diari

ORDE de 24 d'octubre de 2002, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es convoquen ajudes, per a l'any 2003, per a realitzar determinades actuacions als parcs naturals de l'Albufera i la Serra d'Espadà. [2002/X13119]

(DOGV núm. 4389 de 29.11.2002) Ref. Base de dades 5322/2002

ORDE de 24 d'octubre de 2002, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es convoquen ajudes, per a l'any 2003, per a realitzar determinades actuacions als parcs naturals de l'Albufera i la Serra d'Espadà. [2002/X13119]
El territori valencià es caracteritza pels processos generalitzats d'intervenció humana al llarg de la història. Estos processos d'intervenció han donat com a resultat un territori natural caracteritzat, d'una banda, per la riquesa i per la diversitat d'espècies i paisatges, i, de l'altra, per la seua fragilitat, ja que la mateixa intervenció humana és la base de l'equilibri en què es mantenen gran part dels espais naturals mediterranis.
El conreu de l'arròs ha contribuït i contribueix de forma especial als processos ecològics al Parc Natural de l'Albufera, revaloritzant-lo com ecosistema propi de les zones humides i, per tant, donant cobertura i aliment a la nombrosa avifauna tant protegida com cinegètica. La supressió en determinats arrossars de la practica cinegètica, d'acord amb l'article segon de l'Orde de 12 de juny de 1992, ha generat la concentració de nombroses aus en este llocs; açò ha obligat als llauradors a la modificació de les tècniques de conreu habituals, recorrent a la replantació parcial de les zones de les finques on es limita la pràctica cinegètica i, per tant, implicant un incrementant sobre el cost del conreu de l'arròs. La conservació de la avifauna en estes zones requereix l'articulació d'ajudes als llauradors que realitzen treballs de replantació en aquells llocs on no està permesa la pràctica cinegètica.
Els distints aprofitaments tan forestals com agrícoles al interior del Parc Natural de la Serra d'Espadà ha originat un paisatge i uns ecosistemes de gran valor ambiental. La extracció del suro com recurs forestal sostenible ha generat la conservació d'un bosc de sureres d'una rellevància ambiental incalculable, tant per la seua proximitat a l'estat climàtic d'estes formacions vegetals com per la seua singularitat a la Comunitat Valenciana; a més a més, ha comportat una font de ingressos econòmics per als propietaris com per a la població local. El manteniment d'este tipus de bosc climàtics també a permès la instal·lació de ruscos per l'obtenció de mel. També cal destacar la importància dels enclavaments de cultius tradicionals, com l'olivera i el cirerer, existents als boscos de sureres i pi blanc, augmentant la biodiversitat del parc natural i poden actuar com a eines en la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.
La explotació dels recursos naturals de forma sostenible és imprescindible per a la conservació del Parc Natural de la Serra d'Espadà, una forma de difusió dels productes obtinguts d'esta explotació sostenible dels recursos naturals és mitjançant l'organització de diferents esdeveniments com fires, jornades, exposicions, etc. Per tant, és important per al parc natural la celebració d'estos fòrums com mecanisme actiu de promoció i manteniment de les activitats tradicionals que són les responsables de la innegable vàlua d'este ecosistema.
Consegüentment, d'acord amb el que disposen l'article 35 de la Llei 5/1983, de Govern Valencià; el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i la Llei 10/2001, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Pressupostos per a l'exercici 2002 (DOGV núm. 4158, de 31.12.02),
ORDENE
Article 1
Convocar, per a l'any 2003, ajudes per a compensar la supressió de les activitats cinegètiques ordenada per l'article segon de l'Orde 12 de juny de 1992 de la Conselleria de Medi Ambient, en els casos de les finques que cultiven arròs al Parc Natural de l'Albufera, i per a l'organització d'esdeveniments que ajuden a divulgar les activitats productives agrícoles i forestals tradicionals compatibles amb els ecosistemes presents al Parc Natural de la Serra Espadà, d'acord amb les bases que figuren a l'annex de la present convocatòria.
Article 2
La dotació financera, a càrrec del capítol IV, de la secció 14, Conselleria de Medi Ambient; servici 03, Direcció General de Planificació i Gestió del Medi, programa 442.30, Conservació del Medi Ambient; línia T4806; serà de 200.000 euros o, si escau, la que figure aprovada en la llei de pressupostos de 2003.
Article 3
La convocatòria de les ajudes, establida en esta orde amb caràcter general, es farà pel procediment anticipat, d'acord amb l'orde del 26 de setembre de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual cosa la concessió està condicionada a l'existència, en el pressupost de 2003, de crèdit suficient i adient.
