diari

Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. [2001/12749]

(DOGV núm. 4158 de 31.12.2001) Ref. Base de dades 5309/2001

Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. [2001/12749]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la següent Llei:
PREÀMBUL
La Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2002 estableix determinats objectius de política econòmica la consecució dels quals exigeix l'aprovació de diverses normes que permeten l'execució del programa econòmic del Govern Valencià en els diferents camps en els quals es desplega la seua activitat.
La present llei recull, al llarg del seu articulat, una sèrie de mesures referents a aspectes tributaris, de gestió econòmica i d'acció administrativa en diferents camps.
El capítol I engloba les modificacions que afecten la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, referides, fonamentalment, a la creació, reestructuració i supressió de determinades taxes per raons derivades de la necessària adequació dels distints conceptes i epígrafs de la disposició tributària a les variacions experimentades per les normes sectorials dels serveis i de les activitats finançades. En aquest sentit, cal destacar la creació de la taxa per tramitació del diploma de Mediador d'Assegurances, la supressió de la taxa per l'expedició del carnet de lectura en les biblioteques valencianes, o les modificacions introduïdes en algunes taxes ja existents, com les referents a ensenyaments universitaris i a determinats serveis sanitaris.
En el capítol II s'inclouen les modificacions de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que afecten els articles quart, cinqué, apartat dos de l'article seté, deu i tretze de la llei esmentada. Com a novetat principal s'inclouen dos deduccions en la quota autonòmica de l'impost, que s'emmarquen en la mateixa perspectiva social de l'acció del Govern Valencià dels beneficis ja existents. Són les referides a les famílies nombroses i a l'arrendament de l'habitatge habitual del contribuent. La primera d'elles, establida com un element més de suport a la família, preveu beneficis de distinta quantia en funció de les distintes categories familiars previstes per la normativa específica i complementa la deducció ja prevista anteriorment per als casos de naixement del tercer o ulterior fill. D'altra banda, la introducció d'una nova deducció per arrendament de l'habitatge habitual serveix l'objectiu de complementar l'espectre de mesures de suport a l'accés a l'habitatge i, al mateix temps, constitueix una forma d'incentiu al servei de la major neutralitat efectiva en l'opció dels ciutadans sobre la forma d'exercici del dret constitucional esmentat (lloguer enfront d'adquisició de la propietat).
Al mateix temps, la concreció d'aquests nous beneficis fa convenient una reordenació de l'article quart d'aquesta llei, establint-se un quadre estructural on queden clarament classificades les deduccions per circumstàncies personals i familiars, inversions no empresarials i aplicació de renda. Les restants innovacions responen a precisions tècniques i de sistemàtica dels preceptes i, en aspectes molt concrets, a la convenient adequació del text normatiu autòcton a la normativa estatal de l'Impost sobre la Renda.
D'altra banda, mereixen especial consideració les modificacions introduïdes per la present llei a l'article deu de la Llei 13/1997 mencionada, que atenen una doble finalitat. La primera, de caràcter general, la de qualificar, a l'empara del que disposa l'article 13.Tres de la llei 14/1996, de 30 de desembre, de Cessió de Tributs de l'Estat a les Comunitats Autònomes, les distintes reduccions en la base de l'Impost sobre Successions i Donacions, establides per la Generalitat Valenciana en l'exercici de les seues competències normatives, bé com a anàlogues a les reduccions regulades per l'Estat, i, per tant, desplaçant aquestes últimes (únicament en el cas de la reducció per minusvalidesa), o bé considerant que responen a circumstàncies pròpies de la Comunitat Autònoma Valenciana i tenen, en virtut d'això, un caràcter complementari a les establides per l'article 20.2 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions (en els altres casos).
La segona finalitat de la reforma de l'article deu mencionat és la d'incloure algunes modificacions en aspectes concrets com ara: a) L'elevació de l'import de la reducció per minusvalidesa; b) La limitació de la reducció aplicable a les transmissions d'una empresa individual o d'un negoci professional als hereus del grup familiar i la seua ampliació, amb certs requisits, a les adjudicacions de béns del causant afectes a la realització de l'activitat empresarial o professional del cònjuge supérstite, així com altres modificacions tècniques necessàries per al càlcul del requisit de renda del causant; i c) L'ampliació de l'àmbit de la reducció per transmissions de participacions en entitats als ascendents, adoptants i parents col·laterals fins al tercer grau, si no hi ha descendents o adoptats, permetent, a més, que, en cas de participació conjunta, els requisits de direcció en l'entitat i de remuneració derivada d'aquella es puguen complir en el causant o en alguna de les persones del grup familiar.
El capítol III es refereix a la Llei de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, i afecta substancialment un dels aspectes del seu règim economicofinancer i, en concret, el gravamen pel Cànon de Sanejament de la Generalitat Valenciana, que es configura com ingrés propi de l'Entitat de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana i s'atribueix a aquest organisme públic la totalitat de les funcions gestores relacionades amb el tribut. Finalment, la possibilitat d'aplicació simultània de les tarifes per ús domèstic del cànon de sanejament i d'un coeficient corrector inferior a la unitat en els casos de consums d'aigua per usos industrials inferiors als 3.000 metres cúbics a l'any, que mancava de fonament atenent la naturalesa de l'impost, desapareix amb la introducció d'un nou apartat 4 en l'article 23 de la llei mencionada, que desplaça l'actual apartat 4 al 5.
En el capítol IV, corresponent a la tributació sobre el joc, se suprimeix el recàrrec autonòmic sobre la Taxa Fiscal sobre el Joc, en la modalitat de màquines tipus B i C, en assumir-se, per raons d'eficàcia i amb un efecte de total neutralitat, el seu equivalent de recaptació en la mateixa Taxa Fiscal, mitjançant la tècnica de la incorporació a la quota d'aquesta última de la quantia de l'import del recàrrec.
En matèria de joc, el capítol V inclou modificacions, com permetre la interconnexió de màquines recreatives tipus C per a atorgar premis especials.
El capítol VI inclou una sèrie de modificacions del text refós de la Llei de Cooperatives que es dirigeixen, en primer lloc, a possibilitar un tractament legal de les subvencions de capital com ingressos cooperatius almenys en la part imputable a l'exercici econòmic i, en segon lloc, a concedir més àmplies facultats a les parts interessades en relació amb la destinació de l'haver líquid social de les cooperatives en el supòsit de transformació d'aquests en un altre tipus social. També, aquest capítol, afegeix una nova disposició que obeeix al desig de possibilitar el tràmit únic, davant el Registre Mercantil, en el compliment de les obligacions de les cooperatives relatives a la legalització dels seus llibres i al dipòsit dels seus comptes anuals.
El capítol VII modifica la Llei de creació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació per a adequar les seues funcions a canvis competencials en matèria d'economia social, i de l'altra banda, introduir la facultat d'adquirir i arrendar immobles entre les atribucions que té el director d'aquest organisme autònom.
En relació amb els cànons per concessió i autorització en ports i instal·lacions portuàries dependents de la Generalitat Valenciana, el capítol VIII refon en un únic text la regulació continguda en l'article 61 de la Llei 9/1999, de 30 de desembre, i en l43 de la Llei 1/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, Gestió Administrativa, Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, i modifica determinats aspectes per a possibilitar una homogeneïtat entre els cànons de concessions atorgats abans d'aquesta regulació i els atorgats amb la normativa introduïda en els preceptes expressats.
El capítol IX té per objecte únicament la modificació de la disposició addicional segona de la Llei del Voluntariat perquè resulte congruent amb el contingut d'aquesta.
El capítol X, relatiu a l'organisme autònom Institut Valencià de la Joventut, aborda la modificació del règim jurídic al qual estan sotmeses les seues actuacions per a adequar-lo al seu caràcter mercantil.
El capítol XI modifica la Llei d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques i Urbanístiques de la Comunicació, facultant l'administració autonòmica per a incoar i resoldre expedients de sanció quan s'hagen advertit fets constitutius d'infraccions i les entitats locals no hagen iniciat actuacions sancionadores.
En el capítol XII es modifiquen els òrgans competents per a la imposició de sancions regulada en la Llei de Drogodependències i altres trastorns addictius.
En matèria de funció pública (capítol XIII) se suprimeix el recurs d'alçada contra les resolucions del director general o la directora general, i es disposa que posen fi a la via administrativa els actes que aquest dicte.
En el capítol XIV s'introdueixen dues modificacions a la Llei de Creació de l'Institut Cartogràfic Valencià; la primera, estableix el caràcter mercantil d'aquest organisme, i la segona, modifica l'òrgan que ocupa la Vicepresidència d'aquest institut.
D'altra banda, cal destacar que s'introdueixen, en el capítol XV, les mesures necessàries per a garantir jurídicament la transició a l'euro, incorporant-hi una sèrie de normes proposades per la Subcomissió d'Afers Jurídics de l'Euro.
Finalment, en el capítol XVI, es regula la duració màxima i el règim del silenci administratiu de determinats procediments que apareixen recollits en l'annex de la llei, la regulació dels quals s'ha de recollir en norma amb rang de llei per raó del termini o dels efectes del silenci, per exigència de la Llei 4/1999 de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Les disposicions addicionals complementen la llei recollint diverses previsions que, per raons, entre altres, de tècnica legislativa, no es consideren susceptibles d'incloure en els capítols anteriorment al·ludits.
L'avantprojecte de Llei fou sotmés a informe del Comité Econòmic i Social i és conforme amb el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
CAPÍTOL I
De la modificació de la Llei 12/1997, de 23 de desembre,
de Taxes de la Generalitat Valenciana
Article 1
Es modifica el capítol únic del títol I de la Llei 12/1997, 23 de desembre, que queda redactat així:
"Capítol únic. Taxa per serveis administratius de l'Escola Oficial de Turisme de la Generalitat".
Article 2
Es modifica l'article 14 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la forma següent:
"Article 14. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació per l'Escola Oficial de Turisme de la Generalitat dels serveis administratius que es detallen en l'apartat un de l'article 17 d'aquesta llei"
Article 3
Es modifica l'article 15 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la forma següent:
"Article 15. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d'aquesta taxa els sol·licitants dels serveis a què fa referència l'article anterior. No obstant això, quan aquests serveis es presten sense sol·licitud prèvia, la condició de subjecte passiu recaurà sobre les persones a qui afecten aquests serveis".
Article 4
Queda derogat l'article 16 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre.
Article 5
Es modifica l'article 17 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de la forma següent:
a) Se suprimeix el número 1 de l'apartat un.
b) L'anterior número 2 de l'apartat un passa a ser el número 1. Així mateix, els anteriors subapartats 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 passen a ser els subapartats 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5, respectivament.
c) Se suprimeixen els apartats dos i tres.
Article 6
Es modifica l'article 18 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la forma següent:
"Article 18. Meritació i pagament.
La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, el seu pagament s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formalitze la sol·licitud corresponent".
Article 7
S'afegeix un nou epígraf 2.3 a l'article 34 de la vigent Llei 12/1997, de 23 de desembre, del tenor següent:
"2.3. Expedició del diploma de Mediador d'Assegurances Titulat: 27,00 euros".
Article 8
Es modifica el número 1 de l'apartat un de l'article 111 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la forma següent:
"1. Targetes de lectura i investigació en arxius, museus i Biblioteca Valenciana:
A) Biblioteca Valenciana:
1.1. Expedició: 6,01 euros
1.2. Renovació (cada dos anys): 6,01 euros
B) Arxius i museus:
1.1. Expedició: 1,97 euros
1.2. Renovació (cada dos anys): 0,97 euros"
Article 9
Es modifiquen determinats epígrafs de l'article 135 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queden redactats de la forma següent:
a) En l'apartat I Ensenyaments de Música, punt 2. Ensenyaments LOGSE:
"2.1.5.1. Grau Superior: 7,81 euros per crèdit
2.1.5.2. Repetició d'assignatura: 8,41 euros per crèdit
2.1.5.3. (Suprimit)".
b) En l'apartat II. Ensenyaments de Dansa, punt 2. Ensenyaments LOGSE:
"2.1.5.1. Grau Superior: 6,61 euros per crèdit
2.1.5.2. Repetició d'assignatura: 7,21 euros per crèdit
2.1.5.3. (Suprimit)".
Article 10
Un. Es modifica l'apartat 5 de l'article 143 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la forma següent:
"Cinc. En els plans d'estudis estructurats en assignatures, quan un alumne es matricule en una mateixa assignatura per segona vegada, la quantia s'incrementarà en un 10 per 100. Si es matricula per tercera vegada o successives vegades, l'increment serà del 50 per 100. En tot cas, quan un alumne es matricule d'assignatures soltes corresponents totes elles a un mateix curs d'un pla d'estudis estructurat en assignatures, l'import de la matrícula no podrà excedir del fixat per a un curs complet, o, si en alguna assignatura es tracta de tercera o posterior matrícula, de l'import del curs complet, incrementat en un 50 per 100".
