diari

LLEI 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. [2004/13489]

(DOGV núm. 4913 de 29.12.2004) Ref. Base de dades 5889/2004

LLEI 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. [2004/13489]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
La Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2005 establix determinats objectius de política econòmica la consecució dels quals exigix l'aprovació de diverses normes que permeten l'execució del programa econòmic del Govern Valencià, en els diferents camps en què es desenrotlla la seua activitat.
La present llei recull, al llarg del seu articulat, una sèrie de mesures referents a aspectes tributaris, de gestió econòmica i d'acció administrativa en diferents camps.
El capítol I conté diverses modificacions de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana. A este efecte, les novetats introduïdes en la dita llei són les següents:
a) En el títol II s'actualitza el quadre de tarifes relatiu als models de declaracions-liquidacions tributàries; b) En el títol IV es revisa la tarifa per l'expedició de les targetes de tacògraf digital; c) En el títol VI es reformulen i actualitzen els epígrafs relatius a determinats servicis sanitaris i hematològics, així com diverses tarifes, d'acord amb la nova realitat prestacional. Així mateix, s'especifica com a supòsit de subjecció de la taxa per prestacions sanitàries no cobertes pel Sistema Nacional de Salut el d'assistència sanitària prestada per la xarxa sanitària pública de la Comunitat Valenciana a aquelles persones que no reunisquen els requisits legals per a gaudir del dret a l'assistència sanitària gratuïta. Igualment, s'aclarixen determinats aspectes i s'actualitzen determinades tarifes per atenció sanitària primària; d) En el títol VII es revisen les tarifes relatives a l'explotació de recursos miners i instal·lacions de baixa tensió sense projecte en edificis d'habitatges i en fires, com a conseqüència de les modificacions normatives operades; e) S'afig un nou títol XI, dedicat a les taxes en matèria de benestar social i es crea, dins d'este títol, la taxa per l'elaboració dels informes de seguiment d'adopcions internacionals, exigits per la normativa en matèria de protecció del menor; f) Finalment, s'amplien els beneficis fiscals per a les famílies nombroses, introduint-hi noves exempcions i bonificacions en els àmbits cultural, acadèmic i administratiu, referides a múltiples taxes regulades en diversos preceptes de la llei, i s'adapten els beneficis ja inclosos en esta a la nova classificació de les categories de família nombrosa.
El capítol II conté les modificacions de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que afecten diversos preceptes de la dita llei. Les novetats introduïdes es referixen als aspectes següents: a) En primer lloc, s'afig major precisió a la determinació del subjecte passiu, i s'introduïx la figura del substitut del contribuent, que es fa recaure en el concessionari o autoritzat, en relació amb les tarifes G-2, G-3 i G-4, i s'estén l'àmbit objectiu de la dita figura en la tarifa G-5 al supòsit d'embarcacions de base en els ports dependents de la Generalitat Valenciana, tot això a fi d'agilitar i augmentar l'eficiència en la gestió de les tarifes; b) En segon lloc, s'hi introduïxen normes específiques relatives a la determinació de la base i la gestió de les tarifes; i c) Finalment, s'aprofundix en les normes relatives a la disciplina portuària en els supòsits d'impagament de les tarifes i al règim sancionador previst en la legislació de ports aplicable a la Comunitat Valenciana.
El capítol III conté les modificacions de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que inclou les següents:
a) Modificació de la deducció autonòmica en la quota de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per naixements de fills, perquè es puga aplicar des del naixement o adopció del primer fill, i elevant el seu import fins als 250 euros.
b) Increment general dels imports fixos de les deduccions en la quota autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, incloent-hi, a més, l'adaptació del quadre d'imports deduïbles en el supòsit de deducció per família nombrosa a la nova classificació de les famílies nombroses establida per la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses i elevant l'import deduïble corresponent a les famílies abans denominades de segona categoria –entre 6 i 9 fills–.
c) Introducció de dues noves deduccions autonòmiques en la quota de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en l'article quatre de la llei: una per quantitats destinades a inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables en l'habitatge habitual, amb l'objectiu de completar l'àmbit subjectiu dels beneficis fiscals ja existents, relacionats amb finalitats de foment de la protecció del medi natural, estenent-lo a inversors amb fins mediambientals no relacionats amb activitats econòmiques; i la segona de les deduccions, per quantitats destinades a la custòdia en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil de fills menors de 3 anys, com a mesura de suport a la família, incidint, al mateix temps, en el foment de la natalitat i de la conciliació de la vida familiar i laboral.
d) Modificació de l'article vuité de la llei, per mitjà del qual s'establix un mínim exempt específic, major que l'establit amb caràcter general, per a les persones discapacitades físiques, psíquiques o sensorials amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per cent.
e) Modificació de l'apartat u de l'article deu de la llei que afecta els aspectes següents: En primer lloc, l'increment, fins a 25.000 euros, de la reducció en la base imposable de l'Impost sobre Successions i Donacions en els supòsits d'adquisicions mortis causa efectuades per descendents del causant de 21 o més anys, ascendents i cònjuge, enquadrats en el Grup II de grau de parentiu de l'article 20.2.a) de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions; i, en segon lloc, l'increment de fins a 60.000 euros de la corresponent reducció en la base imposable en els supòsits d'adquisicions mortis causa efectuades per descendents del causant menors de 21 anys, enquadrats en el Grup I de grau de parentiu. Els dits beneficis responen a la necessitat de salvaguardar la neutralitat tributària en la circumstància del relleu generacional en la titularitat del patrimoni no empresarial dins de l'àmbit de la família.
f) Introducció d'un nou apartat dos en la disposició addicional única, que passa a denominar-se disposició addicional primera, pel qual s'establix una nova obligació formal de subministrament d'informació per als notaris en relació amb l'Impost sobre Successions i Donacions i l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics, així com de dues noves disposicions addicionals per les quals s'establixen altres tantes obligacions formals, que tenen com a objectiu reforçar els instruments de l'administració tributària valenciana per al control del compliment de les obligacions tributàries dels contribuents per determinats tributs cedits com l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i l'Impost sobre Successions i Donacions. Les dites obligacions afecten el subministrament d'informació per part dels registradors de la propietat i mercantils referent a actes o contractes subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions o a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats que es presenten a inscripció, quan el pagament o la presentació de la declaració s'haja realitzat en una altra comunitat autònoma diferent de la valenciana a la qual no corresponga el rendiment dels impostos; i al subministrament d'informació en relació amb l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per part de les persones físiques o jurídiques que organitzen subhastes de béns.
g) Finalment, la celebració de la XXXII Edició de la Copa Amèrica a València, l'any 2007, suposarà el desplaçament a la nostra Comunitat d'un significatiu nombre de persones vinculades a l'organització de l'esdeveniment i a la participació esportiva en este. Amb la finalitat que este canvi de residència siga neutral per als afectats des del punt de vista fiscal i en el marc dels acords adoptats per les distintes administracions públiques espanyoles per a la fixació d'un marc fiscal específic que facilite el desplaçament i l'estada del personal de l'organització i dels equips participants, es considera convenient l'establiment d'una sèrie de beneficis fiscals aplicables al dit personal i a les seues famílies en aquells tributs que puguen afectar-los i sobre els quals la Generalitat Valenciana té competències normatives, per aplicació del que disposa la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú –com és el cas de l'Impost sobre el Patrimoni o l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats–, o per tractar-se de tributs propis –com és el cas de determinades tarifes portuàries–.
El capítol IV, referit a les modificacions de la Llei de la Generalitat Valenciana 14/1985, de 27 de desembre, de Tributació sobre Jocs d'Atzar, s'inscriu en el marc d'una reordenació de la tributació sobre el joc del bingo a la Comunitat Valenciana que permeta comptar amb un únic gravamen sobre este subsector del joc, constituït per la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, el tipus impositiu dels quals, en relació amb el joc del bingo, es mourà dins dels marges que aconselle la política fiscal de la Comunitat Valenciana.
El capítol V, referit a les modificacions de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, té com a objectiu adaptar la regulació del Cànon de Sanejament al nou règim sancionador establit per la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, i reserva a una regulació específica la tipificació, sanció i graduació d'aquelles infraccions que, per presentar una singularitat pròpia en l'àmbit d'este tribut autonòmic, reclamen una definició i regulació especial.
El capítol VI, referit a les modificacions del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, té com a objecte adaptar l'esmentat text legislatiu a les modificacions introduïdes per la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària i per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària en l'àmbit del règim jurídic dels drets de la Hisenda Pública, en particular, en aspectes com ara la prescripció dels drets econòmics a favor de la Hisenda Valenciana, la meritació d'interessos de demora, el procediment administratiu de constrenyiment i la no liquidació de deutes de gestió antieconòmica. Així mateix, fixa la prescripció de les obligacions en els quatre anys igual que succeïx amb els drets de naturalesa pública.
D'altra banda, la llei modifica el límit màxim en cada exercici per al concert de les operacions de tresoreria, establit en el vigent article 39 de l'expressat text normatiu, significant que este límit es fixarà en la llei de pressupostos de cada exercici.
A més, s'ocupa de la modificació del títol III del dit text legal amb la finalitat d'adaptar la regulació sobre el control de la gestió economicofinancera de la Generalitat Valenciana al nou escenari imposat per la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, utilitzant com a model el que disposa el títol IV de la Llei 47/2003, de 26 de desembre, General Pressupostària, si bé adaptat a les peculiaritats del nostre règim financer. D'esta manera, s'opta per reforçar el paper del control financer permanent, en la mesura que, sense ser un control previ, es configura com una manera de control prou pròxim al temps en què es realitzen els actes verificats. A més, la nova normativa permetrà avançar en la racionalització del procés pressupostari alhora que projecta una major transparència en la gestió pública, en establir un sistema d'informació comptable pública i de control intern adaptat als nous procediments de gestió i de pressupost.
D'altra banda, este capítol s'ocupa d'introduir alguna modificació als preceptes que regulen la Tresoreria. Comença per definir la Tresoreria en els mateixos termes utilitzats per la nova Llei General Pressupostària, com els recursos financers de la Hisenda de la Generalitat, i li atribuïx com a funcions principals, entre altres, la de la recaptació dels drets i el pagament de les obligacions i la de servir al principi d'unitat de caixa.
I, finalment, el capítol VI, recull modificacions sobre el Deute Públic, per a adequar la normativa vigent, en concret l'últim paràgraf de l'article 87 de l'expressat cos legal, al nou Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana, que exigix l'aplicació al pressupost –per mitjà d'un únic apunt comptable– del saldo net de les operacions d'endeutament. I a continuació, suprimix l'exigència, de l'article 90.1, de cancel·lació en el període de vigència del pressupost de les operacions d'endeutament realitzades per a cobrir dèficits transitoris de tresoreria.
Respecte a les cooperatives amb secció de crèdit, el capítol VII modifica la remissió a l'article 57 bis de la Llei d'Ordenació Bancària que efectua l'article 2 de la Llei 8/1985, de 31 de maig, en haver sigut modificat per la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de reforma del sistema financer, i substituir-la per una enumeració detallada dels supòsits de revocació de l'autorització concedida per a la constitució d'una secció de crèdit en una cooperativa.
El capítol VIII, referit a la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, introduïx modificacions concretes en aspectes com ara el quòrum per a l'adopció de determinats acords, la possibilitat de preveure en els estatuts la designació de substituts, amb caràcter provisional, dels membres del Consell Rector i, entre altres, la no necessitat de distribució dels resultats per a la seua imputació en els comptes anuals en les cooperatives de treball associat. I acaba este capítol amb l'ampliació del termini per a l'adaptació dels estatuts socials a la normativa vigent.
En relació amb els “cànons per concessió i autorització en ports i instal·lacions esportives dependents de la Generalitat”, la present llei, en el capítol X, d'una banda, reproduïx l'essencial de la regulació continguda en l'article 71 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, encara que introduïx aspectes que perfilen i delimiten estos cànons. I, d'altra banda, en l'apartat 6 de l'article 73, recull el contingut de l'article 221.2 del Text Refós de la Llei de Contractes, de les Administracions Publiques que regula el contracte de concessió d'obra publica. A este efecte, respecte de les obres accessòries o vinculades a la principal a què obliga el dit precepte, s'establixen dues diferents vies per al seu compliment: o l'execució directa pel concessionari, o l'ingrés en la hisenda autonòmica del pressupost dels dits projectes i obres, determinant que estos ingressos tinguen caràcter finalista.
Per mitjà del precepte contingut en el capítol X d'esta llei es faculta el Consell a autoritzar clàusules de preu ajornat en contractes d'obres relatius a les actuacions derivades del Programa d'Ampliació de la Xarxa de Metrovalència i del Programa d'Implantació del Sistema de Transport d'Alacant, amb les mateixes limitacions que es van establir en l'article 10.1 de la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana.
El capítol XI, relatiu a l'Entitat Publica de Transport Metropolità de València, té com a objecte ampliar les atribucions de l'entitat en matèria d'activitats auxiliars i complementàries del transport per carreteres i facultar-la per a l'atorgament de contractes de gestió de servicis públics, a través de concessions administratives, d'estacions de transport per carretera la competència de les quals correspon a esta administració.
D'altra banda, la llei, a través del capítol XII, modifica l'Ens Gestor de la Xarxa de Transport de la Generalitat, per a ampliar el seu objecte a la construcció d'infraestructures de ports que li siguen atribuïdes per la conselleria competent en matèria de transports i ports.
La modificació continguda en el capítol XIII va dirigida a ampliar el termini d'antelació de què disposen els comerciants per a comunicar la realització d'una venda de saldos a la conselleria competent per a la seua autorització.
El capítol XIV, té com a objecte actualitzar en el nostre àmbit autonòmic les quanties de les sancions per infraccions que la normativa estatal en matèria de foment i conservació de la pesca fluvial establix.
El capítol XV, incorpora el sistema de determinació dels components del complement específic del personal mèdic d'atenció primària que percep les seues retribucions d'acord amb la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels servicis de salut, així com altres mesures retributives que fins ara es recollien en la llei de pressupostos.
El capítol XVI, recull la possibilitat d'establir sistemes de finançament per a educació infantil, en virtut de les competències plenes en matèria educativa que té assumides la Generalitat, a fi de millorar l'oferta de places escolars sostinguda amb fons públics de l'alumnat de la Comunitat Valenciana, d'entre 3 i 6 anys d'edat.
El capítol XVII recull diverses modificacions de la Llei 6/1998, de 22 de juny, d'ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana.
El capítol XVIII conté la modificació de diversos articles de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1987, de 9 d'abril, d'Estatut de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.
El capítol XIX introdueix una modificació de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat Valenciana.
El capítol XX recull la modificació de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del joc de la Comunitat Valenciana.
El capítol XXI modifica el règim jurídic de la societat mercantil VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA.
El capítol XXII modifica el règim jurídic de la societat mercantil Institut Valencià de l'Habitatge, SA (IVHSA).
El capítol XXIII modifica les disposicions addicionals, i n'afegeix una de nova, del text refós de la Llei de la funció pública valenciana, aprovat per decret legislatiu de data 24 d'octubre de 1995.
La disposició addicional complementa la llei i recull diverses previsions que, per raons, entre altres, de tècnica legislativa, no es consideren susceptibles d'incloure en els capítols anteriorment al·ludits.
CAPÍTOL I
De la modificació de la Llei 12/1997, de 23 de desembre,
de Taxes de la Generalitat Valenciana
Article 1
Es modifica l'article 16 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
“Article 16. Exempcions i bonificacions.
U. Estan exempts del pagament d'esta taxa els membres de famílies nombroses de categoria especial.
Dos. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 del pagament d'esta taxa els membres de famílies nombroses de categoria general”.
Article 2
Es modifica l'article 26 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la forma següent:
“Article 26. Tipus de gravamen.
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Codi de Model Descripció Import
Unitari (euros)
600 (Snap-out) Autoliquidació. Transmissions
Patrimonials 0,22
i Actes Jurídics Documentats.
650 (Snap-out) Autoliquidació. Successions. 1,25
651 (Snap-out) Autoliquidació. Donacions. 1,10
652 Autoliquidació. Successions i 1,00
Donacions. Adquisicions mortis
causa. Declaració simplificada.
610 Actes Jurídics Documentats. 0,30
Pagament a metàl·lic de l'Impost que
grava els rebuts negociats per
entitats de crèdit. Declaració
de l'entitat col·laboradora.
610 Annex. 0,40
620 Transmissions Patrimonials i 0,12
Actes Jurídics Documentats.
Transmissions de vehicles.
630 Actes Jurídics Documentats. 0,30
Excés de lletres de canvi.
Declaració.
806 Fiances d'arrendaments urbans. 0,10
007 Operacions del Tresor. Producte de 0,10
subministrament de cartons de bingo
042.0 Taxa Fiscal sobre el Joc. Rifes, 0,30
tómboles i combinacions aleatòries
043 Taxa Fiscal sobre el Joc. Sales de 0,20
Bingo. Sol·licitud-liquidació.
045 (Snap-out) Taxa Fiscal sobre el Joc. 0,18
Màquines o aparells automàtics.
Declaració-liquidació.
045 (agregat) Taxa Fiscal sobre el Joc. 0,10
Màquines o aparells automàtics.
Declaració-liquidació.
046 Taxes, preus públics, 0,50
sancions, altres ingressos.
Declaració-liquidació.
977.0 Taxa per servicis administratius. 0,10
977.1 Taxa per expedició de certificats 0,10”
acreditatius d'estar al corrent en
les obligacions tributàries amb la
Hisenda Pública de la Generalitat.
Article 3
Es modifica l'article 33 bis de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
“Article 33 bis. Exempcions i bonificacions
U. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, «Admissió a proves d'habilitació», de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.
Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1, 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.4 i 2.3 de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.
Tres. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1, 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.4 i 2.3 de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.”
Article 4
Es modifica l'article 69 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, en els termes següents:
a) Es modifica l'apartat A.1 de l'article, que queda redactat de la forma següent:
“A.1 Expedició d'autorització per a transport regular d'ús especial. Transmissió d'autorització de transport de viatgers en vehicle de menys de 9 places: 26,10 euros”.
b) S'afig un nou apartat A.7 a l'article, amb el tenor següent:
“A.7 Expedició de les targetes de tacògraf digital: 30 euros.”
Article 5
Es modifica l'apartat 4 de l'article 86 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
“4. Les famílies nombroses amb categoria especial”.
Article 6
Es modifica l'article 110 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
“Article 110. Exempcions i bonificacions
U. Està exempta del pagament d'esta taxa l'autorització per a obtindre i reproduir microfilms, pel·lícules, fotografies o diapositives, sempre que esta activitat tinga una finalitat cientificodocent o estrictament cultural, realitzada sense intenció de lucre.
Dos. Estan exempts del pagament de la tarifa per expedició de la targeta habilitant per a la lectura els membres de família nombrosa de categoria especial.
Tres. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de la tarifa per expedició de la targeta que habilita per a la lectura els membres de famílies nombroses de categoria general”.
Article 7
Es modifica l'article 115 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
“Article 115. Exempcions i bonificacions
U. Estan exempts del pagament de la taxa:
1. Els menors d'edat.
2. Els majors de 65 anys o jubilats.
3. Els membres de les fundacions o associacions d'amics del museu corresponent, quan estes ho sol·liciten a la Generalitat i es concedisca.
4. El voluntariat cultural i educatiu.
5. Els membres de família nombrosa de categoria especial.
Dos. Els museus a què fa referència l'article 113 d'esta llei es podran visitar gratuïtament:
1. El dissabte, des de les 14.30 hores fins a la de tancament, i el diumenge, des de l'hora d'obertura fins a la de tancament.
2. El dia 6 de desembre, Dia de la Constitució Espanyola.
3. El dia 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya.
4. El dia 18 de maig, Dia Internacional dels Museus.
5. El dia 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.
6. El dia 9 de maig, Dia d'Europa.
Tres. Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 de l'import de la taxa:
1. Els titulars del «carnet jove» o del carnet d'estudiant o dels seus corresponents internacionals.
2. Els grups vinculats a institucions de caràcter cultural o educatiu constituïts per 15 o més membres, amb concertació anticipada prèvia de la visita.
3. Els membres de família nombrosa de categoria general.
Quatre. Els directors dels museus i els directors territorials de la conselleria competent en matèria de cultura podran autoritzar l'entrada gratuïta o amb preu reduït a les persones o grups que ho sol·liciten, per motius professionals, d'estudi o d'investigació”.
Article 8
Es modifica l'article 120 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
“Article 120. Exempcions i bonificacions
U. Gaudiran d'exempció total del pagament d'esta taxa els alumnes membres de famílies nombroses de categoria especial.
Dos. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent per esta taxa els alumnes membres de famílies nombroses de categoria general.
Tres. Gaudiran d'exempció total del pagament d'esta taxa els alumnes que tinguen la condició de becaris del Ministeri de Cultura, Educació i Ciència per al mateix nivell educatiu. A estos efectes, els alumnes que en formalitzar la matrícula hagen sol·licitat una beca al ministeri mencionat, si s'acullen a esta exempció, no pagaran en el dit moment l'import corresponent a la matrícula, sense perjuí de la seua obligació de fer-ho una vegada rebuda comunicació denegatòria de la beca. L'impagament de la taxa abans de l'acabament del curs escolar comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula, així com la de tots els efectes acadèmics que se'n deriven, llevat que es done el cas que, una vegada acabat el curs escolar, no se li haja comunicat la concessió de la beca a l'alumne, en este cas el centre cobrarà la taxa acadèmica corresponent, sense perjuí de les devolucions que pertoquen si finalment estes són concedides”.
Article 9
Es modifica l'article 125 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
“Article 125. Exempcions i bonificacions
U. Gaudiran d'exempció total del pagament d'esta taxa els alumnes membres de famílies nombroses de categoria especial.
Dos. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent per esta taxa els alumnes membres de famílies nombroses de categoria general”.
Article 10
Es modifica l'article 129 bis de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
“Article 129 bis. Exempcions i bonificacions
U. Estan exempts del pagament de la tarifa 1.1, “Inscripció en proves selectives per a l'accés a cossos docents”, de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.
Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 i 2 els membres de famílies nombroses de categoria especial.
Tres. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1 i 2 els membres de famílies nombroses de categoria general”.
Article 11
Es modifica l'article 134 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
“Article 134. Exempcions i bonificacions
U. Els alumnes membres de famílies nombroses gaudiran, a efectes d'esta taxa, de les exempcions i bonificacions següents:
1. Exempció total, per tots els epígrafs del quadre de tarifes de l'article 135 de esta llei, els alumnes membres de famílies nombroses de categoria especial.
2. Bonificació del 50 per 100 de l'import de la taxa, per tots els epígrafs del quadre de tarifes de l'article 135 d'esta llei, els alumnes membres de famílies nombroses de categoria general.
Dos. Els alumnes beneficiaris de beques regulades pel Reial Decret 2.228/1983, de 28 de juliol, estaran exempts del pagament de la taxa pels conceptes següents:
1. Matrícula per assignatura.
2. Assignatura pendent.
3. Examen de revàlida o aptitud.
4. Drets d'examen (cicles elemental i superior).
5. Prova d'accés.
Els alumnes que, en formalitzar la matrícula, hagen sol·licitat beques per a estos ensenyaments, es podran acollir en eixe moment a l'exempció de pagament, sense perjuí de l'obligació de fer efectiu el dit pagament si, posteriorment, és denegada la beca. L'impagament de les taxes de matrícula abans de l'acabament del curs escolar comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula, així com la de tots els efectes acadèmics que se'n deriven. En el cas que, una vegada acabat el curs escolar, no se li haja comunicat la concessió de la beca, el centre cobrarà la matrícula, sense perjuí que s'efectue la devolució de l'import pagat en el cas que finalment la beca siga concedida”.
Article 12
Es modifica l'apartat 6 de l'article 145 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
“Sis. Els alumnes membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:
1. Exempció total del pagament de les taxes regulades en este capítol, els de famílies nombroses de categoria especial.
2. Bonificació del 50 per 100 de les taxes regulades en este capítol, els de famílies nombroses de categoria general”.
Article 13
Es modifica l'article 150 bis de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
“Article 150 bis. Exempcions i bonificacions
U. Gaudiran d'exempció del pagament d'esta taxa els alumnes membres de família nombrosa de categoria especial.
Dos Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent per esta taxa els alumnes membres de famílies nombroses de categoria general”.
Article 14
S'afig un nou article 154 bis a la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, amb el tenor següent:
“Article 154 bis. Exempcions i bonificacions
Els membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:
1. Exempció total del pagament de la taxa regulada en este capítol, els de famílies nombroses de categoria especial.
2. Bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent per la taxa regulada en este capítol, els de famílies nombroses de categoria general”.
Article 15
Es modifica l'article 159 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
“Article 159. Exempcions i bonificacions
U. Es troben exempts del pagament d'esta taxa els usuaris següents:
1. L'alumnat del complex educatiu.
2. El personal al servici de l'administració de la Generalitat destinat en el complex educatiu.
3. Els escolars que participen en les finals autonòmiques dels jocs esportius de la Generalitat que es realitzen en el complex educatiu.
4. Les famílies nombroses de categoria especial.
Dos. Tindran una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent per esta taxa, els membres de famílies nombroses de categoria general”.
Article 16
Es modifica l'article 164 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, en els termes següents:
a). Es modifica el grup IV de l'apartat U de l'article, de la forma següent:
S'afig un nou subepígraf 2.9, amb el tenor següent:
“2.9 Expedició de certificats de disponibilitat de cambra hiperbàrica per a l'exercici d'activitats subaquàtiques.
Tarifa mínima: 30 euros.
Sobre la base de la tarifa mínima, l'import que s'ha d'exigir per l'expedició de cada certificat s'establix en funció del nombre de persones que realitzen l'activitat subaquàtica i el nombre de mesos de duració prevista d'esta, i a l'efecte s'aplicarà la fórmula següent:
Tarifa total = import tarifa mínima x nombre de bussejadors x nombre de mesos de duració de l'activitat.
Per al càlcul de la tarifa total, la duració de l'activitat es prendrà per mesos sencers, i es computaran com un mes sencer els períodes d'activitat inferior a un mes.
Els certificats s'emetran per un període màxim de dotze mesos, sense perjuí de la posterior renovació a la conclusió del dit període màxim.
L'import que s'ha d'exigir per l'emissió de cada certificat no podrà superar la quantitat de 1.800 euros.”
S'afig un nou epígraf 3, amb el tenor següent:
“3. Admissió al procés d'adjudicació d'autoritzacions d'obertura de noves oficines de farmàcia: 90 euros.”
b) Es modifica el grup VI de l'apartat u de l'article, de la forma següent:
1. Es modifica la rúbrica del Grup VI, que queda redactada de la forma següent:
“Servicis i actuacions inherents a productes sanitaris”.
2. Es modifica la rúbrica de l'epígraf 2, que queda redactada de la forma següent:
“2. Procediment d'expedició de certificacions i de resolucions de reconeixement oficial de l'experiència professional en activitats de venda, amb adaptació individualitzada, de productes ortoprotèsics i audioprotèsics.”
3. Es modifica la rúbrica de l'epígraf 3, que queda redactada de la forma següent:
“3. Procediment de llicència prèvia a l'obertura i funcionament d'establiments de fabricació «a mida», de distribució i de venda al públic, amb adaptació individualitzada, de productes sanitaris.
3.1 Establiments de fabricació «a mida».
3.2 Establiments de distribució.
3.3 Establiments de venda al públic, amb adaptació individualitzada.”
4. Es modifica l'epígraf 4, que queda redactat de la forma següent:
“4. Procediment de modificació de la llicència d'obertura i funcionament d'establiments de fabricació «a mida», de distribució i de venda al públic, amb adaptació individualitzada, de productes sanitaris inherents a variacions estructurals en els seus locals o a trasllats de domicili:
4.1 Establiments de fabricació «a mida»: 606'53 euros
4.2 Establiments de distribució: 268'87 euros
4.3 Establiments de venda al públic,amb adaptació individualitzada: 134'45 euros”.
Es modifica l'epígraf 5, que queda redactat de la forma següent:
“5. Procediment de revalidació de la llicència d'obertura i funcionament d'establiments de fabricació “a mida”, de distribució i de venda al públic, amb adaptació individualitzada, de productes sanitaris:
5.1. Establiments de fabricació “a mida”: 437'70 euros.
5.2. Establiments de distribució:194'03 euros.
5.3. Establiments de venda al públic amb adaptació individualitzada: 97'03 euros”.
6. Es modifica l'epígraf 6, que queda redactat de la forma següent:
“6. Actuació en el procediment d'autorització prèvia per a la difusió pública a través de qualsevol mitjà, de missatges publicitaris relacionats amb els productes sanitaris: 127, 55 euros”.
7. Es deroga l'epígraf 7.
c) S'afegeix un epígraf 4 nou al grup V de l'apartat u de l'article 164 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de taxes de la Generalitat Valenciana, amb el tenor següent:
“4. Serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds d'autorització d'estudis postautorització observacionals prospectius de medicaments d'ús humà: 500 euros.”
Article 17
Es modifica l'article 172 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, en els termes següents:
a) Es modifiquen els codis 200, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 227, 230 i 233 de l'article, que queden redactats de la forma següent:
“200 Albúmina humana 20%, vial 50 ml: 17,00
203 Immunoglobulina humana inespecífica, vial 0,5 g: 15,00
204 Immunoglobulina humana inespecífica, vial 2,5 g: 68,00
205 Immunoglobulina humana inespecífica, vial 5 g: 135,00
206 Immunoglobulina humana inespecífica, vial 10 g: 260,00
207 Albúmina humana 20%, vial 100 ml: 34,00
209 Factor VIII antihemofílic, vial 500 UI: 165,00
210 Factor VIII antihemofílic, vial 1000 UI: 325,00
227 Albúmina humana 5%, vial de 500 ml: 45,00
230 Tipificació HLA-DRB per PCR (alta resolució): 100
233 Identificació de 15 polimorfismes de ADN – STR per PCR: 75”
b) S'afigen uns nous codis 329, 330, 331, 332, 333, 334 i 335, amb el tenor següent:
“329 “Tipificació HLA – DRB·/4/5 per PCR (alta resolució)”: 60.
330 “Concentrat d'hematies leucoreduïts obtingut per eritrofèresi doble”: 121,93.
331 “Alíquotes d'hematies obtinguts per eritrofèresi, ja leucoreduïts”: 34,38.
332 “ Capa leucoplaquetar (Buffy-coat)”: 20.
333 “Alfa – 1 – Antitripsina, vial 0,5 g”: 100,00.
334 “Alfa – 1 – Antitripsina, vial 1 g”: 200,00.
335 “Factor IX antihemofílic humà, vial 1000 UI”: 430,00”.
c) Se suprimix el codi 202.
Article 18
S'afig un nou epígraf 9 a l'article 174 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, amb el tenor següent:
“9. A usuaris del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana que, trobant-se inclosos en el supòsit del número 8 anterior, no reunisquen els requisits establits per les normes legals o reglamentàries per al reconeixement del dret a l'assistència sanitària gratuïta a càrrec dels pressupostos de la Generalitat Valenciana.”
Article 19
Es modifica l'epígraf 3 de la lletra B) de l'apartat u de l'article 176 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, en els termes següents:
a) Es modifica la rúbrica de l'epígraf, que queda redactat de la forma següent:
“Atenció primària. Estes tarifes inclouen totes les prestacions, a excepció de les tarifes reservades per als procediments diagnòstics i terapèutics de l'epígraf 2, aquells altres conceptes liquidables relacionats en l'epígraf 5 i els fàrmacs de l'epígraf 6.
S'entén per primera consulta la de reconeixement, diagnòstic i determinació del tractament que ha de seguir el pacient i per consultes successives les derivades del seguiment de l'evolució de la malaltia.
No s'inclouen en les tarifes establides per a primera consulta mèdica, consulta successiva mèdica i urgència, aquelles altres prestacions que es realitzen a la persona assistida amb ocasió d'estes i que tinguen assignada una tarifa específica en este epígraf; estes últimes s'hauran de liquidar de manera separada.
Les activitats de rehabilitació, fisioteràpia i salut mental que es realitzen en centres d'atenció primària es liquidaran segons les tarifes d'atenció especialitzada.”
b) Es modifiquen els subepígrafs 03-00-01 a 03-00-06 de l'epígraf, que queden redactats de la forma següent:
“03-00-01 Primera consulta mèdica en centre 49
03-00-02 Primera consulta mèdica a domicili 68
03-00-03 Consulta successiva mèdica en el centre 25
03-00-04 Consulta successiva mèdica a domicili 34
03-00-05 Urgència en el centre 77
03-00-06 Urgència en domicili 106”
c) Es modifica la rúbrica del subepígraf 03-00-08 de l'epígraf, que queda redactada de la forma següent:
“03-00-08 Injectables, cures, presa de mostres i altres atencions d'infermeria.”
Article 20
S'afig un nou article 179 bis a la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, amb el tenor següent:
“Article 179 bis. Exempcions i bonificacions
Els alumnes membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:
1. Exempció total del pagament de les taxes regulades en este capítol, els de famílies nombroses de categoria especial.
2. Bonificació del 50 per 100 del pagament de les taxes regulades en este capítol, els de famílies nombroses de categoria general”.
Article 21
Es modifica l'article 192 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, en els termes següents:
a) Es modifica l'apartat 3 de l'article, que queda redactat de la forma següent:
“3. Instal·lacions sense projecte
3.1. Per cada instal·lació individual, 32,47 euros.
3.2. En el cas d'edificis d'habitatges 32,47 euros per cada instal·lació individual, amb un màxim de 162,35 euros, a excepció de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis d'habitatges, tant verticals com horitzontals, el màxim dels quals s'incrementa fins a 324,7 euros.
3.3. Canvis de titularitat: 26,18 euros cada un.
3.4. La tarifa aplicable es reduirà en un 30% del seu import en el cas d'instal·lacions sense projecte que es tramiten mitjançant gestió telemàtica.
3.5. En el cas d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió provisionals per a fires, 32,47 euros per cada instal·lació individual en la primera instal·lació; en les instal·lacions següents no s'aplicarà cap taxa.”
b) Es modifica l'apartat 7 de l'article, que queda redactat de la forma següent:
“7. Explotació i aprofitament de recursos minerals.
7.1. Autorització d'explotació (recursos minerals de la secció A) 1.189,78 euros.
7.2. Informes sobre suspensions, abandons i caducitats: 65,33 euros cada un.
7.3. Informes sobre autoritzacions de fàbriques d'explosius, polvorins i pirotècnies: el 2 per mil del valor, amb un mínim de 130,66 euros.
7.4. Autorització d'aprofitament (recursos minerals de la secció B): 910,34 euros.
7.5. Declaració d'aigua mineral i/o termal: 734,61 euros.”
c) Es modifica l'apartat 8 de l'article, que queda redactat de la forma següent:
“8. Exploració, investigació i explotació de recursos minerals de les seccions C o D.
8.1. Permisos d'exploració: una quantitat mínima de 1.393,56 euros per a una superfície equivalent a una quadrícula minera sol·licitada. Esta quantitat mínima s'incrementarà en 23,48 euros per cada quadrícula minera addicional, fins a una quantitat màxima de 1.956,97 euros.
8.2. Permisos d'investigació: una quantitat mínima de 1.393,56 euros per a una superfície equivalent a una quadrícula minera sol·licitada. Esta quantitat mínima s'incrementarà en 23,48 euros per cada quadrícula minera addicional, fins a una quantitat màxima de 1.956,97 euros.
8.3. Concessions d'explotació: una quantitat mínima de 1.393,56 euros per a una superfície equivalent a una quadrícula minera sol·licitada. Esta quantitat mínima s'incrementarà en 23,48 euros per cada quadrícula minera addicional, fins a una quantitat màxima de 1.956,97 euros.
8.4. Canvis de titularitat: 26,18 euros cada un.”
Article 22
Es modifica l'article 221 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
“Article 221. Exempcions i bonificacions
Un. Gaudiran d'exempció total del pagament de la modalitat de la taxa que s'exigix pels servicis acadèmics relatius als cursos a què fa referència l'apartat 1 de l'article 219 de esta llei, els membres de famílies nombroses de categoria especial.
Dos. Així mateix, gaudiran de l'exempció a què fa referència l'apartat u anterior els alumnes que hagen obtingut una o més matrícules d'honor en el curs immediat anterior. Per cada una de les dites matrícules tindran dret a l'exempció del pagament d'una assignatura.
Tres. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de l'import de la modalitat de la taxa a què fa referència l'apartat u anterior els alumnes membres de famílies nombroses de categoria general”.
Article 23
Es modifica l'article 263 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
“Article 263. Exempcions i bonificacions
U. Gaudiran d'exempció total del pagament de la taxa que s'exigix pels servicis acadèmics relatius als cursos, jornades i seminaris a què fa referència l'article 261 de esta llei, els membres de famílies nombroses de categoria especial.
Dos. Així mateix, gaudiran de l'exempció a què fa referència l'apartat U anterior els alumnes que hagen obtingut una o més matrícules d'honor en el curs immediat anterior. Per cada una de les dites matrícules tindran dret a l'exempció del pagament d'una assignatura.
Tres. Gaudiran d'exempció total del pagament de la taxa els membres de famílies els ingressos anuals de les quals no excedisquen de dues vegades el salari mínim interprofessional computat anualment.
Quatre. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de l'import de la taxa a què fa referència l'apartat u anterior, els alumnes membres de famílies nombroses de categoria general”.
Article 24
S'afig un nou article 271 bis a la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, amb el tenor següent:
“Article 271 bis. Exempcions i bonificacions
Els membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:
1. Exempció total del pagament de les taxes regulades en este capítol, els de famílies nombroses de categoria especial.
2. Bonificació del 50 per 100 de l'import de les taxes regulades en este capítol, els de famílies nombroses de categoria general”.
Article 25
S'afig un nou article 283 bis a la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, amb el tenor següent:
“Article 283 bis. Exempcions i bonificacions
Els membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:
1. Exempció total del pagament de les taxes regulades en este capítol, els de famílies nombroses de categoria especial.
2. Bonificació del 50 per 100 de l'import de les taxes regulades en este capítol, els de famílies nombroses de categoria general”.
Article 26
S'afig un nou article 287 bis a la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, amb el tenor següent:
“Article 287 bis. Exempcions i bonificacions
Els membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:
1. Exempció total del pagament de les taxes regulades en este capítol, els de famílies nombroses de categoria especial.
2. Bonificació del 50 per 100 de l'import de les taxes regulades en este capítol, els de famílies nombroses de categoria general”.
Article 27
S'afig un nou article 291 bis a la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, amb el tenor següent:
“Article 291 bis. Exempcions i bonificacions
Els membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:
1. Exempció total del pagament de les taxes regulades en este capítol, els de famílies nombroses de categoria especial.
2. Bonificació del 50 per 100 de l'import de les taxes regulades en este capítol, els de famílies nombroses de categoria general”.
Article 28
S'afig un nou títol XI a la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, amb els termes següents:
“TÍTOL XI
Taxes en matèria de benestar social
CAPÍTOL ÚNIC
Taxa per l'elaboració dels informes de seguiment d'adopcions internacionals.
Article 294. Fet imposable.
Constituïx el fet imposable d'esta taxa l'elaboració per part de l'òrgan de la Generalitat competent en matèria d'adopció de menors, tant d'ofici com a instància de part, dels informes de seguiment de les adopcions internacionals constituïdes, segons el que disposa l'article 80.2 del Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana.
Article 295. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d'esta taxa els adoptants d'un menor o menors l'adopció dels quals haja sigut constituïda a l'estranger.
Article 296. Tipus de gravamen.
La taxa s'exigirà a raó de 120 euros per cada un dels informes de seguiment que s'haja de realitzar d'acord amb els compromisos adquirits amb les autoritats competents del país d'origen del menor o menors adoptats.
Article 297. Meritació i pagament.
La taxa es meritarà quan s'elabore l'informe de seguiment i resultarà exigible una vegada que s'haja produït la dita prestació”.
CAPÍTOL II
De la modificació de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la
Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries
Article 29
Es modifica l'article 6 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
“Article 6. Prerrogatives de l'administració.
U. Els actes de l'administració Pública Portuària són immediatament executius, de conformitat amb allò que s'ha disposat en l'article 94 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Dos. El pagament de les tarifes no relleva de l'obligació de remoure la mercaderia o element, de desatracar l'embarcació, de canviar de lloc d'amarratge o d'ancoratge o, fins i tot, d'abandonar el port, si així és ordenat per l'administració Pública Portuària. En estos supòsits, es tindrà dret a la devolució de l'import dels servicis abonats per avançat i no consumits, sense perjuí del dret a la indemnització per danys i perjuís que, si és el cas, estes actuacions puguen irrogar als afectats.
Tres. La falta de pagament en període voluntari de les tarifes portuàries per servicis la utilització dels quals haja sigut autoritzada, faculta l'administració de Ports per a procedir de forma immediata a la suspensió del servici, la retirada, immobilització o posada en sec de l'embarcació, el tall del subministrament i l'adopció de qualsevol altra mesura derivada de l'aplicació de la normativa d'explotació, i s'haurà de notificar amb caràcter previ a l'interessat les mesures a adoptar.
El concessionari o autoritzat està obligat a col·laborar amb l'administració en l'execució d'estes facultats, per a això haurà d'emprar tota la diligència necessària per a la bona fi de la mesura adoptada.
Quatre. L'Administració està facultada per a comprovar els elements en què es basen les declaracions del subjecte passiu, així com per a sol·licitar d'estos i dels concessionaris i autoritzats aquelles dades que considere necessàries en relació amb la prestació dels servicis o l'ocupació del domini públic, tots ells estan obligats a facilitar-li-les amb promptitud. Idèntica obligació tindran els subjectes passius quan siguen els concessionaris i autoritzats qui els sol·liciten les dades anteriors.
Cinc. Les despeses ocasionades com a conseqüència de les actuacions previstes en els tres números anteriors seran a càrrec del subjecte passiu.
Sis. L'incompliment de qualsevol de les obligacions establides en este article serà constitutiu d'una infracció administrativa de les previstes en la legislació de ports aplicable.
Set. L'impagament de qualsevol de les taxes previstes en esta llei podrà motivar, amb advertència prèvia a l'interessat i mentre regularitze el seu deute tributari, la prohibició o pèrdua del dret a la utilització o l'aprofitament especial de les instal·lacions portuàries, amb comunicació prèvia al capità marítim si afecta la navegació la suspensió de l'activitat i, si és el cas, l'extinció del títol administratiu corresponent.
Vuit. Als efectes previstos en este article, s'entendrà que s'ha produït impagament de les taxes quan no s'efectue l'ingrés del deute tributari en període voluntari.
Nou. Les embarcacions, les mercaderies, i la resta de béns i elements de qualsevol classe i naturalesa existents en els ports i instal·lacions portuàries de la Generalitat queden afectes el pagament de les taxes regulades en esta llei.
Deu. L'afecció real prevista en el paràgraf anterior s'entén sense perjuí que l'administració puga utilitzar qualssevol altres mitjans admesos en dret per al millor compliment de les competències que les lleis li atribuïxen i, en particular, per al cobrament dels tributs, i sense perjuí de les garanties del deute tributari que regula la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.”
Article 30
Es modifica l'article 8 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, en els termes següents:
a) Es modifica la rúbrica de l'article, que queda redactat de la forma següent:
“Article 8. Subjectes passius”.
b) Es modifica el paràgraf dos de l'article, que queda redactat de la forma següent:
“Dos. En les zones en concessió o autorització, el concessionari o l'autoritzat serà el substitut del contribuent, i estarà obligat a realitzar, en compte d'aquell, les obligacions formals i materials derivades de l'obligació tributària. Estes obligacions materials es realitzaran en els termes establits en l'article 11.Dos.6) de la present llei.”
c) S'afig un nou paràgraf tres, amb el tenor següent:
“Tres. Els substituts designats en este precepte quedaran solidàriament obligats al compliment de les prestacions materials i formals derivades de l'obligació tributària, sense perjuí que l'administració es puga dirigir en primer lloc al titular de la concessió o de l'autorització. En cas d'incompliment de les seues obligacions per part dels substituts, en especial en cas d'impagament de la taxa, i sense perjuí de les responsabilitats en què hagen incorregut els substituts, l'administració podrà exigir als contribuents el seu compliment.”
Article 31
Es modifica l'article 15 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
“Article 15. Subjectes passius
U. Són subjectes passius obligats solidàriament al pagament d'esta taxa, en qualitat de contribuents, els naviliers, els consignataris dels vaixells, els capitans dels vaixells i els propietaris, consignataris, transitaris o operadors logístics representants de la mercaderia que ocupen el domini públic o utilitzen el servici i els propietaris del mitjà de transport quan la mercaderia entre o isca del port per mitjans exclusivament terrestres.
Dos. En les zones en concessió o autorització, el concessionari o autoritzat serà el substitut del contribuent, i estarà obligat a complir, en compte d'aquell, les obligacions formals i materials derivades de l'obligació tributària. Estes obligacions materials es realitzaran en els termes establits en l'article 19.B de la present llei.
Tres. Els substituts designats en este precepte quedaran solidàriament obligats al compliment de les prestacions materials i formals derivades de l'obligació tributària, sense perjuí que l'administració es puga dirigir en primer lloc al concessionari o a l'autoritzat. En cas d'incompliment de les seues obligacions per part del substitut, en especial en cas d'impagament de la taxa, l'administració, sense perjuí de les responsabilitats en què haja incorregut el substitut, podrà exigir als contribuents el seu compliment.”
Article 32
Es modifica l'article 22 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
“Article 22. Subjectes passius
U. Són subjectes passius d'esta taxa, amb caràcter solidari, l'armador del vaixell i, si és el cas, el seu consignatari, el propietari de la pesca fresca o qui, en representació d'este, realitze la primera venda, i el propietari dels productes de la pesca i espècies provinents d'aqüicultura marina amb entrada per mar. En cas d'entrar per terra, també serà subjecte passiu amb caràcter solidari el transportista.
Dos. En llotges atorgades en concessió o autorització, seran subjectes passius substituts del contribuent el concessionari o autoritzat i el primer comprador de la pesca. Quan els productes de la pesca i espècies provinents d'aqüicultura marina entren en port per terra, serà subjecte passiu substitut del contribuent el transportista.
Tres. També serà subjecte passiu substitut del contribuent el primer comprador de la pesca fresca o de les espècies d'aqüicultura marina.
Quatre. Els substituts designats en este precepte quedaran solidàriament obligats al compliment de les prestacions materials i formals derivades de l'obligació tributària, sense perjuí que l'administració es puga dirigir en primer lloc al concessionari o a l'autoritzat. En cas d'incompliment de les seues obligacions per part dels substituts, en especial en cas d'impagament de la taxa, l'administració, sense perjuí de les responsabilitats en què hagen incorregut els substituts, podrà exigir als contribuents el seu compliment.”
Article 33
Es modifica l'article 23 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
“Article 23. Repercussió
U. El subjecte passiu podrà repercutir l'import de la tarifa sobre el primer comprador de la pesca, si n'hi ha, i este queda obligat a suportar la dita repercussió, la qual cosa es farà constar de manera expressa i separada en la factura corresponent. En cas de subhasta, s'haurà de fer pública la repercussió de l'import de la tarifa.
Dos. No procedirà la repercussió de les quotes resultants en els supòsits de liquidació que siguen conseqüència d'actes d'inspecció.”
Article 34
Es modifica l'article 31 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
“Article 31. Subjectes passius
U. Són subjectes passius, en qualitat de contribuents i amb caràcter solidari, el titular de l'embarcació, el consignatari, el capità o patró d'esta i l'arrendatari o titular, per qualsevol concepte, del dret d'ús preferent d'amarratge.
Dos. En les zones en concessió o autorització, el concessionari o autoritzat tindrà la condició de subjecte passiu substitut del contribuent, i estarà obligat a complir, en compte d'aquell, les obligacions materials i formals de l'obligació tributària. En cas d'incompliment de les seues obligacions per part del substitut, en especial en cas d'impagament de la taxa, l'administració, sense perjuí de les responsabilitats en què haja incorregut el substitut, podrà exigir als contribuents el seu compliment.”
Article 35
Es modifica l'article 32 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
“Article 32. Base imposable
U. La base per a la liquidació de la tarifa serà la superfície en metres quadrats, arredonida per excés, resultant del producte de la mànega per l'eslora màximes, i el temps, en dies o fracció, d'estada de l'embarcació en el port. Sobre la dita base s'aplicarà la tarifa en euros per metre quadrat i dies d'estada.
Dos. La base per a la liquidació de la tarifa en les embarcacions matriculades en la llista 6a, per tractar-se d'embarcacions esportives o de recreació que per definició s'exploten amb fins lucratius, serà la resultant de multiplicar el producte del paràgraf anterior per 1,8.”
Article 36
Es modifica l'article 34 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
“Article 34. Tarifes especials
U. El tram A de la taxa podrà exigir-se en règim d'estimació simplificada en els supòsits en què existisca concessió o autorització. La quota tributària s'establirà per a cada concessió o autorització tenint en compte les dades estadístiques de tràfic de la concessió o autorització disponibles, periòdicament s'efectuaran liquidacions globals per l'import que corresponga a l'ocupació, composició i port de la flota usuària, i serà la resultant d'aplicar una bonificació del 20 per 100 per al conjunt de les embarcacions de base i del 10 per cent per al conjunt de les embarcacions transeünts.
Dos. En els casos del paràgraf anterior, el concessionari o autoritzat podrà repetir de cada un dels subjectes passius obligats al pagament fins al 90 per 100 de la quota íntegra corresponent a les embarcacions de base i fins al 100 per 100 de la quota íntegra corresponent a les embarcacions transeünts, calculades per a cada subjecte passiu d'acord amb el que disposa l'article 32 d'esta llei.
Tres. La tarifa G-5 aplicable a les zones esportives en concessió en ports que hagen sigut construïts íntegrament pel concessionari actual de les dites zones esportives, serà, en el seu tram A, per utilització de les aigües del port, de 0,01 euros per metre quadrat o fracció i per dia natural o fracció”.
Article 37
Es modifica l'article 35 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
“Article 35. Tarifes incrementades
U. Tots els servicis han de ser sol·licitats a l'administració de Ports, i s'aplicarà tarifa doble als servicis obtinguts sense autorització, independentment de la sanció que pertoque per infracció del Reglament de Servici, Policia i Règim del Port o de la legislació de ports aplicable.
Dos. La presència d'una embarcació dins de les aigües del port que no reunisca els requisits per a ser considerada de base o transeünt en els termes establits en l'article 37 següent, meritarà tarifa doble de la corresponent a cent dies d'estada, sense perjuí de la possible sanció que s'establisca en la legislació de ports aplicable.”
Article 38
S'afigen tres nous paràgrafs cinc, sis i set a l'article 36 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, amb el tenor següent:
“Cinc. La posada a disposició de l'atracada pel concessionari o autoritzat del domini públic portuari o per l'administració de Ports implicarà l'autorització a l'usuari per a utilitzar l'atracada conforme al seu destí.
Sis. La falta de pagament en període voluntari de la Tarifa G-5 faculta l'administració de Ports, amb comunicació prèvia a l'interessat, per a extingir l'autorització del paràgraf anterior i immobilitzar l'embarcació en la forma prevista en l'article 6 d'esta llei.
Set. En defensa dels drets dels consumidors i usuaris, els concessionaris i els autoritzats hauran de fer constar expressament en la seua publicitat i cartes de servicis la inclusió o no de les tarifes portuàries en els preus oferits.”
Article 39
Es modifica el paràgraf dos de l'article 37 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
“Dos. Les quantitats degudes seran exigibles:
a) Per a embarcacions de pas en el port, les quantitats degudes seran exigibles per avançat i pels dies d'estada que s'autoritzen, comptats des de les 12 hores del migdia fins a les 12.00 hores del migdia següent. Si este termini ha de ser superat, el subjecte passiu haurà de formular nova petició i pagar novament per avançat l'import en dies o fracció corresponent al termini prorrogat.
b) Per a embarcacions amb base en el port, per semestres naturals avançats. En el cas que el subjecte passiu accepte domiciliar el pagament en entitat de crèdit, es podrà concedir una bonificació del 10 per 100 en les successives liquidacions que s'efectuen. Esta bonificació serà incompatible amb les tarifes especials previstes en l'article 34 de la present llei.
La devolució per l'entitat bancària corresponent del rebut domiciliat suposarà la pèrdua del dret de bonificació del 10 per 100 de la liquidació impagada, així com de les successives, es procedirà a anul·lar la liquidació tornada i a practicar-ne una altra nova sense bonificació, que es notificarà en el domicili de l'interessat o en el lloc que este haja designat, si és el cas, a efectes de notificacions, perquè procedisca al seu pagament.
La pèrdua del dret a la bonificació a què fa referència el paràgraf anterior es mantindrà per a successives liquidacions mentre l'interessat no torne a sol·licitar per escrit una nova domiciliació, que tindrà efectes per a la liquidació del semestre següent al de la recepció per l'administració de Ports de la dita sol·licitud.”
Article 40
Es modifica l'article 39 de la llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
“Article 39. Subjectes passius
Són subjectes passius obligats al pagament de la taxa, amb caràcter solidari, els peticionaris i usuaris dels corresponents servicis i els propietaris dels elements manipulats.”
Article 41
S'introduïx la disposició addicional tercera en la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, amb la redacció següent:
“Disposició addicional tercera. Exempcions relacionades amb la celebració de la XXXII Edició de la Copa Amèrica.
A partir de l'1 de gener del 2004 i fins al 31 de desembre del 2007, les entitats que exercisquen els drets d'explotació, organització i direcció de la XXXII Edició de la Copa Amèrica, les entitats que constituïsquen els equips participants i els membres de qualsevol d'elles estaran exempts, mentre realitzen activitats de preparació, organització o celebració de l'esmentat esdeveniment, de l'obligació de pagament de les tarifes següents:
Tarifa G-2 Vaixells
Tarifa G-3 Passatgers i mercaderies
Tarifa G-5 Embarcacions esportives i d'esbargiment
Tarifa E-1 Equips
Tarifa E-2 Superfícies i locals
Tarifa E-3 Subministraments”.
CAPÍTOL III
De la modificació de la Llei 13/1997, de 23 de desembre,
de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques
i restants tributs cedits
Article 42
U. Amb efectes 1 de gener de 2005, es modifica la lletra a) de l'apartat u de l'article quart, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció que s'indica a continuació i, en conseqüència, s'hauran d'entendre fetes a esta nova deducció les referències a l'anterior deducció per naixement o adopció del segon o posterior fill, incloses en el paràgraf tercer de la lletra b), en el paràgraf tercer de la lletra c) i en el paràgraf cinqué de la lletra d) de l'apartat u de l'article quatre mencionat:
“a) Per naixement o adopció, durant el període impositiu, d'un fill: 250 euros per cada fill nascut o adoptat, sempre que haja conviscut amb el contribuent ininterrompudament des del seu naixement o adopció fins al final de l'esmentat període.
Quan ambdós progenitors o adoptants tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà per parts iguals.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb les recollides en les lletres b), relativa al naixement o adopció múltiples, i c), relativa al naixement o adopció de fill discapacitat, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100”.
Dos. Amb efectes 1 de gener de 2005, es modifica l'import de deducció establit per a la deducció autonòmica en la quota de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per naixement o adopció múltiples, a què fa referència el paràgraf primer de la lletra b) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que es fixa en 205 euros.
Tres. Amb efectes 1 de gener de 2005, es modifiquen els imports de deducció establits per a la deducció autonòmica en la quota de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per naixement o adopció d'un fill discapacitat, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, a què fa referència el paràgraf primer de la lletra c) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que es fixen en els següents:
“– 205 euros, quan es tracte del primer fill que patisca la dita discapacitat, siga el primer fill, per ordre, del contribuent, o siga un altre posterior.
– 255 euros, quan es tracte del segon o posterior fill que patisca la dita discapacitat, siga el segon fill, per ordre, del contribuent, o siga un altre posterior, sempre que sobrevisquen els anteriors discapacitats”.
Quatre. Amb efectes 1 de gener de 2005, es modifiquen els imports de deducció inclosos en el paràgraf primer de la lletra d) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que es fixen en els següents:
185 euros, quan es tracte de família nombrosa de categoria general.
430 euros, quan es tracte de família nombrosa de categoria especial.
Cinc. Amb efectes 1 de gener de 2005, es modifica l'import de deducció establit per a la deducció autonòmica en la quota de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per contribuents discapacitats d'edat igual o superior a 65 anys, a què fa referència el paràgraf primer de la lletra e) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que es fixa en 165 euros.
Sis. Amb efectes 1 de gener de 2005, es modifica l'import de deducció establit per a la deducció autonòmica en la quota de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de labors no remunerades en la llar, a què fa referència el paràgraf primer de la lletra f) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que es fixa en 125 euros.
Amb efectes 1 de gener de 2005, es modifica l'import dels límits de renda establits per a l'esmentada deducció autonòmica en la quota de l'Impost sobre la Renda de les Persones, a què fa referència els números 1r i 2n de la lletra f) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que es fixen en els següents:
“1 Que la base liquidable general de la unitat familiar no supere la quantitat de 12.260 euros.
2n Que a cap dels membres de la unitat familiar li siguen imputades rendes immobiliàries, ni obtinga guanys o pèrdues patrimonials, ni rendiments íntegres del capital immobiliari, ni del mobiliari en quantia superior a 305 euros”.
Set. Amb efectes 1 de gener de 2005, es modifica l'import de deducció establit per a la deducció autonòmica en la quota de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per quantitats destinades a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual, procedents d'ajudes públiques, a què fa referència la lletra i) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que es fixa en 92 euros.
Vuit. Amb efectes 1 de gener de 2005, es modifica el límit de l'import de deducció establit per a la deducció autonòmica en la quota de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per arrendament de l'habitatge habitual, a què fa referència el paràgraf primer de la lletra j) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que es fixa en 185 euros.
Amb efectes 1 de gener de 2005, es modifica l'import dels límits de renda establits per a l'esmentada deducció autonòmica en la quota de l'Impost sobre la Renda de les Persones, a què fa referència el número 5é de la lletra j) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que es fixen en 21.455 euros, en declaració individual i 31.110 euros, en declaració conjunta.
Nou. Amb efectes 1 de gener de 2005, es modifica el límit de l'import de deducció establit per a la deducció autonòmica en la quota de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per l'arrendament d'un habitatge, com a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o d'altri, en municipi diferent d'aquell en què el contribuent residia abans, a què fa referència el paràgraf primer de la lletra k) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que es fixa en 185 euros.
Amb efectes 1 de gener de 2005, es modifica l'import dels límits de renda establits per a l'esmentada deducció autonòmica en la quota de l'Impost sobre la Renda de les Persones, a què fa referència el número 4t de la lletra k) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que es fixen en 21.455 euros, en declaració individual i 31.110 euros, en declaració conjunta.
Deu. Amb efectes 1 de gener de 2005, s'afig una nova lletra l) a l'apartat u de l'article quart, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, el tenor de la qual és el següent:
“l) Per quantitats destinades a inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables en l'habitatge habitual: El 5 per 100 de les quantitats invertides pel contribuent en l'adquisició d'instal·lacions o equips destinats a alguna de les finalitats que s'indiquen a continuació, en el marc de programes, convenis o acords amb l'administració competent en matèria mediambiental, la qual haurà d'expedir la certificació acreditativa que la dita inversió s'ajusta a les condicions establides en aquells:
a) Aprofitament de l'energia provinent del sol per a la seua transformació en calor o electricitat.
b) Aprofitament, com a combustible, de residus sòlids urbans o de biomassa procedent de residus d'indústries agrícoles i forestals i de cultius energètics per a la seua transformació en calor o electricitat.
c) Tractament de residus biodegradables procedents d'explotacions ramaderes, d'estacions depuradores d'aigües residuals, d'efluents industrials o de residus sòlids urbans per a la seua transformació en biogàs.
d) Tractament de productes agrícoles, forestals o olis usats per a la seua transformació en biocarburants (bioetanol o biodiesel).
La base màxima d'esta deducció serà de 3.000 euros anuals i estarà constituïda per les quantitats invertides, incloses les despeses originades que hagen anat a càrrec de l'adquirent i, en el cas de finançament alié, l'amortització i les altres despeses d'esta, a excepció dels interessos. La part de la inversió finançada amb subvencions públiques no donarà dret a deducció.
A estos efectes, caldrà ajustar-se al concepte d'habitatge habitual contingut en la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”.
Onze. Com a conseqüència del que establix l'apartat deu d'este article, amb efectes d'1 de gener de 2005 les actuals lletres l), m) i n) de l'apartat u de l'article quart, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, passen a indicar-se amb les lletres m), n) i o), respectivament.
Dotze. Amb efectes 1 de gener de 2005, s'afig una nova lletra o) a l'apartat u de l'article quart, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, el tenor de la qual és el següent:
“o) Per les quantitats destinades, durant el període impositiu, a la custòdia en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil, de fills menors de 3 anys: el 15 per 100 de les quantitats satisfetes, amb un màxim de 250 euros, per cada fill menor de 3 anys inscrit en les dites guarderies o centres d'educació infantil.
Seran requisits per a la pràctica d'esta deducció els següents:
1r Que els pares que convisquen amb el menor exercisquen activitats per compte propi o d'altri per les quals perceben rendiments del treball o d'activitats econòmiques.
2n Que la base liquidable general del contribuent no siga superior a 21.455 euros en declaració individual o a 31.110 euros en declaració conjunta.
3a Que la base liquidable especial del contribuent no siga superior a 615 euros en qualsevol règim de declaració.
Quan dos contribuents tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà per parts iguals.”
Tretze. Amb efectes 1 de gener de 2005, es modifica l'apartat dos de l'article quart, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
“Dos. L'aplicació de les deduccions recollides en les lletres g), h), i) i l) de l'apartat u precedent requerirà que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període impositiu excedisca del valor que done la seua comprovació al començament d'este, en, almenys, la quantia de les inversions realitzades. A estos efectes, no es computaran els increments o disminucions de valor experimentats durant l'esmentat període impositiu pels béns que al final d'este continuen formant part del patrimoni del contribuent. Així mateix, la base de la deducció a què fa referència el número 3 de la lletra n) de l'apartat u mencionat no podrà superar el 20 per 100 de la base liquidable del contribuent”.
Catorze. Amb efectes 1 de gener de 2005, es modifica l'apartat tres de l'article quart, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
“Tres. Per a tindre dret a les deduccions previstes en la lletra m), en els números 1 i 2 de la lletra n) i en la lletra o), totes elles de l'apartat u anterior, s'haurà d'acreditar l'efectivitat de la donació efectuada, així com el valor d'esta, per mitjà de certificació expedida per l'entitat donatària en què, a més del número d'identificació fiscal i de les dades d'identificació personal del donant i de l'entitat donatària, es facen constar els punts següents:
1) Data i import del donatiu, quan este siga dinerari.
2) Document públic o un altre document autèntic acreditatiu del lliurament del bé donat, quan es tracte de donacions en espècie. En relació amb les donacions a què fa referència el número 1 de la lletra n) serà menció inexcusable del document el número d'identificació que en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià corresponga al bé donat.
3) Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació. En tot cas, la revocació de la donació determinarà l'obligació d'ingressar les quotes corresponents als beneficis gaudits en el període impositiu en què la dita revocació es produïsca, sense perjuí dels interessos de demora que pertoquen.
4) Menció expressa que l'entitat donatària es troba inclosa entre les regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, quan la donació s'efectue a favor de les entitats a què fa referència l'apartat 3) de la lletra m), l'apartat 4) del número 1 de la lletra n) i l'apartat 3) de la lletra o).
Sense perjuí d'això, si es tracta de donacions en espècie, a la certificació mencionada s'haurà d'adjuntar una altra acreditativa del valor dels béns donats. Correspondrà a la conselleria competent en matèria de medi ambient l'expedició de la dita certificació acreditativa del valor en relació amb els béns a què fa referència la lletra m) de l'apartat u anterior i a la conselleria competent en matèria de cultura quan es tracte d'aquells altres a què fan referència les lletres n) i o) del dit apartat”.
Article 43
Es modifica l'article vuité de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
“Article vuité. Mínim exempt.
La base imposable dels subjectes passius per obligació personal de l'impost que residisquen habitualment a la Comunitat Valenciana es reduirà, en concepte de mínim exempt, amb caràcter general, en 108.182,17 euros i, en el cas que el subjecte passiu siga una persona discapacitada física, psíquica o sensorial amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per cent, en 200.000 euros.
A estos efectes, caldrà ajustar-se al concepte de residència habitual previst en l'apartat u de l'article primer d'esta llei i el grau de discapacitat haurà d'acreditar-se per mitjà del corresponent certificat expedit pels òrgans competents en matèria de servicis socials de la Generalitat o pels òrgans corresponents de l'Estat o d'altres comunitats autònomes”.
Article 44
Es modifica l'apartat u de l'article deu de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
“U. Amb el caràcter de reduccions anàlogues a les aprovades per l'Estat amb la mateixa finalitat:
a) La que corresponga de les incloses en els grups següents:
– Grup I: adquisicions per descendents i adoptats menors de 21 anys, 25.000 euros, més 5.000 euros per cada any menys de 21 que tinga el drethavent, sense que la reducció puga excedir 60.000 euros.
– Grup II: adquisicions per descendents i adoptats de 21 o més anys, cònjuges, ascendents i adoptants, 25.000 euros.
b) En les adquisicions per persones amb minusvalidesa física, psíquica o sensorial, s'aplicarà, amb caràcter general, una reducció de 120.000 euros, a més de les que puguen correspondre en funció del grau de parentiu amb el causant. No obstant això, quan el grau de discapacitat siga igual o superior al 65 per cent, la reducció abans citada serà de 240.000 euros.”
Article 45
U. Es modifica el títol de la disposició addicional única de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que passa a denominar-se “disposició addicional primera. Obligacions formals dels notaris”, i el seu contingut passa a ser l'apartat u de la nova disposició addicional primera.
Dos. S'introduïx un nou apartat dos en la disposició addicional primera a la qual fa referència l'apartat anterior, amb la redacció següent:
“Dos. Els notaris destinats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana hauran de trametre a la conselleria competent en matèria d'hisenda una fitxa resum dels documents per ells autoritzats referents a actes o contractes subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions o a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, així com la còpia electrònica d'aquells documents.
La determinació dels actes o contractes a què es referirà l'obligació, així com el format, contingut, terminis i la resta de condicions de compliment d'aquella, s'establiran mitjançant una ordre del conseller competent en matèria d'hisenda, i s'haurà de dur a terme en suport directament llegible per ordinador o per mitjà de transmissió per via telemàtica”.
Article 46
S'introduïx la disposició addicional segona en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
“Disposició addicional segona. Obligacions formals de subministrament d'informació per part dels registradors de la propietat i mercantils.
Els registradors de la propietat i mercantils destinats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana hauran de trametre a la conselleria competent en matèria d'hisenda una declaració amb la relació dels documents referents a actes o contractes subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions o a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats que es presenten a inscripció, quan el pagament o la presentació de la declaració s'haja realitzat en una altra comunitat autònoma diferent de la valenciana a la qual no corresponga el rendiment dels impostos.
La tramesa de la informació s'efectuarà en el format, els terminis i la resta de condicions i amb el contingut que s'establisca mitjançant una ordre del conseller competent en matèria d'hisenda, i s'haurà de dur a terme en suport directament llegible per ordinador o per mitjà de transmissió per via telemàtica en els supòsits en què l'esmentada ordre així ho establisca.”
Article 47
S'introduïx la disposició addicional tercera en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la següent redacció:
“Disposició addicional tercera. Obligacions formals de subministrament d'informació en relació amb l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per part de les persones físiques i jurídiques que organitzen subhastes de béns mobles.
Les persones físiques i jurídiques que organitzen subhastes de béns mobles hauran de trametre a la conselleria competent en matèria d'hisenda una declaració en la qual s'inclouran totes les transmissions de béns mobles en què hagen participat.
La tramesa de la informació s'efectuarà en el format, terminis i la resta de condicions i amb el contingut que s'establisca mitjançant una ordre del conseller competent en matèria d'hisenda, i s'haurà de dur a terme en suport directament llegible per ordinador o per mitjà de transmissió per via telemàtica en els supòsits en què l'esmentada ordre així ho establisca”.
Article 48
S'introduïx la disposició addicional quarta en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
“Disposició addicional quarta. Mesures fiscals relacionades amb la celebració de la XXXII Edició de la Copa Amèrica.
U. Bonificació en la quota de l'Impost sobre el Patrimoni.
1. Els subjectes passius de l'Impost sobre el Patrimoni, no residents a Espanya abans de l'1 de gener del 2004, que hagen adquirit la seua residència habitual a la Comunitat Valenciana amb motiu de la celebració de la XXXII Edició de la Copa Amèrica, i que tinguen la condició de membres de les entitats que exercixen els drets d'explotació, organització i direcció de l'esmentada Edició de la Copa Amèrica o de les entitats que constituïsquen els equips participants, es podran aplicar una bonificació del 99,99 per 100 de la quota, exclosa la part d'esta que proporcionalment corresponga als béns i drets que estiguen situats, puguen exercitar-se o hagen de complir-se en territori espanyol i que formen part del patrimoni del subjecte passiu a 31 de desembre de 2003.
La condició de membre de les entitats assenyalades en el paràgraf anterior haurà d'acreditar-se per mitjà de la certificació que, a este efecte, expedisca el Consorci València 2007.
2. La bonificació s'aplicarà als fets imposables produïts des de l'1 de gener del 2004 fins al 31 de desembre de 2007.
Dos. Bonificació en la quota de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
1. En els supòsits d'adquisició de l'habitatge habitual per no residents a Espanya abans de l'1 de gener de 2004, que hagen adquirit la seua residència habitual a la Comunitat Valenciana amb motiu de la celebració de la XXXII Edició de la Copa Amèrica i que tinguen la condició de membres de les entitats que exercixen els drets d'explotació, organització i direcció de l'esmentada Edició de la Copa Amèrica o de les entitats que constituïsquen els equips participants, es podrà aplicar una bonificació del 99,99 per 100 de la quota derivada de l'aplicació de les modalitats de transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
2. En els supòsits d'arrendament d'habitatge habitual que es concerte per no residents a Espanya abans de l'1 de gener del 2004, que hagen adquirit la seua residència habitual a la Comunitat Valenciana amb motiu de la celebració de la XXXII Edició de la Copa Amèrica, i que tinguen la condició de membres de les entitats que exercixen els drets d'explotació, organització i direcció de l'esmentada Edició de la Copa Amèrica o de les entitats que constituïsquen els equips participants, es podrà aplicar una bonificació del 99,99 per 100 de la quota tributària de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, corresponent a les rendes de l'arrendament del període d'aplicació del benefici fiscal, amb el límit del resultat d'aplicar a les dites rendes el tipus mitjà efectiu de gravamen corresponent a la totalitat de les rendes que constituïxen la base imposable.
3. La condició de membre de les entitats assenyalades en els punts 1 i 2 d'este apartat haurà d'acreditar-se per mitjà de la certificació que, a este efecte, expedisca el Consorci València 2007. Igualment, als efectes del que disposen els punts, caldrà ajustar-se al concepte d'habitatge habitual previst en la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
4. Les bonificacions a què fa referència este apartat s'aplicaran en relació amb els fets imposables produïts des de l'1 de gener del 2004 fins al 31 de desembre de 2007”.
CAPÍTOL IV
De la modificació de la Llei 14/1985, de 27 de desembre,
de la Generalitat Valenciana, de Tributació sobre Jocs d'Atzar
Article 49
Es modifica el títol preliminar de la Llei de la Generalitat Valenciana 14/1985, de 27 de desembre, de Tributació sobre Jocs d'Atzar, que queda redactat de la forma següent:
“Títol preliminar
Article primer
S'establix un recàrrec sobre la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar en casinos, que serà exigible en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana”.
Article 50
Es deroga el títol primer de la Llei de la Generalitat Valenciana 14/1985, de 27 de desembre, de Tributació sobre Jocs d'Atzar.
CAPÍTOL V
De modificació de la Llei 2/1992, de 26 de març,
de Sanejament de les Aigües Residuals
de la Comunitat Valenciana
Article 51
S'introduïx un nou capítol VI, denominat “Infraccions i sancions” en la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, en el qual s'inclouen els actuals articles 28 i 29, als quals es dota de nou contingut, així com els nous articles 30 i 31, i es fa la redacció següent dels articles mencionats:
“Article 28. Règim sancionador
1. Les infraccions tributàries del Cànon de Sanejament seran qualificades i sancionades d'acord amb el que disposa la Llei General Tributària i altres normes de general aplicació, amb les especialitats que establix la present llei.
2. La competència per a acordar i imposar sancions tributàries correspon al gerent de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.”
“Article 29. Infracció tributària per incompliment de l'obligació de facturació del Cànon de Sanejament.
1. Constituïxen infracció tributària greu les conductes següents:
a) L'incompliment de l'obligació d'incloure el Cànon de Sanejament en la factura o rebut del subministrament d'aigua.
b) La inclusió del Cànon de Sanejament en la factura o rebut del subministrament d'aigua, sense la deguda separació dels conceptes restants.
La base de la sanció serà l'import total indegudament facturat per qualsevol dels dos motius mencionats i la sanció consistirà en multa pecuniària proporcional de l'1 per cent, sense que esta quantitat puga excedir de 30.000 euros.
2. Constituïx infracció tributària lleu la inclusió del Cànon de Sanejament en document separat de la factura o rebut del subministrament d'aigua. La base de la sanció serà l'import total del Cànon de Sanejament facturat indegudament per este motiu i la sanció consistirà en multa pecuniària proporcional de l'1 per cent, sense que esta quantitat puga excedir de 3.000 euros”.
“Article 30. Infracció tributària per resistència, excusa o negativa a les actuacions d'obtenció de les dades necessàries per a la determinació del coeficient corrector o del deute tributari en els supòsits de subministraments propis d'aigua.
Constituïx infracció tributària la resistència, excusa o negativa a les actuacions d'obtenció de les dades necessàries per a la determinació del coeficient corrector o del deute tributari en els supòsits de subministraments propis d'aigua.
La infracció tributària prevista en este article serà greu i serà sancionada amb multa de 300 euros, si s'ha incomplit per primera vegada el requeriment; amb multa de 600 euros, si s'ha incomplit per segona vegada; i amb multa de 900 euros, si s'incomplix per tercera vegada”.
“Article 31. Infracció tributària per no disposar d'arqueta de registre o de comptador homologat.
Constituïx infracció tributària l'absència d'arqueta de registre o dispositiu que el substituïsca o de comptador homologat o d'altres aparells de mesurament del consum d'aigua, així com el seu manteniment en condicions no operatives.
La infracció serà greu quan hi haja requeriment d'instal·lació emés per l'Entitat de Sanejament i serà sancionada amb multa de 300 euros, si s'ha incomplit per primera vegada el requeriment; amb 600 euros, si s'ha incomplit per segona vegada; i amb 900 euros, si s'incomplix per tercera vegada.
En els supòsits no previstos en l'apartat anterior la infracció serà lleu i serà sancionada amb multa fixa de 200 euros”.
Article 52
S'inclou una nova disposició transitòria quarta en la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
“La present llei serà d'aplicació a les infraccions tributàries comeses abans de la seua entrada en vigor, quan encara no haja recaigut sanció o esta no siga ferma, sempre que, en qualsevol d'ambdós casos, resulte més favorable per al presumpte infractor.“
CAPÍTOL VI
De la modificació del Text Refós de la Llei
d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana
Article 53
Es modifica l'apartat 2 de l'article 12 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, amb la redacció següent:
“2. Tampoc es concediran exempcions, perdons, rebaixes, ni moratòries en el pagament dels drets a la hisenda autònoma, excepte en els casos i en la forma que determinen especialment les lleis. No obstant això, s'autoritza la conselleria competent en matèria d'hisenda per a dictar les normes oportunes per a la no liquidació o, si és el cas, l'anul·lació i baixa en comptabilitat de totes aquelles liquidacions de les quals resulten deutes la quantia dels quals s'estime i fixe com insuficient per a la cobertura del cost que la seua exacció i recaptació represente”.
Article 54
Es modifica l'article 13 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, amb la redacció següent:
“1. Les provisions de constrenyiment acreditatives del descobert dels deutes corresponents als drets de naturalesa pública, expedides pels òrgans competents, seran títol suficient per a iniciar el procediment de constrenyiment i tindran la mateixa força executiva que la sentència judicial per a procedir contra els béns i drets dels obligats al pagament.
2. Els procediments administratius de constrenyiment podran ser suspesos en el cas de recursos o reclamacions interposats pels interessats, en la forma i amb els requisits legal o reglamentàriament establits.
3. Se suspendrà immediatament el procediment de constrenyiment, sense necessitat de prestar garantia, quan l'interessat demostre que s'ha produït en el seu perjuí error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute, o bé que el dit deute ha prescrit o ha sigut ingressat, condonat, compensat, ajornat o suspés.
4. Si contra els dits procediments s'oposen reclamacions en concepte de terceria o per una altra acció civil per persona que no tinga cap responsabilitat amb la Hisenda Pública valenciana en virtut d'obligació o gestió pròpia o transmesa, relativa als crèdits objecte del procediment, es procedirà de la forma següent:
a) Si es tracta de terceria de domini, una vegada que s'hagen pres les mesures d'assegurament que pertoquen, se suspendran els dits procediments només en la part que es referix als béns o drets controvertits, este incident se substanciarà en la via administrativa com prèvia a la judicial.
Quan la reclamació siga denegada en la via administrativa, prosseguirà el procediment de constrenyiment, excepte justificació documental en el termini reglamentàriament establit de la interposició de demanda judicial.
L'Administració pública valenciana podrà acordar la suspensió del procediment de constrenyiment quan de l'execució puguen derivar-se perjuís d'impossible o difícil reparació. En estos casos, l'acord de suspensió establirà les mesures per a l'assegurament dels respectius crèdits.
b) Si la terceria és de millor dret, prosseguirà el procediment fins a la realització dels béns i el producte obtingut es consignarà en dipòsit a resultes de la terceria.
5. Els tribunals, els jutges i les autoritats administratives no podran despatxar ordres d'execució ni dictar provisions d'embargament contra drets, fons, valors i béns de la Hisenda de la Generalitat, ni exigir fiances, garanties, dipòsits i caucions, excepte quan es tracte de béns patrimonials no afectats a un ús o servici públic.”
Article 55
Es modifica l'article 14 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, amb la redacció següent:
“1 Les quantitats degudes a la hisenda de la Generalitat Valenciana meritaran interessos de demora des del dia següent al del seu venciment.
2. L'interés de demora resultarà de l'aplicació, per a cada any o període dels que integren el període de càlcul, de l'interés legal fixat en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per als dits exercicis.
3. El que disposa este article s'entendrà sense perjuí de les especialitats en matèria tributària.”
Article 56
Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 15 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, amb la redacció següent:
“1. Excepte allò que s'ha establit per les lleis reguladores dels distints recursos, prescriuran als quatre anys els drets següents de la Generalitat:
a) A reconéixer i liquidar crèdits a favor seu, este termini es comptarà des del dia en què el dret va poder exercitar-se.
b) A recaptar els crèdits reconeguts o liquidats, este termini es comptarà des de la data de la seua notificació o, si esta no és preceptiva, des del seu venciment.
2. La prescripció regulada en l'apartat anterior quedarà interrompuda per:
a) Qualsevol acció administrativa, realitzada amb coneixement formal del deutor i encaminada al reconeixement, liquidació o cobrament dels drets.
b) Per la interposició de qualsevol classe de reclamació o de recursos, per les actuacions realitzades amb coneixement formal del deutor en el curs de les dites reclamacions o recursos, per la remissió del tant de culpa a la jurisdicció penal o per la presentació de denúncia davant del Ministeri Fiscal, així com per la recepció de la comunicació d'un òrgan jurisdiccional en què s'ordene la paralització del procediment administratiu en curs, per la declaració del concurs del deutor o per l'exercici d'accions civils o penals dirigides al cobrament del deute.
c) Per qualsevol actuació fefaent del deutor encaminada al pagament o liquidació del deute”.
Article 57
Es modifica el punt 1 de l'article 18 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Publica de la Generalitat Valenciana, que passa a tindre la redacció següent:
“1. El dret al reconeixement, liquidació i pagament de les obligacions ja reconegudes o liquidades prescriurà als quatre anys, comptats des del naixement de les obligacions o des del seu reconeixement o liquidació respectives.”
Article 58
Es modifica l'article 39 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Publica de la Generalitat Valenciana, que passa a tindre la redacció següent:
“Article 39. 1. El conseller competent en matèria d'economia i hisenda podrà concertar operacions de tresoreria per a satisfer pagaments inajornables, fins a un límit màxim establit per la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana. Este límit s'entendrà automàticament modificat com a conseqüència de l'augment o disminució bé dels pagaments que, a l'empara de les previsions legals, hagen d'atendre's, o bé dels ingressos efectivament recaptats respecte dels previstos en la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
2. El conseller podrà concedir a les entitats autònomes i entitats públiques dependents de la Generalitat bestretes de tresoreria per al pagament d'obligacions inajornables fins a un límit màxim del total dels crèdits globals per a despeses consignats en els seus respectius pressupostos.”
Article 59
Es modifiquen els capítols I, II I III del títol III del Text Refós de la Llei d'Hisenda Publica de la Generalitat Valenciana, que passen a tindre la redacció següent:
“CAPÍTOL I
Control de la gestió economicofinancera de la Generalitat
Article 55
1. La Intervenció General de la Generalitat Valenciana exercirà, en els termes previstos en esta llei, el control intern de la gestió economicofinancera de la Generalitat, amb plena autonomia respecte de les autoritats i la resta d'entitats la gestió de les quals controle.
2. El control regulat en este títol té com a objectius:
a) Verificar el compliment de la normativa que siga d'aplicació a la gestió objecte de control.
b) Verificar l'adequat registre i comptabilització de les operacions realitzades, i el seu fidel i regular reflex en els comptes i estats que, conforme a les disposicions aplicables, haja de formar cada òrgan o entitat.
c) Avaluar que l'activitat i els procediments objecte de control es realitzen d'acord amb els principis de bona gestió financera i, en especial, amb els previstos en la Llei General d'Estabilitat Pressupostària.
d) Verificar el compliment dels objectius assignats als centres gestors de la despesa en els pressupostos de la Generalitat.
3. Este control serà exercit sobre la totalitat dels òrgans de l'administració de la Generalitat així com sobre les entitats a què fa referència l'article 5 d'esta llei, per mitjà de l'exercici de la fiscalització o intervenció prèvia, el control financer permanent i l'auditoria pública, en la forma prevista en els capítols II, III i III.bis d'este títol.
4. Les entitats col·laboradores i els beneficiaris de subvencions i ajudes concedides per la Generalitat o, si és el cas, per les entitats autònomes i empreses que en depenen, així com de les finançades a càrrec de fons comunitaris estaran subjectes, així mateix, al control regulat en el present títol en la forma que reglamentàriament es determine.
5. No estaran subjectes a les disposicions del present títol les Corts Valencianes que, si és el cas, justificaran la seua gestió al Tribunal i Sindicatura de Comptes. Així mateix, tampoc s'hi subjectaran la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Consell Jurídic Consultiu i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Article 55.bis
1. La Intervenció General de la Generalitat Valenciana exercirà les funcions de control intern sobre la gestió economicofinancera de la Generalitat conforme als principis d'autonomia, exercici desconcentrat i jerarquia interna, bé a través dels seus servicis centrals o a través de les seues Intervencions Delegades.
2. Este control serà exercit pels funcionaris pertanyents al Cos Superior d'Interventors i Auditors de la Generalitat Valenciana, amb plena autonomia respecte a l'òrgan o entitat la gestió dels quals siga objecte de control. A este efecte, els dits funcionaris gaudiran d'independència funcional respecte dels titulars dels òrgans la gestió dels quals controlen i ajustaran la seua actuació a la normativa vigent i a les instruccions impartides per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana.
3. El procediment contradictori regix la solució de les diferències que puguen presentar-se en l'exercici de la fiscalització o intervenció prèvia. El dit principi es materialitzarà en el procediment de resolució de discrepàncies regulat en l'article 59 d'esta llei.
En l'àmbit del control financer permanent i l'auditoria pública, l'abast del procediment contradictori serà l'establit en la normativa reguladora dels corresponents informes, sense perjuí del que establixen els articles 61 i 62.bis d'esta llei.
Article 56
1. La Intervenció General de la Generalitat Valenciana presentarà anualment el Govern Valencià, a través del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, un informe general amb els resultats més significatius de l'execució del Pla anual de Control Financer Permanent i del Pla anual d'Auditories de cada exercici.
2. La Intervenció General de la Generalitat Valenciana podrà elevar a la consideració del Govern Valencià, a través del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, els informes de control financer permanent i d'auditoria que, per raó dels seus resultats, estime convenient anticipar el seu coneixement.
CAPÍTOL II
De la fiscalització o intervenció prèvia
Article 57
1. La fiscalització o intervenció prèvia té com a objecte controlar, abans que siguen aprovats, els actes, documents i expedients de la Generalitat que donen lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagaments que se'n deriven, i la inversió o aplicació en general dels seus fons públics, a fi d'assegurar que la seua gestió s'ajuste a les disposicions aplicables en cada cas.
No obstant això, la intervenció prèvia dels drets i ingressos serà substituïda per la inherent a la nota d'intervenció en comptabilitat, i la Intervenció General podrà establir, si és el cas, les actuacions de comprovació que estime necessàries en l'exercici del control financer permanent i l'auditoria pública.
2. La fiscalització serà exercida per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana els seus interventors delegats respecte dels actes realitzats per l'administració de la Generalitat i les entitats autònomes de caràcter administratiu que en depenen.
El Govern Valencià, a proposta de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, podrà acordar l'aplicació del control financer permanent, en substitució de la fiscalització o intervenció prèvia, en alguns òrgans de l'administració de la Generalitat o entitats autònomes que en depenen, bé respecte de tota la seua activitat o exclusivament respecte d'algunes àrees de gestió.
Article 57.bis
1. La fiscalització s'exercirà en les seues modalitats d'intervenció formal i material. La intervenció formal consistirà en la verificació del compliment dels requisits legals necessaris per a l'adopció de l'acord, per mitjà de l'examen de tots els documents que, preceptivament, hagen d'estar incorporats a l'expedient. En la intervenció material es comprovarà la real i efectiva aplicació dels fons públics.
2. L'exercici de la intervenció prèvia comprendrà:
a) La fiscalització dels actes que reconeguen drets de contingut econòmic, aproven despeses, adquirisquen compromisos de despesa, o impliquen moviments de fons i valors.
b) La intervenció del reconeixement de les obligacions i de la comprovació de la inversió.
c) La intervenció formal de l'ordenació del pagament.
d) La intervenció material del pagament.
3. No estaran subjectes a la fiscalització prevista en l'apartat 2.a) anterior:
a) Els contractes menors
b) Les despeses de caràcter periòdic i la resta de tracte successiu, una vegada fiscalitzada la despesa corresponent al període inicial de l'acte o contracte del qual deriven o les seues modificacions.
4. No estaran sotmesos a intervenció prèvia les despeses que, d'acord amb la normativa vigent, es facen efectives a través del procediment especial de bestreta de caixa fixa.
Article 58
1. La fiscalització i intervenció prèvia de la despesa a què fa referència l'article anterior, consistirà en la comprovació dels aspectes següents:
a) L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a la naturalesa de la despesa o obligació que es propose contraure.
En els casos en què es tracte de contraure compromisos de despeses de caràcter pluriennal es comprovarà, a més, si es complix allò que s'ha preceptuat en l'article 29 d'esta llei.
b) Que les despeses o obligacions s'acorden per òrgan competent.
c) Que els expedients de reconeixement d'obligacions corresponen a despeses aprovades i disposades que han sigut fiscalitzades favorablement.
d) L'existència d'autorització del Govern Valencià en els supòsits que, conforme a l'apartat 2 de l'article 12 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, ho requerisquen.
e) L'existència d'autorització del titular de la conselleria en els supòsits que, conforme a l'apartat 1 de l'article 12 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, ho requerisquen.
f) Aquells altres aspectes que, per la seua transcendència en el procés de gestió, determine el Govern Valencià a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, amb un informe previ de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana.
2. El que disposa l'apartat anterior no s'aplicarà respecte de les obligacions o despeses que hagen de ser aprovades pel Govern Valencià, la intervenció prèvia de les quals consistirà en la verificació que aquelles s'ajusten a les disposicions aplicables en cada cas. La dita fiscalització serà exercida per l'interventor general de la Generalitat Valenciana.
3. La intervenció formal del pagament tindrà com a objecte verificar que les ordres de pagament es dicten per òrgan competent, s'ajusten a l'acte de reconeixement de l'obligació i que s'acomoden al pla de disposició de fons de Tresoreria.
La intervenció material del pagament verificarà la identitat del perceptor i la quantia del pagament. Per via reglamentària es regularan les peculiaritats pròpies de les ordres de pagament per relació de perceptors.
4. Reglamentàriament es determinaran els requisits a verificar en la fiscalització de les ordres de pagaments a justificar i en la constitució o modificació de les bestretes de caixa fixa, així com el procediment a seguir en la intervenció dels seus comptes justificatius.
Article 58.bis
1. Si la Intervenció, en realitzar la fiscalització o intervenció prèvia a què es referix l'apartat 1 de l'article anterior, verifica l'incompliment d'algun dels aspectes establits en este o que puguen establir-se pel Govern Valencià, haurà de formular la seua objecció per escrit, amb menció dels preceptes legals en els quals sustente el seu criteri, i quedarà suspesa la tramitació de l'expedient fins que siga resolta, bé per l'esmena de les deficiències observades o bé, en el cas de no acceptació de l'objecció, per la resolució del procediment previst en l'article següent.
No obstant això, els interventors podran formular les observacions complementàries que consideren convenients, sense que estes tinguen, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients corresponents.
2. Si en l'exercici de la fiscalització de les obligacions i despeses que hagen de ser aprovats pel Govern Valencià, la Intervenció General observa algun defecte en el contingut dels actes examinats o en el procediment seguit per a la seua adopció, haurà de formular les seues objeccions per escrit, amb menció dels preceptes legals en què sustente el seu criteri, estes objeccions manquen d'efectes suspensius.
Article 59
Quan l'òrgan gestor no accepte la objecció formulada, plantejarà a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, per conducte de la Sotssecretaria o, si és el cas, a través del president o director de l'organisme o entitat subjecte a control, discrepància motivada per escrit, amb menció dels preceptes legals en què sustente el seu criteri.
Plantejada la discrepància, es procedirà de la forma següent:
a) En els casos en què haja sigut formulada l'objecció per una Intervenció Delegada, correspondrà a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana conéixer la discrepància, i la seua resolució serà obligatòria per a aquella.
b) Quan l'objecció haja sigut formulada per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana o este centre directiu haja confirmat la d'una altra intervenció delegada, subsistint la discrepància, correspondrà al Govern Valencià adoptar la resolució definitiva.
Article 59.bis
1. En els supòsits en què, d'acord amb el que establixen les disposicions aplicables, la intervenció prèvia siga preceptiva i s'haja omés, no es podrà reconéixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervindre favorablement estes actuacions fins que s'esmene la dita omissió en els termes previstos en este article.
2. L'òrgan de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana que tinga coneixement de l'omissió a què es referix l'apartat anterior, procedirà a efectuar la fiscalització de l'expedient, i es consideraran convalidades les actuacions administratives produïdes en el cas que, amb independència de la infracció que suposa la falta de l'informe de fiscalització, s'haja respectat la legalitat vigent en la seua tramitació.
En cas contrari, el dit òrgan haurà d'emetre un informe en el qual es manifestaran, com a mínim, els aspectes següents:
a) Les infraccions de l'ordenament jurídic que s'haurien manifestat si s'haguera sotmés l'expedient a fiscalització o intervenció prèvia en el moment oportú.
b) Les prestacions que s'hagen realitzat com a conseqüència del dit acte.
c) La procedència de la revisió dels actes viciats amb infracció de l'ordenament.
d) L'existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a les obligacions pendents.
El dit informe es trametrà a l'autoritat que haja iniciat les actuacions, i en el cas que haja sigut emés per un interventor delegat, este haurà de donar-ne compte, així mateix, a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana.
3. Correspondrà al titular de la conselleria a què pertanga l'òrgan responsable de la tramitació de l'expedient o a la que estiga adscrit l'organisme o entitat autònoma, sense que la dita competència puga ser objecte de delegació, adoptar, si és el cas, la resolució procedent, i haurà de donar-ne compte al Govern Valencià.
4. La resolució favorable del procediment regulat en este article, no eximirà de l'exigència de les responsabilitats que, si és el cas, pertoquen.
CAPÍTOL III
Del control financer permanent
Article 60
1. El control financer permanent tindrà com a objecte la verificació d'una forma contínua, realitzada a través de la Intervenció Delegada corresponent, de la situació i el funcionament dels òrgans i entitats dependents de la Generalitat en l'aspecte economicofinancer, per a comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regixen i, en general, que la seua gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera i, en particular, al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i d'equilibri financer.
2. El control financer permanent s'exercirà sobre:
a) L'administració de la Generalitat.
b) Les entitats autònomes dependents de l'administració de la Generalitat, a què fa referència l'apartat 1 de l'article 5 d'esta llei.
c) Les entitats de dret públic a què fa referència el paràgraf segon de l'apartat 2 de l'article 5 d'esta llei.
3. El Govern Valencià podrà acordar, a proposta de la conselleria competent en matèria d'economia i hisenda i a iniciativa de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, que en determinades entitats públiques dependents de la Generalitat, el control financer permanent se substituïsca per les actuacions d'auditoria pública que s'establisquen en el Pla Anual d'Auditories.
Article 60.bis
1. El control financer permanent podrà incloure les actuacions següents:
a) Verificació del compliment de la normativa i procediments aplicables als aspectes de la gestió econòmica als quals no s'estén la intervenció prèvia.
b) Seguiment de l'execució pressupostària i comprovació del compliment dels objectius assignats als programes dels centres gestors de la despesa, així com verificació del balanç de resultats i informe de gestió.
c) Informe sobre la proposta de distribució de resultats.
d) Comprovació de la planificació, gestió i situació de la tresoreria.
e) Les actuacions previstes en la resta de títols d'esta llei i en les altres normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica de la Generalitat, atribuïdes a les intervencions delegades.
f) Anàlisi de les operacions i procediments, amb l'objecte de proporcionar una valoració de la seua racionalitat economicofinancera i la seua adequació als principis de bona gestió, a fi de detectar les seues possibles deficiències i proposar les recomanacions amb vista a la seua correcció.
2. Les actuacions abans referides es documentaran en informes.
Anualment s'elaborarà un informe comprensiu dels resultats de les actuacions de control financer permanent realitzades durant l'exercici.
3. Les actuacions de control financer permanent a efectuar en cada exercici i l'abast específic fixat per a estes es determinarà en el pla anual de control financer permanent elaborat per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, que podrà ser modificat quan es produïsquen circumstàncies que ho justifiquen.
4. La Intervenció General de la Generalitat Valenciana determinarà la periodicitat, el contingut, els destinataris i el procediment per a l'elaboració dels informes de control financer permanent.
Article 61
1. La Intervenció General de la Generalitat Valenciana podrà formular informes d'actuació derivats de les recomanacions i de les propostes d'actuació per als òrgans gestors contingudes en els informes anuals de control financer permanent a què fa referència l'apartat 2 de l'article anterior, quan es donen algunes de les circumstàncies següents:
a) Quan s'hagen apreciat deficiències i els titulars de la gestió controlada no indiquen les mesures necessàries i el termini previst per a la seua solució.
b) Quan manifesten discrepàncies amb les conclusions i recomanacions i no siguen acceptades per l'òrgan control.
c) Quan havent manifestat la seua conformitat, no adopten les mesures per a solucionar les deficiències posades de manifest.
2. Els informes d'actuació es dirigiran al titular del departament de què depenga o al qual estiga adscrit l'òrgan o entitat controlada i, en cas de disconformitat del titular del departament, s'elevaran al Govern Valencià a través de la conselleria competent en matèria d'economia i hisenda. Les decisions que en este sentit adopte el Govern Valencià seran vinculants tant per als òrgans de gestió com de control.
3. La Intervenció General de la Generalitat Valenciana realitzarà un seguiment continuat sobre les mesures correctores que s'hagen decidit com a conseqüència de les deficiències detectades en els informes.
CAPÍTOL III.bis
De l'Auditoria Pública
Secció 1a
Normes generals
Article 61.bis
1. L'auditoria pública consistirà en la verificació, realitzada amb posterioritat i efectuada en forma sistemàtica, de l'activitat economicofinancera de la Generalitat, per mitjà de l'aplicació dels procediments de revisió selectius continguts en les normes d'auditoria i instruccions que dicte la Intervenció General de la Generalitat Valenciana.
2. L'auditoria pública s'exercirà, en funció del que preveu el pla anual d'auditories a què fa referència l'article 62 d'esta llei, sobre tots els òrgans de l'administració de la Generalitat i entitats a què es referix l'article 5 d'esta llei, sense perjuí de les actuacions corresponents a l'exercici de la funció interventora i del control financer permanent, i de les actuacions sotmeses a l'exercici de l'auditoria privada de la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d'Auditoria de Comptes, imposades a les societats mercantils dependents de la Generalitat per la legislació mercantil.
3. L'auditoria pública adoptarà les modalitats següents:
a) L'auditoria de regularitat comptable, consistent en la revisió i verificació de la informació i documentació comptable amb l'objecte de comprovar la seua adequació a la normativa comptable i, si és el cas, pressupostària, que se li aplique.
b) L'auditoria de compliment, l'objecte de la qual consistix en la verificació que els actes, operacions i procediments de gestió economicofinancera s'han desplegat de conformitat amb les normes que els són d'aplicació.
c) L'auditoria operativa, que constituïx l'examen sistemàtic i objectiu de les operacions i procediments d'una organització, programa, activitat o funció pública, amb l'objecte de proporcionar una valoració independent de la seua racionalitat economicofinancera i la seua adequació als principis de bona gestió, a fi de detectar les seues possibles deficiències i proposar les recomanacions oportunes amb vista a la seua correcció.
4. La Intervenció General de la Generalitat Valenciana podrà determinar la realització d'auditories en què es combinen objectius d'auditoria de regularitat comptable, de compliment i operativa.
Article 62
1. La Intervenció General de la Generalitat Valenciana elaborarà anualment un Pla d'Auditories on es recolliran les actuacions a realitzar durant el corresponent exercici, incloent-hi, si és el cas, les corresponents a ajudes i subvencions públiques.
Per a la seua execució es podrà demanar la col·laboració d'empreses privades d'auditoria, que hauran d'ajustar-se a les normes i instruccions que estime la Intervenció General, que podrà efectuar les revisions i els controls de qualitat que considere oportuns.
2. La Intervenció General de la Generalitat Valenciana podrà modificar les auditories previstes inicialment en el pla anual quan existisquen circumstàncies que ho justifiquen.
Article 62.bis
1. Els resultats de cada actuació d'auditoria pública es reflectiran en informes escrits i es faran d'acord amb les normes que la Intervenció General de la Generalitat Valenciana aprove, les quals establiran el contingut, els destinataris, i el procediment per a l'elaboració d'estos informes.
2. En tot cas, els informes es trametran al titular de l'organisme o entitat controlada, al conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació i al del departament de què depenga o al qual estiga adscrit l'òrgan o entitat controlada. Els presidents de les entitats públiques, empreses públiques, fundacions públiques i resta d'ens públics dependents de la Generalitat Valenciana, que compten amb Consell d'Administració o un altre òrgan de direcció col·legiat semblant o amb comité d'auditoria, hauran de trametre'ls els informes d'auditoria relatius a l'entitat.
3. Sense perjuí del que establix l'apartat anterior respecte a la determinació dels destinataris dels informes, els d'auditoria de comptes anuals es rendiran en tot cas a la Sindicatura de Comptes junt amb els comptes anuals.
4. Anualment la Intervenció General de la Generalitat Valenciana trametrà al Govern Valencià, d'acord amb el procediment reglamentàriament establit, un informe resum de les auditories de comptes anuals realitzades, en el qual es reflectiran les excepcions contingudes en els dits informes.
5. Allò que s'ha establit en l'article 61 per als informes d'actuació derivats del control financer permanent serà així mateix aplicable als informes d'auditoria pública.
Secció 2
Auditoria dels comptes anuals
Article 63
1. L'auditoria dels comptes anuals és la modalitat de l'auditoria de regularitat comptable que té com a finalitat la verificació relativa a si els comptes anuals representen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de l'entitat i, si és el cas, l'execució del pressupost d'acord amb les normes i els principis comptables i pressupostaris que se li apliquen i contenen la informació necessària per a la seua interpretació i comprensió adequada.
2. Les auditories realitzades per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana dels comptes anuals de les entitats dependents de la Generalitat sotmeses al Pla General de Comptabilitat de l'empresa espanyola i les seues adaptacions, comprendran, a més de la finalitat prevista en l'apartat 1, la revisió que la informació comptable inclosa en l'informe relatiu al compliment de les obligacions de caràcter economicofinancer que assumixen les dites entitats com a conseqüència de la seua pertinença al sector públic, concorda amb la continguda en els comptes anuals.
3. L'auditoria dels comptes anuals de les fundacions públiques de la Generalitat, a més de la finalitat prevista en els apartats 1 i 2, verificarà el compliment dels fins fundacionals i dels principis a què haurà d'ajustar la seua activitat en matèria de selecció de personal, contractació i disposició dinerària de fons a favor dels beneficiaris quan estos recursos provinguen de la Generalitat. Així mateix, s'estendrà a la verificació de l'execució dels pressupostos d'explotació i capital.
4. La Intervenció General de la Generalitat Valenciana podrà estendre l'objecte de l'auditoria de comptes anuals a altres aspectes de la gestió dels ens públics, en especial quan no estiguen sotmesos a intervenció prèvia o control financer permanent.
Article 63.bis
La Intervenció General de la Generalitat Valenciana realitzarà anualment l'auditoria dels comptes anuals de les entitats autònomes, empreses i fundacions a què es referix l'article 5 d'esta llei.
Secció 3a
Auditories públiques específiques
Article 64
1. La Intervenció General de la Generalitat Valenciana realitzarà l'auditoria de compliment d'aquells òrgans i entitats que s'incloguen en el Pla Anual d'Auditories, i comprendrà la verificació selectiva de l'adequació a la legalitat de la gestió pressupostària, de contractació, personal, ingressos i gestió de subvencions, així com qualsevol altre aspecte de l'activitat economicofinancera de les entitats auditades.
2. Realitzarà, així mateix, l'auditoria operativa d'aquells òrgans i entitats que s'incloguen en el Pla Anual d'Auditories, amb l'abast que s'hi establisca, a través de les modalitats següents:
a) Auditoria de programes pressupostaris, consistent en l'anàlisi de l'adequació dels objectius i dels sistemes de seguiment i autoavaluació desplegats pels òrgans gestors, la verificació de la fiabilitat dels balanços de resultats i informes de gestió, així com l'avaluació del resultat obtingut, les alternatives considerades i els efectes produïts en relació amb els recursos emprats en la gestió dels programes i plans d'actuació pressupostaris.
b) Auditoria de sistemes i procediments, consistent en l'estudi exhaustiu d'un procediment administratiu de gestió financera amb la finalitat de detectar les seues possibles deficiències o, si és el cas, la seua obsolèscencia i proposar les mesures correctores pertinents o la substitució del procediment d'acord amb els principis generals de bona gestió.
c) Auditoria d'economia, eficàcia i eficiència, consistent en la valoració independent i objectiva del nivell d'eficàcia, eficiència i economia aconseguit en la utilització dels recursos públics.
3. La Intervenció General de la Generalitat Valenciana, a través del Pla Anual d'Auditories, executarà el control financer dels òrgans i entitats dependents de la Generalitat Valenciana sotmeses al Pla de Sanejament a què fa referència l'article 18 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d'Estabilitat Pressupostària.
4. La Intervenció General de la Generalitat Valenciana realitzarà l'auditoria de cada operació d'alienació de valors representatius del capital de societats mercantils que comporte per a la Generalitat la pèrdua de control polític d'aquelles. La dita auditoria s'efectuarà sobre el compte del resultat econòmic i comptable, així com la memòria explicativa dels aspectes de l'operació, que hauran d'emetre's en cada operació d'alienació abans referida”.
Article 60
Es modifica l'apartat 1 de l'article 76 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Publica, en els termes següents:
“1. Constituïx la Tresoreria tots els recursos financers, siguen diners, valors o crèdits de la Generalitat i les seues entitats autònomes, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries.”
Article 61
Es modifica l'apartat 1 de l'article 77 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Publica, en els termes següents:
“1. Són funcions encomanades a la Tresoreria:
a) Pagar les obligacions de la Generalitat i recaptar els seus drets.
b) Aplicar el principi d'unitat de caixa a través de la centralització de tots els fons i valors generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries.
c) Distribuir temporalment i territorialment les disponibilitats dineràries per a la satisfacció puntual de les obligacions de la Generalitat.
d) Executar les operacions financeres necessàries per a procurar el grau de liquiditat suficient perquè la Generalitat puga complir les seues obligacions.
e) Respondre dels avals prestats per la Generalitat.
f) Qualsevol altra funció que derive o que es relacione amb les anteriors.”
Article 62
Es modifica la redacció de l'últim paràgraf de l'article 87 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Publica, en els termes següents:
“El producte d'estes operacions s'ingressarà en la Tresoreria de la Generalitat Valenciana i el saldo net al tancament de l'exercici s'aplicarà, sense cap excepció, al pressupost de la Generalitat o de l'entitat autònoma corresponent.”
Article 63
Es modifica l'apartat 1 de l'article 90 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Publica, en els termes següents:
“1. Els dèficits transitoris de tresoreria es finançaran amb deute públic el termini del qual serà inferior a un any. Correspon al conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació autoritzar les operacions assenyalades, així com establir els procediments que cal seguir per a la contractació i formalització de les dites operacions, en les quals es garantiran els principis d'objectivitat, transparència i publicitat adequats al tipus d'operació que es tracte .”
CAPÍTOL VII
De la modificació de la Llei 8/1985, de 31 de maig,
de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives
amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana
Article 64
Es modifica l'article 2 de la Llei 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana, que queda redactat en els termes següents:
“Article 2
Les cooperatives que vulguen constituir una secció de crèdit hauran de sol·licitar autorització prèvia al conseller competent en matèria d'economia. Les sol·licituds s'hauran de formular davant l'Institut Valencià de Finances i hauran de dur adjunta la documentació que reglamentàriament es determine. La dita autorització caducarà si no comencen les activitats específiques de la secció de crèdit en el termini dels dotze mesos següents a la data de notificació de l'autorització, per causa imputable a la cooperativa.
L'autorització concedida per a la constitució d'una secció de crèdit en una cooperativa serà revocada, sense perjudici del que establix el règim sancionador aplicable a estes entitats, quan es donen els supòsits següents:
a) Si la cooperativa renuncia de manera expressa a l'autorització.
b) Si la cooperativa interromp de fet les activitats específiques de la secció de crèdit, o si esta cessa en l'activitat d'intermediació financera per compte propi amb els seus socis, durant un període superior a sis mesos.
c) Si resulta que la cooperativa obtingué l'autorització per mitjà de declaracions falses o per un altre mitjà irregular.
d) Si la cooperativa incomplix les condicions que motivaren l'autorització.
e) Si la cooperativa manca de recursos propis suficients o no oferix garantia de poder complir amb les seues obligacions en relació amb els seus creditors i, en particular, no garantix la seguretat dels fons que li hagen sigut confiats.
f) Si la cooperativa incomplix de forma significativa la limitació imposada en l'apartat 6 de l'article 9 d'esta llei i roman en esta situació durant un període d'almenys un any.
Correspon al conseller competent en matèria d'economia, la competència de revocar l'autorització administrativa, excepte en el supòsit que es tracte d'una renúncia, en este cas serà competent l'Institut Valencià de Finances.
La revocació de l'autorització administrativa durà implícita la dissolució i l'obertura del període de liquidació de la secció de crèdit.”
Article 65
Es modifica l'apartat 6 de l'article 9 de la Llei 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana, que queda redactat en els termes següents:
“6. El volum de les operacions actives de crèdit de la secció de crèdit, deduïts els fons d'insolvència corresponents, no podrà superar, en cap cas, el cinquanta per cent dels recursos propis de la cooperativa.”
CAPÍTOL VIII
De la modificació de la Llei 8/2003, de 24 de març,
de Cooperatives, de la Comunitat Valenciana
Article 66
Es modifiquen els apartats 5 i 6 de l'article 36 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que queden redactats de la manera següent:
“5. Requerirà el vot favorable dels dos terços dels vots presents i representats:
a) La modificació d'estatuts.
b) La revocació dels membres del consell rector, quan no conste en l'ordre del dia de la convocatòria, sempre que hi concórrega el quòrum de presència establit en l'article 45.2.
c) L'exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del consell rector.
6. Si l'acord comporta imposició de noves aportacions obligatòries, de noves obligacions per als socis no previstes en els estatuts, modificació de la classe de cooperativa o del seu objecte social, agreujament del règim de responsabilitat dels socis, pròrroga de la societat, dissolució, fusió, escissió, transformació o cessió d'actius i passius, la decisió haurà de ser adoptada amb el vot favorable dels dos terços dels vots presents i representants en l'assemblea, sempre que esta haja sigut constituïda amb un quòrum d'assistència d'almenys el 10% dels socis de la cooperativa.”
Article 67
Es modifica l'apartat 2, de l'article 42, de la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
“2. Els membres del consell rector, els suplents i, si és el cas, l'administrador o administradors de l'apartat 2 de l'article 41, seran elegits per l'assemblea general de la cooperativa entre els seus socis, en votació secreta.
No obstant això, si ho preveuen els estatuts, en el cas que durant el període per al qual va ser elegit un conseller es produïx el seu cessament i no és possible cobrir el lloc vacant, segons les disposicions estatutàries, per no existir suplents en la cooperativa, per haver cessat els suplents elegits per l'assemblea general i per haver accedit tots ells a la condició de titulars, el consell rector podrà designar un substitut, que ocuparà el lloc amb caràcter provisional,
El conseller així designat cessarà automàticament en acabar la primera assemblea general que es reunisca després del seu nomenament i, en tot cas, pel transcurs del termini d'un any des de la seua designació, sense perjuí que l'assemblea general acorde la seua elecció com a conseller, que quedarà limitada al temps que quede per a l'acabament del mandat del conseller substituït.
Quan així ho prevegen els estatuts i es complisquen els requisits de la convocatòria de l'assemblea general, l'elecció es podrà realitzar per mitjà de constitució de mesa electoral i de forma continuada, en sessió la duració de la qual s'haja fixat en la convocatòria. L'elecció serà vàlida sempre que concórreguen a la votació presents o representats el nombre de socis previstos per a la constitució de l'assemblea en segona convocatòria.
El nomenament serà inscrit en el Registre de Cooperatives, i s'hi farà constar l'acceptació de l'elegit. El document corresponent s'haurà de presentar dins del termini d'un mes des de la data de l'adopció de l'acord”.
Article 68
Es modifica l'apartat 4, de l'article 101, de la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
“4. Els membres del consell rector seran elegits d'entre els socis i els candidats proposats per les cooperatives o altres persones jurídiques que siguen sòcies.
Les persones físiques cessaran com a consellers, a més de per les causes generals de cessament previstes en esta llei, quan els siga retirada la confiança per l'entitat que va proposar el seu nomenament, la qual cosa s'acreditarà mitjançant escrit de la dita entitat comunicat al President o al Secretari del Consell Rector.
Podran ser nomenats membres del Consell Rector qui no siguen socis, sempre que no superen en nombre al de socis administradors. A estos efectes, es consideraran com a socis els que ho siguen de les cooperatives o persones jurídiques que siguen sòcies de la cooperativa de segon grau.
Els administradors que siguen persona jurídica hauran de designar la persona física que els represente.”
Article 69
Es modifiquen els apartats 2 i 3 de la disposició transitòria segona, Adaptació d'Estatuts, de la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, la redacció dels quals queda de la manera següent:
“2. Les cooperatives que, transcorregut el termini de 26 mesos des de l'acabament del termini establit en l'apartat anterior, no hagen presentant davant del Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, i si és el cas davant del Registre Mercantil competent, la corresponent escriptura pública d'adaptació, no podran obtindre, a partir d'esta data, la inscripció de cap acte o acord distint dels d'adaptació d'estatuts o de dissolució de l'entitat.
3. Transcorreguts 36 mesos des de l'entrada en vigor de la present llei, quedaran automàticament dissoltes les cooperatives que no hagen presentat davant del Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, i si és el cas davant del Registre Mercantil competent, l'escriptura pública d'adaptació d'estatuts; el Registre, d'ofici, farà constar la dita dissolució mitjançant la nota marginal corresponent en el full registral de la cooperativa. No obstant això, l'entitat podrà fer ús de la possibilitat de reactivació que concedix esta llei a les cooperatives dissoltes. Quant a la designació de liquidadors es tindrà en compte el que disposa l'article 82 de la llei.”
CAPÍTOL IX
Dels cànons i altres contraprestacions per concessió
i autorització en ports i instal·lacions portuàries
dependents de la Generalitat
Article 70
Se suprimix el capítol XVIII de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització, referent a “Dels cànons per concessió i autorització en ports i instal·lacions dependents de la Generalitat Valenciana”, i se substituïx pel text següent:
“Dels cànons i altres contraprestacions per concessió i autorització en ports i instal·lacions portuàries dependents de la Generalitat
Primer
El cànon per concessió i autorització en ports i instal·lacions portuàries dependents de la Generalitat es genera per l'ocupació o posada a disposició del domini públic portuari o l'aprofitament de superfícies o instal·lacions en la zona de servici dels ports en virtut d'autorització o una concessió, per la prestació per tercers, en virtut d'autorització o llicència, de servicis, i per l'exercici d'activitats comercials, industrials o d'altra naturalesa en l'àmbit portuari.
Segon
Estan obligats al pagament del cànon el titular de l'autorització d'activitat, el de la llicència o, si és el cas, el titular de la concessió o autorització d'ocupació del domini públic o de l'aprofitament de superfícies o instal·lacions en la zona de servici dels ports, segons pertoque.
Tercer
L'import dels cànons per concessió i autorització aplicables en els ports i les instal·lacions portuàries competència de la Generalitat, siga quina siga la forma en què es gestionen, per aprofitament de superfícies i instal·lacions en la zona de servei dels ports, per prestació de serveis públics en aquestes, pel dret d'utilització d'instal·lacions portuàries en circumstàncies especials, com també per l'exercici d'activitats comercials i industrials en la zona portuària, seran els següents.
1. L'import del cànon per aprofitament de superfícies i construccions serà el que, per metre quadrat i any, s'indica en la taula següent per als diferents elements susceptibles d'aprofitament
Concepte Euros
Aigua no abrigada annexa als ports 0,3306
Espill d'aigua abrigada 0,6818
Rebliment sense urbanitzar 2,7478
Terrenys urbanitzats sense edificar 11,6832
Coberts i magatzems 21,2901
Edificis (per m2 construïts) 30,9073
2. El cànon per concessió de la prestació del servici públic de primera venda del peix en els ports de gestió directa serà el dos per mil del valor de primera venda de la pesca subhastada. Este cànon inclourà els drets d'utilització de les edificacions i instal·lacions que amb este fi aporte l'administració.
3. En les concessions i autoritzacions per a l'exercici d'activitats comercials i industrials se satisfarà un cànon per l'aprofitament de superfícies i construccions, conforme amb el que disposa el número 1 del present article, i una partida per rendiment d'activitat, calculada en un 10% sobre el benefici d'explotació derivat de l'activitat, en les condicions proposades pel concessionari. Quan no puga determinar-se o no existisca el dit benefici, la partida es calcularà com el 5% dels ingressos bruts previsibles.
4. En els ports i instal·lacions esportives es fixarà un cànon per explotació dels servicis portuaris que englobarà, si és el cas, el d'aprofitament de superfícies i construccions previst en l'apartat 1 d'este article, aplicant a la superfície neta d'amarratges, fixada en els plans oficials que s'aproven respecte d'això, les quantitats següents:
a) Instal·lacions en ports de gestió directa de la Generalitat: 2,7478 euros per metre quadrat d'amarratge net i any. Això, sempre que la superfície de terra de la concessió no siga superior a dos vegades la de l'espill d'aigua abrigada en explotació afecta aquella i que esta no supere les tres vegades de la superfície neta d'amarratges a què s'aplica el cànon
b) Ports i instal·lacions esportives en gestió indirecta global: 1,3636 euros per metre quadrat d'amarratge net i any.
Això, sempre que la superfície de terra de la concessió no siga superior a tres vegades la de l'espill d'aigua abrigada en explotació afecta a aquella, i que esta no supere les quatre vegades de la superfície neta d'amarratges a què s'aplica el cànon.
S'entén per amarratge net el rectangle que determina l'ocupació màxima del vaixell atracat, és a dir, aquell les dimensions del qual són l'eslora i la mànega nominal d'amarratge.
Els excessos sobre els límits de superfície es meritaran en concepte d'explotació de servicis portuaris de la següent forma: en el cas d'instal·lacions en ports de gestió directa el 100%, i en els de gestió indirecta el 50% del cànon general per aprofitament de superfícies portuàries establits per als ports d'explotació directa en l'apartat 1 d'este article.
Als efectes anteriors les superfícies es computaran per este ordre: espill d'aigua abrigada, rebliment sense urbanitzar, terrenys urbanitzats sense edificar, coberts i magatzems i edificis. Una vegada aconseguides les superfícies màximes que permeten l'aplicació dels cànons previstos en este paràgraf, es facturaran, per este ordre i quant a l'excés, les superfícies següents: edificis, coberts i magatzems, terrenys urbanitzats sense edificar, rebliment sense urbanitzar i espill d'aigua abrigada.
5. Quan l'objecte de la concessió o autorització siga l'execució d'obres subterrànies, el cànon es reduirà en un 50% i es calcularà per aplicació dels criteris fixats en l'apartat 1 d'este article.
6. Quan la concessió o autorització s'atorgue per a l'explotació d'una activitat en funcionament amb base en un títol anterior extingit, el cànon es calcularà tenint en compte, a més de l'ocupació de superfícies i edificis que es mencionen en el número 1 del present article, el resultat de l'explotació per al concessionari derivat de la valoració dels actius tangibles i intangibles del negoci.
7. Quan es convoque concurs per a l'adjudicació d'una concessió, el cànon serà el que resulte de la licitació a l'alça sobre un tipus de partida que es fixarà en els plecs, per al càlcul del qual es tindran en compte els criteris establits en este article i l'estimació del valor dels actius de la concessió.
Si el concurs queda desert, es convocarà nova licitació, amb un tipus reduït fins al 50% de l'anterior, i si tampoc arriba a adjudicar-se amb este cànon, el tipus serà lliure i es determinarà segons les ofertes dels licitadors.
8. En els concursos per a adjudicar l'explotació de concessions revertides, es prendran els cànons esmentats més el resultat de l'explotació per al concessionari derivat de la valoració dels actius tangibles i intangibles del negoci com a tipus d'eixida.
9. En el cas que l'administració convoque concursos per a l'atorgament de les concessions o autoritzacions, els plecs de bases podran contindre, entre els criteris per a la seua resolució, que els licitadors oferisquen imports addicionals als establits en este article, amb el límit màxim del triple dels dits imports establits. Les quantitats addicionals oferides estaran sotmeses al règim d'actualització previst en el punt següent.
10. Les quantitats consignades en este article s'actualitzaran automàticament l'1 de gener de cada any d'acord amb la variació interanual experimentada per l'índex general de preus de consum per al conjunt nacional total (IPC) en el mes d'octubre.
11. La realització d'activitats dins de l'àmbit de la concessió no previstes en el projecte o en l'estudi econòmic conforme als quals s'atorgue la concessió requerirà la prèvia i preceptiva autorització de l'administració i estarà subjecta al corresponent cànon de concessió.
Quart
1. Siga quina siga la forma establida en el títol de concessió, la revisió i actualització del cànon es durà a terme anualment l'1 de gener de cada any d'acord amb la variació interanual experimentada per l'índex general de preus de consum per al conjunt nacional total (IPC) en el mes d'octubre.
2. Qualsevol modificació de les condicions objectives o subjectives de la concessió implicarà la determinació del nou cànon a satisfer amb subjecció als criteris fixats en l'article anterior.
3. Els titulars de les concessions de ports i instal·lacions portuàries dependents de la Generalitat, exclosos els que n'hagen resultat adjudicataris per procediment de concurs, podran optar en qualsevol moment per acollir-se al sistema de determinació de l'import del cànon de concessió d'acord amb els criteris establits en l'article anterior, sempre que les condicions de la concessió ho permeten.
4. Als efectes anteriors, si els sol·licitants són titulars en un mateix port de més d'una concessió destinades al mateix objecte, es computarà la totalitat de les superfícies en concessió per a determinar la possibilitat de modificació de la forma de determinació de la quantia del cànon. L'exercici d'esta opció requerirà la renúncia a les anteriors concessions i l'atorgament d'una nova comprensiva de la suma de les superfícies concedides. El nou cànon estarà subjecte a les revisions i actualitzacions previstes en este article.
Cinqué
1. Llevat que el títol de concessió dispose una altra cosa, el cànon es meritarà a partir de la data de notificació de la resolució d'atorgament de la concessió, autorització o llicència, excepte en els supòsits de concessions el terme inicial dels quals es vincule a la data d'extinció d'una altra concessió o a la data d'acabament d'obres que executa l'administració de Ports, i en este cas la meritació es produirà a partir d'estes dates. En el cas que per execució d'obres o altres causes justificades l'administració de Ports autoritze una demora en l'inici de l'activitat, la meritació de la partida per rendiment d'activitat no es produirà fins al moment en què s'inicie esta.
2. El cànon serà exigible per anticipat amb les actualitzacions i, si és el cas, revisions que s'efectuen, i en els terminis que figuren en les clàusules de la concessió, autorització o llicència, que no podran ser superiors a un any.
Sisé
1. Quan la concessió o autorització tinga com a objecte conjuntament la construcció i l'explotació d'obres en els ports de la Generalitat, els plecs generals o particulars que regisquen la concessió podran exigir que el concessionari o autoritzat estiga igualment obligat a projectar, executar, conservar, reposar i reparar aquelles obres o instal·lacions que siguen accessòries o estiguen vinculades amb la principal i siguen necessàries perquè esta complisca la finalitat determinant de la seua construcció i que permeten el seu millor funcionament i explotació o bé que permeten el millor funcionament o explotació del sistema portuari de la Generalitat, així com a efectuar les actuacions ambientals relacionades amb estes que s'hi prevegen.
2. En el cas que la concessió o autorització tinga per únic objecte l'explotació d'obres ja construïdes, el concessionari o autoritzat estarà així mateix obligat a la conservació, reparació o reposició de les obres accessòries o vinculades a l'obra principal, si el plec de clàusules administratives particulars de la concessió o autorització no disposa una altra cosa.
3. En ambdós casos, el compliment d'esta obligació podrà realitzar-se per dos vies distintes, segons determinen els referits plecs:
– Per mitjà de l'execució directa pel concessionari de l'obligació d'executar-les, davall la supervisió de l'administració. En este cas la contractació de les obres amb tercers es realitzarà per mitjà de procediments en què haurà de respectar-se els principis de publicitat i lliure concurrència. L'empresa executora de les obres haurà de comptar amb la classificació necessària com a contractista d'administracions públiques.
– Per mitjà de l'ingrés en la Hisenda de la Generalitat Valenciana del pressupost dels projectes i de les obres, en la forma i dins dels terminis que determinen els plecs, que serà incorporat, amb caràcter finalista, al pressupost de la Generalitat, en els Programes d'Infraestructura i Actuacions en la Costa o de Gestió i Explotació de Ports, per a l'execució per l'administració de les obres.”
CAPÍTOL X
Del preu ajornat de determinats contractes del Pla
d'Infraestructures Estratègiques 2004/2010
Article 71
El que disposa l'article 10.1 de la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Organització de la Generalitat Valenciana, serà també d'aplicació a les actuacions contingudes en el Programa d'Ampliació de la Xarxa de Metrovalència del Pla d'Infraestructures Estratègiques 2004/2010 i a les del Programa d'Implantació del Sistema de Transports d'Alacant del dit Pla.
CAPÍTOL XI
De la modificació de la Llei 9/2000, de 23 de novembre,
de Constitució de l'Entitat Pública de Transport
Metropolità de València
Article 72
S'afig a l'article 4 de la Llei 9/2000, de 23 de novembre, de constitució de l'entitat publica de Transport Metropolità de València, un nou apartat, amb el contingut següent:
“4. En matèria d'activitats auxiliars i complementàries del transport per carretera, l'atorgament i gestió de contractes de gestió de servici públic a través de concessions administratives d'estacions de transport per carretera que siga competència de la Generalitat i en l'àmbit territorial competència de l'Entitat.”
Article 73
El contingut de l'actual apartat 4, de l'article 4 de la Llei 9/2000, de 23 de novembre, passa a ser l'apartat 5, del qual es modifica la lletra d), que passa a tindre la redacció següent:
“d) Cooperar i col·laborar mitjançant acords, convenis, o qualsevol altre instrument o fórmula similar, amb qualssevol entitats públiques, privades o amb particulars, que desenvolupen una activitat relacionada amb el transport; es podrà, mitjançant la formalització de l'instrument corresponent, fer estudis, dictàmens i activitats d'assessorament tècnic i administratiu. Així mateix, podrà organitzar cursos i programes de formació en matèria de transport terrestre.”
CAPÍTOL XII
De la modificació de l'Ens Gestor de la Xarxa de Transport
de la Generalitat Valenciana
Article 74
Es modifica el títol del capítol XIX, de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, que passa a denominar-se:
“CAPÍTOL XIX
Creació de l'Ens Gestor de la Xarxa de Transport de la Generalitat Valenciana”
Article 75
Es modifica el títol de l'article 72, de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, que passa a denominar-se:
“Article 72.
Es crea l'Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat”.
Article 76
Es modifica l'apartat u de l'article 72 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, que passa a tindre el següent tenor literal:
“U. Es crea l'Ens Gestor de la Xarxa de Transports i de Ports de la Generalitat que tindrà com a objecte la construcció d'infraestructures de transport terrestre i de ports que li siguen expressament atribuïdes per la conselleria competent en matèria de transports i ports, així com la seua gestió, conservació i manteniment i d'aquelles altres ja existents respecte de les quals li siguen encomanades estes funcions”.
Article 77
Es modifica l'últim paràgraf de l'apartat dos de l'article 72 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, que passa a tindre el següent tenor literal:
“L'Ens Gestor estarà adscrit a la conselleria competent en matèria de transports i ports”.
Article 78
Es modifica l'apartat tres de l'article 72 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, que passa a tindre el següent tenor literal:
“Tres. L'Ens Gestor es regirà pel present article, les disposicions que es dicten en el seu desplegament, per la Llei de Patrimoni de la Generalitat Valenciana i per l'específica legislació sectorial aplicable. També se li aplicaran les disposicions del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública Valenciana relatives a les empreses públiques.
Per a la contractació d'obres de construcció d'infraestructures s'aplicarà el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
En els contractes de subministraments i servicis relatius a la Xarxa del Transport Terrestre, així com els relatius a l'electrificació i senyalització, manteniment i conservació de la infraestructura, l'Ens Gestor s'ajustarà al que disposa la Llei 48/98, de 30 de desembre sobre els procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i les comunicacions, quan es complisquen els requisits establits en esta. Quan no siga d'aplicació la llei esmentada, els contractes mencionats se subjectaran a l'ordenament jurídic privat amb aplicació dels principis de publicitat i concurrència en la selecció del contractista.
En els contractes de subministraments i servicis corresponents als ports de la Generalitat, s'hauran de respectar les prescripcions previstes en la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, i en la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i el seu Reglament, així com en la legislació de contractes de les Administracions Públiques.
Quan exercisca potestats administratives, l'Ens Gestor quedarà subjecte al que disposa la Llei 30/92, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En tota la resta, les activitats de l'Ens Gestor es regiran per l'ordenament jurídic privat.
Article 79
S'addiciona un nou paràgraf a l'apartat quatre de l'article 72 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, que passa a tindre el següent tenor literal:
“No correspondrà a l'Ens Gestor la protecció i policia dels ports de la Generalitat”.
Article 80
Es modifiquen els punts 1 i 2 de l'apartat cinc de l'article 72 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, que passen a tindre el següent tenor literal:
“1. L'Ens Gestor podrà realitzar directament o per mitjà de la subscripció del contracte oportú les actuacions necessàries per al compliment del seu objecte, incloent-hi la redacció dels projectes de les infraestructures de transport terrestre i de ports, que seran aprovats pel mateix Ens Gestor, amb independència de les competències que en matèria de planificació li corresponguen a la conselleria competent en la matèria. Així mateix, l'Ens Gestor podrà contractar la construcció, gestió, conservació i manteniment de les infraestructures a través del contracte de concessió d'obra pública.
2. Quan l'Ens Gestor vulga incloure l'explotació del transport o de les instal·lacions portuàries com a objecte del contracte de concessió d'obra pública serà necessària l'encàrrec de gestió previ per part de la conselleria competent en matèria de transport i de ports”.
Article 81
Es modifica el punt 5 de l'apartat cinc de l'article 72 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, que passa a tindre el següent tenor literal:
“5. Els projectes de construcció d'infraestructures de transport i de ports que aprove l'Ens Gestor comportaran la declaració d'utilitat pública o interés social, i la necessitat ocupació a efectes de l'expropiació forçosa dels terrenys afectats per la infraestructura, segons el que preveu la legislació expropiatòria i, si és el cas, la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports i de la Marina Mercant i Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.
Així mateix, a efectes del rescat de concessions, la conselleria competent en matèria de ports podrà acordar-ne la declaració de major utilitat pública de l'atribució de l'explotació o la utilització a l'Ens Gestor de la Xarxa de Transports i Ports de la Generalitat.”
Article 82
Es modifica l'apartat sis de l'article 72 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, que passa a tindre el següent tenor literal:
“Sis. Sense perjuí de l'aplicació, si és el cas, de la previsió de l'article 81, paràgraf tercer de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, Reguladora de l'Activitat Urbanística, les obres de construcció d'infraestructures de transport terrestre i de ports no estaran subjectes a l'obtenció de la preceptiva llicència municipal”.
Article 83
Es modifica l'últim paràgraf de l'apartat set de l'article 72 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, que passa a tindre el següent tenor literal:
“El president de l'Ens Gestor serà el conseller competent en matèria de transport i de ports.
Article 84
S'afig una nova lletra h) a l'apartat vuit.1 a l'article 72 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, que passa a tindre el següent tenor literal:
“h) Els ingressos que obtinga derivats de les obligacions imposades, si és el cas, als concessionaris d'infraestructures portuàries per a la realització d'obres accessòries o vinculades que establisquen els respectius plecs de concessió”.
Article 85
S'afig un nou número 4, i l'actual 4 passa a ser el 5, en l'apartat nou de l'article 72 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, que passen a tindre la següent redacció:
“4. Tampoc pertanyeran al patrimoni de l'Ens Gestor les infraestructures que constituïsquen Domini Públic Portuari.
5. Els béns de domini públic de la Xarxa de Transport Terrestre de titularitat de l'Ens Gestor que resulten innecessaris per al compliment dels seus fins, amb un informe previ favorable de la conselleria competent en matèria de patrimoni podran ser desafectats per aquell, amb declaració d'innecessarietat prèvia realitzada per l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de patrimoni. Els béns desafectats s'incorporaran al patrimoni de l'Ens Gestor i podran ser objecte d'alienació i permuta”.
Article 86
S'afig un nou apartat deu, i l'actual deu passa a ser l'onze, de l'article 72 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, que passa a tindre el següent tenor literal:
“Deu. La conselleria competent en matèria de transports i ports podrà encomanar a l'Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat l'execució d'actuacions incloses en els programes d'inversió en la costa relatives als transports o a les instal·lacions portuàries.”
CAPÍTOL XIII
De la modificació de la Llei 8/1986, de 29 de desembre,
d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials
Article 87
Es modifica l'apartat c) de l'article 32 de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials, que queda redactat de la manera següent:
“c) Tots els comerciants que vulguen dur a terme una venda de saldos, ho hauran de comunicar a la Conselleria competent en matèria de comerç, amb una antelació mínima d'un mes, indicant la data prevista i la concurrència dels requisits legals. La referida Conselleria podrà oposar-se a la realització de la venda de saldos en el termini d'un mes comptat des de la presentació de la comunicació si no s'han acreditat els requisits legals exigits.”
CAPÍTOL XIV
De les sancions per infraccions en matèria de pesca fluvial
Article 88
En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, les quanties de les sancions per infraccions a la normativa estatals en matèria de Foment i Conservació de la Pesca Fluvial, seran les següents:
Infraccions lleus: de 30 a 149,99 euros
Infraccions menys greus: de 150 a 299,99 euros
Infraccions greus: de 300 euros a 3.000 euros
CAPÍTOL XV
De les retribucions del personal sanitari
Article 89
1. El complement específic del personal mèdic d'atenció primària que percep les seues retribucions d'acord amb la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels servicis de salut, estarà integrat pels components següents:
a) Component de dedicació:
Modalitat A. Retribuïx una o diverses de les condicions dels llocs de treball següents: dificultat tècnica, perill o penositat. La dedicació en jornada ordinària del personal mèdic que perceba este complement serà bé de matí o bé de vesprada, amb caràcter fix.
Modalitat B. Retribuïx els conceptes inclosos en el complement A, més la dedicació exclusiva. La dedicació serà de matins o vesprades indistintament.
Modalitat C. Retribuïx, a més de les condicions del lloc de treball mencionades per al complement A, l'obligatorietat d'exercir-lo, en els casos en què siga requerit, amb substitució de fins a sis jornades mensuals en el torn que tinga assignat.
Les quanties assignades a cada modalitat es determinen en l'annex d'esta llei.
b) Component d'Especial Responsabilitat
El personal que ocupe places de coordinador metge/pediatra d'equip d'atenció primària, percebrà el component d'especial responsabilitat, en funció de la modalitat de dedicació que tinga assignada i amb la quantia que s'indica en l'annex.
c) Component de Dispersió Geogràfica
Es fixarà per a cada zona bàsica de salut, per la Conselleria de Sanitat, en funció del grau de dispersió geogràfica de la població assistida, d'acord amb els nivells establits en l'annex.
d) Component de nombre de targetes sanitàries.
La quantia del component de targetes sanitàries es determinarà per raó de la major o menor càrrega de treball que supose el nombre de targetes sanitàries assignades, d'acord amb l'escala i els imports establits en l'annex.
2. La quantia total del complement específic serà el resultat de sumar els imports corresponents als components descrits en l'apartat primer, aplicant les regles següents:
1ª. El component de nombre de targetes sanitàries del personal facultatiu dels equips d'atenció primària es determinarà trimestralment en funció de les targetes corresponents a persones empadronades i registrades en el sistema d'informació poblacional (SIP) el primer dia de cada trimestre natural.
2ª. El personal facultatiu dels equips d'atenció primària que no tinga targetes assignades en el Sistema d'Informació Poblacional, percebrà en concepte de complement específic, únicament i exclusivament, els imports corresponents als components de dedicació, de dispersió geogràfica i, si és el cas, d'especial responsabilitat. No obstant això, els coordinadors metges o coordinadors pediatres que a l'entrada en vigor d'esta norma no tinguen targetes assignades percebran un complement específic no inferior a 1.500 euros mensuals.
3ª. L'import del complement específic determinat d'acord amb el present apartat no podrà superar les quanties següents:
Metges i pediatres: 1.600 euros/mes
Coordinadors metges/pediatres: 1.785 euros/mes
Les quanties anteriors s'actualitzaran d'acord amb el que establixen les successives lleis de pressupostos.
4ª. El complement específic dels facultatius dels equips d'atenció primària que presten servicis en zones bàsiques de salut amb Índex de Dispersió Geogràfica G4 no podrà ser inferior als imports següents:
Amb component de dedicació modalitat A: 621 euros/mes
Amb component de dedicació modalitat B: 1.375 euros/mes
Amb component de dedicació modalitat C: 1.170 euros/mes
3. El personal que, com a conseqüència dels efectes de la present norma, puga experimentar una disminució en les seues retribucions, en relació amb l'import percebut el mes anterior a la seua entrada en vigor, tindrà dret a un complement personal i transitori per la diferència, que serà absorbit per qualsevol futur increment retributiu, inclòs el component de pagament per targeta, segons els criteris que establisquen les successives normes pressupostàries.
Article 90
Serà d'aplicació al personal de les unitats perifèriques del servici de prevenció l'acord d'1 d'octubre de 2002, del Govern Valencià, pel qual s'aprova l'Acord subscrit de la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals amb representació en la mesa sectorial de sanitat, en matèria d'eficiència dels servicis sanitaris, racionalització i homologació de les condicions retributives i laborals i jornada i horari de treball del personal al servici de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 4 d'octubre de 2002.
Article 91
Tot el personal al qual li és d'aplicació la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels servicis de salut percebrà en els períodes de gaudi de les seues vacances anuals reglamentàries, el prorrateig de les quantitats que hagen meritat durant els sis mesos anteriors al del seu inici, pels conceptes de guàrdies mèdiques o atenció continuada.
Article 92
Les retribucions del personal sanitari de contingent i zona es determinaran en funció de les targetes sanitàries corresponents a persones empadronades i registrades en el sistema d'informació de població (SIP) el primer dia de cada mes.
Aquestes retribucions es determinaran aplicant els conceptes i els imports arreplegats en la taula VII-B, de les taules retributives del personal al servei de les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat. L'esmentada taula figura com a annex II d'aquesta llei i substitueix la taula VII-B aprovada en la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat Valenciana.
Es garantirà per al personal d'infermeria de contingent i zona una quota de 3000 targetes sanitàries per professional.
Article 93
1. Els facultatius especialistes de contingent no integrats i retribuïts fins ara mitjançant el sistema capitatiu, percebran les retribucions pel sistema salaritzat, previst en la taula VII-A, apartat Facultatius de contingent no integrats retribuïts pel sistema salarial de l'annex de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat Valenciana, amb els increments retributius corresponents efectuats fins la data.
2. Se suprimeix la taula VII-A, apartat Facultatius de contingent no integrats retribuïts pel sistema capitatiu de les taules retributives d'aplicació al personal d'institucions sanitàries, dependents de la Conselleria de Sanitat.
3. Els triennis que, en endavant, perfeccione aquest personal consistiran en una quantitat fixa, establerta amb caràcter general en funció del grup de titulació, que es determinarà cada any en la Llei de pressupostos generals de l'estat corresponent, segons estableix l'article 42 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.
4. L'import dels triennis reconeguts fins l'entrada en vigor d'aquesta llei, es mantindran en les quanties vigents amb anterioritat, sense patir cap modificació derivada de posteriors increments retributius. Igualment el primer trienni que els facultatius totalitzen a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei ho serà d'acord amb l'article 42 de la Llei 55/2003.
Article 94
1. Se suprimeix la categoria de llevadores d'equip tocològic/contingent, i es declaren a amortitzar totes les places d'aquesta categoria. Transitòriament aquestes places queden adscrites a les respectives direccions d'atenció primària de l'àrea, i desenvolupen funcions idèntiques que les llevadores dels equips d'atenció primària. Les retribucions seran les corresponents a les llevadores d'equip d'atenció primària, amb el component de dispersió geogràfica G de l'equip al qual s'adscriga, tot això calculat proporcionalment a la jornada que realitzen.
2. Els triennis que, en endavant, perfeccione aquest personal consistiran en una quantitat fixa, establerta amb caràcter general en funció del grup de titulació, que es determinarà cada any en la Llei de pressupostos generals de l'estat corresponent, segons estableix l'article 42 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.
3. L'import dels triennis reconeguts fins l'entrada en vigor d'aquesta llei, es mantindrà en les quanties vigents amb anterioritat, sense patir cap modificació d'increments retributius posteriors. Igualment el primer trienni que les llevadores totalitzen a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei ho serà d'acord amb el que s'estableix en l'article 42 de la Llei 55/2003.
CAPÍTOL XVI
Concerts de l'educació infantil
Article 95
1.Per a completar i generalitzar l'oferta de l'Educació Infantil, d'acord amb el que preveu l'article 11 de la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l'Educació i l'article 3 del Reial Decret 827/2003, de 27 de juny, pel qual s'establix el calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, la Conselleria de Cultura, Educació i Esport podrà mantindre sistemes de finançament que permeten el sosteniment total o parcial d'este cicle educatiu. El dit finançament es podrà dur a terme mitjançant la subscripció de convenis o concerts econòmics de caràcter singular, amb corporacions locals, altres administracions públiques o entitats privades titulars de centres concertats en ensenyament bàsic.
2. Els concerts que se subscriguen podran preveure el pagament, per mitjà de pagament delegat, de les retribucions i càrregues socials dels professors dels centres privats acollits a estos sistemes de finançament.
3. La tramitació dels convenis amb corporacions locals o altres administracions públiques es durà a terme d'acord amb el que dispose la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i no li seran d'aplicació les disposicions generals relatives a la tramitació de convenis entre la Generalitat i altres entitats públiques o privades.
4. Mitjançant ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, es determinaran les entitats privades, corporacions locals o altres administracions públiques que subscriuran concerts i convenis per al finançament de l'Educació Infantil.
Tant els concerts com els convenis hauran de complir els requisits, els terminis i la tramitació establits en l'ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i podran comprendre fins a un màxim de quatre cursos escolars i establir condicions iguals o similars a les previstes per als concerts educatius en la Llei Orgànica de Qualitat de l'Educació.
CAPÍTOL XVII
De la modificació de la Llei 6/1998, de 22 de juny,
d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana
Article 96
Es modifica l'article 48 de la Llei 6/1998, de 22 de juny, d'ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana, que queda redactat d'aquesta manera:
Article 48. Centres sociosanitaris i empreses
Als efectes d'aquesta llei tindran la consideració de centres sociosanitaris els que atenguen sectors de la població com ara ancians, minusvàlids i qualssevol altres les condicions de salut dels quals requeresquen, a més de les atencions socials que els presta el centre, determinada assistència sanitària.
Aquests centres, prèvia autorització sanitària, estaran obligats a establir serveis de farmàcia, farmacioles sociosanitàries o dipòsits de medicaments en els casos i termes que es definesquen reglamentàriament a proposta de les conselleries competents en la matèria, sobre la base de la capacitat de l'establiment i del tipus d'atenció mèdica o farmacològica que requeresca la població atesa, i en qualsevol cas, s'establirà obligatòriament en els que disposen almenys de cent llits.
Aquests establiments podran establir serveis de farmàcia, farmacioles sociosanitàries o dipòsits de medicaments en els supòsits no contemplats en l'apartat anterior, sempre que disposen d'autorització sanitària. En cas d'establir farmacioles sociosanitàries o dipòsits de medicaments, es vincularan a una oficina de farmàcia establerta a la mateixa zona farmacèutica. En el cas que no hi haja una oficina de farmàcia per a fer-hi aquest servei, el dipòsit de medicaments es podrà vincular a un servei de farmàcia de centre sociosanitari, servei de farmàcia hospitalari o penitenciari establert a l'àrea de salut corresponent, o, si es tracta de centres de caràcter públic, a un servei de farmàcia o d'un altre centre preferentment del mateix sector sanitari.
Reglamentàriament es determinaran les condicions en què podran establir-se farmacioles sociosanitàries.
Tots els centres sociosanitaris en els quals s'establesca servei de farmàcia, farmacioles sociosanitàries o dipòsit de medicaments estaran obligats a disposar d'una localització adequada i una bona comunicació interna, així mateix, es determinaran les diferents àrees que han de compondre's, per tal que duguen a terme adequadament les funcions encomanades.
Reglamentàriament es determinaran els requisits que han d'acomplir els centres sociosanitaris de dia, per a adequar-se als establerts per als centres de règim d'internat en aquesta llei, com també els que hauran de complir les empreses públiques o privades que per les seues dimensions o especials característiques hagen de disposar d'aquests serveis.
Als efectes prevists en els apartats precedents, els centres sociosanitaris esmentats tindran la consideració de centres hospitalaris”.
Article 97
Es modifica l'article 49 de la Llei 6/1998, de 22 de juny, d'ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana, que passa a denominar-se “Funcions dels serveis de farmàcia farmacioles sociosanitàries i dels dipòsits de medicaments dels centres sociosanitaris” i s'afegeix un apartat nou (el 2) amb el text següent:
“2. Les farmacioles sociosanitàries i els dipòsits de medicaments dels centres sociosanitaris hauran de desenvolupar com a mínim les funcions contemplades en els epígrafs a), b), c), d) i f) del punt 1 d'aquest article”.
CAPÍTOL XVIII
De la modificació de la Llei 2/1987, de 9 d'abril,
de la Generalitat Valenciana, d'Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana
Article 98
Es modifica l'article trenta-cinc de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1987, de 9 d'abril, d'estatut de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
“U. Les infraccions a què es refereix aquesta llei donaran lloc a la imposició de les sancions següents:
– Les infraccions lleus se sancionaran amb amonestació per escrit o multa en quantia fins a 3.000 euros.
– Les infraccions greus se sancionaran amb multa en quantia fins a 15.000 euros.
– Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa en quantia fins a 600.000 euros. Aquesta quantitat es podrà ultrapassar fins a assolir el quíntuple del valor dels productes o dels serveis objecte de la infracció.
Dos. En cap cas s'imposarà una doble sanció pels mateixos fets i sobre la base dels mateixos interessos públics protegits, tot i que caldrà exigir les altres responsabilitats que es deduesquen d'altres fets o infraccions que hi concórreguen”.
Article 99
Es modifica l'apartat dos de la disposició final primera de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1987, de 9 d'abril, d'estatut de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
“Dos. La tramitació dels expedients sancionadors es farà, en defecte de la norma autonòmica, de conformitat amb el que hi ha disposat en el Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el procediment administratiu per a l'exercici de la potestat sancionadora”.
CAPÍTOL XIX
De la modificació de la Llei 14/2003, de 10 d'abril,
de Patrimoni de la Generalitat Valenciana
Article 100
Es modifica la disposició addicional desena de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat Valenciana, que quedarà redactat de la manera següent:
“Disposició addicional desena. El titular de la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de patrimoni podrà acordar la gestió centralitzada dels immobles que utilitzen diferents departaments o organismes, i adscriure'ls a un d'aquests, o a un organisme públic, que s'encarregarà de gestionar-los i assumirà les despeses que se'n deriven en la forma que es determine en l'acord. Així mateix, podrà acordar la gestió centralitzada de la despesa i els impostos dels béns immobles sobre els quals la Generalitat ostente algun dret i de les actuacions que integren les facultats d'administració sobre aquests, i determinarà l'abast d'aquesta centralització”.
CAPÍTOL XX
De la modificació de la Llei 4/1988, de 3 de juny,
del Joc de la Comunitat Valenciana
Article 101
S'afegeix un apartat 2 nou a l'article 8 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del joc de la Comunitat Valenciana, i els actuals 2 i 3 passen a ser els número 3 i 4, respectivament, que queden redactats així:
“2. No es podrà autoritzar el trasllat ni la instal·lació de noves sales de bingo quan hi haja d'altres sales autoritzades dins un radi de 1.200 metres des de la ubicació pretesa, distància que es mesurarà des de la porta d'accés a la sala.
3. A les sales de bingo podran instal·lar-se màquines de joc i practicar-se els jocs d'apostes i bitllets, en les condicions que reglamentàriament es determinen.
4. L'autorització es concedirà per un període màxim de 5 anys”.
CAPÍTOL XXI
Règim jurídic de la societat mercantil Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA)
Article 102
Primer. La societat mercantil VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA, és una empresa de la Generalitat Valenciana de conformitat amb l'article cinquè del Text refós de la llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, que compleix serveis essencials en matèria de medi ambient, agricultura i pesca, com també les altres activitats complementàries, accessòries i auxiliars que calga a aquest objectiu, de conformitat amb el que hi ha disposat en aquest article.
El capital social de VAERSA haurà de ser de titularitat pública.
Segon. VAERSA, com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'administració de la Generalitat, està obligada a fer els treballs que li encomanen l'administració de la Generalitat i els organismes públics que en depenen, en les matèries següents:
1. La recollida, el transport, l'emmagatzematge, el dipòsit, el tractament, el reciclatge, la transformació, la destrucció i la gestió de tot tipus de residus, la comercialització i la venda dels productes que en resulten i la regeneració de sòls contaminats.
2. La protecció, la conservació, el manteniment, la vigilància, la millora, la recuperació, la rehabilitació, la investigació i la gestió necessàries per al manteniment de les condicions ambientals de qualsevol espai natural, siga legalment protegit o no, com també de pedreres, graveres i altres explotacions d'àrids, riberes, marges, llits i conques fluvials, litorals i llits marins, pasturatges, masses arbòries, forests i terrenys forestals, i en general, de qualsevol espai o bé susceptible de protecció o tractament pels valors ambientals que continga.
3. La protecció, la conservació, el manteniment, la vigilància, la millora, la recuperació, la rehabilitació i la repoblació de la flora i la fauna.
4. La gestió, la vigilància, l'aprofitament, i la regeneració de forests i altres recursos forestals; la protecció hidrològica de marges, riberes i conques; la protecció, la recàrrega i la regeneració d'aqüífers i rius; la depuració i el sanejament de les aigües, i la protecció, el tractament i la regeneració de sòls.
5. L'experimentació, la investigació i el seguiment de tècniques i coneixements relatius a qualsevol forma de contaminació atmosfèrica, i si escau, la comercialització i la venda d'aquestes tècniques i coneixements; la protecció, la conservació, el manteniment, la millora, la recuperació, la investigació i la gestió necessària per al manteniment, la conservació i la regeneració de les condicions ambientals atmosfèriques.
6. La realització d'estudis d'impacte ambiental, l'execució d'aquests i la vigilància de les mesures correctores o del condicionat ambiental.
7. La realització d'auditories mediambientals.
8. La lluita contra els incendis, que comprèn les activitats d'investigació, prevenció, execució o divulgació.
9. L'elaboració d'estudis, treballs i dictàmens, com també l'organització de cursos, xerrades, jornades, conferències, taules rodones, activitats de divulgació, educació, difusió o ensenyament en matèries relacionades amb l'objecte social.
10. Presa de mostres i estudi analític (físic, químic i microbiològic) de les aigües de proveïment litorals, continentals i abocaments per a la determinació de la seua qualitat.
Realització d'estudis i investigacions necessàries, com també dur a terme les experimentacions, els assaigs, les aplicacions i la divulgació necessàries per a la millora i el manteniment de la qualitat de les aigües.
Elaboració d'estudis i investigacions que tendesquen a la definició dels sistemes de depuració, tant de tipus de tractament, impacte ambiental com d'ubicació més idònia dins del pla de sanejament integral (aigües residuals urbanes i industrials) de la Comunitat Valenciana.
11. La realització d'obres de construcció civil, serveis i tasques forestals, agropecuàries i silvícoles, restauració d'espais mediambientals, tractament, distribució i venda de residus forestals, agrícoles, industrials o de qualsevol altre tipus, susceptibles d'aprofitament energètic.
12. El desenvolupament i l'execució d'estructures agràries, la reforma i el desenvolupament agrari i rural, com també les activitats encaminades a l'optimització en la utilització dels recursos naturals.
La investigació, l'experimentació, la capacitació i la transferència de tecnologia, com també els laboratoris agraris.
La ordenació, el desenvolupament, la protecció i la millora de les produccions agrícoles, ramaderes i pesqueres, com també la formació i la capacitació professional marítima i pesquera.
Tercer. L'actuació de VAERSA no podrà suposar l'exercici de potestats administratives.
Quart. VAERSA podrà requerir en les seues actuacions obligatòries la col·laboració d'empresaris particulars, de conformitat amb el que hi ha disposat en el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de contractes de les administracions públiques.
Cinquè. Ni VAERSA ni les seues filials no podran participar en els procediments per a l'adjudicació de contractes convocats per l'administració de la Generalitat. Això no obstant, quan no concórrega cap licitador podrà encarregar-se a VAERSA l'execució de l'activitat objecte de licitació pública.
Sisè. L'import de les actuacions, els treballs i els estudis fets mitjançant VAERSA es determinarà aplicant a les unitats executades les tarifes corresponents que hauran de ser aprovades per l'òrgan competent en agricultura i medi ambient. Aquestes tarifes es calcularan de manera que representen els costs reals de realització i la seua aplicació a les unitats produïdes servirà de justificant de la inversió o dels serveis realitzats.
Quan determinades unitats no tinguen aprovada la seua tarifa, el seu cost podrà valorar-se a partir del corresponent al dels elements simples que integren altres unitats amb tarifa aprovada i que també formen part de la unitat que es tracte. En el supòsit que tampoc no es puga aplicar el procediment descrit anteriorment, el cost serà el que figure en el pressupost aprovat per l'òrgan competent. En ambdós casos, els costs determinats d'aquesta manera tindran el caràcter de tarifa, i tindran validesa només per a l'encàrrec concret a què es referesquen.
Setè. Els contractes d'obres, els subministraments de consultoria i assistència i de serveis que VAERSA haja de concertar per a l'execució de les activitats expressades s'adjudicaran mitjançant l'aplicació del procediment establert a l'efecte en el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de contractes de les administracions públiques, relatives a publicitat, procediments de licitació i formes d'adjudicació, sempre que la quantia dels contractes iguale o supere les quantitats fixades en els articles 135.1, 177.2 i 203.2 de la llei esmentada.
El conseller competent en matèria de medi ambient resoldrà les reclamacions que es formulen contra els actes de preparació i adjudicació d'aquests contractes, adoptarà les mesures cautelars que corresponga i fixarà, si escau, les indemnitzacions pertinents, i les resolucions podran ser impugnades davant la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb l'article 2, paràgraf b), de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
CAPÍTOL XXII
Règim jurídic de la societat mercantil Institut Valencià
de l'Habitatge, SA (IVHSA)
Article 103
Primer. La societat mercantil Institut Valencià de l'Habitatge, SA, és una empresa de la Generalitat Valenciana d'acord amb l'article 5 del Text refós de la llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana aprovat mitjançant Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, que compleix serveis essencials referits a la rehabilitació i la promoció d'habitatges, en especial de protecció oficial, la promoció, la gestió i l'execució d'activitats urbanístiques en general i les altres activitats complementàries, accessòries i auxiliars que calguen per a aquest objectiu, d'acord amb el que hi ha disposat en aquest article.
El capital social de l'IVHSA haurà de ser de titularitat pública.
Segon. L'IVHSA, com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'administració de la Generalitat, està obligat a fer els treballs que hi encomanen l'administració de la Generalitat i els organismes públics que en depenen, en les matèries següents:
1) La rehabilitació i la promoció d'habitatges, en especial les que gaudesquen de qualsevol tipus de protecció pública, tant de promoció pública com privada, en tot el territori de la Comunitat Valenciana.
2) L'adquisició i l'alienació de sòl per qualsevol dels procediments legalment establerts, per tal de constituir reserves o dur a terme actuacions o programes prevists en matèria urbanística o d'habitatge, tant per la Generalitat, com per la societat mateixa, i la gestió, l'administració i la disposició d'aquest.
3) La promoció, la gestió i l'execució d'activitats urbanístiques en general i, en particular, la realització de tot el conjunt d'operacions que calguen per a l'execució de plans urbanístics de qualsevol classe i programes d'actuació propis o aliens, especialment aquells la finalitat darrera dels quals siga la promoció d'habitatges i el que, dins les competències de la Generalitat Valenciana, hi puga encarregar l'administració o qualsevol altre agent del sector públic. Dins tot això s'inclou:
– La realització d'estudis, plans, projectes i desenvolupaments urbanístics, com també l'exercici de la iniciativa per a la tramitació i l'aprovació d'aquests.
– La realització d'obres d'infraestructures, de serveis i d'edificació previstes en plans d'urbanització.
– La promoció, la gestió, la comercialització i l'explotació dels solars, les obres, els serveis i les edificacions que, en execució dels diferents plans urbanístics, realitze.
4) L'adquisició i l'alienació d'habitatges en projecte, execució o acabats, i l'adjudicació i la contractació de tota classe d'obres, estudis i projectes necessaris per a la construcció i la rehabilitació d'habitatges a la Comunitat Valenciana, d'acord amb els plans d'actuació, i l'administració, conservació i alienació dels habitatges adquirits, construïts o rehabilitats.
5) La promoció, l'execució, la gestió o l'explotació d'obres d'infraestructura de qualsevol classe, de serveis i edificació que hi puga encarregar l'administració o qualsevol altre agent del sector públic.
6) La gestió, l'administració, l'explotació i l'arrendament no financer d'habitatges, tant de titularitat de l'Institut Valencià de l'Habitatge, SA, com de titularitat de terceres persones físiques, jurídiques, associacions o entitats que els cedesquen a l'institut per qualsevol títol que possibilite la realització de les activitats descrites.
7) La gestió de l'administració d'habitatges de protecció oficial de promoció pública de la Comunitat Valenciana en els termes expressats en la legislació vigent.
8) La constitució i la participació en d'altres empreses nacionals o estrangeres que tinguen per objecte programes de construcció d'habitatges de protecció pública o, si escau, de signe equivalent o activitats urbanístiques de qualsevol classe, especialment aquelles la finalitat darrera de les quals siga la promoció d'habitatges i aquelles altres actuacions urbanístiques que, essent competència de la Generalitat, hi puga encarregar l'administració o qualsevol altre agent del sector públic.
9) La participació en programes institucionals que tinguen per objecte impulsar, afavorir o desenvolupar la promoció d'habitatges, equipaments o infraestructures en zones, regions o països desfavorits o en via de desenvolupament, que no disposen de mitjans suficients o adequats per a aquest desenvolupament.
Tercer. L'actuació de l'IVHSA no podrà comportar l'exercici de potestats administratives.
Quart. L'IVHSA podrà requerir en les actuacions obligatòries que faça la col·laboració d'empresaris particulars, de conformitat amb el que hi ha disposat en el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la llei de contractes de les administracions públiques.
Cinquè. Ni l'IVHSA ni les filials d'aquest no podran participar en els procediments per a l'adjudicació de contractes convocats per l'administració de la Generalitat. Tanmateix, quan no hi concórrega cap licitador, podrà encarregar-se a l'IVHSA l'execució de l'activitat objecte de licitació pública.
Sisè. L'import de les actuacions, els treballs i els estudis realitzats mitjançant l'IVHSA es determinarà aplicant a les unitats executades les tarifes corresponents que caldrà que aprove l'organisme competent en urbanisme i habitatge. Aquestes tarifes es calcularan de manera que representen els costs reals de realització i l'aplicació a les unitats produïdes servirà de justificant de la inversió o dels serveis realitzats.
Quan determinades unitats no tinguen aprovada la tarifa, el cost podrà valorar-se a partir del que correspon al dels elements simples que integren d'altres unitats amb tarifa aprovada i que també formen part de la unitat de què es tracte. En el supòsit que tampoc hi puga aplicar-se el procediment descrit anteriorment, el cost serà el que figure en el pressupost aprovat per l'òrgan competent. En ambdós casos, els costs determinats d'aquesta manera tindran el caràcter de tarifa i tindran validesa només per a l'encàrrec concret a què es referesquen.
Setè. Els contractes d'obres, subministres, consultoria i assistència i serveis que l'IVHSA haja de concertar per a l'execució de les activitats expressades s'adjudicaran mitjançant l'aplicació del procediment establert a aquest efecte en el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la llei de contractes de les administracions públiques, relatiu a publicitat, procediments de licitació i formes d'adjudicació, sempre que la quantia dels contractes iguale o supere les quantitats fixades en els articles 135.1, 177.2 i 203.2 de la llei esmentada.
El conseller competent en matèria d'habitatge i urbanisme resoldrà les reclamacions que es formulen contra els actes de preparació i adjudicació d'aquests contractes, adoptarà les mesures cautelars que hi pertoquen i fixarà, si escau, les indemnitzacions pertinents. Les resolucions podran impugnar-se davant la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb l'article 2, paràgraf b), de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
CAPÍTOL XXIII
Pel qual es modifica el Text Refós de la Llei
de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret
Legislatiu de data 24 d'octubre de 1995
Article 104
Cal afegir una disposició addicional nova al text refós de la Llei de la funció pública valenciana, aprovat per decret legislatiu de data 24 d'octubre de 1995.
“Disposició addicional dotze:
El personal tindrà dret a gaudir, durant cada any complet de servei actiu, d'un mes natural de vacances retribuïdes o de vint-i-dos dies hàbils si es fan fraccionades. En aquest darrer cas, podran gaudir-se en períodes, sense que cap d'ells siga inferior a set dies naturals consecutius.
Es considerarà com equivalent a mesos naturals un únic període continuat de vacances, que haurà de computar-se des de la data d'inici d'aquestes, fins el dia anterior del mes següent. En el cas que el servei prestat efectivament a l'administració siga inferior a un any, hom tindrà dret al gaudi dels dies de vacances que li corresponguen proporcionalment.
Així mateix, hom tindrà dret a un dia hàbil addicional en complir quinze anys de servei, al qual se n'afegirà un de més en complir els vint, vint-i-cinc i trenta anys de servei respectivament.
Aquest dret es farà efectiu a partir de l'any natural següent al del compliment dels anys indicats en el paràgraf anterior. Les llicències sense retribució no es consideraran per al còmput.
A l'efecte del que es preveu en aquest article, no es consideraran com a hàbils els dissabtes, sense perjudici de les adaptacions que s'establesquen per als horaris especials”.
DISPOSICIO ADDICIONAL
Es declara la necessitat d'urgent ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres declarades d'utilitat pública i que a continuació s'expressen:
Les compreses en el II Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana 1995-2002 i les actuacions següents de seguretat vial:
Millora de les interseccions de la CV-840 amb la CV-846 i CV-844
Millora de la seguretat vial en la CV-660, PK16.250 al PK9.250, Ontinyent-Fontanars
Ronda sud-est de Novelda
Ronda d'Algímia de Almonacid
Via Parc, carretera N-332. Tram: Torrevieja–Pilar de la Horadada
Millora seguretat vial CV-407. Ronda nord de Paiporta
Ronda est de Benferri
Supressió de pas a nivell en la CV-919. Redován – La Campaneta. Orihuela
Millora de la Seguretat Vial, carretera CV-185. Tram: Burriana-Vila-real
Nou pont sobre el barranc de Chiva en accés a Torrent.
Ronda nord de Xàtiva. Tram entre la CV-41 i la CV-610.
Nou eix viari de connexió Castelló-Benicàssim.
Millora de la seguretat vial de la carretera CV-25. Tram Llíria-Olocau.
Variant Carlet-L'Alcúdia de la CV-50.
Millora de la connexió de la ronda sud d'Elda amb l'autovia N-330.
Millora de la seguretat vial de la CV-83 al seu pas pel Mañar-Monòver.
Millora de la intersecció de la ctra. CV-845 amb la N-325. Aspe.
Connexió de la Ronda d'Orihuela amb la A-7. Orihuela.
Accés a l'aeroport de Castelló des de la N-340
Vial de connexió Peñíscola-Benicarló
Ronda nord de Mislata
Millora de la CV-170.PK 26 al 29. Vistabella.
Nou pont riu Bergantes
Millora de seguretat vial intersecció CV-81 / CV-8090. Villena
Ronda est de Monòver
Ampliació de passos inferiors en FF.C.C. València-Saragossa a Segorbe sud. Projecte de construcció.
Ampliació de passos inferiors en FF.C.C. València-Saragossa a Segorbe nord.
Condicionament de la CV-162 “La Barona”
Supressió d'interseccions en la N-34 entre PK 803 i 805.Muro-Cocentaina
Millora de la seguretat vial en la CV-81, entre PK 15,5 i 19. Bocairent.
Rotonda a Guardamar
Millora de la intersecció d'accés a Moraira des de la carretera CV-746. Teulada
Millora de la seguretat vial CV-14. Tram El Tormasal-Zorita
Duplicació de la CV-370. Tram Ribarroja/A-7
Millora de la seguretat vial CV-865 Elx-Santa Pola
Rotonda en la CV-95 a Bigastro
Accés a Almoradí en la CV-935
Variant de Vilamarxant, Cheste i Chiva, de la carretera CV-50.
Segona calçada de la CV-50. Tram Chiva-Turís
Variant de la carretera CV-50 entre Llombai i Turís
Duplicació de calçada entre La Pobla de Tornesa i Villanova de Alcolea
Ampliació tercer carril autovia de Llíria. Tram A-7 La Pobla de Vallbona.
Condicionament de la carretera CV-35, tram Casinos-Losa del Obispo
Eix del Segura, CV-91, nou tram Orihuela-Almoradí (Alacant).
Eix del Segura, duplicació del tram Almoradí-Guardamar (Alacant).
Nova carretera Novelda-Agost-Sant Vicent del Raspeig
Via de gran capacitat carretera CV-95. Tram Orihuela / AP-7
Variant de Riba-roja de Túria.
Les compreses en el I i II Pla director de Sanejament i Depuració de la Comunitat Valenciana, i les actuacions següents:
Col·lector de Manuel a l'EDAR d'Ènova-Rafelguaraf
Sistemes de sanejament Benicàssim-Castelló
Projecte d'aigües residuals sistema separatiu de l'Alcúdia de Crespins
Col·lectors i estaciones depuradores d'aigües residuals de Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Benicàssim, Oliva, Alcossebre (Alcalà de Xivert), Canet d'En Berenguer-Sagunt, El Verger-Dénia, Nàquera i Orpesa
Les ampliacions de les estacions depuradores d'aigües residuals de la conca del Carraixet, Elx, (Algorós, Carrizales i Arenals), Santa Pola, Torrevieja, la Vila Joiosa i Torrent.
Tractaments terciaris en les depuradores del Racó de Lleó (Alacant) i Benidorm.
Les compreses en els projectes de proveïments següents:
Proveïments supramunicipals en les comarques de la Plana de Castelló, la Ribera Alta i Baixa del Xúquer, el Camp de Morvedre, la Safor, el Vinalopó–Alacant– la Marina Baixa i la Marina Alta.
La renovació de les conduccions de proveïment de Calp i Benissa.
Proveïment a El Campello.
Conducció de proveïment de la mancomunitat de la Vall d'Alcalans.
Nova aducció d'aigua a València des de la potabilitzadora de Manises.
Les compreses en els projectes de canalització següents:
Barrancs de Fraga (Castelló), “Juncaret i Orgegia“, “Barranc de les Ovelles“.
Canalització de la rambla de Sant Vicent.
Millora del drenatge de l'autovia central i de la Universitat d'Alacant.
Canalització dels barrancs del Puig i Puçol“, “El Salt de l'Aigua a Manises.
Canalització d'aigües pluvials fins al riu Verd a Onil-Castalla.
Barranc del Tramusser a Almussafes i Benifaió.
Barranc de la Saleta a Aldaia i Alaquàs.
Drenatge del sistema de Vera i Palmaret.
Barranc dels Frares i Campolivar a Godella i Rocafort.
Drenatge zona urbana de Burjassot.
Col·lector parc de capçalera a València.
Canalització barranc Moreno a Bicorp.
Desdoblament del col·lector sud entre el Bulevard i l'Assarb. València.
Col·lector nord des de l'assut de l'Or fins al pont de Drassanes a València.
Canalització del barranquet a Vila-real.
Xarxa de col·lectors generals pluvials en el litoral d'Almassora.
Col·lectors de pluvials a Artana.
Canalització de barrancs i col·lectors de pluvials a Nules.
Col·lectors de pluvials a la Vilavella.
Construcció del col·lector de pluvials C-2 de la Vall d'Uixó.
Canalització del barranc Azuébar.
Millora del drenatge i canalització del canal Masbo a Moncofa.
Col·lectors de pluvials a la platja de Xilxes.
Col·lectors de pluvials a l'Almardà –Sagunt.
Col·lectors de pluvials a Canet d'En Berenguer.
Canalització del barranc Clara a Serra.
Col·lectors de pluvials al carrer Bombers a la Pobla de Farnals.
Les compreses en els projectes de reutilització d'aigües residuals de les estacions depuradores de:
Pinedo, conducció de zona regable de la séquia de Favara.
Pinedo, reutilització a l'Albufera.
Monte Orgegia impulsió per a reutilització.
Carraixet, impulsió a la séquia de Rascanya i Montcada.
L'Horta Nord (Pobla de Farnals)
EDAR d'Algorós a Elx.
EDAR del Racó de Lleó a Alacant i Connexió de les depuradores de Monte Orgegia al Racó de Lleó (Alacant) per a reutilització de les aigües.
Les compreses en els projectes de modernització dels regadius de la sèquia reial del Xúquer.
I les obres compreses en els projectes d'ordenació del front litoral de l'Albufera, sector Arbre de Gos i sector Poliesportiu, rehabilitació de la vora marítima de les platges de Varador, Estudiants i Tío Roig de la Vila Joiosa, ampliació de la zona de servici del port en el peu de la pedrera de Xàbia i accés central al port de Torrevieja.
Totes elles tant si es realitzen per la Generalitat, com per entitats habilitades com a beneficiàries d'expropiacions i per les entitats locals.
Segona. Amb efectes 1 de gener de 2005, les remissions efectuades en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, a la Llei 25/1971, de 19 de juny, de Protecció a les Famílies Nombroses, s'han d'entendre efectuades a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Derogació normativa
U. A partir de l'entrada en vigor d'esta llei, queda derogat el capítol XVIII, de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització.
Dos. Així mateix, queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que establix la present llei.
DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera. Desplegament reglamentari.
Es faculta el Consell de la Generalitat per a dictar les disposicions reglamentàries que resulten necessàries per al desplegament i aplicació del que disposa la present llei.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
La present llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2005.
Disposició final tercera
Es prorroga pel termini de 2 mesos l'autorització concedida al Consell en l'apartat cuart de la disposició final primera de la Llei 16/2003, de mesures fiscals, gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, per a l'elaboració d'un text refós de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de taxes de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 27 de desembre de 2004.
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
ANNEX I
QUANTIES MENSUALS DELS COMPONENTSDEL COMPLEMENT ESPECÍFIC DEL PERSONAL FACULTATIU DE EAP
a) Component d'especial dedicació
Modalitat A: 291,72 euros
Modalitat B: 1060,80 euros
Modalitat C: 852,72 euros
b) Component d'especial responsabilitat
Modalitat A: 258,06 euros
Modalitat B: 364,14 euros
Modalitat C: 335,58 euros
c) Component de dispersió geogràfica
G1: 0 euros
G2: 72,42 euros
G3: 145,86 euros
G4: 218,28 euros
d) Component de nombre de targetes sanitàries
Menor de 3 anys: 0.828 euros per cada targeta
De 3 a 6 anys: 0.414 euros per cada targeta
De 7 a 14 anys: 0.184 euros per cada targeta
De 15 a 64 anys: 0.152 euros per cada targeta
De 65 a 74 anys: 0.342 euros per cada targeta
75 anys o més: 0.683 euros per cada targeta
ANNEX II
TAULA VII-B
TAULA RETRIBUTIVA DEL PERSONAL
DE CONTINGENT I ZONA DEL SVS
PERSONAL FACULTATIU
Medicina General 0,66927
Pediatria-Puer. Zona 1,45803
PERSONAL AUXILIAR SANITARI
Practicant ATS 0,23589
COMPLEMENT ESPECIAL ATS
Fins a 800 targetes adscrites 194,61
De 801 a 1600 targetes adscrites 141,44
De 1601 a 2400 targetes adscrites 62,99
De 2400 en avant
QUANTITAT FIXA MENSUAL
Metges generals 173,15
Practicants de Zona 157,76
COEFICIENTS D'URGÈNCIA
Metges medicina general 0,10635
Pediatres puericultors 0,58571
Practicants ATS 0,07922
COMPLEMENT
PETITA ESPECIALITAT 0,04256
CONSULTORI PRIVAT 47,32
COMPLEMENT DE DOCÈNCIA 141,86
QUANTITAT FIXA MENSUAL
PER ASSISTÈNCIA A DESPLAÇATS
Facultatius medicina general 22,21
Farmacèutic 22,21
Físics 22,21
Químics 22,21
Biòlegs 22,21
ATS/practicants 8,90
COMPLEMENT
REG. ESPECIAL AGRARI
Metges 1,48053
Metges (urgència) 1,14427
Practicants/ATS 0,49359
Practicants ATS (urgència) 0,37394
TAULA RELATIVA A COMPLEMENT
PER ASSEGURATS ADSCRITS
I. Per a metges de Medicina General
a) Fins a 325 targetes adscrites 93,45
b) De 326 a 650 targetes adscrites 133,37
c) De 651 a 975 targetes adscrites 169,73
d) De 976 en avant 206,00
II. Per a metges especialistes en Pediatria
a) Fins a 175 targetes adscrites 147,79
b) De 176 a 275 targetes adscrites 169,72
c) De 276 en avant 206,03
III. Per a practicants/ATS de zona
Fins a 800 targetes adscrites 60,32
De 801 a 1600 targetes adscrites 84,29
De 1601 a 2400 targetes adscrites 96,32
De 2400 en avant 107,63

linea