diari

ORDRE de 17 de novembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per a 2004 per col·laborar en la gestió dels paratges naturals municipals. [2003/M12800]

(DOGV núm. 4643 de 03.12.2003) Ref. Base de dades 5294/2003

ORDRE de 17 de novembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per a 2004 per col·laborar en la gestió dels paratges naturals municipals. [2003/M12800]
El territori valencià es caracteritza pels processos generalitzats d'intervenció humana al llarg de la història. Aquests processos d'intervenció han donat com a resultat un territori natural caracteritzat, d'una banda, per la riquesa i per la diversitat d'espècies i de paisatges i, de l'altra, per la fragilitat, ja que la mateixa intervenció humana és la base de l'equilibri que mantenen gran part dels espais naturals mediterranis. Els usos i aprofitaments que es facen s'hauran de supeditar, per tant, a les limitacions imposades per la dinàmica dels ecosistemes implicats. Preservar dels usos degradants els espais naturals que encara conserven ecosistemes o elements de notable valor ambiental és objectiu de les estratègies de conservació.
La Comunitat Valenciana disposa encara d'un bon nombre d'espais naturals significatius, quinze d'aquests ja tenen un règim jurídic de protecció que s'ha ampliat recentment amb la declaració de cinc espais naturals, amb la peculiaritat de ser zones que presenten valors naturals d'interés local. Aquests nous espais són, actualment, el Paratge Natural Municipal del Racó de Sant Bonaventura els Canalons, el Paratge Natural Municipal del Clot de la Mare de Déu, el Paratge Natural Municipal de l'Arenal de l'Amorxó, el Paratge Natural Municipal de les Rodanes i el Paratge Natural Municipal de la Dehesa, creats d'acord amb el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Govern Valencià, que regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat Valenciana i els municipis per a la seua gestió (DOGV núm. 3.308, de 14.08.1998).
Tot i això, la protecció d'aquests espais naturals d'interés local no es resol dotant-los una figura jurídica de protecció o un instrument de planificació dels recursos naturals. Aquesta protecció, perquè siga efectiva, implica, a més de preservar-los d'usos degradants, la promoció d'aquells usos compatibles amb la conservació del medi natural.
Per tant, d'acord amb el que disposa l'article 35 de la Llei 5/1983, de Govern Valencià, el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
ORDENE
Article 1
Convocar ajudes per a l'any 2004 per a col·laborar en la gestió dels paratges naturals municipals declarats segons el Decret 109/1998, de 27 de juliol, del Govern Valencià.
Article 2
Aprovar les bases per les quals es regirà la concessió d'aquestes ajudes, que figuren com a annex a la present ordre.
Article 3
La dotació per a ajudes serà a càrrec del capítol IV, de la secció 14, Conselleria de Territori i Habitatge, servei 01, Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial, programa 432.10, Conservació del Medi Ambient, línia T1799. L'import de les ajudes serà el recollit en la Llei de pressupostos de 2004 de la Generalitat Valenciana. Una vegada aprovada l'esmentada llei, l'import global màxim destinat a la subvenció es farà públic mitjançant una ordre de la Conselleria de Territori i Habitatge.
Article 4
La convocatòria de les ajudes, establerta per la present ordre de caràcter general, es tramitarà pel procediment anticipat, d'acord amb l'Ordre de 26 de setembre de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, de manera que la concessió estarà condicionada a l'existència, en el pressupost del exercici següent, de crèdit suficient i adequat.
Article 5
En tot el que no regula la present ordre serà d'aplicació el que disposen el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Disposicions finals
Primera
La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segona
Contra la present ordre, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà a la publicació, davant de la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen l'article 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificats per la Llei 4/1999.
València, 17 de novembre de 2003.– El conseller de Territori i Habitatge: Rafael Blasco Castany.
ANNEX I
Bases per les quals es regula la convocatòria d'ajudes per a col·laborar en la gestió dels paratges naturals municipals.
Primera. Beneficiaris
Ajuntaments que l'últim dia del termini de presentació de les ajudes tinguen declarat algun paratge natural municipal segons el Decret 109/1998, de 27 de juliol, del Govern Valencià, que regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat Valenciana i els municipis per a la seua gestió.
Segona. Finalitat
La finalitat de la present ordre és la convocatòria d'ajudes per a col·laborar en la gestió dels paratges naturals municipals mitjançant les següents actuacions:
1. Redacció del pla especial de protecció de paratge natural municipal.
2. Redacció d'estudis vinculats a la gestió dels paratges naturals municipals (estudis sobre medi natural, estudis sobre ús públic, etc.)