En tot allò no regulat en esta orde serà d'aplicació el que disposen el Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Per al desenvolupament i l'execució del que disposa esta orde, es faculta la directora general de Planificació i Gestió del Medi per a dictar les resolucions necessàries per a aplicar-la.
Segona
Esta orde vigirà el sendemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Tercera
Contra esta orde, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des del sendemà de la publicació, davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Tot això d'acord amb el que preveuen els articles 57 i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
València, 24 d'octubre de 2002
El conseller de Medi Ambient,
FERNANDO MODREGO CABALLERO
ANNEX
Bases per les quals es regula la convocatòria, per a l'any 2003, de subvencions per parcs naturals de l'Albufera i de la Serra d'Espadà
Primera. Finalitat
La finalitat d'esta orde és la convocatòria de subvencions per a compensar la supressió de l'activitat cinegètica en les zones declarades així per la proposta de PRUG de l'Albufera, o, excepcionalmet, que tinguen reconegudes propostes d'actes de valoració de danys fets per fauna aquàtica als camps de cultiu; sempre que estiguin conreant arròs. Igualment és objecte d'ajuda l'organització d'actes per a divulgar els productes obtinguts dels recursos naturals compatibles amb els ecosistemes del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
Segona. Àmbit d'aplicació
L'àmbit d'aplicació d'esta convocatòria és:
· Aquells tancats del Parc Natural de l'Albufera on es done alguna de les característiques descrites en la base anterior.
· El Parc Natural de la Serra d'Espadà.
Tercera. Beneficiaris
Propietaris de finques incloses en els tancats, que cultiven arròs en el Parc Natural de l'Albufera.
Ajuntaments i organitzacions no governamentals sense ànim de lucre, incloses al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
Quarta. Quantia de les ajudes
Al Parc Natural de l'Albufera la quantia màxima de les ajudes serà de 195,00 euros/fanecada.
Al Parc Natural de la Serra d'Espadà la quantia de les ajudes estaran en funció de les despeses fetes en l'elaboració dels actes organitzats per a la difusió dels productes tradicionals.
Cinquena. Sol·licitud i documentació
Les sol·licituds, adreçades a la directora general de Planificació i Gestió del Medi, es faran en el model d'instància que figura com a annex d'esta orde.
Les sol·licituds podran presentar-se en el Registre General de la Conselleria de Medi Ambient, siti al carrer Francisco Cubells, 7, o a les direccions territorials d'esta a Castelló, carrer Germans Bou, 47 (12003), tel. 964358000, i València, carrer de Gregori Gea, 27 (46009), tel. 963866000; a la seu del Parc Natural de l'Albufera sitia al carrer Pintor Martí Girbés, s/n (46012– el Palmar), tel. 961620101, i en la resta de llocs i de les formes a què es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El termini de presentació de les instàncies serà d'un mes, comptador des del sendemà de la publicació de la present orde al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
L'admissió a tràmit d'una sol·licitud de subvenció no generarà cap compromís de concedir-la.
La documentació que han de presentar els propietaris, ajuntaments o organitzacions no governamentals juntament amb la instància, per a sol·licitar les ajudes serà la següent:
I. Parc Natural de l'Albufera
Certificat de propietat de les terres i declaració jurada que estes s'han conreat d'arròs.
II. Parc. Natural de la Serra d'Espadà
1. Certificat d'autorització de l'ajuntament on es pretenen realitzar els actes de difussió dels productes tradicionals.
2. Si l'organitzador es un ajuntament, certificat de l'acord adoptat pel ple o, si escau, per la Comissió de Govern quan acredite tenir esta facultat delegada, o per l'alcalde de la corporació, amb la posterior ratificació del ple o de la comissió, en el cas que tinga esta facultat delegada, de la celabració de l'esdeveniment.
3. Memòria, la qual haurà de contenir els apartats següents:
– Descripció dels productes tradicionals, obtinguts a partir dels recursos naturals del parc natural de forma sostenible amb l'ecosistema, que es pretén difondre.
– Nombre d'expositors prevists en l'esdeveniment.
– Programa d'actuacions i fullets divulgatius dels actes.
Sisena. Valoració i tràmit
La valoració de les sol·licituds, la farà una comissió presidida per la directora general de Planificació i Gestió del Medi, o persona que delegue, i formada per un representant del Servici de Parcs Naturals i un funcionari de l'administració general, que farà de secretari, nomenats per la directora general esmentada, i un representant de cadascuna de les direccions territorials de Medi Ambient de Castelló i València, de la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi, nomenats pel director territorial corresponent.
