diari

LLEI 7/2005, de 18 de novembre, de la Generalitat, de creació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de la Comunitat Valenciana. [2005/13052]

(DOGV núm. 5142 de 24.11.2005) Ref. Base de dades 5869/2005

LLEI 7/2005, de 18 de novembre, de la Generalitat, de creació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de la Comunitat Valenciana. [2005/13052]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
La Constitució espanyola, en l'article 149.1.18, reserva a l'estat la competència sobre les bases del règim jurídic de les administracions públiques, i en l'article 36 preveu que la llei regularà les peculiaritats pròpies del règim jurídic dels col·legis professionals. La legislació bàsica estatal en aquesta matèria està inclosa en la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals; modificada per la Llei 74/1978, de 26 de desembre; el Reial Decret Llei 5/1996, de 7 de juny; la Llei 7/1997, de 14 d'abril, de Mesures Liberalitzadores en Matèria de Sòl i de Col·legis Professionals, i el Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, de Mesures Urgents d'Intensificació de la Competència en Mercats de Béns i Servicis.
Per la seua banda, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, confereix a La Generalitat la competència exclusiva en matèria de col·legis professionals i exercici de les professions titulades, sense perjuí del que disposen els articles 36 i 139 de la Constitució. Fent ús d'estes competències es va promulgar la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de La Generalitat, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, l'article 7 de la qual disposa que la creació de col·legis professionals amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana es farà mitjançant una llei de La Generalitat.
La petició de creació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de la Comunitat Valenciana, amb esta denominació com a proposada, va ser subscrita pels representants de l'Associació de Doctors, Llicenciats i Enginyers en Informàtica, i l'àmbit territorial d'este és el de la Comunitat Valenciana.
La disciplina acadèmica d'informàtica va nàixer el 1969, amb la creació de l'Institut en Informàtica (Decret 554, de 29 de març de 1969), baix la dependència del Ministeri d'Educació i Ciència. Posteriorment, el Decret 327/1976, de 26 de febrer, va establir que els ensenyaments en informàtica es desenrotllarien a través de l'educació universitària i de la formació professional. Els alumnes que superen els estudis universitaris de primer cicle obtindran el títol oficial de diplomat en Informàtica. Finalment, el Reial Decret 1460/1990, de 26 d'octubre, i el Reial Decret 1461/1990, de 26 d'octubre, establien els títols universitaris oficials d'enginyer tècnic en informàtica de gestió i de sistemes, respectivament, i les directrius generals pròpies dels plans d'estudis conduents a la seua obtenció.
A més, el buit normatiu entorn de l'enginyeria tècnica en informàtica fa convenient que es regule el control de l'accés a la professió i l'ordenació de l'exercici professional, i que s'establisca una instància que represente la professió davant els poders públics, i que siguen els mateixos professionals els qui assumisquen la responsabilitat de definir les regles que han d'observar-se en l'exercici de l'activitat. En definitiva, la constitució del col·legi permetrà dotar un col·lectiu de professionals d'una organització adequada, capaç de vetlar pels seus drets i interessos, així com d'ordenar l'exercici de la professió, que comporta la necessitat d'establir uns criteris deontològics, especialment quant a aquelles actuacions que puguen envair drets protegibles dels ciutadans, en concret quant al que estableix l'article 18 de la Constitució espanyola, que preveu limitar l'ús de la informàtica per a garantir l'honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets. En desplegament d'este precepte, es van dictar la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Regulació del Tractament Automatitzat de les Dades de Caràcter Personal.
Ha d'assenyalar-se, igualment, que a la Comunitat Valenciana no hi ha cap consell autonòmic d'esta professió, per la qual cosa, com que el col·legi objecte de creació té el mateix àmbit territorial, haurà d'assumir les funcions del consell esmentat fins que es procedisca a la seua creació.
Per tot allò exposat, resulta procedent la constitució del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de la Comunitat Valenciana, en què s'integren els qui, disposant de la titulació oficial regulada en els reials decrets 1460 i 1461 de 1990, de 26 d'octubre, pretenguen desenrotllar professionalment l'activitat d'enginyer tècnic en informàtica a l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Article 1. Creació
Es crea el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de la Comunitat Valenciana, com a corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins.
Este col·legi es regirà en totes les seues actuacions pels preceptes bàsics de la legislació estatal en matèria de col·legis professionals, per la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de La Generalitat, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, pel Decret 4/2002, de 8 de gener, del Consell de La Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament de Desplegament de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de La Generalitat, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, per esta Llei, pels seus Estatuts, per la resta de la normativa interna i tota la que siga aplicable generalment o subsidiàriament.
Article 2. Àmbit territorial
L'àmbit territorial del col·legi professional que es crea és el de la Comunitat Valenciana.
Article 3. Àmbit personal
1. El Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de la Comunitat Valenciana agrupa els professionals que tenen la titulació d'Enginyer Tècnic en Informàtica, de conformitat amb els reials decrets 1460/1990, i 1461/1990, ambdós de 26 d'octubre. També podran integrar-se els qui hagen obtingut un altre títol estranger equivalent, degudament homologat.
2. Per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic en informàtica a la Comunitat Valenciana, caldrà la incorporació al col·legi en els termes establerts en l'article 3.2 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, en la redacció donada pel Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, i, si fa el cas, la comunicació prevista per l'esmentat precepte legal.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Excepció a la incorporació obligatòria al col·legi
Queden exceptuats de la incorporació obligatòria al Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de la Comunitat Valenciana, a què es refereix l'article 3 d'esta llei, aquells professionals que exercisquen exclusivament al servei de les administracions públiques a l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Procediment a seguir quant a l'aprovació
dels estatuts i constitució dels òrgans de govern
Primera
L'associació promotora de la creació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de la Comunitat Valenciana designarà una comissió gestora que, en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de la present llei, aprovarà uns estatuts provisionals del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de la Comunitat Valenciana, en què es regulen la convocatòria i el funcionament de l'Assemblea Col·legial Constituent d'este col·legi, del qual formaran part tots els professionals inscrits en l'associació esmentada, així com aquells que s'inscriguen en este termini. La convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de La Generalitat Valenciana.
Segona
1. L'Assemblea Constituent, en el termini de sis mesos des de l'aprovació dels estatuts provisionals, elaborarà i aprovarà els estatuts definitius del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de la Comunitat Valenciana i elegirà els membres dels òrgans col·legials de govern. També en formaran part els qui s'hagueren inscrit en este últim termini.
2. L'acta de l'Assemblea Constituent es trametrà a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques o òrgan competent en matèria de col·legis professionals, i inclourà la composició dels seus òrgans de govern i els estatuts del Col·legi, perquè verifique la seua legalitat i conseqüent inscripció registral i publicació en el Diari Oficial de La Generalitat Valenciana.
DISPOSICIÓ FINAL
Entrada en vigor
La present llei vigirà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de La Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 18 de novembre de 2005
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

linea