diari

ACORD de 3 de desembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat l'Estany al terme municipal de Nules. [2004/X12645]

(DOGV núm. 4901 de 13.12.2004) Ref. Base de dades 5519/2004

ACORD de 3 de desembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat l'Estany al terme municipal de Nules. [2004/X12645]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 3 de desembre de 2004, va adoptar l'acord següent:
El Paratge Natural Municipal l'Estany es localitza al terme municipal de Nules, a la província de Castelló.
L'Estany de Nules és una xicoteta llacuna litoral formada per la surgència abundant d'aigua subterrània a la marjal, a la qual anteriorment també arribaven aportacions d'escorriment superficial. Aquest enclavament és un testimoni històric que ha sobreviscut les transformacions agrícoles i la urbanització de la costa. L'Estany constitueix un refugi per a la fauna, especialment per a les aus que troben un oasi on poden alimentar-se, descansar o fins i tot nidificar durant els seus trajectes migratoris. Forma part del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana i està inclòs en la proposta de Llocs d'Interés Comunitari (LIC).
A més, per la seua ubicació reuneix qualitats idònies per a la integració d'Espais Naturals Protegits en la vida quotidiana dels ciutadans i el desenvolupament d'activitats d'educació ambiental.
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament de Nules, la Generalitat, en exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals de l'espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada Paratge Natural Municipal, que es regula posteriorment pel Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, que s'adapta a les característiques d'aquest enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Amb aquest fi, a la vista de la bellesa i l'interés d'aquest, i de la voluntat de l'Ajuntament de Nules, una vegada complits els tràmits previstos en el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la declaració dels Paratges Naturals Municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat i els municipis per a la seua gestió, aplicable a l'ampara del que disposa la disposició transitòria del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara Paratge Natural Municipal la zona denominada l'Estany, i s'estableix per a aquest un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. En raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del Paratge Natural Municipal, aquest règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'hi admet cap ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que motiven la declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El Paratge Natural Municipal es localitza al terme municipal de Nules, a la província de Castelló, i la seua delimitació descriptiva i gràfica figura en els annexos I i II del present acord, respectivament.
2. Qualsevol modificació del que estableix aquesta disposició haurà de ser aprovada per acord del Consell de la Generalitat.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i gestió del Paratge Natural Municipal correspon a l'Ajuntament de Nules.
2. La Direcció General amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels Serveis Territorials de Castelló, de la Conselleria de Territori i Habitatge, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del Paratge Natural Municipal.
3. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal podrà definir mecanismes de participació de la Diputació Provincial de Castelló o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
Quart. Règim de protecció
1. Amb caràcter general, s'hi podran continuar realitzant les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven aquesta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i allò que ha establit el present acord i la normativa que el desenvolupe.
2. En l'àmbit del Paratge Natural Municipal regiran les disposicions de caràcter general següents:
a) Les competències de les administracions públiques seran exercides de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, paisatgístics i naturals del Paratge Natural Municipal, i s'avaluaran amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a aquest.
b) En tant no siga aprovat el Pla Especial de Protecció, tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte que, sent capaç d'afectar els valors naturals de l'espai, pretenga realitzar-se en l'àmbit d'aquest, haurà d'obtenir l'informe favorable de l'Ajuntament de Nules. El Pla Especial de Protecció establirà les activitats autoritzades i definirà aquelles que hauran de ser objecte d'autorització especial per part de l'Ajuntament de Nules.
Cinqué. Pla Especial de Protecció
1. La redacció i aprovació inicial del Pla Especial de Protecció es realitzarà en el termini d'un any des de la declaració del Paratge Natural Municipal l'Estany. Transcorregut aquest termini, la Conselleria de Territori i Habitatge podrà subrogar-se en les competències municipals.
2. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal l'Estany, d'acord amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, contindrà almenys les determinacions següents que, en conjunt, suposaran el marc d'actuació en què es desenvoluparan els pressupostos i actuacions anuals del Paratge Natural Municipal:
a) Delimitació i àmbit territorial.
b) Règim de protecció de l'espai natural protegit.
c) Regulació d'usos i activitats.
d) Normes relatives a l'ús públic.
e) Programa economicofinancer.
3. Efectes: el Pla Especial de Protecció serà vinculant tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal l'Estany com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà compost per:
a) Dos representants elegits per l'Ajuntament de Nules, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal, diferents de l'Ajuntament de Nules. Si no n'hi ha, se sumarà aquest lloc a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius dels quals coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la Direcció General amb competències en espais naturals protegits en els Serveis Territorials de Castelló, de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal l'Estany es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració d'aquest.
Seran funcions d'aquest òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana i aquelles que, si és el cas, establisca l'Ajuntament de Nules.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament de Nules entre els membres del Consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació es podran aprovar unes normes internes de funcionament.
Seté. Mitjans econòmics
1. L'Ajuntament de Nules habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del Paratge Natural Municipal.
2. La Conselleria de Territori i Habitatge participarà en el finançament del Paratge Natural Municipal, d'acord amb el que dispossa l'article 10 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels Paratges Naturals Municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar al manteniment del Paratge Natural Municipal.
Vuité. Règim de sancions
1. La inobservança o la infracció de la normativa aplicable al Paratge Natural Municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i la resta de legislació sectorial que se li aplique, sense perjudici del que disposa el Codi Penal.
2. Els infractors estaran obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i a restituir els llocs i elements alterats a la situació inicial.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
En tant no s'aprove el Pla Especial de Protecció, la Conselleria de Territori i Habitatge i l'Ajuntament de Nules tindran un especial control i seguiment d'aquelles actuacions i projectes que afecten l'objecte del present acord.
Segona
En tant no s'aprove el Pla Especial de Protecció, qualsevol revisió del planejament urbanístic que afecte terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal haurà d'incorporar les disposicions de protecció establides en el present acord.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en l'àmbit de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i desenvolupament del present acord.
Segona
El present acord entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 3 de desembre de 2004
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT
ANNEX I
DELIMITACIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL L'ESTANY
Els límits són:
– Nord: camí del Cabeçol
– Est: avinguda del Nord
– Sud: el canal i el camí del canal
– Oest: la marjal de Nules.
Aquest àmbit territorial inclou les següents parcel·les cadastrals:
– Polígon 20:
Parcel·la 303
– Polígon 33:

linea