diari

DECRET 169/2006, de 10 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova l'Estatut del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana. [2006/13253]

(DOGV núm. 5387 de 14.11.2006) Ref. Base de dades 5931/2006

DECRET 169/2006, de 10 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova l'Estatut del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana. [2006/13253]
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 49.1.35a, en la redacció donada per Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, configura com a exclusives de la Generalitat les competències en matèria de comerç interior, defensa del consumidor i de l'usuari, sense perjuí de la política general de preus, lliure circulació de béns, la legislació sobre la defensa de la competència i la legislació de l'Estat. La Llei 16/1989, de 17 de juliol, de Defensa de la Competència, i la Llei 1/2002, de 21 de febrer, de Coordinació de les Competències de l'Estat i les comunitats autònomes en matèria de Defensa de la Competència, constituïxen el marc jurídic estatal en este àmbit.
La Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d'Organització de la Generalitat, ha creat el Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana, com a entitat autònoma de caràcter administratiu amb personalitat jurídica pròpia, amb la finalitat de preservar el funcionament competitiu dels mercats autonòmics valencians i garantir l'existència d'una competència efectiva en estos. L'apartat u de la disposició final primera de la dita llei faculta el Consell per a dictar totes les disposicions reglamentàries que resulten necessàries per al desplegament i l'aplicació del que esta desposa. Igualment, l'apartat tres de la disposició final mencionada preveu que en el termini de sis mesos des de la seua entrada en vigor s'aprovarà l'Estatut del Tribunal mencionat per mitjà de decret del Consell, a l'aprovació del qual està supeditada l'efectiva posada en funcionament de l'entitat.
Les normes contingudes en este Estatut tenen com a objectiu dotar el Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana d'una estructura de funcionament i organització bàsica per al compliment dels seus fins, fonamentalment a través de l'assignació de funcions a cada un dels seus membres i desplegant el règim d'actuació jurídicoadministratiu, tot això a partir dels pressupostos de la seua Llei de creació.
En virtut d'això, de conformitat amb el que disposa l'article 29 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i l'article 22.e) i concordants de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 10 de novembre de 2006,
DECRETE
Article únic. Aprovació de l'Estatut del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana
S'aprova l'Estatut del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana, el text del qual s'inclou a continuació.
Disposicions Finals
Primera. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.
Segona. Posada en funcionament
L'efectiva posada en funcionament del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana quedarà condicionada al nomenament i presa de possessió del president i vocals del Tribunal.
Valencia, 10 de novembre de 2006.
El president de la Generalitat,
Francisco Camps Ortiz
El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,
Gerardo Camps Devesa
ESTATUT DEL TRIBUNAL DE DEFENSA
DE LA COMPETÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
CapÍtol I
Naturalesa, objecte i règim jurídic
Article 1. Del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana
El Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana, creat per la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d'Organització de la Generalitat, és una entitat autònoma de caràcter administratiu dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, i, en especial, per a preservar el funcionament competitiu dels mercats autonòmics valencians i garantir l'existència d'una competència efectiva en estos, protegint-la per mitjà de l'exercici de les funcions de resolució, informe i proposta que la seua llei de creació li atribuïx expressament.
Article 2. Competències
1. Corresponen al Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana, en el marc de les previsions de la Llei 1/2002, de 21 de febrer, de Coordinació de les Competències de l'Estat i les comunitats autònomes en matèria de Defensa de la Competència, l'aplicació de la Llei 16/1989, de 17 de juliol, de Defensa de la Competència, en els àmbits següents:
a) Els procediments que tinguen com a objecte les conductes previstes en els articles 1,6 i 7 de la mencionada Llei 16/1989.
b) L'atorgament de les autoritzacions previstes en l'article 4 de l'esmentada Llei 16/1989.
2. Així mateix, li corresponen totes aquelles altres competències que, d'acord amb la referida Llei 1/2002, pot assumir en el seu àmbit territorial i previstes en la normativa relativa a defensa de la competència.
Article 3. Adscripció administrativa
El Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana es troba adscrit a la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria d'economia.
Sense perjuí de la seua adscripció administrativa, el Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana exercix les seues funcions amb plena independència i sotmetiment a l'ordenament jurídic. Les seues resolucions esgoten la via administrativa i són directament fiscalitzables en via contenciosa administrativa, de conformitat amb els articles 15 i 16 d'este Estatut.
Article 4. Règim jurídic
El Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana es regirà pel que disposa l'article 119 de la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d'Organització de la Generalitat, pel present decret, pel Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, i per la legislació general d'administració pública o d'entitats autònomes que se li aplique. Els actes i les resolucions que impliquen l'exercici de potestats administratives s'ajustaran a la legislació estatal aplicable en matèria de defensa de la competència i, supletòriament, per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. El règim de recursos s'ajustarà al que preveu el punt dos.2 de l'article 119 de l'esmentada llei 14/2005, i al que disposa l'article 16 d'este Estatut.
CapÍtol II
Organització
Article 5. Òrgans del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana
El Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana està compost pels òrgans següents:
. El president.
. El Ple.
Article 6. Funcions del president del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana
1. Al front del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana hi haurà un president, que tindrà rang de sotssecretari, que serà també president del Ple.
2. Seran funcions del president, a més de les no atribuïdes expressament al Ple, les següents:
a) La representació ordinària i superior direcció del Tribunal.
b) La representació de la Generalitat en el Ple del Consell de Defensa de la Competència.
c) Proposar al conseller titular de les competències en matèria d'economia un dels representants de la Generalitat en la Junta Consultiva de Conflictes prevista en la Llei 1/2002, de 21 de febrer.
d) Firmar convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades, amb l'aprovació prèvia del Ple.
e) Acordar la convocatòria de les sessions del Ple, així com fixar l'ordre del dia.
f) Dirigir les sessions del Ple i dirimir amb el seu vot els empats.
g) Visar lesaActes i certificacions dels acords de l'òrgan expedides pel secretari.
h) Elevar al Consell la Memòria Anual d'activitats del Tribunal.
i) Fixar els criteris d'elaboració de la proposta d'avantprojecte de pressupostos.
j) Aprovar les despeses i ordenar els pagaments.
k) Exercir la direcció superior del personal del Tribunal, d'acord amb la normativa en matèria de Funció Pública.
l) Aprovar la proposta de Relació de Llocs de Treball, amb la deliberació prèvia en el Ple.
m) Nomenar i cessar el secretari del Tribunal i els funcionaris de lliure designació, amb la deliberació prèvia en sessió del Ple.
n) Exercir la condició d'òrgan de contractació del Tribunal.
o) Adoptar les mesures necessàries per al bon funcionament del Tribunal i interpretar el seu Estatut.
p) Desenrotllar les previsions del present Estatut a través de directrius, amb la deliberació prèvia en el Ple.
q) Elevar al conseller competent en matèria d'economia propostes normatives de desplegament o modificació del present Estatut.
r) Les que corresponen als presidents dels òrgans col·legiats segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 7. Composició i funcions del Ple del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana
1. El Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana estarà regit pel Ple, compost pel president del Tribunal i dos vocals, que tindran rang de director general, i serà assistit pel secretari. Té com a funcions essencials, amb el caràcter d'indelegables i en els termes de l'article 2 d'este Estatut, les següents:
a) Resoldre els procediments que tinguen com a objecte els articles 1, 6 i 7 de la Llei 16/1989, de 17 de juliol, així com efectuar intimacions i imposar sancions i multes coercitives en relació amb estos procediments.
b) Resoldre sobre les autoritzacions singulars de conductes prohibides, d'acord amb l'article 4 de la Llei 16/1989, de 17 de juliol.
c) Exercir la funció consultiva en matèria de competència i de promoció i estudis d'investigació en la matèria.
d) Qualssevol altres que en l'àmbit de la defensa de la competència, i respectant els termes de la Llei 1/2002, de 21 de febrer, puga assumir o es reconega als òrgans de resolució.
2. També correspon al Ple del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana:
a) Aprovar la Memòria Anual.
b) Aprovar els convenis de col·laboració que haja de firmar el president.
c) Aprovar la proposta d'avantprojecte de pressupostos.
d) Fixar el procediment de designació de ponents i resoldre en els casos de recusació, abstenció, incompatibilitats i incompliment de les funcions del president i vocals.
Article 8. Exercici de la funció consultiva del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana
El Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana podrà ser consultat, conforme al que disposa l'article 7.1.c), per les Corts, el Consell, les distintes conselleries, les corporacions locals i les organitzacions empresarials, sindicals o de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.
Article 9. Nomenament i duració del mandat del president i vocals. Causes de cessament
1. El president i els vocals seran nomenats per decret del Consell, a proposta del conseller que tinga atribuïda la competència en matèria d'economia, d'entre juristes, economistes i altres professionals de reconegut prestigi.
El nomenament del president i els vocals serà per cinc anys, renovables per una sola vegada. No obstant això, una vegada expirat el termini de mandat corresponent a les vocalies del Tribunal, així com de la presidència, continuaran en l'exercici de les seues funcions fins a la presa de possessió dels nous vocals o, si és el cas, del president.
2. El president i els vocals seran inamovibles durant tot el període del seu mandat per al qual han sigut nomenats, i serà causa de cessament la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents:
1) Defunció.
2) Renúncia.
3) Extinció del mandat.
4) Incapacitat o inhabilitació declarades per resolució judicial ferma.
5) Incompatibilitat i incompliment de la seua funció.
En els quatre primers supòsits de cessament, la pèrdua de condició de membre del Tribunal serà automàtica i comunicada al Consell, que procedirà a cobrir la vacant. En cas de donar-se el cinqué supòsit, la situació d'incompatibilitat o incompliment de funció serà valorada i acordada per majoria del Ple, amb audiència prèvia de l'interessat, i a este efecte s'instruirà el procediment oportú conforme a la legislació vigent.
Article 10. Incompatibilitats
El president i els vocals del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana exerciran la seua funció amb dedicació absoluta i tindran les incompatibilitats establides amb caràcter general per als alts càrrecs de la Generalitat.
Article 11. Del secretari del Ple
El Ple i el president estaran assistits per un secretari, que serà un funcionari, llicenciat en dret i nomenat pel president, de conformitat amb el que disposa l'article 6.m). Al secretari li corresponen les funcions de gestió i coordinació interna del Tribunal, aquelles inherents a la condició de secretari d'un òrgan col·legiat, l'assessorament legal del Tribunal, sense perjuí del que disposa l'article 5 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'Assistència Jurídica a la Generalitat, i, en particular, les següents:
a) Tramitar la convocatòria de les sessions.
b) Intervindre en els Plens, amb veu i sense vot, i assessorar sobre la legalitat dels actes del Ple.
c) Alçar i firmar l'acta de les sessions del Ple.
d) Emetre certificacions d'actes, resolucions i acords del Ple.
e) Efectuar l'admissió i el repartiment dels expedients i traslladar la documentació als ponents.
f) Traslladar a la direcció general competent en matèria d'economia les resolucions del Tribunal, per a la seua inscripció en el Registre previst en l'article 35 de la Llei 16/1989, amb les dades requerides per la normativa reguladora.
g) Elaborar la proposta d'avantprojecte de pressupostos i la Memòria Anual, d'acord amb els criteris fixats pel president.
h) Gestionar i coordinar el personal, els expedients administratius de contractació, la gestió econòmica i atendre els servicis generals.
Article 12. Règim de funcionament. Constitució i adopció d'acords
1. Per iniciativa del president, el secretari tramitarà la convocatòria de les sessions del Ple amb una antelació mínima de tres dies, acompanyada de l'Ordre del Dia.
2. Per a la seua vàlida constitució hauran d'estar presents el president, la meitat, almenys, dels vocals i el secretari, o els que hagen de substituir-los. Els acords s'adoptaran per majoria de vots, i en cas d'empat decidirà el vot de qualitat de qui presidisca. Tant el president com els vocals podran emetre vot particular.
Article 13. Règim de substitucions
En cas de vacant, absència o malaltia, el president serà substituït pel membre del Ple de més antiguitat i edat, en este ordre, i el secretari per qui designe el president.
Article 14. Norma supletòria
En allò no previst en este capítol, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 22 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
CapÍtol III
Actes i resolucions i procediments del Tribunal de
Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana
Article 15. Dels procediments en matèria de defensa de la competència
Els procediments en matèria de resolució de sancions, autoritzacions, mesures cautelars, així com qualsevol altre que siga competència del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana en matèria de defensa de la competència, es tramitaran segons el que disposa la Llei 16/1989, de 17 de juliol, de Defensa de la Competència, i la resta de normativa aplicable.
Article 16. Règim de recursos
1. Quant al règim de recursos en els procediments en matèria de defensa de la competència, contra l'adopció de mesures cautelars i les resolucions definitives del Ple del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana no pertoca cap recurs en via administrativa, només es podrà interposar recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu el punt dos.2 de l'article 119 de la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, i en l'article 4 del present Estatut.
2. En la resta de procediments, els actes del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana són susceptibles dels recursos administratius previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, d'acord amb el que preveu el punt dos.2 de l'article 119 de la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, i l'article 4 del present Estatut.
3. Als efectes de l'apartat anterior, posen fi a la via administrativa els actes i les resolucions adoptats pel president del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana en l'exercici de les seues funcions, contra els quals es podrà interposar recurs contenciós administratiu, sense perjuí del recurs potestatiu de reposició previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Article 17. De la publicitat de les resolucions
1. Conforme al que disposa la Llei de Defensa de la Competència, el Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana traslladarà al Registre de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana les resolucions que, d'acord amb la normativa reguladora, hagen de constar-hi, i amb les dades requerides per esta.
2. Quan així ho considere el Ple del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana per raó de la seua importància, les resolucions que posen fi al procediment podran ser publicades en el Diari Oficial de la Generalitat, sense perjuí de l'obligació de notificar-les als interessats en cada procediment.
Article 18. Del deure de secret
Els membres del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana, així com tot el personal que participe en la instrucció, tramitació i resolució dels expedients a què es referix el present Estatut, o que per raó del seu càrrec o professió coneguen el seu contingut, estan obligades a guardar-ne secret.
CapÍtol IV
Règim de personal del Tribunal de Defensa
de la Competència de la Comunitat Valenciana
Article 19
1. El personal al servici del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana serà funcionari o laboral, en els mateixos termes i condicions que les establides per a l'administració de la Generalitat.
2. Els llocs de treball adscrits al Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana estaran inclosos en la corresponent Relació de Llocs de Treball.
3. El Tribunal podrà proposar la convocatòria per a la contractació en règim laboral i amb caràcter temporal de personal per a l'exercici de funcions que necessiten coneixements tècnics especialitzats, sempre en el marc del règim d'autoritzacions prèvies recollit en la normativa establida a este efecte.
CapÍtol V
Contractació i règim econòmic financer i patrimonial
Article 20. De la contractació
El règim de contractació del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana s'ajustarà al que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques per a les entitats de dret públic de caràcter administratiu.
Article 21. Del règim econòmic
El Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana es finançarà a càrrec dels recursos següents:
a) Les dotacions consignades a favor seu a càrrec dels pressupostos de la Generalitat. b) Els ingressos que estiga autoritzat a obtindre.
c) Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions financeres que puga concertar.
d) Les subvencions i aportacions que, per qualsevol títol, siguen concedides a favor seu per entitats públiques o privades, o per particulars.
e) Els productes i rendes dels béns i valors que constituïxen el seu patrimoni.
f) Qualsevol altre recurs que li puga ser atribuït.
Article 22. Dels béns i drets
El patrimoni del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana estarà integrat pels béns i drets que li siguen adscrits per la Generalitat, els quals conservaran la seua qualificació jurídica originària, així com pels que adquirisca i els que li siguen incorporats i adscrits en el futur per qualsevol entitat o persona i per qualsevol títol.
Article 23. Del control financer
Al Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana li serà aplicable el règim d'intervenció propi de les entitats autònomes de caràcter administratiu.

linea