diari

DECRET 44/2007, de 20 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc. [2007/4976]

(DOGV núm. 5496 de 23.04.2007) Ref. Base de dades 5100/2007

El Consell fent ús de les competències conferides per l'Estatut d'Autonomia i de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, va aprovar per mitjà del Decret 77/1993, de 28 de juny, el Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc.
Pel Decret 79/2002, de 23 de maig es van modificar determinats preceptes del decret anterior, a fi d'adequar-lo a la realitat existent tant des del punt de vista de la distribució i configuració dels Salons Recreatius i Salons de Joc, com a les normes bàsiques de l'edificació en vigor.
Tenint en compte que els constants canvis tecnològics, en modificar la realitat social existent, comporten una adequació empresarial a les noves demandes que es generen, es fa necessària una nova regulació que permeta al sector adequar la seua oferta a les demandes d'oci que l'evolució tècnica fa sorgir.
En esta línia i en concordança amb la modificació que es va introduir en la Llei de Joc sobre la pràctica en els salons de joc dels jocs d'apostes i de butlletes, es recull la possibilitat de la seua pràctica en els Salons de Joc en les condicions i els requisits que els reglaments específics dels jocs mencionats determinen.
D'altra banda, es modifica el requisit de la superfície mínima que ha de reunir un local per a autoritzar-hi la instal·lació d'un Saló Recreatiu i Saló de Joc d'acord amb el nombre d'habitants de la població on s'ubicarà per considerar que en l'actualitat els metres mínims poden veure's reduïts per la disminució del volum de les màquines que s'hi ha d'instal·lar per la minoració en el nombre quantitatiu d'estes, i perquè la realitat social ha imposat una menor afluència de públic que fa innecessari, en la majoria dels casos, l'exigència de superfícies majors a les fixades en la present norma.
Així mateix, s'amplia la possibilitat d'interconnexió de màquines de tipus B incloent les especials dins d'un mateix saló, i es recull la possibilitat d'interconnexió de màquines ubicades en distints salons sempre que es dote el saló d'un servici de control d'admissió.
Finalment, s'establixen excepcions respecte de determinades condicions d'instal·lació per als Salons Recreatius i Salons de Joc ubicats en centres comercials o anàlegs, així com per a aquells instal·lats en edificis que reunisquen requisits concrets de mesures de seguretat, eliminant amb estes mesures la discriminació existent d'instal·lació d'estos locals de joc, en relació amb altres dedicats a l'oci actualment instal·lats en les mateixes circumstàncies.
Per tot això, amb informe previ de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 20 d'abril de 2007,
DECRETE
Article únic
S'aprova el Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, que s'inserix a continuació.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
Queden derogats el Decret 77/1993, de 28 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, modificat pel Decret 79/2002, de 23 de maig, del Consell, així com les altres disposicions del mateix rang o d'un rang inferior en allò que s'oposen al que disposa el present decret i el reglament per ell aprovat.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el conseller competent en matèria de joc per a dictar les disposicions necessàries per al compliment i desplegament del que disposa el present decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 20 d'abril de 2007
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,
GERARDO CAMPS DEVESA
REGLAMENT DE SALONS RECREATIUS
I SALONS DE JOC
CAPÍTOL I
Objecte del reglament
Article 1. Àmbit i objecte
El present reglament té com a objecte establir en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, les normes que regulen la instal·lació, el funcionament i l'explotació dels establiments destinats a salons recreatius i salons de joc a què es referix l'article 11 de la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny, del Joc a la Comunitat Valenciana, així com els requisits que han de complir les persones físiques o jurídiques titulars d'estos.
CAPÍTOL II
Definició i característiques
Article 2. Classificació
Als efectes del seu règim jurídic i conforme al que disposa l'article 11 de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana, els salons es classifiquen en:
- Salons recreatius/Centres d'oci familiar/Salons cyber.
- Salons de joc.
Article 3. Definicions
1. S'entén per salons recreatius o centres d'oci familiar tots aquells establiments autoritzats exclusivament per a l'explotació i instal·lació de màquines recreatives de pur entreteniment o tipus A de les definides en el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar. En estos establiments podran instal·lar-se altres màquines o aparells de pur passatemps o recreació, com ara futbolins, billars, tenis de taula, pistes de birles o semblants.
Es denominen salons Cyber els salons recreatius on s'exploten únicament màquines recreatives de tipus A, el funcionament de les quals siga per mitjà d'aparells informàtics que permeten, a canvi d'un preu per un determinat temps d'ús, la pràctica de jocs recreatius en locals de pública concurrència. La pràctica d'estos jocs només podrà desenvolupar-se per mitjà de sistemes de connexió individuals o xarxes degudament autoritzades, com ara ordinadors personals, videoconsoles i semblants.
Obligatòriament en les façanes o portes d'accés als salons hi haurà un rètol o rètols en què exclusivament haurà de figurar la indicació de "Saló recreatiu", "Centre d'oci familiar" o "Saló cyber".
2. S'entén per salons de joc aquells establiments dedicats específicament a l'explotació de màquines de tipus B o recreatives amb premi, si bé podran igualment explotar-s'hi màquines de tipus A i practicar-se els jocs d'apostes i butlletes, en les condicions que reglamentàriament es determinen.
Obligatòriament en les façanes o portes d'accés als salons hi haurà un rètol o rètols en què exclusivament haurà de figurar la indicació de "Saló de joc".
3. No obstant el que disposen els apartats anteriors, amb comunicació prèvia a la conselleria competent en matèria de joc, en el rètol o rètols podrà figurar el nom comercial o la denominació del saló, així com, si és el cas, la llegenda "Màquines amb premi", "Màquines interconnectades", "Màquines especials interconnectades", o "Saló interconnectat", segons els casos.
Article 4. Situació
1. Tots els salons disposaran d'alguna eixida i façana a via pública o espai obert i comunicat directament amb la via pública que satisfaça les condicions de seguretat i distàncies que fixen la normativa tècnica d'edificació aplicable.
2. Els emplaçats en galeries comercials necessitaran que la galeria d'accés tinga eixides alternatives a la via pública i que la seua porta d'eixida no diste més de 10 metres de la via pública o espai obert apte per a circulació rodada.
3. Es prohibix la instal·lació de qualsevol dependència normalment accessible pel públic, a una cota inferior als 4 metres o superior a 5 metres, respecte del rasant del carrer en el punt mitjà de qualsevol de les eixides.
No obstant el que establix l'apartat anterior, es permetrà l'augment de cotes en els casos següents:
a) Quan el saló ubicat en un edifici no comercial constituïsca un sector de risc d'incendi independent de la resta de l'edifici i disposen d'altres eixides alternatives d'evacuació, a un espai segur (corredor protegit, escala protegida, etc.) calculades segons l'aforament del local.
b) Quan el saló estiga ubicat en un edifici comercial o anàleg que siga totalment exempt i cada planta dispose d'eixides d'edifici aptes per a l'evacuació de tots els seus ocupants fins a un espai exterior segur, el recorregut del qual no supere els 60 metres i tinguen la qualitat d'espai segur. Que l'edifici estiga protegit, en la seua totalitat, amb una instal·lació de ruixadors automàtics d'aigua i compte amb sistemes que garantisquen un eficaç control de fums produïts per un incendi.
En els casos referits en els apartats a) i b) s'haurà d'aportar junt amb la documentació tècnica específica, certificat emés pel tècnic que ha elaborat el projecte en què s'acredite el compliment dels requisits indicats.
Article 5. Portes
1. L'accés principal del saló haurà de tindre una amplària mínima d'1,20 metres i disposar, en tot cas, de porta d'accés com a tancament del local durant les hores de funcionament de l'establiment. No és preceptiva l'existència de vestíbuls per a este tipus d'activitats.
2. El nombre, les dimensions, les característiques i la disposició de les portes d'accés, d'eixida d'emergència i escales hauran de complir el que dispose la normativa tècnica d'edificació aplicable, i es determinaran en funció de l'aforament màxim del local.
3. Tots els locals han de disposar d'eixides d'emergència, excepte aquells que tinguen un aforament no superior a 100 persones i el recorregut d'evacuació des del punt més allunyat de l'eixida, accessible pel públic, complisca la distància fixada en la normativa tècnica d'edificació aplicable.
4. Si concorren diversos locals en un mateix vestíbul, les portes d'eixida estaran en funció de la suma total dels aforaments de cada un dels diferents locals, complint els mínims establits en la normativa tècnica d'edificació aplicable.
5. Totes les portes del local a utilitzar per un nombre superior a 10 persones hauran d'obrir en el sentit de l'evacuació i sobre eix vertical. Les portes corredisses, plegables o enrotllables, es permetran únicament com a tancament suplementari de seguretat fora de l'horari de funcionament del saló. Cap full tindrà dimensions superiors a 1,20 metres i si els fulls són de material transparent hauran de disposar d'un senyal opac a 1,50 metres d'altura.
Les portes d'accés o d'eixida a la via pública o espai exterior hauran de disposar d'accessibilitat i recular-se respecte a la façana com a mínim l'amplària del seu full, exceptuant les portes d'emergència, quan ho permeten les ordenances municipals.
Article 6. Vies d'evacuació i corredors
1. S'entén per via d'evacuació, l'espai necessari per al recorregut continu i sense obstacles de l'interior del saló fins a l'eixida a la via pública o espai exterior, considerant com a origen d'evacuació el que establix la normativa tècnica d'edificació aplicable.
2. Les vies d'evacuació o corredors principals de circulació del públic hauran de tindre una amplària mínima d'1,20 metres, no obstant això, podrà haver corredors de circulació secundaris d'una amplària mínima de 0,80 metres i longitud no superior a 10 metres. Queda prohibida l'existència d'escalons en els corredors i en les vies d'evacuació, els desnivells s'hauran de salvar amb rampes de pendent màxima del 12 per cent.
3. En el recorregut màxim d'evacuació des de qualsevol punt de l'interior del saló, accessible al públic, fins a una eixida exterior, caldrà ajustar-se al que disposa la normativa tècnica d'edificació aplicable.
Article 7. Superfície
1. Els locals destinats a la instal·lació de salons recreatius hauran de disposar d'una superfície mínima útil de 50 metres quadrats.
2. Els locals destinats a la instal·lació de salons de joc hauran de disposar d'una superfície mínima útil de 130 metres quadrats, quan estiguen ubicats en poblacions de més de 120.000 habitants, i de 100 metres quadrats en la resta de casos.
3. S'entendrà per superfície útil la que és accessible normalment pel públic, és a dir els vestíbuls -si n'hi ha-, la sala de joc i els lavabos. No seran computables com a superfícies útils la resta de dependències.
Article 8. Altura
L'altura mínima mitjana lliure interior de la sala de joc no serà inferior a 2,60 metres, sense que puga en cap punt ser inferior a 2,30 metres. En la resta de les dependències com a lavabos, magatzem i altres auxiliars no podrà ser inferior a 2,30 metres.
Article 9. Aforament
L'ocupació màxima del local es determinarà en la proporció d'una persona per cada 1,50 metres quadrats de superfície útil destinada a joc.
Article 10. Lavabos
1. Els salons recreatius i salons de joc amb aforament inferior a 75 persones hauran de disposar com a mínim d'un lavabo diferenciat per a cada sexe compost almenys, de lavabo i vàter. Quan l'aforament estiga comprés entre 75 i 200 persones s'incrementarà en un vàter i un lavabo cada un dels lavabos. En aforaments superiors a 200 persones, s'incrementarà en un lavabo i un vàter més en cada un dels lavabos, per cada 150 persones o fracció. En el de cavallers es podrà col·locar un urinari en compte d'un vàter, sempre que el nombre total d'urinaris siga com a màxim el doble al de vàters.
2. Haurà d'haver sempre un lavabo adaptat per a ser utilitzat per persones amb minusvalideses físiques.
3. No obstant el que establixen els apartats anteriors, els salons situats en edificis destinats a establiments comercials, podran disposar d'un sol lavabo per a ambdós sexes i a més adaptat a minusvàlids, equipat amb vàter, urinari i lavabo, sempre que el seu aforament no siga superior a 75 persones i hi haja, en la mateixa planta de l'edifici comercial, uns lavabos públics a una distància no superior a 50 metres de recorregut i amb equipament sanitari suficient per a l'aforament de la dita planta.
Article 11. Nombre de màquines i la seua distribució
1. El nombre màxim de màquines en els salons serà d'una per cada 3 metres quadrats de superfície útil de la sala destinada a joc.
2. Les màquines es col·locaran de manera que ni elles ni els seus espais d'utilització obstaculitzen els corredors i vies d'evacuació del local. Per espai d'utilització s'entendrà una franja de 0,60 metres d'amplària al llarg del frontal de la màquina.
Quan les màquines es col·loquen en filera, la separació mínima entre els seus plans laterals serà de 0,30 metres. En cas d'utilitzar-se altres formes d'agrupació, s'admetrà una distància entre màquines no inferior a 0,10 metres, sempre que l'angle que prenguen els plans laterals de dues màquines contigües no siga inferior a 45 graus.
3. Les màquines que conformant un sol moble permeten la seua utilització simultània i independent per dos o més jugadors, computaran a efectes d'aforament com una sola màquina, i la superfície útil de la sala destinada a joc es reduirà en proporció als metres quadrats utilitzats per esta.
Article 12. Condicions de compartimentació i materials
Se li aplicarà els criteris establits en la normativa tècnica d'edificació aplicable.
Article 13. Mesures de protecció
1. En tots els salons s'instal·laran extintors mòbils d'acord amb les condicions següents:
a) El nombre mínim d'extintors serà determinat a raó d'un per cada 75 metres quadrats de local o fracció. En tot cas n'hi haurà dos per planta i dos com a mínim en tot el local.
b) S'hauran de distribuir de forma uniforme en tot el local, en llocs de fàcil visibilitat i accés.
c) L'eficàcia mínima serà de 13A o de 89B, segons siguen de risc o de protecció.
d) Es recomana la utilització preferent d'extintors de pols i queden expressament prohibits els extintors d'aigua.
