohibeix la utilització d'herbicides volàtils de qualsevol tipus.
SECCIÓ TERCERA
ACTIVITATS RAMADERES
Article 33. Concepte i règim general d'ordenació
1. Es consideren ramaderes les activitats relacionades amb l'explotació, la cria, la reproducció i l'aprofitament de les espècies animals. Amb caràcter general, l'exercici d'esta activitat se sotmetrà a les normes i plans sectorials que se li apliquen.
2. L'ordenació de la ramaderia extensiva sobre terrenys forestals haurà de realitzarse, almenys, tenint en compte les condicions següents:
a) Delimitació d'àrees fitades.
b) Definició de la càrrega ramadera aplicable a les distintes zones.
c) Disseny d'un sistema de rotació per a evitar el sobrepasturatge.
3. Segons s'estableix en l'article 4 del Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes generals de protecció en terrenys forestals incendiats, els terrenys forestals que hagen patit els efectes d'un incendi no podran ser destinats al pasturatge durant, almenys, els cinc anys posteriors a este.
Article 34. Construccions i instal·lacions relacionades amb les activitats ramaderes
1. Queden prohibides les construccions ramaderes de nova planta en l'àmbit del paratge, excepte la construcció d'abeuradors. Esta prohibició s'estén tant a la ramaderia intensiva estabulada com a les construccions lligades a les explotacions extensives o semiextensives, com ara pletes, corrals i adormidors.
2. Les construccions i instal·lacions ramaderes existents en el moment de l'aprovació de les presents normes podran continuar exercint la seua activitat d'acord amb la normativa sectorial aplicable, si bé no podran ampliar-hi la superfície ocupada.
SECCIÓ QUARTA
APROFITAMENT FORESTAL
Article 35. terrenys forestal
1. A l'efecte d'este pla, es consideren muntanyes o terrenys forestals els així definits en l'article 2 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana.
2. Es promourà la declaració d'utilitat pública pel Consell de la Generalitat, a l'efecte previst en la legislació forestal, els terrenys forestals de propietat pública inclosos en l'àmbit del pla que no tinguen encara esta consideració.
3. Es promourà la firma de convenis, consorcis o qualsevol altra figura prevista per la legislació, entre l'Administració forestal i l'Ajuntament o propietaris particulars de terrenys forestals, per a la realització de labors de reforestació i regeneració, treballs i tractaments de prevenció i extinció de plagues i malalties i de prevenció d'incendis.
Article 36. Repoblació forestal
Sense perjudici del que disposa l'article 20 d'estes normes, la repoblació de terrenys forestals haurà d'ajustar-se a les normes i plans sectorials que se li apliquen.
Article 37. Aprofitaments forestals
1. Es consideren, a l'efecte d'este pla, com a aprofitaments forestals les fustes, productes de tria, llenyes, escorfes, pastos, fruits, llavors, plantes aromàtiques, medicinals i condimentaries, bolets i la resta de productes que es generen en els terrenys forestals. Estos aprofitaments requeriran l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient, sense prejudici del que disposa l'article 19 d'estes normes.
2. Els aprofitaments forestals en l'àmbit del paratge hauran d'ajustar-se al que disposen les normes i el plans sectorials que se li apliquen.
3. Es prohibeix, amb caràcter general, la transformació a usos agrícoles dels terrenys forestals.
4. L'aprofitament de pastos i recursos cinegètics podrà limitar-se quan se'n puga derivar un risc per a la conservació dels sòls o hi haja arbres joves, especialment en zones repoblades o en procés de regeneració.
5. D'acord amb el que disposa l'article 82 del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, l'extracció de productes forestals es realitzarà, exclusivament, a través de vies prèviament autoritzades per a l'administració forestal.
6. Les restes de tales, podes o qualsevol altre tractament silvícola que comporte l'extracció o eliminació de matèria vegetal que puga incrementar el risc d'incendi o de transmissió de plagues o malalties, hauran de ser eliminades pel propietari o concessionari en el termini no superior a 30 dies amb posterioritat a estes.
Article 38. Incendis forestals
1. En general i en matèria d'incendis forestals, este pla està subjecte al que determina la legislació sectorial específica en matèria d'incendis forestals.
