diari

LLEI 14/2004, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Comunitat Valenciana. [2004/13605]

(DOGV núm. 4915 de 31.12.2004) Ref. Base de dades 5924/2004

LLEI 14/2004, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Comunitat Valenciana. [2004/13605]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
L'elaboració dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2005 s'ha orientat sobre la base d'un conjuntura econòmica favorable, en la qual la Comunitat Valenciana continua registrant taxes de creixement superiors al conjunt d'Espanya i a la mitjana dels països de la Unió Europea, i entorn dels següents eixos estratègics bàsics:
– Increment dels recursos destinats a les polítiques socials.
– Potenciació de les inversions en infraestructures, en el marc del pla d'inversions 2005/2007, destinades a millorar la qualitat de vida i el creixement econòmic de la nostra Comunitat.
– Foment de les polítiques afavoridores de la creació d'ocupació i l'activitat empresarial.
– Impuls de la innovació tecnològica i els processos d'Investigació i Desenrotllament.
– Enfortir el grau de cohesió territorial de la Comunitat Valenciana.
– Convergència cap a l'estabilitat pressupostària en l'any 2008.
La consecució d'estos objectius es pretén aconseguir sobre la base d'una eficient i eficaç assignació dels recursos públics de la Generalitat, la dotació dels quals s'ha vist millorada després de l'aprovació del vigent model de finançament autonòmic.
La Generalitat, amb estos pressupostos, i en el marc del Programa d'Estabilitat 2005-2007, recorrerà a l'endeutament per a poder aconseguir una situació de suficiència financera que permeta el correcte desenrotllament dels servicis sanitaris a la Comunitat Valenciana. Així mateix, la Generalitat es compromet en la presa de mesures per a convergir cap a l'estabilitat pressupostària, a fi que esta es convertisca a curt termini en una característica estructural del seu pressupost gràcies a una política basada en el control de la despesa pública sense comprometre amb això la potenciació de la despesa social.
Respecte al contingut concret de l'articulat, cal destacar que un any més, i d'acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, en la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2005 es distingixen dos tipus de preceptes: en primer lloc els que responen al que podríem considerar el contingut mínim, necessari i indisponible d'esta i, per un altre, els que conformen allò que la jurisprudència esmentada ha denominat com el contingut eventual, en la mesura que es tracta de matèries que guarden relació directa amb les previsions d'ingressos o habilitacions de despeses.
Partint d'això, la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2005 consta de quaranta-dos articles, deu disposicions addicionals, una transitòria i tres finals, del contingut concret dels quals poden ressaltar-se, per la seua importància o novetat, els aspectes següents:
El títol I, «De l'aprovació dels pressupostos», conforma la part principal del contingut qualificat com essencial, en la mesura que este inclou detall de la totalitat de les despeses i ingressos de la Generalitat, distingint a este efecte els relatius al sector administració general dels vinculats a l'administració institucional, d'acord amb la classificació establida en l'article 5, apartats 1 i 2, del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. La novetat en este títol és la inclusió d'una nova entitat de dret públic de la Generalitat en el pressupost per al pròxim exercici, l'Ens Gestor de la Xarxa de Transport de la Generalitat Valenciana. Igualment, es recullen en este títol els imports relatius als beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals és cedit per l'Estat.
El títol II, «De la gestió pressupostària de les despeses», consta de cinc capítols. El primer d'ells recull les normes generals de gestió, i el seu contingut no ha suportat cap modificació respecte al passat exercici. El segon d'estos capítols fa referència a les normes per a la gestió dels pressupostos docents no universitaris, i inclou, d'una banda, les normes per als centres públics i, d'una altra, les que regulen el mòdul econòmic de distribució de fons públics per al sosteniment dels centres concertats. El tercer dels capítols, en desplegament dels acords adoptats pel Consell en matèria de Finançament Pluriennal de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, recull tota una sèrie de preceptes dirigits a establir el marc jurídic bàsic aplicable a les actuacions financeres de la Generalitat en el sector de l'educació universitària. El quart dels capítols d'este títol II, consta d'un únic article on es detallen els crèdits del pressupost el reconeixement dels quals té el caràcter de preceptiu, així com el règim jurídic pressupostari aplicable a estos.
El títol III, «De les despeses de personal», s'ordena en un capítol únic, i s'hi recullen les normes que tenen com a denominador comú estar referides al règim de les retribucions del personal al servici de la Generalitat, distingint segons siga laboral o funcionari, i la repercussió que hi té el seu increment anual, que per a l'exercici de l'any 2005 s'ha establit en un import equivalent al creixement del IPC previst, xifrat en un 2 per cent. En este sentit convé apuntar que les modificacions que patix estan condicionades directament pel caràcter de bàsic que se li atorga a la legislació estatal en esta matèria, i estes afecten únicament l'import de les pagues extraordinàries i la regulació de l'Oferta d'Ocupació Pública. Altres normes d'interés, que s'inclouen en este títol, són les relatives a les retribucions dels alts càrrecs del Consell on apareix com a novetat la figura del vicepresident.
El títol IV, «Gestió de les transferències corrents i de capital», inclou tota una sèrie d'excepcions al règim general de lliurament de les ajudes previst en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i dins d'este, al marge de millores en la redacció, cal destacar la inclusió d'una nova excepció relativa a les subvencions a favor de les entitats promotores dels Plans Integrals d'Ocupació concedides pel Servici Valencià d'Ocupació i Formació.
El títol V, «De les operacions financeres», s'estructura en un únic capítol, i s'hi recull fonamentalment l'autorització per a l'endeutament anual de la Generalitat. Igualment, es fixa el límit de les operacions de crèdit a concertar per dos ens públics, l'Institut Valencià de Finances i Radiotelevisió Valenciana. A més, el text recull l'import màxim dels avals que ha de prestar la Generalitat durant l'any 2005. Sobre això, cal apuntar que en este títol s'ha optat bàsicament per ajustar els imports sobre els quals s'ordenen els límits mencionats respecte del passat any.
El títol VI, «De les normes tributàries», es compon de dos capítols. El primer es limita a incloure actualitzacions concretes en la tarifa aplicable al Cànon de Sanejament; el segon, a més de modificar la tarifa aplicable a la taxa que grava els jocs de sort, envit i atzar, actualitza en un 2 per cent els tipus aplicables a les taxes pròpies i altres ingressos de la Generalitat.
El títol VII, «De la informació a les Corts», inclou un únic article, que detalla un conjunt de supòsits, vinculats a l'àmbit economicopressupostari, sobre els quals el conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació ha de donar compte periòdicament a les Corts Valencianes adequant-lo a la Llei General Pressupostària.
TÍTOL I
De l'aprovació dels pressupostos
CAPÍTOL I
Contingut, crèdits inicials
Article 1. Contingut
1. Els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici de l'any 2005 constituïxen l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de:
a) Les obligacions que, com a màxim, poden reconéixer la Generalitat i les seues entitats autònomes, així com els drets que es preveu liquidar durant l'exercici.
b) Les estimacions de despeses i d'ingressos que han de realitzar les societats mercantils de la Generalitat.
c) La totalitat de les despeses i dels ingressos de les restants entitats de dret públic de la Generalitat.
2. En conseqüència, els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2005 són el resultat de la integració dels pressupostos següents:
a) El del sector administració general de la Generalitat.
b) Els de les entitats autònomes de la Generalitat.
c) Els de les societats mercantils de la Generalitat.
d) Els de les restants entitats de dret públic de la Generalitat.
Article 2. Crèdits inicials
1. Per a l'execució dels programes integrats en l'estat de despeses del pressupost del sector administració general, s'aproven crèdits per import de 10.552.341,75 milers d'euros, la distribució dels quals per grups funcionals és la següent:
Milers euros
0. Deute Públic 411.732,83
1. Servicis de caràcter general 292.002,08
2. Defensa, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana 53.610,45
3. Seguretat, Protecció i Promoció Social 627.138,25
4. Producció de béns públics de
caràcter social 7.759.511,38
5. Producció de béns públics de
caràcter econòmic 703.810,41
6. Regulació econòmica de caràcter general 195.829,15
7. Regulació econòmica dels sectors productius 508.707,20
2. Les dotacions de despeses aprovades per al compliment dels fins de les distintes entitats autònomes, consignen crèdits per import de 406.899,57 milers d'euros, que es distribuïxen de la forma següent:
Milers euros
Institut Valencià de la Joventut 17.019,89
Institut Valencià d'Investigacions Agràries 14.905,75
Institut Valencià d'Estadística 2.896,10
Servici Valencià d'Ocupació i Formació 369.809,39
Institut Cartogràfic Valencià 2.268,44
3. S'aproven estimacions de despeses de les societats mercantils de la Generalitat Valenciana per un import de 1.271.244,29 milers d'euros, distribuïts de la forma següent:
Milers euros
Televisió Autonòmica Valenciana, SA 211.695,43
Ràdio Autonomia Valenciana, SA 11.101,81
Institut Valencià d'Habitatge, SA 109.031,87
Valenciana d'Aprofitament Energètic
de Residus, SA 63.569,20
Grup Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 187.937,71
Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA 37.750,02
Institut Valencià de l'Exportació, SA 11.606,44
Societat Projectes Temàtics de la Comunitat
Valenciana, SA 230.379,93
Projecte Cultural de Castelló, SA 19.240,59
Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA 16.334,11
Construccions i Infraestructures Educatives
de la Generalitat Valenciana, SA 201.228,24
Ciutat de la Llum, SA 170.977,96
Institut Valencià d'Acreditació i Avaluació
Pràctiques Sanitàries; SA 390,98
4. Per a les restants entitats de dret públic de la Generalitat Valenciana, l'estimació de despeses aprovada assolix un import de 1.000.757,60 milers d'euros, la distribució dels qual és la següent:
Milers euros
Radiotelevisió Valenciana 176.936,38
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 261.453,70
Teatres de la Generalitat Valenciana 11.926,22
Institut Valencià d'Art Modern 13.779,60
Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la GV 65.265,92
Institut Valencià de Finances 52.950,33
Agència Valenciana del Turisme 53.871,57
Entitat Pública de Sanejament d'Aigües
Residuals de la CV 291.353,52
Comité Econòmic i Social de la CV 756,51
Institut Valencià de Cinematografia
“Ricardo Muñoz Suay” 3.846,83
Institut Valencià de la Música 7.331,06
Institut Valencià d'Atenció als
Discapacitats 19.945,48
Entitat Pública de Transport Metropolità
de València 9.532,65
Agència Valenciana de l'Energia 5.073,20
Institut Valencià de Conservació i Restauració
de Béns Culturals 188,63
Ens Gestor de la Xarxa de Transport de la GV 26.546,00
5. Com a resultat de les consignacions de crèdits aprovats, que es detallen en els apartats anteriors, el pressupost consolidat de la Generalitat Valenciana, per a l'exercici 2005 ascendix a 12.232.369,53 milers d'euros.
Article 3. Finançament dels crèdits inicials
1. Els crèdits aprovats en l'apartat 1 de l'article anterior, es finançaran:
a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici, l'import estimat dels quals és de 9.936.783,46 milers d'euros.
b) Amb l'endeutament brut resultant de les operacions regulades en l'article 33 d'esta llei.
2. Els crèdits aprovats per a dotar les despeses d'entitats autònomes, societats mercantils i altres entitats de dret públic, a què fan referència els apartats 2, 3 i 4 de l'article anterior, es finançaran amb els crèdits consignats a estos fins en l'estat de despeses del pressupost del sector administració general de la Generalitat i amb les respectives previsions d'ingressos per operacions pròpies de l'activitat de cada un d'estos organismes.
CAPÍTOL II
Beneficis fiscals
Article 4. Beneficis fiscals
Els beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals és cedit per l'Estat a la Generalitat, s'estimen en 433.718.821 euros, d'acord amb el detall següent:
Euros
Impost sobre el Patrimoni de les
persones físiques 48.480.067
Impost sobre Successions 72.239.774
Impost sobre Donacions 4.963.437
Impost sobre Transmissions Patrimonials 49.104.186
Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques (Tram autonòmic) 194.726.765
Actes Jurídics Documentats 64.201.592
Rifes, tómboles i combinacions aleatòries 3.000
TÍTOL II
De la gestió pressupostària de les despeses
CAPÍTOL I
Normes generals de la gestió
Article 5. Crèdits en funció d'objectius i programes
Els crèdits de l'estat de despeses dels pressupostos de la Generalitat Valenciana, sector administració general, de les seues entitats autònomes i empreses, finançaran l'execució de les actuacions incloses en els programes pressupostaris. La contracció d'obligacions a càrrec d'aquells, es realitzarà amb la finalitat d'aconseguir el compliment dels objectius assenyalats en els programes esmentats.
Article 6. Principis de gestió
La gestió i l'execució dels pressupostos de despeses de la Generalitat s'hauran de subjectar als principis següents:
a) La gestió comptable i pressupostària estarà condicionada al fet que s'hagen produït les actuacions administratives prèvies, que reglamentàriament es determinen i que garantisquen la immediata disposició de despeses i/o contracció d'obligacions.
b) No podran adquirir-se compromisos de despesa en quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats, i seran nuls de ple dret els acords, les resolucions i qualsevol altre acte administratiu, així com les disposicions generals amb rang inferior a llei, que infringisquen esta norma, sense perjudici de la responsabilitat que pertoque.
c) El compliment de les limitacions expressades en l'apartat anterior s'haurà de verificar al nivell que esta llei establix per als distints casos.
d) Els crèdits no executats podran ser objecte de redistribució pel conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, a través del programa “Despeses Diverses”, amb la finalitat de maximitzar el compliment de la programació prevista i optimitzar la utilització dels recursos.
Article 7. Caràcter limitador dels crèdits
1. Els crèdits per a despeses es destinaran, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual hagen sigut autoritzats per esta llei o per les modificacions pressupostàries autoritzades d'acord amb la legislació vigent.
2. El crèdit pressupostari es determina, atenent la classificació orgànica, d'acord amb la seua naturalesa econòmica i funcional, de la forma següent:
a) Per a les despeses de personal: consignació per article econòmic i programa pressupostari.
b) Per a les despeses de funcionament: consignació per capítol econòmic i programa pressupostari.
c) Per a les despeses financeres: consignació per capítol econòmic i programa pressupostari.
d) Per a les despeses de transferències corrents i transferències de capital: consignació per línia de subvenció, capítol econòmic i programa pressupostari.
e) Per a les despeses d'inversions reals i passius financers: consignació per capítol econòmic i programa pressupostari.
f) Per a les despeses en actius financers: consignació per projecte financer, capítol econòmic i programa pressupostari.
3. No obstant això, el Consell, en aquells supòsits que estime necessaris, podrà establir vinculacions amb un major nivell de desagregació.
Article 8. Gestió integrada i la seua comptabilització
1. La vinculació dels crèdits i el seu caràcter limitador que disposa la present llei, no excusa, en cap supòsit, la comptabilització de la despesa al nivell que es determina per a cada cas:
a) Per a les despeses de personal, de funcionament i financeres: subconcepte econòmic.
b) Per a les transferències corrents i transferències de capital: subconcepte econòmic i sublínia de subvenció.
c) Per a les inversions reals, actius i passius financers: subconcepte econòmic i subprojecte.