2. Els salons de superfície útil superior a 500 metres quadrats hauran de disposar d'una boca d'incendis equipada, preferiblement de 25 mil·límetres, davall el ràdio d'acció de la qual haurà de quedar coberta tota la superfície del local.
La pressió haurà de ser de 3,5 Kg./m² i el cabal d'1,6 l/seg. durant una hora, haurà d'estar connectada a la xarxa municipal que garantisca este subministrament o bé a un aljub dotat del corresponent grup de pressió.
3. Els materials de revestiment i de decoració i el mobiliari que s'utilitze hauran de complir la normativa tècnica d'edificació aplicable.
Article 14. Instal·lacions de seguretat
1. Tots els salons hauran de disposar d'il·luminació natural, artificial o mixta adequada per a l'activitat. A banda de l'enllumenat ordinari, s'hi instal·larà l'enllumenat d'emergència exigit per les disposicions de la normativa tècnica d'edificació aplicable, així com el corresponent de senyalització.
2. Queden prohibits els cables volants, endolls i preses de corrent a l'abast del públic, excepte els necessaris per a la connexió de les màquines, que hauran de trobar-se proveïts de preses de terra i degudament protegits per a evitar la seua manipulació.
3. El quadre general de distribució i si és el cas, els altres quadres generals de distribució que puga haver-hi, s'hauran d'instal·lar de manera que no hi tinga accés el públic.
4. Els salons amb superfície construïda superior a 500 metres quadrats, hauran de disposar d'una instal·lació d'alarma contra incendis conforme establix la normativa tècnica d'edificació aplicable.
Els salons amb superfície construïda superior a 1.000 metres quadrats, hauran de disposar d'un sistema de control del fum d'incendis capaços de garantir este control durant l'evacuació dels ocupants, tal com s'establix en la normativa tècnica d'edificació aplicable.
5. En allò no previst específicament en el present article serà aplicable la normativa electrotècnica per a baixa tensió i les seues instruccions complementàries que se li apliquen.
Article 15. Pla d'emergència
S'aplicarà el que per a este tipus de locals disposa la norma en què es regule l'autoprotecció per al desenvolupament del pla d'emergència contra incendis i d'evacuació de locals i edificis.
CAPÍTOL III
Règim de les autoritzacions de salons
i de les empreses titulars
Article 16. Empreses titulars
1. La instal·lació, la gestió i l'explotació de salons recreatius o salons de jocs només podrà ser realitzada per les persones físiques o jurídiques que, complint els requisits que s'establixen en el present reglament, siguen autoritzades pels òrgans corresponents de la conselleria competent en matèria de joc.
2. Tindran la consideració de salons recreatius o de salons de jocs aquells locals que, complint els requisits que establix el present reglament, posseïsquen autorització d'instal·lació i permís de funcionament.
3. Per a poder ser titular d'un saló recreatiu o d'un saló de joc s'hauran de reunir els requisits següents:
A) En el cas de persones jurídiques:
a) Constituir-se davall la forma de societat mercantil o cooperativa, d'acord amb la legislació vigent, amb el capital social mínim exigit en cada cas per la normativa específica que se li aplique, que haurà d'estar totalment desemborsat i representat per accions o participacions nominatives, així com acreditar la possessió de mitjans econòmics i financers suficients.
b) Tindre com a objecte social l'explotació de màquines recreatives i d'atzar en salons dels regulats en el present reglament i la realització de les activitats preparatòries, necessàries, accessòries, complementàries o relacionades amb estos.
c) Que cap soci, accionista o partícip es trobe en alguna de les causes d'inhabilitació establides en l'article 20 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana.
B) En el cas de persones físiques:
a) Residir a Espanya i tindre la nacionalitat de qualsevol dels països de la Unió Europea.
b) Acreditar la possessió de mitjans econòmics i financers suficients.
Article 17. Sol·licitud i tramitació
1. Les persones físiques o jurídiques que, complint els requisits especificats en l'article anterior, estiguen interessades a ser titulars d'un saló recreatiu o d'un saló de joc i aconseguir l'oportuna autorització d'instal·lació i permís de funcionament, hauran de sol·licitaran en model normalitzat, dels òrgans corresponents de la conselleria competent en matèria de joc, les dites autoritzacions.
Esta sol·licitud serà independent de la preceptiva autorització d'activitats que, en tot cas, haurà d'obtindre de l'ajuntament respectiu i que serà tramitada conforme a la Llei d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives de la Generalitat o norma que la substituïsca i normes corresponents.
2. A la sol·licitud d'autorització d'instal·lació s'haurà d'adjuntar, en tot cas:
a) Document acreditatiu de la representació de la persona o entitat sol·licitant per part de qui subscriga la sol·licitud, en alguna de les formes previstes per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
b) Projecte bàsic de les obres i instal·lacions del local, redactat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent. El contingut mínim d'este projecte serà:
- Pla de situació del local on es pretén instal·lar el saló, a escala 1/1000.
- Pla de planta en la seua configuració actual.
- Pla de secció i façana.
- Pla de distribució prevista, amb les cotes i superfícies corresponents.
- Pla d'electricitat, que indique la situació dels punts de llum, llums d'emergència, endolls, etc.
- Pla indicatiu de les mesures de seguretat (extintors, boques d'incendi, instal·lació d'extinció automàtica, compartimentació, etc.), de barreres arquitectòniques i vies d'evacuació (recorregut, mesures, etc.).
- Pla amb els sistemes de ventilació existents i a instal·lar, si és el cas.
- Memòria descriptiva del local en la qual es farà constar els càlculs i el compliment dels requisits establits en el capítol II d'este reglament.
c) Document públic que acredite la disponibilitat del local.
d) Certificació emesa per tècnic competent, acreditativa que el local i les instal·lacions que es pretenen realitzar s'ajusten a la normativa de seguretat específica per a este tipus d'establiments.
e) Fotocòpia del DNI, o el seu equivalent si es tracta d'estrangers, inclosos els membres del Consell d'Administració o, si és el cas, dels administradors i partícips de la societat.
f) Còpia o testimoni de l'escriptura de constitució de la societat, en la qual haurà de constar el nom i cognoms dels socis o partícips, la seua quota de participació, i còpia dels estatuts.
g) Certificat o sol·licitud de certificat del Registre Central de Penats i Rebels, junt amb la declaració complementària a què fa referència la Llei 68/1980, d'1 de desembre, sobre Expedició de Certificacions i Informes sobre Conducta Humana, del sol·licitant o, si és el cas, dels administradors i partícips de la societat.
h) Memòria sobre l'experiència professional i els mitjans humans i tècnics amb què es compta per a l'exercici de l'activitat.
i) Còpia legitimada del codi d'identificació fiscal i de l'autoliquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, meritats com a conseqüència de la constitució de la societat.
j) Declaració del sol·licitant o dels socis indicativa de la participació que tinguen en empreses relacionades amb el joc.
k) Fotocòpia legitimada de les declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Patrimoni del sol·licitant o de cada un dels socis de la mercantil. Si és el cas, declaració de l'Impost sobre Societats, si algun dels socis fóra persona jurídica.
l) Certificat d'inscripció en el Registre Mercantil quan el sol·licitant siga una societat mercantil.