Tindran preferència a l'hora de concedir les ajudes els sol·licitants que tinguen reconegudes propostes d'actes de valoració de danys fets per fauna aquàtica als camps de cultiu.
La resolució definitiva dictada pel conseller de Medi Ambient serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra esta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptadors des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tot això de conformitat amb el que disposen l'article 58 i següents de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, d'acord amb l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Si transcorregut el termini de tres mesos des de l'acabament del termini de presentació d'instàncies, no hi ha resolució expressa, les sol·licituds s'entendran desestimades.
Els beneficiaris de les ajudes podran renunciar expressament a estes en el termini de 10 dies a partir del sendemà de la publicació de la resolució de concessió.
Setena. Obligació dels beneficiaris
Estes subvencions són incompatibles amb qualsevol altra de la Conselleria de Medi Ambient i d'altres organismes públics, amb la mateixa finalitat. La subvenció total no podrà en cap cas superar el cost de l'activitat que ha d'efectuar el beneficiari.
Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les condicions establides en la resolució de concessió de la subvenció. L'incompliment d'estes condicions podrà donar lloc a l'anul·lació de la concessió o la reducció de l'ajuda concedida i, si escau, al reintegrament de les quantitats que corresponguen.
Vuitena. Termini d'execució
El termini d'execució, cas de no figurar-ne, s'entendrà que finalitza el 15 de novembre de 2003.
Cas de tenir prevista la celebració de l'esdeveniment amb posterioritat a la data referida, i sempre amb anterioritat a esta, el beneficiari podrà demanar una pròrroga que es concedirà si hi ha raons suficients per això.
L'incompliment del termini establit, sense la corresponent presentació de la sol·licitud de pròrroga referida, i l'incompliment del termini establit en esta, podrà fer decaure els beneficiaris en els seus drets.
Les activitats previstes en la sol·licitud no podran començar-se fins a la concessió de la subvenció. Les activitats iniciats amb anterioritat a esta aprovació no seran objecte de subvenció, i en tot cas en seran excloses les parts executades.
Novena. Certificació de les actuacions
I. Parc Natural de l'Albufera
Un tècnic de la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi certificarà que les finques han estat conreades d'arròs i que no s'ha efectuat aprofitament cinegètic.
II. Parc Natural de la Serra d'Espadà
a) Una vegada efectuats els actes objecte de subvenció, haurà de comunicar-se a la Direcció Territorials de Castelló de la Conselleria de Medi Ambient que s'ha conclòs l'esdeveniment.
b) El termini màxim serà el mateix ressenyat en la resolució que concedeix les ajudes. Cas de no figurar-ne, serà d'aplicació el que dispossa la base vuitena.
c) Les despeses objecte d'ajuda seran revisades pel director-conservador del Parc Natural de la Serra d'Espadà, que expedirà un certificat de la correcta aplicació d'estes, requisit necessari perquè els beneficiaris cobren les ajudes.
d) Els beneficiaris queden obligats a presentar la justificació de les despeses efectuades per a la realització de les activitats subvencionades fins arribar almenys al pressupost total objecte d'ajuda mitjançant els documents següents:
1. Factures del material divulgatiu imprés per la difusió de l'esdeveniment.
2. Factures dels lloguers d'instal·lació, si escau, per la correcta celebració dels actes.
3. Les entitats locals hauran de presentar un certificat del responsable de la intervenció de totes les despeses, i afegir-hi còpies autenticades dels documents suport (factures) juntament amb els justificants de pagament.
En l'anvers dels originals dels documents descrits en l'apartat d) d'esta base novena, el titular de la subvenció ressenyarà i signarà, de manera indeleble; la ressenya següent: “justificant de la subvenció de promoció d'activitats tradicionals i ecodesenvolupament als parcs naturals de l'Albufera i la Serra d'Espadà, convocada per l'orde de la CMA. Convocatòria de (l'any que corresponga)”. La ressenya haurà de ser visible en les còpies compulsades que es presenten.
Deu. Reintegrament de quantitats
1. Segons estableix l'article 47.9 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana pertocarà reintegrar les quantitats percebudes i s'exigirà interés de demora des del moment del pagament de l'ajuda en els casos següents:
a. Incompliment de l'obligació de justificació.
b. Obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides amb este fi.
c. Incompliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció.
d. Incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la subvenció.

linea