2. Sense perjudici del que disposa la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable, el Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes generals de protecció en terrenys forestals incendiats, estableix, en l'article 4, que els terrenys forestals que hagen patit els efectes d'un incendi no es podran destinar al pasturatge en els cinc anys següents.
SECCIÓ CINQUENA
ACTIVITAT CINEGÈTICA
Article 39. Normes generals
1 L'activitat cinegètica es considera compatible en l'àmbit del Pla especial, i queda subjecta als períodes i les condicions establits en la legislació sectorial específica i en els articles següents.
2 En particular, la caça està permesa en aquells terrenys que actualment compleixen les condicions legals establides per a esta activitat.
Article 40. Ordenació cinegètica
1. En general i en matèria d'ordenació cinegètica, este pla està subjecte al que disposa la legislació sectorial que siga d'aplicació.
2. En aquells vedats vinculats al paratge, es fomentarà l'establiment de les zones de reserva cinegètica dins del mateix àmbit del paratge.
3. Sense perjudici del que disposa la regulació sectorial sobre períodes de veda i espècies cinegètiques a la Comunitat Valenciana, la conselleria competent en matèria de medi ambient podrà determinar, en l'àmbit del pla, si així ho requereix l'estat dels recursos cinegètics, limitacions específiques en les espècies abatibles i els períodes hàbils.
SECCIÓ SISENA
ACTIVITAT INDUSTRIAL
Article 41. Activitat industrial
Per considerar-se incompatible amb els objectes de protecció d'este pla, queda prohibida l'activitat industrial de qualsevol tipus, incloent les instal·lacions d'emmagatzematge o primera transformació de productes primaris.
SECCIÓ SETENA
ÚS PÚBLIC DE PARATGE
A) Pla d'ús públic del paratge
Article 42. Pla d'ús públic del paratge
1. Es fomentarà l'elaboració d'un pla d'ús públic del paratge que contindrà les determinacions necessàries per a l'ordenació i gestió de les activitats lligades al gaudi ordenat i a l'ensenyança dels valors ambientals i culturals del paratge, efectuades tant per iniciativa pública com a privada o mixta.
2. El pla l'aprovarà l'Ajuntament, amb informe vinculant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
B) Allotjament turístic i altres activitats hostaleres i recreatives vinculades a construccions
Article 43. Campaments de turisme o càmpings
Es prohibeixen els càmpings i campaments públics i privats de turisme en tot l'àmbit del paratge natural.
Article 44. Activitats recreatives i d'esplai vinculades a construccions
1. Només es permetran en les àrees preparades a este efecte.
2. Tindran la consideració d'equipaments públics i s'explotaran directament o indirectament per l'Ajuntament, amb l'aplicació de mesures correctores en matèria de contaminació acústica, eliminació de barreres arquitectòniques i d'espectacles públics, seguretat i higiene.
Article 45. Instal·lacions i adequacions
Sense perjudici del que disposa l'article 27 de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del sòl no urbanitzable, les activitats i instal·lacions turístiques, recreatives, esportives, d'oci i esplai queden subjectes, amb caràcter general i conforme a les prohibicions i cauteles assenyalades en les normes particulars d'este pla, a les determinacions següents:
– Es prohibeix la construcció de noves instal·lacions esportives en l'àmbit del paratge.
– Les instal·lacions o edificacions de caràcter recreatiu hauran de recolzar-se sobre construccions preexistents, evitant les edificacions de nova planta. La reconversió no podrà comportar un augment de l'alçada de l'edificació i haurà de resoldre adequadament la depuració dels seus abocaments.
C) Activitats recreatives no vinculades a construccions
Article 46. Gaudi concentrat
El gaudi concentrat es defineix com aquell que es desenrotlla en un espai habilitat per a activitats recreatives, dotat amb equipaments d'escassa entitat com ara taules, bancs i papereres.
Article 47. Circulació motoritzada en el paratge
1. Amb caràcter general, es prohibeix la circulació motoritzada fora de les carreteres i els camins agrícoles i forestals del paratge, excepte amb fins d'aprofitament agrari i forestal.
2. S'exceptuen de l'autorització anterior els:
– Vehicles autoritzats per l'Ajuntament o Consell de Participació.
– Vehicles de les administracions públiques que circulen com a conseqüència de necessitats del servei o de la realització d'activitats de manteniment de les infraestructures, serveis públics, etc.