2. Addicionalment al que disposa l'apartat anterior, les despeses relatives als programes 412.10 “Centres Integrats de Salut Pública” i 412.2 “Assistència Sanitària”, de la Conselleria de Sanitat, es comptabilitzaran per “centres de gestió”. Això s'aplicarà en cada un dels “subprogrames” en què es desagrega el programa 412.2 “Assistència Sanitària”.
En conseqüència, i a fi de possibilitar el grau de desagregació comptable mencionat, el pressupost es determinarà per “centre de gestió” en el programa 412.10, i per “subprograma” i “centre de gestió” en el programa 412.2.
En este sentit, els ajusts pressupostaris derivats del nivell de desagregació mencionat seran realitzats per la Conselleria de Sanitat, a través de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
3. Els crèdits per a despeses del Servici Valencià d'Ocupació i Formació constituiran funcionalment un únic programa, el 322.50 “Servici Valencià d'Ocupació i Formació”, i es consignaran desagregats en subprogrames pressupostaris en el pressupost de la mateixa entitat.
Article 9. Execució anticipada de projectes d'inversió
1. El Consell, a proposta conjunta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la conselleria que per raó de la matèria de què es tracte tinga la competència atribuïda, podrà autoritzar la formalització de convenis de col·laboració amb les entitats locals l'objecte dels quals siga l'execució anticipada de projectes d'inversió en obres d'urbanització, jardins, equipaments esportius i socials, així com construccions de caràcter cultural i educatiu.
2. Les obres a què fa referència l'apartat anterior hauran de ser finançades i, si és el cas, adjudicades, segons la normativa vigent, per les mateixes entitats locals. L'import d'estes obres serà reintegrat per la Generalitat, en tot o en part, mitjançant transferències, d'acord amb els crèdits habilitats a l'efecte en cada exercici pressupostari per tal d'atendre el finançament dels plans d'inversió definits conjuntament per la conselleria competent per raó de la matèria i la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. El règim de cofinançament es regularà en els diferents convenis firmats amb cada entitat local.
CAPÍTOL II
Gestió dels pressupostos docents no universitaris
Article 10. Gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris
1. Els centres docents públics no universitaris disposaran d'autonomia en la seua gestió econòmica, en els termes que s'establixen en els punts següents:
a) Constituiran ingressos d'estos centres, que hauran de ser aplicats a despeses de funcionament:
– Els fons que, amb esta finalitat, els siguen lliurats, a proposta de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, mitjançant ordres de pagament en ferm i a càrrec del seu pressupost anual.
– Els derivats de la venda de béns i prestació de servicis distints dels gravats per les taxes i els preus públics.
– Els produïts per llegats, donacions o qualsevol altra forma admissible en dret.
b) Les despeses de funcionament, que tinguen el seu origen en els ingressos esmentats en el punt anterior, es justificaran mitjançant la rendició d'un únic compte de gestió anual pel director del centre, amb l'aprovació prèvia d'este pel respectiu consell escolar. Els centres posaran a disposició de l'administració educativa els comptes de gestió anual que els siguen requerits.
c) La documentació que corresponga elaborar al centre, relativa al seu pressupost i als seus comptes de gestió, s'haurà d'ajustar, en qualsevol dels conceptes de despesa a què faça referència, a la classificació econòmica de l'estat de despeses que s'aplica en la present llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana.
A este efecte, les despeses de funcionament inclouran a més de les contingudes en el capítol II de la vigent classificació econòmica de despeses de la Generalitat, les destinades a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, que es corresponen amb els articles de despesa següents, d'acord amb la vigent classificació econòmica de la Generalitat:
– 6.2 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels servicis.
– 6.3 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels servicis.
2. Les despeses destinades a reparacions, que excedisquen del mer manteniment dels centres i les destinades a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, podran efectuar-se sempre que estes i aquelles no ultrapassen la quantitat resultant de multiplicar per 601,01 euros el nombre d'unitats escolars de cada centre, fins a un màxim de 9.015,18 euros, i que quede suficientment acreditat que es cobrixen prèviament la resta de les seues obligacions ordinàries.
No obstant això, en el cas de centres docents la matrícula dels quals supere els 1.500 alumnes o en el supòsit de centres que impartixen ensenyaments de règim especial, les despeses de funcionament dedicades anualment a reparacions que excedisquen del mer manteniment dels centres i a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics, podran ultrapassar la quantitat indicada en el paràgraf anterior fins al límit màxim de 12.020,24 euros per ambdós conceptes.
Article 11. Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats
1. D'acord amb el que establixen els apartats segon i tercer de l'article 76 de la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l'Educació, l'import del mòdul econòmic per unitat escolar, a l'efecte de distribució de la quantia global dels fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats per a l'any 2005, és el fixat en l'annex I d'esta llei.
2. Les retribucions del personal docent tindran efectivitat l'1 de gener de 2005, sense perjudici de la data en què es firmen els respectius convenis col·lectius de l'ensenyament privat, aplicables a cada nivell educatiu en els centres concertats; l'administració podrà acceptar pagaments a compte, amb la sol·licitud prèvia expressa i coincident de totes les organitzacions empresarials i sindicals negociadores dels convenis col·lectius esmentats, fins al moment de la firma del conveni corresponent. En cap cas podrà l'administració acceptar el pagament de retribucions al professorat dels centres concertats que supere en còmput anual la quantia a pagar al professorat homòleg de centres públics, prenent en consideració el salari base, el complement de destinació i el complement específic.
El component del mòdul destinat a “Altres Despeses” tindrà efecte a partir de l'1 de gener de 2005.
A més d'això, en els centres el concert educatiu dels quals estiga per davall de les quatre unitats i el dit concert faça referència tant a Educació Primària com al primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria, es mantindrà la dotació del nombre de professors necessaris amb la titulació adequada, de manera que això permeta la correcta impartició de l'ensenyament, fins a l'extinció total de les unitats objecte de concert. En el supòsit que algun centre compte amb menys de tres unitats en el conjunt de nivells concertats, la dotació en concepte d'”Altres Despeses” serà l'equivalent a tres unitats d'Educació Primària, amb sol·licitud prèvia sobre això del titular del centre.
3. Les quantitats que han de percebre dels alumnes en concepte de finançament complementari al provinent dels fons públics que s'assignen al règim de concerts singulars, subscrits per a ensenyaments de nivells no obligatoris, a l'empara de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació, així com els convenis o concerts econòmics singulars subscrits per a Educació Infantil, a l'empara de l'article 11 de la Llei Orgànica de Qualitat de l'Educació, i en concepte exclusiu d'ensenyament reglat, són les que s'establixen a continuació:
– Educació Infantil: 33,43 euros alumne/mes durant deu mesos, en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2005, en el supòsit de centres que no perceben cap quantitat per a despeses de funcionament.
– Batxillerat: 22,33 euros alumne/mes durant deu mesos, en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2005.
– Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior:
– En els primers cursos de cada cicle: 22,33 euros alumne/mes durant deu mesos, en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2005.
– En els segons cursos de cada cicle:
a) Cap quantitat en els cicles en el segon curs dels quals sols es realitza la formació en centres de treball.
b) 22,33 euros alumne/mes en els mesos de gener, febrer, març, setembre, octubre, novembre i desembre de 2005, en els cicles el segons curs dels quals consta de vint-i-una setmanes d'ensenyament presencial en el centre.
c) 22,33 euros alumne/mes en els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2005, en els cicles el segon curs dels quals consta d'onze setmanes d'ensenyament presencial en el centre.
El finançament obtingut pels centres, com a conseqüència del cobrament als alumnes d'estes quantitats, tindrà el caràcter de complementari del percebut directament de l'administració, de tal manera que el finançament total del dit component per unitat concertada no supere en cap cas l'establit en el mòdul econòmic fixat en la present llei per als respectius nivells d'ensenyament.
4. Es faculta la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per a fixar les relacions professor/unitat concertada, suficients per a impartir el pla d'estudis vigent en cada nivell objecte de concert, calculades sobre la base de jornades de professor amb vint-i-cinc hores lectives setmanals; la Conselleria de Cultura, Educació i Esport no podrà assumir els increments retributius, les reduccions horàries o qualsevol altra circumstància que conduïsca a superar allò previst en els mòduls econòmics de l'annex I d'esta llei. Sobre això, en els cicles formatius que es troben concertats, el nombre d'hores de professor en els primers cursos serà d'un màxim de 30 setmanals, i en els segons cursos, de 35 o de 5, segons si el cicle formatiu és de 2.000 hores o inferior. L'excés d'hores computat en els mòduls, i que obeïx a la possibilitat que es produïsquen desdoblaments, sols podrà ser consumit pel centre quan este acredite que el cicle formatiu té un mínim de 20 alumnes i en els supòsits en què estiga previst desdoblament en els mòduls corresponents.
5. Els centres que impartisquen l'Educació Secundària Obligatòria completa comptaran amb un orientador, que s'inclourà en la nòmina de pagament delegat del centre i que disposarà de tantes hores setmanals com unitats tinga el centre concertades en el dit nivell. Els costos corresponents a les hores d'orientació estan recollits en els mòduls econòmics per unitat escolar del primer i segon cicle de l'Educació Secundària Obligatòria.
6. Els centres concertats que compten amb un projecte de compensació educativa aprovat, disposaran del professorat que es determine en l'aprovació del projecte, professorat que serà objecte d'inclusió en la nòmina de pagament delegat del centre respectiu.
7. Els centres concertats que hagen obtingut autorització per a dur a terme un programa de diversificació curricular, comptaran amb:
– 26 hores addicionals de professorat d'Educació Secundària Obligatòria, si disposen d'un sol curs del programa de diversificació curricular.
– 46 hores addicionals de professorat d'Educació Secundària Obligatòria, si disposen dels dos cursos del programa de diversificació curricular.
8. Els centres concertats als quals se'ls haja autoritzat a implantar un programa d'adaptació curricular en grup, comptaran amb 41 hores addicionals de professorat d'Educació Secundària Obligatòria.
Article 12. Contractació de professors d'ampliació de plantilla
1. A més del professorat necessari per a impartir complet el currículum corresponent al nivell d'ensenyament objecte de concert, la Conselleria de Cultura, Educació i Esport podrà autoritzar, als centres amb concert en el nivell d'Educació Secundària Obligatòria, la contractació de professors per a completar la plantilla d'este nivell educatiu fins al límit màxim d'hores que es consignen en la taula adjunta.
Nre. hores
Centres concertats en ESO de professorat
(s'hi inclouen els professors actualment
adscrits a les unitats concertades)
D'una línia completa (4u.) d'ESO 225
De dues línies completes (8 u.) d'ESO 397
De tres línies completes (12 u.) d'ESO 578
De quatre línies completes (16 u.) d'ESO 755
De cinc línies completes (20 u.) d'ESO 908
De sis línies completes (24 u) d'ESO 1.068
2. Les contractacions de professors d'ampliació de plantilla es realitzaran en les condicions que es detallen a continuació:
a) La contractació haurà de contribuir a la recol·locació dels professors afectats per la reducció total o parcial d‘unitats en els seus centres de procedència, en la forma en què s'acorde amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives del sector de l'ensenyament concertat .
b) Estos professors seran contractats pels centres en igualtat de condicions, obligacions i responsabilitats que la resta del professorat, en el marc legal o reglamentari establit per la legislació vigent i en consonància amb el que disposa l'article 60 de la Llei Orgànica reguladora del Dret a l'Educació.
c) La Conselleria de Cultura, Educació i Esport reconeixerà les dites dotacions de plantilla i inclourà estos professors en la nòmina de pagament delegat només en el cas que es complisquen les condicions anteriors.
3. S'autoritza la Conselleria de Cultura, Educació i Esport a assumir, dins de les línies de subvenció previstes per a executar les obligacions derivades dels concerts educatius, les indemnitzacions del professorat afectat per la modificació de concerts o per la no renovació total o parcial d'estos que renuncie expressament a la recol·locació en un altre centre.
Article 13. Control financer dels centres docents públics no universitaris
1. La direcció de cada centre retrà a la Intervenció General de la Generalitat, per mediació de la Intervenció Delegada en la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, còpia del compte anual on conste la diligència d'aprovació pel consell escolar, abans del 31 de març de l'exercici següent.
2. Els centres se subjectaran al control financer que s'establix en l'apartat 3 de l'article 64 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
CAPÍTOL III
Gestió dels pressupostos universitaris
Article 14. Règim de la subvenció per despesa corrent a les universitats públiques competència de la Comunitat Valenciana
1. La gestió dels crèdits consignats per al finançament de les despeses corrents de les universitats públiques dependents de la Generalitat per a l'exercici 2005, es regirà pel que establix el present article.
2. La subvenció per a despesa corrent que correspon a cada universitat serà l'establida en l'annex II de la present llei, que es farà efectiva a les universitats en pagaments mensuals. Per acord del Consell es podrà modificar l'import de la subvenció que correspon a cada universitat, d'acord amb el que resulte de l'aplicació del Pla Pluriennal per al Finançament de les Universitats de la Comunitat Valenciana.
3. D'acord amb el que disposa l'article 81.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, per a l'exercici 2005, el cost autoritzat per tots els conceptes retributitius del personal docent funcionari i contractat, i del personal no docent serà fixat per a cada una de les universitats públiques dependents de la Generalitat pel Consell, una vegada coneguts els crèdits matriculats en cada un dels ensenyaments oficials de les universitats mencionades, en data 31 de desembre de 2004.
4. El capítol I dels pressupostos de despeses de cada universitat per a l'exercici 2005, corresponent a les places i als llocs del personal funcionari i contractat docent i investigador i del personal d'administració i servicis, no podrà superar el cost autoritzat que establisca el Consell.
5. El control financer de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana s'efectuarà mitjançant auditories anuals sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana. Així mateix, les universitats trametran a la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, abans del 30 d'abril de 2005, els pressupostos d'ingressos i despeses corresponents a l'exercici 2005, aprovats pel Consell Social, així com la liquidació dels pressupostos de l'exercici anterior, degudament aprovada pels òrgans de la universitat a què estatutàriament pertoque.
6. Sense perjudici del que establix l'apartat anterior, i a proposta de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, es podran realitzar durant 2005, a través de la Intervenció General, les auditories que s'estimen necessàries per al seguiment de l'aplicació per les universitats de la subvenció per al finançament de la despesa corrent, així com dels fons provinents del finançament del Pla d'Inversions.
Article 15. Finançament dels Plans d'Inversions de les universitats
1. El finançament de les inversions de les universitats valencianes, incloses en els Plans d'Inversió aprovats pel Consell, pot realitzar-se mitjançant la inversió directa de l'administració, transferències de capital a favor de les universitats o operacions de crèdit de les universitats, autoritzades pel Consell.
2. Les operacions de crèdit de les universitats, autoritzades o que autoritze el Consell per a l'execució dels Plans d'Inversions aprovats o que s'aproven, seran subvencionades pel pressupost de la Generalitat, per l'import de la càrrega financera corresponent a l'interés, amortització del capital i despeses de les operacions de crèdit.
3. El Consell, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació i del conseller d'Empresa, Universitat i Ciència, pot determinar la modificació, el nou finançament i la substitució de les operacions de crèdit de les universitats autoritzades per a finançar inversions.
CAPÍTOL IV
Gestió dels crèdits per a despeses de reconeixement preceptiu
Article 16. Competències del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació
1. Correspon al conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació adoptar les mesures pressupostàries necessàries per a dotar fins a una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu dels conceptes de despesa que es detallen en l'apartat següent.
En tot cas, la gestió dels crèdits a què fa referència el present article haurà de tindre la seua contrapartida pressupostària corresponent abans del 31 de desembre de l'exercici en què s'hagen originat.
2. Relació de crèdits per a despeses de reconeixement preceptiu:
– Les quotes de la Seguretat Social i les prestacions familiars, d'acord amb els preceptes en vigor, així com les aportacions de la Generalitat al règim de previsió social dels funcionaris públics i altres prestacions socials.
– Els triennis derivats del còmput del temps de servici realment prestat a l'administració.
– Els crèdits destinats al pagament del personal, quan necessiten ser incrementats com a conseqüència d'elevacions salarials disposades durant l'exercici o en exercicis anteriors, per modificació del salari mínim interprofessional, o que es deriven de la normativa vigent.
– Els que es destinen al pagament d'interessos o l'amortització del principal i les despeses derivades de les operacions financeres, així com les obligacions derivades de fallides en operacions de crèdit avalades per la Generalitat.
– Les destinades a satisfer el pagament de les pensions per vellesa o malaltia i les ajudes a minusvàlids, en la mesura que augmenten els beneficiaris que reunisquen els requisits establits en la normativa vigent.
– Les derivades d'aquelles obligacions generades pels interessos de demora previstos en l'article 43 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
– Les derivades de la reprogramació pluriennal en les despeses de capital.
– Els derivats, si és el cas, de la devolució d'ingressos indeguts.
– Les ajudes destinades a la gratuïtat dels llibres de text.
– Els derivats de sentències judicials fermes.
– Els destinats al pagament de productes farmacèutics procedents de receptes mèdiques.
– Els crèdits destinats a donar cobertura al suport a la subscripció d'assegurances agràries, que es recullen en la línia de subvenció T3092000 “Suport a la subscripció d'assegurances agràries”, inclosa en l'annex de transferències corrents del programa pressupostari 714.20.
– Els crèdits destinats a la cobertura i reparació dels danys en explotacions agràries i ramaderes, derivats d'inclemències meteorològiques, en els termes que el Consell establisca per a cada supòsit, i que es recullen en les línies de subvenció T1698000 “Protecció de la renda dels agricultors” i T1957000 “Ajudes reposició béns capital afectats per adversitats”, incloses en els annexos de transferències corrents i de capital, respectivament, del programa pressupostari 714.20.
– Els crèdits consignats en el programa pressupostari 714.50, corresponents a actuacions finançades o cofinançades pel FEOGA, Secció Garantia, d'acord amb les regles pressupostàries del dit Fons.
CAPÍTOL V
Normes per a la modificació dels pressupostos
Article 17. Principis generals
1. Els límits establits en l'article 32 i següents del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, per a la modificació dels crèdits, s'aplicaran als pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2005, amb les especificacions contingudes en els articles del present capítol.
2. Tota modificació pressupostària haurà d'indicar expressament els programes, els servicis i els crèdits pressupostaris afectats per esta, i serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
3. Constituïxen modificacions pressupostàries:
a) Les de les consignacions dels crèdits dels respectius programes del pressupost.
b) Les produïdes en la relació d'objectius dels programes aprovats en el pressupost.
c) Les modificacions en la destinació expressa dels crèdits per a transferències, que suposen afectació o desafectació del caràcter nominatiu.
d) La inclusió o la supressió de projectes en l'annex d'inversions reals i la inclusió o la supressió d'operacions financeres.
e) La inclusió o la supressió de línies de subvenció, així com la variació dels imports previstos i de les dades descriptives essencials.
f) La variació dels imports previstos en els projectes d'actius financers.
Article 18. Competències del Consell per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon al Consell, a proposta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, l'autorització de les modificacions pressupostàries següents:
a) Les transferències i les habilitacions entre crèdits de diferents programes amb les limitacions que recullen els articles 32 i 33 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
b) La inclusió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres no recollides en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell.
c) Les modificacions en la relació d'objectius dels programes.
d) L'afectació o la desafectació del caràcter nominatiu dels crèdits per a transferències, sense perjudici del que disposen els articles 45 i 46 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
e) La supressió de línies de subvenció, així com la variació dels imports previstos en les de caràcter nominatiu.
f) La variació dels imports previstos en les línies de subvenció que financen les operacions corrents i de capital de les empreses de la Generalitat, així com la variació dels de les entitats autònomes que es deriven del que preveu l'article 34 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
g) La variació dels imports previstos en els projectes d'actius financers.
Article 19. Competències de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a proposta, si és el cas, de les conselleries interessades, l'autorització de les modificacions pressupostàries següents:
a) Les habilitacions i les transferències de crèdit, amb les limitacions que recullen els articles 32 i 33 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, sempre que els crèdits afectats pertanguen a un mateix programa.
b) Les generacions, les anul·lacions i les no disponibilitats de crèdit en l'estat de despeses, d'acord amb el que preveu l'article 37 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
c) Les habilitacions i les transferències, fins i tot entre diferents programes pressupostaris, que tinguen per finalitat reajustar els crèdits vinculats al Fons de Compensació Interterritorial i als Fons Estructurals de la Unió Europea.
d) Les habilitacions i les transferències de crèdit que es deriven de reorganitzacions administratives o de competències, i aquelles que resulten necessàries per a obtindre una adequada imputació comptable.
e) La incorporació de romanents i resultes dels crèdits de l'exercici anterior, siga quina siga la seua naturalesa econòmica, que garantisquen compromisos de despeses contrets fins a l'últim dia de l'exercici pressupostari i que, per motius justificats, no s'hagen pogut realitzar durant este, tant si corresponen al pressupost del sector administració general de la Generalitat Valenciana, com al de les seues entitats autònomes.
Amb la incorporació de romanents es podran determinar les condicions i els terminis de gestió d'estos dins, en qualsevol cas, de l'exercici en què s'acorde la incorporació.
f) La variació en els imports previstos en les línies de subvenció que no tinguen caràcter nominatiu, així com aquelles que finançant operacions corrents i de capital de les entitats autònomes es deriven del que preveu l'article 34 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
g) La inclusió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres derivats de l'execució de plans o programes sectorials, prèviament aprovats pel Consell, així com la d'aquells projectes que tinguen per objecte obres de reparacions menors o la dotació de mitjans materials necessaris per al manteniment del nivell de prestació dels servicis.
Així mateix, podrà autoritzar la modificació en la relació d'objectius i accions i la inclusió o la supressió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres, que es deriven exclusivament de generacions i anul·lacions de crèdit de caràcter finalista.
h) La inclusió de línies de subvenció que en virtut del que disposen els articles 45 b) i 46.1 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, tinguen per objecte donar cobertura pressupostària a la subscripció de convenis, així com les previstes en l'article 45 c) del mateix text refós.
i) Les transferències derivades de la distribució dels fons que es consignen en el programa “Despeses Diverses”.
j) Les que siguen necessàries per a dotar els crèdits dels conceptes de despeses detallats en l'article 29.4 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, fins a una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu.
Article 20. Competències dels consellers per a autoritzar modificacions pressupostàries
1. Correspon als titulars de les conselleries respectives autoritzar, amb l'informe favorable previ de la Intervenció Delegada corresponent, les modificacions pressupostàries següents:
a) Transferències de crèdit entre els capítols II del pressupost de despeses dels diferents programes adscrits a la conselleria de la qual siguen titulars, fins i tot entre programes pertanyents a grups funcionals distints.
b) Ajusts en la dotació de les línies de subvenció, ja siguen de naturalesa corrent o de capital, sempre que hi concórreguen les circumstàncies següents:
– Que es tracte de línies de subvenció de caràcter genèric.
– Que els ajusts es produïsquen dins d'un mateix capítol i programa pressupostari.
– Que no disminuïsquen línies de subvenció que recullen obligacions que, per la seua naturalesa o beneficiaris, siguen d'ineludible compliment per a la Generalitat.
– Que no suposen la supressió o la inclusió de línies de subvenció.
– Que no alterant la distribució de fons finalistes i propis associats en el conjunt del capítol, permeta complir les actuacions objecte de cofinançament.
– Que no supose desviació o alteració dels objectius del programa.
c) Reobertura de línies de subvenció i projectes d'inversió existents en exercicis anteriors derivada de l'existència de compromisos pendents degudament adquirits, sempre que esta es realitze mitjançant ajust dins del mateix capítol i programa pressupostari.
d) En l'àmbit exclusiu de l'organisme pagador de les ajudes del FEOGA-Garantia en la Comunitat Valenciana, les generacions de crèdit per majors ingressos sobre els pressupostats procedents del FEOGA-Garantia i/o del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per a actuacions finançades per la Secció Garantia del FEOGA i les procedents de reintegraments d'ajudes concedides per l'organisme pagador.
2. En cas de discrepància de la Intervenció Delegada, l'òrgan competent per a resoldre serà el conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació.
3. Una vegada autoritzades les modificacions pressupostàries a què fa referència el present article, es trametran a la Direcció General de Pressupostos i Despeses de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació a l'efecte d'instrumentar-ne l'execució.
Article 21. Instrumentació i execució de les modificacions pressupostàries
1. Totes les modificacions pressupostàries hauran de dur l'informe de les intervencions delegades i, si és el cas, de la Intervenció General.
2. L'execució de les modificacions pressupostàries correspondrà, en tot cas, a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
TÍTOL III
De les despeses de personal
CAPÍTOL ÚNIC
Delimitació del Sector Públic Valencià
i règim retributiu d'aplicació a este
Article 22. Delimitació del Sector Públic Valencià
Als efectes del que disposa el present títol es considera Sector Públic Valencià:
– Les institucions a què fa referència l'article 9.2 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, sense perjudici del que disposa l'article 14.1 de la llei esmentada.
– El sector administració general de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes.
– Les societats mercantils i les entitats de dret públic a què fa referència l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Article 23. Normes generals del règim retributiu
1. Amb efectes d'1 de gener de 2005, les retribucions íntegres assignades als llocs de treball que ocupa el personal al servici del Sector Públic Valencià no podran experimentar un increment global superior al 2 per cent respecte a les de l'any 2004, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seua antiguitat.
Sense perjudici de l'increment mencionat en el paràgraf anterior, i en el marc dels criteris que amb caràcter de bàsics establix la legislació estatal en matèria de retribucions del personal al servici del sector públic, l'import de les pagues extraordinàries del personal a què fa referència el paràgraf anterior s'adequarà al que preveu a l'efecte la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2005.
2. Els acords, els convenis o els pactes que impliquen creixements retributius superiors als que s'establixen en l'apartat anterior o en les normes que el despleguen, hauran d'experimentar l'adequació oportuna, en el cas contrari esdevindran inaplicables les clàusules que s'hi oposen.
3. El que disposen els apartats anteriors s'ha d'entendre sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats a este.
4. Els complements personals i altres retribucions que tinguen caràcter anàleg es regiran per la seua normativa específica i pel que disposa esta llei, sense que els siga d'aplicació l'augment del 2 per cent previst en l'anterior apartat 1. Tampoc serà d'aplicació l'increment mencionat a les indemnitzacions per raó de servici i gratificacions per servicis extraordinaris a les quals fa referència el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell.
5. Els empleats públics compresos dins de l'àmbit d'aplicació de la present llei, a excepció dels sotmesos al règim d'aranzel, no podran percebre cap participació dels tributs, de les comissions i d'altres ingressos com a contraprestació de qualsevol servici o jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades encara que els siguen atribuïdes normativament; únicament hauran de percebre les remuneracions del règim retributiu corresponent, sense perjudici de les que resulten de l'aplicació del règim d'incompatibilitats.
Article 24. Retribucions dels alts càrrecs del Consell i de l'administració de la Generalitat Valenciana
1. Amb efectes d'1 de gener de 2005, les retribucions dels alts càrrecs a què fa referència el present article, exclosos els sotssecretaris i els directors generals, es fixen en les quanties següents, referides a dotze mensualitats, sense dret a pagues extraordinàries.
– President de la Generalitat: 74.959,68 euros
– Vicepresident 63.855,72 euros
– Conseller 63.855,72 euros
– Secretari autonòmic 60.294,12 euros
2. El règim retributiu per a l'exercici 2005 dels sotssecretaris, directors generals i assimilats, serà l'establit amb caràcter general per als funcionaris de la Generalitat del grup A en el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana. A este efecte, es fixen les quanties següents de complement de destinació i valor mínim de complement específic, referides a dotze mensualitats.
– Complement de destinació 11.270,64 euros
– Complement específic sotssecretari 17.632,68 euros
– Complement específic director general 16.921,80 euros
Els complements específics dels sotssecretaris, directors generals i assimilats seran fixats pel Consell en la corresponent relació de llocs d'alts càrrecs amb la finalitat d'assegurar la transparència administrativa i que les retribucions guarden la relació adequada amb l'especial dedicació i responsabilitat dels esmentats alts càrrecs.
3. D'acord amb el que establix l'article 41 del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, els funcionaris declarats en servicis especials, per ser membres del Consell, o alts càrrecs de l'administració autonòmica, tindran dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que puguen tindre reconeguts com a funcionaris, els quals es pagaran a càrrec dels crèdits que s'inclouen a l'efecte en els estats de despeses.
Article 25. Indemnització per cessament als alts càrrecs del Consell i de l'administració de la Generalitat que no accedisquen de forma immediata a un lloc de treball en qualsevol sector d'activitat pública o privada
Els alts càrrecs als quals fa referència el present article que cessen en l'exercici de les seues funcions tindran dret a una indemnització màxima de tres mensualitats, cada una d'elles d'igual import de les que percebien com a alts càrrecs.
El dret a estes percepcions, que se satisfarà mensualment, decaurà en el moment en què, dins del període de tres mesos, ocupen un altre lloc de treball en el sector privat o en la data en què adquirisca efectes econòmics el reingrés a un lloc de treball en el sector públic.
Article 26. Retribucions per a 2005 dels funcionaris de la Generalitat
1. Les retribucions que han de percebre en l'any 2005 els funcionaris de la Generalitat seran les que s'indiquen en el present article.
2. Les retribucions bàsiques d'este personal, així com les complementàries de caràcter fix i periòdic assignades als llocs de treball que ocupen, experimentaran un creixement del 2 per cent respecte a les establides per a l'exercici de 2004, sense perjudici, si és el cas, de l'adequació de les retribucions complementàries, de caràcter fix i periòdic, quan siga necessari per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d'especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat d'este.
3. Les retribucions bàsiques i el complement de destinació corresponents a cada nivell retributiu dels funcionaris de la Generalitat meritaran en les quanties establides en la legislació aplicable a totes les administracions públiques. A este efecte, a més de les dotze mensualitats ordinàries, es liquidaran dues pagues extraordinàries, d'acord amb el que disposa l'article 23.1 de la present llei.
4. El conjunt de les retribucions complementàries restants tindrà, així mateix, un creixement del 2 per cent respecte de les establides per a l'exercici de 2004, sense perjudici de les modificacions que es deriven de la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa, del grau de consecució dels objectius fixats per a este, i del resultat individual de la seua aplicació.
5. El complement de productivitat s'aplicarà, si és el cas, amb els criteris que establisca el Consell, a proposta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, i per a aplicar-lo es tindrà en compte en tot cas el que preveu l'article 55.2.b) del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana. A l'efecte, s'autoritza la conselleria esmentada per a dotar, si és el cas, els crèdits globals destinats a atendre el complement mencionat, una vegada que el Consell haja fixat els criteris.
En cap cas, les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps originaran cap dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.
6. La concessió de gratificacions per servicis extraordinaris serà competència del Consell, a proposta de la conselleria que resulte afectada, amb l'informe previ favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
7. Els complements personals de garantia i els transitoris quedaran absorbits per l'increment de les retribucions de caràcter general establit en la present llei, de tal forma que este sols es computarà en un 50 per cent del seu import, entenent que tenen eixe caràcter el sou referit a catorze mensualitats, el complement de destinació i l'específic. En cap cas, es consideraran els triennis, el complement de productivitat, les gratificacions extraordinàries ni les indemnitzacions per raó de servici.
No obstant això, els complements personals transitoris i els de garantia seran absorbits en còmput anual, per un import equivalent al 100 per cent de l'increment retributiu, quan siga com a conseqüència del canvi de grup, nivell, lloc de treball o de qualsevol increment retributiu que afecte el lloc de treball o el grup de pertinença.
Únicament es procedirà al reconeixement de nous complements personals, que en tot cas tindran el caràcter de transitoris, per al manteniment de les retribucions calculades en còmput anual, en els supòsits de classificació inicial en la Generalitat com a conseqüència de transferències en els supòsits recollits en l'article 12 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, així com els que es puguen reconéixer com a conseqüència d'un Pla d'ordenació de recursos humans.
8.– Amb caràcter previ a qualsevol negociació que implique modificació de condicions retributives, i independentment que implique o no creixement real del capítol I, i de la naturalesa consolidable o no de la despesa afectada per esta, s'haurà de sol·licitar de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació l'autorització oportuna, que haurà de tindre en compte, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries existents en el programa pressupostari al qual es trobe adscrit el lloc o els llocs de treball les retribucions dels quals es pretén modificar. Els crèdits de personal, pressupostàriament consignats, no implicaran necessàriament reconeixement de drets ni modificacions de plantilles pressupostàries.
Article 27. Retribucions del personal al servici de les institucions sanitàries
1. El personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels servicis de salut, percebrà les retribucions bàsiques i el complement de destinació en les quanties assenyalades als dits conceptes en l'article 26 d'esta llei, sense perjudici que la quantia anual del complement de destinació de l'article 26 mencionat se satisfaça en catorze mensualitats.
2. L'import de les retribucions corresponents als complements específics que estiguen assignats al dit personal experimentarà un increment del 2 per cent respecte a l'aprovat per a l'exercici de 2004, sense perjudici, si és el cas, del que preveu l'article 26.2 d'esta llei.
3. D'acord amb les dotacions pressupostàries que es prevegen anualment, els professionals sanitaris titulats de nivell llicenciat i diplomat no pertanyents a l'àrea sanitària de formació professional, que presten servicis en els centres i institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat podran percebre una productivitat variable, que respondrà a la ponderació dels paràmetres següents: ús eficient dels recursos, qualitat assistencial, accessibilitat i grau d'implicació en activitats pròpies de l'organització.
En tot cas, les quantitats que perceba cada persona per este concepte seran de coneixement públic del personal de la institució sanitària on preste servicis, així com dels representants sindicals.
La quantificació dels paràmetres, fixació dels criteris de distribució i, si és el cas, la seua modificació, s'establirà mitjançant acord del Consell. La quantia individual del complement de productivitat es fixarà mitjançant resolució del conseller de Sanitat.
4. Els complements personals i transitoris que puga tenir reconeguts el personal, es regularan pel que establix l'article anterior d'esta llei.
Article 28. Retribucions del personal laboral
1. A efectes d'esta llei, s'entén per massa salarial el conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d'acció social meritades durant l'exercici 2004, amb el límit de les quanties informades favorablement per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a este exercici pressupostari, pel personal laboral afectat, se n'exceptua en tot cas:
Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador.
Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
Les indemnitzacions o suplits per despeses que haja realitzat el treballador.
Amb efecte d'1 de gener del 2005, la massa salarial del personal laboral no podrà experimentar un creixement global superior al 2 per cent respecte de l'establida per a l'exercici de 2004, comprés en el dit percentatge el de tots els conceptes, sense perjudici del que puga derivar-se tant del que preveu l'article 23.1 de la present llei en matèria de pagues extraordinàries com de la consecució dels objectius assignats a cada conselleria, empresa o entitat mitjançant l'increment de la productivitat o la modificació dels sistemes d'organització del treball o classificació professional.
Les variacions de la massa salarial bruta es calcularan en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant pel que fa als efectius de personal i la seua antiguitat com al règim privatiu de treball, jornada d'hores extraordinàries efectuades i altres condicions laborals, i es computaran per separat les quantitats que corresponguen a les variacions d'estos conceptes.
El que preveuen els paràgrafs anteriors representa el límit màxim de massa salarial, la distribució i aplicació individual de la qual es produirà a través de la negociació col·lectiva. L'autorització de la massa salarial serà requisit previ per a l'inici de les negociacions de convenis o acords col·lectius que se subscriguen en l'any 2005 i a càrrec d'ella s'hauran de satisfer la totalitat de les retribucions del personal laboral derivades de l'acord corresponent i totes les que es meriten al llarg de l'expressat any.
Abans de l'1 de març de 2005, els distints òrgans de l‘administració de la Generalitat Valenciana amb competències en matèria de personal, les entitats autònomes, les societats mercantils i els ens de dret públic, hauran de sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació l'autorització corresponent de massa salarial, aportant a l'efecte la certificació de les retribucions salarials satisfetes i meritades en el 2004. La massa salarial autoritzada es tindrà en compte per a determinar els crèdits corresponents a les retribucions del personal laboral del sector públic que haja de prestar servicis en l'any 2006.
Quan es tracte de personal no subjecte a conveni col·lectiu, les retribucions del qual estiguen determinades en tot o en part per mitjà de contracte laboral, s'hauran de comunicar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació les retribucions satisfetes i meritades durant 2004.
Les indemnitzacions o altres compensacions d'este personal no podran experimentar creixements superiors als que s'establixen, amb caràcter general, per al personal funcionari de la Generalitat.
2. Durant l'any 2005, serà preceptiu l'informe favorable de les Conselleries d'Economia, Hisenda i Ocupació i de Justícia i Administracions Públiques per a determinar o modificar les condicions retributives del personal no funcionari i laboral al servici de l'administració de la Generalitat i les seues entitats autònomes. Les societats mercantils i els ens de dret públic de la Generalitat, a què fa referència l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, sol·licitaran l'informe preceptiu favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
Als efectes d'este article s'entendrà per determinació o modificació de condicions retributives del personal no funcionari les actuacions següents:
Determinació de les retribucions de llocs de nova creació.
b) Firmes de convenis col·lectius subscrits per les entitats autònomes i empreses de la Generalitat a què fa referència l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, així com les seues revisions, adhesions o extensions d'estos.
c) Aplicació del vigent Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al servici de l'administració autonòmica i dels convenis col·lectius d'àmbit sectorial, així com les seues revisions i les adhesions o extensions d'estos.
d) Fixació de les retribucions mitjançant contracte individual, ja es tracte de personal fix o contractat per temps determinat, quan no estiguen reflectides en tot o en part per mitjà de conveni col·lectiu.
e) Atorgament de qualsevol classe de millores salarials de tipus unilateral amb caràcter individual o col·lectiu, encara que es deriven de l'aplicació extensiva del règim retributiu dels funcionaris públics.
3. L'informe a què fa referència l'apartat anterior serà emés pel procediment i amb l'abast previst en els paràgrafs següents:
– Amb caràcter previ al seu acord o firma, en el cas de convenis col·lectius o contractes individuals, es trametrà a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, el corresponent projecte amb la valoració del seu cost econòmic, així com dels efectes en els estats d'ingressos de les entitats autònomes de caràcter administratiu i en els estats de recursos i dotacions de la resta d'entitats autònomes i d'empreses públiques.
– L'informe mencionat serà evacuat en el termini màxim de vint dies, comptat des de la data de recepció del projecte i de la seua valoració, i versarà sobre tots aquells aspectes dels quals es deriven conseqüències directes o indirectes en matèria de despesa pública, tant per a l'any 2005 com per a exercicis futurs, i, especialment, pel que fa a la determinació de la massa salarial corresponent i al control del seu creixement. Si no s'emet en el termini assenyalat, s'entendrà que este és desfavorable.
4. Seran nuls de ple dret els acords adoptats en esta matèria amb omissió del tràmit d'informe o en contra d'un informe desfavorable, considerat d'acord amb l'apartat anterior, així com els pactes que impliquen creixements salarials per a exercicis successius, contraris al que determinen les futures lleis de pressupostos.
5. Les societats mercantils de la Generalitat Valenciana i les entitats de dret públic que en depenen, podran contractar el personal necessari per al compliment dels objectius i de les funcions que tinguen encomanats, sempre que esta contractació no supose increment en la dotació que, per a despeses de personal, recullen els seus pressupostos.
6. Les societats mercantils en les quals hi haja participació majoritària de la Generalitat o de les seues entitats autònomes, així com les entitats de dret públic dependents de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, les activitats de les quals es regisquen per l'ordenament jurídic privat, podran pagar el concepte de productivitat sempre que tinguen un sistema d'objectius que en permeten la correcta avaluació, entre el quals s'inclourà, necessàriament, l'evolució real en l'exercici del components més importants del seu compte d'explotació i que el seu import total no supere el 7 per cent de la massa salarial corresponent a les retribucions bàsiques i complementàries fixes i periòdiques pagades durant l'exercici 2004 (exclòs el concepte mencionat).
Les societats i les entitats de dret públic afectades, amb caràcter previ a l'efectiva aplicació i mitjançant proposta motivada, requeriran autorització al Consell de les quanties individualment assignades per este concepte al seu personal. La sol·licitud s'haurà de trametre dins de l'últim trimestre de l'exercici i haurà de dur adjunt informe de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació sobre l'existència de cobertura pressupostària suficient per al seu pagament, així com un informe comparatiu entre les xifres del seu compte d'explotació previst per a l'exercici i les corresponents dels dos exercicis anteriors..
En cap cas, les quanties assignades pel concepte de productivitat durant un període de temps originaran cap dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius. A l'efecte, les quanties assignades pel dit concepte no podran ser fixes en la quantia ni periòdiques en la meritació.
7. No podran autoritzar-se despeses derivades de l'aplicació dels increments salarials per al 2005, sense el compliment dels requisits establits en el present article.
8. La Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació podrà establir els límits màxims a les retribucions del personal directiu de les empreses de la Generalitat Valenciana.
9. L'establiment de les retribucions del personal directiu de les empreses de la Generalitat Valenciana requerirà informe de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, en el qual s'haurà d'especificar l'existència de cobertura pressupostària suficient per al seu pagament.
Article 29. Retribucions del personal eventual
Les retribucions íntegres del personal eventual al servici de la Generalitat experimentaran un increment del 2 per cent respecte a les corresponents a 2004, sense perjudici del que disposa l'article 23.1 de la present llei en matèria de pagues extraordinàries.
Article 30. De l'Oferta d'Ocupació Pública
1. Durant l'any 2005, les convocatòries per a ingrés de nou personal es concentraran en els sectors, les funcions i els grups que es consideren prioritaris o que afecten el funcionament dels servicis públics essencials. En tot cas, el nombre de places de nou ingrés serà com a màxim igual al 100 per cent de la taxa de reposició d'efectius. Dins d'este límit, l'oferta d'ocupació pública inclourà tots els llocs i places ocupats per personal interí, nomenat o contractat en els dos exercicis anteriors, excepte aquells sobre els quals hi ha una reserva de lloc o estiguen sotmesos a processos de provisió.
Este últim criteri no serà d'aplicació ni per a aquells sectors o àrees d'actuació administrativa competència de la Generalitat Valenciana que es fixen per l'administració de l'Estat, amb el caràcter de bàsics, en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2005, ni per al cos d'Inspectors de Tributs de la Generalitat creat per la Llei 14/1997, de 26 de desembre. Per a este últim supòsit, la provisió es determinarà d'acord amb els plans que establisquen les Conselleries d'Economia, Hisenda i Ocupació i de Justícia i Administracions Públiques per a la cobertura de la plantilla corresponent.
No obstant el que disposa el paràgraf primer d'este apartat, podran convocar-se els llocs o les places que, estant pressupostàriament dotats i inclosos en les relacions de llocs de treball o plantilles degudament aprovades, es troben ocupats interinament o temporalment abans de l'1 de gener de 2004. A este efecte tindran prioritat els servicis prestats en l'àmbit sanitari i, per a este supòsit, les conselleries de Justícia i Administracions Públiques i de Sanitat seran els òrgans competents per a la convocatòria, amb l'informe previ favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
2. Durant l'any 2005 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de funcionaris interins en l'àmbit del Sector Públic Valencià, llevat de casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables. En qualsevol cas, les places corresponents als nomenaments i contractacions del personal interí computaran a efectes de complir el límit màxim de la taxa de reposició d'efectius en l'oferta d'ocupació pública corresponent al mateix any en què aquells es produïsquen i, si no és possible, en l'oferta d'ocupació pública següent.
La contractació de personal laboral temporal i el nomenament de funcionaris interins, en les condicions establides en el paràgraf anterior, requerirà l'autorització prèvia de les conselleries d'Economia, Hisenda i Ocupació i de Justícia i Administracions Públiques.
No obstant això, no es requerirà l'autorització de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, i en conseqüència sols serà necessària l'autorització de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per a la contractació de personal temporal o el nomenament de funcionari interí en els supòsits següents:
– contractacions en l'àmbit de les empreses de la Generalitat Valenciana,
– contractacions en l'àmbit d'aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre,
– contractacions de personal docent.
En tot cas, reglamentàriament es fixaran les condicions, les característiques i les limitacions de l'autorització a què fa referència el present apartat.
3. El Consell, amb els límits establits en l'apartat 1 del present article, podrà autoritzar, a través de l'Oferta d'Ocupació Pública, amb l'informe previ favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a proposta de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, i a iniciativa de les conselleries competents en la matèria, la convocatòria de places vacants de nou ingrés que es referisquen al personal del sector administració general i les seues entitats autònomes, incloent-hi, si és el cas, les relatives al cos d'Inspectors de Tributs de la Generalitat Valenciana i les dels sectors considerats bàsics, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 del present article, així com dels llocs o places a què fa referència l'últim paràgraf de l'apartat primer d'este article.
4. En les convocatòries per a l'ingrés com a personal al servici de la Generalitat, bé com a funcionari o personal laboral, s'especificaran els llocs de treball reservats perquè els ocupen persones amb minusvalideses.
