diari

ACORD de 26 de novembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Peñaescabia al terme municipal de Bejís. [2004/X12175]

(DOGV núm. 4894 de 30.11.2004) Ref. Base de dades 5341/2004

ACORD de 26 de novembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Peñaescabia al terme municipal de Bejís. [2004/X12175]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 26 de novembre de 2004, va adoptar l'acord següent:
El Paratge Natural Municipal Peñaescabia es localitza al terme municipal de Bejís, a la província de Castelló.
L'enclavament té múltiples mèrits per a la seua declaració de paratge natural municipal: ecològics, paisatgístics, històrics i patrimonials, relacionats amb l'educació ambiental i amb els usos recreatius i d'esbarjo.
Des del punt de vista botànic, la zona de la Umbría de los Tajos posseeix un ecosistema d'alt interés a la Comunitat Valenciana, compost per les pinedes mediterrànies de pins negres endèmics i pels boscos de teix.
El paisatge del paratge presenta un valor molt elevat, i està configurat per elevacions prominents, moderadament abarrancades, amb farallons rocosos de diverses formes i colors en els cims, sota els quals es poden observar vessants coberts de masses boscoses, que convergeixen al fons del barranc, en bancals de cultiu i en una estreta franja de vegetació en galeria a ambdós marges del riu Palància, i on les principals fites paisatgístiques són: l'Ermita de San Cristóbal, el Collado Royo i Peña Elvira.
Amb aquest fi, a iniciativa de l'Ajuntament de Bejís, la Generalitat, en exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals de l'espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada paratge natural municipal, que es regula posteriorment amb el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, que s'adapta a les característiques d'aquest enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, a la vista de la bellesa i interés d'aquest, i de la voluntat de l'Ajuntament de Bejís, una vegada complits els tràmits previstos en el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la declaració dels paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat i els municipis per a la seua gestió, i en el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara paratge natural municipal la zona denominada Peñaescabia, i s'estableix per a aquest un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
2. En raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del paratge natural municipal, aquest règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'hi admet cap ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que n'han motivat la declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El paratge natural municipal es localitza al terme municipal de Bejís, a la província de Castelló, i la delimitació descriptiva i gràfica figuren en els annexos I i II del present acord, respectivament.
2. Qualsevol modificació del que estableix aquesta disposició haurà de ser aprovada per acord del Consell de la Generalitat.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i la gestió del paratge natural municipal correspon a l'Ajuntament de Bejís.
2. La direcció general amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels Serveis Territorials de Castelló de la Conselleria de Territori i Habitatge, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del paratge natural municipal.
3. El Pla especial de protecció del paratge natural municipal podrà definir mecanismes de participació de la Diputació Provincial de Castelló o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
Quart. Règim de protecció
1. Amb caràcter general, podran continuar realitzant-se les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven aquesta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i allò que ha establit el present acord i la normativa que el desenvolupe.
2. En l'àmbit del paratge natural municipal regiran les disposicions de caràcter general següents:
a) Les competències de les administracions públiques s'hauran d'exercir de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, paisatgístics i naturals del paratge natural municipal, i s'hauran d'avaluar amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a aquest.
b) En tant no siga aprovat el Pla especial de protecció, tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte que, sent capaç d'afectar els valors naturals de l'espai, pretenga realitzar-se en l'àmbit d'aquest, haurà de tenir l'informe favorable de l'Ajuntament de Bejís. El Pla especial de protecció haurà d'establir les activitats autoritzades i definirà aquelles que hauran de ser objecte d'autorització especial per part de l'Ajuntament de Bejís.
Cinqué. Pla especial de protecció
1. La redacció i l'aprovació inicial del Pla especial s'haurà de realitzar en el termini d'un any des de la declaració del Paratge Natural Municipal Peñaescabia. Transcorregut aquest termini, la Conselleria de Territori i Habitatge podrà subrogar-se en les competències municipals.
2. El Pla especial de protecció del Paratge Natural Municipal Peñaescabia, d'acord amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, haurà de contenir, almenys, les determinacions següents que, en conjunt, comportaran l'àmbit d'actuació en què es desenvoluparan els pressupostos i actuacions anuals del paratge natural municipal:
a) Delimitació i àmbit territorial.
b) Règim de protecció de l'espai natural protegit.
c) Regulació d'usos i activitats.
d) Normes relatives a l'ús públic.
e) Programa economicofinancer.
3. Efectes: el Pla especial de protecció serà vinculant tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Peñaescabia com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà compost per:
a) Dos representants elegits per l'Ajuntament de Bejís, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal, diferents de l'Ajuntament de Bejís. En cas que no n'hi haja, se sumarà aquest lloc a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la direcció general amb competències en espais naturals protegits als Serveis Territorials de Castelló de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Peñaescabia es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració d'aquest.
Seran funcions d'aquest òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, i aquelles que, si és el cas, establisca per l'Ajuntament de Bejís.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament de Bejís entre els membres del Consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació, es podran aprovar unes normes internes de funcionament.
Seté. Mitjans econòmics
1. L'Ajuntament de Bejís habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del paratge natural municipal.
2. La Conselleria de Territori i Habitatge participarà en el finançament del paratge natural municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar al manteniment del paratge natural municipal.
Vuité. Règim de sancions
1. La inobservança o la infracció de la normativa aplicable al Paratge Natural Municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, i la resta de legislació sectorial aplicable, sense perjudici del que disposa el Codi penal.
2. Els infractors estaran obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i a restituir els llocs i elements alterats a la seua situació inicial.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Mentre no s'aprove el Pla especial de protecció, la Conselleria de Territori i Habitatge i l'Ajuntament de Bejís tindran un especial control i seguiment d'aquelles actuacions i projectes que afecten l'objecte del present acord.
Segona
En tant no s'aprove el Pla especial de protecció, qualsevol revisió del planejament urbanístic que afecte terrenys inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal incorporarà les disposicions de protecció establides en el present acord.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en el marc de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i el desenvolupament del present acord.
Segona
El present acord entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 26 de novembre de 2004
El conseller secretari del Consell de la Generalitat, per substitució,
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS
ANNEX I
Delimitació del paratge natural municipal Peñaescabia
Els límits són:
– Nord: termes municipals del Toro i Torás.
– Est: parcel·les particulars del terme municipal de Bejís.
– Sud: parcel·les particulars del terme municipal de Bejís i riu Canales.
– Oest: terme municipal del Toro i camí de Peñaescabia.
Aquest àmbit territorial inclou la següent parcel·la cadastral:
– Polígon 2:
Parcel·la 12
Parcel·la 31
Parcel·la 88
Parcel·la 121
Parcel·la 132
Parcel·la 136
Parcel·la 156
Parcel·la 157
– Polígon 3:
Parcel·la 2
Parcel·la 5
Parcel·la 16
Parcel·la 18
Parcel·la 29
Parcel·la 245
Parcel·la 269
Parcel·la 271
Parcel·la 293
Parcel·la 294
Parcel·la 295
– Polígon 4:
Parcel·la 3
Parcel·la 15
Parcel·la 21
Parcel·la 25
Parcel·la 29
Parcel·la 32
Parcel·la 57
Parcel·la 115
Parcel·la 138
Parcel·la 793
Parcel·la 794
Parcel·la 795
– Polígon 13:
Parcel·la 45

linea