– Vehicles que realitzen serveis de rescat, emergència o qualsevol altre de naturalesa pública.
– Vehicles de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
Article 48. Acampada lliure
Es prohibeix l'acampada lliure en tot l'àmbit del paratge.
Article 49. Activitats esportives organitzades
1. Qualsevol activitat esportiva organitzada per entitats públiques o privades fora dels espais habilitats amb este fi en l'àmbit del paratge, requerirà l'autorització prèvia de l'Ajuntament.
2. Es permet la realització d'esports pels particulars que no requerisquen la utilització d'elements sorollosos o puguen causar danys a la fauna i flora presents en la zona.
3. Es prohibeix, amb caràcter general, la pràctica d'activitats motoritzades amb fins esportius o lúdics, com ara motocrós, trial, quad i semblants.
SECCIÓ VUITENA
ACTIVITATS D'URBANITZACIÓ I EDIFICACIÓ
Article 50. Urbanisme
L'àmbit del PE, a l'efecte urbanístic, manté l'actual classificació de sòl no urbanitzable amb la categoria de protegit – paratge natural municipal.
Article 51. Edificació
1. Sense perjudici del que estableix la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable, es prohibeix la construcció d'edificacions de nova planta, amb les excepcions següents: les edificacions que puguen preveure's com a equipament públic, i edificacions destinades a serveis públics relacionats amb la gestió del paratge o amb les activitats de gestió dels recursos ambientals, sempre que s'adapten als requisits establits en el planejament general o que es tracte d'instal·lacions portàtils o desmuntables.
2. Amb caràcter general, es permet en tot l'àmbit del paratge la rehabilitació o reconstrucció d'edificacions preexistents, per a la qual cosa s'haurà de respectar en el seu disseny i composició les característiques arquitectòniques tradicionals, posant especial atenció a harmonitzar els sistemes de coberta, cornisa, posició de forjats, ritmes, dimensions de buits i massissos, composició, materials, color extern i detalls constructius. A fi de garantir la deguda adaptació paisatgística d'estes edificacions al seu entorn, podrà exigir-se l'aportació de les anàlisis d'impacte sobre el medi en què es localitzen, incloent la utilització de documents gràfics.
3. Les obres que es duguen a terme en construccions o edificacions catalogades s'hauran d'ajustar al que estableix el planejament general.
SECCIÓ NOVENA
INFRAESTRUCTURES
Article 52. Normes generals sobre les obres d'infraestructures
1. Es prohibeix, amb caràcter general, la realització d'infraestructures de qualsevol tipus, com ara línies elèctriques i de telecomunicacions, viaris, abastiment d'aigua i sanejament, abocadors de residus sòlids, etc., excepte les destinades al servei d'instal·lacions i activitats autoritzades en el pla, al compliment dels objectius en ell plantejats, com també aquelles destinades a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenrotllament sostenible.
2. La realització d'obres per a la instal·lació, manteniment o remodelació d'infraestructures de qualsevol tipus haurà d'atenirse, a més de les disposicions de les normatives sectorials aplicables, als requisits genèrics següents:
– Els traçats i emplaçaments hauran de realitzar-se tenint en compte les condicions ecològiques i paisatgístiques del territori, a fi d'evitar la creació d'obstacles a la lliure circulació de les aigües o farciments d'estes, degradació de la vegetació natural o impactes paisatgístics.
– Durant la realització de les obres hauran de prendre's les precaucions necessàries per a evitar la destrucció de la coberta vegetal, havent de procedir, a la terminació de les obres, a la restauració del terreny i a la coberta vegetal. Així mateix, s'evitarà la realització d'obres en aquells períodes en què puguen comportar alteracions i riscos per a la fauna.
– Les autoritzacions i la resta de requisits que específicament s'assenyalen per a la realització d'infraestructures haurà d'obtenir-se, en tot cas, amb caràcter previ a l'atorgament de llicència urbanística.
Article 53. Estudi d'impacte ambiental
A més dels supòsits previstos en la legislació d'impacte ambiental i en l'article 162 del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, queden sotmesos al procediment d'estimació d'impacte ambiental, d'acord amb el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental, les carreteres, camins i pistes forestals o les seues ampliacions, quan no estiguen sotmeses al procediment d'avaluació d'impacte ambiental, incloent, així mateix, les necessàries per a la defensa contra incendis forestals.
SECCIÓ DEU
ACTIVITATS D'INVESTIGACIÓ
Article 54. Promoció de les activitats d'investigació
1. Amb independència del potencial ús públic del paratge com a recurs utilitzable en la investigació bàsica sobre el medi físic, el territori i l'ambient socioeconòmic i cultural, a disposició en forma ordenada dels investigadors i les entitats i organismes especialitzats, l'Ajuntament, en col·laboració amb la conselleria competent en matèria de medi ambient, per a una millor gestió i administració de l'espai protegit, promourà la realització d'activitats d'investigació aplicada en matèria de coneixement i gestió dels recursos ambientals i culturals.
2. Estes activitats podran realitzar-se, atenent a les característiques d'estes i als seus requeriments en mitjans humans i materials, amb mitjans propis de les administracions públiques competents o mitjançant les oportunes col·laboracions amb entitats i organismes científics, tècnics o acadèmics. A este respecte, es portaran a terme amb els oportuns organismes i entitats científiques i acadèmiques, els convenis o acords de col·laboració necessaris.
3. Les matèries prioritàries d'investigació aplicada en l'àmbit del paratge són les següents, en llista oberta que podrà adaptar-se a les necessitats de la gestió de l'espai protegit:
a) Investigació bàsica sobre les espècies de flora i fauna autòctona.
b) Desenrotllament de programes de conservació, recuperació i gestió d'espècies de flora i fauna considerats d'interés especial pel seu caràcter endèmic, rar o amenaçat, com també sobre les condicions per a la recuperació o millora dels seus hàbitats.
c) Investigació etnogràfica i etnològica sobre el medi humà tradicional al paratge.
d) Investigació sobre mètodes d'administració i gestió dels recursos naturals des de distintes perspectives: jurídica, administrativa, econòmica.
e) Mètodes de gestió de l'ús públic del paratge, des dels punts de vista tècnic, sociològic, econòmic i empresarial.
4. L'Ajuntament de Forcall facilitarà el coneixement i promourà la divulgació dels treballs d'investigació realitzats en l'àmbit del paratge.
Article 55. Autoritzacions
Sense perjudici del règim general d'autoritzacions que figura en les disposicions generals d'esta normativa, s'estableix el següent règim específic per a la realització, per persones o entitats alienes a l'Ajuntament o a la conselleria competent en matèria de medi ambient d'activitats o projectes d'investigació que tinguen com a objecte els recursos ambientals i culturals del paratge:
a) Les actuacions que afecten directament o indirectament la flora, fauna o hàbitats protegits requeriran l'autorització prèvia del Consell de Participació. Amb esta finalitat, la persona o entitat que haja de realitzar l'activitat investigadora acompanyarà a la sol·licitud una memòria del projecte d'investigació que s'haja de desenrotllar.
b) Les autoritzacions podran contenir condicions o restriccions per a l'execució del projecte. Cap la seua revocació si les investigacions s'aparten del que estableix la memòria del projecte presentat, o si les labors d'investigació s'han dut a terme vulnerant les directrius establides per l'autorització.
c) Una vegada realitzat l'estudi científic autoritzat, la persona o entitat autoritzada haurà de presentar informe el Consell de Participació sobre els resultats, com també sobre qualsevol altra dada que puga ser interessant des del punt de vista científic o de gestió de l'espai natural. En el cas que els treballs d'investigació autoritzats siguen publicats, el director del projecte haurà d'aportar un exemplar de la publicació.
d) Les autoritzacions atorgades per a anellament científic d'aus no exclouen de la necessitat que l'anellador obtinga els permisos corresponents dels particulars, si escau.
e) Els promotors de projectes d'investigació sobre els valors naturals i culturals del paratge que, pel fet de no afectar directament la flora, la fauna o els hàbitats protegits, no requereixen autorització prèvia, hauran de comunicar, això no obstant, al Consell de Participació o a l'Ajuntament de Forcall l'existència del projecte, havent de facilitar a esta l'accés als resultats de les investigacions amb destinació al fons documental del paratge.
