diari

DECRET 258/2004, de 19 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 71/1993, de 31 de maig, del Consell de la Generalitat, de Règim Jurídic del Parc de l'Albufera. [2004/11940]

(DOGV núm. 4890 de 24.11.2004) Ref. Base de dades 5267/2004

DECRET 258/2004, de 19 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 71/1993, de 31 de maig, del Consell de la Generalitat, de Règim Jurídic del Parc de l'Albufera. [2004/11940]
El Parc Natural de l'Albufera és l'espai natural protegit més antic de la Comunitat Valenciana, declarat al juliol de 1986. Des d'aquesta data la Comunitat Valenciana, com la resta de l'Estat espanyol, ha experimentat notables canvis socials, econòmics i territorials. El mecanisme d'ordenació i gestió del parc no pot ser alié a aquests canvis, tenint en compte que es troba en un àmbit territorial metropolità caracteritzat per una intensa dinàmica social, econòmica, industrial i poblacional.
Aquesta realitat històrica aconsella la definició d'un model de gestió del parc, que ha de desenvolupar el Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG), en el qual té un paper protagonista una estratègia de desenvolupament sostenible basada en la conservació i la gestió racional dels recursos ambientals. En aquesta estratègia els objectius de desenvolupament socioeconòmic i els de conservació dels valors ambientals i culturals no es consideren contraposats, sinó més aviat complementaris, formant part d'una mateixa línia d'actuació.
Ara bé, l'estratègia de desenvolupament sostenible imposa la necessitat que el règim jurídic de l'espai protegit no perjudique la vida quotidiana dels habitants dels distints nuclis de població inclosos en el parc, els quals tenen dret a unes dotacions públiques i a uns nivells de qualitat de vida adequats als barems vigents en qualsevol país de la Unió Europea.
A aquest respecte, durant la tramitació del projecte de PRUG, distints ajuntaments de municipis i pedanis, com també diversos col·lectius socials com associacions de veïns, entitats professionals, associacions de pares d'alumnes i altres, vinculats tots ells als nuclis històrics de població de Pinedo, el Palmar i el Perelló, han posat en evidència, en alguns casos mitjançant les corresponents al·legacions durant la informació pública del projecte de PRUG, una sèrie de necessitats socials que l'actual règim jurídic del parc no pot cobrir adequadament. Estan en aquest cas les següents:
– En el cas de Pinedo (terme municipal de Valencia), es tracta exclusivament de permetre el reallotjament, en la seua mateixa pedania d'origen, dels veïns desplaçats dels seus habitatges per la construcció d'infraestructures d'accés a la zona d'actuació logística del Port Autònom de València.
– A l'entorn del Palmar, situat al terme municipal de Sueca, la finalitat única és la regularització d'un sector actualment edificat de fet, permetent així la dotació dels necessaris equipaments i serveis comunitaris.
– Al Perelló (terme municipal de Sueca) la finalitat, així mateix exclusiva, és permetre la construcció d'un centre escolar i d'un centre de salut.
El projecte de PRUG considera, en principi, raonables aquestes aspiracions de la població local, ja que en un espai tan antropitzat i densament poblat com l'Albufera, el règim de protecció requereix una especial atenció al medi humà, el qual ha de considerar-se part consubstancial dels ecosistemes del parc.
Per a atendre degudament aquestes necessitats socials, el projecte de PRUG preveu la possibilitat de determinades actuacions en l'entorn dels tres nuclis de població esmentats, a proposta dels ajuntaments respectius i sempre que no es vegen afectats negativament hàbitats d'interés ambiental rellevant, tant de forma directa com indirecta. Aquestes propostes hauran de ser prèviament autoritzades per l'òrgan de la Generalitat competent sobre espais naturals protegits, sense perjudici de les pertinents tramitacions urbanístiques sectorials i del procediment d'avaluació d'impacte ambiental quan corresponga.
Ara bé, la proposta del projecte de PRUG en relació amb els nuclis de població indicats, encara que concordant amb l'estratègia global de gestió propugnada per al conjunt del parc, requereix una adaptació prèvia del règim jurídic establit pel Decret 71/1993, de 31 de maig, del Consell de la Generalitat. Aquesta conclusió és concordant amb els informes jurídics que figuren en l'expedient d'elaboració i aprovació del PRUG.
L'adaptació d'aquest règim jurídic, d'altra banda, és coherent amb el vigent Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana, aprovat per Acord de 10 de setembre del 2002, del Consell de la Generalitat, el qual és un desenvolupament de l'article 15 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. Aquest Catàleg defineix la zona humida denominada Parc Natural de l'Albufera de València com a tot l'àmbit territorial d'aquest espai protegit excepte els sòls urbans i urbanitzables que prevegen els instruments d'ordenació i gestió de l'espai protegit, com és el cas del PRUG.
