diari

DECRET 152/2006, de 6 d'octubre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 33/2002, de 26 de febrer, del Consell, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental d'Immigració. [2006/11587]

(DOGV núm. 5365 de 11.10.2006) Ref. Base de dades 5253/2006

DECRET 152/2006, de 6 d'octubre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 33/2002, de 26 de febrer, del Consell, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental d'Immigració. [2006/11587]
L'1 de març del 2002 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat el Decret 33/2002, de 26 de febrer, del Consell, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental d'Immigració, modificat pel Decret 88/2002, de 30 de maig, del Consell.
El 30 de juny del 2003 es va publicar el Decret 81/2003, de 27 de juny, del Consell, en què s'establix l'estructura orgànica de les conselleries de l'administració de la Generalitat. Les modificacions produïdes afecten directament la composició de la Comissió Interdepartamental d'Immigració, i es considerarà oportuna l'adaptació del decret que la regula a la nova organització.
D'altra banda, la pràctica en l'aplicació dels programes i de les mesures del Pla Valencià de la Immigració i la gestió dels fluxos migratoris en la nostra societat, aconsella la incorporació de nous membres que representen òrgans de l'administració que participen activament en la integració de la immigració que residix en la Comunitat Valenciana.
En virtut d'allò que s'ha exposat, d'acord amb el que establix la Llei de Govern Valencià, a proposta de la consellera de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 6 d'octubre de 2006,
DECRETE
Article únic
Es modifica el Decret 33/2002 de 26 de febrer, del Consell, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental d'Immigració, en la redacció donada pel Decret 88/2002, de 30 de maig, del Consell, en els termes que s'indiquen a continuació:
Article 1
Totes les referències fetes, al llarg de l'articulat, al .Comissionat del Govern per a la Immigració. se substituïxen per .Direcció General d'Immigració..
Article 2. Composició de la Comissió
Es modifica la lletra c) de l'article 2, la redacció de la qual queda com seguix:
«c) Vocals:
Un representant, amb càrrec de titular de Direcció General o superior, en representació de cada una de les conselleries següents:
. De la que tinga la competència en matèria d'economia, hisenda i ocupació.
. De la que tinga competències en matèria de territori i vivenda.
. De la que tinga competències en matèria de cultura, educació i esports.
. De la que tinga competències en matèria de sanitat.
. De la que tinga competències en matèria de justícia, interior i administracions públiques.
. De la que tinga competències en matèria d'agricultura, pesca i alimentació.
. De la que tinga competències en empresa, universitat i ciència.
. De la que tinga competències en turismo.
. De la que tinga competències en infraestructures i transports.
. De la que tinga competències en cooperació i participació.
. De la que tinga competències en relacions institucionals i comunicació.
. De la que tinga competències en joventut.
. El titular de la Direcció General amb competències en matèria de servicis socials.
. El titular de la Direcció General amb competències en matèria de família, menor i adopcions.
. El titular de la Direcció General amb competències en matèria de dona.
. El titular de la Direcció General amb competències en integració social de discapacitats».
DISPOSICIÓ FINAL
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.
Valencia, 6 d'octubre de 2006
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
La consellera de Benestar Social,
ALICIA DE MIGUEL GARCÍA

linea