3. Contractació de personal vinculat a la gestió del paratge natural municipal.
4. Despeses de manteniment de les instal·lacions del paratge natural municipal.
Tercera. Àmbit d'aplicació
L'àmbit d'aplicació de la present convocatòria és l'àmbit territorial dels paratges naturals municipals declarats d'acord amb el ja esmentat Decret 109/1998.
Quarta. Quantia de les ajudes
La quantia de les ajudes serà com a màxim de fins al 50% de l'import expressat en la memòria tècnica i el pressupost justificatiu presentats.
Cinquena. Sol·licitud i documentació
Les sol·licituds dirigides a la directora general de Planificació i Ordenació Territorial es faran en el model d'instància que acompanya a aquestes bases (model 27133).
Les sol·licituds es podran presentar en el Registre General de la Conselleria de Territori i Habitatge que es troba al carrer de Francesc Cubells, número 7, o en les direccions territorials d'aquesta a Alacant, carrer de Churruca, número 29 (03003), telèfon 965 90 09 50; a Castelló de la Plana, carrer dels Germans Bou, número 47 (12003), telèfon 964 35 80 00, i a València, carrer de Gregori Gea, número 27 (46009), telèfon 96 386 60 00, i en la resta de llocs i de les formes que es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999. En el cas de presentar-se les sol·licituds en les oficines de correus s'haurà de fer en un sobre obert perquè els serveis postals puguen datar les sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 45 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la present ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
L'admissió a tràmit d'una sol·licitud de subvenció no generarà cap compromís de concedir-la.
La documentació que han de presentar els ajuntaments interessats, juntament amb la instància, per a sol·licitar les ajudes serà la següent:
1) Certificat de l'acord adoptat pel ple o, si escau, per la comissió de govern quan acredite tenir aquesta facultat delegada, o per l'alcalde de la corporació, amb la posterior ratificació del ple o de la comissió, en el cas que tinga aquesta facultat delegada.
2) Memòria valorada de les actuacions que s'han de dur a terme, amb el contingut mínim determinat en l'annex II.
3) Imprés d'alta de tercers, per a pagaments de la Generalitat Valenciana, degudament emplenat i segellat per una entitat bancària, el model del qual acompanya a aquestes bases.
Sisena. Valoració i tràmit
1. Rebudes les sol·licituds, la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial, a través d'una comissió tècnica, les verificarà i realitzarà d'ofici les actuacions que considere necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades per raó de les quals s'ha de pronunciar la resolució.
Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o no estiga acompanyada de la documentació que segons aquesta ordre és exigible, es notificarà a l'interessat la causa que impedeix la continuació del procediment i se li requerirà perquè en un termini de 10 dies corregisca la falta i adjunte els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa, se li considerarà desistida la petició, després de la resolució d'arxiu prèvia, que serà dictada per la directora general de Planificació i Ordenació Territorial, segons el que estableix la Resolució de 13 d'agost de 2003, del conseller de Territori i Habitatge, sobre la delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOGV núm. 4.571, de 22 d'agost de 2003), en els termes previstos en l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, tot això de conformitat amb el que preveu l'article 71 de l'esmentada norma.
2. Les sol·licituds es prioritzaran de la forma següent:
a) Sol·licituds per a l'elaboració i la redacció del pla de protecció especial del paratge natural municipal.
b) Sol·licituds per a la redacció d'estudis vinculats a la gestió del paratge natural municipal.
c) Resta de les activitats sol·licitades.
3. La comissió tècnica elevarà a la directora general de Planificació i Ordenació Territorial una proposta de resolució indicant, per a cadascuna de les sol·licituds acceptades, l'activitat objecte de la subvenció, el cost previst d'aquesta, el percentatge de l'ajuda que s'ha de concedir, l'import i el calendari d'actuació. Per a les sol·licituds no acceptades s'especificaran degudament les raons de la denegació.
Setena. Forma i termini de concessió
1. La resolució definitiva, degudament motivada, serà dictada per la directora general de Planificació i Ordenació Territorial segons el que disposa la Resolució de 13 d'agost de 2003, del conseller de Territori i Habitatge, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOGV núm. 4.571, de 22 d'agost de 2003).
2. La sol·licitud es considerarà desestimada si la resolució no es resol en el termini de tres mesos comptadors des de la conclusió del termini de presentació d'instàncies.
Vuitena. Obligació dels beneficiaris
Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les condicions establertes en la resolució que concedeix les subvencions. L'incompliment d'aquestes condicions podrà acabar en l'anul·lació de la concessió o en la reducció de l'ajuda concedida i, si escau, en el reintegrament de les quantitats que corresponguen.
Novena. Recursos
Les resolucions adoptades per la directora general de Planificació i Ordenació Territorial, com que s'adopten per delegació, indicaran expressament aquesta circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan delegant, posant fi a la via administrativa. Contra aquestes resolucions es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació, davant de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.
Deu. Termini d'execució
El termini d'execució de cadascuna de les activitats descrites en la base primera es ressenyarà en la resolució que concedeix les ajudes. Si no figura, s'entendrà que acaba el 31 d'octubre de 2004.
Si no es poden acabar les activitats en el termini esmentat, i sempre amb antelació a aquest, el beneficiari podrà demanar una pròrroga que se concedirà si hi ha prou raons per a fer-ho i el nou termini d'execució és compatible amb el pagament de l'ajuda l'any 2004.
L'incompliment del termini establert sense la corresponent presentació de la sol·licitud de pròrroga referida i l'incompliment del termini establert en aquesta, podrà fer decaure els beneficiaris en els seus drets.
Com que les actuacions que es financen formen part de les activitats habituals que desenvolupen els ajuntaments i que la present convocatòria ho és per tramitació anticipada, podran computar-se a l'hora de la justificació, les despeses ocasionades des de l'1 de gener de 2004.
Onze. Justificació de les despeses
Els beneficiaris tindran fins al 15 de novembre per a presentar una memòria de les activitats realitzades, com també la justificació de les despeses efectuades per a la realització de les activitats subvencionades, fins a arribar almenys al pressupost total objecte d'ajuda mitjançant els documents següents:
1. Factures, amb el corresponent justificant d'haver-se pagat, referents a totes les despeses efectuades d'acord amb el programa subvencionat. En cap cas, pot ser objecte de subvenció l'IVA recuperable pel beneficiari.
2. En els casos que se financen despeses de personal: còpia compulsada del contracte i de les nòmines signades per les persones que hagen treballat en les activitats, i també els justificants corresponents de les cotitzacions de la Seguretat Social i de l'ingrés en la delegació d'Hisenda de les quantitats retingudes corresponents a l'impost sobre la renda de les persones físiques.
3. Un certificat del responsable de la intervenció municipal de totes les despeses, i afegir còpies autenticades dels documents suport (factures, nòmines...) juntament amb els justificants de pagament.
4. En l'anvers dels originals dels documents descrits en els punts 1 i 2 d'aquesta base, el titular de la subvenció manifestarà, i firmarà, de manera indeleble, la ressenya següent: «Justificant de la subvenció d'actuacions en els paratges naturals municipals, convocada per l'Ordre de 17 de novembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge (DOGV núm. xxxx)». La ressenya haurà de ser visible a les còpies compulsades que es presenten.
Dotze. Pagament de les ajudes
Després de la presentació de la memòria de les activitats realitzades, el Servei de Parcs Naturals i la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial emetran, respectivament, l'informe tècnic i la certificació corresponent.
Tretze. Reintegrament de les quantitats
1. Segons estableix l'article 47.9 del Text Refós de la Llei de l'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, correspon reintegrar les quantitats rebudes i s'exigiran interessos de demora des del moment del pagament de l'ajuda en els següents casos:
a) Incompliment de l'obligació de justificació.
b) Obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides amb aquesta finalitat.
c) Incompliment de la finalitat per la qual s'ha concedit la subvenció.
d) Incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la subvenció.
2. Igualment en els supòsit que l'import de la subvenció aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat que s'ha de realitzar, haurà de reintegrar l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat efectuada quan la subvenció principal siga de la Generalitat Valenciana.
ANNEX II
Contingut mínim de la memòria valorada segons les actuacions objecte d'ajuda.
1. Redacció del pla especial de protecció del paratge natural municipal.
– Nom i CIF de la empresa de consultoria que s'ha contractat per a la redacció del PEP.
– Resum i índex del contingut del PEP.
– Termini de redacció del PEP.
– Import de l'ajuda sol·licitada.
2. Redacció d'estudis vinculats a la gestió dels paratges naturals municipals (estudis sobre el medi natural, estudis sobre l'ús públic, etc.).
– Nom i CIF de l'entitat que s'ha contractat per a la redacció de l'estudi.
– Resum i índex del contingut de l'estudi.
– Termini de redacció de l'estudi.
– Import de l'ajuda sol·licitada.
3. Contractació de personal vinculat a la gestió del paratge natural municipal.
– Objecte i justificació de la contractació.
– Duració del contracte del personal contractat.
– Dedicació de l'ajuda sol·licitada.
– Import de l'ajuda sol·licitada.
4. Despeses de manteniment de les instal·lacions del paratge natural municipal.
– Descripció de les instal·lacions del paratge natural municipal.
– Previsions de despeses comunes.
– Import de l'ajuda sol·licitada.

linea