diari

DECRET 186/2005, de 2 de desembre, del Consell de la Generalitat, de modificació del Decret 238/1997, de 9 de setembre, pel qual es constitueixen els òrgans consultius i d'assessorament en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, modificat parcialment pel Decret 136/2001, de 26 de juliol. [2005/X13519]

(DOGV núm. 5150 de 07.12.2005) Ref. Base de dades 6132/2005

DECRET 186/2005, de 2 de desembre, del Consell de la Generalitat, de modificació del Decret 238/1997, de 9 de setembre, pel qual es constitueixen els òrgans consultius i d'assessorament en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, modificat parcialment pel Decret 136/2001, de 26 de juliol. [2005/X13519]
El Decret Legislatiu 1/2003, d'1 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei de la Generalitat sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, regula els òrgans col·legiats i unipersonals de coordinació institucional i de participació social en matèria de drogodependències, que són en l'actualitat el Consell Assessor de la Generalitat en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius i el Comissionat del Consell de la Generalitat en matèria de drogodependències.
Estos òrgans els va desplegar el Decret 238/1997, de 9 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es van constituir els òrgans consultius i d'assessorament en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, modificat parcialment pel Decret 136/2001, de 26 de juliol.
L'article únic del Decret 7/2003, de 21 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es van assignar competències a les conselleries, assigna a la Conselleria de Sanitat les competències en matèria de sanitat i assistència sanitària a la dependència.
Amb anterioritat a eixe decret, les competències en matèria de drogodependències corresponien a la Conselleria de Benestar Social. Conseqüentment, a la Conselleria de Benestar Social se li lleven estes competències, i el Decret 7/2003 disposa que s'assignen a la Conselleria de Benestar Social les competències relatives a polítiques de prestació sociosanitària, immigració, servicis socials, discapacitats, família, menor i adopcions, dona i joventut.
En efecte, l'anterior Decret 7/2000, de 22 de maig, del president de la Generalitat, atribuïa a la Conselleria de Benestar Social les competències en matèria de drogodependències, i el Decret 138/2000, de 12 de setembre, del Consell de la Generalitat, que va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social, recollia la Direcció General de Drogodependències entre els seus òrgans directius.
Actualment, a causa de la promulgació del Decret 25/2005, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es van aprovar els Estatuts reguladors de l'Agència Valenciana de Salut, la Direcció General de Drogodependències s'ha integrat en l'estructura de l'Agència Valenciana de Salut, que es constitueix com un organisme autònom de caràcter administratiu de la Generalitat, adscrit a la Conselleria de Sanitat.
No obstant tot això, la normativa reglamentària del Consell Assessor de la Generalitat en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius i del Comissionat del Consell de la Generalitat en matèria de drogodependències, donada pel Decret 238/1997, de 9 de setembre, del Consell de la Generalitat, modificat parcialment pel Decret 136/2001, de 26 de juliol, encara no havia sigut adaptada a la nova configuració organitzativa de la Conselleria de Sanitat, i per això és objecte de modificació.
El Consell Assessor en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, l'objecte del qual és promoure la participació social i afavorir la coordinació en esta matèria, que ara s'adscriu a la Conselleria de Sanitat.
També és necessari modificar la presidència del Consell Assessor, que correspon al conseller de Sanitat.
Amb ocasió de la promulgació del Decret 25/2005, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es van aprovar els Estatuts reguladors de l'Agència Valenciana de Salut, convé que la vicepresidència primera del Consell Assessor l'exercisca el director o la directora gerent de l'Agència Valenciana de Salut.
Com a conseqüència, el director o la directora general de Drogodependències es configura com el vicepresident segon o la vicepresidenta segona del Consell Assessor.
A més, els vocals del Consell Assessor el nomenament dels quals efectuava el conseller de Benestar Social, amb la present modificació, és competència del conseller de Sanitat.
D'altra banda, el Comissionat del Consell de la Generalitat en matèria de drogodependències és l'òrgan unipersonal d'assessorament, coordinació i control de les actuacions en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius que es desenrotllen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i de gestió dels recursos que es destinen específicament amb esta finalitat.
Per tant, es modifica l'adscripció orgànica del Comissionat del Consell de la Generalitat en matèria de drogodependències, que passa a dependre de la Conselleria de Sanitat.
En virtut de tot això que s'ha exposat, d'acord amb el que estableix la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller de Sanitat i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 2 de desembre de 2005,
DECRETE
Article únic
Queda modificat el Decret 238/1997, de 9 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es van constituir els òrgans consultius i d'assessorament en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, modificat parcialment pel Decret 136/2001, de 26 de juliol, en el sentit següent:
1. En l'article 1, apartat 1, relatiu a l'adscripció del Consell Assessor, es modifica l'incís “adscrit a la Conselleria de Benestar Social”, que queda redactat en els següents termes “adscrit a la Conselleria de Sanitat o a qui tinga les competències en matèria de drogodependències”.
2. L'article 1, apartat 2, lletra i), quedarà redactat de la manera següent: “Totes les funcions que li siguen atribuïdes reglamentàriament o per la Conselleria de Sanitat o per la que tinga competències en matèria de drogodependències, així com totes les que es deduïsquen de la seua naturalesa d'òrgan assessor i de participació ciutadana i que tendisquen a afavorir la coordinació i racionalització en la utilització dels recursos”.
3. L'article 1, apartat 3, lletra a), en regular la presidència del Consell Assessor, queda redactat com segueix:
“a) President o presidenta: el conseller o la consellera de Sanitat, o qui tinga les competències en matèria de drogodependències”.
4. L'article 1, en l'apartat 3, lletra b), té ara la redacció següent:
“b) Vicepresident primer o vicepresidenta primera: el director o la directora gerent de l'Agència Valenciana de Salut”.
5. La lletra c) de l'apartat 3 de l'article 1 queda redactada de la forma següent:
“c) Vicepresident segon o vicepresidenta segona: serà la persona que exercisca el càrrec de director o la directora general de Drogodependències.
Els vicepresidents, com a òrgans de suport i assessorament del president, exerciran les funcions que els encomane o delegue el president.
Els vicepresidents assumiran les funcions de la presidència en cas d'absència, vacant o malaltia del president, segons l'orde”.
6. La lletra c) de l'apartat 3 de l'article 1 del decret de referència passarà a identificar-se amb la lletra d).
7. En l'article 1, apartat 3, lletra d) –que amb anterioritat a esta modificació s'identificava amb la lletra c)–, en citar quatre vocals del Consell Assessor, es modifica l'incís “designats pel conseller o la consellera de Benestar Social”, que queda redactat en els termes següents: “designats pel conseller o la consellera de Sanitat, o qui tinga les competències en matèria de drogodependències”.
8. En el mateix article 1, apartat 3, lletra d) (que amb anterioritat a esta modificació s'identificava amb la lletra c)), en enumerar tres vocals del Consell Assessor, es modifica l'incís “designats pel conseller o la consellera de Benestar Social”, que queda redactat de la manera següent: “designats pel conseller o la consellera de Sanitat, o per qui tinga les competències en matèria de drogodependències”.
9. La lletra d) de l'apartat 3 de l'article 1 passa a denominar-se amb la lletra e).
10. En l'article 2 del decret, que versa sobre el Comissionat del Consell de la Generalitat en matèria de drogodependències, es modifica l'incís “adscrit a la Conselleria de Benestar Social”, i se'l substitueix pel següent: “adscrit a la Conselleria de Sanitat o a la que tinga les competències en matèria de drogodependències”.
11. Es modifica la disposició final primera del decret de referència, i queda redactada com segueix: “Es faculta el conseller o la consellera de Sanitat, o qui tinga les competències en matèria de drogodependències, per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries en desplegament de les previsions d'este decret”.
DISPOSICIÓ FINAL
S'autoritza el conseller o la consellera de Sanitat, o qui tinga les competències en matèria de drogodependències, per a dictar totes les disposicions reglamentàries que siguen necessàries per al desplegament i aplicació del que disposa el present decret.
Castelló de la Plana, 2 de desembre de 2005
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Sanitat,
VICENTE RAMBLA MOMPLET

linea