diari

ORDRE de 17 de novembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'estableix un règim d'ajudes a favor de les comunitats d'usuaris de l'aigua per a la realització d'actuacions de conservació i de millora de la xarxa de séquies del Parc Natural de l'Albufera. [2003/Q12802]

(DOGV núm. 4643 de 03.12.2003) Ref. Base de dades 5295/2003

ORDRE de 17 de novembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'estableix un règim d'ajudes a favor de les comunitats d'usuaris de l'aigua per a la realització d'actuacions de conservació i de millora de la xarxa de séquies del Parc Natural de l'Albufera. [2003/Q12802]
El territori ocupat pel Parc Natural de l'Albufera es caracteritza per l'antiguitat i la varietat dels processos d'intervenció humana sobre el medi natural al llarg de la història. Aquests processos, especialment els relacionats amb l'adequació de marjals per al cultiu d'arròs, han donat com a resultat un agroecosistema profundament dependent de la intervenció humana per a la perdurabilitat de les seues riques característiques biològiques.
Els usos tradicionals, com que s'ajusten notablement a la dinàmica dels sistemes naturals originaris, van desenvolupar mètodes de producció compatibles amb la conservació de la flora i de la fauna silvestres. Tot i això, en les últimes dècades, aquests usos tradicionals s'han substituït, amb l'adveniment de la mecanització, per altres que produeixen canvis ràpids i profunds en la estructura del medi i són quasi el mode únic pel que fa a la productivitat. Un exemple evident es produeix en la conservació de les estructures d'abastament d'aigua (abans consistia en el periòdic dragatge i neteja de la vegetació) i ara s'ha substituït, parcialment, pel reforç mitjançant obra de fàbrica, per motius d'estalvi econòmic pel que fa a la mà d'obra en el manteniment d'aquestes, com també per una major eficàcia i eficiència en la distribució de l'aigua.
Com que la normativa del Parc Natural de l'Albufera regula de manera restrictiva les obres de cementació i reforç d'obra de les séquies i fomenta l'ús de tècniques respectuoses amb el medi ambient, cal compensar des de l'administració les despeses addicionals que es pugen derivar d'aquesta regulació sobre els pressupostos anuals de les distintes comunitats d'usuaris presents en l'àmbit de l'espai protegit de referència.
En conseqüència,
ORDENE
Primer
Establir un règim de subvencions a càrrec del capítol VII, de la secció 14, Conselleria de Territori i Habitatge, servei 01, Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial, programa 432.10, Ordenació del Territori i Urbanisme, línia T2484.
La dotació anual de la línia serà la que figure en la corresponent llei de pressupostos i l'import global màxim destinat a la subvenció es farà públic mitjançant una ordre de la Conselleria de Territori i Habitatge.
Segon
Aprovar les bases per les quals es regirà aquest règim i que figuren com a annex I a la present ordre.
Tercer
La convocatòria de les ajudes, establerta per la present ordre amb caràcter general, es tramitarà pel procediment anticipat, segons l'Ordre de 26 de setembre de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, de manera que la concessió estarà condicionada a l'existència, en el pressupost de l'exercici següent, de crèdit suficient i adequat.
Quart
En tot allò no regulat per la present ordre s'aplicarà el que disposa el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Les ajudes que s'hagen de finançar a càrrec del pressupost de l'any 2004 es podran sol·licitar en un termini d'un mes des de la publicació de la present ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segona
Les sol·licituds d'ajudes presentades a partir de l'1 de novembre de 2003 formulades d'acord amb les bases de l'Ordre de 3 de juliol de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'estableix un règim d'ajudes a favor de les comunitats de regants per a la realització d'actuacions de conservació i millora de la xarxa de séquies del Parc Natural de l'Albufera (DOGV 3.288, de 17.07.1998), s'adaptaran i es tramitaran de conformitat amb les noves bases reguladores establertes en aquesta ordre.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada l'Ordre de 3 de juliol de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, que estableix un règim d'ajudes a favor de les comunitats de regants per a la realització d'actuacions de conservació i de millora de la xarxa de séquies del Parc Natural de l'Albufera (DOGV 3.288, de 17.07.1998).
