diari

ORDRE de 28 de setembre de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del Paisatge Protegit del Serpis [2006/11212]

(DOGV núm. 5358 de 02.10.2006) Ref. Base de dades 5066/2006

ORDRE de 28 de setembre de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del Paisatge Protegit del Serpis [2006/11212]
El tram de riu Serpis entre Alcoi i la seua desembocadura a Gandia actua, juntament amb el seu entorn, com a element connector entre la muntanya i la costa en el límit entre les províncies de València i Alacant. Es tracta d'un excepcional mosaic d'hàbitats i de paisatges que sintetitza, com pocs territoris valencians, les característiques bàsiques i les peculiaritats de la muntanya mediterrània.
Al llarg de la vall fluvial apareixen xicotets nuclis urbans, conformant el fons escènic que integra en el paisatge la natura i els perfils d'assentaments històrics. Existixen també elements arquitectònics de gran valor històric vinculats al paisatge, com els molins que a finals del segle XIX desviaven l'aigua per mitjà de xicotetes assuts, transformats després en xicotetes centrals hidroelèctriques (fàbriques de llum).
La zona posseïx qualitats geomorfològiques que la fan mereixedora d'especial atenció. En alguns trams l'acció erosiva secular del riu ha donat lloc a espais singulars com en l'embassament de Beniarrés i en l'estret de l'Infern-Racó del Duc. Aquest congost entre les serres de la Safor i Cuta ha deixat visible els elements geomorfològics, que configuren un paisatge de gran valor per la seua singularitat i la seua accessibilitat des de l'antiga via del ferrocarril Alcoi-Gandia. Aquesta línia en desús és, en l'actualitat, un dels majors atractius de la zona, amb grans possibilitats per a l'ús públic ordenat del medi natural i el gaudi dels paisatges.
Els diversos ambients muntanyosos i fluvials propicien una gran varietat d'hàbitats. Trobem des de retalls importants de bosc mediterrani en bon estat fins a notables boscos de ribera. Hi ha espècies faunístiques aquàtiques de gran interés, acompanyades d'aus, mamífers i altres vertebrats d'especial rellevància, alguns d'aquests escassos a la Comunitat Valenciana.
En definitiva, es tracta d'un espai caracteritzat per un paisatge excepcional i d'uns notables valors ecològics i geomorfològics. Com és habitual en el món mediterrani, tots aquests elements han sigut configurats, en la forma que actualment coneixem i apreciem, per la interacció històrica entre el medi físic natural i l'activitat humana al llarg de molts segles. El règim del paisatge protegit ha d'atendre aquesta realitat territorial i, en conseqüència, no es configura en forma estàtica, sinó que assenta les bases per a un mecanisme de gestió activa basat en una atenció especial als processos econòmics, socials i territorials que, en relació amb els ecosistemes naturals i l'ambient geològic, són responsables de l'evolució del sistema i de la seua adaptació a les noves realitats històriques.
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, inclou la figura de paisatge protegit com la especialment indicada per a la conservació i la gestió racional d'ambients significatius per la relació harmoniosa entre l'activitat humana i l'ambient físic.
El règim de gestió de l'espai protegit propugna l'ús sostenible dels recursos naturals, incloent en aquest concepte una important funció social derivada de l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels seus valors ambientals i culturals. Aquests criteris de gestió, que són la base del règim jurídic que establirà el decret de declaració del paisatge protegit, seran desenvolupats detalladament en el corresponent pla rector d'ús i gestió.
D'altra banda, l'article 28 de l'esmentada Llei 11/1994 articula un règim de protecció preventiva aplicable als àmbits territorials afectats pels projectes de declaració d'espai protegit, amb caràcter cautelar fins a l'aprovació del corresponent decret de declaració. Aquest règim permet habilitar les mesures necessàries per a evitar el deteriorament dels valors objecte de protecció durant aquest període. La forma d'aplicació d'aquestes mesures cautelars s'establix per Acord del Consell.
Per tot això, en exercici de les competències i atribucions conferides per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el conjunt de la legislació ambiental estatal i autonòmica d'aplicació en el cas, correspon iniciar l'expedient de declaració del Paisatge Protegit del Serpis, i a l'efecte,
ORDENE
Article 1
1. S'acorda iniciar el procediment de declaració del Paisatge Protegit del Serpis, l'àmbit territorial provisional del qual figura com a annex a la present ordre que afecta els municipis d'Ador, Alcocer de Planes, Alcoi, Almoines, Beniarjó, Beniarrés, Benimarfull, Cocentaina, Gaianes, Gandia, l'Alqueria d'Asnar, l'Orxa, Muro de Alcoy, Palma de Gandía, Planes, Potríes, Real de Gandía i Villalonga.
2. Aquest àmbit territorial provisional pot modificar-se durant la tramitació de l'expedient de declaració de l'espai natural protegit.
Article 2
1. A partir de la publicació d'aquesta ordre en el Diari Oficial de la Generalitat, quedaran sotmeses a informe previ, preceptiu i vinculant, de la Conselleria de Territori i Habitatge, les autoritzacions, llicències i qualsevol tipus de procediment administratiu previst en l'article 28, apartat 1, lletres b) a f), de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, que afecten l'àmbit territorial considerat. Aquest informe ha de ser emés per l'administració actuant en el termini màxim de 90 dies.
2. Les mesures cautelars a què fa referència l'anterior apartat 1, de conformitat així mateix amb l'esmentat article 28 de l'esmentada Llei 11/1994, tindran una vigència màxima de tres anys i podran ser complementades i especificades, per a un millor compliment dels objectius del pla, mitjançant un Acord del Consell a proposta del conseller de Territori i Habitatge.
Article 3
Es faculta la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge, per a realitzar les actuacions tendents a la declaració del Paisatge Protegit del Serpis, prèvia la tramitació dels oportuns expedients d'acord amb els procediments legalment previstos.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordre produirà efectes des del mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat.
València, 28 de setembre de 2006
El conseller de Territori i Habitatge,
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS

linea