Article 31. De la contractació de personal laboral a càrrec dels crèdits per a inversions
1. Les distintes conselleries i les entitats autònomes podran formalitzar durant 2005, a càrrec dels respectius crèdits d'inversions, contractes laborals de caràcter temporal per a la realització d'obres o servicis, sempre que hi concórreguen els requisits següents:
a) Que la contractació tinga per objecte l'execució d'obres per administració directa i amb aplicació de la legislació de contractes de l'Estat, o la realització de servicis que tinguen la naturalesa d'inversions.
b) Que estes obres o servicis corresponguen a inversions previstes i aprovades en els pressupostos de la Generalitat vigents.
c) Que les obres o servicis no puguen ser executats amb el personal fix de plantilla i no hi haja disponibilitat suficient en el crèdit pressupostari destinat a la contractació de personal.
2. Els contractes s'hauran de formalitzar seguint les prescripcions dels articles 15 i 17 del text refós de l'Estatut dels Treballadors, i respectant el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració Pública.
En els contractes es farà constar l'obra o el servici per a la realització del qual es formalitza el contracte i el temps de duració, així com la resta de les formalitats que imposa la legislació sobre contractes laborals, eventuals o temporals. Les conselleries i les entitats autònomes seran responsables de complir les obligacions formals esmentades, així com d'evitar l'assignació de personal contractat per a funcions distintes de les determinades en els contractes, de les quals es puguen derivar drets de permanència per al personal contractat. En este sentit, les actuacions irregulars en esta matèria donaran lloc a l'exigència de responsabilitats, d'acord amb el que preveu el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
3. La contractació podrà excedir de l'exercici pressupostari quan es tracte d'obres o servicis que hagen d'excedir del dit període i corresponguen a projectes d'inversió de caràcter pluriennal que complisquen els requisits que per a estos es preveuen en l'article 29 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
4. Els contractes hauran de dur l'informe, amb caràcter previ a la formalització, del servici jurídic de la conselleria o entitat que, en especial, es pronunciarà sobre la modalitat de contractació utilitzada i l'observança en les clàusules del contracte dels requisits i de les formalitats exigits per la legislació laboral.
5. La realització dels contractes regulats en el present article serà objecte de fiscalització prèvia en tot cas. A estos efectes, els crèdits d'inversions s'entendran adequats per a la formalització de contractes laborals de caràcter temporal si no hi ha crèdit suficient per a això en el concepte pressupostari destinat específicament a la contractació laboral temporal.
TÍTOL IV
Gestió de transferències corrents i de capital
CAPÍTOL ÚNIC
De les transferències
Article 32. Transferències corrents i de capital exceptuades del règim general
Les transferències corrents i de capital següents queden exceptuades del règim general previst en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana:
1. Les transferències corrents que a continuació s'indiquen en el marc de l'assistència social i dels servicis socials, en els termes següents:
a) Ajudes i subvencions de naturalesa corrent, destinades a pal·liar situacions de primera necessitat, d'emergència, o de subsistència, justificades com cal, de persones individuals o unitats familiars: es podrà lliurar d'immediat, una vegada concedida, fins al 100 per cent del seu import..
b) Ajudes destinades als servicis socials generals: es podrà lliurar d'immediat, una vegada concedida, fins al 60 per cent del seu import; el 40 per cent restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat.
c) Ajudes destinades als servicis socials especialitzats, llevat del que preveu la lletra d):
– Quan vagen dirigides al manteniment dels centres, o a contribuir a sufragar el cost de les places o dels concerts de places que se subscriguen, sempre que es tracte d'entitats públiques, cooperatives o entitats sense fins de lucre, així com a l'execució de les mesures imposades pels jutges de menors per al seu compliment en medi obert que no supose internament, es podrà lliurar d'immediat, una vegada concedides, fins al 60 per cent del seu import; el 40 per cent restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació d'almenys el 75 per cent de l'import inicialment anticipat.
– Quan vagen dirigides al finançament de programes d'actuació i activitats de servicis socials especialitzats: es podrà lliurar d'immediat, una vegada concedida, fins al 60per cent del seu import; el 40 per cent restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat.
d) Ajudes per a concerts amb centres privats per a l'atenció i prevenció de les drogodependències i altres addiccions, així com per a centres i guarderies infantils fins a 3 anys, excepte els centres d'atenció especialitzada en matèria de discapacitats que es regiran pel que disposa l'apartat 1.c) del present article: es podran fer efectives per mitjà del pagament fraccionat de la quantia total de la subvenció concedida, per trimestres anticipats, el lliurament corresponent al tercer trimestre s'efectuarà amb la justificació prèvia de la suma anticipada en el primer trimestre, i el lliurament corresponent al quart trimestre, amb la prèvia justificació de la totalitat de la despesa objecte de la subvenció corresponent als tres primers trimestres, i es procedirà a les regularitzacions que pertoquen, segons les justificacions presentades. A estos efectes, els beneficiaris hauran d'aportar els justificants de despesa corresponents a cada trimestre en el mes natural següent al seu acabament.
Respecte dels concerts amb centres privats per a l'atenció i prevenció de les drogodependències i altres addicions, en tractar-se de transferències corrents de caràcter pluriennal, a l'inici del segon o subsegüents exercicis de vigència del concert, es podrà efectuar la bestreta del primer trimestre de cada un d'ells independentment de la situació en què es trobe la regularització econòmica de l'exercici anterior.
En qualsevol cas, els beneficiaris de les transferències corrents recollides en les lletres anteriors, durant el mes de gener de l'exercici següent, hauran de justificar la totalitat de la despesa anual objecte de la subvenció i en eixe moment es procedirà a la seua liquidació, de la qual es podrà derivar una nova regularització, que implicarà l'exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, en el cas que la justificació fóra insuficient.
2. Ajudes i subvencions, de naturalesa corrent, concedides per la Conselleria de Territori i Habitatge en l'àmbit de les activitats del voluntariat mediambiental.
a) Els beneficiaris podran sol·licitar una bestreta en un percentatge mai superior al 80 per cent del total de la subvenció, en este cas el pagament de les ajudes s'efectuarà segons el règim següent:
– Fins a un 40 per cent de l'import de la subvenció es lliurarà una vegada concedida i aprovada l'ajuda.
– La resta, fins al 80 per cent mencionat, es pagarà després de la comprovació de l'inici dels treballs, segons revisió realitzada pels servicis tècnics de la Conselleria de Territori i Habitatge, que expediran certificat en el sentit indicat.
b) La resta de l'ajuda es pagarà quan el beneficiari justifique el compliment d'allò convingut, la presentació de la memòria final d'activitat i el pagament de la totalitat de les despeses originades per les activitats subvencionades, així com la devolució de qualsevol material que haguera sigut cedit per la Generalitat per a la realització de l'activitat.
c) Els beneficiaris presentaran la justificació de les despeses efectuades per a la realització dels projectes subvencionats en la periodicitat que consideren oportuna i sempre en un percentatge mai inferior al 25 per cent del total de la subvenció.
3. Les ajudes i subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides en el marc d'actuacions vinculades directament a programes d'Investigació, Desenrotllament i Innovació, es podran fer efectives en els termes següents:
a) Pagament de beques i ajudes de formació, perfeccionament i mobilitat del personal investigador i tècnic:
– Es podran fer efectives anticipadament mitjançant el fraccionament de la quantia total en la forma que especifique la convocatòria d'ajudes corresponent.
– Quan les beques incloguen un concepte d'ajuda complementària, esta es podrà lliurar a les entitats anticipadament fins a un 100 per cent de l'ajuda, una vegada concedida esta.
– En ajudes a estades de personal investigador i tècnic, es podrà lliurar anticipadament fins a un 100 per cent de l'ajuda corresponent a cada anualitat, una vegada concedida.
– Les persones físiques beneficiàries de beques i ajudes d'estos programes pressupostaris estaran exemptes de la presentació de la fiança prevista per al pagament anticipat en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
b) En ajudes a la contractació de personal investigador i tècnic, es podrà lliurar anticipadament fins a un 100 per cent de l'ajuda corresponent a cada anualitat, una vegada concedida.
c) En ajudes per a la realització de projectes de I+D+i, adquisició d'infraestructures d'investigació científica i tècnica, grups i xarxes d'investigació i transferència de tecnologia, així com altres actuacions en matèria de I+D+i dutes a terme per instituts tecnològics de la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT), es podrà lliurar anticipadament fins a un 100 per cent de l'ajuda corresponent a cada anualitat, una vegada concedida.
4. Ajudes i subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 422.20 “Ensenyament Primari”, destinades a finançar el segon cicle d'Educació Infantil i el primer cicle d'Educació Infantil o Preescolar:
El 100 per cent de l'ajuda es podrà lliurar d'immediat, una vegada concedida, als centres beneficiaris. La justificació de la subvenció es realitzarà, una vegada acabat el curs, mitjançant certificació del consell escolar o òrgan a través del qual es canalitze la participació de la comunitat educativa, en la qual s'aprove la rendició de comptes i s'acredite que la titularitat del centre ha complit les obligacions establides en l'ordre de convocatòria corresponent.
5. Les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides per la Presidència de la Generalitat en l'àmbit de la Cooperació Internacional, el règim de lliurament de les quals s'ajustarà al que disposa l'article 25 del Decret 201/1997, d'1 de juliol, del Govern Valencià.
6. Ajudes en matèria d'Ocupació.
6.1. Les ajudes o subvencions de naturalesa corrent concedides per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, en l'àmbit de col·laboració amb les corporacions locals, òrgans de l'administració general de l'Estat i els seus organismes autònomes, òrgans de la Generalitat i les seues entitats autònomes, universitats i institucions sense ànim de lucre, que contracten treballadors desocupats per a actuacions d'interés general i social, es podran fer efectives en els termes següents:
a) El 60 per cent una vegada concedida la subvenció i vagen a començar les activitats corresponents.
b) El 40 per cent restant, després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de la totalitat de la despesa corresponent a l'efectiva i correcta aplicació de la subvenció concedida.
6.2. Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, destinades a entitats o consorcis de caràcter públic que subscriguen Pactes Territorials per a l'Ocupació a través de convenis de col·laboració amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, es podran fer efectives en els termes següents:
a) El 60 per cent, una vegada concedida la subvenció.
b) El 40 per cent restant, després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de la totalitat de la despesa corresponent a l'efectiva i correcta aplicació de la subvenció concedida.
6.3. Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, destinades a atendre les despeses salarials del personal fix discapacitat en els centres especials d'ocupació es podran fer efectives pel sistema que a continuació s'establix:
a) L'ajuda es farà efectiva en dos pagaments, equivalents cada un al 50 per cent del total de la subvenció. El primer d'ells es farà efectiu una vegada concedida l'ajuda. El pagament restant es lliurarà a l'inici del segon semestre natural amb caràcter igualment anticipat, i amb la justificació prèvia pel beneficiari del pagament corresponent al semestre anterior. L'import del pagament serà minorat en el supòsit que la justificació corresponent a la bestreta del primer semestre siga inferior a la quantitat lliurada.
b) La justificació corresponent a la quantitat anticipada de l'últim semestre de l'any es realitzarà a l'inici de l'exercici pressupostari següent, i el pagament de l'ajuda que li puga correspondre en eixe exercici quedarà condicionat a la correcta justificació de les quantitats anticipades.
6.4. Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, en l'àmbit de guarderies infantils laborals, es podran fer efectives fins al 100 per cent d'estes de forma immediata a la resolució de la concessió.
6.5. Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, a càrrec del Salari Jove, en el cas que els seus beneficiaris siguen les corporacions locals, òrgans de l'administració general de l'Estat i els seus organismes autònoms, òrgans de la Generalitat i les seues entitats autònomes i universitats públiques que contracten treballadors desocupats per a actuacions d'interés general i social, es podran fer efectives fins a un 100 per cent d'estes una vegada concedida la subvenció i vagen a començar les activitats corresponents.
6.6. Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació favor de les entitats promotores de plans integrals d'ocupació, es podran fer efectives en els termes següents:
a) El 100 per cent de l'import de la primera anualitat s'anticiparà una vegada concedida la subvenció i s'haja justificat l'inici del desenrotllament del projecte.
b) El 40 per cent de la segona anualitat s'anticiparà en el segon trimestre natural del dit any, després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de la suma lliurada a l'actuació objecte de la subvenció, acreditant el compliment parcial dels objectius d'inserció que s'establisquen en la resolució de concessió de l'ajuda.
c) La resta de l'ajuda es lliurarà una vegada que el beneficiari justifique el total compliment de l‘actuació objecte de la subvenció.
7. Ajudes en matèria de Formació Ocupacional i Contínua.
Les subvencions de naturalesa corrent destinades a la realització d'accions formatives, concedides per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació en l'àmbit del subprograma pressupostari 322.52 “Formació Professional Ocupacional i Contínua”, es faran efectives en els termes següents:
1. En les subvencions finançades per l'administració de l'Estat i les competències de gestió de les qual corresponent al Servef se seguirà el règim de pagaments regulat en la normativa estatal.
2. Per a la resta de subvencions, incloses les finançades per l'administració de l'Estat en la normativa de les quals no es fixen els procediments de pagament d'estes, el règim aplicable serà el següent:
a) Es podrà anticipar fins al 75 per cent de l'import de la subvenció després de la concessió i quan vagen a començar les activitats corresponents.
b) El pagament de la quantia restant es produirà quan el beneficiari justifique el compliment íntegre de l'objecte de la subvenció.
c) La concessió del percentatge mencionat en la lletra a) s'establirà en les respectives bases reguladores de les subvencions.
8. Ajudes concedides per l'Institut de la Mitjana i Petita Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) a universitats, centres d‘investigació i altres entitats públiques o privades sense intenció de lucre, en el marc de les línies de suport de l'Institut:
– Fins a un 50 per cent del seu import, des del moment de la concessió o firma del conveni de col·laboració.
– El 50 per cent restant, després de la comprovació de la correcta aplicació de la suma anteriorment lliurada a l'actuació objecte de la subvenció.
9. Ajudes i subvencions de naturalesa corrent concedides per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport a les federacions esportives de la Comunitat Valenciana:
a) El pagament de les ajudes s'efectuarà amb l'aprovació prèvia dels justificants presentats pel beneficiari, amb la periodicitat que este considere oportú, sempre en un percentatge no inferior al 25 per cent del total de la subvenció.
b) Els beneficiaris podran sol·licitar una bestreta en un percentatge mai superior al 80 per cent del total de la subvenció; en este cas el pagament de les ajudes s'efectuarà segons el règim següent:
– Fins a un 50 per cent de l'import total de la subvenció, es lliurarà una vegada concedida i acceptada l'ajuda.
– La resta, fins al 80 per cent mencionat, es pagarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de la suma lliurada a l'actuació objecte de la subvenció.
c) La resta es pagarà quan el beneficiari justifique el compliment d'allò convingut.
TÍTOL V
De les operacions financeres
CAPÍTOL ÚNIC
Deute Públic, operacions de tresoreria i avals de la Generalitat
Article 33. Del Deute Públic
1. S'autoritza el Consell perquè, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, incremente el deute de la Generalitat amb la limitació que el saldo viu d'este el 31 de desembre de 2005 no supere el corresponent saldo l'1 de gener de 2005 en més de 496 milions d'euros.
2. Este límit serà efectiu al final de l'exercici, podrà ser ultrapassat en el transcurs d'este i quedarà automàticament revisat:
a) Per l'import de la variació neta d'actius financers destinats a finançar despeses d'inversió.
b) Per les desviacions entre les previsions d'ingressos contingudes en la present llei i la seua evolució real.
Les revisions esmentades incrementaran o reduiran el límit assenyalat en l'apartat anterior segons que suposen un augment o una disminució, respectivament, de les necessitats de finançament de la Generalitat.
3. Així mateix, el límit assenyalat anteriorment podrà ampliar-se en els termes següents:
a) Per la quantia de l'endeutament autoritzat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2004 que no haja sigut utilitzat, com a conseqüència de variacions en la periodificació de les seues necessitats de finançament.
b) Per l'import necessari per a finançar aquelles despeses d'inversió que serien objecte de minoració per a atendre les obligacions econòmiques ineludibles adquirides, com a conseqüència de les operacions de Tresoreria necessàries per a compensar les necessitats de liquiditat derivades dels retards en els lliuraments de fons procedents de l'administració de l'Estat, previstos en el “Sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú”, aprovat pel Consell de Política Fiscal i Financera en la reunió de 27 de juliol de 2001.
4. No obstant el que disposen els apartats anteriors, si durant l'exercici sorgixen necessitats inversores l'execució de les quals no convinga demorar, l'endeutament previst podrà ser incrementat en la quantitat suficient per afrontar-les, amb l'autorització prèvia del Ministeri d'Hisenda, i sense ultrapassar, en tot cas, els límits de l'article 89.1.b) del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
5. En aquelles operacions de crèdit que financen projectes d'inversió de caràcter pluriennal, únicament es computarà com endeutament per a l'exercici corrent l'import de l'anualitat dels projectes esmentats per al dit exercici.
6. El producte de les operacions a què fa referència l'article 87 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, s'ingressarà en la Tresoreria de la Generalitat Valenciana i el saldo net al tancament de l'exercici s'aplicarà, sense cap excepció, al pressupost de la Generalitat o de l'entitat autònoma corresponent.
Article 34. Del Deute Públic a curt termini
El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació serà l'òrgan competent per a autoritzar les operacions d'endeutament per termini igual o inferior a un any destinades a atendre les necessitats de tresoreria derivades de diferències en el venciment dels seus ingressos i pagaments, amb el límit del 20 per cent dels crèdits consignats. Este límit s'haurà d'entendre referit, en tot cas, al volum viu.
Article 35. Avals de la Generalitat
1. La Generalitat, en els termes previstos en l'article 84 i següents del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, podrà prestar avals durant l'exercici 2005 per a les operacions de crèdit que concerten les entitats o empreses públiques i institucions firals de la Comunitat Valenciana, així com per a garantir els instruments financers emesos per Fons de Titulització d'Actius promoguts per aquelles, fins a un límit de 980 milions d'euros.
2. Esta quantia podrà ser alterada en funció dels avals que es puguen amortitzar durant l'exercici.
3. Els imports de les operacions de productes derivats avalades i vinculades a operacions de crèdit no computaran en el límit màxim per avals a què fa referència l'apartat 1 del present article.
4. A l'efecte del que preveuen els apartats anteriors, serà el Consell, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, l'òrgan competent per a autoritzar avals.
Article 36. Avals de l'Institut Valencià de Finances
L'Institut Valencià de Finances podrà prestar avals, caucions o un altre tipus de garanties durant l'exercici 2005, en els termes prevists en el seu reglament, per un import màxim de 40.000.000 euros.
Article 37. Assumpció per la Generalitat de la càrrega del deute per a 2005, de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
1. La Generalitat assumix la càrrega del deute de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana corresponent a 2005.
2. L'import del deute amortitzat en virtut del que disposa l'apartat anterior es constituïx en aportació de la Generalitat per a incrementar el fons patrimonial de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
Article 38. Dels límits a les operacions de crèdit
1. L'Institut Valencià de Finances, durant l'any 2005, podrà realitzar operacions d'endeutament sempre que no ultrapasse els 310 milions d'euros de volum viu el 31 de desembre de 2005.
No obstant això, s'autoritza el Consell perquè modifique el límit mencionat, si es considera convenient per raons d'una major operativitat en l'àmbit creditici.
2.– S'autoritza, durant l'any 2005, l'ens públic Radiotelevió Valenciana a concertar operacions de crèdit per import màxim de 138.035.250,00 euros.
TÍTOL VI
De les normes tributàries
CAPÍTOL I.
Dels impostos indirectes
Article 39. Cànon de Sanejament
Amb efectes a partir del dia 1 de gener de l'any 2005, les tarifes del Cànon de Sanejament seran les següents:
a) Usos domèstics: d'acord amb els trams de població següents, determinats segons l'últim cens:
Quota de consum Quota de servici
Població municipi (euros/m3) (euros/any)
Entre 500/3.000 0,128 12,97
Entre 3.001/10.000 0,165 17,48
Entre 10.001/100.000 0,202 21,43
Superior a 100.000 0,238 23,87
b) Usos industrials (no domèstics) amb consums d'aigua fins a 3.000 metres cúbics per any, quan no s'haja aprovat un coeficient corrector: la tarifa del cànon serà l'establida per a usos domèstics en el municipi on s'ubique l'empresa, el local o l'establiment corresponent. Per a això s'utilitzarà sempre com a referència el consum produït en l'any anterior. En el moment en què s'aprove un coeficient corrector, seran d'aplicació les tarifes previstes en el paràgraf següent.
c) Usos industrials (no domèstics) amb consums d'aigua superiors a 3.000 metres cúbics per any:
c.1) Quota de consum: 0,287 euros/m3.
c.2) Quota de servici:
Calibre del comptador Quota de servici
(euros/any)
Fins a 13 mm 58,81
Fins a 15 mm 88,15
Fins a 20 mm 146,85
Fins a 25 mm 205,66
Fins a 30 mm 293,90
Fins a 40 mm 587,80
Fins a 50 mm 881,69
Fins a 65 mm 1.175,49
Fins a 80 mm 1.569,49
Major de 80 mm 2.057,19
2. Als efectes del que establix l'article 23 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, les quotes de consum i de servici per a usos industrials podran ser incrementades o disminuïdes en funció dels coeficients correctors que s'establisquen en consideració als criteris establits en la llei mencionada. Amb esta finalitat, s'autoritza el Consell per a l'aprovació de les fórmules i els procediments de determinació dels dits coeficients correctors.
3. Els límits del coeficient corrector (C.C.) estaran fixats entre el 0,1 i 10 en els supòsits següents:
a) Quan es tracte d'establiments que aboquen la totalitat de les seues aigües residuals a domini públic hidràulic o domini públic maritimoterrestre.
b) Quan es tracte d'establiments que aboquen a domini públic hidràulic o domini públic maritimoterrestre més de 300.000 m3/any, sempre que el dit volum constituïsca, almenys, un 80 per cent de l'abocament total.
En la resta de casos, els límits del C.C. seran entre 0,5 i 10.
Excepcionalment, es podran establir coeficients per davall dels límits inferiors mencionats, en virtut d'acord del Consell.
4. Quan es produïsquen facturacions de l'aigua el període de consum de les quals comprenga diferents anys, s'imputarà a cada un d'ells la part de la quota total de consum que proporcionalment corresponga a la fracció del dit període compresa en estos.
CAPÍTOL II.
De les taxes i altres ingressos
Article 40. Taxa sobre el joc
Amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2005, es fa una nova redacció de l'apartat dos de l'article quinze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, el qual queda redactat de la forma següent:
“Dos. Als mateixos efectes de l'apartat anterior, la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar s'exigirà, en la modalitat de gravamen sobre establiments distints de casinos de joc, a raó del 28 per cent.”
Article 41. Taxes pròpies i altres ingressos de dret públic
1. S'incrementen per a l'any 2005 els tipus de quantia fixa de les taxes i dels restants ingressos de dret públic no tributaris de la Hisenda de la Generalitat Valenciana, fins a la quantitat que resulte d'aplicar el coeficient 1,02 a l'import exigible durant l'any 2004, llevat dels preus públics, les quanties dels quals es fixaran, si és el cas, per la seua normativa específica.
Es consideren tipus de quantia fixa aquells que no es determinen per un percentatge de la base o esta no es valora en unitats monetàries.
2. El que disposa el paràgraf anterior no serà d'aplicació als ingressos següents:
– A la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, que s'exigirà d'acord amb el que hi ha disposat en l'article quinze, apartat un, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.
– A les taxes la quantia de les quals es modifica per la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana per a l'any 2005, que s'exigiran en els imports establits en la llei esmentada.
– A la taxa per servicis acadèmics universitaris, que s'exigirà d'acord amb el que preveuen els articles 81.3.b) de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i 147.dos de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana.
3. Quan de la recaptació de les taxes i altres ingressos de dret públic al llarg de 2005, es puga estimar un rendiment inferior o superior al previst, es podran modificar els crèdits de l'estat de despeses finançats amb esta font de recursos.
TÍTOL VII.
De la informació a les Corts Valencianes
CAPÍTOL ÚNIC.
De la informació a les comissions de les Corts Valencianes
Article 42. De la informació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
1. Sense perjudici del que disposa l'article 72 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i els distints articles de la present llei, el conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació donarà compte a la comissió corresponent de les Corts Valencianes dels aspectes següents del desenvolupament pressupostari:
a) En el termini dels quinze dies següents a la liquidació del pressupost de l'exercici anterior, dels romanents de crèdits, que procedents de l'exercici liquidat, s'incorporen a l'exercici corrent.
b) Mensualment, informació sobre l'execució del pressupost de la Generalitat.
c) Trimestralment del grau d'execució del Programa d'Inversions de la Generalitat Valenciana.
d) Trimestral de les incidències que s'hagen produït en la concessió, la reducció i la cancel·lació d'avals que comporten riscos efectius als quals la Generalitat haurà de fer front directament com a conseqüència de la seua funció d'avalista.
e) De la distribució de la participació de les entitats locals en els ingressos generals de l'Estat.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Pressupost de les Corts Valencianes, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
1. Les Corts Valencianes, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, podran incorporar els romanents de pressupostos anteriors als mateixos capítols pressupostaris en què estaven consignats en l'any 2004.
2. Les dotacions pressupostàries de les seccions de les Corts Valencianes, Sindicatura de Comptes, Consell Valencià de Cultura, Síndic de Greuges, Consell Jurídic Consultiu i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, es lliuraran per quartes parts trimestrals al seu nom i no estaran subjectes a justificació.
Segona. Agricultors jubilats titulars d'explotacions agràries
Els agricultors jubilats titulars d'explotacions agràries, beneficiaris d'ajudes públiques per adversitats meteorològiques, de quanties inferiors a 1.202,02 euros, no estaran obligats a acreditar l'alta en el règim especial agrari de la Seguretat Social.
Tercera. De l'adequació dels complements específics
Per resolució del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació s'actualitzarà la vigent taula de complements específics d'acord amb l'increment autoritzat per la present llei, sense perjudici del que disposa el Decret 56/2004, de 16 d'abril, per al personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació.
Per a l'adequació del dit complement, per tal que guarde la procedent relació amb el contingut del lloc de treball, podrà superar-se el límit mencionat, donant-ne compte al Consell.
Quarta. De l'estructura de la comptabilitat pressupostària
Sense perjudici de les seues peculiaritats recollides en les respectives lleis de creació, les entitats autònomes i les entitats de dret públic dependents de la Generalitat, s'ajustaran a l'estructura de comptabilitat pressupostària d'esta, tant en la representació dels estats de despeses i ingressos inicials, com en el reflex de la gestió econòmica.
Cinquena. Percentatge que s'ha d'aplicar en els convenis per a la Compensació Financera
El percentatge que s'ha d'aplicar sobre la quantia del component addicional dels convenis per a la Compensació Financera previstos en la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, i subscrits amb els municipis turístics per a compensar despeses corresponents a l'exercici 2003, serà el que resulte de dividir la dotació pressupostària consignada a l'efecte en la present llei entre la suma dels components addicionals que figuren en els dits convenis, multiplicat per cent.
Sisena. Imputació d'obligacions reconegudes al pressupost 2005
Amb aplicació exclusiva al pressupost de l'exercici 2005, les obligacions a què fa referència l'article 21.b) del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana que s'han d'imputar a l'exercici seran les reconegudes fins al final del mes de desembre, sempre que corresponguen a adquisicions, obres, servicis, prestacions o despeses en general, realitzades dins d'este i a càrrec dels seus crèdits respectius.
Setena. De la informació que han de subministrar les entitats autònomes de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg, les empreses públiques i les fundacions públiques de la Generalitat
Les entitats autònomes de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg, les empreses públiques i les fundacions públiques de la Generalitat, als efectes d'un eficaç seguiment i control de la despesa pública en l'àrea de l'administració institucional, hauran de:
1. Aportar, amb caràcter trimestral, la informació comptable que permeta conéixer la situació econòmica i financera l'últim dia de cada trimestre natural, en els termes i amb l'estructura que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, mitjançant ordre, determine.
2. Presentar, abans del 31 de març, un balanç de situació i compte de resultats de caràcter previsional, per a l'exercici de què es tracte i dins dels límits dels pressupostos aprovats per les Corts Valencianes.
Vuitena. Aportacions de capital a càrrec dels pressupostos de la Generalitat Valenciana
Serà preceptiu l'informe de la Secretaria Autonòmica d'Economia i Pressupostos per a la realització d'aportacions de capital, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat Valenciana a les empreses de la Generalitat a què fa referència l'article 5.2 del vigent text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
L'informe mencionat tindrà per objecte exclusivament l'examen dels efectes que l'aportació pretesa puga tindre en el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària a què fa referència l'article 7 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d'Estabilitat Pressupostària.
Novena. Tramitació anticipada d'ajudes i beques de I+D
En atenció a les particulars circumstàncies que concorren en la tramitació d'ajudes i beques de R+D, la conselleria amb competències en la matèria en podrà iniciar la tramitació anticipada a partir de l'1 de març de cada any.
Desena. Modificació de la Llei 6/1998, de 22 de juny, d'ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana
1. Cal afegir a l'article 23 de la Llei 6/1998, de 22 de juny, d'ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana un paràgraf nou, amb aquest tenor:
Quedaran exemptes de guardar distàncies als centres sanitaris que depenen de la Conselleria de Sanitat, les oficines de farmàcia establertes en municipis amb una població inferior a 1.500 habitants, en els casos que el municipi tinga una única oficina de farmàcia.
2. Es modifica l'apartat 3 de l'article 26 de la Llei 6/1998, de 22 de juny, d'ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
La transmissió de les oficines de farmàcies autoritzades de conformitat amb la normativa vigent, només pot dur-se a terme quan l'establiment ha estat obert al públic durant 10 anys, llevat que es donen els supòsits prevists en l'apartat 2 d'aquest article.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA UNICA
Retribucions del personal laboral
Mentre no es formalitze el conveni o convenis a què fa referència l'article 28 de la present llei, les retribucions del personal laboral se subjectaran al que preveu l'article 23 de la present llei, sense perjudici, si és el cas, d'ulteriors regularitzacions.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Coordinació amb diputacions
D'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, per la qual es declaren d'interés general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les diputacions provincials, s'uniran, com annex al pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'exercici del 2004, els pressupostos aprovats per les diputacions provincials d'Alacant, Castelló i València, per al mateix any, que seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segona. Desplegament i execució de la present llei
S'autoritza el Govern Valencià perquè, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i l'execució del que disposa esta llei.