Dos. Es modifica l'apartat 6 de l'article 143 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la forma següent:
"Sis. En els plans d'estudi estructurats pel sistema de crèdits, quan un alumne es matricule d'un crèdit per segona vegada, l'import d'aquesta matrícula s'incrementarà un 10 per 100. Si es matricula per tercera vegada o posteriors l'increment serà del 50 per 100".
Tres. Es modifica la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de taxes de la Generalitat Valenciana, en la qual s'inclou un apartat nou en l'article 145 de l'esmentada llei, que quedaria redactat així:
"Estaran exempts del pagament de les taxes regulades en aquest capítol els subjectes passius afectats per una discapacitat igual o superior al 65% o igual o superior al 33% sempre i quan, en aquest últim cas, els ingressos anuals bruts de la unitat familiar no superen els 60.101,22 euros."
Article 11
Es modifica l'article 164 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de la forma següent:
a) S'afegeix un epígraf 1.3 al grup V de l'apartat un, del tenor següent:
"1.3. Autorització de laboratoris farmacèutics que fabriquen medicaments a base d'extractes alergènics individualitats 769,78 euros".
b) S'afegeix un epígraf 2.4 al grup V de l'apartat un, del tenor següent:
"2.4. Expedició d'un altre tipus de certificats 45,08 euros".
c) El text de l'epígraf 2 del grup VI de l'apartat un queda redactat així:
"Actuació en els procediments de registre de comunicació de posada en el mercat i primera posada en servei de productes sanitaris de les classes I, IIa i "a mida" d'aquelles empreses que, radicades en la Comunitat Valenciana, els fabriquen o introduïsquen a Espanya, així com també en els procediments de registre autonòmic de responsables de la comercialització d'aquests productes sanitaris"
d) Se suprimeix l'epígraf 3 del subgrup VI de l'apartat un.
e) Els epígrafs 4, 5, 6, 7, 8 (i els subgrups 81., 8.2 i 8.3) i 9 del grup VI de l'apartat un passen a ser els epígrafs 3, 4, 5, 6, 7 (i els subgrups 7.1, 7.2 i 7.3) i 8, respectivament.
f) Se suprimeix l'epígraf 10 del grup VI de l'apartat un.
g) L'epígraf 11 del grup VI de l'apartat un passa a ser l'epígraf 9".
Article 12
Es modifica l'article 172 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de la forma següent:
a) Se suprimeix l'epígraf "051 Cultiu de fibroblasts autòleg 12.000 PTA"
b) S'introdueixen els epígrafs següents:
Codi Tipus de producte o servei Import euros
229 Plasma d'afèresi d'aprox. 600 cc (>500cc) 84,14
240 Plasma d'afèresi de volum estàndard 42,07
241 Procediments de quarantena 9,02
053 Escrutini d'anticossos davant antígens
de classe I i II 30,05
242 Identificació d'anticossos davant
antígens de classe I 90,15
243 Identificació d'anticossos davant
antígens de classe II 90,15
244 Detecció de l'antígen core (Elisa) de
l'hepatitis C pel procediment EIA 18,03
237 Cultiu cel·lular autòleg de condrocits,
fibroblasts, etc. (cada procediment) 1.502,53
085 Unitat d'autotransfusió sang total 58,30
Article 13
Es modifica l'article 176 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de la forma següent:
a) Es modifica la lletra A) de l'apartat un, que queda redactat de la forma següent:
"A. Tarifes per processos hospitalaris. Inclouen totes les prestacions realitzades en el període d'hospitalització, excepte el cost de les pròtesis implantades, que es liquidaran a part. Igualment es liquidarà de forma separada qualsevol prestació que es realitze abans de l'ingrés hospitalari o després de l'alta, per a això s'aplicaran les tarifes detallades en l'apartat B.
GRD Descripció Euros
002 Craniotomia per traumatisme en majors
de 17 anys 9.129,58
004 Intervencions espinals 6.730,00
005 Intervencions vasculars extracranials 6.791,94
007 Altres procediments quirúrgics del
sistema nerviós amb complicacions 7.147,56
016 Trastorns inespecífics cerebrovasculars
amb complicacions 4.855,15
017 Trastorns inespecífics cerebrovasculars
sense complicacions 2.126,64
020 Infeccions del sistema nerviós excepte
meningitis vírica 4.171,83
021 Meningitis víriques 2.364,77
023 Coma i estupor d'origen no traumàtic 2.288,10
026 Cefalea i convulsions en menors de 18 anys 1.423,58
028 Coma i estupor per traumatisme de menys
d'1 hora, en majors de 17 anys,
amb complicacions 2.882,70
030 Coma i estupor per traumatisme de menys
d'1 hora, en menors de 18 anys 861,10
033 Commoció cerebral en menors de 18 anys 726,65
034 Altres trastorns del sistema nerviós amb
complicacions 3.246,98
035 Altres trastorns del sistema nerviós sense
complicacions 1.469,14
036 Intervencions de retina 2.480,30
038 Intervencions primàries sobre l'iris 1.284,89
039 Intervencions sobre el cristal·lí 1.164,32
040 Intervencions extraoculars excepte
les orbitals en majors de 17 anys 1.659,89
041 Procediments quirúrgics extraoculars
en menors de 18 anys, excepte òrbita 1.280,01
042 Intervencions intraoculars, excepte retina,
iris i cristal·lí 1.774,28
047 Altres trastorns de l'ull en majors de 17
anys sense complicacions 987,95
048 Altres trastorns de l'ull en menors de 18 anys 1.098,93
051 Intervencions de les glàndules salivars,
excepte sialoadenectomia 1.899,49
052 Procediments quirúrgics del llavi
leporí i fissura palatina 2.298,17
057 Intervencions d'amígdales i adenoides
excepte amigdalectomia en majors de 17 anys 1.399,66
059 Amigdalectomia i/o adenoidectomia
en majors de 17 anys 1.078,99
060 Amigdalectomia i/o adenoidectomia
en menors de 18 anys 963,25
066 Epistaxi 1.281,86
068 Otitis i altres infeccions ORL excepte laringo-
traqueitis en majors de 17 anys,
amb complicacions 1.657,66
069 Otitis mitjana i infeccions ORL en majors
de 17 anys sense complicacions, no incloses
en GRD 071 994,24
072 Traumatisme nasal amb deformitat 1.120,74
073 Altres diagnòstics ORL i boca en majors
de 17 anys 1.228,06
074 Altres diagnòstics ORL i boca en menors 18 anys 855,85
075 Intervencions toràciques majors 5.543,14
076 Procediment quirúrgic sobre sistema respiratori
excepte intervencions toràciques majors,
amb complicacions 5.610,69
079 Infeccions i inflamacions respiratòries
en majors de 17 anys amb complicacions 4.422,11
083 Traumatismes toràcics majors,
amb complicacions 2.150,34
094 Pneumotòrax, amb complicacions 2.149,74
095 Pneumotòrax, sense complicacions 1.519,52
099 Signes i símptomes respiratoris,
amb complicacions 1.944,28
100 Signes i símptomes respiratoris
sense complicacions 1.609,97
106 Bypass coronari amb cateterisme cardíac 11.680,37
111 Procediments quirúrgics cardiovasculars
majors sense complicacions 6.769,74
113 Amputació per trastorn circulatori,
excepte extremitats superiors i dits peu 5.818,40
114 Amputació d'extremitat superior/dits
de peu per trastorn circulatori 4.169,72
116 Implantació marcapassos cardíac
permanent sense IAM, ICC o shock 4.707,09
117 Revisió de marcapassos cardíac, excepte canvi 3.419,50
120 Altres intervencions de l'aparell circulatori 4.271,72
121 Infart agut de miocardi amb complicacions
cardiovasculars, alta amb vida 4.300,96
122 Trastorns circulatoris amb IAM, sense
complicacions cardiovasculars sense defunció 3.485,02
126 Endocarditis aguda i subaguda 6.274,17
128 Tromboflebitis de venes profundes 2.090,18
129 Parada cardíaca 3.349,60
130 Patologia vascular perifèrica, amb complicacions 2.330,43
131 Trastorn vascular perifèric sense complicacions 2.260,85
132 Arteriosclerosis amb complicacions 2.758,26
133 Arteriosclerosis sense complicacions 2.041,61
134 Hipertensió 1.704,74
137 Trastorns cardíacs congènits i valvulars
en menors de 18 anys 2.359,98
139 Arítmia cardíaca i trastorns de la conducció,
sense complicacions 1.387,74
144 Altres diagnòstics circulatoris,
amb complicacions 2.975,33
145 Altres diagnòstics circulatoris,
sense complicacions 1.964,08
146 Resecció rectal amb complicacions 6.521,61
147 Resecció rectal sense complicacions 5.193,60
148 Procediments quirúrgics majors sobre
intestí prim i gros, amb complicacions 6.425,62
149 Procediments quirúrgics d'intervencions
majors de l'intestí sense complicacions 5.269,70
150 Alliberament d'adherències peritoneals,
amb complicacions 5.617,03
151 Alliberament d'adherències peritoneals,
sense complicacions 3.252,63
152 Procediments quirúrgics d'intervencions
menors de l'intestí amb complicacions 6.305,54
156 Intervencions de l'esòfag/estómac/duodé
en menors de 18 anys 4.058,42
157 Intervencions sobre anus i estómac,
amb complicacions 2.202,94
158 Intervencions sobre anus i estómac,
sense complicacions 1.178,87
159 Procediments quirúrgics d'hèrnia
en majors de 17 anys amb complicacions,
excepte inguinal/femoral 3.599,43
164 Apendicectomia amb diagnòstic principal
complicat amb complicacions 3.642,27
165 Apendicectomia amb diagnòstic principal
complicat sense complicacions 2.713,30
166 Apendicectomia sense diagnòstic principal
complicat amb complicacions 3.219,34
167 Apendicectomia sense diagnòstic principal
complicat sense complicacions 1.895,65
169 Intervencions de la cavitat oral,
sense complicacions 1.821,50
170 Altres intervencions de l'aparell digestiu
amb complicacions 5.921,91
171 Altres intervencions de l'aparell digestiu
sense complicacions 3.371,66
172 Neoplàsies malignes digestives
amb complicacions 2.849,28
173 Neoplàsies malignes de l'aparell digestiu
sense complicacions 2.472,27
185 Malalties dentals/orals en majors de 17 anys,
excepte extracció/reparació 1.666,56
188 Altres diagnòstics de l'aparell digestiu
en majors de 17 anys amb complicacions 2.184,18
190 Altres diagnòstics digestius
en menors de 18 anys 1.186,23
191 Intervencions de pàncrees, fetge i shunts
amb complicacions 7.448,38
203 Neoplàsies del sistema hepatobiliar o pàncrees 2.696,13
206 Malaltia hepàtica sense complicacions,
excepte GRD 202-203 1.327,50
224 I ntervencions sobre muscle/colze/avantbraç
excepte articulacions majors,
sense complicacions 1.862,17
228 Intervencions sobre mà i canell,
articulars o no articulars, amb complicacions 1.987,68
229 Intervencions sobre mà i canell excepte
articulars majors, sense complicacions 1.507,75
233 Altres intervencions del sistema musculoesquelètic
i teixit connector, amb complicacions 4.610,61
235 Fractures de fèmur 2.890,53
237 Esquinç/distensió/dislocació del
maluc /pelvis/cuixa 2.993,84
239 Fractura patològica/neoplàsies malignes
musculoesquelètiques/connector 3.257,17
240 Trastorns del teixit connector amb complicacions 3.425,35