3. La sol·licitud i documentació annexa es presentarà en dos exemplars en qualsevol dels registres i oficines que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, dirigida als servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc corresponents al domicili on es pretenga instal·lar el saló.
Els servicis territorials requeriran informe de l'alcalde de la població on sol·licita instal·lar el saló recreatiu o saló de joc, que haurà de ser emés en el termini de 30 dies, i es reputarà favorable si transcorregut este termini no s'ha rebut contestació.
Article 18. Resolució i inscripció
1. Una vegada evacuats els tràmits indicats en l'article anterior, els servicis territorials comprovaran l'expedient així com tota aquella informació complementària que siga necessària.
Els servicis territorials amb ponderació prèvia de la incidència en el medi social, de les possibles repercussions en l'ordre públic, de les condicions del local i de la idoneïtat del sol·licitant, tenint en compte els seus antecedents, conducta ciutadana i mitjans econòmics, resoldran sobre la sol·licitud formulada en el cas de salons recreatius.
En el supòsit de salons de joc elevaran l'expedient a la Comissió Tècnica del Joc per a la seua resolució, adjuntant-hi informe on expressaran el seu criteri sobre la sol·licitud formulada, la qual avaluarà l'expedient, així com l'informe emés i una vegada efectuades les actuacions que es consideren oportunes, resoldrà.
2. Una vegada resolta favorablement la sol·licitud i prèviament a la inscripció en el Registre d'Empreses Titulars de Salons i en un termini no superior a un any s'hauran d'efectuar les obres d'adaptació dels locals d'acord amb els projectes aportats i sol·licitar la inscripció de la persona o entitat, junt amb el permís de funcionament del saló, llevat que s'haja sol·licitat i se li haja autoritzat pròrroga per a això. En cas contrari quedarà sense efecte l'autorització d'instal·lació concedida.
Article 19. Permís de funcionament
1. Abans de procedir a l'obertura del saló i dins del termini indicat a este efecte, la persona o entitat titular de l'autorització d'instal·lació haurà de sol·licitar, en model normalitzat, la inscripció en el registre corresponent i el permís de funcionament.
2. El permís de funcionament s'haurà de sol·licitar amb quinze dies, almenys, d'antelació a la data en què aquella estiguera prevista, adjuntant-hi els documents següents:
a) Llicència municipal de funcionament.
b) Document acreditatiu d'haver constituït la fiança a què es referix l'article 23 d'este reglament.
c) Certificació d'obra acabada i que les obres i instal·lacions realitzades es corresponen amb el projecte bàsic pel qual es va concedir l'autorització d'instal·lació.
3. Si l'examen dels documents presentats i el resultat de les comprovacions i inspeccions realitzades, si és el cas, és satisfactori, els servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc expediran el permís de funcionament corresponent, amb requeriment previ a la Comissió Tècnica del Joc de la inscripció de la persona o entitat titular en el registre.
Si es denega el permís de funcionament per patir d'algun defecte no esmenat en el termini atorgat a este efecte, o per haver-se sol·licitat fora de termini sense causa justificada, es procedirà a deixar sense efecte l'autorització d'instal·lació concedida en el seu dia.
Article 20. Vigència, caducitat o extinció de les autoritzacions.
1. L'autorització d'instal·lació, i per tant, la inscripció en el Registre d'Empreses Titulars de Salons, tindrà caràcter temporal i la seua validesa màxima no podrà excedir cinc anys, comptats a partir de la concessió del permís de funcionament, si bé podrà renovar-se per períodes de la mateixa duració, o pel període que reste del contracte de disponibilitat del local, que no podrà ser inferior a dos anys.
2. Podrà produir-se la caducitat, l'extinció o revocació de les autoritzacions, i com a conseqüència cancel·lar-se la inscripció en el Registre d'Empreses Titulars de Salons, en els casos següents:
a) Per renúncia de la persona o entitat titular manifestada per escrit a la conselleria competent en matèria de joc.
b) Per dissolució o liquidació de l'empresa titular. En els supòsits de defunció d'un empresari individual titular d'una inscripció en el Registre d'Empreses Titulars de Salons, no es cancel·larà esta si hereus així ho sol·liciten, i es mantindrà vigent amb la menció de "Hereus d..." fins que es produïsca la partició de l'herència o passen dos anys des de la defunció de l'anterior titular.
c) Pel transcurs del termini de validesa de l'autorització d'instal·lació, sense haver sol·licitat la seua renovació dins del termini i en la forma pertinent.
d) Com a conseqüència d'expedient sancionador en matèria de joc que consistisca en la cancel·lació o revocació de l'autorització.
e) Per impagament dels impostos específics sobre la pràctica i desenvolupament del joc o l'ocultació total o parcial de la seua base imposable.
f) Per resolució motivada adoptada pel procediment corresponent, que s'haurà d'ajustar, en tot cas, al que preveu la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i que reculla alguna de les causes següents:
- Falsedat en les dades aportades en la sol·licitud d'autorització o les seues modificacions.
- Modificació dels termes de l'autorització prevista en el present reglament sense haver obtingut autorització prèvia.
- La transmissió de l'autorització sense autorització prèvia o a persona diferent de l'autoritzada.
- L'incompliment de l'obligació que sobre constitució de fiances i manteniment de la seua vigència i import estan establits en el present reglament.
- Incompliment reiterat de requeriments efectuats per la conselleria competent en matèria de joc per a l'aportació de documents i dades sobre la seua activitat.
- Quan es deixe de reunir els requisits a què fa referència l'article 16 del present reglament.
- Per pèrdua de la disponibilitat legal del local on està ubicat el saló.
- Per caducitat o revocació ferma de la llicència municipal de funcionament.
- Quan no s'òbriga el saló en el termini concedit en l'autorització, o si és el cas, en les seues pròrrogues.
- Quan el saló romanga tancat per més d'un any consecutiu sense l'autorització prèvia, llevat que hi concórreguen circumstàncies de força major.
g) Per trobar-se sotmés a alguna de les causes d'incapacitat establides en l'article 3.3 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana.
Article 21. Renovació de les autoritzacions
1. La sol·licitud de renovació s'haurà de presentar amb dos mesos d'antelació a la data d'expiració de la inscripció, i haurà de dur adjunta certificació subscrita per tècnic competent i visada pel col·legi oficial corresponent, acreditativa dels aspectes següents:
a) Condicions de seguretat i solidesa del local i de la seua aptitud per a l'ús al qual està destinat.
b) Correspondència exacta dels locals i instal·lacions al projecte pel qual es va concedir l'autorització o modificació autoritzada.
c) Situació i estat de les instal·lacions de protecció contra incendis i la resta d'instal·lacions.
Així mateix, serà preceptiu adjuntar a la sol·licitud els documents següents:
- Document acreditatiu de la disponibilitat del local.
- Certificat o sol·licitud del Registre Central de Penats i Rebels i declaració complementària a què fa referència la Llei 68/1980, d'1 de desembre, del titular o dels socis de l'entitat.
- Fotocòpia legitimada de la declaració de l'Impost de Renda de les Persones Físiques del titular o de la declaració de l'Impost de Societats, si és el cas.
2. Una vegada presentada la sol·licitud i previ el seu examen, comprovació i requeriment, si és el cas, de la informació i documentació addicional que siga necessària, els servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc adoptaran la resolució corresponent, la qual es traslladarà a la Comissió Tècnica del Joc.
Article 22. Modificacions i transmissions de les autoritzacions
1. Requeriran autorització prèvia de la Comissió Tècnica del Joc o dels servicis territorials, segons es tracte de salons de joc o salons recreatius, les modificacions de l'autorització que impliquen:
a) Canvis en els components del cos social quan es produïsca l'entrada de nous socis.
b) Les obres de reforma i manteniment quan es canvie la configuració del saló o que afecten l'ampliació o disminució de la superfície útil.
c) L'ampliació dels terminis concedits per a sol·licitar el permís de funcionament.
d) L'ampliació del nombre de màquines autoritzades.
e) El canvi de classificació de l'autorització tant dels salons recreatius com dels salons de joc.
f) La suspensió del funcionament del saló per un període igual o superior a sis mesos.
g) L'autorització d'instal·lació de màquines d'un saló recreatiu i d'un saló de Joc en suspensió de funcionament per més de sis mesos a un altre/s salons o a sales de bingo.
2. Requeriran comunicació als servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc, en el termini màxim de quinze dies des que es produïra la modificació de l'autorització, en:
a) Els canvis en els components del cos social no previstos en l'apartat anterior.
b) La suspensió del funcionament del saló per un període inferior a sis mesos.
c) Els altres canvis de l'autorització no previstos en l'apartat anterior.
3. L'autorització d'instal·lació es podrà transmetre per qualsevol de les formes admeses en dret, amb la sol·licitud prèvia en model normalitzat i autorització de la Comissió Tècnica del Joc o els servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc, segons es tracte de salons de joc o salons recreatius.
4. Qualsevol modificació de l'autorització d'instal·lació que supose canvis en el Registre d'Empreses Titulars de Salons i siga autoritzada pels servicis territorials, serà comunicada a la Comissió Tècnica del Joc, perquè esta procedisca a efectuar les anotacions pertinents.
Article 23. Garanties i fiances
1. Amb caràcter previ a la sol·licitud del permís de funcionament a què fa referència l'article 19 d'este Reglament, s'haurà de constituir una fiança la quantia de la qual serà de 18.030 euros per a salons de joc, de 6.010 euros per a salons recreatius i de 3.005 euros si es tracta de salons Cyber.
En el supòsit d'interconnexió de màquines tipus B entre dos o més salons de joc, regulada en l'article 24.5 del present Reglament, s'haurà de constituir, a més, una fiança de 10.000 euros per cada sistema d'interconnexió.
2. La fiança s'haurà de constituir a disposició de la direcció dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc corresponent al domicili del saló.
3. La fiança es podrà constituir en metàl·lic, aval bancari, títol de deute públic o pòlissa de caució individual i s'haurà de mantindre en constant vigència i per la totalitat del seu import.
Quan la fiança es preste per mitjà d'aval no es podrà utilitzar el benefici d'excussió a què es referix l'article 1.830 del Codi Civil i concordants.
4. La fiança quedarà afecta al pagament forçós de les sancions pecuniàries que els òrgans de l'administració imposen a l'empresa titular del saló derivades del règim sancionador previst en la Llei de Joc i en el present reglament, així com dels premis i tributs que hagen de ser pagats com a conseqüència de l'explotació de les màquines.
5. Si es produïx la disminució de la quantia de la fiança, l'empresa o entitat que l'haja constituït disposarà d'un termini màxim d'un mes per a completar-la en la quantia obligatòria. Si no es complix això, es produirà la cancel·lació de la inscripció o la caducitat de les autoritzacions.
6. Una vegada desaparegudes les causes que van motivar la seua constitució, es podrà sol·licitar la devolució.
Per a procedir a la devolució es disposarà la publicació de la sol·licitud en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana perquè, en el termini de dos mesos des de la publicació, es puga procedir al seu embargament pels que hi tinguen dret.
Una vegada transcorregut el termini indicat sense cap reclamació, es remetrà l'expedient als servicis territorials on es va constituir la fiança perquè es procedisca a la devolució.
CAPÍTOL IV
Règim de funcionament
Article 24. Màquines recreatives
1. El règim legal d'explotació de les màquines recreatives que s'instal·len en els salons s'haurà d'ajustar al Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.
2. Les empreses inscrites en el Registre d'Empreses Titulars de Salons es consideraran empreses operadores, i poden ser titulars i explotadores, únicament, de les màquines recreatives i d'atzar que tinguen instal·lades en els salons de la seua titularitat.
3. El nombre mínim de màquines instal·lades no podrà ser inferior a cinc màquines de tipus A en salons recreatius, ni inferior a vuit màquines de tipus B en salons de joc autoritzats en poblacions amb un cens inferior a 120.000 habitants, ni de dotze màquines de tipus B en salons de joc autoritzats en poblacions amb un cens superior a 120.000 habitants.
Quan es tracte de salons de joc amb zones diferenciades per a màquines de tipus A i B, el nombre mínim de màquines instal·lades en cada zona serà el fixat en el paràgraf anterior segons el cens de la població on estiga ubicat.
4. En els salons de joc i en les sales de bingo, les màquines de tipus B es podran interconnectar entre elles per mitjà de sistemes degudament homologats, a fi que el bloc de màquines que conformen el sistema d'interconnexió concedisca un premi especial.
En tot cas, el premi especial no podrà suposar una disminució del percentatge de devolució de premis que s'establix en el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.
La instal·lació d'estes màquines interconnectades de tipus B s'haurà d'ajustar als requisits següents:
a) La quantia màxima del premi especial que es pot concedir és de 1.200 euros.
b) Les màquines de tipus B que tinguen les característiques fixades en l'article 5.3.g) del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar i, únicament s'interconnecten entre si, podran atorgar un premi de fins a 2.000 vegades el preu de la partida.
c) La realització d'estes interconnexions necessitarà comunicació prèvia a la conselleria competent en matèria de joc. Amb esta finalitat el sol·licitant haurà d'especificar el nombre de màquines que s'interconnecten, el model i el nombre d'autoritzacions d'explotació, la forma en què es realitza en enllaç i la quantia màxima del premi.
d) Les màquines que s'interconnecten hauran d'estar situades en la mateixa sala de jocs i el seu nombre no podrà ser inferior a tres, llevat que la interconnexió s'efectue entre les màquines de tipus B a què fa referència l'apartat b) d'este punt, i en este cas el seu nombre no podrà ser inferior a dos.
e) En cada una de les màquines que formen part de la interconnexió es farà constar de forma visible esta circumstància, així com la combinació guanyadora que done dret a l'obtenció del premi especial.