Pel que fa al règim urbanístic del parc, tot l'àmbit territorial d'aquest és actualment sòl no urbanitzable de protecció especial, excepte els sòls urbans i urbanitzables corresponents als distints nuclis de població. Aquesta situació urbanística està reconeguda genèricament en el Decret 71/1993, encara que els termes emprats per fer-ho en aquesta norma podrien induir alguna confusió. Per aquesta raó, convé que el règim jurídic del parc incorpore la precisió explícita que tot el sòl classificat com a no urbanitzable haurà de ser qualificat com a especialment protegit.
Els mecanismes de gestió i participació pública de l'espai protegit també han d'adequar-se a l'actual realitat socioeconòmica, en particular, la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera, en la seua qualitat d'òrgan col·legiat col·laborador i assessor de la gestió i màxim exponent dels mecanismes de participació. D'aquesta manera, la Junta amplia el seu nombre de membres per a donar cabuda a distints agents econòmics i socials, relacionats directament amb la gestió dels recursos naturals del parc i amb l'activitat social sobre aquest, que vénen manifestant des d'anys arrere el seu desig de participar més activament en els mecanismes de funcionament de l'espai protegit. Aquesta ampliació atén les al·legacions que les entitats afectades van presentar durant la tramitació del projecte de PRUG.
Finalment, aquest decret de modificació es considera via idònia per a corregir un error material menor, puntual, advertit en el text de la delimitació del parc natural que figurava en el Decret 71/1993 (límit nord, al terme municipal d'Alfafar). L'objecte de la correcció, que no comporta cap modificació de la superfície del parc natural, és fer coincidir la delimitació textual del parc (que conté l'error) amb la delimitació topogràfica d'aquest espai natural protegit, la qual no es modifica per ser correcta.
El present decret ha sigut sotmés a la tramitació prevista en l'article 26 de l'esmentada Llei 11/1994, i disposa dels informes favorables de la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera i del Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient, emesos en les reunions d'aquests òrgans col·legiats efectuades, el 26 de maig i el 3 de juny del 2004, respectivament.
Per aquesta raó, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 19 de novembre de 2004,
DECRETE
Article únic
El Decret 71/1993, de 31 de maig, del Consell de la Generalitat, de Règim Jurídic del Parc de l'Albufera, queda modificat en els termes següents:
L'actual redacció de l'article 3, apartat 3, punt a), se substitueix per la següent:
“a) Tot el sòl inclòs en l'àmbit del parc natural classificat com a no urbanitzable, haurà de ser qualificat de protecció especial.
El Pla Rector d'Ús i Gestió podrà habilitar la possibilitat de realitzar determinades actuacions urbanístiques, a proposta dels ajuntaments respectivament i exclusivament amb les finalitats que a continuació s'indiquen, en els terrenys necessaris per fer-ho, dins dels àmbits territorials que aquest pla delimitarà amb aquest efecte en situació confrontant els sòls urbans dels nuclis de població històrics de Pinedo, el Palmar i el Perelló.
Els sectors d'aquestes àrees que no arriben a ocupar-se per les actuacions esmentades romandran amb l'ús agrícola actual, al qual correspon la classificació urbanística de sòl no urbanitzable amb la qualificació de protecció especial.
L'esmentada possibilitat d'actuació té com a objectiu genèric permetre el manteniment, en la població afectada, d'uns nivells de qualitat de vida adequats als barems actuals, i amb aquest fi està limitada, exclusivament, a les finalitats socials i als àmbits territorials següents:
– En el cas de Pinedo (terme municipal de Valencia), la finalitat única és permetre el reallotjament, en la mateixa pedania d'origen, dels veïns d'aquesta desplaçats dels seus habitatges per la construcció d'infraestructures d'accés a la zona d'actuació logística del Port Autònom de València.
– En l'entorn del Palmar, la possibilitat d'actuació afecta únicament el terme municipal de Sueca, el límit del qual és confrontant al nucli urbà d'aquesta pedania de Valencia. En aquest cas, la finalitat exclusiva és la regularització urbanística d'un sector actualment edificat de fet, permetent així la dotació dels necessaris equipaments i serveis comunitaris.
– En El Perelló (terme municipal de Sueca) la finalitat, així mateix exclusiva, és permetre la construcció d'un centre escolar i d'un centre de salut.