241 Trastorns del teixit connector sense complicacions 2.500,98
242 Artritis sèptiques 3.502,62
244 Malalties òssies /artropaties específiques
amb complicacions 2.698,49
245 Malalties òssies /artropaties específiques
sense complicacions 1.860,96
246 Artropaties inespecífiques 1.917,68
248 Tendinitis /Miositis /Bursitis 1.580,65
249 Cures posteriors sistema musculoesquelètic
i teixit connector 1.968,48
250 Fractura, distensió i dislocació
de l'avantbraç, mà,
peu en majors de 17 anys amb complicacions 1.820,26
251 Fractura, distensió i dislocació de l'avantbraç,
mà, peu en majors de 17 anys
sense complicacions 1.124,83
253 Fractura, distensió i dislocació braç,
cama excepte peu en majors de 17 anys
amb complicacions 1.804,61
254 Fractura, distensió i dislocació de braç
cama excepte peu en majors de 17 anys
sense complicacions 1.093,14
255 Fractura/distensió/dislocació del braç/cama
en menors de 18 anys 1.078,01
256 Altres diagnòstics musculo
esquelètics/connectors 1.776,92
259 Mastectomia subtotal per neoplàsia maligna
amb complicacions 4.481,30
263 Empelt/desbridament cutani per úlceres/cel·lulitis
amb complicacions 6.429,25
264 Empelt/desbridament de pell per úlceres pell
o cel·lulitis sense complicacions 3.861,49
267 Intervencions perianals i pilonidals 1.087,31
268 Procediments quirúrgics plàstics de la
pell/teixit subcutani/mama 2.635,23
269 Altres procediments quirúrgics de la
pell/teixit subcutani/mama amb complicacions 4.900,95
272 Alteracions majors de la pell
amb complicacions 2.908,60
273 Trastorns majors de la pell sense complicacions 2.158,52
274 Neoplàsies malignes de mama
amb complicacions 2.936,41
275 Neoplàsies malignes de mama
sense complicacions 1.862,89
276 Malalties no malignes de mama 1.041,16
277 Cel·lulitis edat en majors de 17 anys
amb complicacions 2.222,50
279 Cel·lulitis edat en menors de 18 anys 1.809,33
281 Traumatismes de pell/subcutani/mama
en majors de 17 anys sense complicacions 1.403,36
282 Traumatismes de pell/subcutani/mama
en menors de 18 anys 1.148,87
283 Malalties menors de la pell
amb complicacions 2.810,09
288 Intervencions per obesitat 3.984,60
289 Intervencions paratiroides 2.825,21
290 Intervencions de tiroides 2.233,37
295 Diabetis en menors de 36 anys 1.784,59
300 Alteracions endocrines sense complicacions 2.719,27
301 Trastorns endocrins sense complicacions 1.642,96
303 Intervencions sobre renyó, urèter i
bufeta per neoplàsia 5.249,24
304 Procediments quirúrgics
de renyó /urèter/bufeta per malalties
no neoplàsiques amb complicacions 5.257,28
305 Procediments quirúrgics de renyó/urèter/bufeta
per malalties no neoplàsiques
sense complicacions 3.949,08
306 Prostatectomia amb complicacions 3.883,07
307 Prostatectomia sense complicacions 2.295,48
310 Intervencions transuretrals amb complicacions 2.741,67
311 Intervencions transuretrals sense complicacions 1.752,45
314 Intervencions uretrals en menors de 18 anys 1.902,81
315 Altres intervencions sobre renyó i tracte urinari 3.667,76
316 Insuficiència renal 3.211,07
318 Neoplàsies de renyó/vies urinàries
amb complicacions 2.827,34
319 Neoplàsies de renyó/vies urinàries
sense complicacions 1.938,96
322 Infeccions del renyó i tracte urinari
en menors de 18 anys 2.297,67
323 Càlculs urinaris amb complicacions
i/o litotrípsia 1.672,67
324 Càlculs urinaris sense complicacions 1.273,01
325 Signes/símptomes renals/vies urinàries
en majors de 17 anys amb complicacions 1.962,01
326 Signes/símptomes renals/vies urinàries
en majors de 17 anys sense complicacions 1.326,55
327 Signes/símptomes renals/vies urinàries
en menors de 18 anys 1.411,89
328 Estenosi uretral en majors de 17 anys
amb complicacions 2.109,85
329 Estenosi uretral en majors de 17 anys
sense complicacions 1.079,90
332 Altres diagnòstics de renyó/vies urinàries
en majors de 17 anys sense complicacions 2.189,01
333 Altres diagnòstics del renyó i tracte urinari
en menors de 18 anys 2.258,98
336 Prostatectomia transuretral amb complicacions 2.765,87
337 Prostatectomia transuretral sense complicacions 2.021,88
338 Intervencions de testicle per neoplàsia maligna 2.085,81
340 Procediments quirúrgics de testicle
per no neoplàsia maligna en menors de 18 anys 1.284,26
341 Intervencions de penis 2.298,09
343 Circumcisió en menors de 18 anys 884,74
346 Neoplàsies malignes de l'aparell reproductor
masculí amb complicacions 2.902,38
347 Neoplàsies malignes de l'aparell reproductor
masculí sense complicacions 1.599,18
348 Hipertròfia prostàtica benigna amb complicacions 2.022,71
349 Hipertròfia prostàtica benigna
sense complicacions 1.325,57
350 Inflamacions de l'aparell reproductor masculí 1.507,27
354 Procediments quirúrgics de l'úter/annexos per
neoplàsies malignes no ovàriques no annexos
amb complicacions 5.012,33
358 Intervencions de l'úter i annexos, no neoplàsia
maligna, amb complicacions 3.140,65
364 Raspament/conització per no neoplàsia maligna 1.056,51
369 Trastorns menstruals/altres trastorns de
l'aparell reproductor femení 844,02
370 Cesària amb complicacions 2.552,70
371 Cesària sense complicacions 2.373,96
373 Part vaginal sense diagnòstic complicat 1.242,37
374 Part vaginal amb esterilització/dilatació/raspament 1.819,54
381 Avortament amb raspament /histerectomia 1.074,43
382 Falsos dolors de part 515,56
384 Altres diagnòstics prepart
sense complicacions mèdiques 886,34
385 Nounat mort/traslladats a una altra
unitat d'aguts 3.614,52
386 Nounat d'extrema immaduresa/distres respiratori 12.511,32
387 Prematur amb problemes majors 5.232,53
388 Prematur sense problemes majors 3.218,21
390 Nounat amb altres problemes significatius 1.804,56
391 Nounat nascut normal 720,26
393 Esplenectomia en menors de 18 anys 3.476,14
395 Trastorns de la sèrie roja en majors de 17 anys 2.210,81
396 Trastorns de la sèrie roja en menors de 18 anys 2.116,19
397 Trastorns de la coagulació 2.178,88
398 Trastorns del sistema reticuloendotelial/
immunologia amb complicacions 2.815,74
400 Leucèmia o limfoma amb intervenció major 6.244,38
401 Limfoma o leucèmia no aguda amb altres
intervencions amb complicacions 5.726,97
402 Leucèmia no aguda/limfoma amb altres
procediments quirúrgics sense complicacions 3.941,16
404 Leucèmia no aguda/limfoma
sense complicacions 2.983,80
406 Trastorns mieloproliferatius o neoplàsia
maligna diferenciada amb intervenció major,
amb complicacions 6.05,73
412 Antecedents de neoplàsia amb endoscòpia 554,80
413 Altres trastorns mieloproliferatius i neoplàsia
maligna diferencia amb complicacions 3.284,52
415 Intervencions per malalties
infeccioses o parasitàries 4.424,32
416 Septicèmia en majors de 17 anys 3.403,14
421 Virasi en majors de 17 anys 1.992,00
423 Altres malalties infeccioses i parasitàries 2.955,34
424 Procediments quirúrgics amb diagnòstic
principal per malaltia mental 4.924,69
428 Trastorns de la personalitat i de la impulsivitat 3.104,16
435 Abús/dependència de l'alcohol/drogues/
desintoxicació/altres símptomes
sense complicacions 1.967,49
439 Empelt de pell per lesions 4.573,25
441 Intervencions en la mà per ferides 2.255,77
442 Altres intervencions per lesions
amb complicacions 5.514,45
443 Altres intervencions per ferides
sense complicacions 2.632,98
444 Lesió traumàtica en majors de 17 anys
amb complicacions 2.478,69
446 Lesió traumàtica en menors de 18 anys 1.301,64
449 Intoxicacions en majors de 17 anys
amb complicacions 2.375,28
451 Enverinament/efecte tòxic de fàrmacs
en menors de 18 anys 947,13
452 Complicacions del tractament
amb complicacions 2.236,30
454 Altres lesions/enverinament/efectes
tòxics amb complicacions 3.728,89
456 Cremat amb trasllat a altres centres aguts 4.027,29
460 Cremades no extenses sense intervenció 2.348,83
462 Rehabilitació 2.398,92
463 Signes i símptomes amb complicacions 2.387,12
464 Signes i símptomes sense complicacions 1.616,53
465 Cures postoperatòries amb història de
neoplàsia maligna com diagnòstic secundari 1.070,96
467 Altres factors que influeixen l'estat de salut 679,04
473 Leucèmia aguda sense intervenció major,
en majors de 17 anys 5.968,40
479 Altres intervencions vasculars
sense complicacions 3.599,45
483 Traqueostomia excepte en diagnòstics de cara,
boca i coll 28.344,47
490 HIV amb una altra condició relacionada 2.492,86"
b) El paràgraf segon de l'epígraf 1.2. Atenció ambulatòria, de la lletra B) de l'apartat un, queda redactat de la forma següent:
"La urgència hospitalària inclourà totes les prestacions que es realitzen fins a l'alta en urgències quan la duració de l'estada siga menor de 48 hores. Si la duració de l'estada supera aquest temps, es facturarà segons les tarifes recollides en l'epígraf 1.1 per a l'hospitalització. La tarifa de la urgència hospitalària s'aplicarà independentment que es produïsca l'ingrés o no del pacient".
c) Es modifica el subepígraf 01-02-01 Urgència hospitalària, de l'epígraf 1.2. Atenció ambulatòria, de la lletra B) de l'apartat un, que queda redactat de la forma següent:
"01-02-01 Urgència hospitalària 146,89 euros".
d) Es modifica el subepígraf 02-01-06 Colangiografia, inclosa la CPRE, de l'epígraf 2.1. Radiodiagnòstic, de la lletra B) de l'apartat un, que queda redactat de la forma següent:
"02-01-06 Colangiografia. 48,45 euros"
e) Es modifica el subepígraf 02-01-14 TAC simple, de l'epígraf 2.1. Radiodiagnòstic, de la lletra B) de l'apartat un, que queda redactat de la forma següent:
"02-01-14 TAC simple 96,88 euros"
f) Es modifica el subepígraf 02-01-15 TAC doble, de l'epígraf 2.1. Radiodiagnòstic, de la lletra B) de l'apartat un, que queda redactat de la forma següent:
"02-01-15 TAC doble 143,76 euros"
g) S'afegeixen els subepígrafs següents a l'epígraf 2.1 Radiodiagnòstic, de la lletra B) de l'apartat un:
02-01-62 Colangio-pancreotografia retrògrada
endoscòpica (CPRE) 48,45 euros
02-01-63 Colangiografia tranparie-tohepática 261,83 euros
02-01-64 Endopròtesi ureteral,
sense incloure-hi la pròtesi 753,21 euros
h) S'afegeixen els subepígrafs següents a l'epígraf 2.11 Altres proves diagnòstiques i terapèutiques, de la lletra B) de l'apartat un:
02-11-05 Espirometria 37,96 euros
02-11-06 Test de difusió
de monòxid de carboni 108,69 euros
i) Es modifica el subepígraf 02-17-01 Litotrícia renal extracorpòria, de l'epígraf 2.17 Litotrícia renal extracorpòria, de la lletra B) de l'apartat un, que queda redactat de la forma següent:
"02-17-01 Litotrícia renal extracorpòria 818,82 euros"
j) S'afegeixen dos nous epígrafs 2.18 i 2.19 a la lletra B de l'apartat un:
2.18. Tractament del dolor, procediments intervencionistes ambulatoris.
02-18-01 Bloqueig simpàtic diagnòstic
o terapèutic 83,65 euros
02-18-02 Bloqueig somàtic diagnòstic
o terapèutic 83,65 euros
02-18-03 Prova endovenosa de regitina 69,13 euros
02-18-04 Prova espinal diferencial 258,99 euros
02-18-05 Termografia 83,96 euros
02-18-06 Exploració de punts dolorosos 18,23 euros
02-18-07 Bloqueig nerviós dosi única 85,30 euros
02-18-08 Bloqueig nerviós continu 108,19 euros
02-18-09 Bloqueig regional endovenós 159,40 euros
02-18-11 Infiltració perifèrica de
punts dolorosos amb anestèsia local 37,88 euros
02-18-12 Infiltració perifèrica de punts
dolorosos amb toxina botulínica 587,65 euros
02-18-13 Infiltració perifèrica articular amb sod 176,69 euros
02-18-14 Infiltració perifèrica articular amb
corticoides 50,42 euros
02-18-15 Infiltració perifèrica articular amb àcid
hialurònic 176,69 euros
02-18-16 Venoclisi 70,23 euros
02-18-18 Iontoforesi 82,46 euros
02-18-19 Electroestimulació nerviosa
transcutània (TENS) 33,22 euros
02-18-21 Cures quirúrgiques 16,65 euros
02-18-22 Programació de neuroestimulador
implantat simple 21,07 euros
02-18-23 Programació de neuroestimulador
implantat de doble canal 39,69 euros
02-18-24 Programació de radiofreqüència 30,38 euros
02-18-25 Tècnica d'infusió espinal: ompliment i
programació de bomba per telemetria 98,01 euros
02-18-26 Tècnica d'infusió espinal: ompliment
de bomba de flux fix 98,01 euros
02-18-27 Tècnica d'infusió espinal: ompliment
i programació de bomba electrotècnica
d'infusió ambulatòria externa 98,01 euros
02-18-28 Tècnica de infusió sistemàtica 213,38 euros
2.19. Tractament del dolor, procediments quirúrgics en la unitat del dolor.
02-19-01 Bloqueig simpàtic paravertebral 255,28 euros
02-19-02 Bloqueig neurolític epidural
o subaracnoide 111,97 euros
02-19-03 Infiltració sacroilíaca 171,47 euros
02-19-04 Catèters espinals tunelitzats amb/sense
bomba d'infusió externa 379,25 euros
k) Es modifica el subepígraf 03-00-08 de l'epígraf 3 Atenció primària, de la lletra B) de l'apartat un, que queda redactat de la forma següent:
"03-00-08 Injectables, cures i altres atencions
d'infermeria. 13,82 euros"
l) Es modifica l'epígraf 5.1 Transport en ambulàncies, de la lletra B) de l'apartat un, que queda redactat de la forma següent:
"05-01-01 Servei d'ambulància no assistida
en transport urbà 15,21 euros
05-01-02 Servei d'ambulància no assistida en
transport interurbà, inferior a 30 km 23,14 euros
05-01-03 Servei d'ambulància no assistida
en transport interurbà, superior a 30 km i
inferior a 150 km 39,67 euros
05-01-04 Servei d'ambulància no assistida en
transport interurbà, superior a 150 km 165,28 euros
05-01-05 Servei d'ambulància assistida en
transport urbà 171,89 euros
05-01-06 Servei d'ambulància assistida en
transport interurbà, inferior a 30 km 185,11 euros
05-01-07 Servei d'ambulància assistida en
transport interurbà, superior a 30 km i
inferior a 150 km 231,39 euros
05-01-08 Servei d'ambulància no assistida en
transport interurbà, superior a 150 km 429,72 euros"
m) S'afegeix un nou subepígraf 07-00-03 a l'epígraf 7 Informes clínics, de la lletra B) de l'apartat un:
"07-00-03 Informe de valoració de discapacitat 117,58 euros"
CAPÍTOL II
De modificació de la Llei 13/1997, de 23 de desembre,
de la Generalitat Valenciana, pel la qual regula
el tram autonòmic de l'impost sobre la renda
de les persones físiques i restants tributs cedits
Article 14
Es modifica l'article 4 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, incorporant-hi dues noves lletres b) i g) i fent una nova redacció amb el tenor següent:
"Un. D'acord amb el que disposa la lletra b) de l'apartat dos de l'article anterior, les deduccions autonòmiques són les següents:
a) Per naixement o adopció durant el període impositiu del tercer o successius fills: 150,25 euros per contribuent per cada fill nascut o adoptat durant el període impositiu, que siga el seu tercer o posterior fill, sempre que, a més, haja conviscut aquest fill amb el contribuent ininterrompudament des del naixement o adopció fins al final del període mencionat.
b) Per tenir, en la data de meritació de l'impost, el títol de família nombrosa, expedit per l'òrgan competent en matèria de serveis socials de la Generalitat Valenciana o pels òrgans corresponents de l'Estat o d'altres comunitats autònomes, la quantitat que siga procedent d'entre les següents:
– 180 euros quan es tracte de família nombrosa de primera categoria.
– 300 euros quan es tracte de família nombrosa de segona categoria.
– 420 euros quan es tracte de família nombrosa de categoria d'honor.
Així mateix, tindran dret a aquesta deducció aquells contribuents que, reunint les condicions per a l'obtenció del títol de família nombrosa en la data de meritació de l'impost, hagen presentat, abans d'aquesta, sol·licitud davant l'òrgan competent en matèria de serveis socials per a l'expedició del dit títol. En aquest cas, si es denega la sol·licitud presentada, s'haurà de pagar la part de l'impost que s'haja deixat d'ingressar com a conseqüència de la deducció practicada, així com els interessos de demora.
Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seua classificació per categories es determinaran d'acord amb el que estableix la Llei 25/1971, de 19 de juny, de Protecció a les Famílies Nombroses.
Aquesta deducció serà practica pel contribuent amb qui convisca la resta de membres de la família nombrosa. Quan més d'un contribuent tinga dret a l'aplicació d'aquesta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells.
L'aplicació d'aquesta deducció resulta compatible amb la recollida en la lletra a) precedent, relativa al naixement o adopció del tercer fill o successius.
c) Per a contribuents minusvàlids d'edat igual o superior a 65 anys: 160 euros per cada contribuent, sempre que aquest complisca, simultàniament, els dos requisits següents: 1) Tenir, almenys, 65 anys en la data de meritació de l'impost; 2) Ser invident, mutilat o invàlid, físic o psíquic, congènit o sobrevingut, en grau igual o superior al 33 per cent. La condició de minusvàlid s'acreditarà per mitjà del certificat corresponent expedit pels òrgans competents en matèria de serveis socials de la Generalitat Valenciana o pels òrgans corresponents de l'Estat o d'altres comunitats autònomes.
En qualsevol cas, no procedirà aquesta deducció si com a conseqüència de la situació de discapacitat recollida en l'apartat 2 del paràgraf anterior el contribuent percep algun tipus de prestació que, d'acord amb el que disposa la normativa reguladora de l, s'hi troba exempta."
d) Per la realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de labors no remuneradas en la llar: 120,20 euros.
S'entendrà que un dels cònjuges realitza aquestes labors quan en una unitat familiar de les previstes en l'article 68, apartat 1, regla 1ª, de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, sols un dels seus membres perceba rendiments del treball, de les activitats econòmiques o imputacions de bases imposables d'entitats en règim de transparència fiscal.
Seran requisits per al gaudi d'aquesta deducció:
1r. Que la base liquidable general de la unitat familiar no supere la quantitat de 12.020,24 euros.
2n. Que a cap dels membres de la unitat familiar li siguen imputades rendes immobiliàries, ni obtinga guanys o pèrdues patrimonials, ni rendiments del capital immobiliari, ni del mobiliari en quantia superior a 300,51 euros.
3r. Que tinguen dos o més descendents que donen dret a la reducció corresponent en concepte de mínim familiar.
e) Per quantitats destinades a l'adquisició del primer habitatge habitual per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys: el 3 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per l'adquisició de l'habitatge que contituïsca o vaja a constituir la primera residència habitual del contribuent, a excepció de la part d'aquestes corresponents a interessos. A aquest efecte, s'atindrà al concepte d'habitatge habitual recollit en la normativa estatal reguladora de l'impost. En qualsevol cas, per a la pràctica d'aquesta deducció es requerirà: 1) Que el resultat obtingut en addicionar a la base imposable del contribuent el seu mínim personal i familiar i les reduccions dels rendiments provinents de les seues distintes fonts de renda a les quals, si és el cas, tinga dret, llevat de les corresponents als rendiments d'activitats econòmiques, no siga superior a dues vegades el salari mínim interprofessional garantit per a majors de 18 anys corresponent al període impositiu; 2) Que l'edat del contribuent, en la data de meritació de l'impost, siga igual o inferior a 35 anys.
f) Per quantitats destinades a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual, procedents d'ajudes públiques: 90,15 euros per cada contribuent, sempre que aquest haja efectivament destinat, durant el període impositiu, a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge que constituïsca o vaja a constituir la seua residència habitual, quantitats procedents d'una subvenció concedida amb aquesta finalitat per la Generalitat Valenciana, a càrrec del seu propi pressupost o de l'Estat. A aquest efecte: 1) S'atindrà al concepte d'habitatge habitual recollit en la normativa estatal reguladora de l'impost; 2) Les quantitats mencionades s'entendran efectivament destinades a l'adquisició o rehabilitació d'acord amb les regles d'imputació temporal d'ingressos establides en la normativa estatal reguladora de l'impost. A aquest mateix efecte, la rehabilitació s'haurà de qualificar com actuació protegible, d'acord amb la normativa reguladora d'aquest tipus d'actuacions vigent en cada moment. En cap cas podran ser beneficiaris d'aquesta deducció els contribuents que tinguen dret a la deducció recollida en la lletra e) d'aquest mateix apartat.
g) Per arrendament de l'habitatge habitual: el 10 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu, amb el límit de 180 euros.
Seran requisits per al gaudi d'aquests deducció els següents:
1r. Que es tracte de l'arrendament de l'habitatge habitual del contribuent, ocupat efectivament per ell, sempre que la data del contracte siga posterior al 23 d'abril de 1998 i la seua duració siga igual o superior a un any.
2n. Que s'haja constituït el dipòsit de la fiança a la qual es refereix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, a favor de la Generalitat Valenciana.
3r. Que, durant almenys la meitat del període impositiu, ni el contribuent ni cap dels membres de la seua unitat familiar siguen titulars, del ple domini i d'un dret real d'ús o gaudi, d'un altre habitatge distant a menys de 100 quilòmetres de l'habitatge arrendat.
4t. Que el contribuent no tinga dret en el mateix període impositiu a cap deducció per inversió en habitatge habitual, a excepció de la corresponent a les quantitats dispositades en comptes habitatge.
5é. Que la suma de les parts general i especial de la base imposable, abans de computar el mínim personal i familiar, no siga superior a 21.035 euros en declaració individual o a 30.500 euros en declaració conjunta.
h) Per donacions amb finalitat ecològica: el 20 per 100 de les donacions efectuades durant el període impositiu a favor de qualsevol de les entitats següents:
1) La Generalitat Valenciana i les corporacions locals de la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, quan la donació consistisca en diners, les quantitats rebudes quedaran afectes en el pressupost del donatari al finançament de programes de despesa que tinguen per objecte la defensa i conservació del medi ambient. D'acord amb això, en l'estat de despeses del pressupost de cada exercici es consignarà crèdit en aquests programes per un import com a mínim igual al de les donacions percebudes durant l'exercici immediatament anterior.
2) Les entitats públiques dependents de qualsevol de les administracions territorials mencionades en el número 1) anterior l'objecte de les quals siga la defensa i conservació del medi ambient. Les quantitats rebudes per aquestes entitats quedaran sotmeses a les mateixes regles d'afectació recollides en el número 1) mencionat.
3) Les entitats sense fins de lucre regulades en l'article 41 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General, sempre que la seua finalitat exclusiva siga la defensa del medi ambient i es troben inscrites en els registres corresponents de la Comunitat Valenciana.
i) Per donacions relatives al Patrimoni Cultural Valencià
1. El 10 per 100 de les donacions pures i simples efectuades durant el període impositiu de béns que, formant part del Patrimoni Cultural Valencià, es troben inscrits en l'Inventari General del patrimoni esmentat, d'acord amb la normativa legal autonòmica vigent, sempre que es realitzen a favor de qualsevol de les entitats següents: 1) La Generalitat Valenciana i les corporacions locals de la Comunitat Valenciana; 2) Les entitats públiques de caràcter cultural dependents de qualsevol de les administracions territorials esmentades en el número 1) anterior; 3) Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana; 4) Les entitats sense fins lucratius regulades en l'article 41 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General, sempre que perseguisquen fins de naturalesa exclusivament cultural i es troben inscrites en els registres corresponents de la Comunitat Valenciana.
2. El 5 per 100 de les quantitats dineràries donades a qualsevol de les entitats a què es refereix el número 1 anterior per a la conservació, reparació i restauració dels béns que, formant part del Patrimoni Cultural Valencià, es troben inscrits en l'Inventari General. A aquest efecte, quan el donatari siga alguna de les entitats recollides en els apartats 1), 2) i 3) del numero 1 esmentat les quantitats rebudes quedaran afectes, en els mateixos termes recollits en l'apartat 1) de la lletra g) anterior, al finançament de programes de despesa que tinguen per objecte la conservació, reparació i restauració d'obres d'art i, en general, de béns amb valor històric, artístic o cultural.
3. El 5 per 100 de les quantitats destinades pels titulars de béns pertanyents al Patrimoni Cultural Valencià inscrits en l'Inventari General d'aquest a la conservació, reparació i restauració dels bens mencionats.