5. Les màquines de tipus B instal·lades en dos o més salons de joc es podran interconnectar entre elles per mitjà de sistemes degudament homologats, i amb l'autorització prèvia de la Comissió Tècnica del Joc, a fi que el bloc de salons que formen part de cada un dels sistemes d'interconnexió concedisca premis especials.
La interconnexió d'estes màquines s'haurà d'ajustar als requisits següents:
a) Les màquines que s'interconnecten hauran d'estar instal·lades tant en salons ubicats en la mateixa província com en salons situats en províncies distintes dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana
b) En els mateixos termes que la interconnexió regulada en el punt anterior el premi especial no podrà suposar una disminució del percentatge de devolució de premis que s'establix en el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.
c) L'import del premi especial estarà determinat pel preu i l'opció (simple o simultània) de la partida, la quantia màxima del premi especial serà de fins a 3.000 vegades el preu de la partida en els supòsits de partides simples i de fins a 3.000 vegades el preu de la partida multiplicat pel nombre de partides en el cas de partides simultànies.
d) Un saló de joc no podrà ser integrat en més d'un sistema d'interconnexió.
e) Els salons que formen part d'un bloc d'interconnexió hauran de respondre solidàriament davant de l'administració i del jugador de totes les responsabilitats que es deriven de l'organització, explotació i funcionament del sistema informàtic d'interconnexió.
6. Per a homologar un sistema d'interconnexió de màquines de tipus B entre dos o més salons de joc autoritzats, s'haurà d'acreditar per mitjà d'assaig en laboratori autoritzat, el compliment, com a mínim, dels requisits següents:
a) El servidor del sistema d'interconnexió haurà de trobar-se instal·lat dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma Valenciana en un saló dels que conforme la interconnexió o en local independent que haurà d'estar degudament autoritzat per la Comissió Tècnica del Joc, i haurà de controlar el sistema d'interconnexió en el seu conjunt, i garantir la inviolabilitat de l'accés al sistema i estar dotat de tots aquells controls de seguretat que siguen necessaris.
La conselleria competent en matèria de joc podrà accedir al local per a inspeccionar els elements utilitzats per al desenvolupament del joc.
La conselleria competent en matèria de joc podrà sotmetre els sistemes informàtics d'interconnexió a auditories informàtiques, per mitjà d'empreses informàtiques especialitzades, amb una periodicitat màxima de dos anys, o quan ho estime oportú. Esta auditoria determinarà la seua idoneïtat i el compliment respecte de les prescripcions del present reglament. Estes auditories no podran ser realitzades per empreses que hagen realitzat al seu torn auditories en qualsevol altra empresa semblant directament relacionada amb ella en l'àmbit del territori de l'Estat, fins que no haja transcorregut un període superior a sis anys des de la seua realització.
b) El sistema d'interconnexió de les màquines haurà de garantir la seua comunicació constant i a temps real que assegure la relació entre qualsevol esdeveniment en el desenvolupament del joc i el sistema de control i gestió per davall del temps mínim establit reglamentàriament per a una partida.
c) Disposar dels corresponents adaptadors als quals es connecten les màquines que conformen el sistema d'interconnexió.
d) Comptar amb una xarxa interna dins de cada saló de joc que connecte els adaptadors de les màquines a un servidor local o concentrador del saló de joc.
e) Comptar amb una xarxa externa que connecte el saló de joc amb el sistema central d'interconnexió.
f) Comptar amb visualitzadors connectats a la xarxa de cada saló de joc, destinats a informar en qualsevol moment dels premis i de l'estat del joc interconnectat.
g) Les màquines recreatives interconnectades al sistema hauran d'interactuar directament amb la persona jugadora sense que puguen tindre incorporat cap element addicional que faça dependre exclusivament d'elles el desenvolupament del joc.
Article 25. Control d'admissió
1. En aquells salons de joc en què s'interconnecten màquines de tipus B a què fa referència l'article 24.4.b), així com en els que s'interconnecte qualsevol màquina de tipus B amb les instal·lades en un altre o altres salons de joc, hi haurà un servici d'admissió.
2. El servici d'admissió té com a objecte impedir l'accés de les persones que tinguen prohibida l'entrada a les zones de l'establiment on es troben instal·lades les màquines indicades en el punt anterior.
3. El servici d'admissió exigirà, abans de franquejar l'accés a les zones en què es troben instal·lades les màquines indicades en el punt 1, l'exhibició del document nacional d'identitat o document equivalent.
Les funcions de control d'admissió seran realitzades per mitjà de suports informàtics que garantisquen la subjecció a la legislació de protecció de dades, així com un correcte control del Llistat de Prohibits.
4. L'entrada a les zones dels salons de joc indicades en els punts anteriors estarà prohibida, a més dels menors de 18 anys, a:
a) Les persones que donen mostres evidents de trobar-se en estat d'embriaguesa o intoxicació per drogues, o de patir malaltia mental, o qualsevol altra circumstància per la qual raonablement es deduïsca que puguen pertorbar l'ordre, la tranquil·litat o el desenvolupament del joc. De la mateixa forma podran ser invitades a abandonar la sala les persones que, fins i tot no constar antecedents d'elles, produïsquen pertorbacions en la saló de joc o cometen irregularitats en la pràctica dels jocs. Estes expulsions seran comunicades immediatament a l'administració. Les persones que consideren que la seua expulsió o prohibició d'entrada al saló va ser injustificada podran al·legar davant de l'administració les causes per les quals consideren que la dita prohibició no és procedent.
b) Els que per decisió judicial hagen sigut declarats incapaços, pròdigs o inhabilitats per a administrar els seus béns d'acord amb la Llei Concursal, mentre no siguen rehabilitats, així com també els que es troben en situació de llibertat condicional o sotmesos al compliment de mesures de seguretat. La infracció d'esta prohibició només serà sancionable en el cas que la decisió judicial haja sigut notificada.
c) Les persones que pretenguen entrar portant armes o objectes que puguen utilitzar-se com a tals.
d) Les persones incloses en el Llistat de Prohibits i que ho tinguen prohibit expressament per resolució com a conseqüència d'expedient instruït a este efecte i que s'hi troben inclosos.
5. La conselleria competent en matèria de joc, amb els tràmits legals previs oportuns, inclourà en el Llistat de Prohibits:
a) Els que voluntàriament ho sol·liciten, per si o pel seu representant.
b) Aquelles persones respecte de les quals les empreses o persones titulars, per raons fonamentades sol·liciten la seua inclusió.
c) Els que com a conseqüència d'expedient sancionador queden expressament sancionats amb prohibició d'entrada per un temps determinat.
Estes prohibicions tenen caràcter reservat i el seu alçament es tramitarà en la mateixa forma que la seua inclusió.
6. Els titulars podran sol·licitar la concessió de reserva del dret d'admissió, amb especificació concreta i detallada dels requisits a què condicionen la reserva mencionada, que en cap cas tindran caràcter discriminatori o lesiu dels drets fonamentals de les persones.
Article 26. Prohibicions
1. Tant en els salons recreatius com en els salons de joc es podrà instal·lar, sense cap separació amb la sala de joc, com a complement de l'activitat principal, un servici de bar d'ús exclusiu per als jugadors. En els salons recreatius queda prohibida l'ús i venda de begudes alcohòliques.
El servici de bar no podrà excedir el 25% de la superfície total de la sala dedicada a joc, ni podrà estar ubicat en la seua totalitat a l'entrada del local.
La zona de la barra no serà computable als efectes de determinar l'aforament.
El servici de bar dels salons de joc i salons recreatius no podrà disposar de servici de terrassa.
2. En els salons de joc està prohibit l'accés a menors de 18 anys. Esta prohibició s'haurà de fer constar necessàriament, per mitjà d'un rètol, de forma visible i clara en l'entrada.
No obstant això, en el supòsit que tinguen instal·lades màquines de tipus A, podran tindre accés a la zona destinada a estes menors de 18 anys, sempre que la separació de zones estiga efectuada per instal·lacions fixes i permanents. Ambdós departaments o zones hauran de tindre accés directe i independent des de la via pública. En este cas, podrà existir una porta de comunicació entre ambdues zones, sempre que l'accés entre elles siga exclusivament des de la zona de màquines de tipus B a la zona de tipus A, així com als lavabos quan siguen compartits, que estaran sempre ubicats en la zona on s'exploten les màquines de tipus A. Quan existisca esta porta de comunicació, que haurà de romandre sempre tancada i sense possibilitat d'obertura des de la zona de màquines de tipus A, obligatòriament en la part que dóna a la dita zona hi haurà un rètol on conste la prohibició d'accés a menors de 18 anys.
També podrà efectuar-se l'accés a estes zones de joc separades i clarament diferenciades, a través de portes independents, des d'un vestíbul d'accés comú i únic, en el qual podran instal·lar-se els lavabos. En este cas la porta d'accés al vestíbul des de la via pública, haurà de ser comuna per a les dues zones de joc i haurà de tindrà les característiques establides en l'article 5 d'este Reglament.
3. Queda prohibit efectuar publicitat dels jocs o dels salons recreatius o de joc, excepte autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de joc.
Article 27. Documentació que cal conservar en el local
1. En tots els salons hi haurà a disposició de les persones que ho sol·liciten un exemplar de:
a) Llei de Joc de la Comunitat Valenciana.
b) Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.
c) Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc.
d) Llibre d'Inspecció i Reclamació, en model normalitzat diligenciat pels servicis territorials corresponents.
2. En tots els salons romandrà a disposició dels funcionaris que tinguen encomanada la inspecció del joc, la documentació següent:
a) Autorització d'instal·lació i permís de funcionament o, si és el cas, última renovació d'autorització concedida.
b) Llicència municipal de funcionament.
c) La documentació relativa a les condicions legals d'explotació de les màquines instal·lades, d'acord amb el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar de la Comunitat Valenciana i normes que el despleguen.
CAPÍTOL V
Règim sancionador
Article 28. Infraccions
1. En els termes de l'article 22 de la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, constituiran infraccions administratives les accions o omissions tipificades en la dita llei i en el present reglament.
Les infraccions en matèria de joc es classificaran en faltes molt greus, greus i lleus.
Article 29. Faltes molt greus
Són infraccions o faltes molt greus les tipificades com a tals en l'article 23 de la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny, i en particular les següents:
a) L'organització, gestió, instal·lació o explotació de salons en locals o establiments no autoritzats d'acord amb el que disposa este reglament.
b) L'explotació de salons per qui no figure inscrit en el Registre d'Empreses Titulars de Salons.
c) Permetre o consentir, expressament o tàcitament, la realització de jocs d'apostes, la instal·lació de màquines de joc que no reunisquen els requisits exigits pel Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, o es realitze per persones no autoritzades.
d) L'explotació i instal·lació de màquines que manquen de qualsevol dels requisits següents: marques de fàbrica, placa d'identitat, guia de circulació amb autorització d'explotació i autorització d'instal·lació, així com la seua alteració o inexactitud.
e) La cessió per qualsevol títol de les autoritzacions o permisos concedits d'acord amb el que disposa el present reglament sense complir les condicions i els requisits que este establix.
f) La manipulació o alteració de màquines en perjuí dels jugadors.
g) La instal·lació de màquines en nombre major a l'autoritzat per al local o establiment.
h) La utilització, en qualitat de jugadors, de les màquines de tipus B per personal empleat o directiu de l'establiment on estiguen instal·lades.
i) La modificació de qualsevol de les condicions essencials en virtut de les quals es van concedir les preceptives autoritzacions sense complir els requisits establits en el present reglament.
j) La concessió de préstecs als jugadors o apostadors en els salons.
k) L'impagament total o parcial als jugadors de les quantitats que obtinguen com a premi.
l) Obtindre les corresponents autoritzacions per mitjà de l'aportació de dades o documents no conformes amb la realitat.
m) La negativa o obstrucció a l'actuació inspectora de control i vigilància realitzada per agents de l'autoritat, així com pels funcionaris i òrgans encarregats o habilitats específicament per a l'exercici d'estes funcions.
n) Efectuar publicitat dels jocs o dels locals o establiments sense la deguda autorització o al marge dels límits fixats en esta.
Article 30. Faltes greus
Són infraccions o faltes greus les tipificades en l'article 24 de la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny, i en particular:
a) Permetre l'accés de menors d'edat als locals o establiments on ho tenen prohibit.
b) Reduir el capital de les empreses o les fiances per davall dels límits establits en este reglament.
c) La transferència d'accions o participacions del capital social que impliquen l'entrada de nous socis o qualsevol altra modificació que necessite l'autorització prèvia administrativa sense haver-la obtingut.
d) La falta de comunicació dins dels terminis establits de qualsevol modificació de l'autorització inicial per a la qual no es requerix autorització prèvia.
e) La inexistència o el mal funcionament de les mesures de seguretat dels locals quan poden afectar la seguretat de les persones.
f) L'admissió de més jugadors dels que permeta l'autorització del saló.
g) No facilitar als òrgans competents de l'administració la informació necessària per a un adequat control de les activitats de les empreses de joc.
h) La no conservació en el local o establiment dels documents a què fa referència l'article 27 del present reglament, així com la seua pèrdua sense causa justificada.
i) I, en general, l'incompliment dels requisits o de les prohibicions establides en el present reglament sempre que no tinguen la consideració d'infracció molt greu i hagen donat lloc a frau a l'usuari, benefici per a l'infractor o perjuís als interessos de la comunitat.