DISPOSICIONS FINALS
Primera
La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segona
Contra la present ordre, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà a la publicació, davant de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen l'article 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició en un termini d'un mes des de l'endemà de la publicació segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.
València, 17 de novembre de 2003
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY
ANNEX I
Bases reguladores de la convocatòria de subvenció per a la realització d'actuacions en les séquies del Parc Natural de l'Albufera.
Primera. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les comunitats d'usuaris de l'aigua, legalment constituïdes, segons el que preveu el Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Aigües, amb participació territorial en el marc geogràfic del Parc Natural de l'Albufera.
Segona. Actuacions objecte d'ajudes
Podran ser objecte de subvenció les següents activitats:
A. El reforç dels talussos de séquies, mitjançant l'estacada de troncs de fusta i pantalla de tela orgànica amb el posterior dragatge del fang.
B. La instal·lació o substitució de comportes tradicionals per a la regulació de cabals.
C. El dragatge del llit de les séquies, canals i barrancs amb reforçament posterior de les motes amb el material extret.
D. El reforçament de talussos de séquies, mitjançant pedres d'escullera sense cap tipus de morter o de contenció.
E. La plantació de motes mitjançant vegetació autòctona palustre o arbratge de ribera.
F. Tall manual i mecànic de la vegetació.
Tercera. Import de les ajudes
L'ajuda que cada comunitat d'usuaris rebrà serà fins d'un 90% del cost total de l'activitat objecte de la subvenció.
a) La quantia de les ajudes que s'ha de concedir s'obtindrà de la memòria tècnica i del pressupost justificatiu presentat.
b) En qualsevol cas no es tindran en compte els projectes presentats d'una quantia inferior a 3.000 euros.
Quarta. sol·licitud i documentació
La documentació que les comunitats d'usuaris interessades en sol·licitar les subvencions han de presentar constarà dels documents següents:
1. Sol·licitud en el model normalitzat que es troba com a annex.
2. Còpia compulsada dels estatuts de la comunitat o escriptura de constitució o qualsevol altre document admissible en dret que ho acredite; així com el codi d'identificació fiscal.
3. Certificació de l'acta on conste l'acord de sol·licitar les ajudes i nomenament del representant de l'entitat per efectuar la seua gestió.
4. Localització gràfica de l'àrea d'actuació, incloent el nom de les séquies, canals i barrancs, a escala 1:10.000, excepte quan se sol·liciten ajudes per a la instal·lació de comportes, que serà a escala 1:2.000.
5. Memòria valorada de les actuacions i inversions que s'han de fer i un programa d'actuació que puga garantir l'execució de les obres en el termini estipulat en la resolució de concessió. La memòria haurà de tindre el contingut mínim determinat en l'annex II.
6. Quan la subvenció sol·licitada supere els 30.000 euros, un projecte tècnic subscrit per un facultatiu competent.
7. Imprés d'alta de tercers, per a pagaments de la Generalitat Valenciana, degudament emplenat i segellat per una entitat bancària.
8. Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social de conformitat amb el disposat a l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda (DOGV núm. 2.775, de 21.06.1996).
Cinquena. Lloc i termini de presentació d'instàncies
Les comunitats d'usuaris interessades hauran de presentar les peticions mitjançant instància, segons el model que hi ha a l'annex, dirigida a la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge, al carrer de Francisco Cubells, número 7, en qualsevol dels seus serveis territorials de la conselleria a:
– Alacant, carrer de Churruca, número 29. 03003
– Castelló de la Plana, carrer dels Germans Bou, número 47. 12003
– València, carrer de Gregori Gea, número 27. 46009
O en qualsevol altra de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Si se presenten les sol·licituds en les oficines de correus, s'haurà de fer en un sobre obert perquè els serveis postals puguen datar les sol·licituds.
El termini de presentació serà entre l'1 i el 30 de novembre, ambdós inclosos, de l'any anterior al qual se sol·licita l'ajuda.
Sisena. Valoració i tràmit
1. Quan es reben les sol·licituds, la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial, a través d'una comissió tècnica, formada per tècnics de la direcció general, les verificarà i realitzarà d'ofici les actuacions que considere necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades per raó de les quals s'ha de pronunciar la resolució.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits o no va acompanyada de la documentació que segons esta ordre és exigible, es notificarà a l'interessat la causa que impedeix la continuació del procediment i se li requerirà perquè en un termini de 10 dies repare la manca o porte els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua petició, prèvia resolució d'arxiu, que serà dictada per el director o directora general de Planificació i Ordenació Territorial, segons el que disposa la Resolució de 13 d'agost de 2003, del conseller de Territori i Habitatge, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la conselleria (DOGV núm. 4.571, de 22 d'agost de 2003), en els termes previstos en l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, tot això de conformitat amb el que preveu l'article 71 de l'esmentada norma.
2. Les memòries i els projectes es sotmetran a informe de tècnics designats per la directora general de Planificació i Ordenació Territorial, segons l'article 46.3 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
3. Les sol·licituds tindran prioritat atenent, en primer lloc, les actuacions que afecten una major llargària de séquies i de xarxa d'aquestes, com també els sistemes de manteniment dels nivells fets per un únic sol·licitant o per diversos agrupats.
4. La comissió tècnica elevarà a la directora general de Planificació i Ordenació Territorial una proposta de resolució indicant, per a cadascuna de les sol·licituds acceptades, l'activitat objecte de la subvenció, el cost previst de l'activitat, el percentatge de l'ajuda que s'ha de concedir, l'import i el calendari d'actuació. Per a les sol·licituds no acceptades s'especificaran degudament les raons de la denegació.
Setena. Forma i termini de concessió
1. La resolució definitiva, degudament motivada, serà dictada per la directora general de Planificació i Ordenació Territorial segons el que disposa la Resolució de 13 d'agost de 2003, del conseller de Territori i Habitatge, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la conselleria (DOGV núm. 4.571, de 22 d'agost de 2003).
2. La sol·licitud se considerarà desestimada si la resolució no es resol en un termini de tres mesos des de l'acabament del termini de presentació d'instàncies.
Vuitena. Recursos
Les resolucions adoptades per la directora general de Planificació i Ordenació Territorial, com que s'adopten per delegació, indicaran expressament esta circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan delegant, esgotant la via administrativa. Contra aquestes resolucions es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà a la notificació, davant de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà a la notificació, segons disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.
Novena. Obligació del beneficiari
1. Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
2. Trobar-se en la situació que legitima la seua concessió.
3. Complir els requisits i condicions que comporten la concessió o el benefici de l'ajuda. L'incompliment en una part, decaurà en els drets de les parts executades.
4. El sotmetiment o les actuacions del control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i les ajudes concedides.
5. En qualsevol moment de la vigència de l'expedient, comunicar altres ajudes públiques sol·licitades o concedides pel mateix projecte.
6. Fer constar en tota la informació o documentació pròpia de l'activitat que la mateixa està subvencionada per la Conselleria de Territori i Habitatge.
7. Permetre a la Conselleria de Territori i Habitatge, o a les entitats nomenades per a això, el control de qualitat dels treballs realitzats i el material emprat.
8. El termini màxim d'execució es ressenyarà en la resolució adjudicatària. En cas de no figurar seria el 31 d'octubre de l'any per al qual s'ha concedit l'ajuda. En qualsevol cas, excepte autorització expressa, s'entendrà que està prohibit realitzar qualsevol actuació entre l'1 de maig i el 15 de juliol per tal de no interferir amb el període de cria.
Deu. Justificació de les despeses
1. Quan les activitats o actuacions objecte de la subvenció s'hagen dut a terme s'haurà de notificar la finalització a l'Oficina de Gestió Tècnica del Parc Natural de l'Albufera de la Conselleria de Territori i Habitatge.
2. Les inversions i despeses objecte de l'ajuda seran revisades pels serveis tècnics del Parc Natural de l'Albufera de la Conselleria de Territori i Habitatge que expedirà un certificat de la correcta aplicació d'aquests, requisit necessari perquè els beneficiaris tinguen reconegut el dret de pagament de les ajudes, en el termini màxim de 10 dies des de la petició.
