diari

DECRET 264/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica la composició de les juntes rectores dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana. [2004/M12607]

(DOGV núm. 4900 de 10.12.2004) Ref. Base de dades 5467/2004

DECRET 264/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica la composició de les juntes rectores dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana. [2004/M12607]
La Constitució espanyola estableix que correspon als poders públics facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida social; aquest principi constitucional resulta molt important en els programes de protecció i conservació d'espais naturals, en els quals és imprescindible una gran interacció entre les administracions públiques i la societat per a una millor comprensió i actuació conjunta respecte de la problemàtica existent. Així mateix, el Llibre Blanc de la Governança Europea, elaborat per la Comissió Europea (COM 2001), estableix que la participació social és un principi de governament en la presa de decisions sobre plans i programes territorials. Així, els articles 50 i 51 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits a la Comunitat Valenciana, estableixen les funcions i la composició dels òrgans col·legiats col·laboradors i assessors en la gestió d'aquests espais, com a via de participació dels sectors afectats, que es concreten en els instruments d'ordenació de cadascun d'aquests.
En la composició de l'òrgan col·legiat, segons estableix l'article 51 de la Llei 11/1994, s'inclou la representació de la Generalitat. La presència en aquests òrgans del conseller competent en la matèria contribuirà a dotar-los d'una major eficàcia en la seua funció assessora, per la qual cosa és necessari regular la seua assistència.
Per raó d'això, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 3 de desembre de 2004,
DECRETE
Article únic
1. Queden modificades les normes per les quals s'estableix la composició i el funcionament de les juntes rectores dels parcs i paratges naturals de la Comunitat Valenciana, i s'afigen als articles corresponents dels decrets que es relacionen en l'apartat 2 el precepte següent:
«El conseller competent en matèria de medi ambient serà president nat de les juntes rectores dels parcs i paratges naturals de la Comunitat Valenciana. Quan hi assistisca, ostentarà la presidència de la sessió amb veu i vot, fins i tot diriment, i tindrà tots els drets i les obligacions que puguen correspondre a qualsevol membre de la Junta».
2. Decrets als quals s'afig el paràgraf segon de l'apartat anterior:
– Decret 1/1987, de 19 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Parc Natural el Penyal d'Ifac. Article 3.
– Decret 25/1987, de 16 de març, del Consell de la Generalitat, de declaració del Parc Natural del Montgó. Article 3.
– Decret 49/1987, de 13 d'abril, del Consell de la Generalitat, de declaració del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja. Article 3.
– Decret 15/1988, de 25 de gener, del Consell de la Generalitat, de declaració del Parc Natural de les Illes Columbretes. Article 4.
– Decret 71/1993, de 31 de maig, del Consell de la Generalitat, de règim jurídic del Parc de l'Albufera. Article 5.
– Decret 202/1994, de 13 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova definitivament el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana de les Salines de Santa Pola. Article 8, títol I, de l'annex.
– Decret 232/1994, de 8 novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova definitivament el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Fondó. Article 7, títol I, de l'annex.
– Decret 264/1994, de 20 de desembre, del Consell de la Generalitat, de modificació del Decret 188/1988, de 12 de desembre, de declaració del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Prat de Cabanes-Torreblanca. Article 2.
– Decret 49/1995, de 22 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova definitivament el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana de les Llacunes de la Mata i Torrevieja. Article 8, títol I, de l'annex.
– Decret 95/1995 de 16 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova definitivament el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Desert de les Palmes. Article 42, títol VI, de l'annex.
– Decret 161/1998, de 29 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Parc Natural la Serra d'Espadà. Article 6.
– Decret 3/2002, de 8 de gener, del Consell de la Generalitat, de declaració del Parc Natural de la Serra de Mariola. Article 6.
– Decret 10/2002, de 15 de gener, del Consell de la Generalitat, de declaració del Parc Natural de la Serra Calderona. Article 6.
– Decret 108/2002, de 16 de juliol, del Consell de la Generalitat, de declaració del Parc Natural de la Serra d'Irta i de la Reserva Marina d'Irta. Article 6.
– Decret 31/2004, de 27 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea la Junta Rectora del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. Article 3.
Disposicions finals
Primera
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge, en el marc de les seues competències, perquè dicte les disposicions necessàries per a l'execució i el desenvolupament del present decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 3 de desembre de 2004
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Territori i Habitatge,

linea