Article 31. Faltes lleus
Són infraccions o faltes lleus les tipificades com a tals en l'article 25 de la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny, i en particular:
a) Tindre instal·lat un nombre de màquines inferior a l'establit.
b) Col·locar la documentació que ha de portar incorporada la màquina de manera que es dificulte la seua visibilitat des de l'exterior, o la falta de protecció eficaç per a impedir el seu deteriorament o manipulació.
c) La inexistència de rètols o cartells en la porta d'accés als salons de joc amb la indicació de la prohibició d'entrada a menors d'edat.
d) El mal funcionament de les mesures de seguretat dels locals si no afecten greument la seguretat de les persones.
e) En general, l'incompliment dels requisits o de les prohibicions establides en el present reglament, sempre que no tinguen la consideració d'infracció greu o molt greu.
Article 32. Sancions
1. D'acord amb l'article 27 de la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny, les infraccions del que disposa este reglament podran ser sancionades:
a) Les lleus amb multes de fins a 3.005,06 euros.
b) Les greus amb multes de fins a 30.050,60 euros.
c) Les molt greus amb multes de fins a 601.012,10 euros.
A més de les sancions de multa, la comissió d'una infracció comportarà, si és el cas, l'entrega a l'administració o als perjudicats, que hagen sigut identificats, dels beneficis il·lícits obtinguts.
2. Les infraccions que hagen sigut sancionades conforme al que disposa l'apartat anterior, i tinguen la qualificació de greus o molt greus, per raó de la seua naturalesa, repetició o, transcendència, podran a més ser sancionades, conforme al que disposa l'article 28 de la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny, amb:
a) Suspensió, cancel·lació temporal o revocació definitiva de l'autorització per a la instal·lació, gestió i explotació de salons recreatius o salons de joc.
b) Clausura temporal o definitiva del local o establiment de joc o inhabilitació definitiva d'este per a activitats de joc.
c) Inhabilitació temporal o definitiva per a ser titular de les autoritzacions o permisos referits en este reglament.
3. Per a la graduació de les sancions, a banda de la qualificació de la infracció comesa, es tindran en compte les circumstàncies personals o materials que concórreguen en els fets i concretament les característiques del saló, la contumàcia en la conducta de l'infractor, la reiteració en la comissió de faltes, la publicitat o notorietat dels fets i la transcendència econòmica i social de la infracció comesa.
4. En tot cas, la comissió de tres faltes lleus en un període d'un any tindrà la consideració d'una falta greu i, la comissió de tres faltes greus en un any o de cinc en tres anys tindrà la consideració de molt greu.
Article 33. Regles d'imputació
Són responsables de les infraccions regulades en este reglament els seus autors, siguen persones físiques o jurídiques, no obstant això:
a) Les màquines instal·lades en un saló es presumiran propietat i que són explotades pel titular del saló, si este no demostra titularitat distinta.
b) En el cas d'infraccions comeses en els establiments o locals a què es referix este reglament, per directius administradors o personal empleat en general, seran responsables solidaris les persones o entitats per a les quals aquells presten els seus servicis.
Article 34. Facultats de l'administració
1. Quan hi haja indicis de falta greu o molt greu l'òrgan que instruïx l'expedient podrà acordar, com a mesura cautelar, el tancament del saló que ha vulnerat la disposició legal, així com el precinte, el dipòsit o la confiscació dels materials usats per a la dita pràctica.
2. Així mateix, tenint en compte la naturalesa de la infracció, l'administració podrà ordenar el comís de les apostes hagudes i dels beneficis il·lícits, l'import del qual s'haurà d'ingressar en la Hisenda Pública de la Generalitat.
Article 35. Competències
1. Serà competent per a la incoació de l'expedient i la seua tramitació la Secretaria de la Comissió Tècnica del Joc quan hi haja indicis d'infracció molt greu i els directors dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc quan els indicis siguen d'infracció greu o lleu.
2. Les infraccions administratives qualificades com molt greus seran sancionades pel conseller competent en matèria de joc, amb multa de fins a cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres euros amb dos cèntims, i pel Consell, amb multes de fins a sis-cents un mil dotze euros amb deu cèntims.
3. Les infraccions administratives qualificades com greus i lleus seran sancionades amb multa de fins a trenta mil cinquanta euros amb seixanta cèntims o tres mil cinc euros amb sis cèntims, respectivament, pel director dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc corresponent.
4. Les sancions addicionals o accessòries no pecuniàries podran imposar-se per l'òrgan competent per a la imposició de la sanció pecuniària.
Article 36. Procediment
Les sancions s'imposaran amb subjecció al procediment regulat en la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny, i a este efecte serà supletori el que disposa la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Es faculta la conselleria competent en matèria de joc, per a introduir les modificacions que, per raons d'evolució de mercat i noves tècniques, es facen necessàries per a una millor homogeneïtzació dels requisits d'instal·lació i explotació que han de complir les màquines de tipus B que puguen instal·lar-se en els salons de joc i que estan establides en l'apartat 2 de l'article 3 i en els apartats 4 i 5 de l'article 24 d'este reglament.
Segona
El termini màxim per a resoldre les autoritzacions establides en el Reglament que s'aprova, que siguen conseqüència de sol·licituds formulades pels interessats, serà de sis mesos a comptar des de la presentació d'aquelles.
Una vegada transcorregut este termini, els efectes del silenci administratiu s'entendran desestimatoris, d'acord amb el que preveu la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Els titulars de salons actualment en funcionament s'hauran d'adaptar al que disposa el present reglament, quant a les característiques o formes de l'empresa i constitució de fiances en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor.
Segona
La renovació de les autoritzacions d'instal·lació de salons actualment vigents es realitzarà d'acord amb el que disposa el present reglament, i s'haurà d'adaptar a les condicions i els requisits que establix. En els casos en què siga tècnicament impossible l'adaptació se'ls podrà concedir la renovació sempre que reunisquen els requisits següents:
a) Que complisquen el que disposen els articles 4, 10.1 i 26.2 del present reglament.
b) Que s'adopten les mesures correctores suplementàries que garantisquen la seguretat de l'establiment i dels seus usuaris.
Estes mesures hauran de proposar-se per l'interessat en la sol·licitud de renovació, per mitjà de la presentació d'un projecte bàsic i plans en les formes indicades en l'article 17 i tots els documents que es considere oportú.
Tercera
Els salons de joc autoritzats abans de l'entrada en vigor del present reglament i que no s'hagen adaptat als requisits de l'article 26, hauran de fer-ho en el termini d'un any.
Una vegada transcorregut el termini fixat en l'apartat anterior, els salons de joc que no s'hagen pogut adaptar al que disposa l'article 26, hauran de triar entre ser saló recreatiu o saló de joc amb prohibició d'entrada per a menors.
Quarta
Els expedients que es troben en tramitació davant de la conselleria competent en matèria de joc en la data d'entrada en vigor del present reglament, s'hauran d'atindre als requisits, condicions i tràmits que s'establixen en la present norma.

linea