L'eventual execució de les actuacions vinculades a les finalitats i àmbits territorials abans indicats requerirà, com a pas previ, la presentació a l'òrgan competent en espais naturals protegits, per part de l'ajuntament del municipi afectat en cada cas, Valencia o Sueca, d'una proposta específica que continga la mateixa documentació completa que, per a cada actuació, s'exigisca en la normativa urbanística d'aplicació. Sobre aquesta proposta l'esmentat òrgan competent emetrà un informe preceptiu vinculant, previ a l'inici de la pertinent tramitació sectorial urbanística i del procediment d'avaluació d'impacte ambiental quan corresponga.
L'esmentat informe preceptiu serà desfavorable si la citada proposta municipal no reuneix, almenys i simultàniament, els següents requisits referits a les actuacions informades:
– No afecció territorial directa a hàbitats naturals d'interés rellevant.
– Previsió suficient de mesures concretes per a evitar afeccions negatives indirectes sobre els hàbitats en l'entorn de l'actuació, com també, en general, sobre el medi hídric i l'ambient atmosfèric del parc.
– Previsió suficient de les oportunes mesures correctores quan corresponga.
– Previsió d'adequats programes de vigilància ambiental que s'hauran de portar a terme per temps indefinit i, en particular, durant l'execució de les obres.
– Justificació documental suficient de la necessitat per al municipi de l'actuació, conforme a les finalitats abans indicades.
Així mateix, l'esmentat informe preceptiu podrà condicionar el seu caràcter favorable al compliment, tant en la planificació com en l'execució de les actuacions, de requisits específics sobre la incidència ambiental d'aquestes.
Amb independència de les possibilitats d'actuació abans indicades en l'entorn de nuclis de població, el Pla Rector d'Ús i Gestió inclourà en l'oportuna categoria d'ordenació el sòl urbà el Tremolar (terme municipal d'Alfafar), així classificat pel vigent planejament urbanístic del municipi”.
L'actual redacció de l'article 5, apartat 2, se substitueix per la següent:
“2. Seran membres de la Junta Rectora els següents 40 membres:
– El president de la junta.
– El director-conservador del parc, que actuarà com a secretari de la junta.
– Dos representants de la Conselleria de Territori i Habitatge.
– Un representant de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
– Un representant de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.
– Un representant de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
– Un representant de l'Agència Valenciana del Turisme.
– Un representant de la Demarcació de Costes de València, del Ministeri de Medi Ambient.
– Un representant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
– Un representant de la Diputació Provincial de València.
– Dos representants de l'Ajuntament de València.
– Un representant per cadascun dels següents dotze ajuntaments: Alfafar, Sedaví, Massanassa, Catarroja, Albal, Beniparrell, Silla, Sollana, Sueca, Cullera, Albalat de la Ribera i Algemesí.
– Un representant de la Cambra Agrària Provincial.
– Dos representants d'altres organitzacions i associacions agràries.
– Un representant de la Comunitat de Regants i Sindicat de Regs de Sueca.
– Un representant de la Comunitat de Regants Séquia Real del Xúquer.
– Un representant de la Comunitat de Regants canal de Regs del Riu Túria.
– Un representant de la Junta de Desguàs de l'Albufera.
– Un representant de l'Associació de Propietaris i Empresaris del Parc.
– Un representant de les societats de caçadors.
– Un representant de les comunitats de pescadors.
– Un representant de la Universitat de València.
– Un representant de la Universitat Politècnica de Valencia.
– Un representant de la Societat Espanyola d'Ornitologia.
– Dos representants d'altres grups conservacionistes amb implantació a la Comunitat Valenciana”.
Es modifica l'apartat 1 de l'annex (delimitació del Parc de l'Albufera), que queda redactat com segueix:
“1. Límit nord
Segueix el nou llit del Túria des de la desembocadura fins al camí del Bracet. Segueix el camí del Bracet fins a arribar a la senda de les Vaques, seguint aquesta senda en direcció sud fins a l'encreuament amb la séquia de l'Or. Continua per la séquia de l'Or fins a la intersecció amb l'abocador o escorredor de la Mar, seguint aquest mateix canal fins a arribar a la séquia de Ravisanxo. Continua per la séquia de Ravisanxo fins a la intersecció amb la carretera CN-332”.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen o resulten incompatibles amb el present decret. En particular, queden derogades les disposicions del Pla d'Ordenació de la Conca Hidrogràfica de l'Albufera, aprovat pel Decret 96/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat, que mostren aquesta oposició o incompatibilitat.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació de desenvolupament
Es faculta el conseller de Territori i Habitatge, en l'àmbit de les seues atribucions, per a dictar les disposicions i adoptar les mesures necessàries per al compliment del que disposa el present decret.
Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 19 de novembre de 2004
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea