diari

ORDRE de 3 de desembre de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per al 2005, per a realitzar determinades actuacions als paratges naturals municipals. [2004/X12779]

(DOGV núm. 4905 de 17.12.2004) Ref. Base de dades 5629/2004

ORDRE de 3 de desembre de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per al 2005, per a realitzar determinades actuacions als paratges naturals municipals. [2004/X12779]
El territori valencià es caracteritza pels processos generalitzats d'intervenció humana al llarg de la història. Aquests processos d'intervenció han donat com resultat un territori natural caracteritzat, d'una banda, per la riquesa i per la diversitat d'espècies i de paisatges i, d'una altra, per la seua fragilitat, ja que la mateixa intervenció humana és la base de l'equilibri en què es mantenen gran part dels espais naturals mediterranis. Els usos i aprofitaments que es facen hauran de supeditar-se, per tant, a les limitacions imposades per la dinàmica dels ecosistemes implicats. Preservar dels usos degradants els espais naturals que encara conserven ecosistemes o elements de notable valor ambiental, és objectiu de les estratègies de conservació.
La Comunitat Valenciana disposa d'un bon nombre d'espais naturals significatius, quinze dels quals tenen ja un règim jurídic de protecció i que s'ha ampliat recentment amb la declaració de diversos espais naturals, amb la peculiaritat de ser zones que presenten valors naturals d'interés local. Aquests nous espais es van regular, per primera vegada, amb el Decret 109/1998, de 27 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat Valenciana i els municipis per a la seua gestió (DOGV núm. 3308, de 14.08.98); estan regulats, actualment, pel Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals (DOGV núm. 4837, de 08.09.04).
Això no obstant, la protecció d'aquests espais naturals d'interés local no es resol dotant-los d'una figura jurídica de protecció o d'un instrument de planificació dels recursos naturals. Aquesta protecció, perquè siga efectiva, implica, a més de preservar-los d'usos degradants, la promoció d'aquells usos compatibles amb la conservació del medi natural.
Per tant, d'acord amb el que disposa l'article 35 de la Llei 5/1983, de Govern Valencià i el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana,
ORDENE
Article 1
Convocar ajudes, per a l'any 2005, per a realitzar determinades activitats als paratges naturals municipals declarats tant d'acord amb el Decret 109/1998, de 27 de juliol, com amb el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat.
Article 2
Aprovar les bases per les quals es regirà la concessió d'aquestes ajudes, que figuren com a annex a la present ordre.
Article 3
La dotació per a les ajudes serà a càrrec del capítol VII, de la secció 14, Conselleria de Territori i Habitatge; servei 02, Secretaria Autonòmica de Territori i Medi Ambient, centre de gestió 01, Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial, programa 432.10, Conservació del medi ambient; línia T6203. L'import de les ajudes serà el que reculla la Llei de pressupostos de 2005 de la Generalitat Valenciana. Una vegada aprovada aquesta llei, l'import global màxim adscrit a la subvenció es farà públic mitjançant una ordre de la Conselleria de Territori i Habitatge.
Article 4
La convocatòria de les ajudes, establida per la present ordre de caràcter general, es tramitarà pel procediment anticipat, d'acord amb l'Ordre de 26 de setembre de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda; per la qual cosa la concessió estarà condicionada a l'existència, en el pressupost de l'exercici següent, de crèdit suficient i adequat.
Article 5
En tot allò no regulat en la present ordre s'aplicarà el que disposen el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
La present orde entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segona
Contra la present ordre, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.
València, 3 de desembre de 2004
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY
ANNEX I
Bases per les quals es regula la convocatòria d'ajudes per a realitzar determinades actuacions als paratges naturals municipals
Primera. Beneficiaris
Ajuntaments que l'últim dia del termini de presentació de les ajudes tinguen declarat algun paratge natural municipal, tant segons el Decret 109/1998, de 27 de juliol, del Govern Valencià, com segons el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat Valenciana i els municipis per a la seua gestió.
Segona. Finalitat
La finalitat de la present ordre és la convocatòria d'ajudes per a realitzar alguna de les actuacions següents als paratges naturals municipals:
1. Redacció d'estudis vinculats a la gestió dels paratges naturals municipals (estudis sobre el medi natural, estudis sobre l'ús públic i tots aquells altres estudis necessaris per a poder escometre adequadament el mandat del Decret 161/2004).
2. Adequació de sendes, tractaments en la vegetació, millora d'accessos i camins, com també la senyalització de qualsevol classe que corresponga i, en general, el condicionament i la millora de les infraestructures presents al paratge natural municipal.
3. Instal·lacions que ordenen i milloren l'ús i el gaudi públic.
4. Millora d'accessibilitat per a tot tipus de minusvalideses.
Tercera. Àmbit d'aplicació
L'àmbit d'aplicació de la present convocatòria és l'àmbit territorial dels paratges naturals municipals declarats d'acord amb els ja esmentats decrets 109/1998 i 161/2004.
Quarta. Quantia de les ajudes
La quantia de les ajudes serà com a màxim l'import expressat en la memòria tècnica justificativa i el pressupost estimatiu presentat.
Cinquena. Sol·licitud i documentació
Les sol·licituds, dirigides al director general de Planificació i Ordenació Territorial, s'hauran de fer en el model d'instància que acompanya aquestes bases.
Les sol·licituds podran presentar-se en el Registre General de la Conselleria de Territori i Habitatge, situat al carrer Francesc Cubells, núm. 7, o en les direccions territorials d'aquesta a Alacant, carrer de Churruca, 29 (03003), tel. 965900950; a Castelló, carrer Germans Bou, 47 (12003), tel. 964358000, i a València, carrer de Gregori Gea, 27 (46009), tel. 963866000; i en la resta de llocs i de les formes a què es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999. En el cas que es presenten les sol·licituds en les oficines de correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè els serveis postals puguen datar les sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds serà fins al dia 15 de febrer de 2005.
L'admissió a tràmit d'una sol·licitud de subvenció no generarà cap compromís de concedir-la.
La documentació que han de presentar els ajuntaments interessats, juntament amb la instància per a sol·licitar les ajudes serà la següent:
1. Certificat de l'acord de sol·licitud adoptat pel ple, o si és el cas, per la junta de govern local, quan acredite tenir aquesta facultat delegada, o per l'alcalde de la corporació, amb la posterior ratificació del ple o de la junta, en el cas que tinga aquesta facultat delegada.
2. Memòria tècnica justificativa i pressupost estimat de les actuacions que s'han de dur a terme, amb el contingut mínim determinat en l'annex II.
3. Certificat acreditatiu que en els pressupostos municipals de l'any 2005 s'han consignat els crèdits necessaris per a la correcta gestió del paratge. En el cas que en el moment de finalització de les sol·licituds els pressupostos municipals no estiguen encara aprovats, compromís de l'ajuntament indicant que els consignarà. En aquest últim cas, tan prompte com estiguen aprovats els pressupostos, l'ajuntament alliberara el certificat necessari.
4. Imprés d'alta de tercers per a pagaments de la Generalitat Valenciana, degudament emplenat, el model del qual acompanya aquestes bases.
Sisena. Valoració i tràmit
1. Rebudes les sol·licituds, la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial, a través d'una comissió tècnica, les verificarà i realitzarà d'ofici les actuacions que considere necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades per raó de les quals s'ha de pronunciar la resolució.
Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o no s'hi adjunte la documentació que segons aquesta ordre és exigible, es notificarà a l'interessat la causa que impedeix la continuació del procediment i se li requerirà perquè en el termini de 10 dies esmene la falta i adjunte els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa se li considerara desistit en la petició, prèvia resolució d'arxiu, que serà dictada pel director general de Planificació i Ordenació Territorial, segons el que estableix la Resolució de 13 d'agost de 2003, del conseller de Territori i Habitatge, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOGV núm. 4571, de 22 d'agost de 2003), en els termes previstos en l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, tot això de conformitat amb el que preveu l'article 71 de la referida norma.
2. Les sol·licituds es prioritzaran de la forma següent:
a) Segons la justificació de la memòria, la necessitat adequació del paratge per a la seua accessibilitat i l'ús i gaudi públic, conservació i sinergies amb el desenvolupament sostenible del municipi i, especialment l'accessibilitat per a persones amb minusvalideses.
b) Sol·licituds per a la redacció d'estudis vinculats a la gestió del paratge natural municipal.
c) Atés que les actuals ajudes financen inversions noves, i que coincideixen amb les convocades per l'Ordre de 8 de maig de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge (DOGV 27/06/03), Resolució de 13 d'octubre de 2003 (DOGV 28/11/03); tindran prioritat en les actuacions anteriorment assenyalades aquells paratges naturals municipals que no van rebre aquelles ajudes.
3. La comissió tècnica elevarà el director general de Planificació i Ordenació Territorial una proposta de resolució indicant, per a cada sol·licitud acceptada, l'activitat objecte de la subvenció, el cost previst d'aquesta, el percentatge de l'ajuda que s'ha de concedir, l'import i el calendari de l'actuació. Per a les sol·licituds no acceptades s'especificaran degudament les raons de la denegació.
Setena. Forma i termini de concessió
1. La resolució definitiva, degudament motivada, serà dictada pel director general de Planificació i Ordenació Territorial segons el que disposa la Resolució de 13 d'agost de 2003, del conseller de Territori i Habitatge, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOGV núm. 4571, de 22 d'agost de 2003).
2. La sol·licitud es considerarà desestimada si la resolució no es resol en el termini de tres mesos des de la finalització del termini de presentació d'instàncies.
Vuitena. Obligació dels beneficiaris
Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les condicions establides en la resolució que concedeix les subvencions. L'incompliment d'aquestes condicions podrà donar lloc a l'anul·lació de la concessió o a la reducció de l'ajuda concedida i, si és el cas, al reintegrament de les quantitats que corresponguen.
En la senyalètica haurà de figurar el logotip dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana (popularment conegut com Xiulet). Les especificacions tècniques del qual poden obtenir-se en l'adreça electrònica: www.cma.gva.es/àrees/fons/fondo_fotografico/institucional/logos/parcs
Novena. Recursos
Les resolucions adoptades pel director general de Planificació i Ordenació Territorial, en adoptar-se per delegació, indicaran expressament aquesta circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan delegatori, i posaran fi a la via administrativa. Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptador des de l'endemà de la notificació, davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.
Deu. Termini d'execució
El termini d'execució de cadascuna de les activitats descrites en la base segona es ressenyarà en la resolució que concedeix les ajudes. Si no hi figura, s'entendrà que acaba el 31 d'octubre de 2005.
Si no es poden acabar les activitats en el termini indicat, i sempre amb antelació a aquest, el beneficiari podrà demanar una pròrroga que es concedirà si hi ha suficients raons per fer-ho i el nou termini d'execució és compatible amb el pagament de l'ajuda a l'any 2005.
L'incompliment del termini establit, sense la corresponent presentació de la sol·licitud de pròrroga referida, i l'incompliment del termini establit en aquesta, podrà fer decaure els beneficiaris en els seus drets.
Atés que les actuacions que es financen formen part de les activitats habituals que desenvolupen els ajuntaments i que la present convocatòria ho és per tramitació anticipada, podran computar-se a l'hora de la justificació les despeses ocasionades des de l'1 de gener de 2005.
Onze. Justificació de les despeses
Els beneficiaris tindran fins al 15 de novembre per a presentar una memòria de les activitats realitzades, com també la justificació de les despeses efectuades per a la realització de les activitats subvencionades, fins a arribar almenys al pressupost total objecte d'ajuda mitjançant els documents següents:
1. Factures, amb el corresponent justificant d'haver-se pagat, referents a totes les despeses efectuades d'acord amb el programa subvencionat. En cap cas pot ser objecte de subvenció l'IVA recuperable pel beneficiari.
2. Un certificat del responsable de la intervenció municipal de totes les despeses, i caldrà adjuntar còpies autenticades dels documents suport (factures, nòmines) juntament amb els justificants de pagament.
3. En l'anvers dels originals dels documents descrits en els punts 1 i 2 d'aquesta base, el titular de la subvenció manifestarà, i firmarà, de manera indeleble; la ressenya següent: “justificant de la subvenció d'actuacions en els paratges naturals municipals, convocada per l'Ordre de , de la Conselleria de Territori i Habitatge (DOGV ). La ressenya haurà de ser visible en les còpies compulsades que es presenten.
Dotze. Pagament de les ajudes
Després de la presentació de la memòria de les activitats realitzades, el Servei de Parcs Naturals i la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial emetran, respectivament, l'informe tècnic i el certificat corresponent.
Tretze. Reintegrament de quantitats
1. Segons estableix l'article 47.9 del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, correspon reintegrar les quantitats percebudes i s'exigiran interessos de demora des del moment del pagament de l'ajuda en els casos següents:
a) Incompliment de l'obligació de justificació.
b) Obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides amb aquest fi.
c) Incompliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció.
d) Incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la subvenció.
2. Igualment en el cas que l'import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat que s'ha de realitzar, haurà de reintegrar l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat efectuada quan la subvenció principal siga de la Generalitat Valenciana.
ANNEX II
Contingut mínim de la memòria valorada segons les actuacions objecte d'ajuda.
1. Redacció d'estudis vinculats a la gestió dels paratges naturals municipals (estudis sobre el medi natural, estudis sobre l'ús públic i tots aquells altres estudis necessaris per a poder escometre adequadament el mandat del Decret 161/2004).
– Nom i CIF de l'entitat que s'ha contractat per a la redacció de l'estudi
– Resum i índex del contingut de l'estudi.
– Termini de redacció de l'estudi.
– Import de l'ajuda sol·licitada.
2. Adequació de sendes, tractaments en la vegetació, millora d'accessos i camins, com també la senyalització de qualsevol classe que corresponga i en general el condicionament i la millora de les infraestructures presents en el paratge natural municipal.
– Descripció de les actuacions que s'han de realitzar
– Pressupost de les despeses que s'han de realitzar
– Import de l'ajuda sol·licitada.
3. Instal·lacions que ordenen i milloren l'ús i el gaudi públic.
– Descripció de les actuacions que s'han de realitzar
– Pressupost de les despeses que s'han de realitzar
– Import de l'ajuda sol·licitada.
4. Millora d'accessibilitat per a tot tipus de minusvalideses.
– Descripció de les actuacions que s'han de realitzar
– Pressupost de les despeses que s'han realitzar

linea