diari

ORDE de 6 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual convoca subvencions i n'extablix les bases reguladores per a programes específics dissenyats per a reduir la morbimortalitat relacionada amb el consum de drogues i amb l'estil de vida de persones que viuen en situació de greu exclusió social. [2006/12715]

(DOGV núm. 5383 de 08.11.2006) Ref. Base de dades 5766/2006

ORDE de 6 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual convoca subvencions i n'extablix les bases reguladores per a programes específics dissenyats per a reduir la morbimortalitat relacionada amb el consum de drogues i amb l'estil de vida de persones que viuen en situació de greu exclusió social. [2006/12715]
El Decret Legislatiu 1/2003, d'1 d'abril, del Consell de la Generalitat, que aprova el Text Refós de la Llei sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius (Diari Oficial de la Generalitat número 4.473, de 3 d'abril de 2003) establix i regula un conjunt de mesures i accions encaminades a la prevenció, assistència, incorporació i protecció social de les persones afectades tant per l'ús o l'abús de substàncies que poden generar dependència com per altres trastorns addictius.
L'apartat 2 de l'article 8 del decret legislatiu esmentat, en la redacció donada per la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa i d'Organització de la Generalitat, establix que la Conselleria de Sanitat, o la que tinga les competències en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, ha d'impulsar una política global preventiva que, per mitjà d'actuacions sectorials coordinades de la comunitat i les administracions públiques, incidisca sobre els factors socials, educatius, culturals, sanitaris i econòmics afavoridors del consum de drogues i del desenvolupament d'altres trastorns addictius en la societat.
La Conselleria de Sanitat, per mitjà d'esta orde, té com a objectiu bàsic, en el marc normatiu exposat, el foment de programes específics dissenyats per a reduir la morbimortalitat relacionada amb el consum de drogues i amb l'estil de vida de persones que viuen en situació de greu exclusió social.
Per tant, fent ús de les facultats que em conferixen l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, l'article 47.11 del Text Refós de la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat Valenciana, i el Decret 26/2005, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat,
ORDENE
Títol I
Subvencions
Article 1. Objecte
L'objecte d'esta orde és regular i convocar subvencions en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici de 2006, per mitjà del procediment de concurrència competitiva, dirigides a finançar les despeses produïdes en programes específics dissenyats per a reduir la morbimortalitat relacionada amb el consum de drogues i amb l'estil de vida de persones que viuen en situació de greu exclusió social.
Article 2. Beneficiaris
Poden sol·licitar les subvencions que regula esta orde els municipis de la Comunitat Valenciana amb població superior a 100.000 habitants que siguen titulars de recursos o servicis o que gestionen programes i activitats en matèria de prevenció, atenció, rehabilitació o reinserció social de persones drogodependents o amb altres tipus d'addiccions, sempre que no incórreguen en cap de les causes de prohibició que regula l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Article 3. Finançament
Les subvencions regulades en esta orde es financen a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2006, secció 10, servici 02.97, programa pressupostari 313.20, Drogodependències i altres addiccions, capítol IV, en la línia pressupostària i per l'import màxim que es detalla a continuació:
Denominació: Atenció a pacients drogodependents.
Línia de subvenció: T5854
Consignació pressupostària: 200.000,00 euros
Procedència i quantia dels fons:
Propis: 200.000,00 euros
Article 4. Criteris de valoració
1. Els criteris de valoració que es tenen en compte per a la concessió de subvencions, amb caràcter general i per orde d'importància, són els següents:
1.1 La planificació de recursos i de prioritats que establisca la Conselleria de Sanitat.
1.2 La dotació de recursos específics en el territori on es plantege la intervenció o en la proximitat, la cobertura territorial i poblacional i el nivell de coordinació amb altres xarxes públiques d'actuació complementàries en els àmbits sanitari, de servicis socials i educatiu, fonamentalment.