3. Els beneficiaris estan obligats a presentar, fins el 15 de novembre, la justificació de totes les despeses efectuades per a la realització de les activitats subvencionades fins a arribar com a mínim al pressupost total objecte de la subvenció mitjançant els documents següents:
a) Factures amb el corresponent ho he rebut referents a totes les despeses efectuades d'acord amb el programa subvencionat. En cap cas podrà ser objecte de subvenció l'impost sobre el valor afegit recuperable pel beneficiari.
b) Quan es financen despeses de personal, còpia compulsada de contractes i de les nòmines firmades per les persones que realitzen el treball en les activitats i també els justificants corresponents de les cotitzacions de la Seguretat Social i de l'ingrés en la Delegació d'Hisenda de les quantitats retingudes corresponents al impost sobre la renda de les persones físiques.
c) En cas d'utilització de maquinaria pròpia, certificat d'un tècnic de la conselleria de les despeses imputades a aquest concepte, que haurà d'adjuntar a una fotocòpia compulsada del rebut del pagament de l'impost de circulació referit a l'últim període impositiu o, en cas de no estar subjecte d'aquest impost, còpia compulsada d'un document acreditatiu de la propietat. El preu de la màquina pròpia serà el següent:
Preu simple de la partida
Unitats Descripció maquinària Euros/hora
(sense mà d'obra)
H Tractor de rodes 31/70 CV 22,09
H Tractor de rodes 71/100 CV 23,03
H Tractor de rodes 101/130 CV 25,99
H Tractor de cadenes 31/70 CV 24,17
H Tractor de cadenes 71/100 CV 30,86
H Tractor de cadenes 101/130 CV 35,08
H Remolc de capacitat 5 t. 130 1,86
H Serra mecànica 274 1,87
H Motodesbrossadora 274 1,87
H Aclotadora 587 3,56
H Podadora 850 5,13
H Plantadora 850 5,31
H Barca dalladora (inclòs tractor) 30,86
Els preus indicats en l'apartat 3 es podran actualitzar mitjançant una ordre de la Conselleria de Territori i Habitatge.
d) Els honoraris professionals d'elaboració i el visat dels projectes es podran justificar com a part de la subvenció.
e) Els peticionaris podran sol·licitar el recolzament tècnic de la Conselleria de Territori i Habitatge en l'elaboració de les memòries i dels projectes dels treballs objectes de subvenció.
Onze. Reintegrament de les quantitats
1. Segons estableix l'article 47.9 del text de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana correspondrà reintegrar les quantitats percebudes i s'exigirà interés de demora des del moment del pagament de l'ajuda en els casos següents:
a) Incompliment de l'obligació de la justificació.
b) Obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides per a aquesta finalitat.
c) Incompliment de la finalitat per la qual s'ha concedit la subvenció.
d) Incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb el motiu de la subvenció.
2. Igualment, en el supòsit que l'import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb les subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o d'altres ens públics, supere el cost de l'activitat que s'ha de realitzar, es tindrà que reintegrar l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat efectuada quan la subvenció principal siga de la Generalitat Valenciana.
A sol·licitud dels beneficiaris, i per motius justificats, podrà concedir-se una pròrroga que es concedirà si hi ha raons suficients per a fer-ho i el nou termini d'execució és compatible amb el pagament de l'ajuda en l'any per al qual s'han concedit les ajudes.
ANNEX II
Contingut mínim de la memòria valorada segons les actuacions objecte d'ajudes.
Reforç de tallussos de séquies mitjançant estacatge.
Descripció de l'àrea de treball.
Estat actual de conservació de la séquia.
Descripció i justificació dels treballs que s'han de realitzar.
Dates.
Instal·lació de comportes tradicionals.
Descripció actual de la zona de treball.
Estat de conservació de les comportes actuals, si escau.
Justificació de la necessitat.
Descripció del model que s'emprarà.
Dates.
Reforç de motes mitjançant el drenatge del jaç.
Descripció de la zona de treball.
Estat actual de conservació de la séquia.
Maquinària que s'emprarà.
Dates.
Reforç de talussos mitjançant pedra d'escullera.
Descripció de la zona de treball.
Estat actual de conservació.
Justificació de l'ús de pedra d'escullera.
Dates.
Plantació de vegetació autòctona.
Descripció de la zona de treball.
Relació d'espècies que s'han d'emprar i procedència de les mateixes.
Mètodes i dates de plantació.
Marcs de plantació.
Tall de vegetació.
Descripció de la zona de treball.
Descripció de la vegetació present.
Justificació de la tala mecànica.

linea