Tercera. Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2005
ANNEX I
Mòduls econòmics de distribució de fons públics per a sosteniment de centres concertats
NIVELL EDUCATIU CONCEPTE IMPORT 05
2n cicle Educació Infantil Salari i c. socials 31.803,10
(centres fins a 2 u. Despeses variables 3.529,62
i u. de línies incompletes) Altres despeses 6.628,29
TOTAL 41.961,01
2n cicle Educació Infantil Salari i c. socials 42.404,14
(centres de 3 unitats) Despeses variables 3.529,62
Altres despeses 6.628,29
TOTAL 52.562,02
2n cicle Educació Infantil Salari i c. socials 37.103,62
(centres de 6 unitats) Despeses variables 3.529,62
Altres despeses 6.628,29
TOTAL 47.261,53
2n cicle Educació Infantil Salari i c. socials 35.336,78
(centres de 9 unitats) Despeses variables 3.529,62
Altres despeses 6.628,29
TOTAL 45.494,69
2n cicle Educació Infantil Salari i c. socials 37.103,62
(centres de 12 unitats) Despeses variables 3.529,62
Altres despeses 6.628,29
TOTAL 47.261,53
E. Primari Salari i c. socials 31.803,10
(centres fins a 5 u. Despeses variables 4.380,33
i u. de línies incompletes) Altres despeses 6.628,29
TOTAL 42.811,72
E. Primari Salari i c. socials 47.704,66
(centres de 6 unitats) Despeses variables 4.380,33
Altres despeses 6.628,29
TOTAL 58.713,28
E. Primari Salari i c. socials 45.054,40
(centres de 12 unitats) Despeses variables 4.380,33
Altres despeses 6.628,29
TOTAL 56.063,02
E. Primari Salari i c. socials 44.170,98
(centres de 18 unitats) Despeses variables 4.380,33
Altres despeses 6.628,29
TOTAL 55.179,60
E. Primari Salari i c. socials 42.404,14
(centres de 24 unitats) Despeses variables 4.380,33
Altres despeses 6.628,29
TOTAL 53.412,76
E. Primari Salari i c. socials 42.404,14
(centres de 30 unitats) Despeses variables 4.380,33
Altres despeses 6.628,29
TOTAL 53.412,76
E.E. Psíquics Salari i c. socials 31.803,10
(Moderats) Despeses variables 4.380,33
Altres despeses 6.767,74
P. complementari 27.146,73
TOTAL 70.097,90
E.E. Psíquics Salari i c. socials 31.803,10
(Profunds i severs) Despeses variables 4.380,33
Altres despeses 6.767,74
P. complementari 31.037,50
TOTAL 73.988,67
E.E. Autistes Salari i c. socials 31.803,10
Despeses variables 4.380,33
Altres despeses 6.767,74
P. complementari 34.419,88
TOTAL 77.371,05
E.E. Auditius Salari i c. socials 31.803,10
Despeses variables 4.380,33
Altres despeses 6.767,74
P. complementari 17.144,84
TOTAL 60.096,01
E.E. Plurideficients Salari i c. socials 31.803,10
Despeses variables 4.380,33
Altres despeses 6.767,74
P. complementari 43.901,73
TOTAL 86.852,90
E.E. Integració Salari i c. socials 31.803,10
(Primari) Despeses variables 4.380,33
Altres despeses 6.767,74
P. complementari 0,00
TOTAL 42.951,16
E.S.O. (primer cicle) Salari i c. socials 49.891,44
Despeses variables 8.401,98
Altres despeses 7.996,81
TOTAL 66.290,23
E.S.O. (2n cicle) Salari i c. socials 65.665,94
(Centres amb 2 o 3 u. en Despeses variables 12.759,93
este cicle) Altres despeses 8.826,41
TOTAL 87.252,28
E.S.O. (2n cicle) Salari i c. socials 60.530,06
(Centres amb 4 o 5 u. en Despeses variables 12.759,93
este cicle) Altres despeses 8.826,41
TOTAL 82.116,40
E.S.O. (2n cicle) Salari i c. socials 59.429,51
(Centres amb 6 o 7 u. en Despeses variables 12.759,93
este cicle) Altres despeses 8.826,41
TOTAL 81.015,85
E.S.O. (2n cicle) Salari i c. socials 57.962,12
(Centres amb 8 o 9 u. en Despeses variables 12.759,93
este cicle) Altres despeses 8.826,41
TOTAL 79.548,46
E.S.O. (2n cicle) Salari i c. socials 57.448,53
(Centres amb 10 o 11 u. en Despeses variables 12.759,93
este cicle) Altres despeses 8.826,41
TOTAL 79.034,87
E.S.O. (2n cicle) Salari i c. socials 57.103,69
(Centres amb 12 o més u. en Despeses variables 12.759,93
este cicle) Altres despeses 8.826,41
TOTAL 78.690,03
E.E. Integració Salari i c. socials 36.684,88
(Secundari) Despeses variables 7.983,37
Altres despeses 6.767,74
P. complementari 0,00
TOTAL 51.435,99
Batxiller Salari i c. socials 61.630,61
Despeses variables 9.029,52
Altres despeses 11.858,89
TOTAL 82.519,02
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS AGRÀRIES
Jardineria Salari i c. socials 57.228,42
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 13.339,15
TOTAL 79.070,53
Jardineria Salari i c. socials 60.163,21
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 14.168,47
TOTAL 82.834,64
Explotacions Salari i c. socials 57.228,42
Agrícoles Intensives Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 13.339,15
TOTAL 79.070,53
Explotacions Salari i c. socials 66.032,79
Agrícoles Intensives Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 14.168,47
TOTAL 88.704,22
Treballs forestals i de Salari i c. socials 57.228,42
conservació del medi natural Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 13.339,15
TOTAL 79.070,53
Treballs forestals i de Salari i c. socials 73.369,77
conservació del medi natural Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 14.168,47
TOTAL 96.041,20
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
Conducció d'activitats Salari i c. socials 79.239,35
fisicoesportives Despeses variables 8.502,96
en el medi natural Altres despeses 15.883,30
(Primer curs)
TOTAL 103.625,61
Conducció d'activitats Salari i c. socials 7.336,98
fisicoesportives Despeses variables 3.280,54
en el medi natural Altres despeses 2.108,41
(Segon curs)
TOTAL 12.725,93
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ADMINISTRACIÓ
Gestió Administrativa Salari i c. socials 58.695,82
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 15.883,30
TOTAL 83.082,08
Gestió Administrativa Salari i c. socials 7.336,98
(Segon curs) Despeses variables 3.280,54
Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
FAMÍLIA PROFESSIONAL: COMERÇ I MÀRQUETING
Comerç Salari i c. socials 57.228,42
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 15.883,30
TOTAL 81.614,68
Comerç Salari i c. socials 7.336,98
(Segon curs) Despeses variables 3.280,54
Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
FAMÍLIA PROFESSIONAL: COMUNICACIÓ, IMATGE I SO
Laboratori d'Imatge Salari i c. socials 74.837,17
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 31.619,01
TOTAL 114.959,14
Laboratori d'Imatge Salari i c. socials 7.336,98
(Segon curs) Despeses variables 3.280,54
Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
FAMÍLIA PROFESSIONAL: EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
Obres Salari i c. socials 44.021,86
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 10.809,07
TOTAL 63.333,89
Obres Salari i c. socials 51.358,84
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 11.638,37
TOTAL 71.500,17
Acabaments de construcció Salari i c. socials 44.021,86
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 10.809,07
TOTAL 63.333,89
Acabaments de construcció Salari i c. socials 51.358,84
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 11.638,37
TOTAL 71.500,17
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
Equips Electrònics Salari i c. socials 79.239,35
de Consum Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 15.405,40
TOTAL 103.147,71
Equips Electrònics Salari i c. socials 89.511,12
de Consum Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 16.213,61
TOTAL 114.227,69
Equips i Instal·lacions Salari i c. socials 67.500,19
Electrotècniques Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 13.339,15
TOTAL 89.342,30
Equips i Instal·lacions Salari i c. socials 71.902,37
Electrotècniques Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 14.168,47
TOTAL 94.573,80
FAMÍLIA PROFESSIONAL: FABRICACIÓ MECÀNICA
Mecanitzat Salari i c. socials 85.108,93
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 13.423,51
TOTAL 107.035,40
Mecanitzat Salari i c. socials 63.098,00
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 14.231,72
TOTAL 85.832,68
Tractaments Salari i c. socials 68.967,58
superficials i Despeses variables 8.502,96
tèrmics Altres despeses 26.044,61
(Primer curs)
TOTAL 103.515,15
Tractaments Salari i c. socials 7.336,98
superficials i Despeses variables 3.280,54
tèrmics Altres despeses 2.108,41
(Segon curs)
TOTAL 12.725,93
Soldadura i caldereria Salari i c. socials 68.967,58
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 13.423,51
TOTAL 90.894,05
Soldadura i caldereria Salari i c. socials 79.239,35
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 11.849,23
TOTAL 99.591,54
FAMÍLIA PROFESSIONAL: HOSTALERIA I TURISME
Cuina Salari i c. socials 73.369,77
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 11.019,92
TOTAL 92.892,65
Cuina Salari i c. socials 71.902,37
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 11.849,23
TOTAL 92.254,56
Servicis de Salari i c. socials 67.500,19
restaurant i bar Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 20.760,73
TOTAL 96.763,88
Servicis de Salari i c. socials 7.336,98
restaurant i bar Despeses variables 3.280,54
(Segon curs) Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
Forn i pastisseria Salari i c. socials 71.902,37
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 27.440,13
TOTAL 107.845,46
Forn i pastisseria Salari i c. socials 7.336,98
(Segon curs) Despeses variables 3.280,54
Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
FAMÍLIA PROFESSIONAL: IMATGE PERSONAL
Estètica personal Salari i c. socials 66.032,79
decorativa Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 20.760,73
TOTAL 95.296,48
Estètica personal Salari i c. socials 7.336,98
decorativa Despeses variables 3.280,54
(Segon curs) Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
Perruqueria Salari i c. socials 67.500,19
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 11.019,92
TOTAL 87.023,07
Perruqueria Salari i c. socials 79.239,35
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 11.849,23
TOTAL 99.591,54
Caracterització Salari i c. socials 82.174,14
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 20.760,73
TOTAL 111.437,83
Caracterització Salari i c. socials 66.032,79
(Segon curs) Despeses variables 3.280,54
Altres despeses 2.108,41
TOTAL 71.421,74
FAMÍLIA PROFESSIONAL: INFORMÀTICA
Explotació de Sistemes
Informáticos Salari i c. socials 44.021,86
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 9.000,00
TOTAL 61.524,82
Explotació de Sistemes
Informáticos Salari i c. socials 51.358,84
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 9.500,00
TOTAL 69.361,80
FAMÍLIA PROFESSIONAL: FUSTA I MOBLE
Fabricació a mida Salari i c. socials 60.163,21
i instal·lació de Despeses variables 8.502,96
fusteria i moble Altres despeses 10.809,07
(Primer curs)
TOTAL 79.475,24
Fabricació a mida Salari i c. socials 89.511,12
i instal·lació de Despeses variables 8.502,96
fusteria i moble Altres despeses 11.638,37
(Segon curs)
TOTAL 109.652,45
Fabricació industrial Salari i c. socials 71.902,37
de fusteria i moble Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 10.809,07
TOTAL 91.214,40
Fabricació industrial Salari i c. socials 7.336,98
de fusteria i moble Despeses variables 3.280,54
(Segon curs) Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
FAMÍLIA PROFESSIONAL: MANTENIMENT DE VEHICLES AUTOPROPULSATS
Carrosseria Salari i c. socials 77.771,96
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 10.809,07
TOTAL 97.083,99
Carrosseria Salari i c. socials 82.174,14
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 11.638,37
TOTAL 102.315,47
Electromecànica de Salari i c. socials 77.771,96
Vehicles Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 13.423,51
TOTAL 99.698,43
Electromecànica de Salari i c. socials 86.576,33
Vehicles Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 14.231,72
TOTAL 109.311,01
FAMÍLIA PROFESSIONAL: MANTENIMENT I SERVICIS A LA PRODUCCIÓ
Instal·lació i manteniment Salari i c. socials 68.967,58
electromecànic de Despeses variables 8.502,96
maquinària i conducc. Altres despeses 13.423,51
de línies
(Primer curs) TOTAL 90.894,05
Instal·lació i manteniment Salari i c. socials 77.771,96
electromecànic de Despeses variables 8.502,96
maquinària i conducc. Altres despeses 14.231,72
de línies
(Segon curs) TOTAL 100.506,64
Muntatge i manteniment Salari i c. socials 60.163,21
d'instal·lacions de fred Despeses variables 8.502,96
climatització i producció calor Altres despeses 13.423,51
(Primer curs)
TOTAL 82.089,68
Muntatge i manteniment Salari i c. socials 83.641,54
d'instal·lacions de fred Despeses variables 8.502,96
climatització i producció calor Altres despeses 14.231,72
(Segon curs)
TOTAL 106.376,22
FAMÍLIA PROFESSIONAL: QUÍMICA
Laboratori Salari i c. socials 70.434,98
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 8.700,68
TOTAL 87.638,62
Laboratori Salari i c. socials 7.336,98
(Segon curs) Despeses variables 3.280,54
Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
FAMÍLIA PROFESSIONAL: SANITAT
Cures Auxiliars Salari i c. socials 76.304,56
d'Infermeria Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 8.700,68
TOTAL 93.508,20
Cures Auxiliars Salari i c. socials 7.336,98
d'Infermeria Despeses variables 3.280,54
(Segon curs) Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
Farmàcia Salari i c. socials 76.304,56
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 8.700,68
TOTAL 93.508,20
Farmàcia Salari i c. socials 7.336,98
(Segon curs) Despeses variables 3.280,54
Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
FAMÍLIA PROFESSIONAL: SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
Atenció Sociosanitària Salari i c. socials 54.293,63
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 8.500,00
TOTAL 71.296,59
Atenció Sociosanitària Salari i c. socials 51.358,84
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 9.000,00
TOTAL 68.861,80
FAMÍLIA PROFESSIONAL: TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
Calçat i marroquineria Salari i c. socials 67.500,19
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 13.423,51
TOTAL 89.426,66
Calçat i marroquineria Salari i c. socials 7.336,98
(Segon curs) Despeses variables 3.280,54
Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
Confecció Salari i c. socials 64.565,40
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 13.423,51
TOTAL 86.491,87
Confecció Salari i c. socials 7.336,98
(Segon curs) Despeses variables 3.280,54
Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
Operacions Salari i c. socials 68.967,58
d'ennobliment tèxtil Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 13.423,51
TOTAL 90.894,05
Operacions Salari i c. socials 7.336,98
d'ennobliment tèxtil Despeses variables 3.280,54
(Segon curs) Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
Producció de filatura Salari i c. socials 74.837,17
y teixidura de calada Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 13.423,51
TOTAL 96.763,64
Producció de filatura Salari i c. socials 7.336,98
y teixidura de calada Despeses variables 3.280,54
(Segon curs) Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
Producció de teixits de punt Salari i c. socials 74.837,17
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 13.423,51
TOTAL 96.763,64
Producció de teixits de punt Salari i c. socials 7.336,98
(Segon curs) Despeses variables 3.280,54
Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ARTS GRÀFIQUES
Preimpressió en Salari i c. socials 76.304,56
Arts Gràfiques Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 15.405,40
TOTAL 100.212,92
Preimpressió en Salari i c. socials 80.706,75
Arts Gràfiques Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 16.213,61
TOTAL 105.423,32
Impressió en Salari i c. socials 70.434,98
Arts Gràfiques Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 15.405,40
TOTAL 94.343,34
Impressió en Salari i c. socials 7.336,98
Arts Gràfiques Despeses variables 3.280,54
(Segon curs) Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS AGRÀRIES
Gestió i organització Salari i c. socials 57.228,42
dels recursos naturals Despeses variables 8.502,96
i paisatgístics Altres despeses 13.339,15
(Primer curs)
TOTAL 79.070,53
Gestió i organització Salari i c. socials 60.163,21
dels recursos naturals Despeses variables 8.502,96
i paisatgístics Altres despeses 14.168,47
(Segon curs)
TOTAL 82.834,64
Gestió i organització Salari i c. socials 63.098,00
d'empreses Despeses variables 8.502,96
agropecuàries Altres despeses 13.339,15
(Primer curs)
TOTAL 84.940,11
Gestió i organització Salari i c. socials 66.032,79
d'empreses Despeses variables 8.502,96
agropecuàries Altres despeses 14.168,47
(Segon curs)
TOTAL 88.704,22
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
Animació d'activitats Salari i c. socials 63.098,00
físiques i esportives Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 9.918,50
TOTAL 81.519,46
Animació d'activitats Salari i c. socials 63.098,00
físiques i esportives Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 8.073,20
TOTAL 79.674,16
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ADMINISTRACIÓ
Administració i Salari i c. socials 61.630,61
Finances Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 9.365,54
TOTAL 79.499,11
Administració i Salari i c. socials 57.228,42
Finances Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 8.626,15
TOTAL 74.357,53
Secretariat Salari i c. socials 58.695,82
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 15.883,30
TOTAL 83.082,08
Secretariat Salari i c. socials 7.336,98
(Segon curs) Despeses variables 3.280,54
Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
FAMÍLIA PROFESSIONAL: COMERÇ I MÀRQUETING
Comerç internacional Salari i c. socials 49.891,44
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 8.865,46
TOTAL 67.259,86
Comerç internacional Salari i c. socials 64.565,40
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 9.126,24
TOTAL 82.194,60
Gestió comercial Salari i c. socials 54.293,63
i màrqueting Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 15.883,30
TOTAL 78.679,89
Gestió comercial Salari i c. socials 7.336,98
i màrqueting Despeses variables 3.280,54
(Segon curs) Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
Gestió del transport Salari i c. socials 49.891,44
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 7.743,26
TOTAL 66.137,66
Gestió del transport Salari i c. socials 66.032,79
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 10.248,44
TOTAL 84.784,19
Servicis al Salari i c. socials 58.695,82
consumidor Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 15.883,30
TOTAL 83.082,08
Servicis al Salari i c. socials 7.336,98
consumidor Despeses variables 3.280,54
(Segon curs) Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
FAMÍLIA PROFESSIONAL: COMUNICACIÓ, IMATGE I SO
Imatge Salari i c. socials 68.967,58
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 15.405,40
TOTAL 92.875,94
Imatge Salari i c. socials 85.108,93
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 16.213,61
TOTAL 109.825,50
Realització Salari i c. socials 57.228,42
d'audiovisuals i Despeses variables 8.502,96
espectacles Altres despeses 15.405,40
(Primer curs)
TOTAL 81.136,78
Realització Salari i c. socials 86.576,33
d'audiovisuals i Despeses variables 8.502,96
espectacles Altres despeses 16.213,61
(Segon curs)
TOTAL 111.292,90
So Salari i c. socials 67.500,19
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 15.405,40
TOTAL 91.408,55
So Salari i c. socials 89.511,12
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 16.213,61
TOTAL 114.227,69
FAMÍLIA PROFESSIONAL: EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
Desenvolupament de projectes Salari i c. socials 61.630,61
urbanístics i operacions Despeses variables 8.502,96
topogràfiques Altres despeses 8.247,67
(Primer curs)
TOTAL 78.381,24
Desenvolupament de projectes Salari i c. socials 70.434,98
urbanístics i operacions Despeses variables 8.502,96
topogràfiques Altres despeses 9.425,90
(Segon curs)
TOTAL 88.363,84
Desenvolupament i aplicació Salari i c. socials 61.630,61
de projectes de Despeses variables 8.502,96
construcció Altres despeses 8.247,67
(Primer curs)
TOTAL 78.381,24
Desenvolupament i aplicació Salari i c. socials 70.434,98
de projectes de Despeses variables 8.502,96
construcció Altres despeses 9.425,90
(Segon curs)
TOTAL 88.363,84
Realització i Salari i c. socials 44.021,86
plans d'obra Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 15.883,30
TOTAL 68.408,12
Realització i Salari i c. socials 7.336,98
plans d'obra Despeses variables 3.280,54
(Segon curs) Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
Desenvolupament de Salari i c. socials 73.369,77
productes electrònics Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 15.405,40
TOTAL 97.278,13
Desenvolupament de Salari i c. socials 77.771,96
productes electrònics Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 16.213,61
TOTAL 102.488,53
Instal·lacions Salari i c. socials 67.500,19
Electrotècniques Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 13.339,15
TOTAL 89.342,30
Instal·lacions Salari i c. socials 63.098,00
Electrotècniques Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 14.168,47
TOTAL 85.769,43
Sistemes de regulació Salari i c. socials 70.434,98
i control automàtics Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 15.405,40
TOTAL 94.343,34
Sistemes de regulació Salari i c. socials 61.630,61
i control automàtics Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 16.213,61
TOTAL 86.347,18
Sistemes de telecomunicació Salari i c. socials 76.304,56
i informàtics Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 15.405,40
TOTAL 100.212,92
Sistemes de telecomunicació Salari i c. socials 64.565,40
i informàtics Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 16.213,61
TOTAL 89.281,97
FAMÍLIA PROFESSIONAL: FABRICACIÓ MECÀNICA
Construccions Salari i c. socials 76.304,56
metàl·liques Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 13.423,51
TOTAL 98.231,03
Construccions Salari i c. socials 51.358,84
metàl·liques Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 14.231,72
TOTAL 74.093,52
Desenvolupament de projectes Salari i c. socials 63.098,00
mecànics Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 13.423,51
TOTAL 85.024,47
Desenvolupament de projectes Salari i c. socials 82.174,14
mecànics Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 14.231,72
TOTAL 104.908,82
Producció per Salari i c. socials 68.967,58
mecanitzat Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 13.423,51
TOTAL 90.894,05
Producció per Salari i c. socials 74.837,17
mecanitzat Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 14.231,72
TOTAL 97.571,85
FAMÍLIA PROFESSIONAL: HOSTALERIA I TURISME
Agències de viatges Salari i c. socials 54.293,63
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 15.883,30
TOTAL 78.679,89
Agències de viatges Salari i c. socials 7.336,98
(Segon curs) Despeses variables 3.280,54
Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
Allotjament Salari i c. socials 55.761,03
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 15.883,30
TOTAL 80.147,29
Allotjament Salari i c. socials 7.336,98
(Segon curs) Despeses variables 3.280,54
Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
Informació i Salari i c. socials 52.826,23
comercialització turístiques Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 15.883,30
TOTAL 77.212,49
Informació i Salari i c. socials 7.336,98
comercialització turístiques Despeses variables 3.280,54
(Segon curs) Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
Restauració Salari i c. socials 66.032,79
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 11.019,92
TOTAL 85.555,67
Restauració Salari i c. socials 64.565,40
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 11.849,23
TOTAL 84.917,59
FAMÍLIA PROFESSIONAL: IMATGE PERSONAL
Estètica Salari i c. socials 57.228,42
(Primer curs) Despeses variables 11.019,92
Altres despeses 8.502,96
TOTAL 76.751,30
Estètica Salari i c. socials 83.641,54
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 11.849,23
TOTAL 103.993,73
FAMÍLIA PROFESSIONAL: INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
Indústria alimentària Salari i c. socials 67.500,19
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 10.809,07
TOTAL 86.812,22
Indústria alimentària Salari i c. socials 61.630,61
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 11.638,37
TOTAL 81.771,94
FAMÍLIA PROFESSIONAL: INFORMÀTICA
Administració de Salari i c. socials 44.021,86
Sistemes Informàtics Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 13.339,15
TOTAL 65.863,97
Administració de Salari i c. socials 51.358,84
Sistemes Informàtics Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 14.168,47
TOTAL 74.030,27
Desenvolupament Salari i c. socials 44.021,86
d'Aplicacions Informàtiques Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 13.339,15
TOTAL 65.863,97
Desenvolupament Salari i c. socials 51.358,84
d'Aplicacions Informàtiques Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 14.168,47
TOTAL 74.030,27
FAMÍLIA PROFESSIONAL: FUSTA I MOBLE
Producció de Salari i c. socials 66.032,79
fusta i moble Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 10.809,07
TOTAL 85.344,82
Producció de Salari i c. socials 63.098,00
fusta i moble Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 11.638,37
TOTAL 83.239,33
FAMÍLIA PROFESSIONAL: MANTENIMENT DE VEHICLES AUTOPROPULSATS
Automoció Salari i c. socials 70.434,98
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 13.423,51
TOTAL 92.361,45
Automoció Salari i c. socials 66.032,79
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 14.231,72
TOTAL 88.767,47
FAMÍLIA PROFESSIONAL: MANTENIMENT I SERVICIS A LA PRODUCCIÓ
Prevenció de riscos Salari i c. socials 58.695,82
professionals Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 13.423,51
TOTAL 80.622,29
Prevenció de riscos Salari i c. socials 51.358,84
professionals Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 14.231,72
TOTAL 74.093,52
Manteniment Salari i c. socials 74.837,17
d'equip industrial Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 13.423,51
TOTAL 96.763,64
Manteniment Salari i c. socials 61.630,61
d'equip industrial Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 14.231,72
TOTAL 84.365,29
Manteniment i muntatge Salari i c. socials 76.304,56
d'instal·lacions Despeses variables 8.502,96
d'edifici i procés Altres despeses 13.423,51
(Primer curs)
TOTAL 98.231,03
Manteniment i muntatge Salari i c. socials 70.434,98
d'instal·lacions Despeses variables 8.502,96
d'edifici i procés Altres despeses 14.231,72
(Segon curs)
TOTAL 93.169,66
FAMÍLIA PROFESSIONAL: QUÍMICA
Anàlisi i control Salari i c. socials 80.706,75
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 10.809,07
TOTAL 100.018,78
Anàlisi i control Salari i c. socials 64.565,40
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 11.638,37
TOTAL 84.706,73
FAMÍLIA PROFESSIONAL: SANITAT
Anatomia patològica Salari i c. socials 73.369,77
i citologia Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 15.405,40
TOTAL 97.278,13
Anatomia patològica Salari i c. socials 51.358,84
i citologia Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 16.213,61
TOTAL 76.075,41
Dietètica Salari i c. socials 71.902,37
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 10.809,07
TOTAL 91.214,40
Dietètica Salari i c. socials 83.641,54
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 11.638,37
TOTAL 103.782,87
Documentació Salari i c. socials 68.967,58
sanitària Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 15.883,30
TOTAL 93.353,84
Documentació Salari i c. socials 7.336,98
sanitària Despeses variables 3.280,54
(Segon curs) Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
Higiene bucodental Salari i c. socials 67.500,19
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 15.405,40
TOTAL 91.408,55
Higiene bucodental Salari i c. socials 7.336,98
(Segon curs) Despeses variables 3.280,54
Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
Imatge per al Salari i c. socials 79.239,35
diagnòstic Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 15.405,40
TOTAL 103.147,71
Imatge per al Salari i c. socials 51.358,84
diagnòstic Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 16.213,61
TOTAL 76.075,41
Laboratori de Salari i c. socials 66.032,79
diagnòstic clínic Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 15.405,40
TOTAL 89.941,15
Laboratori de Salari i c. socials 95.380,70
diagnòstic clínic Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 16.213,61
TOTAL 120.097,27
Ortoprotèsica Salari i c. socials 80.706,75
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 15.405,40
TOTAL 104.615,11
Ortoprotèsica Salari i c. socials 66.032,79
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 16.213,61
TOTAL 90.749,36
Pròtesis dentals Salari i c. socials 76.304,56
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 15.405,40
TOTAL 100.212,92
Pròtesis dentals Salari i c. socials 86.576,33
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 16.213,61
TOTAL 111.292,90
Radioteràpia Salari i c. socials 68.967,58
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 15.405,40
TOTAL 92.875,94
Radioteràpia Salari i c. socials 7.336,98
(Segon curs) Despeses variables 3.280,54
Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
Salut ambiental Salari i c. socials 64.565,40
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 10.809,07
TOTAL 83.877,43
Salut ambiental Salari i c. socials 73.369,77
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 11.638,37
TOTAL 93.511,10
FAMÍLIA PROFESSIONAL: SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
Animació sociocultural Salari i c. socials 49.891,44
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 15.883,30
TOTAL 74.277,70
Animació sociocultural Salari i c. socials 7.336,98
(Segon curs) Despeses variables 3.280,54
Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
Educació infantil Salari i c. socials 44.021,86
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 8.303,86
TOTAL 60.828,68
Educació infantil Salari i c. socials 68.967,58
(Segon curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 9.687,83
TOTAL 87.158,37
Integració social Salari i c. socials 51.358,84
(Primer curs) Despeses variables 8.502,96
Altres despeses 15.883,30
TOTAL 75.745,10
Integració social Salari i c. socials 7.336,98
(Segon curs) Despeses variables 3.280,54
Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
Interpretació de la llengua Salari i c. socials 61.630,61
dels signes Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 8.303,86
TOTAL 78.437,43
Interpretació de la llengua Salari i c. socials 66.032,79
dels signes Despeses variables 8.502,96
(Segon curs) Altres despeses 9.687,83
TOTAL 84.223,58
FAMÍLIA PROFESSIONAL: TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
Processos de Salari i c. socials 57.228,42
confecció industrial Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 13.423,51
TOTAL 79.154,89
Processos de Salari i c. socials 7.336,98
confecció industrial Despeses variables 3.280,54
(Segon curs) Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
Processos Salari i c. socials 67.500,19
d'ennobliment tèxtil Despeses variables 8.502,96
(Primer curs) Altres despeses 13.423,51
TOTAL 89.426,66
Processos de Salari i c. socials 7.336,98
d'ennobliment tèxtil Despeses variables 3.280,54
(Segon curs) Altres despeses 2.108,41
TOTAL 12.725,93
Processos tèxtils Salari i c. socials 67.500,19
de filatura y teixidura Despeses variables 8.502,96
de calada Altres despeses 13.423,51
(Primer curs)
TOTAL 89.426,66
Processos tèxtils Salari i c. socials 7.336,98
de filatura y teixidura Despeses variables 3.280,54
de calada Altres despeses 2.108,41
(Segon curs)
TOTAL 12.725,93
ANNEX II
Distribució de la subvenció corrent entre les universitats publiques competència de la Generalitat Valenciana
Universitat Import
Universitat de València 129.774.862,00
Universitat Politècnica de València 110.398.143,00
Universitat d'Alacant 69.551.207,00
Universitat Jaume I 36.020.645,00
Universitat Miguel Hernández 33.415.673,00
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 29 de desembre de 2004
El president de la Generalitat,

linea