diari

ACORD de 21 de novembre de 2003, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars previstes en l'àmbit territorial afectat pel projecte del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Sistema de Zones Humides del Sud d'Alacant. [2003/12552]

(DOGV núm. 4637 de 25.11.2003) Ref. Base de dades 5154/2003

ACORD de 21 de novembre de 2003, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars previstes en l'àmbit territorial afectat pel projecte del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Sistema de Zones Humides del Sud d'Alacant. [2003/12552]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 21 de novembre de 2003, va adoptar l'acord següent:
Mitjançant l'Orde de 14 de novembre de 2003, el conseller de Territori i Habitatge va acordar la iniciació de l'expedient d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Sistema de Zones Humides del sud d'Alacant, la delimitació territorial provisional del qual figura en l'annex de l'esmentada orde.
Com s'indica en l'exposició de motius de la citada orde, l'objecte del projecte la tramitació del qual s'inicia rau sobretot en l'homogeneïtzació i adequació dels diferents instruments de gestió i normatives diverses que en l'actualitat s'apliquen als espais compresos dins d'aquest àmbit. D'aquesta forma s'unificarà en un únic document l'ordenació i la gestió ambiental per a un àmbit geogràfic de característiques homogènies, millorant-se la seua protecció i la seua integració en el context socioeconòmic de la zona i actualitzant-se l'estatus legal de tots els espais afectats, en harmonia amb les darreres normatives promulgades a nivell autonòmic i comunitari.
En l'article 2 de la citada Orde de 14 de novembre de 2003, que recull el règim preventiu aplicable en l'àmbit del Pla, s'estableix que aquestes mesures podran ser complementades i especificades, a proposta de la Conselleria de Territori i Habitatge, amb altres mesures de caràcter particular, en el cas que les mateixes es consideren imprescindibles per a salvaguardar la consecució dels objectius fixats en el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals. Aquestes mesures han de ser acordades pel Consell de la Generalitat, de conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat

ACORDA

Primer
De conformitat amb el que disposa l'article 7 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, i l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i en virtut d'allò establert en l'article 2 de l'Orde de 14 de novembre de 2003, del conseller de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Sistema de Zones Humides del Sud d'Alacant, s'adopta un règim especial de protecció preventiva en l'àmbit territorial de l'esmentat Pla. Els límits d'aquest així com la zonificació, a efectes d'aplicació de les mesures que es preveuen, figuren com a annex al present acord.


Segon
En el sector denominat 1 en el plànol annex al present acord, l'àmbit del qual coincideix amb els dels parcs naturals de les llacunes de la Mata i Torrevieja, de les Salines de Santa Pola i del Fondó, no podrà realitzar-se cap actuació que no es trobe directament relacionada amb la gestió dels espais naturals protegits sense informe favorable previ de la Conselleria de Territori i Habitatge.


Tercer
En el sector denominat 2 en el plànol annex al present acord, s'estableixen les mesures preventives següents:

a) Es consideren permeses aquelles actuacions directament relacionades amb la gestió dels espais naturals protegits confrontants i amb la pràctica habitual de l'activitat agrícola en aquelles àrees cultivades a l'inici d'efectes del present acord.
b) Haurà de comptar-se amb informe favorable previ per a la realització d'actuacions i infrastructures relacionades amb l'activitat agrícola que no es troben recollides en el punt anterior, així com per al desenvolupament d'infraestructures d'interés general.

Quart
En el sector denominat 3 en el plànol annex al present acord, s'estableixen les mesures preventives següents:
a) Se suspén la tramitació i aprovació de projectes d'urbanització, estudis de detall, plans especials, plans parcials, programes d'actuació i qualsevol altre instrument de planejament o de gestió urbanística.
b) Amb caràcter general, es prohibeix la realització d'obres d'edificació, demolició, moviments de terres i parcel·lació, com també la implantació d'infrastructures urbanístiques, carreteres, obertura de camins i vials o pavimentació dels existents, xarxes de transport, subministrament i distribució d'energia elèctrica, gas o altres serveis, sense que conste informe favorable previ de la Conselleria de Territori i Habitatge.
c) L'atorgament de llicències d'obres per a altres actuacions no indicades en els punts anteriors requerirà igualment informe previ, preceptiu i vinculant, de la Conselleria de Territori i Habitatge.


Cinqué
En els supòsits en què s'haja d'emetre informe previ a l'autorització de qualsevol actuació o activitat, aquest informe haurà de tindre en compte explícitament la compatibilitat de l'actuació de què es tracte amb els objectius genèrics del Pla que es tramita, així com la seua adaptació a les previsions dels documents d'ordenació i gestió vigents que resulten d'aplicació a cada sector.

Sisé
Les mesures cautelars previstes en el present acord seran d'aplicació directa fins el moment que entre en vigor del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Sistema de Zones Humides del Sud d'Alacant, i no podran superar, en cap cas, una vigència màxima de tres anys, de conformitat amb allò que disposa l'article 28.4 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.


Seté
El present acord tindrà efectes des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 21 de novembre de 2003

El conseller secretari del Consell de la Generalitat,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN

linea