Dos. L'aplicació de les deduccions recollides en les lletres e) i f) de l'apartat un precedent requerirà que l'import comprovat del patrimoni del subjecte passiu en finalitzar el període de la imposició ultrapasse el valor que done la comprovació a l'inici d'aquest, en, almenys, la quantia de les inversions realitzades. A aquest efecte, no es computaran els increments o les disminucions de valor experimentats durant el període impositiu mencionat pels béns que al final d'aquest continuen formant part del patrimoni del contribuent. Així mateix, la base de la deducció a què es refereix el número 3 de la lletra i) de l'apartat un mencionat no podrà superar el 20 per 100 de la base liquidable del contribuent.
Tres. Per a tenir dret a les deduccions recollides en la lletra h) i en els números 1 i 2 de la lletra i), ambdues de l'apartat un anterior, s'haurà d'acreditar l'efectivitat de la donació efectuada, així com el seu valor, mitjançant certificació expedida per l'entitat donatària en la qual, a més del número d'identificació fiscal i de les dades d'identificació personal del donant i de l'entitat donatària, es facen constar els aspectes següents:
1) Data i import del donatiu, quan aquest siga dinerari.
2) Document públic o altre document autèntic acreditatiu del lliurament del bé donat, quan es tracte de donacions en espècie. En relació amb les donacions a què es refereix el número 1 de la lletra i) serà menció inexcusable del document el número d'identificació que en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià corresponga al bé donat.
3) Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació. En qualsevol cas, la revocació de la donació determinarà l'obligació d'ingressar les quotes corresponents als beneficis gaudits en el període impositiu en el qual aquesta revocació es produïsca, sense perjudici dels interessos de demora que pertoquen.
4) Menció expressa que l'entitat donatària es troba inclosa entre les regulades en els articles 41 a 45, tots dos inclusivament, de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General, quan la donació s'efectue a favor de les entitats a les quals es refereixen els apartats 3) de la lletra h) i 4) del número 1 de la lletra i).
Sense perjudici d'això, tractant-se de donacions en espècie, a la certificació esmentada s'haurà d'adjuntar una altra acreditativa del valor dels béns donats. Correspondrà a la conselleria competent en matèria de medi ambient l'expedició d'aquesta certificació acreditativa del valor en relació amb els béns als quals es refereix la lletra h) de l'apartat un anterior i a la conselleria competent en matèria de cultura quan es tracte d'aquells altres als quals es refereix la lletra i) de l'apartat esmentat.
Article 15
Es fa una nova redacció de l'article 5 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, el tenor del qual és el següent:
"Article cinqué. Opció per la tributació conjunta.
Les normes recollides en aquest capítol resultaran aplicables a aquells contribuents que, trobant-se integrats en una unitat familiar, hagen optat per la tributació conjunta, d'acord amb la normativa estatal reguladora de l'impost."
Article 16
Es fa una nova redacció de l'apartat 2 de l'article 7 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, el tenor del qual és el següent:
"Dos. A l'efecte de l'apartat anterior, i sense perjudici del que disposen els punts 1r de la lletra d) i 5é de la lletra g) de l'apartat un de l'article quart d'aquesta llei, pel que fa a les deduccions autonòmiques, s'imputaran a la unitat familiar aquelles que haurien correspost als distints membres si aquests hagueren optat per la tributació individual, tenint en compte per a això les regles d'individualització dels distints components de renda continguts en la normativa estatal reguladora de l'impost."
Article 17
Es modifica l'article 10 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, fent-ne una nova redacció amb el tenor següent:
"Per al càlcul de la base liquidable de l'Impost sobre Successions i Donacions, en les transmissions mortis causa resultaran aplicables les reduccions següents:
Un. Amb el caràcter de reducció anàloga a l'aprovada per l'Estat amb la mateixa finalitat, en les adquisicions per persones amb minusvalidesa física, psíquica o sensorial, s'aplicarà, amb caràcter general, una reducció de 120.000 euros, a més de les que pogueren correspondre en funció del grau de parentiu amb el causant. No obstant això, quan el grau de discapacitat siga igual o superior al 65 por 100, la reducció abans mencionada serà de 240.000 euros.
Dos. Per circumstàncies pròpies de la Comunitat Valenciana, i sense perjudici de l'aplicació de les reduccions previstes en l'article 20.2 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions, i de les altres reduccions regulades en les lleis especials:
1r) En el supòsit de la transmissió d'una empresa individual agrícola a favor del cònjuge, descendents o adoptats del causant la base imposable de l'impost es reduirà en el 95 per 100 del valor de l'empresa transmesa, sempre que es complisquen, simultàniament, els requisits següents: 1) Que aquesta empresa no haja constituït, durant els quatre anys anterior a la meritació de l'impost, la principal font de renda del causant; 2) Que el causant haja exercit l'activitat constitutiva de la dita empresa, durant els quatre anys anteriors a la meritació de l'impost, de forma habitual, personal i directa; 3) Que l'empresa adquirida per aquesta via es mantinga en el patrimoni de l'adquirent durant els cinc anys següents a la defunció del causant, llevat que aquest morira dins d'aquest termini.
Quan no hi haja descendents o adoptats, la reducció a què es refereix el paràgraf anterior resultarà aplicable, sempre que es donen els requisits que s'hi indiquen, a les adquisicions efectuades pels ascendents, adoptants i parents col·laterals, fins al tercer grau, del causant. En tot cas, el cònjuge supérstite tindrà dret, igualment, a la reducció mencionada.
En cas de no complir-se el requisit a què es refereix l'apartat 3) del primer paràgraf anterior s'haurà de pagar la part de l'impost que s'haja deixat d'ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, així com els interessos de demora.
2n) En els supòsits de transmissions de béns del patrimoni historicoartístic resultarà aplicable una reducció per a aquells inscrits en el Registre General de Béns d'Interés Cultural, en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, o que abans d'acabar el termini per a presentar la declaració per aquest impost s'inscriguen en qualsevol d'aquests registres, sempre que siguen cedits per a la seua exposició en les condicions següents: 1r) Que la cessió s'efectue a favor de la Generalitat Valenciana, corporacions locals de la Comunitat Valenciana, museus de titularitat pública de la Comunitat Valenciana o altres institucions culturals dependents dels ens públics territorials de la Comunitat Valenciana. 2n) Que el bé se cedisca gratuïtament, per a la seua exposició al públic.
La reducció serà, en funció del període de cessió del bé, del percentatge del seu valor següent:
– Del 95 per 100, per a cessions de més de 20 anys.
– Del 50 per 100, per a cessions de més de 10 anys.
– Del 25 per 100, per a cessions de més de 5 anys.
3r) En els casos de transmissions d'una empresa individual o d'un negoci professional a favor del cònjuge, descendents o adoptat del causant, o, quan no hi haja descendents o adoptats, a favor del cònjuge, ascendents, adoptants i parents col·laterals fins al tercer grau, s'aplicarà a la base imposable una reducció del 95 per 100 del valor net dels elements patrimonials afectes a l'empresa o al negoci, sempre que l'adquirent el mantinga en activitat durant un període de 10 anys a partir de la defunció del causant, llevat que aquell morira dins d'aquest període.
En el cas de no complir-se el termini de permanència en activitat a què es refereix el paràgraf anterior, s'haurà de pagar la part de l'impost que s'haja deixat d'ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, així com els interessos de demora.
Aquesta reducció serà d'aplicació sempre que hi concórreguen els requisits següents:
a) Que l'activitat siga exercida pel causant de forma habitual, personal i directa.
b) Que aquesta activitat constituïsca la major font de renda del causant, entenent per això la que proporcione un import superior dels rendiments de treball o de les activitats econòmiques. A aquest efecte, no es tindran en compte, sempre que es complisquen les condicions establides en cada cas, totes aquelles remuneracions que siguen causa de les participacions del causant que gaudisquen de reducció d'acord amb el que estableix el punt 4t del present apartat dos i la lletra c) de l'apartat 2 de l'article 20 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions.
c) Quan un mateix causant exercisca dos o més activitats de forma habitual, personal i directa, la reducció comprendrà tots els béns i drets afectes a aquestes, i es considerarà que la major font de renda a aquest efecte està determinada pel conjunt dels rendiments de totes elles.
També s'aplicarà la reducció mencionada respecte al valor net dels béns del causant afectes a la realització de l'activitat empresarial o professional del cònjuge sobrevivent, quan aquest siga l'adjudicatari dels béns. En aquest cas, els requisits a què fan referència les lletres a), b) i c) anteriors s'hauran de complir en el cònjuge adjudicatari, el qual quedarà igualment obligat al manteniment en activitat de l'empresa individual o del negoci professional durant el termini de 10 anys a partir de la defunció del causant, llevat que aquell morira dins d'aquest període. En el cas de no complir-se el termini esmentat de permanència en activitat, s'haurà de pagar la part de l'impost que s'haja deixat d'ingressar com a conseqüència de la reducció practicada i els interessos de demora.
4t) En los casos de transmissions de participacions en entitats a favor del cònjuge, descendents o adoptats del causant, o, quan no hi haja descendents, adoptats, a favor del cònjuge, ascendents, adoptants i parents col·laterals fins al tercer grau, s'aplicarà una reducció del 95 por 100 del valor de les participacions, en la part que corresponga a la proporció existent entre els actius necessaris per a l'exercici de l'activitat empresarial o professional, minorats amb l'import dels deutes que se'n deriven, i el valor del patrimoni net de l'entitat, sempre que les mateixes participacions siguen mantingudes per l'adquirent durant un període de 10 anys a partir de la defunció del causant, llevat que aquell morira dins d'aquest període. En el cas de no complir-se el requisit de permanència patrimonial de les participacions, s'haurà de pagar la part de l'impost que s'haja deixat d'ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, així com els interessos de demora.
Aquesta reducció serà d'aplicació sempre que hi concórreguen els requisits següent:
a) Que l'entitat no tinga per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari. A aquest efecte s'entendrà que una entitat té aquesta finalitat quan més de la meitat del seu actiu siguen béns immobles que no es troben afectes a la realització d'activitats econòmiques de caràcter empresarial o siguen valors.
b) Que la participació del causant en el capital de l'entitat siga, almenys, del 5 por 100 de forma individual, o del 20 por 100 de forma conjunta amb els seus ascendents, descendents, cònjuge o col·laterals fins al segon grau, ja tinga el parentiu l'origen en la consanguinitat, en l'afinitat o en l'adopció.
c) Que el causant o, en el cas de participació conjunta, alguna de les persones del grup familiar a què es refereix el punt anterior, exercisquen funcions de direcció en l'entitat i que la retribució que perceba per això supose la major font de renda, entenent per tal la que proporcione un import superior dels rendiments de treball o de les activitats econòmiques. A aquest efecte, no es tindran en compte els rendiments de les activitats econòmiques els béns i drets afectes de les quals gaudisquen de reducció en l'impost, i, quan un mateix causant siga directament titular de participacions en diverses entitats, i hi concórreguen les restants condicions exigides per les lletres anteriors, el càlcul de la major font de renda d'aquest s'efectuarà de forma separada per a cadascuna d'aquestes entitats, i no s'hi inclouran els rendiments derivats de les funcions de direcció en les altres entitats".
CAPÍTOL III
De la modificació de la Llei 2/1992, de 26 de març,
de Sanejament de les Aigües Residuals
de la Comunitat Valencia
Article 18
Es modifica l'apartat 3 de l'article 14 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, que quedarà redactat així:
"3 L'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana té per objecte la gestió i explotació d'instal·lacions i serveis, i l'execució d'obres d'infraestructures per a proveïment d'aigua de caràcter general i de tractament, depuració i, si és el cas, reutilització de les aigües depurades, així com la gestió tributària del cànon de sanejament establit en aquesta llei".
Article19
Un. S'introdueix una nova lletra a) en l'apartat 1 de l'article divuit de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
"a) El rendiment del cànon de sanejament d'aigües residuals de la Comunitat Valenciana".
Dos. Les actuals lletres a), b), c), d) i e) de l'apartat 1 de l'article divuit de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, passen a ser les lletres b), c), d), e) i f).
Article 20
Es modifica l'apartat 1 de l'article 20 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, que quedarà redactat així:
"1. Als efectes previstos en l'article anterior, s'exigirà un cànon de sanejament, que tindrà la naturalesa d'impost i la consideració d'ingrés específic del règim economicofinancer de l'Entitat Pública de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, i la seua recaptació s'haurà de destinar, exclusivament, a la realització dels fins recollits en la present llei".
Article 21
Un. S'introdueix un nou apartat 4 de l'article 23 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, amb la redacció que s'indica a continuació:
"4. Llevat d'aquells casos en què reglamentàriament els subjectes passius estiguen obligats a declarar la caracterització dels seus abocaments, els consums per usos industrials que, en còmput anual, no superen els 3.000 metres cúbics d'aigua, tindran, als efectes d'aquesta llei, la consideració d'usos domèstics, i no els serà d'aplicació el que disposen els paràgrafs precedents d'aquest article".
Dos. L'actual apartat 4 de l'article 23 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, passa a ser l'apartat 5.
Article 22
Se suprimeix l'apartat 3 de l'article 26 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.
Article 23
Es modifica l'article 27 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, que quedarà redactat així:
"Article vint-i-set. Gestió del cànon de sanejament
1. La gestió del cànon de sanejament correspon a l'Entitat Pública de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, i la seua percepció serà efectuada per aquesta, directament als contribuents o a través de entitats subministradores d'aigua, consorcis o entitats públiques, les quals ingressaran les quantitats recaptades a favor d'aquella, en els terminis que s'establisquen reglamentàriament.
2. L'Entitat Pública de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana podrà comprovar i investigar els fets, els actes, les situacions, activitats, explotacions, valoracions i les altres circumstàncies que integren o condicionen el fet imposable, la base imposable i els altres elements necessaris per a la determinació i percepció del rendiment del cànon de sanejament i, en particular, el consum d'aigua, les característiques de les aigües residuals i les altres dades necessàries per a la determinació de la càrrega contaminant d'aquelles, així com la facturació i el cobrament del cànon per les entitats subministradores.
3. En tot cas, correspon a la Intervenció de la Generalitat Valenciana la fiscalització de la gestió del cànon de sanejament, en la forma establida reglamentàriament.
4. En el supòsit que el cànon de sanejament no siga satisfet en el període d'ingrés voluntari, es podrà utilitzar la via de constrenyiment per a la seua exacció".
Article 24
Es modifica la disposició addicional de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, que quedarà redactada així:
"Disposició addicional:
L'Entitat Pública de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana podrà establir acords amb els distints organismes de conca per a adequar l'aplicació del cànon de regulació d'abocaments a què es refereix la legislació sobre aigües, en aquells àmbits que es puguen veure afectats pel règim economicofinancer previst en aquesta llei".
CAPÍTOL IV
De la modificació de la Llei 14/1985, de 27 de desembre,
de Tributació sobre Jocs d'Atzar
Article 25
Queda derogat l'article 11 de la Llei de la Generalitat Valenciana 14/1985, de 27 de desembre, de Tributació sobre Jocs d'Atzar.
Article 26
Es modifica l'article primer de la Llei de la Generalitat Valenciana 14/1985, de 27 de desembre, de Tributació sobre Jocs d'Atzar, que queda redactat de la forma següent:
"S'estableix un impost sobre el bingo, així com un recàrrec sobre la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar en casinos, que serà exigible en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana".
Article 27
Es modifica l'enunciat del títol segon de la Llei de la Generalitat Valenciana 14/1985, de 27 de desembre, de Tributació sobre Jocs d'Atzar, que queda redactat de la forma següent:
"Recàrrec sobre la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar en casinos".
Article 28
Es modifica l'article 13 de la Llei de la Generalitat Valenciana 14/1985, de 27 de desembre, de Tributació sobre Jocs d'Atzar, que queda redactat de la forma següent:
"Constitueix el fet imposable l'autorització o, si és el cas, l'organització o realització de jocs de sort, envit o atzar en casinos de joc".
Article 29
Es modifica l'article 15 de la Llei de la Generalitat Valenciana 14/1985, de 27 de desembre, de Tributació sobre Jocs d'Atzar, que queda redactat de la forma següent:
"La base imposable sobre la qual girarà el recàrrec estarà constituïda per l'import de la quota corresponent a la taxa que grava els jocs efectuats en casinos".
Article 30
Es modifica l'article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 14/1985, de 27 de desembre, de Tributació sobre Jocs d'Atzar, que queda redactat de la forma següent:
"La quantia de recàrrec es determinarà mitjançant l'aplicació del tipus de gravamen del 3 per 100 sobre la quota exigible per la taxa".
Article 31
Es modifica la disposició addicional de la Llei de la Generalitat Valenciana 14/1985, de 27 de desembre, de Tributació sobre Jocs d'Atzar, que queda redactada de la forma següent:
"Disposició addicional:
En les matèries regulades per aquesta llei s'aplicarà amb caràcter subsidiari la Llei General Tributària i les normes complementàries. En el recàrrec establit sobre la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar realitzats en casinos serà d'aplicació subsidiària la normativa reguladora dels jocs esmentats".
CAPÍTOL V
De la modificació de la Llei de la Generalitat Valenciana
4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana
Article 32
S'afegeix un nou apartat cinc, a l'article 9 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, que queda redactat així:
"Cinc. Les màquines tipus C podran, així mateix, interconnectar-se amb la finalitat d'atorgar premis especials que el jugador podrà rebre pel simple fet d'estar jugant en una de les màquines interconnectades, independentment que obtinga alguna combinació guanyadora i de l'aposta realitzada. Reglamentàriament es podran determinar les condicions de la interconnexió."
Article 33
Es modifica l'apartat dos de l'article 11 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, que queda redactat de la forma següent:
"Dos. S'entén per salons recreatius aquells establiments dedicats exclusivament a l'explotació de màquines de tipus A o purament recreatives. Es denominaran salons ciber quan s'hi exploten únicament màquines recreatives de tipus "A" mitjançant suport informàtic."
Article 34
Es modifica l'apartat dos de l'article 14 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, que queda redactat de la forma següent:
"Dos. Els premis de rifes i tómboles necessàriament hauran de ser en espècie i no canviables per diners, llevat d'autorització expressa de l'òrgan competent. Les combinacions aleatòries hauran de tenir una finalitat publicitària."
CAPÍTOL VI
De la modificació del Decret Legislatiu 1/1998, de 23 de juny,
del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana
Article 35
S'afegeix un nou apartat 6 a l'article 12 del text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, amb el tenor següent:
"6. Quan, dins dels terminis establits i en la forma legalment o reglamentàriament prevista, el Registre no notifique als interessats la resolució corresponent referent a la pràctica de qualsevol inscripció o assentament sol·licitats, el sol·licitant podrà entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu, tot això sense perjudici de l'obligació de dictar i notificar la resolució registral expressa.
Si les normes legals o reglamentàries d'aplicació no estableixen expressament termini per a dictar i notificar les resolucions registrals, s'entendrà que aquest termini és de tres mesos.
En tot cas, practicada la inscripció o l'assentament sol·licitat s'entendrà estimada la sol·licitud de l'interessat."
Article 36
Es modifica l'apartat d) de la lletra A del número 2) de l'article 58, del text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que queda redactat així:
"d) Les subvencions corrents, i les de capital imputables a l'exercici econòmic."
Article 37
Es modifica l'apartat 4) de l'article 68 del text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
"4. Els estatuts socials o, si no n'hi ha, les parts interessades determinaran la forma en què s'acreditarà a qui siguen els destinataris de l'haver líquid social, d'acord amb l'article 71, el valor nominal de les dotacions del fons de reserva obligatori. L'entitat resultant de la transformació i els destinataris de l'haver líquid social podran establir, de mutu acord, les condicions en què es farà efectiu el crèdit d'aquests últims; si passa d'altra manera, el valor nominal de les dotacions del fons de reserva obligatori s'acreditarà com a crèdit retribuït, a un interés de tres punts percentuals superior a l'interés legal dels diners, que es reemborsarà en el termini màxim de cinc anys.
El fons de formació i promoció cooperativa tindrà l'aplicació estutàriament prevista i, si no n'hi ha, l'establida per al cas de liquidació de la cooperativa."
Article 38
S'afegeix una nova disposició addicional al text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
"Cinquena.
Sense perjudici del que estableix l'altra normativa d'aplicació, es podran entendre complides, com si s'hagueren practicat davant del Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, les obligacions legals relatives a la legalització dels llibres de les cooperatives valencianes i les corresponents al dipòsit dels seus comptes anuals, quan, en els casos respectius, siguen legalitzats els llibres pel Registre Mercantil, o siguen dipositats els comptes davant d'aquest registre; en els termes dels convenis que regulen la col·laboració dels registres mercantils i la Generalitat Valenciana per a evitar la duplicitat de tràmits en el compliment de les dites obligacions."
CAPÍTOL VII
De la modificació de la Llei 3/2000, de 17 d'abril,
de Creació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Article 39
Es modifica la lletra d) de l'apartat 1 de l'article 2, de la Llei 3/2000, de 17 d'abril, de Creació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, que queda redactada així:
"d) En general, qualsevol altra competència que li corresponga en matèria d'intermediació i orientació laboral, ocupació, formació i inserció laboral i, en especial, la promoció de l'autoocupació en els anomenats jaciments d'ocupació, potenciant la formació ocupacional i la interrelació i el desenvolupament dels subsistemes de formació professional i la creació de nous serveis d'orientació i assessorament de caràcter integral, en les oficines de servei al ciutadà i a l'empresa, de la manera més efectiva i coordinada, establint línies de suport especial per a col·lectius com la dona desocupada i altres més discriminats."
Article 40
S'afegeix un nou apartat al punt 1 de l'article 8, de la Llei 3/2000, de 17 d'abril, de Creació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
"Adquirir i arrendar béns immobles, sempre que el seu ús es destine exclusivament als fins previstos en aquesta llei, amb l'informe previ favorable de la conselleria competent en matèria de patrimoni de la Generalitat Valenciana."
CAPÍTOL VIII
Dels cànons per concessió i autoritzaciò en ports
i instal·lacions dependents de la generalitat valenciana
Article 41
L'import dels cànons per concessió i autorització aplicables en els ports i les instal·lacions portuàries competència de la Generalitat Valenciana, siga quina siga la forma en què es gestionen, per aprofitament de superfícies i instal·lacions en la zona de servei dels ports, per prestació de serveis públics en aquestes, pel dret d'utilització d'instal·lacions portuàries en circumstàncies especials, així com per l'exercici d'activitats comercials i industrials en la zona portuària, seran els següents:
1. L'import del cànon per aprofitament de superfícies i construccions serà el que, per metre quadrat i any, s'indica en la taula següent per als distints elements susceptibles d'aprofitament:
Concepte Euros
Aigua no abrigada annexa als ports 0,31
Espill d'aigua abrigada 0,63
Rebliment sense urbanitzar 2,51
Terrenys urbanitzats sense edificar 10,65
Coberts i magatzems 19,41
Edificis (per m2 construïts) 28,18
2. El cànon per concessió de la prestació del servei públic de primera venda del peix en els ports de gestió directa serà el dos per mil del valor de primera venda de la pesca subhastada. Aquest cànon inclourà els drets d'utilització de les edificacions i instal·lacions que amb aquesta finalitat aporte l'administració.
3. En les concessions i autoritzacions per a l'exercici d'activitats comercials i industrials se satisfarà un cànon per l'aprofitament de superfícies i construccions, d'acord amb el que disposa el número 1 del present article, i una partida per rendiment d'activitat, calculada en un deu per cent sobre el benefici d'explotació derivat de l'activitat, en les condicions proposades pel concessionari. Quan aquest no es puga determinar o no hi haja aquest benefici, la partida es calcularà com el 5% dels ingressos bruts previsibles.
4. En els ports i instal·lacions esportives es fixarà un cànon per explotació dels serveis portuaris que englobarà, si és el cas, el d'aprofitament de superfícies i construccions previst en l'apartat 1 d'aquest article, aplicant a la superfície neta d'amarratges, fixada en els plans oficials que s'aproven a l'efecte, les quantitats següents:
– Instal·lacions en ports de gestió directa de la Generalitat Valenciana: 2,51 euros por metre quadrat d'amarratge net i any.
Això, sempre que la superfície de terra de la concessió no siga superior a dues vegades la de l'espill d'aigua abrigada en explotació afecta a aquella, i que aquesta no supere les tres vegades de la superfície neta d'amarratges als quals s'aplica el cànon.
– Ports i instal·lacions esportives en gestió indirecta global: 1,25 euros per metre quadrat d'amarratge net i any.
Això, sempre que la superfície de terra de la concessió no siga superior a tres vegades la de l'espill d'aigua abrigada en explotació afecta a aquella, i que aquesta no supere les quatre vegades de la superfície neta d'amarratges als quals s'aplica el cànon.
S'entén per amarratge net el rectangle que determina l'ocupació màxima del vaixell atracat, és a dir, aquell les dimensions del qual són l'eslora i la mànega nominal d'amarratge.
Els excessos sobre els límits de superfície es meritaran en concepte d'explotació de serveis portuaris de la forma següent: en el cas d'instal·lacions en ports de gestió directa el 100%, i en els de gestió indirecta el 50% del cànon general per aprofitament de superfícies portuàries establits per als ports d'explotació directa en l'apartat 1 d'aquest article.
Als efectes anteriors les superfícies es computaran per aquest ordre: espill d'aigua abrigada, rebliment sense urbanitzar, terrenys urbanitzats sense edificar, coberts i magatzems i edificis. Assolides les superfícies màximes que permeten l'aplicació dels cànons previstos en aquest paràgraf, es facturaran, per aquest ordre i quant a l'excés, les superfícies següents: edificis, coberts i magatzems, terrenys urbanitzats sense edificar, rebliment sense urbanitzar i espill d'aigua abrigada.
5. Quan l'objecte de la concessió o autorització siga l'execució d'obres subterrànies, el cànon es reduirà en un 50 per cent i es calcularà per aplicació dels criteris fixats en el punt primer.
6. Quan la concessió o autorització s'atorgue per a l'explotació d'una activitat en funcionament amb base en un títol anterior extingit, el cànon es calcularà tenint en compte, a més de l'ocupació de superfícies i edificis que es mencionen en el número 1 del present article, el resultat de l'explotació per al concessionari derivat de la valoració dels actius tangibles i intangibles del negoci.
7. Quan es convoque concurs per a l'adjudicació d'una concessió, el cànon serà el que resulte de la licitació a l'alça sobre un tipus de partida que es fixarà en els plecs, per al càlcul del qual es tindran en compte els criteris establits en aquest article.
Si el concurs queda desert, es convocarà nova licitació, amb un tipus reduït fins al 50% de l'anterior, i si tampoc s'arriba a adjudicar amb aquest cànon, el tipus serà lliure i es determinarà segons les ofertes dels licitadors.
8. En els concursos per a adjudicar l'explotació de concessions revertides, es prendran els cànons esmentats més el resultat de l'explotació per al concessionari derivat de la valoració dels actius tangibles i intangibles del negoci com tipus d'eixida.
9. La revisió dels cànons de les concessions vigents es durà a terme de la forma següent:
A) Si el títol de concessió preveu clàusula de revisió i determina els criteris per a això, d'acord amb aquests.
B) Si el títol de concessió no preveu clàusula de revisió o encara que la preveja no determina els criteris o les bases per a dur-la a terme, la revisió del cànon es realitzarà d'acord amb la variació experimentada per l'Índex de Preus de Consum des de l'última actualització.
Una vegada aplicada aquesta revisió, el cànon es revisarà cada any, igualment d'acord amb la variació de l'Índex de Preus de Consum.
C) Qualsevol modificació de les condicions de la concessió, tant objectives com subjectives, suposarà l'adaptació del cànon d'aquesta als criteris fixats en els apartats 1 a 6 del present article. S'exclouen d'aquesta adaptació els cànons oferits pels concessionaris en procediment de concurs.
10. Els titulars de les concessions de ports i instal·lacions dependents de la Generalitat Valenciana, exclosos els que n'hagen resultat adjudicataris per procediment de concurs, podran optar en qualsevol moment per acollir-se al sistema de determinació de l'import del cànon de concessió d'acord amb els criteris establits en els apartats 1 a 6 del present article, sempre que les condicions físiques de la concessió ho permeten.
Als efectes anteriors, si els sol·licitants són titulars en un mateix port de més d'una concessió destinades al mateix objecte, es computarà la totalitat de les superfícies en concessió per a determinar la possibilitat de modificació de la forma de determinació del cànon.
L'exercici d'aquesta opció requerirà la renúncia a les concessions anteriors i l'atorgament d'una nova comprensiva de la suma de les superfícies concedides.
Exercitada aquesta opció, els cànons es revisaran el dia 1 de gener de cada any aplicant les variacions registrades en l'Índex de Preus de Consum de l'any anterior, d'acord amb l'Institut Nacional d'Estadística.
La quantia dels cànons estarà igualment subjecta a actualització d'acord amb les disposicions legals que dicte sobre això amb caràcter general la Generalitat Valenciana per a instal·lacions nauticoesportives.
CAPÍTOL IX
De la modificació de la Llei de la Generalitat
Valenciana 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat
Article 42
Es modifica el títol de la disposició addicional segona, de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat, que queda redactat de la manera següent:
"Segon. Compatibilització activitats de voluntariat del personal al servei de la Generalitat Valenciana."
CAPÍTOL X
De la modificació de la Llei
de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de juny,
de Creació de l'Institut Valencià de la Joventut
Article 43
Es modifica l'article 12 de la Llei 4/1989, de 26 de juny, que queda redactat així:
"1. L'IVAJ en l'exercici de potestats administratives es regirà en la seua actuació pel dret públic. Serà d'aplicació el dret privat en la venda de productes i serveis, allotjament en residències i albergs, i qualsevol altres de caràcter comercial, sense perjudici de l'aplicació del que estableix l'article 2 text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. En qualsevol cas, necessitaran autorització prèvia del titular de la conselleria d'adscripció, els contractes que pretenga subscriure l'IVAJ de quantia superior a la que fixe el titular de la conselleria.
Els actes administratius que adopte el president, el Consell Rector i el director general o la directora general de l'IVAJ esgoten la via administrativa.
Les reclamacions prèvies a l'exercici de les accions civils i laborals es dirigiran al director general de l'IVAJ.
2. Correspon a l'IVAJ la tramitació, la formalització, el seguiment i l'execució dels convenis de col·laboració que subscriga en matèria de la seua competència, sense perjudici de sol·licitar, a través de la conselleria d'adscripció, l'autorització del Consell, quan aquesta siga preceptiva.
3. L'atorgament d'ajudes i subvencions s'haurà d'ajustar al que preveu la legislació d'Hisenda Publica de la Generalitat Valencia i altra legislació concordant."
CAPÍTOL XI
De la modificació de la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1998, de 5 de maig, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres
Arquitectòniques i Urbanístiques i de la Comunicació
Article 44
Es modifica l'article 36.2 de la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1998, de 5 de maig, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques i Urbanístiques de la Comunicació, que queda redactat així:
"2. La conselleria amb competències en matèria de discapacitats, serà la competent per a la iniciació i instrucció dels procediments sancionadors per la imputació d'infraccions greus o molt greus previstes en la present llei. També serà competent la conselleria en competències de matèria de discapacitats per a la iniciació i instrucció d'expedients sancionadors en què algun dels subjectes imputats siga una entitat pública, independentment de la gravetat de la infracció. Igualment, la competència correspondrà a la conselleria mencionada quan s'impute la comissió d'infraccions lleus i l'ajuntament no inicie el procediment sancionador corresponent en el termini d'un mes, a partir del requeriment que realitze a l'efecte la conselleria competent en matèria de discapacitats, o procedisca a l'arxiu posterior de l'expedient.
Serà competent per a la iniciació i instrucció dels procediments sancionadors per la imputació d'infraccions lleus previstes en la present Llei, l'entitat local en el municipi de la qual s'haja comés la infracció, llevat dels supòsits en què siga competent la conselleria d'acord amb el que preveu el paràgraf anterior.
Els altres departaments de l'administració pública de la Generalitat Valenciana hauran de prestar la col·laboració necessària per a l'adequada instrucció del procediment, i hauran d'emetre els informes i realitzar totes aquelles actuacions que siguen necessàries per a la determinació del procediment i comprovació de les dades en virtut de les quals s'haja de pronunciar la resolució."
Article 45
Es modifica l'article 37 de la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1998, de 5 de maig, sobre Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques i Urbanístiques de la Comunicació, que queda redactat així:
"Els òrgans competents per a imposar sancions i els límits màxims d'aquestes són els següents:
L'alcalde o l'alcaldessa: en els municipis la població dels quals no ultrapasse els 50.000 habitants, fins a un màxim de 3.000 euros; en els municipis la població dels quals ultrapasse els 50.000 habitants, fins a un màxim de 6.000 euros. En els supòsits en què l'entitat local no exercisca les competències, serà competent el o la titular de la direcció general o òrgan directiu equivalent amb competències en matèria de discapacitats de l'administració pública de la Generalitat Valenciana.
Per a la imposició de les sancions previstes per la comissió de faltes greus, el o la titular de la direcció general o òrgan directiu equivalent amb competències en matèria de discapacitats de l'administració pública de la Generalitat Valenciana.
Per a la imposició de les sancions previstes per la comissió de faltes molt greus, el titular de la conselleria amb competències en matèria de discapacitats.
CAPÍTOL XII
De la modificació de la Llei 3/1997, de 16 de juny,
sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius
Article 46
Es modifica l'article 54.1 de la Llei 3/1997, de 16 de juny, sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, que queda redactat així:
"1. Les autoritats competents per a imposar sancions són les següents:
a) Els alcaldes o les alcaldesses per a les multes de fins a 12.000 euros.
b) El director general o la directora general titular en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, per a les multes de fins a 60.000 euros i suspensió temporal de l'activitat per un període màxim de cinc anys.
c) El conseller o la consellera titular de la competència en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, per a les multes des de 60.001 euros i el tancament de l'empresa o clausura del servei o establiment, així com sancions d'ordre inferior quan es donen els supòsits recollits en l'apartat 2 b) d'aquest article.
2. Correspon al conseller o la consellera titular de la competència en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius sancionar les infraccions tipificades en aquesta Llei en els supòsits següents:
a) Quan les activitats o els fets que constituïsquen la infracció excedisquen de l'àmbit territorial del municipi.
b) Quan denunciat un fet, i amb requeriment previ a l'ajuntament que resulte competent, aquest no incoe l'expedient sancionador oportú en el termini d'un mes a partir de la data del requeriment. En aquest supòsit s'atindrà al que disposa l'article 60 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local."
CAPÍTOL XIII
De la modificació del Decret Legislatiu,
de 24 d'octubre de 1995, del Govern Valencià, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana
Article 47
Es modifica la disposició addicional onzena del text refós de la Llei de la Funció Publica Valenciana, amb la redacció següent:
"Un. En l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei posen fi a la via administrativa els actes emanats del conseller o la consellera competent en matèria de funció pública i del director general o la directora general de Funció Pública, en relació amb les competències que tinguen atribuïdes en matèria de personal.
Dos. Per a la revisió d'ofici o la declaració de lesivitat dels actes nuls o anul·lables, en matèria de funció pública, seran competents:
a) El Govern Valencià, respecte als seus propis actes.
b) El conseller o la consellera competent en matèria de funció pública respecte dels seus propis actes i dels dictats pel director general o la directora general de Funció Publica."
Article 48
Cal afegir un paràgraf nou a l'apartat 10 de l'article 16 del text refós de la Llei de funció pública valenciana:
"No obstant això, si publicades les relacions de llocs de treball, aquests es veren modificats per canvis de competències o d'estructures administratives en virtut de les potestats d'organització de l'administració, podrà convocar-se la provisió definitiva d'aquests llocs d'acord amb la nova classificació, sempre que aquests no afecten la seua denominació, naturalesa, requisits, retribucions complementàries, mèrits preferents, formes de provisió i localitat.
Si les modificacions a què es refereix el paràgraf anterior tingueren lloc durant el procés de provisió definitiva del lloc, la destinació s'adjudicarà d'acord amb la nova classificació."
CAPÍTOL XIV
De la modificació de la Llei 9/1997, de 9 de desembre,
de Creació de l'Institut Cartogràfic Valencià
Article 49
Es fa una nova redacció de l'article 1, de la Llei 9/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de l'Institut Cartogràfic Valencià, que queda redactat així:
"Article1
Es crea l'Institut Cartogràfic Valencià com organisme autònom de caràcter mercantil, adscrit a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, amb l'objectiu d'impulsar, coordinar i, si és el cas, fomentar les tasques de desenvolupament cartogràfic, fotogramètric, geodèsic, topogràfic i de qualsevol altra tecnologia geogràfica en l'àmbit de les competències de la Generalitat."
Article 50
Es modifica el punt 3 de l'article 5 que queda redactat així:
"3. El vicepresident serà el director de l'Institut Cartogràfic Valencià."
CAPÍTOL XV
De la introducció a l'euro
Article 51
A partir de la data en què acabe el període transitori i l'euro es constituïsca en moneda única en la Unió Europea, totes les normes jurídiques expressaran les quanties econòmiques corresponents exclusivament en aquesta moneda.
Article 52
Les normes jurídiques actualment vigents que continguen imports o xifres exactes, i estableixen sancions, tributs fixos en la quantia o, en general, quantitats fixades en xifres que no depenguen d'un percentatge, s'adaptaran automàticament a la nova moneda, aplicant la normativa recollida en la Llei 46/1998, de 17 de desembre, d'introducció de l'euro, d'acord amb el tipus de conversió existent en aquell moment i, si és el cas, per aplicació de la norma d'arredoniment igualment prevista en la dita norma.