TÍTOL III
NORMES PARTICULARS
CAPÍTOL I
CONCEPTE I ASPECTES GENERALS
Article 56. Concepte
1. A l'efecte de particularitzar les normes protectores establides mitjançant este PE, s'ha distingit la totalitat de l'àmbit amb les següents zones per a definir els tractaments específics més ajustats a les seues necessitats de protecció, conservació i millora:
– Àrea forestal.
– Àrea d'infraestructures.
2. Les determinacions inherents a esta categoria de protecció constitueixen la referència normativa bàsica a l'hora d'establir els usos i les activitats permeses i prohibides per este PE.
Article 57. Interpretació
1. En tot allò no regulat en estes normes particulars s'aplicaran les disposicions contingudes en les normes generals de regulació d'usos i activitats.
2. En la interpretació de la normativa prevaldran les normes particulars sobre les generals.
CAPÍTOL II
ÀREA FORESTAL
Article 58. Caracterització
1. Es tracta d'una zona d'alt valor natural on la vegetació proporciona un lloc idoni per als ecosistemes i recer d'un ampli espectre d'espècies faunístiques d'interés ecològic.
2. Els objectius plantejats per a esta categoria de protecció es poden sintetitzar en:
– Preservar la qualitat ambiental.
– Conservació de la vegetació existent, potenciació d'esta i de la seua regeneració natural.
– Mantenir els processos ecològics essencials i la diversitat biològica del paratge.
– Conservar i restaurar aquells elements arquitectònics singulars, com també les fites paisatgístiques existents.
3. Plantejar estos objectius comporta, necessàriament, una limitació de les possibilitats d'ús públic, i es permeten únicament aquells usos compatibles amb els objectius proposats, sobretot els de tipus científic i cultural.
Article 59. Localització
Comprén la major part de l'àmbit del paratge amb una superfície de 129,182 ha. Este espai queda assenyalat i delimitat en els corresponents plans d'ordenació del present PE.
Article 60. Usos permesos
1. Es consideren usos permesos, amb caràcter general, tots aquells destinats a afavorir la conservació i potenciació dels valors naturals i al manteniment dels processos ecològics essencials i la diversitat biològica.
2. Tractaments de millora i conservació de la vegetació, com ara cures culturals i neteges, eliminació selectiva del matoll i en especial mesures per a aconseguir la regeneració natural.
3. Els usos i actuacions destinades a millorar les condicions naturals i paisatgístiques d'este espai o a facilitar la realització d'activitats científiques, didàctiques i recreativonaturalístiques. Incloent actuacions i adequacions didacticonaturalístiques de caràcter extensiu, com ara marcatge i senyalització d'itineraris i enclavaments singulars visitables o miradors.
4. Obres i actuacions de millora de fonts i punts d'aigua, tant per a ús públic com per a la fauna.
5. Repoblació forestal, amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
6. Instal·lacions provisionals per a l'execució d'obres públiques. Prèviament a l'obtenció de llicència urbanística, requeriran l'informe favorable de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
7. Sense perjudici del que disposa l'article 19 d'estes normes, es permet la recol·lecció consuetudinària de fruits, llavors i plantes silvestres de consum tradicional, com ara bolets, mores, etc., sense perjudici de les limitacions específiques de la conselleria competent en matèria de medi ambient puga establir quan resulte perjudicial, per la seua intensitat o altres causes, per a la flora o fauna. En qualsevol cas queda prohibida l'arrancada de la planta, i haurà de recol·lectar-se mitjançant tallada.
8. Infraestructura de defensa contra incendis forestals, i, si és el cas, les obres de captació d'aigües destinades a aquesta, que vinguen indicades en el Pla local de prevenció d'incendis forestals, prèviament a l'obtenció de llicència urbanística haurà de comptar amb autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
9. Construcció i condicionament de pistes i camins forestals destinats exclusivament a la lluita contra incendis forestals, sempre que hagen sigut previstos en el Pla de prevenció d'incendis forestals tal com preveu l'article 55 de la Llei Forestal.
10. L'activitat cinegètica tal com es preveu en les disposicions de les normes generals de regulació d'usos i activitats del present PE.
Article 61. Usos prohibits
1. Es consideren usos prohibits, amb caràcter general, tots els que comporten la degradació del medi o dificulten el desenrotllament dels usos permesos. En especial es prohibeixen tots aquells usos i actuacions que no es troben directament vinculades a la millora i conservació de la riquesa biològica de la zona o al desenrotllament d'activitats científiques i naturalístiques.
2. Queden específicament prohibits en estos espais:
a) Actuacions o activitats relacionades amb l'extracció d'àrids i terres per a l'explotació dels recursos miners.
b) Construccions i instal·lacions industrials i residencials de qualsevol tipus.
c) Actuacions i instal·lacions de caràcter turisticorecreatiu, excepte les adequacions didacticonaturalístiques previstes en l'article anterior.
d) Construccions i edificacions públiques singulars, com ara; construccions i edificacions vinculades a la defensa nacional, centres sanitaris especials, centres d'ensenyament i culturals, cementeris.
e) Suports de publicitat exterior de qualsevol tipus, com també qualsevol forma de publicitat, excepte indicadors de caràcter institucional destinats a proporcionar informació sobre la zona, sense que comporten deteriorament del paisatge.
f) Obres o magatzems i instal·lacions relacionades amb l'explotació agrícola o ramadera, inclouen hivernacles, i infraestructures de servei a estes. Com també instal·lacions d'emmagatzematge o primera transformació de productes forestals.
g) Construccions o instal·lacions, de caràcter permanent o temporal, incloent tanques, lligades a l'activitat cinegètica o pecuària.
h) Infraestructures de qualsevol tipus; excepte les directament vinculades a la prevenció i control d'incendis forestals, les destinades al servei d'edificacions o instal·lacions permeses o aquelles destinades a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenrotllament sostenible.
i) Instal·lacions esportives de qualsevol tipus, com també activitats esportives que puguen comportar degradació del medi natural, particularment les que impliquen la utilització de vehicles de motor.
j) L'abocament de residus sòlids o líquids de qualsevol tipus que puguen contribuir a deteriorar la qualitat de les aigües, el sòl o paisatge.
k) El trànsit de vehicles motoritzats fora dels camins en què s'autoritza expressament, excepte per als serveis de vigilància i manteniment de la zona, prevenció i extinció d'incendis.
CAPÍTOL III
ÀREA D'INSTAL·LACIONS
Article 62. Caracterització
1. Es tracta de la zona de major visibilitat des del nucli urbà de Forcall on es troben instal·lades les 4 antenes repetidores de televisió i telefonia. A més està previst instal·lar per part de l'Ajuntament un mirador turístic, el Mirador del Bergants.
2. Per la seua particular ubicació, les seues característiques intrínseques tant de fisiconaturals com derivades de l'activitat humana, i per les seues especials potencialitats d'ús, els objectius que es plantegen per a esta categoria de protecció es poden sintetitzar en:
– Preservar la qualitat ambiental.
– Dotar-la d'una funció social com a lloc d'esplai. És una zona que en l'actualitat presenta unes condicions òptimes per al desenrotllament d'activitats d'esbarjo i està previst dotar-la de la infraestructura necessària per fer-ho.
3. Plantejar estos objectius impliquen, necessàriament, una limitació de les possibilitats d'ús públic, permetent-se únicament aquells usos compatibles amb els objectius proposats.
Article 63. Localització
1. Comprén la zona del cim de la Mola de Sant Marc, situada en el límit sud-oriental, amb una superfície de 0,526 ha.
2. Este espai queda assenyalat i delimitat en els corresponents plànols d'ordenació d'este PE.
Article 64. Usos permesos
1. En general, els usos lligats al gaudi de la naturalesa, sempre que s'ajusten a les normes generals i particulars d'este PE, com també a les normatives sectorials aplicables.
2. Elements de mobiliari urbà com ara bancs, taules i papereres, com també indicadors de caràcter institucional relacionats amb l'ús públic del paratge i la gestió de l'àmbit territorial objecte del PE.
3. Condicionament d'àrea per a estacionament de vehicles sense pavimentar.
4. Els usos i les actuacions destinades a millorar les condicions naturals i paisatgístiques d'este espai o a facilitar la realització d'activitats científiques, didàctiques i recreativonaturalístiques.
5. Actuacions i adequacions d'enclavaments singulars visitables o miradors.
6. Es considera compatible en esta àrea, el manteniment de les 4 antenes repetidores ja instal·lades en el moment de l'aprovació d'este PE atenent a les disposicions de les normatives sectorials aplicables.
7. Repoblació forestal, amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
8. Instal·lacions provisionals per a l'execució d'obres públiques. Prèviament a l'obtenció de llicència urbanística, requeriran l'informe favorable de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 65. Usos prohibits
1. Es consideren usos prohibits, amb caràcter general, quants comporten una degradació ambiental o paisatgística d'estos espais o dificulten la realització dels usos preferents.
2. Queden específicament prohibits en estos espais:
a) Construccions i instal·lacions industrials i residencials de qualsevol tipus.
b) Implantació de noves antenes repetidores.
c) Usos i activitats que comporten un notable impacte paisatgístic o ecològic.
d) La utilització de foc mitjançant foguerets, fogueres, barbacoes, etc.
e) Suports de publicitat exterior de qualsevol tipus, com també qualsevol forma de publicitat, excepte indicadors de caràcter institucional destinats a proporcionar informació sobre la zona, sense que comporten deteriorament del paisatge.
f) Infraestructures de qualsevol tipus, excepte les directament vinculades a la prevenció i control d'incendis forestals, les destinades al servei d'edificacions o instal·lacions permeses o aquelles destinades a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenrotllament sostenible.
g) L'abocament de residus sòlids o líquids de qualsevol tipus que puguen contribuir a deteriorar la qualitat de les aigües, el sòl o paisatge.
TÍTOL IV
NORMES PER A LA GESTIÓ DEL PARATGE NATURAL
Article 66. Règim general
1. L'administració i la gestió del paratge natural municipal correspon a l'Ajuntament de Forcall.
2. La conselleria competent en matèria de medi ambient podrà prestar a l'Ajuntament l'assistència tècnica necessària i assessorament per a la gestió del paratge natural municipal.
3. El règim de gestió del paratge atendrà al marc establit amb caràcter genèric per als paratges naturals municipals per la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, com també les determinacions específiques que estableix en la matèria el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals.
4. La gestió del paratge, quant al funcionament d'instal·lacions, equipaments i serveis, podrà delegar-se d'acord amb el que preveu la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. Esta gestió també podrà encomanar-se a altres entitats de dret públic o concertar-se amb institucions o entitats de naturalesa privada.
5. L'Ajuntament podrà promoure, per a assegurar la participació efectiva en la gestió del paratge dels agents socials i econòmics implicats en el paratge i d'altres administracions públiques, la constitució d'una entitat mixta amb participació de les administracions autonòmiques i local i del sector privat, tal com una fundació, un consorci o un altre tipus de figura prevista en la legislació vigent.
Article 67. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal de la Mola de la Vila, com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i els interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació del paratge estarà composta per:
a) Dos representants triats per l'Ajuntament de Forcall, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal, distints de l'Ajuntament de Forcall. En el cas de no n'hi haja o que renuncien a la participació, se sumarà este lloc a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la direcció general amb competències en espais naturals protegits en els serveis territorials de Castelló de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.
L'Ajuntament de Forcall podrà proposar la modificació de la composició del Consell de Participació per a donar cabuda a altres representants de col·lectius amb interessos en el paratge natural municipal. La modificació de la composició del Consell de Participació haurà de ser aprovada per acord del Consell de la Generalitat.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració del Paratge.
Seran funcions de tal òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, i aquelles que, si és el cas, establisca l'Ajuntament de Forcall.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament de Forcall entre els membres del Consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació, es podran aprovar unes normes internes de funcionament.
TÍTOL V
MECANISME DE FINANÇAMENT
Article 68. Règim general
1. El finançament del paratge natural municipal correrà per compte de l'Ajuntament de Forcall.
2. L'Ajuntament de Forcall habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del paratge natural municipal.
3. La Conselleria de Territori i Habitatge podrà participar en el finançament del paratge natural municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 27 de desembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que poden aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar al manteniment del paratge natural municipal.
TÍTOL VI
RÈGIM SANCIONADOR
Article 69. Règim sancionador
1. La inobservança o infracció de la normativa aplicable al paratge natural municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, i la resta de legislació sectorial que se li aplique, sense perjudici del que disposa el Codi penal.

linea