diari

ACORD de 20 d'abril de 2007, del Consell, de declaració del Parc Natural del Túria com a Projecte Ambiental Estratègic. [2007/5125]

(DOGV núm. 5497 de 24.04.2007) Ref. Base de dades 5170/2007

El Consell, en la reunió del dia 20 d'abril de 2007, va adoptar l'acord següent:
El parc Natural del Túria reuneix valors ambientals, paisatgístics i culturals molt rellevants en el context de l'àmbit metropolità de València, amb àmplies potencialitats d'ús públic en relació amb l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat del medi natural. Aquestes circumstàncies han sigut determinants per a la declaració pel Consell d'aquest espai natural protegit per raó de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, coincidint amb la zona d'especial protecció definida en el Pla d'ordenació dels recursos naturals del Túria.
Tot això converteix el Parc Natural del Túria en un àmbit preferent per a l'aplicació del que estableix l'article 13.6 de la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'ordenació del territori i protecció del paisatge, el qual indica en el primer paràgraf que tota classificació de sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable comportarà l'obligació de cedir gratuïtament a l'administració sòl no urbanitzable protegit, en una superfície igual a la reclassificada.
D'altra banda, l'apartat f).1 de l'esmentat article 13.6 de la mateixa llei, en la redacció donada per l'article 115 de la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de Gestió Financera i administrativa, i d'organització de la Generalitat, preveu la possibilitat, quan uns terrenys es troben en l'àmbit d'algun projecte ambiental estratègic promogut per l'administració autonòmica, com és aconsellable per al Parc Natural del Túria en atenció als seus valors i potencialitats d'ús abans indicats, que aquesta cessió de sòl protegit a l'administració autonòmica puga produir-se amb aquests terrenys amb independència del municipi on es produïsca la reclassificació del sòl que motiva la cessió.
Per aquesta raó, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell
ACORDA
Primer
Declarar el Parc Natural del Túria com a Projecte Ambiental Estratègic, de conformitat amb el que estableix l'article 13.6.f).1 de la Llei de la Generalitat, d'ordenació del territori i protecció del paisatge.
Segon
Ordenar la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Contra aquest acord, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant del Consell, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 20 d'abril de 2007
El vicepresident i secretari del Consell,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT

linea