Article 53
Les quanties dels drets econòmics liquidats a favor de la Generalitat abans de la data d'aplicació de l'euro com a moneda única, ja siga per sancions, liquidacions tributàries o per qualsevol altre concepte, i que no hagen sigut percebudes per aquella en la data de vigència d'aquest capítol, es convertiran de pessetes a euros, aplicant la normativa referida en l'article anterior.
CAPÍTOL XVI
De la duració màxima i règim del silenci
administratiu de determinats procediments
Article 54. Duració de procediments i efectes del silenci
1. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa dels procediments recollits en l'annex, serà el que aquest estableix.
2. El venciment del dit termini màxim sense que s'haja dictat i notificat la resolució expressa del procediment produirà els efectes assenyalats en l'annex.
Article 55. Procediment per a la concessió de subvencions i ajudes públiques
En els procediments per a la concessió d'ajudes i subvencions públiques, vençut el termini sense haver-se notificat resolució expressa, els interessats podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.
Article 56. Règim transitori dels procediments
Als procediments iniciats abans de l'entrada en vigor de la present llei no se'ls aplicarà aquesta i es regiran per la normativa anterior.
CAPÍTOL XVII
De la modificació de la Llei 8/1985, de 31 de maig,
de la Generalitat Valenciana, de Regulació
de l'Actuació Financera de les Cooperatives
amb Secció de Crèdit de la Comunitat Valenciana
Article 57
Cal afegir un apartat 4 nou a l'article 8 de la Llei 8/1985, de 31 de maig, de la Generalitat Valenciana de regulació de l'actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
"4. Les operacions de crèdit a altres seccions de la cooperativa, a què es refereixen els apartats anteriors d'aquest article, queden subjectes a la limitació general establerta en l'apartat 6 de l'article 9 d'aquesta llei."
Article 58
Cal afegir un apartat 6 nou a l'article 9 de la Llei 8/1985, de 31 de maig, de la Generalitat Valenciana de regulació de l'actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
"6. El volum de les operacions actives de crèdit de la secció de crèdit, deduïts els fons d'insolvència corresponents, no podrà superar, en cap cas, el cinquanta per cent dels recursos propis de la cooperativa. Sense perjudici d'allò establert en l'apartat 2 de l'article 2 d'aquesta llei, la superació d'aquest límit serà causa susceptible de revocació de l'autorització administrativa."
Article 59
Cal afegir una disposició transitòria nova a la Llei 8/1985, de 31 de maig, de la Generalitat Valenciana de regulació de l'actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
"Disposició transitòria cinquena.
Les seccions de crèdit que, a 31 de desembre de 2001, presenten un volum d'operacions actives de crèdit superior al percentatge dels recursos propis de la cooperativa establert en l'apartat 6 de l'article 9 d'aquesta llei, hauran de regularitzar-ne la situació en el termini de dos anys. No obstant això, i fins a arribar al percentatge assenyalat d'inversió creditícia, hauran de reduir semestralment el volum d'aquestes operacions en una xifra equivalent, almenys, al 25 per cent de l'excés existent a la fi de l'any 2001."
CAPÍTOL XVIII
De gestió
Article 60
Habilitació del Parc Empresarial de Sagunt, Societat Limitada, com a beneficiària d'expropiacions.
Per al compliment dels seus fins, el Parc Empresarial de Sagunt, Societat Limitada, podrà dur a terme les actuacions d'adquisició del sòl que convinguen, fins i tot mitjançant l'expropiació. Amb aquesta finalitat podrà ostentar la condició de beneficiària prevista en la legislació en matèria d'expropiacions, tant en aquells casos en què corresponga la facultat d'expropiació a l'administració de la Generalitat Valenciana, com en aquells altres en què aquesta facultat corresponga a una altra administració.
CAPÍTOL XIX
De la modificació de la Llei 7/1997, de foment
i coordinació de la investigació i del desenvolupament
tecnològic de la Comunitat Valenciana
Article 61
Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 9 de la Llei 7/1997, de foment i coordinació de la investigació científica i del desenvolupament tecnològic de la Comunitat Valenciana, modificat per l'article 38 de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, que queda redactat de la manera següent:
"Article 9. La Comissió Gestora Interdepartamental.
1. La Comissió Gestora Interdepartamental, òrgan de planificació, coordinació i seguiment del PVRD, estarà integrada pel vicepresident segon del govern valencià, el conseller o la consellera d'Innovació i Competitivitat, el sotssecretari de l'Oficina de Ciència i Tecnologia que ostentarà la secretaria del PVRD, per representants de totes les conselleries i la presidirà el president de la Generalitat. El nomenament dels membres d'aquesta comissió l'efectuarà el govern valencià.
2. Així mateix, el govern valencià nomenarà, entre els membres de la Comissió Gestora Interdepartamental, una comissió permanent les funcions de la qual establirà la Comissió Gestora Interdepartamental i disposarà de l'estructura orgànica, personal i dels mitjans necessaris, que constituiran la secretaria del PVRD, i estaran adscrits al departament de la Generalitat Valenciana que tinga les competències en matèria de foment i coordinació de la investigació científica, desenvolupament tecnològic i innovació."
CAPÍTOL XX
del personal sanitari
Article 62
Els complements específics dels llocs de treball del personal al servei d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat en l'àmbit de l'atenció primària, al qual s'haja d'aplicar el Reial decret llei 3/1987, són els següents:
Complement específic A: destinat a retribuir una o diverses de les condicions particulars dels llocs de treball següents: dificultat tècnica, responsabilitat, perillositat o penositat.
La dedicació en jornada ordinària del personal que perceba aquest complement serà o bé de matí o bé de vesprada, amb caràcter fix. El personal d'aquesta categoria que en el moment d'entrar en vigor aquesta llei tinga assignada una d'aquestes dues parts de la jornada, continuarà exercint-la.
Complement específic B: destinat a retribuir la dedicació exclusiva al lloc de treball, encara que puga contenir també algunes de les condicions remunerades pel complement específic A. La dedicació que s'exigirà al personal que perceba aquest complement serà o de matins o de vesprades indistintament.
Complement específic C: destinat a retribuir, a més de les condicions del lloc de treball esmentades per al complement específic A, l'obligatorietat d'exercir-lo, en els casos que així siga requerit, amb substitució de fins a sis jornades en el torn que es tinga assignat. Quan la jornada de treball es realitze en torn de matins podrà ser requerit al canvi de fins a sis vesprades mensuals. Quan la jornada de treball es realitze en torn de vesprades podrà ser requerit al canvi de fins a sis matins mensuals."
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Es declara la necessitat d'urgent ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres que a continuació s'expressen:
Les compreses en el II Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana 1995-2002, i les actuacions següents de seguretat vial: Enllaç de la carretera CV 11 amb la N-238 a Vinaròs, Millora de la travessia de La Salzadella (carretera CV10), Enllaç de l'accés est a Beneixama (carretera CV 81), Millora de la travessia d'El Rodriguillo a Pinoso, Millora de les interseccions de la CV-840 amb la CV-846 i CV-844, Millora de la Seguretat Vial en la CV-660, pk 16,250 al pk 9,250, Ontinyent-Fontanars i Millora dels accessos a Teulada (carreteres CV 740 i CV 743).
A més de les compreses en el Pla director de Sanejament i Depuració de la Comunitat Valenciana, els col·lectors i les estacions depuradores d'aigües residuals de Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Oliva, Alcossebre (Alcalà de Xivert), Canet dšEn Berenguer-Sagunt, el Verger-Dénia i les ampliacions de les estacions depuradores d'aigües residuals de la conca del Carraixet, de l'Horta Nord, Elx, (Algorós, Carrizales i Arenales), Santa Pola y Torrevieja.
Les compreses en els projectes de proveïments supramunicipals a les comarques de la Plana de Castelló, la Ribera Alta i Baixa del Xúquer, el Camp de Morvedre, la Safor, la Marina Alta i la renovació de les conduccions de proveïment existents a la Marina Alta.
Les compreses en els projectes d'endegament dels barrancs de Fraga (Castelló), "Juncaret i Orgègia", "barranc de les Ovelles", "endegament de la Rambla de Sant Vicent", "millora del drenatge de l'autovia central i de la Universitat d'Alacant", "canalització de les aigües pluvials fins el riu Verd a Onil-Castalla", "endegament dels barrancs del Puig i Puçol" i "el Salt de l'Aigua a Manises".
Les compreses en els projectes de reutilització d'aigües residuals de les estacions depuradores de "Torrent, impulsió de zona regable sector XII del canal Xúquer-Túria", "Pinedo, conducció zona regable de la séquia de Favara", "Pinedo, impulsió a francs i marjals", "Monte Orgegia, impulsió per a reutilització", "Quart Benàger, impulsió per a la reutilització", "Carraixet, impulsió a la séquia de Rascanya i Moncada", "L'Horta Nord" i de la "EDAR d'Algorós a Elx".
I les obres compreses en els projectes d'ordenació del front litoral de l'Albufera, sector Arbre de Gos i ordenació del front litoral de l'Albufera, sector Poliesportiu.
Totes elles tant si es realitzen per la Generalitat, com per entitats habilitades com a beneficiàries d'expropiacions i per les entitats locals.
Segona
Es declara la necessitat d'ocupació urgent dels béns i els drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres que tot seguit s'indiquen:
Les compreses en el Pla director i el Pla funcional d'espais del nou Hospital Universitari, que agrupen un conjunt de terrenys, qualificats segons acord plenari de l'Ajuntament de València, de 26 d'octubre de 2001, com a sistema general sanitari assistencial (GSP-3), segons la nomenclatura del Pla general equivalent a dotació estructural de la xarxa primària i bàsica de dotacions públiques amb destinació a usos sanitari i assistencial, d'acord amb la terminologia de la LRAU, redefinint l'estructura viària de la xarxa secundària com a conseqüència d'això.
Tercera
A l'efecte de garantir el compliment de les obligacions derivades del Reglament (CE) número 1663/95, de la Comissió Europea, de 7 de juliol de 1995, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del reglament (CEE) número 729/70 del Consell, pel que fa al procediment de liquidació de comptes de la Secció Garantia del FEOGA, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació podrà ordenar a les societats públiques amb capacitat per a actuar com a mitjà propi de l'administració, la realització de les tasques de controlar i verificar els fets basant-se en els quals es concedeixen les ajudes i subvencions provinents de la Secció Garantia del FEOGA, o de suport a l'execució de les funcions de l'organisme pagador de les ajudes esmentades.
Quarta
En l'àmbit de l'organisme pagador de les despeses corresponent a la Secció Garantia del Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrària, l'òrgan que tinga atribuïda la competència per a l'autorització de pagaments, derivats de les sol·licituds d'ajudes i subvencions o de les mesures d'intervenció i regulació de mercats, serà així mateix el competent per a la concessió de les ajudes i subvencions, reintegrament i imposició, si és el cas, de les sancions corresponents.
Cinquena
Com a mesura de l'ordenació de la producció citrícola i de l'apicultura el Govern Valencià podrà fixar una distància mínima preventiva exclosa de l'autorització d'assentament de ruscs respecte a les plantacions de cítrics, en les àrees i els termes municipals on hi haja risc de polinització creuada, i limitada la seua aplicació al període de floració.
Sisena
En el supòsit d'ajudes concedides en matèria d'assistència social per a la realització d'activitats extraescolars i complementàries, es podran autoritzar despeses d'abast pluriennal per a transferències corrents, amb els efectes previstos en l'article 29 del text refós de la Llei d'Hisenda Publica de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu, de 26 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana. En tot cas, dins de l'exercici pressupostari no es podrà comprometre per a l'exercici següent, més del 40% sobre l'import global màxim destinat a atendre aquestes ajudes en l'exercici vigent.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Única
Les quanties a què es refereix l'article 9 de la present llei seran d'aplicació al curs acadèmic 2001-2002.
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Primera. Derogació normativa.
Un. A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei queden derogades les disposicions següents:
Els articles 61 de la Llei 9/1999, de 30 de desembre, i 43 de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, així com tots aquells preceptes d'altres normes i disposicions d'igual i inferior rang que s'oposen o contradiguen el que disposa la present llei.
Dos. Així mateix, queden derogades les disposicions d'igual o inferior rang s'oposen al que estableix la present llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desplegament reglamentari.
Es faculta el Consell de la Generalitat Valenciana per a dictar totes aquelles disposicions reglamentàries que resulten necessàries per al desplegament i l'aplicació del que disposa la present llei.
Segona. Entrada en vigor.
La present llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2002.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 27 de desembre de 2001
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

linea