2. Sense perjuí del que establix l'apartat anterior, també es tenen en compte els criteris següents:
2.1 Pressupost del programa: anàlisi funcional i econòmica del programa, aproximació al cost mitjà per usuari i cost . benefici del programa.
2.2 Finançament del programa: que el programa haja obtingut o preveja la possibilitat d'obtindre cofinançament públic o privat, i també el finançament propi que aporte l'entitat. Per a això, es primen els programes que presenten una diversitat de fonts de finançament, es valora especialment els que hagen obtingut o prevegen l'obtenció d'ajudes financeres de la Unió Europea.
Article 5. Destinació de les subvencions
1. Les subvencions objecte d'esta orde s'han de destinar a les despeses de personal i manteniment dels programes específics per als quals se sol·licita finançament, gestionats per municipis de la Comunitat Valenciana de població superior a 100.000 habitants.
2. Poden ser objecte de subvenció les despeses derivades del pagament d'assistències o servicis de professionals.
3. En cap cas la contractació del personal per part de les entitats subvencionades segons el que disposa esta orde comporta cap relació jurídica amb la Generalitat Valenciana.
4. Els municipis beneficiaris es comprometran a aportar, durant l'any 2006, exclosos els costos salarials, la mateixa quantitat de fons propis que la resultant de la subvenció que siga concedida per la Generalitat Valenciana com a resultat d'esta convocatòria. L'incompliment d'este criteri comporta la minva proporcional de la subvenció concedida.
Article 6. Documentació
Els municipis que desitgen sol·licitar subvencions han d'omplir la sol·licitud que figura com a annex I, que faciliten la Direcció General de Drogodependències, les oficines PROP i les direccions territorials de la Conselleria de Sanitat, a la qual s'ha d'afegir la documentació que s'indica a continuació:
a) Identificació del programa que es vol subvencionar, segons l'annex II.
b) Certificació que acredite l'acord adoptat per l'òrgan competent que autoritza la sol·licitud de la subvenció i també el coneixement i el compromís respecte a les obligacions establides en esta orde.
c) Pla municipal sobre drogodependències, i també certificació que acredite l'acord amb què l'òrgan competent l'aprova.
d) Pressupost general de l'administració local per a l'exercici 2006 i desglossament de la part destinada a l'atenció i la prevenció de les drogodependències.
e) Memòria explicativa de les activitats que es fan durant l'any 2006 per a les quals se sol·licita la subvenció.
f) Llista de l'equip professional, amb la descripció de categories, càrrecs, tasques i horaris de dedicació, segons el model de l'annex III.
g) Certificat expedit per l'entitat bancària en què s'haja de fer, si és el cas, els pagaments, en el qual s'especifiquen el codi de l'entitat, el codi de la sucursal, el número de compte i el titular, segons model de l'annex IV.
Tant el model normalitzat de sol·licitud com els restants annexos estan disponibles en l'adreça d'Internet http://www.prop.gva.es.
Article 7. Obligacions dels municipis subvencionats
Els municipis beneficiaris de les subvencions estan obligats a:
1. Col·laborar amb la Direcció General de Drogodependència en la integració dels programes subvencionats, i també en l'execució dels programes d'actuació que propose la direcció general.
2. Col·laborar amb altres centres i servicis públics en la matèria, en la prestació de servicis, a requeriment de la Direcció General de Drogodependències, atenent criteris de planificació territorial autonòmica.
3. No alterar la finalitat de les subvencions, fer l'activitat que fonamenta la concessió i complir les obligacions que establix la legislació per als perceptors de fons públics.
4. Facilitar les actuacions de comprovació, seguiment i supervisió de la Direcció General de Drogodependències a fi de conéixer qualsevol aspecte de l'activitat objecte de la subvenció.
5. Facilitar tota la informació econòmica, fiscal, laboral, tècnica i de qualsevol tipus que requerisca la Direcció General de Drogodependències, en relació amb la subvenció concedida, a fi de verificar el compliment dels requisits i les condicions necessaris per a percebre la subvenció, la realització de l'activitat o per a la justificació de l'aplicació correcta de la suma lliurada a la finalitat prevista, o a fi de mantindre actualitzades les dades del Sistema d'Avaluació de la Qualitat Assistencial de Drogodependències (SAQAD).
6. Deixar constància de la condició de programa subvencionat per la Generalitat Valenciana en qualsevol relació amb tercers. Quan l'entitat titular del recurs subvencionat exhibisca el logotip propi, el de la Generalitat Valenciana ha de figurar en les mateixes condicions de visibilitat.
7. Els ajuntaments no poden reclamar cap contraprestació econòmica als beneficiaris dels servicis subvencionats.
8. Són obligacions del beneficiari en tots els casos:
. Realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
. Acreditar davant de l'entitat concedent o, si és el cas, davant de l'entitat col·laboradora, la realització de l'activitat o l'adopció del comportament, i també el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o gaudi de l'ajuda.
. El sotmetiment a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides.
. Comunicar a l'entitat que concedix la suvbenció, o a l'entitat col·laboradora, si és el cas, l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics.
. Disposar de llibres comptables o registres específics per a garantir la justificació adequada de la subvenció.
. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentres puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
. Els altres previstos en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
L'incompliment de les obligacions previstes en este article dóna lloc a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen, d'acord amb la legislació.
9. També han de presentar una memòria final de les activitats, tant en paper com en suport informàtic (CD o disquet), abans del 31 de gener de 2007. El model de la memòria anual el proporciona la Direcció General de Drogodependències. No presentar de la memòria pot ser motiu de reintegrament de la subvenció concedida.
Títol II
Procediment
Capítol I
Iniciació del procediment
Article 8. Lloc de presentació de les sol·licituds
Els ajuntaments a què es referix l'article segon d'esta orde han de presentar la sol·licitud en el Registre de la Conselleria de Sanitat, situat al carrer Misser Mascó, 31, 46010 València, sense perjuí del que establix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 9. Terminis de presentació
El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció regulades en esta orde és d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat. Per a este còmput es té en compte que el dia d'acabament del termini correspon al mateix ordinal del dia en què es publica esta orde.
Capítol II
Tramitació, resolució i recursos
Article 10. Ordenació i instrucció
1. La Direcció General de Drogodependències és l'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment de concessió de les subvencions.
2. Quan es reben les sol·licituds i la documentació adjunta, s'estudien. Si la sol·licitud no té els requisits que indica l'article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o no s'hi adjunta la documentació que exigix esta orde, s'ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o aporte els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desistix de la petició en una resolució que ha de ser dictada en els termes previstos en l'article 42.
No obstant això, en qualsevol moment al llarg del procediment pot instar-se l'entitat sol·licitant que complisca qualsevol altre requisit o tràmit omés, d'acord amb el que preveu l'article 76 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. S'ha de concedir per a això un termini de deu dies hàbils a partir de la notificació, que ha de contindre l'advertència que, si no es fa allò que es demana, es pot declarar perdut el dret al tràmit corresponent. No obstant, s'admet l'actuació de la persona interessada i produïx els efectes legals, si es produïx abans o dins del dia en què es notifique la resolució en què es considera transcorregut el termini.
3. En qualsevol fase de la tramitació de l'expedient, a la vista de la documentació i de les obligacions que s'adquirisquen per la concessió de l'ajuda, es pot demanar informes dels organismes i entitats que s'estime oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l'exactitud de tot.
Article 11. Presentació i comprovació de documentació
1. Si, per a complir el que preveu esta orde s'aporten fotocòpies de la documentació, han d'estar, en tot cas, correctament compulsades.
2. No és necessari presentar els documents exigits quan no s'hagen modificat i estiguen en poder de l'administració de la Generalitat Valenciana. En este cas, la persona sol·licitant pot acollir-se al dret que li concedix l'article 35.f de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sempre que faça constar per escrit la data i l'òrgan o la dependència en què hagen sigut presentats o, si és el cas, emesos, i quan no hagen transcorregut més de cinc anys des de l'acabament del procediment a què corresponguen. En el cas que siga impossible obtindre el document, la Direcció General de Drogodependències pot requerir al sol·licitant que el presente, mitjançant una resolució que expresse els motius o, si no, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es referisca el document, abans de la formulació de la proposta de resolució.
3. La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat, tant en la sol·licitud com en la memòria o en la documentació aportada, pot comportar, segons la importància, la denegació de la subvenció sol·licitada, sense perjuí d'altres responsabilitats que se'n deriven.
Article 12. Proposta i resolució
1. Les sol·licituds les avalua una comissió d'avaluació, creada d'acord amb el que establix la disposició addicional única, segons els criteris establits en l'article 4 d'esta orde, la qual ha d'elaborar una proposta de concessió que ha d'elevar al director gerent de l'Agència Valenciana de Salut perquè dicte una resolució.
2. El director gerent de l'Agència Valenciana de Salut o, en cas de delegació, d'acord amb l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la directora general de Drogodependències, a proposta de la comissió d'avaluació, ha de dictar una resolució de concessió de les subvencions.
3. La resolució s'ha de notificar a les persones interessades en els termes previstos en l'article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per qualsevol mitjà que deixe constància de la recepció per part de la persona interessada, d'acord amb l'article 59 d'esta llei.
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució dels expedients és de tres mesos comptadors des de l'endemà de la data d'acabament del termini de presentació de les sol·licituds.
No obstant, si es desestimen totalment o parcialment sol·licituds per falta de consignació pressupostària, i després de l'acabament del termini de resolució s'incrementen els crèdits destinats a finançar estes ajudes, estes sol·licituds exclusivament poden valorar-se, resoldre's i notificar-se en el termini d'un mes comptador a partir de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de la resolució que done publicitat a este increment.
En el cas que es produïsca un augment dels crèdits per a atendre estes ajudes, la Conselleria de Sanitat pot incrementar en la quantia corresponent l'import global màxim destinat al finançament de les ajudes previstes en esta orde sense necessitat que s'amplie el termini de presentació de les sol·licituds.
4. En els casos en què haja de requerir-se a la persona interessada l'esmena de deficiències o l'aportació de documents, el termini determinat en l'apartat anterior s'entén suspés durant el transcurs del temps entre la notificació del requeriment i el compliment efectiu per part del beneficiari o, si no, pel transcurs del termini concedit.
5. Excepcionalment pot acordar-se l'ampliació dels terminis en els casos previstos en l'article 42.6 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, introduït per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior.
6. El silenci administratiu s'entén negatiu, d'acord amb l'article 44.1 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
7. D'acord amb el que disposen l'article 47 del Text Refós de la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, i article 19.4 de la Llei General de Subvencions, qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i en tots els casos l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.
Article 13. Recursos
Contra les resolucions a què es referix l'article 12, els municipis poden interposar un recurs davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la notificació, llevat que s'haja fet el requeriment a què fa referència l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. En este cas el termini esmentat es compta des de l'endemà del dia en què es rep la comunicació de l'acord exprés o s'entén presumptament que s'ha rebutjat.
Títol III
Pagament i justificació de les subvencions
Article 14. Sistema de pagaments de les subvencions
1. L'ordenació del pagament de les subvencions es fa, d'acord amb els criteris que conté l'article 32.1.c de la Llei 15/2005, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2006, ajustada a la modalitat següent:
. Un 60% de l'import de la subvenció pot lliurar-se immediatament una vegada concedida.
. El 40% restant es lliura després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'aplicació correcta i efectiva de l'import anticipat inicialment.
2. Quan es produïsquen bestretes de pagament i atés que els beneficiaris de les subvencions regulades en la present orde són entitats locals, estan exemptes del règim de garanties per bestreta de subvencions, d'acord amb l'article 47.bis, apartat 3, del Text Refós de la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana. Per a això, s'entén per bestretes de pagament les quantitats que siguen lliurades a favor del beneficiari abans que justifique la despesa corresponent.
Article 15. Sistema de justificació de la subvenció
1. Atés que els beneficiaris són administracions locals la justificació de la despesa es fa a través d'un certificat de justificació d'obligació contreta de la intervenció de l'administració local i d'una memòria financera d'execució de la despesa total.
2. Quan les activitats hagen sigut finançades amb la subvenció i també amb fons propis o altres subvencions o recursos, s'ha d'acreditar en la justificació l'import, la procedència i l'aplicació dels fons a les activitats subvencionades.
3. Els beneficiaris de les subvencions han de presentar, fins al 30 de novembre de 2006, la documentació que justifique la totalitat de la subvenció concedida o, almenys, del percentatge que en possibilite el lliurament del 100%, sempre que això siga possible d'acord amb el que establix la Llei de Pressupostos per a l'exercici 2006; en este últim cas, la resta de la documentació justificativa s'ha de presentar abans del 15 de gener de 2007.
Article 16. Límit de les subvencions i reintegrament de quantitats percebudes
1. L'import de les subvencions regulades en esta orde en cap cas pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat que faça el beneficiari.
2. S'han de reintegrar les quantitats percebudes i s'exigix l'interés de demora des del moment de pagament de la subvenció en els casos següents:
a) Incompliment de l'obligació de justificació.
b) Obtindre la subvenció sense tindre les condicions requerides per a això.
c) Incompliment de la finalitat per a la qual es concedix la subvenció.
d) Incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de la subvenció.
e) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió del caràcter públic del finançament.
f) La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer.
g) En els altres supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
El reintegrament consistix en l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat exercida més l'interés de demora corresponent en matèria de subvencions, que és l'interés legal dels diners incrementat en un 25 per cent, llevat que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat n'establisca un altre de diferent, d'acord amb l'article 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Tot això sense perjuí del que establix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.
Article 17. Recursos
Esta orde esgota la via administrativa i s'hi pot interposar, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, potestativament un recurs de reposició, davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, o bé s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptador des de l'endemà de la publicació, davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, segons el que preveuen els articles 10.1.j i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
En el cas que la impugnació provinga d'una administració pública, es pot interposar el recurs davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptador a partir de l'endemà de la publicació, llevat que s'haja fet el requeriment a què fa referència l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, i en este cas el termini esmentat es compta des de l'endemà del dia en què es rep la comunicació de l'acord exprés o s'entén presumptament que s'ha rebutjat.
Disposició addicional
Única
Per a la valoració dels expedients es constituïx una comissió d'avaluació composta pels membres següents:
. President: el cap del Servici de Gestió de la Direcció General de Drogodependències o la persona que designe per a substituir-lo.
. Vocals:
a) el secretari tècnic de Drogodependències de la Direcció General de Drogodependències.
b) el cap de la Unitat d'Assistència i Sistemes d'Informació de la Direcció General de Drogodependències.
c) el cap de la Secció de Reinserció de la Direcció General de Drogodependències.
d) la cap de la Secció d'Estudis i Investigació de la Direcció General de Drogodependències.
. secretari: un tècnic de la Direcció General de Drogodependències, designat pel director general, que actuarà amb veu i vot.
El funcionament de la comissió d'avaluació s'ha d'ajustar al que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. A més dels membres de la comissió, pot convocar-se qualsevol tècnic de la direcció general que es considere necessari per a fer adequadament la valoració de l'expedient, amb veu però sense vot.
3. La direcció general pot convocar a les reunions de la comissió representants dels col·lectius sectorials, que poden ser consultats però no tindran dret a vot.
Disposició final
Esta orde vigix des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.
València, 6 d'octubre de 2006
El conseller de Sanitat,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea