diari

ORDRE de 17 de novembre de 2005 de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes gestionades per la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial per a l'exercici 2006. [2005/X13096]

(DOGV núm. 5145 de 29.11.2005) Ref. Base de dades 6026/2005

ORDRE de 17 de novembre de 2005 de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes gestionades per la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial per a l'exercici 2006. [2005/X13096]
La Direcció General de Planificació i Ordenació del Territori gestiona, mitjançant convocatòries públiques individualitzades, diferents línies d'ajudes; aquestes són tant subvencions corrents, com de capital.
En l'actualitat l'entrada en vigor de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions fa necessària l'elaboració d'aquesta ordre respectant les noves exigències de l'esmentada llei.
Per això, i per raó de les facultats que em confereix l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i l'article 47.3 del Text refós de la llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana,
ORDENE
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
1. Constitueix l'objecte d'aquesta ordre convocar les ajudes gestionades per la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge per a l'exercici 2006, i aprovar les bases reguladores per les quals es regeix aquesta convocatòria.
2. Aquesta ordre s'aplicarà a les següents ajudes, que es regiran per les bases reguladores que figuren en els annexos que s'indiquen:
– Ajudes a la realització de determinades actuacions al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva (annex I)
– Ajudes a favor de titulars de qualsevol dret sobre terrenys d'arrossar, que estiguen inclosos en àrees de protecció perilacunar i en zones de reserva i prohibició total de l'activitat cinegètica, afectats per l'acció d'avifauna aquàtica o reintroduïda al Parc Natural de l'Albufera (annex II)
– Ajudes per a la millora socioambiental de determinats espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana (annex III)
– Ajudes per a realitzar determinades actuacions en els paratges naturals municipals (annex IV)
– Ajudes a favor de les comunitats d'usuaris de l'aigua per a la realització d'actuacions de conservació i millora de la xarxa de séquies del Parc Natural de l'Albufera (annex V).
Article 2. Finançament de les ajudes
1. Les línies de subvenció destinades a cadascuna de les ajudes, per a l'exercici 2006, són les següents:
1.1. Ajudes a la realització de determinades actuacions al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva
Aplicació pressupostària 14.02.01.432.10.4, línia T 3344.
1.2. Ajudes a favor de titulars de qualsevol dret sobre terrenys d'arrossar, que estiguen inclosos en àrees de protecció perilacunar i en zones de reserva i prohibició total de l'activitat cinegètica, afectats per l'acció d'avifauna aquàtica o reintroduïda al Parc Natural de l'Albufera.
Aplicació pressupostària 14.02.01.432.10.4, línia T4868.
1.3. Ajudes per a la millora socioambiental de determinats espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
Aplicació pressupostària 14.02.01.432.10.7, línia T1373.
1.4. Ajudes per a realitzar determinades actuacions als paratges naturals municipals.
Aplicació pressupostària 14.02.01.432.10.7, línia T6203.
1.5. Ajudes a favor de les comunitats d'usuaris de l'aigua per a la realització d'actuacions de conservació i millora de la xarxa de séquies del Parc Natural de l'Albufera.
Aplicació pressupostària 14.02.01.432.10.7, línia T2484.
2. La convocatòria de les ajudes establides en aquesta ordre es tramitarà pel procediment anticipat, d'acord amb l'Ordre de 26 de setembre de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual cosa la seua concessió estarà condicionada a l'existència, en el pressupost de l'exercici 2006 de crèdit suficient i adequat. La dotació de la línia serà la que figure en la corresponent llei de pressupostos i l'import global màxim destinat a la subvenció es farà públic mitjançant una ordre de la Conselleria de Territori i Habitatge.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden expressament derogades les ordres d'ajudes següents:
1. Ordre de 20 d'octubre del 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regulen ajudes per a la realització de determinades actuacions al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva i es convoquen les ajudes per al 2000 (DOGV 3869, de 02.11.2000); modificada per l'Ordre de 16 de febrer del 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per al 2004, l'Ordre de 20 d'octubre del 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regulen ajudes per a la realització de determinades actuacions en el Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva; i es modifiquen determinats articles de l'esmentada ordre de convocatòria (DOGV 4714, de 17.03.2004).
2. Ordre de 23 de març del 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoquen ajudes, per a l'any 2005, a favor de titulars de qualsevol dret sobre terrenys d'arrossar, que estiguen inclosos en àrees de protecció perilacunar i en zones de reserva i prohibició total de l'activitat cinegètica, afectades per l'acció d'avifauna aquàtica o reintroduïda al Parc Natural de l'Albufera (DOGV 4983, de 12.04.2005).
3. Ordre de 12 de febrer del 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'estableix un règim d'ajudes per a la millora socioambiental de determinats espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana (DOGV 4710, de 11.03.2004).
4. Ordre de 3 de desembre del 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per al 2005, per a realitzar determinades actuacions als paratges naturals municipals (DOGV 4905, de 17.12.2004).
5. Ordre de 17 de novembre del 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'estableix un règim d'ajudes a favor de les comunitats d'usuaris de l'aigua per a la realització de determinades actuacions de conservació i millora de la xarxa de séquies del Parc Natural de l'Albufera (DOGV 4643, de 03.12.2003)
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les sol·licituds d'ajudes presentades d'acord amb les bases de les ordres a què es fa referència en la disposició derogatòria anterior, per a l'exercici 2006 seran tramitades de conformitat amb les noves bases reguladores establides en aquesta ordre, sense perjudici que la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial puga requerir del sol·licitant l'aportació de tots aquells documents o dades complementàries que d'acord amb aquesta ordre resulten exigibles per a la seua adaptació a aquesta.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
En tot allò no regulat en aquesta ordre, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, el text refós de la qual va ser aprovat pel Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, i en els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Segona
Aquesta ordre produirà efectes a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Tercera
Contra aquesta ordre que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptador des de l'endemà de la publicació, davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que disposa els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.
València, 17 de novembre de 2005
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY
ANNEX I
Bases de les ajudes destinades a determinades actuacions en el Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva
Primera. Objecte
Serà objecte d'ajuda la protecció de la flora i fauna en aiguamolls, racionalitzant les pràctiques conservacionistes d'aquestes zones mitjançant el manteniment dels nivells hídrics en les parcel·les sense cultivar i la col·laboració en els treballs de manteniment i restauració del medi d'acord amb el Pla d'ordenació dels recursos naturals de la marjal de Pego-Oliva.
Segona. Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes, les persones físiques o jurídiques propietàries o titulars d'algun dret real sobre terrenys situats en finques rústiques de la zona A (zona d'especial protecció definida en l'apartat 9 del Pla d'ordenació dels recursos naturals de la marjal de Pego-Oliva, Decret 70/1999, de 4 de maig, DOGV núm. 3490, de 7 de maig de 1999, en endavant PORN), sempre que no les cultiven.
Igualment, podran ser beneficiaris aquells propietaris o titulars de drets de cultiu sobre finques rústiques situades a la zona C (arrossar) del PORN sempre que no les cultiven.
Tercera. Obligacions dels beneficiaris
a) Mantenir el nivell hídric a les parcel·les sense cultivar.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, com també la realització del projecte o l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan concedent, com també qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides, i aportar tota la informació que els siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.
d) Acreditar, amb anterioritat al moment en què es dicte la proposta de resolució de concessió, que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
e) Les altres previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L'incompliment de les anteriors obligacions donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen, d'acord amb la legislació vigent.
Quarta. Activitats objecte de les ajudes
Mantenir el nivell hídric i abstenir-se de cultivar els arrossars.
Cinquena. Quantia de les ajudes
La quantia de les ajudes serà d'un màxim de 60,00 € per fanecada.
Podrà prorratejar-se el crèdit pressupostari si no fóra prou per a atendre tots els sol·licitants.
Sisena. Sol·licituds i documentació
1. Les sol·licituds per a l'obtenció de les ajudes regulades en aquestes bases es presentaran en imprés normalitzat, que s'adjunta i acompanyades de la documentació que a continuació s'indica:
a) Documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant:
– Per a persones físiques: NIF, DNI o passaport per a nacionals.
Targeta de resident per a estrangers
– Per a persones jurídiques:
Targeta del CIF
Estatuts de l'entitat, escriptura de constitució o qualsevol altre document admissible en dret que acredite la personalitat i els poders que acrediten la representació.
– Certificat de l'acta on consta l'acord de sol·licitar les ajudes i nomenament del representant per a efectuar la seua gestió.
– L'agrupació sense personalitat jurídica, a més de la seua identificació i de l'acord de sol·licitar ajudes i del nomenament de representant, haurà de presentar document en què s'accepte per tots els membres de l'agrupació la responsabilitat solidària pel que fa al compliment de compromisos, com també la devolució de l'ajuda en cas d'incompliment.
– En cas de corporacions locals o altres entitats públiques, acord adoptat per l'òrgan corporatiu en què s'aprove la sol·licitud de la subvenció.
b) Acreditació de complir els requisits per a ser beneficiari d'acord amb la base segona d'aquest annex. L'acreditació es podrà realitzar mitjançant algun dels documents següents:
– Certificat municipal del cadastre, secció rústica.
– Certificat o nota simple del Registre de la Propietat.
– Rebut de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, que s'especifique superfície, polígon i parcel·la.
– Document que acredite arrendament, firmat pel propietari de la parcel·la, juntament amb el document que acredite el dret d'aquest últim.
– Qualsevol altre document, admissible en dret, sobre la condició de cultivador directe de les parcel·les. Els agricultors a títol principal o professionals hauran de justificar-ho anualment, durant el termini de sol·licitud, mitjançant la presentació de l'última declaració de l'IRPF i hauran de justificar estar al corrent del pagament del règim especial agrari de la Seguretat Social o en el règim d'autònoms d'activitat agrària.
c) Llista de parcel·les acollides, indicant els compromisos que se subscriuen i la localització gràfica, a escala suficient, per a determinar la situació de les parcel·les.
d) Per a les persones físiques o jurídiques no exonerades del compliment del que estableix l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda (DOGV núm. 2775, de 21 de juny de 1996), certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social o autorització perquè la Conselleria el puga sol·licitar en nom seu.
e) Imprés d'alta de tercers per a pagaments de la Generalitat Valenciana (Ordre de 15.02.05, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, DOGV de 04.03.05) degudament emplenat.
2. En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'ajudes ja estiguen en poder de la Conselleria de Territori i Habitatge, el sol·licitant podrà acollir-se al dret establit en l'article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data, l'òrgan o dependència a què van ser dirigits, la identificació del procediment en què obren i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.
3. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits en aquesta ordre o no s'acompanye la documentació que d'acord amb aquesta resulte exigible, de conformitat amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es requerirà l'interessat perquè en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que, si així no ho fa, se li tindrà per desistit de la sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 42 de l'esmentada llei, per l'òrgan que tinga atribuïda l'ordenació i instrucció del procediments, segons les bases reguladores.
4. Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant qualsevol altra dada, document i informe complementari que resulte necessari per a la resolució de l'expedient, com també l'acreditació dels requisits a què es refereix la documentació administrativa.
Setena. Lloc i termini de presentació
Els interessats podran presentar les sol·licituds en el Registre General de la Conselleria de Territori i Habitatge al carrer de Francesc Cubells, núm. 7, de València, com també en els serveis territorials d'aquesta sitis a Alacant (carrer de Churruca, 29), Castelló (avinguda dels Germans Bou, 47), i València (carrer de Gregori Gea, 27), o en qualsevol altra de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació en l'oficina de correus corresponent haurà de fer-se d'acord amb el que disposa l'article 39 del Reial decret 1829/1999, de 31 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals, en desenvolupament del que estableix la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei postal universal i de liberalització dels serveis postals, en sobre obert, a fi que l'exemplar destinat a la Conselleria de Territori i Habitatge siga datat i segellat abans de ser certificat. En el cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de correus corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació aquella que aparega en l'entrada de Registre de la Conselleria de Territori i Habitatge.
El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Vuitena. Ordenació i instrucció del procediment
L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà l'Àrea de Planificació i Ordenació Territorial que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades per raó de les quals ha de pronunciar-se la resolució.
Novena. Valoració i proposta de resolució
La concessió de les ajudes es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva a què es refereix l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La valoració de les sol·licituds presentades la realitzarà una comissió de valoració, que determinarà la superfície de les parcel·les en què es donen els requisits establits i formularà la proposta de resolució.
La comissió valoradora estarà constituïda per la cap de l'Àrea de Planificació i Ordenació del Territori, com a presidenta; pel cap del Servei de Coordinació, com a secretari, i pel cap de Servei de Parcs Naturals i el director-conservador del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, com a vocals.
No hi haurà criteris de prioritat, si l'import total de les sol·licituds conformes és superior a la disponibilitat pressupostària es prorratejarà aquesta.
Deu. Resolució de la concessió de les ajudes
Correspon al director general de Planificació i Ordenació Territorial dictar la resolució de la concessió de les distintes ajudes, per delegació del conseller de Territori i Habitatge conforme a la Resolució de 13 d'agost del 2003, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOGV núm. 4571, de 22.08.2003).
La resolució, que haurà de ser motivada i tindrà l'efecte i el contingut previstos en l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableix l'article 59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
El termini per a la resolució de les ajudes serà de 6 mesos, des de l'últim dia de presentació de les sol·licituds. En el cas que no s'haja dictat la resolució en aquest termini s'entendran desestimades.
Onze. Recursos
Les resolucions adoptades, en dictar-se per delegació, hauran d'indicar expressament aquesta circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan delegatori, i posaran fi a la via administrativa. Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes, comptador de l'endemà de la notificació d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Dotze. Règim de compatibilitat
Aquestes subvencions són incompatibles amb qualsevol altra de la Conselleria de Territori i Habitatge i d'altres organismes públics.
L'import de les ajudes regulades en aquesta ordre en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament, o en concurrència amb ajudes d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat que ha de desenvolupar el beneficiari.
Tretze. Pagament i justificació de les ajudes concedides
Una vegada publicada en el DOGV la resolució definitiva del director general de Planificació i Ordenació Territorial es realitzarà, d'ofici, el pagament de les quantitats reconegudes per aquesta resolució.
Les persones físiques o jurídiques no exonerades del compliment del que estableix l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, juntament amb la sol·licitud de pagament anual hauran d'adjuntar certificat vigent d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Catorze. Pèrdua o minoració de l'ajuda
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de l'ajuda i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions públiques o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió i, si és el cas, a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.
Igualment, l'incompliment pel beneficiari dels requisits i condicions que van donar lloc a l'atorgament de l'ajuda, com també la falta de justificació o la justificació insuficient de l'ajuda concedida en el termini establit a aquest efecte, com també la concurrència d'altres causes recollides per l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, donarà lloc a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.
Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en el procediment ni siguen tinguts en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions o proves que les presentades per l'interessat.
La resolució corresponent serà dictada pel director general de Planificació i Ordenació Territorial, per delegació del conseller de Territori i Habitatge, d'acord amb la Resolució de 13 d'agost del 2003, del conseller de Territori i Habitatge, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOGV núm. 5571, de 22.08.2003).
Quinze. Del reintegrament de les ajudes
Per al reintegrament de les ajudes s'aplicaran les normes recollides en els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Setze. Règim d'infraccions i sancions
El règim sancionador en la matèria regulada en aquesta ordre serà l'establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
ANNEX II
Bases de les ajudes destinades a favor de titulars de qualsevol dret sobre terrenys d'arrossar, que estiguen inclosos en àrees de protecció perilacunar i en zones de reserva i prohibició total de l'activitat cinegètica, afectats per l'acció d'avifauna aquàtica o reintroduïda al Parc Natural de l'Albufera
Primera. Objecte
Serà objecte d'ajuda els danys produïts per les espècies gall de canyar (Porphyrio porphyrio), polla d'aigua (Gallinula chloropus) i ànec collverd (Anas platyrhynchos) en el cultiu de l'arròs durant el període comprés entre el dia 1 de maig al 30 de setembre, ambdós inclusivament, de 2006.
Segona. Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones titulars de qualsevol dret sobre terreny d'arrossar en les zones amb limitació cinegètica del parc natural de l'Albufera, com també aquelles propietats incloses totalment o parcialment en els perímetres de protecció perilacunars decretats o que es decreten, sempre que cultiven arròs en aquests terrenys durant l'any 2006. Aquestes zones són les següents:
1. Les parcel·les de terra arrossar que estiguen incloses en tot o en part dins d'un cinturó perimètric de protecció de 500 metres al voltant de la llacuna de l'Albufera.
2. Les zones de terra arrossar especificades en l'article 20, apartat 1 c del Pla rector d'ús i gestió del parc natural de l'Albufera (PRUG).
3. Qualsevol altra zona que passe a ser declarada per la Generalitat Valenciana com a zona de reserva, i en aquest cas s'aplicaria l'article 20, apartat 1 h) del Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural de l'Albufera (PRUG).
Excepcionalment, també podran ser beneficiaris les persones titulars de qualsevol dret sobre qualsevol terreny d'arrossar dins del Parc Natural de l'Albufera, sempre que les pèrdues siguen produïdes pel gall de canyar (Porphyrio porphyrio).
No podran obtenir la condició de beneficiari de les ajudes regulades en aquesta ordre les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Tercera. Obligacions dels beneficiaris
a) Els beneficiaris de les ajudes hauran de patir danys en les circumstàncies descrites en la base primera abans citada.
b) Justificar el compliment dels requisits i condicions, com també la realització del projecte o activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan concedent, com també qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides, aportant quanta informació li siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.
d) Acreditar amb anterioritat al moment en què es dicte la proposta de resolució de concessió que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
e) Les altres previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L'incompliment de les anteriors obligacions donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen, d'acord amb la legislació vigent.
Quarta. Activitats objecte de les ajudes
Suportar danys en els cultius, en les circumstàncies i en les zones esmentades.
Cinquena. Quantia de les ajudes
L'ajuda màxima que es pot rebre serà de 0,27 € per cada quilo de pèrdua en la collita, i es considera que la productivitat de la zona és de 650 kg per fanecada cultivada. Si el crèdit pressupostari descrit en l'article segon no és suficient per a pagar totes les sol·licituds acceptades, es prorratejarà l'import de les ajudes fins a esgotar el crèdit.
Sisena. Sol·licituds i documentació
Les persones que reunisquen els requisits establits en la base segona i vulguen sol·licitar les ajudes regulades en aquesta ordre, hauran de presentar la documentació següent:
1. Les sol·licituds per a l'obtenció de les ajudes regulades en aquestes bases es presentaran en imprés normalitzat, que s'adjunta i acompanyades de la documentació que continuació s'indica:
a) Documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant:
– Per a persones físiques: NIF, DNI o passaport per a nacionals.
Targeta de resident per a estrangers
– Per a persones jurídiques:
Targeta del CIF
Estatuts de l'entitat, escriptura de constitució o qualsevol altre document admissible en dret que acredite la personalitat i els poders que acrediten la representació.
Certificació de l'acta on consta l'acord de sol·licitar les ajudes i nomenament del representant per a efectuar la seua gestió.
– L'agrupació sense personalitat jurídica, a més de la seua identificació i de l'acord de sol·licitar ajudes i del nomenament de representant, haurà de presentar document en què s'accepte per tots els membres de l'agrupació la responsabilitat solidària pel que fa al compliment de compromisos, com també la devolució de l'ajuda en cas d'incompliment.
– En cas de corporacions locals o altres entitats públiques, acord adoptat per l'òrgan corporatiu en què s'aprove la sol·licitud de la subvenció.
b) Acreditació de complir els requisits per a ser beneficiari d'acord amb la base segona d'aquest annex. L'acreditació es podrà realitzar mitjançant algun dels documents següents:
– Certificat municipal del cadastre, secció rústica.
– Certificat o nota simple del Registre de la Propietat.
– Rebut de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, que s'especifique superfície, polígon i parcel·la.
– Document que acredite arrendament, firmat pel propietari de la parcel·la, juntament amb el document que acredite el dret d'aquest últim.
– Qualsevol altre document, admissible en dret, sobre la condició de cultivador directe de les parcel·les. Els agricultors a títol principal o professionals hauran de justificar-ho anualment, durant el termini de sol·licitud, mitjançant la presentació de l'última declaració de l'IRPF i justificant estar al corrent del pagament del règim especial agrari de la Seguretat Social o en el règim d'autònoms d'activitat agrària.
c) Relació de parcel·les afectades, indicant la localització gràfica, a escala suficient, per a determinar la situació d'aquestes.
d) Per a les persones físiques o jurídiques no exonerades del compliment del que estableix l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda (DOGV núm. 2775, de 21 de juny de 1996), certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social o autorització perquè la Conselleria el puga sol·licitar en nom seu.
e) Declaració jurada que aquestes pèrdues no estan emparades per cap tipus d'assegurança.
f) Imprés d'alta de tercers per a pagaments de la Generalitat Valenciana (Ordre de 15.02.05, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, DOGV de 04.03.05) degudament emplenat.
2. En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar a la sol·licitud de concessió d'ajudes ja estiguen en poder de la Conselleria de Territori i Habitatge, el sol·licitant podrà acollir-se al dret establit en l'article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data, l'òrgan o dependència a què van ser dirigits, la identificació del procediment en què obren i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.
3. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits en aquesta ordre o no s'acompanye la documentació que d'acord amb aquesta resulte exigible, de conformitat amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es requerirà a l'interessat perquè en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho fa se li tindrà per desistit de la sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 42 de l'esmentada llei, per l'òrgan que tinga atribuïda l'ordenació i instrucció del procediments, segons les bases reguladores.
4. Així mateix, es pot requerir del sol·licitant qualsevol altra dada, document i informe complementari que resulte necessari per a la resolució de l'expedient, com també l'acreditació dels requisits a què es refereix la documentació administrativa.
Setena. Lloc i termini de presentació
Ateses les especials característiques dels danys que es produeixen i, amb l'objecte de poder comprovar la relació directa entre l'acció de les aus i aquells, les persones sol·licitants, tot just detectar els danys, i sempre en un termini no superior a tres dies naturals des que s'hagen produït; presentaran l'imprés de sol·licitud en l'Oficina de Gestió Tècnica del Parc Natural de l'Albufera.
Pel mateix motiu especial el termini per a presentar les sol·licituds serà durant tota la campanya arrossera, des de l'1 de maig fins al 30 de setembre del 2006, ambdós inclusivament.
Vuitena. Ordenació i instrucció del procediment
L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà l'Àrea de Planificació i Ordenació Territorial, la qual, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades per raó de les quals ha de pronunciar-se la resolució.
Novena. Valoració i proposta de resolució
La concessió de les ajudes es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva a què es refereix l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La valoració de les sol·licituds presentades la realitzarà una comissió de valoració, d'acord amb el procediment següent:
Acabada la temporada arrossera, durant la primera quinzena d'octubre, es quantificaran les pèrdues. Aquestes es valoraran en funció de la superfície afectada, i es considerarà que la productivitat mitjana és de 650 kg/fanecada. Si la persona sol·licitant replanta i es comprova que hi ha noves pèrdues en la mateixa zona per l'acció de l'avifauna, només es consideraria la superfície que excedisca de la que es va valorar en la primera visita; a aquest efecte l'interessat haurà de presentar sol·licitud complementària en l'Oficina de Gestió Tècnica del Parc Natural de l'Albufera en el mateix termini assenyalat en la base quarta.
La comissió de valoració estarà formada pe la cap de l'Àrea de Planificació i Ordenació del Territori, com a presidenta; el cap del Servei de Coordinació, com a secretari, i el cap de Servei de Parcs Naturals i el director-conservador del Parc Natural de l'Albufera, com a vocals.
No hi haurà criteris de prioritat, si l'import total de les sol·licituds conformes és superior a la disponibilitat pressupostària, es prorratejarà aquesta.
Deu. Resolució de la concessió de les ajudes
Correspon al director general de Planificació i Ordenació Territorial dictar la resolució de la concessió de les distintes ajudes, per delegació del conseller de Territori i Habitatge conforme a la Resolució de 13 d'agost del 2003, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOGV núm. 4571, de 22.08.2003).
La resolució, que haurà de ser motivada i tindrà l'efecte i el contingut previstos en l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableix l'article 59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
El termini per a la resolució de les ajudes serà d'un mes des de l'últim dia de presentació de les sol·licituds. En el cas de no haver-se dictat la resolució en aquest termini, s'entendran desestimades.
Onze. Recursos
Les resolucions adoptades, en dictar-se per delegació, indicaran expressament aquesta circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan delegatori, i posaran fi a la via administrativa. Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació d'acord amb el que disposa els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Dotze. Règim de compatibilitat
Les ajudes concedides d'acord amb aquesta ordre són incompatibles amb qualsevol altra que tinga la mateixa finalitat de la Conselleria de Territori i Habitatge o d'altres organismes públics o privats.
De la mateixa manera, no és compatible la percepció d'aquestes ajudes amb el pagament de la indemnització que puga tenir-se contractada mitjançant una assegurança.
L'import de les ajudes regulades en aquesta ordre en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament, o en concurrència amb ajudes d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat que ha de desenvolupar el beneficiari.
Tretze. Pagament i justificació de les ajudes concedides
Una vegada publicada en el DOGV la resolució definitiva del director general de Planificació i Ordenació Territorial es realitzarà, d'ofici, el pagament de les quantitats reconegudes per aquesta resolució.
Les persones físiques o jurídiques no exonerades del compliment del que estableix l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, juntament amb la sol·licitud de pagament anual hauran d'adjuntar certificat vigent d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Catorze. Pèrdua o minoració de l'ajuda
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de l'ajuda i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions públiques o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió i, si és el cas, a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.
Igualment, l'incompliment pel beneficiari dels requisits i condicions que van donar lloc a l'atorgament de l'ajuda, com també la falta de justificació o la justificació insuficient de l'ajuda concedida en el termini establit a aquest efecte, com també la concurrència d'altres causes recollides per l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, donarà lloc a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.
Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en el procediment ni siguen tinguts en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions o proves que les presentades per l'interessat.
La resolució corresponent serà dictada pel director general de Planificació i Ordenació Territorial, per delegació del conseller de Territori i Habitatge, conforme a la Resolució de 13 d'agost del 2003, del conseller de Territori i Habitatge, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOGV núm. 5571, de 22.08.2003).
Quinze. Del reintegrament de les ajudes
Per al reintegrament de les ajudes s'aplicaran les normes recollides en els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Setze. Règim d'infraccions i sancions
El règim sancionador en la matèria regulada en aquesta ordre serà l'establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
ANNEX III
Bases de les ajudes destinades a la millora socioambiental de determinats espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana
Primera. Objecte
La millora socioambiental de determinats espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
Segona. Requisits dels beneficiaris
De manera general, podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars de drets afectats pel règim especial dels espais protegits següents: parcs naturals del Carrascar de la Font Roja, el Montgó, el Penyal d'Ifac, el Prat de Cabanes-Torreblanca, la Serra Calderona, la Serra d'Espadà, la Serra d'Irta, la Serra de Mariola, les Gorges del Cabriol, com també el Paratge Natural del Desert de les Palmes i el Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars.
No podran obtenir la condició de beneficiari de les ajudes regulades en aquesta ordre les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Tercera. Obligacions dels beneficiaris
a) Realitzar les actuacions de millora socioambiental per a les quals se'ls han concedit ajudes.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, com també la realització del projecte o activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que ha d'efectuar l'òrgan concedent, com també qualsevol altra de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides, i aportar quanta informació els siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.
d) Acreditar amb anterioritat al moment en què es dicte la proposta de resolució de concessió que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
e) Les altres previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
f) Fer constar en tota informació o documentació pròpia de l'activitat que aquesta està subvencionada per la Conselleria de Territori i Habitatge.
g) Les activitats subvencionades hauran de complir el que estableixen les normes i els manuals relatius a l'espai protegit (normativa de declaració, PORN, PRUG, plans d'ús públic, manuals de senyalització, etc., com també en qualsevol altra normativa vigent de protecció de fauna i flora.)
h) Quan de la realització de les activitats subvencionades es derive l'elaboració d'algun tipus de senyalització, plafons expositius o publicacions, haurà de figurar en un lloc visible el patrocini de la Conselleria de Territori i Habitatge. En el cas de publicacions, haurà de remetre's un exemplar a la Conselleria.
i) Atés que aquestes ajudes són compatibles, comunicar a la Conselleria de Territori i Habitatge la concessió de qualsevol altra ajuda per al mateix objecte.
Quarta. Activitats objecte de les ajudes
1. Millora de la coberta vegetal mitjançant sembra o plantacions d'espècies de la vegetació madura en superfícies forestals, o mitjançant altres actuacions que repercutisquen en això.
2. Tractament i millora de vegetació en canals, séquies i làmines d'aigua.
3. Regeneració de la coberta vegetal (arbustiva o arbòria) de ribassos i vessants de barrancs amb alt risc erosiu.
4. Conservació o creació de límits de camps de cultiu amb arbres i arbustos característics del paisatge tradicional.
5. Millora de les comunitats faunístiques.
6. Millora de la fauna cinegètica en els diferents vedats de caça.
7. Restauració d'àrees degradades o antropitzades
a. Restauració d'abocadors de residus sòlids, considerant-se com a tals, també, les infraestructures blanes per a la recollida de residus.
b. Línies elèctriques.
c. Restauració de zones extractives.
d. Integració de tanques existents mitjançant pantalles vegetals.
8. Obres de conservació o construcció de marges de pedra seca en camps de cultiu tradicionals en terrassa.
9. Restauració d'estructures rurals d'interés etnològic o paisatgístic.
10.Millora de zones destinades a ús públic.
11 Millora de camins rurals, sendes o camins ramaders.
Cinquena. Quantia de les ajudes
La quantia de les ajudes s'obtindrà de la memòria tècnica i el pressupost justificatiu presentat, i s'estableix una subvenció màxima per sol·licitant i any de 12.000,00 €. En cas de sol·licituds d'entitats locals o agrupacions de propietaris o empresaris legalment constituïdes que tramiten sota un mateix expedient peticions de distints associats, l'import màxim serà l'obtingut de multiplicar la quantitat anterior pel nombre d'agrupats en la sol·licitud, i no podran superar en cap cas el 48.000,00 € per expedient i any.
En qualsevol, cas no es prendran en consideració projectes presentats la quantia total pressupostada dels quals siga inferior a 3.000,00 €.
Les activitats objecte de les ajudes podran ser subvencionades fins en un 100% del seu cost.
L'import adjudicat s'establirà per a cada sol·licitant en la corresponent resolució.
Si el crèdit pressupostari descrit en l'article segon no és suficient per a pagar totes les sol·licituds acceptades, es prorratejarà l'import de les ajudes fins a esgotar el crèdit.
Sisena. Sol·licituds i documentació
Les persones que reunisquen els requisits establits en la base segona i vulguen sol·licitar les ajudes regulades en aquesta ordre, hauran de presentar la documentació següent:
1. Les sol·licituds per a l'obtenció de les ajudes regulades en aquestes bases es presentaran en imprés normalitzat, que s'adjunta i acompanyades de la documentació que continuació s'indica:
a) Documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant:
– Per a persones físiques: NIF, DNI o passaport per a nacionals.
Targeta de resident per a estrangers
– Per a persones jurídiques:
Targeta del CIF
Estatuts de l'entitat, escriptura de constitució o qualsevol altre document admissible en dret que acredite la personalitat i els poders que acrediten la representació.
– Certificat de l'acta on consta l'acord de sol·licitar les ajudes i nomenament del representant per a efectuar la seua gestió.
– L'agrupació sense personalitat jurídica, a més de la seua identificació i de l'acord de sol·licitar ajudes i del nomenament de representant, haurà de presentar document en què s'accepte per tots els membres de l'agrupació la responsabilitat solidària pel que fa al compliment de compromisos, com també la devolució de l'ajuda en cas d'incompliment.
– En cas de corporacions locals o altres entitats públiques, acord adoptat per l'òrgan corporatiu en què s'aprove la sol·licitud de la subvenció.
b) Acreditació de complir els requisits per a ser beneficiari d'acord amb l'article 1 d'aquest annex. L'acreditació es podrà realitzar mitjançant algun dels documents següents:
– Certificat municipal del cadastre, secció rústica.
– Certificat o nota simple del Registre de la Propietat.
– Rebut de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, que s'especifique superfície, polígon i parcel·la.
– Document que acredite arrendament, firmat pel propietari de la parcel·la, juntament amb el document que acredite el dret d'aquest últim.
– Qualsevol altre document, admissible en dret, sobre la condició de cultivador directe de les parcel·les. Els agricultors a títol principal o professionals hauran de justificar-ho anualment, durant el termini de sol·licitud, mitjançant la presentació de l'última declaració de l'IRPF i justificar el fet d'estar al corrent del pagament del règim especial agrari de la Seguretat Social o en el règim d'autònoms d'activitat agrària.
c) Memòria valorada dels treballs que s'han de fer, que haurà de contenir els apartats següents:
c.1) Descripció, si és el cas, de la finca amb la localització en el plànol a escala 1:10.000 i pla cadastral amb les parcel·les afectades, amb la senyalització precisa dels treballs proposats.
c.2) Descripció detallada de les activitats que s'ha de realitzar, indicant a través d'un programa d'actuació la relació de treballs que s'han de desenvolupar que garantisca l'execució d'aquests en l'exercici per al que es concedeix la subvenció.
c.3) Pressupost desglossat per conceptes, on s'expresse i justifique el cost dels distints treballs per als que se sol·licita ajuda. En el cas d'utilització de mà d'obra o maquinària pròpia, haurà d'estar prou detallada en el pressupost de cadascuna de les actuacions.
c.4) En el cas d'entitats sense ànim de lucre, aquesta memòria haurà d'estar firmada pel secretari o la secretària i amb el vistiplau o la conformitat del president o la presidenta de l'entitat.
c.5) Quan la subvenció sol·licitada supere els 30.000 euros i es tracte d'obres o plantacions, un projecte tècnic subscrit per facultatiu corresponent.
d) Per a les persones físiques o jurídiques no exonerades del compliment del que estableix l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda (DOGV núm. 2775, de 21 de juny de 1996), certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social o autorització perquè la Conselleria ho puga sol·licitar en nom seu.
e) Imprés d'alta de tercers per a pagaments de la Generalitat Valenciana (Ordre de 15.02.05, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, DOGV de 04.03.05) degudament emplenat.
2. En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'ajudes ja estigueren en poder de la Conselleria de Territori i Habitatge, el sol·licitant podrà acollir-se al dret establit en l'article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data, l'òrgan o dependència a què van ser dirigits, la identificació del procediment en què obren i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.
3. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits en aquesta ordre o no s'acompanye la documentació que d'acord amb la mateixa resulte exigible, de conformitat amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es requerirà a l'interessat perquè en un termini de 10 dies, esmene la falta o adjunte la documentació necessària amb indicació que si així no ho fa se li tindrà per desistit de la sol·licitud, després de la resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 42 de l'esmentada llei, per l'òrgan que tinga atribuïda l'ordenació i instrucció del procediments, segons les bases reguladores.
4. Així mateix, es podrà requerir al sol·licitant qualsevol altra dada, document i informe complementari que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, com també l'acreditació dels requisits a què es refereix la documentació administrativa.
Setena. Lloc i termini de la presentació
Els interessats podran presentar les sol·licituds en el Registre General de la Conselleria de Territori i Habitatge al carrer de Francesc Cubells, núm. 7, de València, com també en els serveis territorials d'aquesta sitis a Alacant (carrer de Churruca, 29), Castelló (avinguda dels Germans Bou, 47), i València (carrer de Gregori Gea, 27), o en qualsevol altra de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació en l'oficina de correus corresponent haurà de fer-se d'acord amb el que disposa l'article 39 del Reial decret 1.829/1999, de 31 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals, en desenvolupament del que estableix la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei postal universal i de liberalització dels serveis postals, en sobre obert, a fi que l'exemplar destinat a la Conselleria de Territori i Habitatge siga datat i segellat abans de ser certificat. En el cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de correus corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació aquella que aparega en l'entrada de Registre de la Conselleria de Territori i Habitatge.
El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Vuitena. Ordenació i instrucció del procediment
L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà l'Àrea de Planificació i Ordenació Territorial, la qual, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades per raó de les quals ha de pronunciar-se la resolució.
Novena. Valoració i proposta de resolució
La concessió de les ajudes es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva a què es refereix l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb els criteris de valoració que s'indiquen en aquesta base.
La valoració de les sol·licituds presentades la realitzarà una comissió de valoració, que, considerant els criteris de valoració següents formularà la proposta de resolució. La comissió de valoració estarà formada per la cap de l'Àrea de Planificació i Ordenació del Territori, com a presidenta; el cap del Servei de Coordinació, com a secretari, i el cap de Servei de Parcs Naturals i dos tècnics de les direccions territorials de la Conselleria de Territori i Habitatge, nomenats pel director general de Planificació i Ordenació Territorial, com a vocals.
Per a la concessió de l'ajuda es tindran en compte els següents criteris de valoració:
a) Activitats que tinguen com a objecte aconseguir objectius establits en els plans o programes de gestió de l'espai protegit, o explícitament previstos en aquests plans. Es concediran fins a quinze (15) punts
b) Actuacions integrades en projectes globals i plurianuals de gestió d'explotacions privades o públiques. Es concediran fins a cinc (5) punts.
c) Sol·licitud que agrupe distints propietaris. Es concediran fins a deu (10) punts.
d) Realització d'un programa de seguiment dels treballs. Es concediran fins a deu (10) punts.
e) Correcció d'impactes paisatgístics i ambientals. Fins a quinze (15) punts.
f) La recuperació o regeneració de sistemes naturals, la millora d'hàbitats i llocs d'especial interés, la preservació del paisatge o la creació de biòtops d'interés faunístic. Es concediran fins a vint (20) punts
g) Activitats en propietats els titulars del qual tenen dedicació principal a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals. Es concediran fins a quinze (15) punts.
h) Interés de les activitats proposades: A valorar anualment les activitats subjectes a ajuda. Es concediran fins a deu (10) punts.
La quantia total assignada per a l'any 2006 es dividirà entre la suma total de punts adjudicats a totes les sol·licituds que complisquen els requisits previstos en la base sisena d'aquesta convocatòria, el resultat de la divisió serà el coeficient que, multiplicat per la puntuació de cadascuna de les sol·licituds, donarà l'import individual de l'ajuda.
Deu. Resolució de la concessió de les ajudes
Correspon al director general de Planificació i Ordenació Territorial dictar la resolució de la concessió de les distintes ajudes, per delegació del conseller de Territori i Habitatge conforme a la Resolució de 13 d'agost del 2003, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOGV núm. 4571, de 22.08.2003).
La resolució, que haurà de ser motivada i tindrà l'efecte i el contingut previstos en l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableix l'article 59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
El termini per a la resolució de les ajudes serà de 4 mesos, des de l'últim dia de presentació de les sol·licituds. En el cas que no s'haja dictat la resolució en aquest termini, s'entendran desestimades.
Onze. Recursos
Les resolucions adoptades, en dictar-se per delegació, hauran d'indicar expressament aquesta circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan delegatori, i posaran fi a la via administrativa. Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació, davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Dotze. Règim de compatibilitat
Les ajudes concedides d'acord amb aquesta ordre són compatibles amb qualsevol altra que tinga la mateixa finalitat de la Conselleria de Territori i Habitatge o d'altres organismes públics o privats.
L'import de les ajudes regulades en aquesta ordre en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament, o en concurrència amb ajudes d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat que ha de desenvolupar el beneficiari.
Tretze. Pagament i justificació de les ajudes concedides
1. Una vegada efectuades les activitats o actuacions objecte de subvenció haurà de notificar-se'n l'acabament als corresponents serveis territorials de la Conselleria de Territori i Habitatge.
2. Les inversions i despeses objecte de l'ajuda seran revisats pels serveis tècnics de la Conselleria de Territori i Habitatge, el qual expedirà un certificat de la correcta aplicació d'aquests, requisit necessari perquè als beneficiaris se'ls reconega el dret al pagament de les ajudes, en el termini màxim de 10 dies des de la petició.
3. Els beneficiaris estan obligats a presentar, fins al 15 de novembre de l'any per als quals sol·liciten la subvenció, la justificació de totes les despeses efectuades durant cadascuna de les anualitats, per a la realització de les activitats subvencionades fins a arribar almenys al pressupost total objecte de la subvenció mitjançant els documents següents:
a) Factures amb el corresponent vaig rebre referents a totes les despeses efectuades d'acord amb el programa subvencionat. En cap cas podrà ser objecte de subvenció l'IVA recuperable pel beneficiari.
b) En aquells casos en què es financen despeses de personal, còpia compulsada del contracte i de les nòmines firmades per les persones que facen treball en les activitats, i també els justificants corresponents de les cotitzacions de la Seguretat Social i de l'ingrés en la delegació d'Hisenda de les quantitats retingudes corresponents a l'impost sobre la renda de les persones físiques.
c) La despesa de la mà d'obra pròpia, entenent com a tal la del titular i la dels membres majors d'edat de la unitat familiar inclosos en la cartilla de la Seguretat Social o en la d'autònoms. Per a justificar aquesta despesa, el beneficiari haurà d'acompanyar declaració jurada on s'especifiquen les despeses justificades per aquest concepte, segons model que s'adjunta. El preu unitari màxim justificable de la mà d'obra pròpia serà de 62'60 euros per jornada de treball.
d) En cas d'utilització de maquinària pròpia, certificat d'un tècnic de la Conselleria de les despeses imputades a aquest concepte, al qual haurà d'adjuntar una fotocòpia compulsada del rebut del pagament de l'impost de circulació referit a l'últim període impositiu o, en cas de no estar subjecte a aquest impost, còpia compulsada d'un document acreditatiu de la propietat. El preu de la màquina pròpia serà el següent:
Preu simple de la partida
Unitats Descripció de maquinària Euros/hora
(sense mà d'obra)
H Tractor de rodes 31/70 CV 22'09
H Tractor de rodes 71/100 CV 23'03
H Tractor de rodes 101/130 C 25'99
H Tractor eruga 31/70 CV 24'17
H Tractor eruga 71/100 CV 30'86
H Tractor eruga 101/130 CV 35'08
H Remolc de capacitat 5 t 1'86
H Serra mecànica 1'87
H Desbrossadora 1'87
H Aclotadora 3'56
H Podadora 5'13
H Plantadora 5'31
e) Els honoraris professionals d'elaboració i el visat dels projectes podran ser justificats com a part de la subvenció.
f) La justificació de despeses per les entitats locals es realitzarà mitjançant certificat del secretari de l'aprovació de la despesa per la Comissió de Govern o ple de l'Ajuntament i de la intervenció del pagament realitzat. Si les obres han sigut realitzades per l'administració, conforme l'article 153 de la Llei de contractes per a les administracions públiques, s'hauran d'acreditar els costos i les costes de l'execució.
g) Els peticionaris podran sol·licitar el suport tècnic de la Conselleria de Territori i Habitatge, en l'elaboració de les memòries i els projectes dels treballs objecte de subvenció.
En el cas de subvencions per a la restauració d'àrees degradades, si es tracta de neteja d'abocadors, s'acreditarà que la destinació dels materials ha sigut un abocador legal.
En l'anvers dels originals dels documents descrits en els punts a) i b) el titular de la subvenció posarà de manifest i firmarà, de manera indeleble la ressenya següent: “Justificant de la subvenció per a la millora socioambiental en els espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, convocada per ordre de de 2005, de la CTV (DOGV ). Convocatòria 2006”. La ressenya haurà de ser visible en les còpies compulsades que es presenten.
Les persones físiques o jurídiques no exonerades del compliment del que estableix l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, juntament amb la sol·licitud de pagament anual hauran d'adjuntar certificat vigent d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Catorze. Pèrdua o minoració de l'ajuda
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de l'ajuda, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió i, si és el cas, a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.
Igualment, l'incompliment pel beneficiari dels requisits i condicions que van donar lloc a l'atorgament de l'ajuda, com també l de justificació o la justificació insuficient de l'ajuda concedida en el termini establit a aquest efecte, com també la concurrència d'altres causes recollides per l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, donarà lloc a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.
Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en el procediment ni siguen tinguts en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions o proves que les presentades per l'interessat.
La resolució corresponent serà dictada pel director general de Planificació i Ordenació Territorial, per delegació del conseller de Territori i Habitatge conforme a la Resolució de 13 d'agost del 2003, del conseller de Territori i Habitatge, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOGV núm. 5571, de 22.08.2003).
Quinze. Del reintegrament de les ajudes
Per al reintegrament de les ajudes s'aplicaran les normes recollides en els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Setze. Règim d'infraccions i sancions
El règim sancionador en la matèria regulada en aquesta ordre serà l'establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
ANNEX IV
Bases de les ajudes destinades a realitzar determinades actuacions als paratges naturals municipals
Primera. Objecte
Convocar ajudes per a l'any 2006 per a realitzar determinades activitats als paratges naturals municipals declarats d'acord amb el Decret 109/1998, de 27 de juliol, i d'acord amb el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat.
Segona. Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris els ajuntaments que l'últim dia del termini de presentació de les ajudes tinguen declarats algun paratge natural municipal, d'acord amb el Decret 109/1998, de 27 de juliol, del Govern Valencià, com segons el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat Valenciana i els municipis per a la seua gestió.
No podran obtenir la condició de beneficiari de les ajudes regulades en aquesta ordre les persones o entitats en els quals concórrega alguna de les circumstàncies establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Tercera. Obligacions dels beneficiaris
a) Realitzar les activitats als paratges naturals municipals objecte de la subvenció.
b) Justificar el compliment dels requisits i condicions, com també la realització del projecte o activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que ha d'efectuar l'òrgan concedent, com també qualsevol altra de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides, i aportar quanta informació els siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.
d) Les altres previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) En la senyalització haurà de figurar el logotip dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana (popularment conegut com el Xiulet). Les especificacions tècniques del qual poden obtenir-se en l'adreça electrònica: www.cma.gva.es/areas/fondo/fondo_fotografico/institucional/logos/parcs.
f) Atés que aquestes ajudes són compatibles, comunicar a la Conselleria de Territori i Habitatge la concessió de qualsevol altra ajuda per al mateix objecte.
g) Les activitats subvencionades hauran de complir el que estableixen les normes de protecció de flora i fauna vigent, com també en l'article 6é de la Directiva d'hàbitats.
Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les condicions establides en la resolució que concedeix les subvencions. L'incompliment d'aquestes condicions podrà donar lloc a l'anul·lació de la concessió o a la reducció de l'ajuda concedida i, si és el cas, al reintegrament de les quantitats que corresponguen.
Quarta. Activitats objecte de les ajudes
a) Instal·lacions que ordenen i milloren l'ús i el gaudi públic.
b) Adequació de sendes, tractaments en la vegetació, que haurà de fer-se fora de l'època de cria d'aus quan s'use maquinària de motor; millora d'accessos i camins, com també la senyalització de qualsevol classe que corresponga i en general el condicionament i la millora d'infraestructures presents al paratge natural municipal.
c) Millora d'accessibilitat per a tot tipus de minusvalideses.
d) Redacció d'estudis vinculats a la gestió dels paratges naturals municipals (estudis sobre medi natural, sobre ús públic i tots aquells necessaris per a escometre adequadament el mandat del Decret 161/2004).
Cinquena. Quantia de les ajudes
Les activitats objecte de les ajudes podran ser subvencionades fins en un 100% del cost.
L'import adjudicat s'establirà per a cada sol·licitant en la corresponent resolució.
Si el crèdit pressupostari descrit en l'article segon no és suficient per a pagar totes les sol·licituds acceptades, es prorratejarà l'import de les ajudes fins esgotar el crèdit.
Sisena. Sol·licituds i documentació
Les persones que reunisquen els requisits establits en la base segona i vulguen sol·licitar les ajudes regulades en aquesta ordre han de presentar la documentació següent:
1. Les sol·licituds per a l'obtenció de les ajudes regulades en aquestes bases es presentaran en un imprés normalitzat, que s'adjunta i acompanyades de la documentació que continuació s'indica:
a) Acord adoptat per l'òrgan corporatiu de la corporació local en què s'aprove la sol·licitud de la subvenció.
b) Descripció del paratge natural municipal per al que se sol·licita l'ajuda, indicant els compromisos que se subscriuen i la localització gràfica, a escala suficient, per a determinar la situació de les actuacions.
c) Imprés d'alta de tercers per a pagaments de la Generalitat Valenciana (Ordre de 15.02.05, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, DOGV de 04.03.05) degudament emplenat.
d) Memòria valorada dels treballs que s'han de fer, la qual ha de contenir els apartats següents:
d.1) Instal·lacions que ordenen i milloren l'ús i el gaudi públic.
– Descripció de les actuacions que s'han de realitzar.
– Pressupost de les despeses que s'han de realitzar
– Import de l'ajuda sol·licitada.
d.2). Adequació de sendes, tractaments en la vegetació, millora d'accessos i camins, com també la senyalització de qualsevol classe que corresponga i en general el condicionament i la millora de les infraestructures presents al paratge natural municipal.
– Descripció de les actuacions que s'han de realitzar.
– Pressupost de les despeses que s'han de realitzar.
– Import de l'ajuda sol·licitada.
d.3). Millora d'accessibilitat per a tot tipus de minusvalideses.
– Descripció de les actuacions que s'han de realitzar.
– Pressupost de les despeses que s'han de realitzar
– Import de l'ajuda sol·licitada.
d.4). Redacció d'estudis vinculats a la gestió dels paratges naturals municipals (estudis sobre el medi natural, estudis sobre l'ús públic i tots aquells altres estudis necessaris per a escometre adequadament el mandat del Decret 161/2004).
– Nom i CIF de l'entitat que s'ha contractat per a la redacció de l'estudi
– Termini de redacció de l'estudi.
– Import de l'ajuda sol·licitada.
e) Certificat acreditatiu que en els pressupostos municipals de l'any 2006 s'han consignat els crèdits necessaris per a la correcta gestió del paratge. En el cas que en el moment de finalització de les sol·licituds els pressupostos municipals no estiguen encara aprovats, compromís de l'ajuntament que els consignarà. En aquest últim cas, en quant estiguen aprovats els pressupostos, l'ajuntament haurà d'emetre el certificat necessari.
2. En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'ajudes ja estiguen en poder de la Conselleria de Territori i Habitatge, el sol·licitant podrà acollir-se al dret establit en l'article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data, l'òrgan o dependència a què van ser dirigits, la identificació del procediment en què obren i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.
3. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits en aquesta ordre o no s'acompanye la documentació que d'acord amb aquesta resulte exigible, de conformitat amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es requerirà l'interessat perquè en un termini de 10 dies esmene la falta o adjunte la documentació necessària amb indicació que si així no ho fa, se li tindrà per desistit de la sol·licitud, després de la resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 42 de l'esmentada llei, per l'òrgan que tinga atribuïda l'ordenació i instrucció del procediments, segons les bases reguladores.
Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant qualsevol altra dada, document i informe complementari que resulte necessari per a la resolució de l'expedient, com també l'acreditació dels requisits a què es refereix la documentació administrativa.
Setena. Lloc i termini de presentació
Les persones interessades poden presentar les sol·licituds en el Registre General de la Conselleria de Territori i Habitatge, al carrer de Francesc Cubells, núm. 7 de València, com també en els serveis territorials d'aquesta sitis a Alacant (carrer de Churruca, 29), Castelló (avinguda dels Germans Bou, 47), i València (carrer de Gregori Gea, 27), o en qualsevol altra de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació en l'oficina de correus corresponent haurà de fer-se d'acord amb el que disposa l'article 39 del Reial decret 1829/1999, de 31 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals, en desenvolupament del que estableix la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei postal universal i de liberalització dels serveis postals, en sobre obert, a fi que l'exemplar destinat a la Conselleria de Territori i Habitatge siga datat i segellat abans de ser certificat. En el cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de correus corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació aquella que aparega en l'entrada de registre de la Conselleria de Territori i Habitatge.
El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Vuitena. Ordenació i instrucció del procediment
L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà l'Àrea de Planificació i Ordenació Territorial, la qual, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades per raó de les quals ha de pronunciar-se la resolució.
Novena. Valoració i proposta de resolució
La concessió de les ajudes es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva a què es refereix l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb els criteris de valoració que s'indiquen en aquesta base.
La valoració de les sol·licituds presentades la realitzarà una comissió de valoració, la qual, considerant els criteris de valoració següents formularà la proposta de resolució. La comissió de valoració estarà formada per la cap de l'Àrea de Planificació i Ordenació del Territori, com a presidenta; el cap del Servei de Coordinació, com a secretari, i el cap de Servei de Parcs Naturals i un tècnic de la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial, nomenat pel director general, com a vocals.
Per a la concessió de l'ajuda es tindran en compte els criteris de valoració següents:
a) Les instal·lacions que ordenen i milloren l'ús i gaudi públic: 4 punts.
b) Adequació de sendes, tractaments de vegetació, millora d'accessos i camins, senyalitzacions, condicionament i millora de les infraestructures: 3 punts.
c) Millora de l'accessibilitat per a tot tipus de minusvalideses: 2 punts.
d) Redacció d'estudis per a la gestió: 1 punt.
La quantia total assignada per a l'any 2006 es dividirà entre la suma total de punts adjudicats a totes les sol·licituds que complisquen els requisits previstos en la base sisena d'aquesta convocatòria, el resultat de la divisió serà el coeficient que, multiplicat per la puntuació de cadascuna de les sol·licituds, donarà l'import individual de l'ajuda.
Deu. Resolució de la concessió de les ajudes
Correspon al director general de Planificació i Ordenació Territorial dictar la resolució de la concessió de les distintes ajudes, per delegació del conseller de Territori i Habitatge conforme a la Resolució de 13 d'agost del 2003, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOGV núm. 4571, de 22.08.2003).
La resolució, que haurà de ser motivada i tindrà l'efecte i contingut previstos en l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableix l'article 59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
El termini per a la resolució de les ajudes serà de 4 mesos des de l'últim dia de presentació de les sol·licituds. En el cas que no s'haja dictat la resolució en aquest termini, s'entendran desestimades.
Onze. Recursos
Les resolucions adoptades, en dictar-se per delegació, hauran d'indicar expressament aquesta circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan delegatori, i posaran fi a la via administrativa. Contra aquestes resolucions es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptador des de l'endemà de la notificació, davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Dotze. Règim de compatibilitat
Les ajudes concedides d'acord amb aquesta ordre són compatibles amb qualsevol altra que tinga la mateixa finalitat de la Conselleria de Territori i Habitatge o d'altres organismes públics o privats.
L'import de les ajudes regulades en aquesta ordre en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament, o en concurrència amb ajudes d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats supere el cost de l'activitat que ha de desenvolupar el beneficiari.
Tretze. Pagament i justificació de les ajudes concedides
1. Una vegada efectuades les activitats o actuacions objecte de subvenció haurà de notificar-se'n l'acabament als corresponents serveis territorials de la Conselleria de Territori i Habitatge.
2. Les inversions i despeses objecte de l'ajuda seran revisats pels serveis tècnics de la Conselleria de Territori i Habitatge, els quals expediran un certificat de la correcta aplicació d'aquests, requisit necessari perquè als beneficiaris se'ls reconega el dret al pagament de les ajudes, en el termini màxim de 10 dies des de la petició.
3. Els beneficiaris estan obligats a presentar, fins al 15 de novembre de l'any per a qual se sol·licita la subvenció, la justificació de totes les despeses efectuades durant cadascuna de les anualitats, per a la realització de les activitats subvencionades fins a arribar almenys al pressupost total objecte de la subvenció mitjançant els documents següents:
a) Factures amb el corresponent justificant de recepció referents a totes les despeses efectuades d'acord amb el programa subvencionat. En cap cas podrà ser objecte de subvenció l'IVA recuperable pel beneficiari.
b) En aquells casos en què es financen despeses de personal, còpia compulsada del contracte i de les nòmines firmades per les persones que facen treball en les activitats, i també els justificants corresponents de les cotitzacions de la Seguretat Social i de l'ingrés en la delegació d'Hisenda de les quantitats retingudes corresponents a l'impost sobre la renda de les persones físiques.
c) En el cas d'utilització de maquinària pròpia, certificat d'un tècnic de la Conselleria de les despeses imputades a aquest concepte, al qual haurà d'adjuntar una fotocòpia compulsada del rebut del pagament de l'impost de circulació referit a l'últim període impositiu o, en el cas de no estar subjecte a aquest impost, còpia compulsada d'un document acreditatiu de la propietat. El preu de la màquina pròpia serà el següent:
Preu simple de la partida
Unitats Descripció de maquinària Euros / hora
(sense mà d'obra)
H Tractor de rodes 31/70 CV 22'09
H Tractor de rodes 71/100 CV 23'03
H Tractor de rodes 101/130 C 25'99
H Tractor eruga 31/70 CV 24'17
H Tractor eruga 71/100 CV 30'86
H Tractor eruga 101/130 CV 35'08
H Remolc de capacitat 5 t 1'86
H Serra mecànica 1'87
H Desbrossadora 1'87
H Aclotadora 3'56
H Podadora 5'13
H Plantadora 5'31
d) Els honoraris professionals d'elaboració i el visat dels projectes podran ser justificats com a part de la subvenció.
e) La justificació de despeses per les entitats locals es realitzarà mitjançant un certificat del secretari de l'aprovació de la despesa per la comissió de govern o ple de l'ajuntament i de la intervenció del pagament realitzat. Si les obres han sigut realitzades per l'administració, conforme a l'article 153 de la Llei de contractes per a les administracions públiques, s'acreditaran els costos i les costes de l'execució.
f) Els peticionaris podran sol·licitar el suport tècnic de la Conselleria de Territori i Habitatge, en l'elaboració de les memòries i els projectes dels treballs objecte de subvenció.
En el cas de subvencions per a la restauració d'àrees degradades, si es tracta de neteja d'abocadors, s'acreditarà que la destinació dels materials ha sigut un abocador legal.
En l'anvers dels originals dels documents descrits en els punts a) i b) el titular de la subvenció posarà de manifest i firmarà, de manera indeleble la ressenya següent: “Justificant de la subvenció per a les actuacions en els paratges naturals municipals, convocada per Ordre de 2005, de la CTV. Convocatòria 2006”. La ressenya haurà de ser visible en les còpies compulsades que es presenten.
Catorze. Pèrdua o minoració de l'ajuda
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de l'ajuda pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió i, si és el cas, a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.
Igualment, l'incompliment pel beneficiari dels requisits i condicions que van donar lloc a l'atorgament de l'ajuda, com també la falta de justificació o la justificació insuficient de l'ajuda concedida en el termini establit a aquest efecte, com també la concurrència d'altres causes recollides per l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, donarà lloc a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.
Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en el procediment ni siguen tinguts en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions o proves que les presentades per l'interessat.
La resolució corresponent serà dictada pel director general de Planificació i Ordenació Territorial, per delegació del conseller de Territori i Habitatge conforme a la Resolució de 13 d'agost del 2003, del conseller de Territori i Habitatge, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOGV núm. 5571, de 22.08.2003).
Quinze. Del reintegrament de les ajudes
Per al reintegrament de les ajudes s'aplicaran les normes recolllides en els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Setze. Règim d'infraccions i sancions
El règim sancionador en la matèria regulada en aquesta ordre serà l'establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
ANNEX V
Bases de les ajudes a favor de les comunitats d'usuaris de l'aigua per a la realització d'actuacions de conservació i millora de la xarxa de séquies del Parc Natural de l'albufera
Primera. Objecte
Serà objecte d'ajuda la realització d'actuacions en les séquies del Parc Natural de l'Albufera.
Segona. Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes, les comunitats d'usuaris de l'aigua, legalment constituïdes com a tals, segons el que preveu el Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la llei d'aigües, amb participació territorial en el marc geogràfic del Parc Natural de l'Albufera.
No podran obtenir la condició de beneficiari de les ajudes regulades en aquesta ordre les persones o entitats en els que concórrega alguna de les circumstàncies establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Tercera. Obligacions dels beneficiaris
a) Realitzar les actuacions objecte de subvenció al Parc Natural de l'Albufera.
b) Justificar el compliment dels requisits i condicions, com també la realització del projecte o activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan concedent, com també qualsevol altra de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General, en relació amb les subvencions i ajudes concedides, i aportar quanta informació els siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.
d) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
e) Les altres previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
f) Estar al corrent de les obligacions fiscals i davant la Seguretat Social.
g) D'acord amb les normes del PRUG de l'Albufera, les actuacions que s'han de fer s'ajustaran als períodes i a les tècniques tradicionals En el cas concret del dragatge de les séquies, el període de prohibició s'estén entre l'1 de març i el 30 de setembre, d'acord amb el Decret 265/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Pla de recuperació del samaruc (DOGV de 14.12.2004).
h) La devolució immediata a les séquies dels bivalves que s'hagen pogut extraure d'aquestes en dragar-les.
i) Atés que aquestes ajudes són compatibles, comunicar a la Conselleria de Territori i Habitatge la concessió de qualsevol altra ajuda per al mateix objecte.
L'incompliment de les anteriors obligacions donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen, d'acord amb la legislació vigent.
Quarta. Activitats objecte de les ajudes
a) El reforç dels talussos de séquies, mitjançant palissada de troncs de fusta i pantalla de tela orgànica, amb posterior dragatge de fangs.
b) La instal·lació o substitució de comportes tradicionals per a regulació de cabals.
c) El dragatge del llit de les séquies, canals i barrancs amb reforç posterior de les motes emprant el material extret.
d) El reforç de talussos de séquies, mitjançant pedra d'escullera sense cap tipus d'argamassa o contenció.
e) La plantació de motes mitjançant vegetació autòctona palustre o arbratge de ribera.
f) Tallada de vegetació manual i mecànica.
Cinquena. Quantia de les ajudes
L'ajuda que ha de rebre cada comunitat d'usuaris serà de fins al 90% del cost total de l'activitat objecte de la subvenció.
a) La quantia de les ajudes que s'ha de concedir s'obtindrà de la memòria tècnica i el pressupost justificatiu presentat.
b) En qualsevol cas, no es prendran en consideració projectes presentats la quantia dels quals siga inferior a 3.000 euros.
Si el crèdit pressupostari descrit en l'article segon no és suficient per a pagar totes les sol·licituds acceptades, es prorratejarà l'import de les ajudes fins a esgotar el crèdit.
Sisena. Sol·licituds i documentació
Les persones que reunisquen els requisits establits en la base segona i vulguen sol·licitar les ajudes regulades en aquesta ordre, hauran de presentar la documentació següent:
1. Les sol·licituds per a l'obtenció de les ajudes regulades en aquestes bases es presentaran en imprés normalitzat, que s'adjunta, i acompanyades de la documentació que continuació s'indica:
a) Documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant:
Targeta del CIF
Estatuts de l'entitat, escriptura de constitució o qualsevol altre document admissible en dret que acredite la personalitat i els poders que acrediten la representació.
– Certificat de l'acta on consta l'acord de sol·licitar les ajudes i nomenament del representant per a efectuar la seua gestió.
– L'agrupació sense personalitat jurídica, a més de la identificació i de l'acord de sol·licitar ajudes i del nomenament de representant, haurà de presentar document en què tots els membres de l'agrupació accepten la responsabilitat solidària pel que fa al compliment de compromisos, com també la devolució de l'ajuda en cas d'incompliment.
b) Per a les persones jurídiques no exonerades del compliment del que estableix l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda (DOGV núm. 2775, de 21 de juny de 1996), certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social o autorització perquè la Conselleria el puga sol·licitar en nom seu.
c) Imprés d'alta de tercers per a pagaments de la Generalitat Valenciana (Ordre de 15.02.05, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, DOGV de 04.03.05) degudament emplenat.
d) Localització gràfica de l'àrea d'actuació, incloent el nom de les séquies, canals i barrancs, a escala 1:10.000, excepte quan se sol·liciten ajudes per a la instal·lació de comportes, que serà a escala 1:2.000.
e) Memòria valorada de les actuacions i inversions que s'han de realitzar i un programa d'actuació que garantisca l'execució de les obres en el termini estipulat en la resolució de concessió. La memòria haurà de tenir el contingut mínim següent:
e.1) Reforç de talussos de séquies mitjançant estacada.
Descripció de l'àrea de treball.
Estat actual de conservació de la séquia.
Descripció i justificació dels treballs que s'ha de realitzar.
Dates.
e.2) Instal·lació de comportes tradicionals.
Descripció actual de la zona de treball.
Estat de conservació de les comportes actuals, si escau.
Justificació de la necessitat.
Descripció del model que s'ha d'emprar.
Dates.
e.3) Reforç de motes mitjançant dragatge del llit
Descripció de la zona de treball
Estat actual de conservació de la séquia.
Maquinària que s'ha d'emprar.
Dates.
e.4) Reforç de talussos, mitjançant pedra d'escullera.
Descripció de la zona de treball.
Estat actual de conservació.
Justificació de l'ús de pedra d'escullera.
Dates.
e.5)Plantació de vegetació autòctona.
Descripció de la zona de treball.
Relació d'espècies que s'ha d'utilitzar i procedència.
Mètodes i dates de plantació.
Marcs de plantació.
e.6) Tallada de vegetació.
Descripció de la zona de treball.
Descripció de la vegetació present.
Justificació de la tallada mecànica.
Dates.
2. En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'ajudes ja estiguen en poder de la Conselleria de Territori i Habitatge, el sol·licitant podrà acollir-se al dret establit en l'article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data, l'òrgan o dependència a què van ser dirigits, la identificació del procediment en què obren i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.
3. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits en aquesta ordre o no s'acompanye la documentació que d'acord amb aquesta resulte exigible, de conformitat amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es requerirà l'interessat perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que, si així no ho fa, se li tindrà per desistit de la sol·licitud, després de la resolució prèvia, que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 42 de l'esmentada llei, per l'òrgan que tinga atribuïda l'ordenació i la instrucció del procediments, segons les bases reguladores.
4. Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant qualsevol altra dada, document i informe complementari que resulte necessari per a la resolució de l'expedient, com també l'acreditació dels requisits a què es refereix la documentació administrativa.
5. Quan la subvenció sol·licitada supere els 30.000 euros, un projecte tècnic subscrit pel facultatiu competent.
Setena. Lloc i termini de la presentació
Els interessats podran presentar les sol·licituds en el Registre General de la Conselleria de Territori i Habitatge, al carrer de Francesc Cubells, núm. 7 de València, com també en els serveis territorials d'aquesta sitis a Alacant (carrer de Churruca, 29), Castelló (avinguda dels Germans Bou, 47), i València (carrer de Gregori Gea, 27), o en qualsevol altra de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació en l'oficina de correus corresponent haurà de fer-se d'acord amb el que disposa l'article 39 del Reial decret 1829/1999, de 31 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals, en desenvolupament del que estableix la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei postal universal i de liberalització dels serveis postals, en sobre obert, a fi que l'exemplar destinat a la Conselleria de Territori i Habitatge siga datat i segellat abans de ser certificat. En el cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de correus corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació aquella que aparega en l'entrada de registre de la Conselleria de Territori i Habitatge.
El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Vuitena. Ordenació i instrucció del procediment
L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà l'Àrea de Planificació i Ordenació Territorial, la qual, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades per raó de les quals ha de pronunciar-se la resolució.
Novena. Valoració i proposta de resolució
La concessió de les ajudes es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva a què es refereix l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb el criteri de valoració que s'indica en aquesta base.
La valoració de les sol·licituds presentades la realitzarà una comissió de valoració, que, considerant el criteri de valoració següent formularà la proposta de resolució. La comissió de valoració estarà formada per la cap de l'Àrea de Planificació i Ordenació del Territori, com a presidenta, el cap del Servei de Coordinació, com a secretari, i el cap de Servei de Parcs Naturals i el director-conservador del Parc Natural de l'Albufera, com a vocals.
El pressupost es repartirà proporcionalment entre les activitats objecte d'ajudes, descrites en la base quarta, que reunisquen les condicions per a ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajudes.
Deu. Resolució de la concessió de les ajudes
Correspon al director general de Planificació i Ordenació Territorial dictar la resolució de la concessió de les distintes ajudes, per delegació del conseller de Territori i Habitatge, d'acord amb la Resolució de 13 d'agost del 2003, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOGV núm. 4571, de 22.08.2003).
La resolució, que haurà de ser motivada i tindrà l'efecte i el contingut previstos en l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableix l'article 59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
El termini per a la resolució de les ajudes serà de 4 mesos, des de l'últim dia de presentació de les sol·licituds. En el cas que no s'haja dictat la resolució en aquest termini, s'entendran desestimades.
Onze. Recursos
Les resolucions adoptades, en dictar-se per delegació, indicaran expressament aquesta circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan delegatori, i posaran fi a la via administrativa. Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació, davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Dotze. Règim de compatibilitat
Les ajudes concedides d'acord amb aquesta ordre són compatibles amb qualsevol altra que tinga la mateixa finalitat de la Conselleria de Territori i Habitatge o d'altres organismes públics o privats.
L'import de les ajudes regulades en aquesta ordre en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament, o en concurrència amb ajudes d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat que ha de desenvolupar el beneficiari.
Tretze. Pagament i justificació de les ajudes concedides
1. Una vegada efectuades les activitats o actuacions objecte de subvenció haurà de notificar-se'n l'acabament als corresponents serveis territorials de la Conselleria de Territori i Habitatge.
2. Les inversions i despeses objecte de l'ajuda seran revisats pels serveis tècnics de la Conselleria de Territori i Habitatge, els quals expediran un certificat de la correcta aplicació d'aquests, requisit necessari perquè als beneficiaris se'ls reconega el dret al pagament de les ajudes, en el termini màxim de 10 dies des de la petició.
3. Els beneficiaris estan obligats a presentar, fins al 15 de novembre de l'any per al qual se sol·licita la subvenció, la justificació de totes les despeses efectuades durant cadascuna de les anualitats, per a la realització de les activitats subvencionades fins a arribar almenys al pressupost total objecte de la subvenció mitjançant els documents següents:
a) Factures amb el corresponent justificant de recepció referents a totes les despeses efectuades d'acord amb el programa subvencionat. En cap cas podrà ser objecte de subvenció l'IVA recuperable pel beneficiari.
b) En aquells casos en què es financen despeses de personal, còpia compulsada del contracte i de les nòmines firmades per les persones que facen treball en les activitats, i també els justificants corresponents de les cotitzacions de la Seguretat Social i de l'ingrés en la delegació d'Hisenda de les quantitats retingudes corresponents a l'impost sobre la renda de les persones físiques.
c) La despesa de mà d'obra pròpia, entenent com a tal la del titular i la dels membres majors d'edat de la unitat familiar inclosos en la cartilla de la Seguretat Social o en la d'autònoms. Per a justificar aquesta despesa el beneficiari haurà d'acompanyar declaració jurada on s'especifiquen les despeses justificades per aquest concepte, segons model que s'adjunta. El preu unitari màxim justificable de la mà d'obra pròpia serà de 62'60 euros per jornada de treball.
d) En cas d'utilització de maquinària pròpia, certificat d'un tècnic de la Conselleria de les despeses imputades a aquest concepte, al qual haurà d'adjuntar una fotocòpia compulsada del rebut del pagament de l'impost de circulació referit a l'últim període impositiu o, en cas de no estar subjecte a aquest impost, còpia compulsada d'un document acreditatiu de la propietat. El preu de la màquina pròpia serà el següent:
Preu simple de la partida
Unitats Descripció de la maquinària Euros / hora
(sense mà d'obra)
H Tractor de rodes 31/70 CV 22'09
H Tractor de rodes 71/100 CV 23'03
H Tractor de rodes 101/130 C 25'99
H Tractor eruga 31/70 CV 24'17
H Tractor eruga 71/100 CV 30'86
H Tractor eruga 101/130 CV 35'08
H Remolc de capacitat 5 t 1'86
H Serra mecànica 1'87
H Desbrossadora 1'87
H Aclotadora 3'56
H Podadora 5'13
H Plantadora 5'31
H Barca dalladora (inclòs tractor) 30'86
e) Els honoraris professionals d'elaboració i el visat dels projectes podran ser justificats com a part de la subvenció.
f) Els peticionaris podran sol·licitar el suport tècnic de la Conselleria de Territori i Habitatge, en l'elaboració de les memòries i els projectes dels treballs objecte de subvenció.
g) En el cas de dragatge de séquies i com a conseqüència de les limitacions imposades pel Decret 265/2004, del Consell de la Generalitat Valenciana, s'acceptaran justificants de treballs efectuats entre l'1 d'octubre del 2005 i el 28 de febrer del 2006.
En l'anvers dels originals dels documents descrits en els punts a) i b) el titular de la subvenció posarà de manifest i firmarà, de manera indeleble la ressenya següent: “Justificant de la subvenció per a la conservació i millora de les séquies de l'Albufera”, convocada per Ordre de 2005, de la CTV. La ressenya haurà de ser visible en les còpies compulsades que es presenten.
Les persones jurídiques no exonerades del compliment del que estableix l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, juntament amb la sol·licitud de pagament anual hauran d'adjuntar certificat vigent d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Catorze. Pèrdua o minoració de l'ajuda
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de l'ajuda podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió i, si és el cas, a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.
Igualment, l'incompliment pel beneficiari dels requisits i les condicions que van donar lloc a l'atorgament de l'ajuda, com també la falta de justificació o la justificació insuficient de l'ajuda concedida en el termini establit a aquest efecte, com també la concurrència d'altres causes recollides per l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, donarà lloc a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.
Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en el procediment ni siguen tinguts en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions o proves que les presentades per l'interessat.
La resolució corresponent serà dictada pel director general de Planificació i Ordenació Territorial, per delegació del conseller de Territori i Habitatge, d'acord amb la Resolució de 13 d'agost del 2003, del conseller de Territori i Habitatge, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOGV núm. 5571, de 22.08.2003).
Quinze. Del reintegrament de les ajudes
Per al reintegrament de les ajudes s'aplicaran les normes recollides en els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Setze. Règim d'infraccions i sancions

linea